Идет загрузка документа (61 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении положений о межхозяйственных предприятиях /организациях/ в сельском хозяйстве

Совет Министров УССР
Положение, Постановление от 23.11.1977 № 581
Утратил силу

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 23 листопада 1977 р. N 581

Київ

Про затвердження положень про міжгосподарські підприємства /організації/ у сільському господарстві

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 19 жовтня 1991 року N 280)

У відповідності з постановою Ради Міністрів СРСР від 14 квітня 1977 р. N 291 "Про затвердження Загального положення про міжгосподарське підприємство /організацію/ у сільському господарстві" Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити погоджені з Міністерством сільського господарства СРСР положення про міжгосподарські підприємства /організації/ у сільському господарстві по окремих видах їх діяльності /додаються/.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Заст. Керуючого Справами
Ради Міністрів УРСР

Г. ЯРЕМЧУК

Інд. 22

 

ПОЛОЖЕННЯ
про міжгосподарське підприємство /організацію/ по виробництву продукції тваринництва

1. Міжгосподарське /міжколгоспне, міжрадгоспне, державно-колгоспне та інше міжгосподарське/ підприємство /організація/ по виробництву продукції тваринництва створюється колгоспами, радгоспами та іншими державними, кооперативними і громадськими підприємствами і організаціями /які надалі іменуються "господарства-учасники"/ шляхом добровільного об'єднання частини своїх фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів з метою дальшого збільшення виробництва і заготівель продукції тваринництва, підвищення якості цієї продукції, зниження затрат праці і коштів на її виробництво на основі спеціалізації і концентрації виробництва, впровадження досягнень науки, техніки і передового досвіду, більш повного використання трудових і матеріальних ресурсів, а також з метою підвищення матеріального добробуту і культурно-побутових умов життя сільського населення.

Міжгосподарське підприємство /організація/ створюється для виробництва на основі прогресивної технології м'яса, молока, яєць, вовни та виробництва інших видів продукції тваринництва, вирощування риби, для ведення племінної справи і відтворення поголів'я худоби та птиці.

2. Міжгосподарське підприємство /організація/ по виробництву продукції тваринництва здійснює на началах оперативного управління права володіння, користування і розпорядження закріпленим за ним майном, що належить на праві загальної власності колгоспам, державним, кооперативним і громадським підприємствам і організаціям, у розмірах, що відповідають долям господарств-учасників.

У своїй діяльності міжгосподарське підприємство /організація/ керується діючим законодавством Союзу РСР, Української РСР, Загальним положенням про міжгосподарське підприємство /організацію/ в сільському господарстві, цим Положенням, статутом міжгосподарського підприємства /організації/, а також іншими нормативними актами, суворо додержує соціалістичну законність і державну дисципліну.

3. Міжгосподарське підприємство /організація/ по виробництву продукції тваринництва розробляє на основі Загального положення про міжгосподарське підприємство /організацію/ в сільському господарстві, цього Положення і з урахуванням особливостей своєї діяльності статут, який затверджується зборами уповноважених представників господарств-учасників і підлягає реєстрації у виконавчому комітеті відповідної Ради народних депутатів.

Статут міжгосподарського підприємства /організації/ повинен містити:

найменування підприємства /організації/, його місцезнаходження /поштова адреса/;

предмет і мету діяльності підприємства /організації/;

перелік господарств-учасників;

найменування органу, який здійснює керівництво підприємством /організацією/;

вказівку про те, що підприємство /організація/ має статутний фонд;

вказівку про те, що підприємство /організація/ діє на основі Загального положення про міжгосподарське підприємство /організацію/ в сільському господарстві і цього Положення і є юридичною особою;

найменування службової особи, яка очолює підприємство /організацію/.

До статуту можуть бути включені й інші, що не суперечать діючому законодавству, положення, зв'язані з особливостями діяльності підприємства /організації/ по виробництву продукції тваринництва.

Міжгосподарське підприємство /організація/ набуває зв'язані з його виробничо-господарською діяльністю права і обов'язки і є юридичною особою з дня затвердження статуту.

4. Кошти міжгосподарського підприємства /організації/ по виробництву продукції тваринництва утворюються з пайових внесків господарств-учасників, відрахувань від прибутку, одержаного в результаті власної виробничо-господарської діяльності підприємства /організації/, амортизаційних відрахувань, а також за рахунок інших джерел.

5. Порядок визначення розміру пайових внесків господарств-учасників та їх внесення встановлюється рішенням зборів уповноважених представників цих господарств.

Пайові внески можуть провадитися як грошовими коштами, так і матеріальними цінностями шляхом передачі господарствами-учасниками міжгосподарському підприємству /організації/, з зарахуванням на його баланс, виробничих тваринницьких та інших приміщень, споруд, техніки, устаткування ферм, транспортних засобів та іншого майна по балансовій вартості з урахуванням зносу.

При передачі майна, придбаного /побудованого/ за рахунок кредиту Держбанку СРСР і Будбанку СРСР, непогашена заборгованість по позичках у розмірі пайового внеску погашається господарством-учасником, а решта заборгованості переоформляється на міжгосподарське підприємство /організацію/, з збереженням раніше встановлених строків погашення кредиту.

Пайові внески колгоспів, радгоспів та інших державних, кооперативних і громадських підприємств і організацій, що входять до складу учасників міжгосподарського підприємства /організації/, вносяться:

колгоспами та іншими кооперативними і громадськими підприємствами і організаціями за рахунок власних коштів;

радгоспами та іншими державними підприємствами і організаціями за рахунок власних коштів і асигнувань з державного бюджету.

Колгоспи, радгоспи та інші державні і кооперативні підприємства і організації можуть використовувати, в порядку дольової участі у створенні міжгосподарських підприємств /організацій/, на здійснення заходів, передбачених у пункті 5 постанови Ради Міністрів СРСР від 14 квітня 1977 р. N 291, виділені їм довгострокові кредити Держбанку СРСР і Будбанку СРСР, з погашенням цих кредитів у строки, встановлені для зазначених господарств по відповідних об'єктах кредитування.

