Идет загрузка документа (37 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Государственном комитете Украинской ССР по материально-техническому снабжению

Совет Министров УССР
Положение, Постановление от 12.02.1980 № 91
Утратил силу

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 12 лютого 1980 р. N 91

Київ

Про затвердження Положення про Державний комітет Української РСР по матеріально-технічному постачанню

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 20 листопада 1991 року N 322)

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про Державний комітет Української РСР по матеріально-технічному постачанню /Держпостач УРСР/, що додається.

2. Визнати такого, що втратила чинність, постанову Ради Міністрів УРСР від 20 листопада 1970 р. N 593 "Про затвердження Положення про Головне управління Ради Міністрів УРСР по матеріально-технічному постачанню" /ЗП УРСР, 1970 р., N 11, ст. 128/.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР
 

О. ЛЯШКО 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР
 

К. БОЙКО 

Інд. 37

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний комітет Української РСР по матеріально-технічному постачанню /Держпостач УРСР/

1. Державний комітет Української РСР по матеріально-технічному постачанню /Держпостач УРСР/ є центральним союзно-республіканським органом державного управління і підлягає Раді Міністрів УРСР і Державному комітету СРСР по матеріально-технічному постачанню.

Держпостач УРСР здійснює керівництво матеріально-технічним постачанням народного господарства республіки.

2. Головними завданнями Держпостачу УРСР є:

реалізація фондів на матеріальні ресурси, виділених об'єднанням, підприємствам і організаціям, розташованим на території республіки; забезпечення споживачів продукцією, розподіл якої покладено на Держпостач УРСР, а також забезпечення виконання планів міжгалузевих кооперованих поставок;

встановлення раціональних господарських зв'язків між постачальниками і споживачами продукції і всебічне розширення при цьому прямих тривалих господарських зв'язків між об'єднаннями /підприємствами/;

розвиток як однієї з форм забезпечення об'єднань, підприємств і організацій матеріальними ресурсами гарантованого комплексного постачання на основі договорів, що укладаються ними з органами Держпостачу УРСР;

організація оптової торгівлі устаткуванням, матеріалами і напівфабрикатами; розвиток прокату засобів виробництва та надання споживачам послуг по підготовці продукції до виробничого споживання;

проведення роботи по виявленню і реалізації зайвої і невикористовуваної продукції та наднормативних залишків матеріалів і устаткування на підприємствах, в об'єднаннях і організаціях;

розробка і здійснення разом з міністерствами і відомствами УРСР, об'єднаннями, підприємствами і організаціями заходів по підвищенню ефективності використання сировини і матеріалів, зниженню їх втрат у виробництві, будівництві, при перевезенні і зберіганні; контроль за зберіганням, раціональним витрачанням і станом запасів матеріально-технічних і паливно-енергетичних ресурсів в об'єднаннях, на підприємствах і в організаціях;

контроль за своєчасним виконанням постачальниками планів поставок продукції;

розробка і здійснення заходів по вдосконаленню системи і органів матеріально-технічного постачання; створення раціональної мережі постачально-збутових організацій;

здійснення заходів по зміцненню господарського розрахунку в діяльності підвідомчих організацій і підприємств, посилення їх матеріальної заінтересованості і відповідальності за здійснення раціональних господарських зв'язків між об'єднаннями, підприємствами і організаціями, забезпечення безперебійного матеріально-технічного постачання народного господарства республіки і прискорення оборотності товарно-матеріальних цінностей;

створення високомеханізованого складського господарства, впровадження прогресивної технології складських операцій;

впровадження наукової організації праці і управління, забезпечення організацій і підприємств системи Комітету кваліфікованими кадрами, створення умов для найкращого використання знань і досвіду працівників і закріплення кадрів;

поліпшення житлових і культурно-побутових умов працівників організацій і підприємств системи Комітету, створення безпечних умов праці.

