Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Государственном комитете Совета Министров УССР по труду

Совет Министров УССР
Положение, Постановление от 12.01.1978 № 28
Утратил силу

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 12 січня 1978 р. N 28

Київ

Про затвердження Положення про Державний комітет Ради Міністрів УРСР по праці

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Ради Міністрів Української РСР
 від 16 листопада 1982 року N 552

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 8 червня 1992 року N 313)

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про Державний комітет Ради Міністрів УРСР по праці, що додається.

2. В зв'язку з цією постановою:

а) підпункт "а" пункту 2 втратив чинність

(згідно з постановою Ради Міністрів
 Української РСР від 16.11.82 р. N 552)

б) визнати такими, що втратили силу:

- розпорядження Ради Міністрів УРСР від 8 вересня 1955 р. N 1020 /ЗП УРСР, 1955 р., N 17 - 18, ст. 108/;

- постанову Ради Міністрів УРСР від 19 вересня 1967 р. N 616 "Про затвердження Положення про Державний комітет Ради Міністрів Української РСР по використанню трудових ресурсів" /ЗП УРСР, 1967 р., N 9, ст. 105/.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 26

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний комітет Ради Міністрів Української РСР по праці

1. Державний комітет Ради Міністрів Української РФ по праці /Держкомпраця УРСР/ є союзно-республіканським органом державного управління і знаходиться в підпорядкуванні Ради Міністрів УРСР і Державного комітету Ради Міністрів СРСР по праці і соціальних питаннях.

Державний комітет Ради Міністрів УРСР по праці несе відповідальність за здійснення єдиної державної політики в галузі праці і використання трудових ресурсів.

2. Головними завданнями Державного комітету Ради Міністрів УРСР по праці є:

розробка і проведення заходів по раціональному використанню трудових ресурсів, мобілізації резервів зростання продуктивності праці, по поліпшенню умов, змісту, організації і нормування праці;

сприяння розвитку соціалістичного змагання і удосконалення форм і методів морального стимулювання;

координація роботи міністерств і відомств УРСР в галуз праці;

здійснення контролю за виконанням рішень Партії і Уряду з питань праці, підготовки і підвищення кваліфікації кадрів на виробництві.

3. Державний комітет Ради Міністрів УРСР по праці і його органи на місцях вирішують покладені на них завдання з урахуванням пропозицій міністерств, відомств, інших органів державного управління УРСР та профспілкових органів і у взаємодії з ними.

При розгляді в Комітеті основних питань праці беруть участь представники відповідних міністерств, відомств, Укрпрофради і республіканських комітетів профспілок.

4. Державний комітет Ради Міністрів УРСР по праці у відповідності з покладеними на нього завданнями:

а) підготовляє препозиції до проектів перспективних і поточних державних планів економічного і соціального розвитку в частині продуктивності і наукової організації праці, балансу трудових ресурсів, підготовки кадрів на виробництві; бере участь у розгляді цих планів і подає по них висновки Держплану УРСР;

б) проводить разом з міністерствами і відомствами УРСР, виконкомами обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів і з участю відповідних рад і комітетів профспілок роботу по виявленню і використанню резервів зростання продуктивності праці /поліпшення організації, нормування і умов праці, більш повне використання робочого часу і устаткування, розвиток соціалістичного змагання, зміцнення трудової дисципліни/;

в) проводить роботу по оцінці стану трудових ресурсів, разом з міністерствами і відомствами УРСР, облвиконкомами, Київським і Севастопольським міськвиконкомами вживає заходів по найбільш повному і ефективному їх використанню в народному господарстві республіки; разом з плановими органами, міністерствами і відомствами розробляє і здійснює заходи по перерозподілу робочої сили між галузями народного господарства і районами з урахуванням потреб виробництва і наявності трудових ресурсів; удосконалює систему організованого перерозподілу робочої сили;

г) вивчає з залученням відповідних міністерств, відомств УРСР і облвиконкомів неорганізоване сезонне переміщення сільського населення як у межах республіки, так і за її межі, та разом з плановими і господарськими органами підготовляє пропозиції щодо впорядкування цього переміщення;

д) дає висновки Держплану УРСР у питаннях розміщення нових і розширення діючих підприємств всіх галузей народного господарства республіки з урахуванням забезпечення їх робочою силою і раціональної зайнятості населення; бере участь у розгляді схем районних планіровок і генеральних планів розвитку міст; розглядає разом з міністерствами і відомствами забезпеченість найважливіших пускових об'єктів і діючих підприємств кадрами і в необхідних випадках подає їм допомогу в комплектуванні робочою силою;