6. У міжгосподарському підприємстві /організації/ по виробництву продукції тваринництва можуть утворюватися фонд розвитку, фонд матеріального заохочення і фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва.

7. Для здійснення виробничої діяльності у відповідності з затвердженими планами міжгосподарське підприємство /організація/ по виробництву продукції тваринництва:

приймає на основі договорів від господарств-учасників, а при наявності вільних потужностей - і від інших підприємств і організацій, а також від населення худобу і птицю для вирощування і відгодівлі;

забезпечує відтворення поголів'я худоби і птиці, маточного поголів'я, вирощування риби, поліпшення племінних і породних якостей тварин;

одержує від спеціалізованих по виробництву кормів господарств і міжгосподарських підприємств, а також від господарств-учасників необхідні високоякісні кормові ресурси для тваринництва за договорами;

купує необхідну техніку, устаткування, кормові добавки, матеріали, паливо та інші засоби виробництва, в тому числі і на дрібнооптових спеціалізованих базах;

встановлює і розвиває на договірних началах прямі виробничі зв'язки з державними і кооперативними підприємствами і організаціями.

Міжгосподарське підприємство /організація/ приймає худобу, птицю і корми за затвердженими розрахунковими цінами, а матеріали та інші матеріальні цінності - за встановленими державними цінами.

8. Міжгосподарське підприємство /організація/ по виробництву продукції тваринництва розробляє при широкій участі колективу працівників плани виробництва і реалізації продукції тваринництва на основі укладених договорів з господарствами-учасниками. Ці плани затверджуються зборами уповноважених представників господарств-учасників за погодженням з органом, який здійснює керівництво міжгосподарським підприємством /організацією/.

Міжгосподарське підприємство /організація/ реалізує вироблену продукцію:

державі в рахунок виконання планів закупок, встановлених господарствам-учасникам, і зобов'язань цих господарств, передбачених у договорах контрактації, а також у відповідних випадках у рахунок виконання планів закупок, встановлених міжгосподарському підприємству /організації/;

господарствам-учасникам у відповідності з виробничо-фінансовим планом і укладеними з ними договорами;

державним, кооперативним і громадським підприємствам і організаціям, а також на колгоспних ринках у встановленому порядку.

Сільськогосподарська продукція реалізується заготівельним, торговельним та іншим підприємствам і організаціям в основному в місцях виробництва за встановленими для колгоспів і радгоспів цінами.

Лишки продукції, що залишаються у міжгосподарському підприємстві /організації/ після виконання зобов'язань по укладених договорах, реалізуються ним господарствам-учасникам, державним, кооперативним та іншим підприємствам і організаціям за цінами, що встановлюються за згодою сторін.

Ціни на продукцію, що реалізується міжгосподарським підприємством /організацією/ на колгоспних ринках, встановлюються цим підприємством /організацією/.

Тарифи на послуги і роботи виробничого характеру, що виконуються міжгосподарським підприємством /організацією/ для господарств-учасників, встановлюються за згодою сторін, крім випадків, коли на окремі види послуг поширюються тарифи, що затверджуються органами ціноутворення.

Тарифи на побутові, комунальні та інші послуги, що надаються населенню міжгосподарським підприємством /організацією/, встановлюються цим підприємством /організацією/ не вище діючих на даній території тарифів на відповідні види послуг, що надаються населенню підприємствами побутового обслуговування і комунального господарства.

9. Управління міжгосподарським підприємством /організацією/ по виробництву продукції тваринництва здійснюється на демократичних началах зборами уповноважених представників господарств-учасників і радою міжгосподарського підприємства /організації/, що ними обирається. Повсякденне керівництво виробничо-господарською діяльністю підприємства /організації/, виконання рішень зборів уповноважених представників і ради підприємства забезпечує директор міжгосподарського підприємства /організації/, який одночасно є головою вказаної ради.

 

ПОЛОЖЕННЯ
про міжгосподарське підприємство /організацію/ по виробництву продукції рослинництва

1. Міжгосподарське /міжколгоспне, міжрадгоспне, державно-колгоспне та інше міжгосподарське/ підприємство /організація/ по виробництву продукції рослинництва створюється колгоспами, радгоспами та іншими державними, кооперативними і громадськими підприємствами і організаціями /які надалі іменуються "господарства-учасники"/ шляхом добровільного об'єднання частини своїх фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів з метою дальшого збільшення виробництва і заготівель продукції рослинництва, підвищення якості цієї продукції, зниження затрат праці і коштів на її виробництво на основі спеціалізації і концентрації виробництва, впровадження досягнень науки, техніки і передового досвіду, більш повного використання трудових і матеріальних ресурсів, а також з метою підвищення матеріального добробуту і культурно-побутових умов життя сільського населення.

Міжгосподарське підприємство /організація/ по виробництву продукції рослинництва створюється для виробництва насіння різних культур, плодових і виноградних саджанців, овочів, фруктів, винограду, соковитих, грубих і концентрованих кормів та інших видів продукції рослинництва.

2. Міжгосподарське підприємство /організація/ по виробництву продукції рослинництва здійснює на началах оперативного управління права володіння, користування і розпорядження закріпленим за ним майном, що належить на праві загальної власності колгоспам, державним, кооперативним і громадським підприємствам і організаціям, у розмірах, що відповідають долям господарств-учасників.

У своїй діяльності міжгосподарське підприємство /організація/ керується діючим законодавством Союзу РСР і Української РСР, Загальним положенням про міжгосподарське підприємство /організацію/ в сільському господарстві, цим Положенням, статутом міжгосподарського підприємства /організації/, а також іншими нормативними актами, суворо додержує соціалістичну законність і державну дисципліну.

3. Міжгосподарське підприємство /організація/ по виробництву продукції рослинництва розробляє на основі Загального положення про міжгосподарське підприємство /організацію/ в сільському господарстві, цього Положення і з урахуванням особливостей своєї діяльності статут, який затверджується зборами уповноважених представників господарств-учасників і підлягає реєстрації у виконавчому комітеті відповідної Ради народних депутатів.