3. Держпостач УРСР несе відповідальність за реалізацію фондів на матеріальні ресурси, виділених об'єднанням, підприємствам і організаціям, за збалансованість планів з матеріальними ресурсами, затвердження балансів і планів розподілу по яких покладено на Комітет, за організацію оптової торгівлі устаткуванням і матеріалами, а також за найбільш економічну організацію матеріально-технічного постачання.

Постачально-збутові організації Держпостачу УРСР несуть матеріальну відповідальність за реалізацію фондів на матеріальні ресурси на основі договорів, що ними укладаються.

4. Держпостач УРСР забезпечує правильне поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, найбільш повне використання таких економічних підойм, як прибуток, ціна, премія і кредит, впровадження ефективних систем управління з застосуванням електронно-обчислювальної техніки, вдосконалення структури та організаційних форм управління.

5. Держпостач УРСР забезпечує здійснення ленінських принципів добору, висування і розстановки керівних господарських, інженерних і наукових кадрів, зосереджує свою увагу на перевірці і контролі за виконанням керівними кадрами директив і рішень Партії і Уряду, проводить з участю громадських організацій роботу по вихованню кадрів у дусі комуністичного ставлення до праці, суворого дотримання державних інтересів і дисципліни, забезпечує правильне поєднання матеріальних і моральних стимулів піднесення суспільного виробництва і підвищення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу і за спільні результати роботи колективу. 

6. Держпостач УРСР забезпечує розвиток демократичних начал в управлінні, створює умови для виявлення ініціативи і активної участі трудящих та їх громадських організацій в роботі по удосконаленню матеріально-технічного постачання і усуненню недоліків у діяльності Комітету і підвідомчих йому організацій і підприємств.

Питання праці та побуту робітників і службовців вирішуються Держпостачем УРСР з урахуванням пропозицій радянських і профспілкових органів, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - спільно або за погодженням з цими органами.

7. Держпостач УРСР керує підпорядкованими організаціями і підприємствами безпосередньо або через створювані у встановленому порядку органи.

Держпостач УРСР, головні управління по постачанню і збуту продукції, головні управління по комплектуванню підприємств, що будуються і реконструюються, територіальні управління матеріально-технічного постачання, облпостачзбути, організації і підприємства по поставках продукції, по заготівлі і переробці вторинної сировини, по ремонту і переробці тари, інші підвідомчі організації і підприємства становлять систему Комітету.

8. Держпостач УРСР у своїй діяльності керується законами СРСР, іншими рішеннями Верховної Ради СРСР і її Президії, законами УРСР, іншими рішеннями Верховної Ради УРСР і її Президії, постановами і розпорядженнями Ради Міністрів СРСР, постановами і розпорядженнями Ради Міністрів УРСР та іншими нормативними актами, цим Положенням, а також актами Держпостачу СРСР і забезпечує правильне застосування чинного законодавства в організаціях і на підприємствах системи Комітету.

Держпостач УРСР узагальнює практику застосування законодавства з питань, що входять до його компетенції, розробляє пропозиції по його вдосконаленню і вносить їх на розгляд Ради Міністрів УРСР і Держпостачу СРСР.

9. Держпостач УРСР у відповідності з покладеними на нього завданнями:

а) вивчає з участю міністерств і відомств поточну і перспективну потребу об'єднань, підприємств і організацій, розташованих на території республіки, в матеріально-технічних ресурсах; провадить економічний аналіз виконання планів матеріально-технічного постачання і подає Раді Міністрів УРСР і Держпостачу СРСР матеріали і пропозиції, зв'язані з усуненням вузьких місць у постачанні народного господарства;

б) визначає потребу об'єднань, підприємств і організацій, розташованих на території республіки, в продукції, розподіл якої покладено на Держпостач УРСР, розробляє і затверджує плани розподілу цієї продукції по споживачах, розробляє матеріальні баланси по найважливіших видах цієї продукції; подає Держпостачу СРСР пропозиції про уточнення номенклатури продукції, що розподіляється Держпостачем УРСР; бере участь разом з міністерствами, відомствами і союзголовпостачзбутами в організації збуту готової продукції виробничо-технічного призначення, що виготовляється в республіці;

