Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О некоторых мерах по повышению эффективности деятельности научных центров Академии наук УССР в системе управления научно-техническим прогрессом

Совет Министров УССР, Центральный Комитет Компартии Украины
Постановление, Перечень от 06.01.1981 № 13

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 6 січня 1981 р. N 13

Київ

Про деякі заходи по підвищенню ефективності діяльності наукових центрів Академії наук УРСР в системі управління науково-технічним прогресом

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР відмічають, що наукові центри Академії наук УРСР при активній підтримці обласних комітетів партії, виконуючи рішення XXV з'їзду КПРС, провели значну роботу по розвитку фундаментальних досліджень, концентрації зусиль науково-дослідних установ і вузів на вирішенні науково-технічних проблем, які мають важливе значення для розвитку окремих регіонів і областей республіки.

В діяльності наукових центрів все більшого значення набувають питання координації науково-дослідних робіт, розробки регіональних цільових науково-технічних програм, складання комплексних планів науково-технічного співробітництва колективів академічних і галузевих інститутів, вищих учбових закладів з виробничниками та організації контролю за ходом їх виконання. Наукові центри доповнюють існуючу галузеву систему управління народним господарством за рахунок зміцнення міжгалузевих науково-технічних зв'язків в регіонах.

Місцевими партійними і радянськими органами нагромаджено значний досвід в організації співробітництва підприємств і наукових установ з науковими центрами Академії наук УРСР, залучення з їх допомогою партійно-господарського активу регіонів до участі у вирішенні актуальних науково-технічних проблем, створення громадських органів управління науково-технічним прогресом.

Заслуговує на підтримку практика організації співробітництва між Академією наук УРСР та підприємствами і організаціями регіонів на основі договорів про науково-технічне співробітництво та комплексних планів, проекти яких розробляються науковими центрами і затверджуються бюро відповідних обкомів Компартії України та президією Академії наук УРСР.

Проте значний науковий потенціал регіонів ще недостатньо використовується для підвищення ефективності суспільного виробництва. Можливості наукових центрів по концентрації зусиль вчених на розв'язанні актуальних питань розвитку продуктивних сил областей і регіонів реалізуються не в повній мірі.

З метою дальшого удосконалення системи управління науково-технічним прогресом в регіонах і областях республіки, активізації роботи наукових центрів Академії наук УРСР як міжвідомчих науково-координаційних органів, посилення їх ролі у розв'язанні актуальних науково-технічних проблем Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Вважати одним з головних завдань наукових центрів Академії наук УРСР зосередження зусиль наукових та інженерно-технічних працівників регіонів на вирішенні корінних проблем підвищення ефективності суспільного виробництва на основі його всебічної інтенсифікації і прискорення науково-технічного прогресу.

Обкомам партії та облвиконкомам, Київському міськкому партії і міськвиконкому подавати всебічну допомогу науковим центрам в організації їх роботи.

2. Схвалити практику укладання договорів про науково-технічне співробітництво між Академією наук УРСР і підприємствами та організаціями, розташованими на території областей, наукова діяльність в яких координується науковими центрами Академії наук УРСР, та складання комплексних планів такого співробітництва. Покласти контроль за виконанням цих планів на обкоми, Київський міськком Компартії України та наукові центри Академії наук УРСР.

3. Надати науковим центрам Академії наук УРСР право за погодженням з відповідними обкомами партії залучати до роботи в наукових радах, комісіях та інших робочих органах відповідальних працівників, вчених і спеціалістів народного господарства, активно використовувати в своїй діяльності можливості обласних організацій науково-технічних товариств та Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів, територіальних центрів науково-технічної інформації.

Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Міністерству охорони здоров'я УРСР, Міністерству освіти УРСР, галузевим міністерствам і відомствам УРСР забезпечити активну участь підвідомчих установ і підприємств в роботі наукових центрів Академії наук УРСР.

4. Академії наук УРСР і Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР за погодженням з обкомами партії, облвиконкомами та заінтересованими міністерствами і відомствами створити протягом першого кварталу 1981 р. в областях республіки, крім областей, де розташовані ради наукових центрів, науково-координаційні ради, на які покласти розробку комплексних планів науково-технічного прогресу та організацію їх виконання спільними зусиллями наукових, проектних організацій, вузів і підприємств області.

Встановити, що науково-координаційні ради працюють під керівництвом відповідних обкомів партії і наукових центрів Академії наук УРСР.

5. Прийняти пропозицію Академії наук УРСР про створення Північно-Західного наукового центру з розміщенням ради центру в м. Києві та про перейменування Дніпропетровського наукового центру Академії наук УРСР на Придніпровський і Харківського - на Північно-Східний.

6. Академії наук УРСР забезпечити в наукових центрах розвиток науково-дослідних робіт з регіональних проблем управління науково-технічним прогресом.

Для здійснення вказаних робіт збільшити на 1981 рік Академії наук УРСР обсяг затрат на наукові дослідження на 106 тис. крб., в тому числі по фонду заробітної плати на 72 тис. крб., за рахунок резервів Ради Міністрів УРСР по обсягу затрат, фонду заробітної плати і бюджетних асигнувань на науково-дослідні роботи згідно з додатком N 1.