Статут міжгосподарського підприємства /організації/ повинен містити:

найменування підприємства /організації/, його місцезнаходження /поштова адреса/;

предмет і мету діяльності підприємства /організації/;

перелік господарств-учасників;

найменування органу, який здійснює керівництво підприємством /організацією/;

вказівку про те, що підприємство /організація/ має статутний фонд;

вказівку про те, що підприємство /організація/ діє на основі Загального положення про міжгосподарське підприємство /організацію/ в сільському господарстві і цього Положення і є юридичною особою;

найменування службової особи, яка очолює підприємство /організацію/.

До статуту можуть бути включені й інші, що не суперечать діючому законодавству, положення, зв'язані з особливостями діяльності підприємства /організації/ по виробництву продукції рослинництва.

Міжгосподарське підприємство /організація/ набуває зв'язані з його виробничо-господарською діяльністю права і обов'язки і є юридичною особою з дня затвердження статуту.

4. Кошти міжгосподарського підприємства /організації/ по виробництву продукції рослинництва утворюються з пайових внесків господарств-учасників, відрахувань від прибутку, одержаного в результаті власної виробничо-господарської діяльності підприємства /організації/, амортизаційних відрахувань, а також за рахунок інших джерел.

5. Порядок визначення розміру пайових внесків господарств-учасників та їх внесення встановлюється рішенням зборів уповноважених представників цих господарств.

Пайові внески можуть провадитися як грошовими коштами, так і матеріальними цінностями шляхом передачі господарствами-учасниками міжгосподарському підприємству /організації/, з зарахуванням на його баланс, виробничих приміщень, споруд, техніки, транспортних засобів та іншого майна по балансовій вартості з урахуванням зносу.

При передачі майна, придбаного /побудованого/ за рахунок кредиту Держбанку СРСР і Будбанку СРСР, непогашена заборгованість по позичках у розмірі пайового внеску погашається господарством-учасником, а решта заборгованості переоформляється на міжгосподарське підприємство /організацію/, з збереженням раніше встановлених строків погашення кредиту.

Пайові внески колгоспів, радгоспів та інших державних, кооперативних і громадських підприємств і організацій, що входять до складу учасників міжгосподарського підприємства /організації/, вносяться:

колгоспами та іншими кооперативними і громадськими підприємствами і організаціями за рахунок власних коштів;

радгоспами та іншими державними підприємствами і організаціями за рахунок власних коштів і асигнувань з державного бюджету.

Колгоспи, радгоспи та інші державні і кооперативні підприємства і організації можуть використовувати, в порядку дольової участі у створенні міжгосподарських підприємств /організацій/, на здійснення заходів, передбачених у пункті 5 постанови Ради Міністрів СРСР від 14 квітня 1977 р. N 291, виділені їм довгострокові кредити Держбанку СРСР і Будбанку СРСР, з погашенням цих кредитів у строки, встановлені для зазначених господарств по відповідних об'єктах кредитування.

6. У міжгосподарському підприємстві /організації/ по виробництву продукції рослинництва можуть утворюватися фонд розвитку, фонд матеріального заохочення і фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва.

7. Для здійснення виробничої діяльності у відповідності з затвердженими планами міжгосподарське підприємство /організація/ по виробництву продукції рослинництва:

купує насіння, саджанці, необхідні машини і устаткування, матеріали, паливо та інші засоби виробництва, в тому числі і на дрібнооптових спеціалізованих базах;

приймає на основі договорів від господарств-учасників насіння, саджанці та інші матеріальні цінності за встановленими державними цінами;

встановлює і розвиває на договірних началах прямі виробничі зв'язки з державними і кооперативними підприємствами і організаціями.

8. Міжгосподарське підприємство /організація/ по виробництву продукції рослинництва розробляє при широкій участі колективу працівників плани виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції на основі укладених договорів з господарствами-учасниками. Ці плани затверджуються зборами уповноважених представників господарств-учасників за погодженням з органом, який здійснює керівництво міжгосподарським підприємством /організацією/.

Міжгосподарське підприємство /організація/ реалізує вироблену продукцію:

державі в рахунок виконання планів закупок, встановлених господарствам-учасникам, і зобов'язань цих господарств, передбачених у договорах контрактації, а також у відповідних випадках у рахунок виконання планів закупок, встановлених міжгосподарському підприємству /організації/;

господарствам-учасникам у відповідності з виробничо-фінансовим планом і укладеними з ними договорами;

державним, кооперативним і громадським підприємствам і організаціям, а також на колгоспних ринках у встановленому порядку.

Сільськогосподарська продукція реалізується заготівельним, торговельним та іншим підприємствам і організаціям в основному в місцях виробництва за встановленими для колгоспів і радгоспів цінами.

Лишки продукції, що залишаються у міжгосподарському підприємстві /організації/ після виконання зобов'язань по укладених договорах, реалізуються ним господарствам-учасникам, державним, кооперативним та іншим підприємствам і організаціям за цінами, що встановлюються за згодою сторін.

Ціни на продукцію, що реалізується міжгосподарським підприємством /організацією/ на колгоспних ринках, встановлюються цим підприємством /організацією/.

Тарифи на послуги і роботи виробничого характеру, що виконуються міжгосподарським підприємством /організацією/ для господарств-учасників, встановлюються за згодою сторін, крім випадків, коли на окремі види послуг поширюються тарифи, що затверджуються органами ціноутворення.

Тарифи на побутові, комунальні та інші послуги, що надаються населенню міжгосподарським підприємством /організацією/, встановлюються цим підприємством /організацією/ не вище діючих на даній території тарифів на відповідні види послуг, що надаються населенню підприємствами побутового обслуговування і комунального господарства.

9. Управління міжгосподарським підприємством /організацією/ по виробництву продукції рослинництва здійснюється на демократичних началах зборами уповноважених представників господарств-учасників і радою міжгосподарського підприємства /організації/, що ними обирається. Повсякденне керівництво виробничо-господарською діяльністю підприємства /організації/, виконання рішень зборів уповноважених представників і ради підприємства забезпечує директор міжгосподарського підприємства /організації/, який одночасно є головою вказаної ради.