в) проводить у порядку, встановлюваному Держпостачем СРСР, роботу по визначенню специфікованої потреби об'єднань, підприємств і організацій в продукції виробничо-технічного призначення, по розміщенню замовлень споживачів і прикріпленню споживачів до підприємств-постачальників;

г) розробляє з участю заінтересованих міністерств, відомств, об'єднань, підприємств і організацій пропозиції до проектів річних планів поставок продукції в груповому асортименті, а також пропозиції до планів міжгалузевих кооперованих поставок продукції; стежить за правильним завантаженням виробничих потужностей підприємств-постачальників замовленнями відповідно до встановлених планів поставок; розробляє і подає Держпостачу СРСР пропозиції про вдосконалення господарських зв'язків по міжгалузевих кооперованих поставках продукції;

д) здійснює контроль за своєчасним виконанням планів і зобов'язань по поставках продукції, в тому числі в інші райони країни, відповідно до укладених договорів і прийнятих до виконання нарядів, планів поставок товарів на експорт і комплектуючих виробів дня експортної продукції, а також планів міжгалузевих кооперованих поставок продукції, вживає заходів до виконання вказаних планів і зобов'язань. Систематично доповідає Раді Міністрів УРСР і Держпостачу СРСР про хід виконання планів матеріально-технічного постачання;

є) забезпечує безперебійне постачання продукції в нетранзитних кількостях з підвідомчих підприємств по поставках продукції в строки і за специфікаціями, погодженими з споживачами;

ж) здійснює централізовану доставку продукції споживачам з постачально-збутових баз територіальних органів Комітету за погодженими графіками транспортом загального користування, а при необхідності - транспортом Комітету;

з) розробляє і здійснює з участю міністерств і відомств УРСР, об'єднань, підприємств і організацій заходи по встановленню раціональних господарських зв'язків між постачальниками і одержувачами продукції та всебічному розширенню при цьому прямих тривалих зв'язків; подає пропозиції з цих питань Держпостачу СРСР; веде роботу по забезпеченню стабільності встановлених прямих тривалих зв'язків між підприємствами і об'єднаннями;

і) здійснює заходи по розвитку прокату засобів виробництва та розширенню надання споживачам послуг по підготовці продукції до виробничого споживання /розкрій, нарізування, вирубування, згинання, свердління, фасування тощо/;

к) проводить разом з міністерствами і відомствами УРСР, об'єднаннями, підприємствами і організаціями роботу по виявленню, обліку і реалізації наявних у них зайвих, невикористовуваних і наднормативних матеріальних цінностей, а також ділових відходів промислового виробництва, регулює поставки продукції з урахуванням виявлених запасів;

л) здійснює контроль за ефективним використанням і правильним зберіганням об'єднаннями, підприємствами і організаціями, незалежно від їх відомчого підпорядкування, матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів; розробляє разом з міністерствами і відомствами УРСР, обладнаннями, підприємствами і організаціями заходи по економії матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів, зниженню втрат їх у виробництві, будівництві, при транспортуванні і зберіганні; контролює виконання завдань по економії матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів;

м) організує і здійснює в порядку, встановлюваному Держпостачем СРСР, оптову торгівлю устаткуванням, матеріалами і напівфабрикатами, а також торгівлю на комісійних засадах наявними в об'єднаннях, на підприємствах і в організаціях зайвими і невикористовуваними матеріалами, устаткуванням та іншими товарно-матеріальними цінностями;

н) проводить роботу по вдосконаленню органів матеріально-технічного постачання, підвідомчих Комітету, і разом з міністерствами і відомствами УРСР - постачально-збутових організацій, підвідомчих їм, а також по створенню раціональної мережі спеціалізованих та універсальних підприємств по поставках продукції і в необхідних випадках подає Раді Міністрів УРСР і Держпостачу СРСР пропозиції з цих питань;