є) здійснює державний контроль на підприємствах і в організаціях, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, за використанням робочої сили, відповідністю чисельності робітників і службовці в плану з праці, за проведенням заходів по скороченню плинності кадрів, а також забезпеченням підприємств, що вводяться в дію, робітничими кадрами;

ж) розробляє з участю міністерств і відомств УРСР, облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів і Укрпрофради і затверджує разом з Держпланом УРСР перспективні і річні плани впровадження найважливіших заходів з наукової організації праці, здійснює контроль за виконанням цих планів, а також за проведенням на підприємствах, в установах і організаціях заходів щодо удосконалення організації і розширення сфери нормування праці, застосуванням технічно обгрунтованих норм, впровадженням нормативів і норм, розроблених у централізованому порядку, а також за своєчасним переглядом діючих норм трудових затрат;

з) здійснює разом з Укрпрофрадою і республіканськими комітетами профспілок контроль за виконанням рішень Партії і Уряду про дальше поліпшення умов праці;

і) контролює правильність застосування на підприємствах, в установах і організаціях затверджених тарифних ставок і окладів, систем преміювання, тарифно-кваліфікаційних довідників, а також інших нормативних документів, що регламентують умови оплати праці;

к) здійснює контроль за виконанням міністерствами і відомствами УРСР, підприємствами, установами і організаціями перспективних і річних планів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів в на виробництві у відповідності з вимогами науково-технічного прогресу;

л) підготовляє разом з Укрпрофрадою, міністерствами і відомствами УРСР пропозиції про підвищення дієвості соціалістичного змагання і руху за комуністичне ставлення до праці, про удосконалення форм і методів морального і матеріального стимулювання учасників змагання;

м) бере участь разом з Укрпрофрадою і Держпланом УРСР в роботі по удосконаленню планування соціального розвитку трудових колективів;

н) вивчає і узагальнює передовий досвід, що має міжгалузеве значення, в питаннях організації, нормування, оплати і підвищення продуктивності праці, використання трудових ресурсів, підготовки і підвищення кваліфікації кадрів на виробництві, розробляє пропозиції щодо поширення цього досвіду;

о) здійснює контроль за діяльністю центрів, лабораторій, станцій по науковій організації і нормуванню праці, вносить пропозиції до відповідних міністерств і відомств щодо поліпшення роботи цих установ;

п) організує і удосконалює трудовлаштування населення в республіці; на основі даних, що подають підприємства, організації і установи, здійснює інформаційно-довідкову роботу з використанням сучасних засобів зв'язку і обробки інформації про потребу в робочій силі, наявність вільних робочих місць і вакантних посад, проводить в установленому порядку роботу по трудовлаштуванню молоді, яка закінчує середні загальноосвітні школи, здійснює контроль за її використанням і закріпленням на виробництві;

р) розробляє разом з міністерствами і відомствами УРСР, виконкомами обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів і подає Раді Міністрів УРСР і в копії Держплану УРСР проекти планів переселення, переселенського будівництва, організованого набору робітників, здійснює в межах річного плану за погодженням з Держпланом УРСР розподіл по кварталах завдань по організованому набору робітників, міжобласному і внутріобласному переселенню населення, а також переселенському будівництву;

с) проводить організований набір робітників на підприємства і будови, організує перевірку потреби підприємств і будов у робочій силі та їх підготовленості до прийому робітників і службовців які направляються в порядку організованого набору і трудовлаштування, здійснює контроль за створенням для них необхідних житлово-побутових умов;

т) здійснює планове переселення населення і контроль у місце вселення за господарським влаштуванням переселенців та наданням їм встановлених пільг, за виконанням планів будівництва жилих будинків для переселенців; разом з установами Держбанку СРСР і відповідними міністерствами і відомствами УРСР контролює правильність використання будинків, споруджених для переселенців за цільовим призначенням;

у) бере участь у здійсненні міжвідомчої координації науково-дослідних робіт з проблем праці і трудових ресурсів;

ф) здійснює в установленому порядку зв'язки з зарубіжними країнами з питань, що стосуються компетенції Комітету;

х) керує діяльністю відділів по праці облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів та інших підпорядкованих установ і організацій, узагальнює і поширює передовий досвід їх роботи, видає інформаційно-довідкові матеріали і організовує підвищення кваліфікації працівників, в установленому порядку проводить наради;

ц) разом з республіканським комітетом профспілки працівників державних установ організує соціалістичне змагання місцевих органів по праці, в установленому порядку засновує перехідні Червоні прапори, грошові премії та інші види заохочення, підводить підсумки республіканського соціалістичного змагання, нагороджує передових працівників системи Комітету почесними грамотами і грамотами, сприяє розвиткові руху за комуністичне ставлення до праці;