 

ПОЛОЖЕННЯ
про міжгосподарське підприємство /організацію/ по переробці сільськогосподарської продукції

1. Міжгосподарське /міжколгоспне, міжрадгоспне, державно-колгоспне та інше міжгосподарське/ підприємство /організація/ по переробці сільськогосподарської продукції створюється колгоспами, радгоспами та іншими державними, кооперативними і громадськими підприємствами і організаціями /які надалі іменуються "господарства-учасники"/ шляхом добровільного об'єднання частини своїх фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів з метою збільшення виробництва з сільськогосподарської сировини продуктів харчування, товарів народного споживання, напівфабрикатів для харчової і легкої промисловості, комбікормів, кормових добавок та іншої продукції, підвищення якості і зниження затрат праці і коштів на її виробництво на основі спеціалізації і концентрації виробництва, впровадження досягнень науки, техніки і передового досвіду, більш повного використання земельних, трудових і матеріальних ресурсів, а також з метою підвищення матеріального добробуту і культурно-побутових умов життя сільського населення.

Міжгосподарські підприємства - консервні, комбікормові, гідролізно-дріжджові, льонопереробні заводи, млини, крупорушки, олійниці та інші підприємства створюються для первинної переробки сільськогосподарської продукції, виробництва плодоовочевих консервів, соків і виноматеріалів, борошна, крупи, рослинного масла, комбікормів, замінника незбираного молока, сухих кормових дріжджів та інших кормових добавок, а також для переробки іншої продукції землеробства і тваринництва.

2. Міжгосподарське підприємство /організація/ по переробці сільськогосподарської продукції здійснює на началах оперативного управління права володіння, користування і розпорядження закріпленим за ним майном, що належить на праві загальної власності колгоспам, державним, кооперативним і громадським підприємствам і організаціям, у розмірах, що відповідають долям господарств-учасників.

У своїй діяльності міжгосподарське підприємство /організація/ керується діючим законодавством Союзу РСР і Української РСР, Загальним положенням про міжгосподарське підприємство /організацію/ в сільському господарстві, цим Положенням, статутом міжгосподарського підприємства /організації/, а також іншими нормативними актами, суворо додержує соціалістичну законність і державну дисципліну.

3. Міжгосподарське підприємство /організація/ по переробці сільськогосподарської продукції розробляє на основі Загального положення про міжгосподарське підприємство /організацію/ в сільському господарстві, цього Положення і з урахуванням особливостей своєї діяльності статут, який затверджується зборами уповноважених представників господарств-учасників і піддягає реєстрації у виконавчому комітеті відповідної Ради народних депутатів.

Статут міжгосподарського підприємства /організації/ повинен містити:

найменування підприємства /організації/, його місцезнаходження /поштова адреса/;

предмет і мету діяльності підприємства /організації/;

перелік господарств-учасників;

найменування органу, який здійснює керівництво підприємством /організацією/;

вказівку про те, що підприємство /організація/ має статутний фонд;

вказівку про те, що підприємство /організація/ діє на основі Загального положення про міжгосподарське підприємство /організацію/ в сільському господарстві і цього Положення і є юридичною особою;

найменування службової особи, яка очолює підприємство /організацію/.

До статуту можуть бути включені й інші, що не суперечать діючому законодавству, положення, зв'язані з особливостями діяльності підприємства /організації/.

Міжгосподарське підприємство /організація/ набуває зв'язані з його виробничо-господарською діяльністю права і обов'язки і є юридичною особою з дня затвердження статуту.

4. Кошти міжгосподарського підприємства /організації/ по переробці сільськогосподарської продукції утворюються з пайових внесків господарств-учасників, відрахувань від прибутку, одержаного в результаті власної виробничо-господарської діяльності підприємства /організації/, амортизаційних відрахувань, а також за рахунок інших джерел.

5. Порядок визначення розміру пайових внесків господарств-учасників та їх внесення встановлюється рішенням зборів уповноважених представників цих господарств.

Пайові внески можуть провадитись як грошовими коштами, так і матеріальними цінностями шляхом передачі господарствами-учасниками міжгосподарському підприємству /організації/, з зарахуванням на його баланс, виробничих приміщень, споруд, техніки, устаткування, транспортних засобів та іншого майна по балансовій вартості з урахуванням зносу.

При передачі майна, придбаного /побудованого/ за рахунок кредиту Держбанку СРСР і Будбанку СРСР, непогашена заборгованість по позичках у розмірі пайового внеску погашається господарством-учасником, а решта заборгованості переоформляється на міжгосподарське підприємство /організацію/ з збереженням раніше встановлених строків погашення кредиту.

Пайові внески колгоспів, радгоспів та інших державних, кооперативних і громадських підприємств і організацій, що входять до складу учасників міжгосподарського підприємства /організації/, вносяться:

колгоспами та іншими кооперативними і громадськими підприємствами і організаціями за рахунок власних коштів;

радгоспами та іншими державними підприємствами і організаціями за рахунок власних коштів і асигнувань з державного бюджету.

Господарства-учасники можуть використовувати, в порядку дольової участі у створенні міжгосподарських підприємств /організацій/ по переробці сільськогосподарської продукції, на здійснення заходів, передбачених у пункті 5 постанови Ради Міністрів СРСР від 14 квітня 1977 р. N 291, виділені їм довгострокові кредити Держбанку СРСР і Будбанку СРСР, з погашенням цих кредитів у строки, встановлені для зазначених господарств по відповідних об'єктах кредитування.

6. У міжгосподарському підприємстві /організації/ по переробці сільськогосподарської продукції можуть утворюватися фонд розвитку, фонд матеріального заохочення і фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва.

7. Для здійснення виробничої діяльності у відповідності з затвердженими планами міжгосподарське підприємство /організація/ по переробці сільськогосподарської продукції:

приймає на основі договорів від господарств-учасників, а при наявності вільних потужностей - і від інших підприємств і організацій, а також від населення зерно, насіння олійних культур, фрукти, ягоди, виноград, овочі та іншу сільськогосподарську продукцію для переробки;

одержує від державних і кооперативних підприємств сировину і матеріали для виготовлення продукції за договорами;

купує необхідну техніку, устаткування, паливо, матеріали та інші засоби виробництва, в тому числі і на дрібнооптових спеціалізованих базах;

встановлює і розвиває на договірних началах прямі виробничі зв'язки з державними і кооперативними підприємствами і організаціями.