о) розробляє і здійснює разом з міністерствами і відомствами УРСР, об'єднаннями, підприємствами і організаціями заходи по прискоренню оборотності матеріально-технічних ресурсів і скороченню витрат обертання за рахунок організації раціональних перевезень продукції, механізації та автоматизації транспортно-складських процесів, підвищення продуктивності праці працівників, зайнятих у сфері матеріально-технічного постачання, ліквідації зайвих і паралельно діючих постачально-збутових організацій, всемірно підвищуючи економічну ефективність матеріально-технічного постачання народного господарства.

Визначає з участю споживачів оптимальну форму матеріально-технічного постачання;

п) керує роботою по укладанню підвідомчими організаціями і підприємствами договорів на поставку продукції, здійснює контроль за їх виконанням;

р) вживає разом з міністерствами і відомствами УРСР, об'єднаннями, підприємствами і організаціями заходів до забезпечення поставки споживачам прогресивних та економічних видів продукції, а також вишукує додаткові матеріальні ресурси для збільшення виробництва продукції, необхідної народному господарству;

с) здійснює децентралізовані заготівлі /закупки/ продукції, а також контроль за раціональним використанням ділових відходів та організацією їх промислової переробки з метою збільшення ресурсів необхідних видів сировини, матеріалів і виробів для забезпечення ними споживачів;

т) здійснює у встановленому порядку комплектування підприємств, що будуються і реконструюються, устаткуванням, арматурою, приладами, засобами автоматизації і зв'язку, кабельними та іншими виробами;

у) розробляє і подає Держпостачу СРСР пропозиції про нормативи запасів матеріально-технічних ресурсів на підвідомчих підприємствах по поставках продукції, а також пропозиції про зниження норм витрати матеріальних ресурсів номенклатури Держпостачу СРСР;

ф) розглядає разом з республіканськими міністерствами і відомствами УРСР і подає Раді Міністрів УРСР погоджені з Держпланом УРСР пропозиції про зменшення вказаним міністерствам і відомствам фондів на матеріали і устаткування при наявності у них наднормативних і зайвих запасів однойменної продукції /в межах цих запасів/;

х) розглядає разом з міністерствами і відомствами УРСР, об'єднаннями, підприємствами і організаціями питання і подає Держпостачу СРСР пропозиції про припинення або обмеження випуску продукції, яка не користується попитом, а також поставки сировини, палива і матеріалів для її виготовлення;

ц) організує повторне використання зовнішньої /транспортної/ тари, ремонт і переробку поворотної дерев'яної і картонної тари, постачання об'єднанням, підприємствам і організаціям нової та поворотної дерев'яної, паперової, картонної і металевої зовнішньої тари і збут її; здійснює контроль за виконанням планів виробництва тари і будівництва тарних підприємств міністерств і відомств УРСР, за впровадженням нових економічних видів тари і норм витрати тарних матеріалів, за уніфікацією тари та правильнім її використанням в об'єднаннях, на підприємствах і в організаціях, незалежно від їх відомчого підпорядкування;

ч) забезпечує заготівлю, первинну обробку і переробку вторинної сировини /крім металів/ за визначеною номенклатурою; розробляє і затверджує у встановленому порядку плани здачі і заготівлі вторинної сировини по об'єднаннях, підприємствах і організаціях, а також плани розподілу цієї сировини;

ш) забезпечує у встановленому порядку постачання спеціального одягу, спеціального взуття і запобіжних пристроїв об'єднанням, підприємствам і організаціям, а також здійснює контроль за якістю спеціального одягу, спеціального взуття і запобіжних пристроїв, що поставляються, розробкою і впровадженням відповідними міністерствами і відомствами УРСР нових видів зазначених виробів і необхідних для їх виготовлення тканин та інших матеріалів;

щ) розміщує по міністерствах і відомствах УРСР замовлення на виготовлення спеціального одягу, запобіжних пристроїв і розподіляє ці вироби, а також розподіляє спеціальне взуття по споживачах;

ю) організує у встановленому порядку через підвідомчі підприємства оптової торгівлі матеріально-технічне постачання науково-дослідних, проектно-конструкторських, технологічних та інших організацій, а також забезпечує матеріальними ресурсами науково-дослідні роботи вищих учбових закладів.

