Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О состоянии и мерах по улучшению подготовки и использования научных и научно-педагогических кадров в республике

Совет Министров УССР
Постановление от 19.04.1977 № 199
редакция действует с 11.12.1984

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 19 квітня 1977 р. N 199

Київ

Про стан і заходи по поліпшенню підготовки і використання наукових та науково-педагогічних кадрів у республіці

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Ради Міністрів Української РСР і
 Української республіканської ради професійних спілок
 від 11 грудня 1984 року N 470

Міністерства і відомства УРСР, Академія наук УРСР, вищі учбові заклади і науково-дослідні установи республіки провели певну роботу по підвищенню вимог до дисертацій, поліпшенню відбору в аспірантуру молодих спеціалістів і підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації. Кількість науковців, що мають вчений ступінь доктора і кандидата наук, протягом дев'ятої п'ятирічки зросла в півтора раза і досягла 51,5 тисячі чоловік, що становить 30 процентів загальної кількості наукових працівників. На виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 18 жовтня 1974 р. N 825 "Про заходи по дальшому удосконаленню атестації наукових і науково-педагогічних кадрів" в Українській РСР організовано близько 400 нових спеціалізованих рад по захисту дисертацій і присудженню вчених ступенів.

Разом з тим організація підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів ще не в повній мірі відповідає потребам народного господарства. Ряд важливих галузей науки не забезпечено кадрами вищої кваліфікації. У вищих учбових закладах республіки близько 90 ректорів і проректорів по учбовій і науковій роботі і понад 700 завідуючих кафедрами не мають вченого ступеня. У вузах Міністерства освіти УРСР, Міністерства культури УРСР і Міністерства торгівлі УРСР по багатьох спеціальностях немає жодного доктора наук. Посади керівників відділів і лабораторій в деяких установах Академії наук УРСР заміщено працівниками, які не мають вченого ступеня доктора наук.

Гостру нестачу наукових кадрів вищої кваліфікації відчувають науково-дослідні установи Міністерства вугільної промисловості УРСР, Міністерства чорної металургії УРСР, Міністерства лісової і деревообробної промисловості УРСР, Міністерства лісового господарства УРСР і Міністерства промислового будівництва УРСР. В той же час ці міністерства систематично не виконують планів прийому в аспірантуру.

Серйозні недоліки мають місце в організації відбору талановитої молоді для навчання в аспірантурі. Керівники міністерств і відомств УРСР, наукових установ і вузів недостатньо вимогливо ставляться до роботи наукових керівників аспірантів і не вживають належних заходів до підвищення їх відповідальності за доручену справу.

Міністерство культури УРСР, Міністерство освіти УРСР, Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР слабо забезпечують контроль за роботою викладачів по підготовці ними докторських дисертацій. Дисертаційні роботи в ряді випадків недостатньо зв'язані з вимогами виробництва, в них нерідко відсутні практичні рекомендації.

Міністерства і відомства УРСР мало використовують цільову аспірантуру та стажування молодих спеціалістів в інститутах Академії наук УРСР для підготовки висококваліфікованих кадрів, необхідних галузевим науково-дослідним установам.

Все ще значна частина аспірантів не захищає кандидатські дисертації у встановлений строк.

Вчені Академії наук УРСР недостатньо залучаються до читання курсів лекцій і підготовки аспірантів у вузах республіки. Для цієї мети майже не використовується дослідно-експериментальна база установ Академії наук УРСР.

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Академії наук УРСР, міністерствам і відомствам, що мають у своєму підпорядкуванні вищі учбові заклади та науково-дослідні установи, вжити заходів до ліквідації відмічених недоліків, посилити організаторську роботу по дальшому поліпшенню відбору в аспірантуру, підвищенню рівня підготовки і використання наукових і науково-педагогічних кадрів, спрямувати зусилля вчених на вирішення основних завдань, поставлених XXV з'їздом КПРС, по прискоренню темпів науково-технічного прогресу.

2. Академії наук УРСР, Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, міністерствам і відомствам УРСР, в системі яких проводиться підготовка наукових кадрів через аспірантуру:

вжити заходів до поліпшення роботи з аспірантами, забезпечити конкурсний відбір політично зрілих, здатних до наукової роботи та педагогічної діяльності молодих спеціалістів, значно підвищити вимогливість до наукових керівників аспірантів, широко залучати провідних вчених до підготовки наукових кадрів, постійно вдосконалювати і впроваджувати нові прогресивні методи їх навчання;

розробити і здійснити заходи по удосконаленню матеріально-технічного забезпечення наукових досліджень аспірантів, маючи на увазі оперативне задоволення додаткових потреб в устаткуванні, приладах і матеріалах, які виникають протягом року;

встановити систематичний контроль за виконанням планів прийому в аспірантуру і планів розподілу осіб, які закінчили аспірантуру.