Міжгосподарське підприємство /організація/ приймає сільськогосподарську сировину, що підлягає переробці, по затверджених закупочних цінах, корми - по розрахункових цінах, а матеріали та інші матеріальні цінності - за встановленими державними цінами.

8. Міжгосподарське підприємство /організація/ по переробці сільськогосподарської продукції розробляє при широкій участі колективу працівників плани виробництва і реалізації продукції на основі укладених договорів з господарствами-учасниками. Ці плани затверджуються зборами уповноважених представників господарств-учасників за погодженням з органом, який здійснює керівництво міжгосподарським підприємством /організацією/.

Міжгосподарське підприємство /організація/ реалізує вироблену продукцію:

державі в рахунок виконання планів закупок, встановлених господарствам-учасникам, і зобов'язань цих господарств, передбачених у договорах контрактації, а також у відповідних випадках у рахунок виконання планів закупок, встановлених міжгосподарському підприємству /організації/;

господарствам-учасникам у відповідності з виробничо-фінансовим планом і укладеними з ними договорами;

державним, кооперативним і громадським підприємствам і організаціям, а також на колгоспних ринках у встановленому порядку;

населенню - взамін давальницької сировини, що поставляється для переробки.

Лишки продукції, що залишаються у міжгосподарському підприємстві /організації/ після виконання зобов'язань по укладених договорах, реалізуються ним господарствам-учасникам, державним, кооперативним та іншим підприємствам і організаціям за цінами, що встановлюються за згодою сторін.

Ціни на продукцію, що реалізується міжгосподарським підприємством /організацією/ на колгоспних ринках, встановлюються цим підприємством /організацією/.

Товари народного споживання, що виготовляються міжгосподарським підприємством /організацією/ за договорами з організаціями державної торгівлі і споживчої кооперації, реалізуються населенню через державну і кооперативну торгову сітку по цінах, що встановлюються за згодою сторін, але не вище державних роздрібних цін на аналогічні товари, що діють в місцях реалізації.

Тарифи на послуги і роботи виробничого характеру, що виконуються міжгосподарським підприємством /організацією/ для господарств-учасників, встановлюються за згодою сторін, крім випадків, коли на окремі види послуг поширюються тарифи, що затверджуються органами ціноутворення.

9. Управління міжгосподарським підприємством /організацією/ по переробці сільськогосподарської продукції здійснюється на демократичних началах зборами уповноважених представників господарств-учасників і радою міжгосподарського підприємства /організації/, що ними обирається. Повсякденне керівництво виробничо-господарською діяльністю підприємства /організації/, виконання рішень зборів уповноважених представників і ради підприємства забезпечує директор міжгосподарського підприємства /організації/, який одночасно є головою вказаної ради.

 

ПОЛОЖЕННЯ
про міжгосподарське підприємство /організацію/ по обслуговуванню сільськогосподарського виробництва

1. Міжгосподарське /міжколгоспне, міжрадгоспне, державно-колгоспне та інше міжгосподарське/ підприємство /організація/ по обслуговуванню сільськогосподарського виробництва створюється колгоспами, радгоспами та іншими державними, кооперативними і громадськими підприємствами і організаціями /які надалі іменуються "господарства-учасники"/ шляхом добровільного об'єднання частини своїх фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів для:

проведення робіт по поливу сільськогосподарських культур, поточній планіровці меліоративних площ, утриманню в справному стані внутрігосподарської меліоративної мережі і поливної техніки, водопостачанню тваринницьких ферм та інших виробничих об'єктів;

виконання робіт по реконструкції і ремонту ставків, силосних споруд, міжгосподарських і внутрігосподарських шляхів, упорядкуванню територій господарств і проведенню інших земляних робіт;

здійснення культуртехнічних робіт на землях, що не потребують осушення, і робіт по докорінному поліпшенню земель, всього комплексу протиерозійних заходів;

виконання робіт по ефективному використанню і внесенню у грунт мінеральних і органічних добрив, гіпсових і вапнякових матеріалів, а також захисту рослин від шкідників і хвороб;

перевезення різних спеціальних вантажів;

обслуговування господарств електротехнічними лабораторіями, проведення дезинфекційних та інших робіт;

здійснення всього комплексу лісогосподарських робіт, охорони, захисту і експлуатації лісу та переробки деревини.

2. Міжгосподарське підприємство /організація/ по обслуговуванню сільськогосподарського виробництва здійснює на началах оперативного управління права володіння, користування і розпорядження закріпленим за ним майном, що належить на праві загальної власності колгоспам, державним, кооперативним і громадським підприємствам і організаціям, у розмірах, що відповідають долям господарств-учасників.

У своїй діяльності міжгосподарське підприємство /організація/ керується діючим законодавством Союзу РСР і Української РСР, Загальним положенням про міжгосподарське підприємство /організацію/ в сільському господарстві, цим Положенням, статутом міжгосподарського підприємства /організації/, а також іншими нормативними актами, суворо додержує соціалістичну законність і державну дисципліну.

3. Міжгосподарське підприємство /організація/ по обслуговуванню сільськогосподарського виробництва розробляє на основі Загального положення про міжгосподарське підприємство /організацію/ в сільському господарстві, цього Положення і з урахуванням особливостей своєї діяльності статут, який затверджується зборами уповноважених представників господарств-учасників і підлягає реєстрації у виконавчому комітеті відповідної Ради народних депутатів.

Статут міжгосподарського підприємства /організації/ повинен містити:

найменування підприємства /організації/, його місцезнаходження /поштова адреса/;

предмет і мету діяльності підприємства /організації/;

перелік господарств-учасників;

найменування органу, який здійснює керівництво підприємством /організацією/;

вказівку про те, що підприємство /організація/ має статутний фонд;

вказівку про те, що підприємство /організація/ діє на основі Загального положення про міжгосподарське підприємство /організацію/ в сільському господарстві і цього Положення і є юридичною особою;

найменування службової особи, яка очолює підприємство /організацію/.