10. Держпостач УРСР здійснює такі функції, зв'язані з діяльністю організацій і підприємств системи Комітету:

а) розробляє плани оптової реалізації продукції, капітального будівництва, з праці, фінансові, кредитні та інші плани по системі Комітету, затверджує ці плани підвідомчим організаціям і підприємствам і забезпечує їх виконання;

б) організує і проводить науково-дослідні роботи в галузі економіки, планування та організації матеріально-технічного постачання, створює автоматизовані системи управління постачанням.

Організує наукову і науково-технічну інформацію, забезпечує підготовку і видання у встановленому порядку наукової та науково-технічної літератури по галузі;

в) керує справою розвитку винахідництва і раціоналізації; розробляє перспективні і поточні плани по винахідництву і раціоналізації; забезпечує впровадження винаходів і раціоналізаторських пропозицій та організує обмін досвідом з цих питань. Роботу по розвитку винахідництва і раціоналізації Комітет проводить спільно з республіканським комітетом профспілки і Українською республіканською радою Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів;

г) здійснює капітальне будівництво в системі Комітету, забезпечує ефективне використання капітальних вкладень і раціональне розміщення нового будівництва, концентрацію капітальних вкладень на пускових будовах і скорочення незавершеного будівництва; розробляє і затверджує у встановленому порядку титульні списки і проектно-кошторисну документацію; забезпечує фінансування будов і постачання їм устаткування, матеріалів і виробів, поставка яких лежить на обов'язку замовника; забезпечує своєчасне введення в дію виробничих потужностей і основних фондів, а також освоєння в стислі строки виробничих потужностей; призначав в межах своєї компетенції державні комісії для прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затверджує акти про їх прийняття і приймає рішення про закриття зведених кошторисно-фінансових розрахунків;

д) організує капітальний і поточний ремонт основних фондів, забезпечуючи модернізацію, підвищення технічного рівня і продуктивності устаткування, а також поліпшення технічного і експлуатаційного стану будинків та інших споруд; здійснює заходи по підвищенню якості ремонту і його здешевленню;

є) організує матеріально-технічне постачання організацій і підприємств системи Комітету; визначає їх потребу в сировині, матеріалах, паливі, устаткуванні та інших матеріальних ресурсах; розподіляє і в необхідних випадках перерозподіляє виділені Комітету фонди на матеріальні ресурси і здійснює контроль за їх реалізацією;

ж) здійснює заходи по зміцненню господарського розрахунку, підвищенню рентабельності і максимальному збільшенню нагромаджень організацій і підприємств системи Комітету, ефективному використанню основних фондів, оборотних коштів і банківських кредитів.

Фінансує у встановленому порядку підвідомчі організації і підприємства, керує їх фінансовою діяльністю; здійснює контроль за використанням фінансових ресурсів.

Забезпечує виконання організаціями і підприємствами системи Комітету фінансових планів, збереження власних оборотних коштів, своєчасні розрахунки з робітниками і службовцями, бюджетом, постачальниками, підрядчиками, банками, а також перерахування організаціями і підприємствами власних коштів, призначених на фінансування капітального будівництва, капітального ремонту та на інші цілі, передбачені фінансовим планом.