ч) розробляє і подає Міністерству фінансів УРСР проекти фінансових планів і зведених кошторисів видатків на утримання апарату Комітету і його місцевих органів, на переселення, організований набір робітників та інші заходи; провадить фінансування відділів по праці облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів, затверджує основні показники виробничо-фінансової діяльності підпорядкованих госпрозрахункових організацій; разом з Українською республіканською конторою Держбанку СРСР готує проекти планів кредитуваннях заходів, зв'язаних з господарським влаштуванням переселенців та будівництвом для них будинків;

ш) затверджує в межах компетенції Комітету проекти і кошториси на об'єкти капітального будівництва і капітального ремонту;

щ) забезпечує в установленому порядку матеріально-технічне постачання відділів по праці облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів та інших підвідомчих установ і організацій;

ю) веде в установленому порядку бухгалтерський облік по центральному апарату Комітету, розглядає і затверджує бухгалтерський звіти місцевих органів по праці та керує їх роботою по веденню бухгалтерського обліку; складає і подає в установленому порядку зведені бухгалтерські звіти по Комітету; забезпечує регулярне проведення ревізій, перевірку збереження грошових коштів і матеріальних цінностей, додержання режиму економії.

5. Державному комітету Ради Міністрів УРСР по праці для вирішення поставлених перед ним завдань і виконання покладених на нього обов'язків надається право:

а) перевіряти роботу міністерств, відомств УРСР, а також підприємств, установ і організацій, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, давати їм обов'язкові для виконання вказівки по усуненню виявлених недоліків, а в необхідних випадках вносити до вищестоящих органів пропозиції про притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників та інших службових осіб, винних у допущених порушеннях; залучати до проведення перевірок спеціалістів міністерств і відомств УРСР, підприємств, установ і організацій;

б) припиняти дію наказів і інструкцій міністерств і відомств УРСР, що суперечать законодавству про працю та її оплату, а в необхідних випадках вносити до Ради Міністрів УРСР пропозиції про їх скасування;

в) заслуховувати на засіданнях Комітету звіти і доповіді керівників міністерств і відомств УРСР, а також підприємств, установ і організацій, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, з питань праці та використання трудових ресурсів;

г) доручати міністерствам і відомствам УРСР проведення робіт з проблем, що належать до компетенції Комітету, за погодженням з ними залучати до розробки цих проблем підприємства, установи, організації, вищі учбові заклади, а також учених і висококваліфікованих спеціалістів;

д) одержувати від ЦСУ УРСР статистичні дані по праці, її оплаті, про природний рух і міграцію населення та по інших питаннях, а від міністерств, відомств УРСР, підприємств, установ і організацій - необхідні матеріали з питань, що належать до компетенції Комітету;

є) вносити за погодженням з Держпланом УРСР, виконкомами обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів зміни в квартальні плани направлення робітників по організованому набору, міжобласному і внутріобласному переселенню населення, а також по будівництву будинків для переселенців;

ж) припиняти направлення робітників по організованому набору і сімей по переселенню /при відсутності додаткової потреби підприємств і організацій, колгоспів і радгоспів у робочій силі, непідготовленості їх до прийому робітників і населення, яке переселяється, недотриманні договірних умов і т. п./ з наступним повідомленням про це відповідних міністерств і відомств, виконкомів обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів;

з) встановлювати систему інформації населення про наявність вільних робочих місць, вакантних посад і умови прийому на роботу на підприємства, в організації і установи в порядку трудовлаштування, організованого набору робітників і сільськогосподарського переселення сімей;

і) скликати в установленому порядку конференції і наради, проводити виставки для показу передового досвіду в галузі організації нормування та умов праці;

к) розглядати і вирішувати за погодженням з Держпланом УРСР клопотання облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів, а також господарських організацій про направлення у виняткових випадках робочої сили на підприємства і будови, для яких не передбачено планом проведення організованого набору робітників, у межах затвердженого плану по республіці;

л) проводити, в разі необхідності, переселення понад встановлений план в межах виділених на поточний рік асигнувань і кредитів на переселенські заходи.

6. Службові особи Державного комітету Ради Міністрів УРСР по праці і його органів на місцях мають право для виконання своїх службових обов'язків безперешкодно відвідувати в установленому порядку підприємства, установи і організації, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, оглядати виробничі, службові і житлово-побутові приміщення, знайомитися з звітними, статистичними та іншими документами і матеріалами з питань, що належать до компетенції Комітету.