До статуту можуть бути включені й інші, що не суперечать діючому законодавству, положення, зв'язані з особливостями діяльності підприємства /організації/ по обслуговуванню сільськогосподарського виробництва.

Міжгосподарське підприємство /організація/ набуває зв'язані з його виробничо-господарською діяльністю права і обов'язки і є юридичною особою з дня затвердження статуту.

4. Кошти міжгосподарського підприємства /організації/ по обслуговуванню сільськогосподарського виробництва утворюються з пайових внесків господарств-учасників, відрахувань від прибутку, одержаного в результаті власної виробничо-господарської діяльності, амортизаційних відрахувань, а також за рахунок інших джерел.

5. Порядок визначення розміру пайових внесків господарств-учасників та їх внесення встановлюється рішенням зборів уповноважених представників цих господарств.

Пайові внески можуть провадитись як грошовими коштами, так і матеріальними цінностями шляхом передачі господарствами-учасниками міжгосподарському підприємству /організації/, з зарахуванням на його баланс, виробничих приміщень, споруд, техніки, устаткування, транспортних засобів та іншого майна по балансовій вартості з урахуванням зносу.

При передачі майна, придбаного /побудованого/ за рахунок кредиту Держбанку СРСР і Будбанку СРСР, непогашена заборгованість по позичках у розмірі пайового внеску погашається господарством-учасником, а решта заборгованості переоформляється на міжгосподарське підприємство /організацію/, з збереженням раніше встановлених строків погашення кредиту.

Пайові внески колгоспів, радгоспів та інших державних, кооперативних і громадських підприємств і організацій, що входять до складу учасників міжгосподарського підприємства /організації/, вносяться:

колгоспами та іншими кооперативними і громадськими підприємствами і організаціями за рахунок власних коштів;

радгоспами та іншими державними підприємствами і організаціями за рахунок власних коштів і асигнувань з державного бюджету.

Колгоспи, радгоспи та інші державні і кооперативні підприємства і організації можуть використовувати, в порядку дольової участі у створенні міжгосподарського підприємства /організації/, на здійснення заходів, передбачених у пункті 5 постанови Ради Міністрів СРСР від 14 квітня 1977 р. N 291, виділені їм довгострокові кредити Держбанку СРСР і Будбанку СРСР, з погашенням цих кредитів у строки, встановлені для зазначених господарств по відповідних об'єктах кредитування.

6. У міжгосподарському підприємстві /організації/ по обслуговуванню сільськогосподарського виробництва можуть утворюватися фонд розвитку, фонд матеріального заохочення і фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва.

7. Для здійснення виробничої діяльності у відповідності з затвердженими планами міжгосподарське підприємство /організація/ по обслуговуванню сільськогосподарського виробництва:

купує автотранспорт, спеціалізований рухомий склад, ветеринарно-дазинфекційні установки, електротехнічні лабораторії, шляхобудівельні та вантажно-розвантажувальні машини і механізми, обладнання, запасні частини, матеріали, паливо та інші засоби виробництва, в тому числі і на дрібнооптових спеціалізованих базах;

організує в установленому порядку добування і заготівлі місцевої сировини і матеріалів для потреб господарств-учасників;

встановлює і розвиває на договірних началах прямі виробничі зв'язки з державними і кооперативними підприємствами і організаціями.

Міжгосподарське підприємство /організація/ купує транспортні засоби, обладнання та інші матеріальні цінності за встановленими державними цінами.

8. Тарифи на послуги і роботи, що виконуються міжгосподарським підприємством /організацією/ по обслуговуванню сільськогосподарського виробництва для господарств-учасників, встановлюються за згодою сторін, крім випадків, коли на окремі види послуг поширюються тарифи, що затверджуються органами ціноутворення.

9. Управління міжгосподарським підприємством /організацією/ по обслуговуванню сільськогосподарського виробництва здійснюється на демократичних началах зборами уповноважених представників підприємств-учасників і радою міжгосподарського підприємства /організації/, що ними обирається. Повсякденне керівництво виробничо-господарською діяльністю підприємства /організації/, виконання рішень зборів уповноважених представників і ради підприємства забезпечує директор міжгосподарського підприємства /організації/, який одночасно є головою вказаної ради.

 

ПОЛОЖЕННЯ
про міжгосподарське підприємство /організацію/ по обслуговуванню сільського населення

1. Міжгосподарське /міжколгоспне, міжрадгоспне, державно-колгоспне та інше міжгосподарське/ підприємство /організація/ по обслуговуванню сільського населення створюється колгоспами, радгоспами та іншими державними, кооперативними і громадськими підприємствами і організаціями /які надалі іменуються "господарства-учасники"/ шляхом добровільного об'єднання частини своїх фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів для організації оздоровлення колгоспників, працівників радгоспів та інших державних, кооперативних і громадських підприємств і організацій і їх дітей, утримання престарілих, а також надання культурно-побутових послуг сільському населенню шляхом спільного будівництва і використання оздоровчих закладів /санаторіїв, будинків відпочинку, піонерських таборів, будинків-інтернатів для престарілих/ і культурно-побутових закладів.

2. Міжгосподарське підприємство /організація/ по обслуговуванню сільського населення здійснює на началах оперативного управління права володіння, користування і розпорядження закріпленим за ним майном, що належить на праві загальної власності колгоспам, державним, кооперативним і громадським підприємствам і організаціям, у розмірах, що відповідають долям господарств-учасників.

У своїй діяльності міжгосподарське підприємство /організація/ керується діючим законодавством Союзу РСР і Української РСР, Загальним положенням про міжгосподарське підприємство /організацію/ в сільському господарстві, цим Положенням, статутом міжгосподарського підприємства /організації/, а також іншими нормативними актами, суворо додержує соціалістичну законність і державну дисципліну.