Утворює у встановленому порядку фонд розвитку науки і техніки, фонд для преміювання за створення і впровадження нової техніки та інші централізовані фонди, а також резерв для подання фінансової допомоги підвідомчим організаціям і підприємствам;

з) відкриває в установах банків розрахункові рахунки для перерозподілу між підвідомчими організаціями і підприємствами власних оборотних коштів, прибутків, сум на утворення фонду розвитку науки і техніки та інших коштів, а також окремі рахунки по зберіганню коштів резерву для подання фінансової допомоги організаціям і підприємствам і коштів резерву амортизаційних відрахувань на капітальний ремонт;

і) затверджує звіти і баланси підвідомчих організацій і підприємств, складає зведені звіти і баланси по видах діяльності Комітету;

к) організує контрольно-ревізійну роботу в системі Комітету, забезпечує регулярне проведення ревізій, всебічний аналіз стану економіки, перевірку збереження коштів і матеріальних цінностей, додержання режиму економії; здійснює контроль за правильним веденням і достовірністю обліку та звітності, а також заходи по охороні державного майна і відшкодуванню заподіяних матеріальних збитків;

л) організує первинний облік в організаціях і на підприємствах системи Комітету, одержує у встановленому порядку статистичну і бухгалтерську звітність, здійснює заходи по централізації і механізації облікових робіт, по впровадженню прогресивних методів обліку;

м) виявляє потребу і забезпечує організації і підприємства системи Комітету кваліфікованими кадрами працівників, організує підготовку кадрів і підвищення їх кваліфікації; вивчає кадри, забезпечує поєднання старих досвідчених кадрів і молодих здібних працівників, створює умови для висування на керівну роботу політично зрілих спеціалістів, які добре знають свою справу і користуються авторитетом і довір'ям у колективі; вживає заходів до раціонального використання молодих спеціалістів та створення постійних кадрів у системі Комітету;

н) керує роботою по впровадженню наукової організації праці і управління; забезпечує проведення заходів по дальшому поліпшенню і оздоровленню умов праці, впровадженню нових засобів і методів запобігання виробничому травматизмові та аваріям, суворому додержанню правил з техніки безпеки і вимог виробничої санітарії, а також протипожежних правил;

о) впроваджує у встановленому порядку в організаціях і на підприємствах системи Комітету єдині і типові норми обслуговування /виробітку/ і нормативи чисельності працівників. Разом з республіканським комітетом профспілки організує роботу по перегляду норм обслуговування /виробітку/ та здійснює інші заходи по вдосконаленню нормування праці.

Забезпечує правильне застосування діючих умов оплати праці і преміювання, правильне співвідношення між зростанням продуктивності праці і зростанням заробітної плати; здійснює контроль за витрачанням фондів заробітної плати і заохочувальних фондів;

п) встановлює і змінює посадові оклади працівникам центрального апарату Комітету з додержанням схем посадових окладів і в межах фонду заробітної плати, обчисленого за середніми посадовими окладами;

р) затверджує структуру і штати апарату управління підвідомчих організацій в межах граничних асигнувань на утримання апарату управління, встановлених Комітету;

с) доводить до підвідомчих організацій ліміти граничних асигнувань на утримання апарату управління; здійснює контроль за правильним встановленням посадових окладів і тарифних ставок працівникам цих організацій;

т) у встановленому порядку створює, реорганізує і ліквідує організації і підприємства, а також затверджує статути підприємств і положення /статути/ про організації Держпостачу УРСР;

у) разом з республіканським комітетом профспілки:

керує укладанням колективних договорів і здійснює контроль за їх виконанням;

забезпечує поліпшення житлових і культурно-побутових умов для працівників організацій і підприємств системи Комітету, а також проведення оздоровчих заходів; контролює виконання планів соціального розвитку колективів організацій і підприємств;

організує соціалістичне змагання, затверджує умови республіканського змагання колективів організацій і підприємств системи Комітету, сприяє розвиткові руху за комуністичну працю, за високу культуру виробництва;

підбиває підсумки соціалістичного змагання і присуджує колективам-переможцям перехідні Червоні прапори та грошові премії, присвоює звання колективів, підприємств і організацій комуністичної праці, організує вивчення, узагальнення і поширення передових методів праці та передового досвіду;

нагороджує у встановленому порядку передових працівників системи Комітету нагрудними значками і Почесними грамотами та застосовує інші види заохочення.