Створити в наукових центрах наукові лабораторії для здійснення досліджень з регіональних проблем управління науково-технічним прогресом.

Вважати за доцільне мати заступників голів наукових центрів з питань координації досліджень по регіональних проблемах управління науково-технічним прогресом.

Президії Академії наук УРСР покласти на одного з віце-президентів керівництво роботою наукових центрів та координацію їх діяльності.

7. Схвалити перелік базових наукових установ і вищих учбових закладів, на які покладається фінансово-господарське забезпечення діяльності наукових центрів Академії наук УРСР і науково-координаційних рад в областях республіки, згідно з додатком N 2.

8. Президії Академії наук УРСР внести до Положення про наукові центри зміни, що випливають з цієї постанови.

 

Секретар Центрального
Комітету Компартії України
 

 
В. ЩЕРБИЦЬКИЙ
 

Голова Ради Міністрів
Української РСР
 

 
О. ЛЯШКО
 

Інд. 25

 

ЗБІЛЬШЕННЯ
обсягу затрат на науково-дослідні роботи по наукових установах Академії наук УРСР на 1981 рік

/тис. крб./

  

Обсяг затрат 

В тому числі фонд заробітної плати 

Із загальної суми затрат - витрати за рахунок бюджету 

Ліміт чисельності працюючих /чоловік у середньорічному обчисленні/ 

Установи, що здійснюють науково-методичне керівництво дослідженнями з регіональних проблем управління науково-технічним прогресом 

Всього 

106 

72 

106 

42 

  

Донецький фізико-технічний інститут 

12,5 

8,5 

12,5 

Інститут економіки промисловості 

Інститут проблем машинобудування 

12,5 

8,5 

12,5 

Харківське відділення Інституту економіки 

Інститут прикладних проблем механіки і математики 

12,5 

8,5 

12,5 

Львівське відділення Інституту економіки 

Фізико-хімічний інститут 

12,5 

8,5 

12,5 

Одеське відділення економіки та екології Світового океану Морського гідрофізичного інституту 

Інститут геотехнічної механіки 

12,5 

8,5 

12,5 

Дніпропетровські відділи Інституту економіки промисловості 

Рада по вивченню продуктивних сил Української РСР 

12,5 

8,5 

12,5 

Рада по вивченню продуктивних сил Української РСР 

Інститут проблем міцності 

12,5 

8,5 

12,5 

Інститут економіки 

Сектор наукової інформації Інституту математики 

18,5 

12,5 

18,5 

Сектор наукової інформації Інституту математики 

 

ПЕРЕЛІК
базових наукових установ і вищих учбових закладів, які забезпечують фінансово-господарську діяльність наукових центрів Академії наук УРСР в регіонах і науково-координаційних рад в областях республіки

Назва базової наукової установи
/вищого учбового закладу/ 

Наукові центри: 

Донецький фізико-технічний інститут Академії наук УРСР 

Донецький 

Інститут геотехнічної механіки Академії наук УРСР 

Придніпровський 

Інститут прикладних проблем механіки і математики Академії наук УРСР 

Західний 

Фізико-хімічний інститут Академії наук УРСР 

Південний 

Інститут проблем машинобудування Академії наук УРСР 

Північно-Східний 

Інститут проблем міцності Академії наук УРСР 

Північно-Західний 

  

Координаційні ради: 

Рада по вивчанню продуктивних сил Української РСР Академії наук УРСР 

м. Києва 

Вінницький політехнічний інститут Мінвузу УРСР 

Вінницька 

Луцький педагогічний інститут Міносвіти УРСР 

Волинська 

Ворошиловградський філіал Інституту економіки промисловості Академії наук УРСР 

Ворошиловградська 

Житомирський філіал Київського політехнічного інституту Мінвузу УРСР 

Житомирська 

Ужгородський державний університет Мінвузу УРСР 

Закарпатська 

Запорізький машинобудівний інститут Мінвузу УРСР 

Запорізька 

Івано-Франківський інститут нафти і газу Мінвузу УРСР 

Івано-Франківська 

Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування Мінвузу УРСР 

Кіровоградська 

Інститут біології південних морів ім. О. О. Ковалевського Академії наук УРСР 

Кримська 

Проектно-конструкторське бюро електрогідравліки Академії наук УРСР 

Миколаївська 

Полтавський інженерно-будівельний інститут Мінвузу УРСР 

Полтавська 

Український інститут інженерів водного господарства Мінвузу УРСР 

Ровенська 

Всесоюзний науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут компресорного машинобудування Мінхіммашу 

Сумська 

Тернопільський філіал Львівського політехнічного інституту Мінвузу УРСР 

Тернопільська 

Херсонський сільськогосподарський інститут Мінсільгоспу УРСР  

Херсонська 

Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування Мінвузу УРСР 

Хмельницька 

Черкаський філіал Київського політехнічного інституту Мінвузу УРСР 

Черкаська 

Чернівецький державний університет Мінвузу УРСР 

Чернівецька 

Чернігівський філіал Київського політехнічного інституту Мінвузу УРСР 

Чернігівська 

____________

Опрос