Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О повышении роли и эффективности работы научных и экспериментальных подразделений на промышленных предприятиях республики

Совет Министров УССР
Постановление от 22.08.1977 № 440
Утратил силу

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 22 серпня 1977 р. N 440

Київ

Про підвищення ролі і ефективності роботи наукових і експериментальних підрозділів на промислових підприємствах республіки

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР
 від 31 жовтня 1988 року N 335)

Виконуючи рішення XXV з'їзду КПРС і XXV з'їзду Компартії України, міністерства і відомства УРСР провели певну роботу по прискоренню науково-технічного прогресу, підвищенню технічного рівня і ефективності промислового виробництва.

У вирішенні цих завдань значну роль відіграють підрозділи заводського сектору науки - лабораторії, конструкторські і дослідно-експериментальні підрозділи, відділи механізації і автоматизації промислових підприємств. Протягом 1971 - 1976 років їх кількість на підприємствах республіки зросла на 29 процентів і становить понад 15,3 тис. одиниць з загальною чисельністю працівників близько 280 тис. чоловік.

Досвід роботи наукових, експериментальних і проектних підрозділів передових підприємств промисловості, будівництва, транспорту і зв'язку показує, що вони здатні активно сприяти розробці і прискореному впровадженню нової техніки, прогресивних технологій, механізації і автоматизації виробничих процесів, підвищенню якості продукції, економії сировини, матеріалів і енергетичних ресурсів. Обсяг науково-дослідних, проектних і конструкторських робіт, виконаний у 1976 році на промислових підприємствах силами вказаних підрозділів, становив 196,4 млн. крб., а річний економічний ефект - близько 283,0 млн. карбованців.

Разом з тим, у роботі наукових, експериментальних і проектних підрозділів промислових підприємств мають місце істотні недоліки. Їх діяльність ще не в повній мірі відповідає вимогам виробництва, завданням підвищення продуктивності праці і поліпшення якості продукції.

Міністерства і відомства УРСР не приділяють належної уваги підвищенню ролі і ефективності роботи наукових, експериментальних і проектних підрозділів промислових підприємств, не подають їм необхідної методичної допомоги, не піклуються про достатнє оснащення потрібним обладнанням, не узагальнюють і не розповсюджують досвід їх роботи. Зусилля вказаних підрозділів не концентруються в першу чергу на завданнях перспективного розвитку підприємств та підвищення технічного рівня виробництва. Значна частина наукових, експериментальних і проектних підрозділів промислових підприємств працює неефективно.

Переважна більшість лабораторій, конструкторських і дослідно-експериментальних підрозділів не проводять науково-дослідної і дослідно-конструкторської роботи. Більше третини промислових підприємств не мають лабораторій, експериментальних і проектних підрозділів. Велика питома вага таких підприємств у Міністерстві вугільної промисловості УРСР, Міністерстві меліорації і водного господарства УРСР та Міністерстві монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР. У багатьох міністерствах і відомствах УРСР наукові підрозділи промислових підприємств не укомплектовані кваліфікованими кадрами.

Низький рівень і недостатні темпи механізації ручної праці в допоміжному виробництві більшості галузей народного господарства значною мірою пояснюються тим, що на підприємствах слабо поставлена дослідно-конструкторська робота по вирішенню цієї проблеми. Тільки 4,8 процента підприємств мають відділи механізації і автоматизації виробництва.

Структура існуючих наукових, експериментальних і проектних підрозділів не відповідає зрослим вимогам прискорення темпів науково-технічного прогресу. На підприємствах незадовільно організовано дослідно-промислову перевірку результатів науково-дослідних робіт. Більшість підприємств не мають експериментальних цехів і дільниць, що стримує темпи впровадження наукових розробок та освоєння серійного випуску нової техніки.

Міністерства і відомства УРСР не приділяють належної уваги питанням зміцнення творчої співдружності наукових підрозділів промислових підприємств з установами Академії наук УРСР і вищими учбовими закладами. Провідні вчені республіки слабо залучаються для участі в роботі підприємств як консультанти з питань впровадження у виробництво досягнень науки і техніки та вирішення складних технічних проблем.

Багато міністерств і відомств УРСР надмірно централізують кошти підприємств і організацій, виділені для проведення науково-дослідних і конструкторських робіт, нерідко використовують їх не за призначенням. В результаті знижується роль та відповідальність керівників підприємств за рівень науково-технічних розробок та їх впровадження у виробництво.

З метою підвищення ролі і ефективності роботи наукових, експериментальних і проектних підрозділів на промислових підприємствах Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Міністерствам і відомствам УРСР:

- протягом 1977 року розглянути на засіданнях колегій і науково-технічних рад питання підвищення ролі і ефективності роботи науково-дослідних, експериментальних і проектних підрозділів підприємств, зосередити їх зусилля на розробці і впровадженні нової техніки і технології, підвищенні продуктивності праці і поліпшенні якості продукції;

- переглянути структуру існуючих наукових, експериментальних і проектних підрозділів промислових підприємств, здійснити заходи по зміцненню дослідно-експериментальних цехів і дільниць, відділів механізації і автоматизації і там, де необхідно, в межах штатів підприємств створити нові.