11. Держпостачу УРСР надається право:

а) перевіряти в об'єднаннях, на підприємствах, будовах, базах, складах і в організаціях, незалежно від їх відомчого підпорядкування, правильність зберігання і використання сировини, матеріалів, паливно-енергетичних ресурсів, тари, комплектуючих виробів і устаткування, додержання затверджених у встановленому порядку норм запасів і витрати матеріальних ресурсів; давати об'єднанням, підприємствам і організаціям обов'язкові для виконання вказівки про усунення допущених недоліків;

б) заслуховувати на засіданнях колегії Комітету керівних працівників міністерств і відомств УРСР, об'єднань, підприємств і організацій, незалежно від їх відомчого підпорядкування, з питань, що входять до його компетенції;

в) давати об'єднанням, підприємствам і організаціям, незалежно від їх відомчого підпорядкування, в межах своєї компетенції, обов'язкові для виконання вказівки з питань строків, порядку і черговості відвантаження продукції виробничо-технічного призначення, з додержанням чинного законодавства про поставки продукції;

г) розміщувати за погодженням з об'єднаннями, підприємствами і організаціями на наявних у них вільних виробничих потужностях замовлення на додаткове виробництво дефіцитної продукції номенклатури Держпостачу СРСР для більш повного забезпечення потреби споживачів республіки;

д) відпускати у встановлюваному Держпостачем СРСР порядку споживачам для забезпечення невідкладних потреб понад виділені їм фонди залучені в оборот наднормативні, зайві і невикористовувані матеріальні ресурси;

ж) запозичати у окремих об'єднань, підприємств, будов і організацій, за погодженням з їх керівниками та без шкоди для виробничої діяльності, сировину, матеріали, паливо і комплектуючі вироби для подання тимчасової допомоги іншим об'єднанням, підприємствам і організаціям, які цього потребують, з поверненням запозичених матеріальних ресурсів в обумовлені строки;

з) дозволяти за клопотанням споживачів обмін між ними однорідною продукцією;

і) одержувати:

від ЦСУ УРСР статистичні дані, необхідні для розробки планів матеріально-технічного постачання і перевірки їх виконання;

від міністерств і відомств УРСР, а також безпосередньо від об'єднань, підприємств і організацій, розташованих на території республіки, всі необхідні для розробки, реалізації і перевірки виконання планів матеріально-технічного постачання матеріали, включаючи плани виробництва і реалізації продукції, плани поставок продукції, графіки відвантаження її по підприємствах та інші інформаційні матеріали;

к) залучати міністерства і відомства УРСР, об'єднання, підприємства і організації, а також, за погодженням з ними, окремих спеціалістів до розробки питань матеріально-технічного постачання і до участі у перевірках стану зберігання і використання матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів та додержання норм запасів і витрати їх, що проводяться Держпостачем УРСР.

12. Держпостач УРСР у повному обсязі використовує надані йому права для виконання покладених на нього завдань і здійснення ним своїх функцій, для самостійного вирішення віднесених до його відання питань.

13. Держпостач УРСР очолює Голова, який призначається відповідно до Конституції Української РСР Верховною Радою Української РСР, а в період між сесіями - Президією Верховної Ради Української РСР.

Голова Держпостачу УРСР має заступників, яких призначає Рада Міністрів УРСР.

Розподіл обов'язків між заступниками Голови Держпостачу УРСР провадиться Головою Комітету.

14. В Держпостачі УРСР утворюється колегія в складі Голови Комітету /голова колегії/, заступників Голови Комітету за посадою, а також інших керівних працівників Комітету. Члени колегії Комітету затверджуються Радою Міністрів УРСР.

