Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Главном управлении рыбного хозяйства внутренних водоемов УССР

Совет Министров УССР
Положение, Постановление от 07.01.1977 № 4

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 7 січня 1977 р. N 4

Київ

Про затвердження Положення про Головне управління рибного господарства внутрішніх водойм УРСР

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про Головне управління рибного господарства внутрішніх водойм УРСР, що додається.

2. Визнати таким, що втратило силу, Положення про Головне управління рибного господарства внутрішніх водойм УРСР, затверджене постановою Ради Міністрів УРСР від 5 вересня 1964 р. N 965 /ЗП УРСР, 1964 р., N 9, ст. 122; 1968 р., N 6, ст. 78/.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 22

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Головне управління рибного господарства внутрішніх водойм УРСР /Укрголоврибгосп/

1. Головне управління рибного господарства внутрішніх водойм УРСР /Укрголоврибгосп/ є союзно-республіканським органом і підпорядковується Раді Міністрів Української РСР і Міністерству рибного господарства СРСР.

Укрголоврибгосп здійснює керівництво рибодобувною і рибопереробною промисловістю, рибництвом, а також здійснює в установленому порядку керівництво організаційно-господарською діяльністю риболовецьких колгоспів.

Укрголоврибгосп несе відповідальність за стан і дальший розвиток рибного господарства, за виробничо-господарську діяльність підпорядкованих підприємств і організацій, науково-технічний прогрес і технічний рівень виробництва, якість продукції, що виробляється, за найбільш повне задоволення потреб населення і народного господарства в усіх видах рибної продукції, ефективне використання капітальних вкладень, своєчасне введення в дію і освоєння виробничих потужностей, додержання кошторисної вартості будівництва і фінансової дисципліни, а також за виконання завдань державного плану і зобов'язань перед бюджетом.

2. Головними завданнями Укрголоврибгоспу є:

забезпечення всебічного розвитку рибного господарства, високих темпів розвитку виробництва і зростання продуктивності праці на основі науково-технічного прогресу а метою найбільш повного задоволення потреб населення і народного господарства в продукції рибної промисловості;

розробка оптимальних планів, виконання завдань по виробництву, прибутку та інших показниках державного плану, виконання плану платежів у бюджет і забезпечення суворого дотримання державної дисципліни;

відновлення і розвиток рибних запасів рік, озер, водоймищ і ставкових господарств, створення міцної сировинної бази для рибної промисловості, забезпечення стабільності рибальства і виробництва рибної продукції;

забезпечення при мінімальних затратах суспільної праці виробництва високоякісної рибної продукції, підвищення ефективності виробництва на основі максимального використання внутрішніх резервів, систематичного зниження собівартості продукції і підвищення рентабельності виробництва, поліпшення використання основних фондів, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів;

забезпечення проведення єдиної технічної політики в галузі, впровадження найновіших досягнень науки, техніки і передового досвіду та забезпечення високих техніко-економічних показників виробництва;

раціональне використання капітальних вкладень і підвищення їх ефективності, зниження вартості і скорочення строків будівництва, своєчасне введення в дію виробничих потужностей і основних фондів, а також освоєння в стислі строки виробничих потужностей;

забезпечення виконання підпорядкованими підприємствами і організаціями зобов'язань по поставках продукції в установленій кількості, в строки і по номенклатурі /в асортименті/ відповідно до укладених договорів /прийнятих до виконання нарядів/;

удосконалення планування і управління виробництвом, впровадження наукової організації праці і виробництва, забезпечення підприємств, організацій Головного управління кваліфікованими кадрами, створення умов для найкращого використання знань і досвіду працівників, висування на керівну роботу молодих спеціалістів, які добре себе зарекомендували;

забезпечення всебічного розвитку соціалістичного змагання і широкої участі трудящих в управлінні виробництвом, здійснення заходів по соціальному розвитку колективів підприємств і організацій Головного управління;

поліпшення житлових і культурно-побутових умов робітників та службовців підприємств і організацій Головного управління, створення для них найбільш сприятливих і безпечних умов праці.

3. Укрголоврибгосп забезпечує правильне поєднання економічних та адміністративних методів керівництва, найбільш повне використання таких економічних важелів, як прибуток, ціна, премія і кредит, створення автоматизованої системи управління рибним господарством, удосконалення структури та організаційних форм управління.