7. Державний комітет Ради Міністрів УРСР по праці узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє разом з Укрпрофрадою пропозиції щодо вдосконалення цього законодавства і вносить їх на розгляд Ради Міністрів Української РСР і Державного комітету Ради Міністрів СРСР по праці і соціальних питаннях.

8. Державний комітет Ради Міністрів УРСР по праці, відділи по праці виконкомів обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів і підпорядковані їм установи і організації становлять систему Державного комітету Ради Міністрів Української РСР по праці.

9. Державний комітет Ради Міністрів УРСР по праці у своїй діяльності керується законами СРСР і УРСР, указами Президії Верховної Ради СРСР і Президії Верховної Ради УРСР, постановами і розпорядженнями Ради Міністрів СРСР і Ради Міністрів УРСР, постановами і наказами Державного комітету Ради Міністрів СРСР по праці і соціальних питаннях та іншими нормативними актами, а також цим Положенням, забезпечує правильне застосування діючого законодавства в установах і організаціях системи Державного комітету Ради Міністрів УРСР по праці.

10. Державний комітет Ради Міністрів УРСР по праці видає постанови з питань, що належать до його компетенції, а також роз'яснення про застосування діючого законодавства про працю, обов'язкові для виконання міністерствами і відомствами УРСР, підприємствами, установами і організаціями, незалежно від їх відомчого підпорядкування, а в необхідних випадках видає постанови, накази, інструкції та роз'яснення разом з заінтересованими міністерствами і відомствами УРСР і Укрпрофрадою.

11. Державний комітет Ради Міністрів УРСР по праці організовує своєчасний і уважний розгляд листів /пропозицій, заяв і скарг/ громадян, добиваючись правильного вирішення поставлених у цих листах питань, що належать до його компетенції.

12. Державний комітет Ради Міністрів УРСР по праці в установленому порядку створює, реорганізує і ліквідує підвідомчі установи і організації в межах встановленого йому плану з праці і бюджетних асигнувань і затверджує положення /статути/ про ці установи і організації.

13. Державний комітет Ради Міністрів УРСР по праці утворюється в складі Голови Комітету, який призначається у відповідності з Конституцією УРСР Верховною Радою Української РСР, заступників Голови Комітету /за посадою/, які призначаються Радою Міністрів УРСР, і членів Комітету, які затверджуються Радою Міністрів УРСР.

Розподіл обов'язків між заступниками Голови Комітету провадиться Головою Комітету.

14. Голова Державного комітету Ради Міністрів УРСР по праці очолює Комітет і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Комітет завдань і обов'язків, встановлює ступінь відповідальності заступників Голови і членів Комітету, начальників управлінь, відділів і керівників інших підрозділів Комітету за керівництво окремими галузями його діяльності, а також за роботу установ і організацій, що входять до системи Комітету.

Голова Державного комітету Ради Міністрів УРСР по праці:

а) керує діяльністю Комітету, видає накази, інструкції і дає вказівки, обов'язкові для виконання установами і організаціями, що входять до системи Комітету;

б) затверджує штати відділі по праці облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів і розподіляв штат уповноважених по районах і містах у межах встановленої чисельності персоналу і фонду заробітної плати по Комітету;

в) призначає і звільняє працівників Комітету та підвідомчих йому установ і організацій, що входять до номенклатури Комітету.

15. Державний комітет Ради Міністрів УРСР по праці на своїх засіданнях, що регулярно проводяться, розглядає питання підвищення продуктивності праці, поліпшення її умов, організації і нормування, соціалістичного змагання, поширення передового досвіду, підготовки і підвищення кваліфікації кадрів на виробництві, раціонального використання трудових ресурсів, трудовлаштування населення, розподілу і перерозподілу робочої сили, добору, розстановки і виховання кадрів, практичного керівництва підвідомчими установами і організаціями, перевірки виконання прийнятих рішень, а також інші важливі питання, що належать до компетенції Комітету, заслуховує доповіді завідуючих обласними, Київським і Севастопольським міськими відділами по праці.

16. При Державному комітеті Рада Міністрів УРСР по праці створюється наукова рада по праці з секціями з окремих проблем.

Персональний склад наукової ради і положення про неї затверджуються Головою Комітету.

17. Структура і чисельність працівників центрального апарату Державного комітету Ради Міністрів УРСР по праці затверджуються Радою Міністрів УРСР за погодженням з Державним комітетом Ради Міністрів СРСР по праці і соціальних питаннях.

Штатний розпис центрального апарату Державного комітету Ради Міністрів УРСР по праці затверджується Головою Комітету.

18. Державний комітет Ради Міністрів УРСР по праці має печатку з зображенням Державного герба Української РСР і з своїм найменуванням.

____________

Опрос