Стосовно до умов галузей створювати /централізувати/ на базі великих підприємств та розвивати головні спеціалізовані наукові, експериментальні і проектні підрозділи, розробки яких мають значення для групи однорідних підприємств і галузі в цілому;

- поліпшити поточне та перспективне планування роботи наукових, експериментальних і проектних підрозділів підприємств на основі програмно-цільових завдань по підвищенню техніко-економічного рівня виробництва;

- посилити координацію діяльності галузевих науково-дослідних інститутів і дослідно-експериментальних підрозділів промислових підприємств з метою підвищення ефективності та запобігання паралелізму в проведенні наукових досліджень і дослідно-конструкторських робіт.

Міністерствам і відомствам УРСР за погодженням з Держпланом УРСР чітко визначити основні завдання і функції наукових, експериментальних і проектних підрозділів промислових підприємств, виходячи з конкретних умов виробництва;

- провадити систематичний аналіз роботи науково-дослідних лабораторій, експериментальних та конструкторських підрозділів промислових підприємств, уточнення напрямів їх науково-дослідної і конструкторсько-експериментальної роботи відповідно до напрямів науково-технічного прогресу в галузях;

- здійснити заходи по поліпшенню централізованого керівництва і контролю за діяльністю наукових, експериментальних і проектних підрозділів підприємств з боку технічних та виробничих управлінь; зобов'язати галузеві науково-дослідні інститути подавати вказаним підрозділам необхідну методичну допомогу;

- вжити заходів по розширенню та зміцненню матеріально-технічної бази наукових, експериментальних і проектних підрозділів підприємств та поліпшенню умов їх матеріально-технічного постачання;

- проаналізувати стан та ефективність використання коштів, що централізуються міністерствами і відомствами для виконання науково-дослідних і конструкторських робіт, обмежити розміри централізованих коштів у відповідності з реальною потребою витрат на вирішення проблем, що мають загальногалузеве значення. Вжити заходів до підвищення відповідальності підприємств і організацій за раціональне і ефективне використання коштів на науково-дослідні і конструкторські роботи.

2. Міністерствам і відомствам УРСР, Академії наук УРСР і Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР:

- розширити практику укладання договорів про творчу співдружність між підприємствами та установами Академії наук УРСР і вищими учбовими закладами, передбачати в них спільну розробку і впровадження результатів наукових досліджень по інтенсифікації виробництва, підвищенню продуктивності праці і поліпшенню якості промислових виробів;

- розробити перспективні плани організації галузевих науково-дослідних лабораторій установ Академії наук УРСР і вищих учбових закладів безпосередньо на підприємствах;

- ширше залучати наукові підрозділи підприємств до виконання робіт по вирішенню науково-технічних проблем у відповідних галузях народного господарства, що проводяться установами Академії наук УРСР, галузевими науково-дослідними і проектно-конструкторськими організаціями та вищими учбовими закладами.

3. Академії наук УРСР, Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, міністерствам і відомствам УРСР забезпечити цільову підготовку аспірантів з числа працівників наукових, експериментальних і проектних підрозділів промислових підприємств за рахунок коштів, що виділяються підприємствами. Визначення теми дисертаційної роботи, її затвердження керівництвом наукової установи і підприємства, включення у відповідні плани науково-дослідних робіт і впровадження нової техніки провадити до направлення працівника підприємства у цільову аспірантуру.

4. Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, міністерствам і відомствам УРСР організувати в установленому порядку у провідних вузах факультети підвищення кваліфікації працівників наукових, експериментальних і проектних підрозділів промислових підприємств.

5. Академії наук УРСР і Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР починаючи з 1978 року щорічно розробляти і здійснювати заходи по пропаганді досягнень академічної і вузівської науки у виробничих колективах з метою широкого ознайомлення з ними працівників наукових, експериментальних і проектних підрозділів промислових підприємств, заохочення їх до практичного використання у виробництві результатів наукових досліджень.

6. Українському науково-дослідному інституту науково-технічної інформації і техніко-економічних досліджень Держплану УРСР разом з міністерствами і відомствами УРСР забезпечити удосконалення інформаційного обслуговування наукових, експериментальних і проектних підрозділів промислових підприємств, значне поліпшення науково-технічної пропаганди їх досягнень, підготовку та видання інформаційних листків, оглядів і проспектів з метою розповсюдження передового досвіду та запобігання паралелізму і дублюванню у виконанні науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт.

7. Виставці досягнень народного господарства Української РСР разом з міністерствами і відомствами УРСР передбачати регулярне проведення "Днів заводської науки", організацію спеціальних експозицій досягнень працівників наукових, експериментальних і проектних підрозділів промислових підприємств, організацію періодичних семінарів, нарад та інших форм пропаганди передового досвіду.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 25

Опрос