3. Міжгосподарське підприємство /організація/ по обслуговуванню сільського населення розробляє на основі Загального положення про міжгосподарське підприємство /організацію/ в сільському господарстві, цього Положення і з урахуванням особливостей своєї діяльності статут, який затверджується зборами уповноважених представників господарств-учасників і підлягає реєстрації у виконавчому комітеті відповідної Ради народних депутатів.

Статут міжгосподарського підприємства /організації/ повинен містити:

найменування підприємства /організації/, його місцезнаходження /поштова адреса/;

предмет і мету діяльності підприємства /організації/;

перелік господарств-учасників;

найменування органу, який здійснює керівництво підприємством /організацією/;

вказівку про те, що підприємство /організація/ має статутний фонд;

вказівку про те, що підприємство /організація/ діє на основі Загального положення про міжгосподарське підприємство /організацію/ в сільському господарстві і цього Положення і є юридичною особою;

найменування службової особи, яка очолює підприємство /організацію/.

До статуту можуть бути включені й інші, що не суперечать діючому законодавству, положення, зв'язані з особливостями діяльності підприємства /організації/.

Міжгосподарське підприємство /організація/ набуває зв'язані з його господарською діяльністю права і обов'язки і є юридичною особою з дня затвердження статуту.

4. Кошти міжгосподарського підприємства /організації/ по обслуговуванню сільського населення утворюються з пайових внесків господарств-учасників, відрахувань від прибутку, одержаного в результаті власної господарської діяльності підприємства /організації/, амортизаційних відрахувань, а також за рахунок інших джерел. Крім того, на будівництво оздоровчих закладів можуть спрямовуватись кошти з централізованого союзного фонду соціального страхування колгоспників. Путівки, що припадають на долю централізованого союзного фонду соціального страхування колгоспників, можуть використовуватись тільки для оздоровлення колгоспників, включаючи колгоспників з господарств, які не є учасниками міжгосподарського підприємства /організації/. Розподіл цих путівок провадиться в централізованому порядку серед усіх колгоспів республіки пропорційно чисельності колгоспників.

5. Порядок визначення розміру пайових внесків господарств-учасників та їх внесення встановлюється рішенням зборів уповноважених представників цих господарств.

Пайові внески можуть провадитись як грошовими коштами, так і матеріальними цінностями шляхом передачі господарствами-учасниками міжгосподарському підприємству /організації/, з зарахуванням на його баланс приміщень, споруд, техніки, устаткування, транспортних засобів та іншого майна по балансовій вартості з урахуванням зносу.

При передачі майна, придбаного /побудованого/ за рахунок кредиту Держбанку СРСР і Будбанку СРСР, непогашена заборгованість по позичках у розмірі пайового внеску погашається господарством-учасником, а решта заборгованості переоформляється на міжгосподарське підприємство /організацію/, з збереженням раніше встановлених строків погашення кредиту.

Пайові внески колгоспів, радгоспів та інших державних, кооперативних і громадських підприємств і організацій, що входять до складу учасників міжгосподарського підприємства /організації/, вносяться:

колгоспами та іншими кооперативними і громадськими підприємствами і організаціями за рахунок власних коштів;

радгоспами та іншими державними підприємствами і організаціями за рахунок власних ковшів і асигнувань з державного бюджету.

Колгоспи, радгоспи та інші державні і кооперативні підприємства і організації можуть використовувати, в порядку дольової участі у створенні міжгосподарських підприємств /організацій/, на здійснення заходів, передбачених у пункті 5 постанови Ради Міністрів СРСР від 14 квітня 1977 р. N 291, виділені їм довгострокові кредити Держбанку СРСР і Будбанку СРСР, з погашенням цих кредитів у строки, встановлені для зазначених господарств по відповідних об'єктах кредитування.

6. У міжгосподарському підприємстві /організації/ по обслуговуванню сільського населення можуть утворюватися фонд розвитку, фонд матеріального заохочення і фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва.

7. Для здійснення господарської діяльності у відповідності з затвердженими планами міжгосподарське підприємство /організація/ по обслуговуванню сільського населення:

купує необхідне устаткування, сировину, матеріали, паливо та інші товарно-матеріальні цінності, в тому числі і на дрібнооптових спеціалізованих базах;

встановлює і розвиває на договірних началах прямі виробничі зв'язки з державними і кооперативними підприємствами і організаціями.

8. Міжгосподарське підприємство /організація/ по обслуговуванню сільського населення затверджує норми витрачання продуктів харчування, а також вартість путівок в санаторії, будинки відпочинку, піонерські табори, якщо їх затвердження не відноситься до відання органів, які здійснюють керівництво міжгосподарським підприємством /організацією/.

Тарифи на послуги і роботи виробничого характеру, що виконуються міжгосподарським підприємством /організацією/ для господарств-учасників, встановлюються за згодою сторін, крім випадків, коли на окремі види послуг поширюються тарифи, що затверджуються органами ціноутворення.

Тарифи на побутові, комунальні та інші послуги, що надаються населенню міжгосподарським підприємством /організацією/, встановлюються цим підприємством /організацією/ не вище діючих на даній території тарифів на відповідні види послуг, що надаються населенню підприємствами побутового обслуговування і комунального господарства.

9. Управління міжгосподарським підприємством /організацією/ по обслуговуванню сільського населення здійснюється на демократичних началах зборами уповноважених представників господарств-учасників і радою міжгосподарського підприємства /організації/, що ними обирається. Повсякденне керівництво виробничо-господарською діяльністю підприємства /організації/, виконання рішень зборів уповноважених представників і ради підприємства /організації/ забезпечує керівник міжгосподарського підприємства /організації/, який одночасно є головою вказаної ради.

 

ПОЛОЖЕННЯ
про міжгосподарську будівельну організацію

1. Міжгосподарська /міжколгоспна, міжрадгоспна, державно-колгоспна та інша міжгосподарська/ будівельна організація створюється колгоспами, радгоспами та іншими державними, кооперативними і громадськими підприємствами і організаціями /які надалі іменуються "господарства-учасники"/ шляхом добровільного об'єднання частини своїх фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів з метою здійснення будівництва в колгоспах, радгоспах та інших господарствах-учасниках, підвищення якості будівництва, зниження затрат праці і коштів у будівництві на основі спеціалізації і концентрації будівельного виробництва, широкого впровадження механізації та індустріальних методів ведення робіт, досягнень науки, техніки і передового досвіду, більш повного використання трудових і матеріальних ресурсів.