Про проведену роботу доповісти Раді Міністрів УРСР до 1 грудня 1977 року.

3. Міністерствам і відомствам УРСР звернути особливу увагу на підвищення науково-теоретичного рівня дисертаційних робіт, підготовлених особами, які бажають одержати вчений ступінь без навчання в аспірантурі, встановити постійний контроль за роботою вказаних осіб на всіх етапах, починаючи від затвердження теми і до подання закінченої дисертації.

4. Держплану УРСР разом з міністерствами і відомствами здійснити заходи по зосередженню підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів у тих вищих учбових закладах і науково-дослідних установах, що мають необхідну лабораторно-дослідну базу та висококваліфікованих наукових керівників.

5. Академії наук УРСР і Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР за погодженням з Держпланом УРСР та відповідними міністерствами і відомствами в чотиримісячний строк внести пропозиції Раді Міністрів УРСР про передачу установам Академії наук УРСР і вищим учбовим закладам промислових підприємств для використання їх як дослідно-промислової і експериментально-лабораторної бази по підготовці наукових кадрів.

6. Держплану УРСР і Головпостачу УРСР систематично розглядати питання дооснащення сучасним обладнанням і приладами наукових установ Академії наук УРСР і лабораторій вищих учбових закладів. Разом з Академією наук УРСР, Міністерством вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Міністерством освіти УРСР більше використовувати дольову участь промислових міністерств і відомств для зміцнення матеріально-технічної бази наукових установ і вищих учбових закладів.

7. Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР та Академії наук УРСР:

в першому півріччі 1977 року розробити і здійснити заходи по застосуванню починаючи з 1977-1978 навчального року нових прогресивних форм підготовки спеціалістів і наукових кадрів спільними зусиллями академічних інститутів і вищих учбових закладів, зокрема створення учбових кафедр провідних вузів при інститутах Академії наук УРСР;

здійснити заходи по широкому залученню талановитої молоді до розробки актуальних проблем, створити необхідні умови для роботи студентів вузів у лабораторіях наукових установ та для проходження ними практики на відповідних посадах.

По питаннях, що потребують рішення Уряду, подавати пропозиції Раді Міністрів УРСР.

8. Академії наук УРСР, Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Держплану УРСР:

в тримісячний строк уточнити діючу номенклатуру спеціальностей наукових працівників з урахуванням тенденцій і перспектив розвитку науки і техніки;

вжити заходів до поліпшення підготовки докторів наук по найбільш актуальних наукових спеціальностях; створити необхідні умови для завершення докторських дисертацій у першу чергу особам, здатним очолити важливі ділянки наукової та учбово-виховної роботи;

передбачати в річних планах збільшення прийому в аспірантуру з нових перспективних спеціальностей, що визначають науково-технічний прогрес.

9. Міністерствам і відомствам УРСР, в системі яких створені спеціалізовані ради по захисту докторських дисертацій та по присудженню вчених ступенів кандидатів наук, щороку до 15 січня подавати Держплану УРСР копії звітів про роботу рад за минулий рік, які подаються до ВАК СРСР, а також пропозиції про впровадження результатів досліджень, виконаних дисертантами.

Держплану УРСР на підставі одержаних звітів про роботу рад щороку до 15 лютого доповідати Раді Міністрів УРСР узагальнені дані про захист докторських і кандидатських дисертацій в республіці за минулий календарний рік.

10. Державному комітету Ради Міністрів УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі підвищити вимогливість до ідейного і теоретичного змісту наукових публікацій, посилити роль республіканських видавництв і редакційних колегій у проведенні разом з науково-дослідними установами оцінки наукового рівня і значимості робіт, поданих дисертантами для опублікування.

11. Міністерствам і відомствам УРСР ширше використовувати цільову аспірантуру установ Академії наук УРСР для підготовки кадрів вищої кваліфікації, вивчити і поширити досвід підготовки і використання наукових кадрів на Запорізькому титано-магнієвому комбінаті.

12. Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР ширше залучати провідних вчених Академії наук УРСР для читання курсів лекцій у вищих учбових закладах.

13. Пункт 13 втратив чинність

(згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР і
 Української республіканської ради професійних спілок
 від 11.12.84 р. N 470)

14. Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Академії наук УРСР, Держплану УРСР доповісти Раді Міністрів УРСР про хід виконання цієї постанови в лютому 1978 року.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 25

Опрос