15. Держпостач УРСР у межах своєї компетенції видає постанови, розпорядження і дає вказівки, які є обов'язковими для виконання міністерствами і відомствами УРСР, а також об'єднаннями, підприємствами і організаціями, незалежно від їх відомчого підпорядкування. 

Голова Держпостачу УРСР видає накази і інструкції та дає вказівки, які є обов'язковими для виконання організаціями і підприємствами системи Комітету, організує і перевіряє їх виконання.

Держпостач УРСР у необхідних випадках видає з міністерствами і відомствами УРСР спільні акти.

16. Голова Держпостачу УРСР несе персональну відповідальність за виконання покладених на Комітет завдань і здійснення ним своїх функцій, встановлює ступінь відповідальності заступників Голови, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів Комітету за керівництво окремими ділянками діяльності Комітету, а також за роботу підвідомчих організацій і підприємств.

17. Колегія Держпостачу УРСР на своїх засіданнях, що проводяться регулярно, розглядає основні питання матеріально-технічного постачання народного господарства республіки, обговорює питання практичного керівництва підвідомчими організаціями і підприємствам, перевірки виконання, добору, розстановки і виховання кадрів, проекти найважливіших постанов, наказів та інструкцій, заслуховує доповіді і звіти керівників управлінь і відділів центрального апарату Комітету, підвідомчих йому організацій і підприємств, а також розглядає інші важливі питання, що входять до компетенції Комітету.

Рішення колегії проводяться в життя, як правило, постановами і розпорядженнями Держпостачу УРСР або наказами Голови Комітету. В разі розбіжностей між Головою Держпостачу УРСР і членами колегії Голова проводить у життя своє рішення, доповідаючи про розбіжності, що виникли, Раді Міністрів УРСР, а члени колегії, в свою чергу, можуть повідомити свою думку Раді Міністрів УРСР.

18. Для розгляду пропозицій з проблем економіки, організації і планування матеріально-технічного постачання, розробки рекомендацій по впровадженню найновіших досягнень вітчизняної і зарубіжної науки, техніки і передового досвіду в Держпостачі УРСР створюється науково-економічна рада у складі вчених, керівних працівників і спеціалістів Комітету, міністерств і відомств УРСР, а також представників науково-технічних товариств та інших організацій.

Склад науково-економічної ради і положення про неї затверджуються Головою Держпостачу УРСР.

19. Держпостач УРСР утворює для розгляду господарських спорів між організаціями і підприємствами системи Комітету арбітраж. Арбітражу Держпостачу УРСР надається право видавати накази на примусове виконання рішень, що ним виносяться.

Положення про арбітраж затверджується Головою Держпостачу УРСР.

20. Держпостач УРСР скликає у встановленому порядку наради активу з участю громадських організацій, на яких заслуховуються і обговорюються доповіді про заходи по виконанню рішень Партії і Уряду, найважливіші питання матеріально-технічного постачання, а також обговорюються на основі розгортання критики і самокритики питання, зв'язані з поліпшенням діяльності Комітету та підвідомчих йому організацій і підприємств.

21. Держпостач УРСР організує своєчасний і уважний розгляд листів /заяв і скарг/ трудящих, добиваючись правильного вирішення поставлених у цих листах питань, а також вживає заходів до усунення недоліків у діяльності організацій і підприємств Комітету, про які повідомляється в листах трудящих.

22. Держпостач УРСР діє на основі господарського розрахунку, утримується за рахунок коштів, що відраховуються у встановленому порядку підпорядкованими організаціями і підприємствами, перебуває на самостійному балансі і має закріплені за ним основні і оборотні кошти.

23. Структура і чисельність працівників центрального апарату Держпостачу УРСР затверджуються Радою Міністрів УРСР за погодженням з Держпостачем СРСР.

Штатний розпис центрального апарату Держпостачу УРСР, а також положення про управління і відділи затверджуються Головою Держпостачу УРСР.

24. Держпостач УРСР має печатку з зображенням Державного герба Української РСР і з своїм найменуванням.

____________

Опрос