Міжгосподарська будівельна організація створюється для здійснення будівництва виробничих, культурно-побутових і житлових об'єктів, місцевих і внутрігосподарських шляхів у господарствах-учасниках, благоустрію сіл, виробництва будівельних матеріалів, конструкцій і деталей для виконання програми підрядних робіт та подання допомоги господарствам-учасникам, які здійснюють будівництво господарським способом, будівельними матеріалами і конструкціями.

2. Міжгосподарська будівельна організація здійснює на началах оперативного управління права володіння, користування і розпорядження закріпленим за нею майном, що належить на праві загальної власності колгоспам, державним, кооперативним і громадським підприємствам та організаціям, у розмірах, що відповідають долям господарств-учасників.

У своїй діяльності міжгосподарська будівельна організація керується діючим законодавством Союзу РСР і Української РСР, Загальним положенням про міжгосподарське підприємство /організацію/ в сільському господарстві, цим Положенням, статутом міжгосподарської будівельної організації, а також іншими нормативними актами, суворо додержує соціалістичну законність і державну дисципліну.

3. Міжгосподарська будівельна організація розробляє на основі Загального положення про міжгосподарське підприємство /організацію/ в сільському господарстві, цього Положення і з урахуванням особливостей своєї діяльності статут, який затверджується зборами уповноважених представників господарств-учасників і піддягає реєстрації у виконавчому комітеті відповідної Ради народних депутатів.

Статут міжгосподарської будівельної організації повинен містити:

найменування організації, її місцезнаходження /поштова адреса/;

предмет і мету діяльності організації;

перелік господарств-учасників;

найменування органу, який здійснює керівництво організацією;

вказівку про те, що організація має статутний фонд;

вказівку про те, що організація діє на основі Загального положення про міжгосподарське підприємство /організацію/ в сільському господарстві та цього Положення і є юридичною особою;

найменування службової особи, яка очолює організацію.

До статуту можуть бути включені й інші, що не суперечать діючому законодавству, положення, зв'язані з особливостями діяльності міжгосподарської організації.

Міжгосподарська будівельна організація набуває зв'язані з її виробничо-господарською діяльністю права та обов'язки і є юридичною особою з дня затвердження статуту.

4. Кошти міжгосподарської будівельної організації створюються з пайових внесків господарств-учасників, відрахувань від прибутку, одержаного в результаті власної виробничо-господарської діяльності організації, амортизаційних відрахувань, а також за рахунок інших джерел.

5. Порядок визначення розмірів пайових внесків господарств-учасників та їх внесення встановлюється рішенням зборів уповноважених представників цих господарств.

Пайові внески можуть провадитись як грошовими коштами, так і матеріальними цінностями шляхом передачі господарствами-учасниками міжгосподарській організації, з зарахуванням на її баланс, виробничих та інших приміщень, споруд, техніки, обладнання, транспортних засобів та іншого майна по балансовій вартості з урахуванням зносу.

При передачі майна, придбаного /побудованого/ за рахунок кредиту Держбанку СРСР і Будбанку СРСР, непогашена заборгованість по позичках у розмірі пайового внеску погашається господарством-учасником, а решта заборгованості переоформляється на міжгосподарську організацію, з збереженням раніше встановлених строків погашення кредиту.

Пайові внески колгоспів, радгоспів та інших державних, кооперативних і громадських підприємств і організацій, що входять до складу учасників міжгосподарської організації, вносяться:

колгоспами та іншими кооперативними і громадськими підприємствами і організаціями за рахунок власних коштів;

радгоспами та іншими державними підприємствами і організаціями за рахунок власних коштів та асигнувань з державного бюджету.

Колгоспи, радгоспи та інші державні і кооперативні підприємства і організації можуть використовувати, в порядку дольової участі у створенні міжгосподарських організацій, на здійснення заходів, передбачених у пункті 5 постанови Ради Міністрів СРСР від 14 квітня 1977 р. N 291, виділені їм довгострокові кредити Держбанку СРСР і Будбанку СРСР, з погашенням цих кредитів у строки, встановлені для зазначених господарств по відповідних об'єктах кредитування.

6. У міжгосподарській організації можуть утворюватися фонд розвитку, фонд матеріального заохочення та фонд соціально-культурних закладів і житлового будівництва.

7. Для здійснення виробничої діяльності у відповідності з затвердженими планами міжгосподарська будівельна організація:

організує у встановленому порядку виробництво будівельних матеріалів, конструкцій і деталей;

залучає в порядку субпідряду державні і міжгосподарські спеціалізовані організації для виконання монтажних, спеціальних і пусконалагоджувальних робіт;

купує необхідну техніку, обладнання, матеріали, паливо та інші засоби виробництва, в тому числі і на дрібнооптових спеціалізованих базах;

встановлює і розвиває на договірних началах прямі виробничі зв'язки з державними і кооперативними підприємствами і організаціями.

8. Тарифи на послуги і роботи виробничого характеру, що виконуються міжгосподарською організацією для господарств-учасників, встановлюються за згодою сторін, крім випадків, коли на окремі види послуг поширюються тарифи, що затверджуються органами ціноутворення.

Тарифи на побутові, комунальні та інші послуги, що надаються населенню міжгосподарською організацією, встановлюються цією організацією не вище діючих на даній території тарифів на відповідні види послуг, що надаються населенню підприємствами побутового обслуговування і комунального господарства.

9. Управління міжгосподарською будівельною організацією здійснюється на демократичних началах зборами уповноважених представників господарств-учасників і радою міжгосподарської організації, що ними обирається. Повсякденне керівництво виробничо-господарською діяльністю міжгосподарської будівельної організації, виконання рішень зборів уповноважених представників і ради забезпечує начальник міжгосподарської будівельної організації.

____________

Опрос