4. Укрголоврибгосп забезпечує здійснення ленінських принципів добору, висування і розстановки керівних господарських, інженерних та наукових кадрів; зосереджує свою увагу на перевірці і контролі за виконанням керівними кадрами директив і рішень Партії і Уряду, проводить з участю громадських організацій роботу по вихованню кадрів у дусі комуністичного ставлення до праці, суворого дотримання державних інтересів і дисципліни, забезпечує правильне поєднання матеріальних і моральних стимулів піднесення суспільного виробництва і посилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу і за спільні результати роботи колективу.

5. Укрголоврибгосп безпосередньо керує підпорядкованими підприємствами і організаціями.

Укрголоврибгосп і підпорядковані йому підприємства та організації становлять систему Головного управління рибного господарства внутрішніх водойм УРСР.

6. Укрголоврибгосп організує свою роботу на умовах, встановлених Загальним положенням про всесоюзне і республіканське промислові об'єднання /крім пунктів 109 - 113/, затвердженим постановою Ради Міністрів СРСР від 2 березня 1973 року N 140.

7. Укрголоврибгосп забезпечує розвиток демократичних начал в управлінні, створює умови для виявлення ініціативи і активної участі трудящих та їх громадських організацій в роботі по удосконаленню виробництва і усуненню недоліків у діяльності Головного управління та підвідомчих йому підприємств і організацій.

Питання праці і побуту робітників і службовців вирішуються Головним управлінням з урахуванням пропозицій радянських і профспілкових органів, а у випадках, передбачених діючим законодавством, - спільно або за погодженням з цими органами.

8. Укрголоврибгосп у своїй діяльності керується законами СРСР і УРСР, указами Президії Верховної Ради СРСР і Президії Верховної Ради УРСР, постановами і розпорядженнями Уряду СРСР і Уряду УРСР, цим Положенням, наказами, інструкціями та вказівками Міністерства рибного господарства СРСР, а також іншими нормативними актами, суворо дотримує соціалістичну законність і державну дисципліну, забезпечує правильне застосування діючого законодавства на підпорядкованих підприємствах і в організаціях.

Укрголоврибгосп узагальнює практику застосування законодавства з питань, що входять до його компетенції, розробляє пропозиції по його удосконаленню і вносить їх на розгляд Ради Міністрів УРСР і Міністерства рибного господарства СРСР.

9. Укрголоврибгосп у відповідності з покладеними на нього завданнями:

а) доводить до підвідомчих підприємств і організацій контрольні цифри перспективних та річних планів.

Розробляє на основі контрольних цифр розвитку народного господарства і проектів планів, що подаються підприємствами і організаціями, проекти перспективних і річних планів по системі Головного управління і подає їх на затвердження в установленому порядку.

Розглядає з участю підприємств і організацій та затверджує їм перспективні і річні планові завдання за встановленими показниками, забезпечує виконання затверджених планів всіма підвідомчими підприємствами і організаціями;

б) організує роботу по удосконаленню планування, посиленню економічного стимулювання і підвищенню рентабельності виробництва, спеціалізації підприємств рибної промисловості, впровадженню передової технології, механізації і автоматизації виробничих процесів, підвищенню якості продукції, освоєнню випуску нових видів товарів народного споживання і зняттю з виробництва продукції, що не користується попитом;

в) забезпечує розвиток інтенсивного рибництва, впровадження прогресивних технологій вирощування ставкової риби і рибопосадкового матеріалу;

г) забезпечує найбільш ефективне використання і раціональне розміщення риболовного флоту, транспортних засобів і засобів зв'язку, утримання їх в належному технічному стані і безаварійну експлуатацію;

д) бере участь в розробці заходів по вивченню сировинних ресурсів водойм республіки, розширенню відтворення і раціональній експлуатації рибних запасів цих водойм та підвищенню їх рибопродуктивності, акліматизації цінних промислових порід риб і зарибленню природних водойм;

є) здійснює контроль за якістю рибної продукції і додержанням санітарного і ветеринарного режимів на підприємствах і в організаціях Головного управління;

ж) здійснює заходи по охороні навколишнього середовища від забруднення і раціональному використанню природних ресурсів;

з) забезпечує додержання Правил рибальства;

і) здійснює контроль за додержанням Статуту риболовецького колгоспу;

к) розробляє і затверджує в установленому порядку техніко-економічні нормативи, норми витрати і запасів сировини, палива, матеріалів, норми витрати теплової і електричної енергії на виробничі і експлуатаційні потреби, забезпечує впровадження затверджених нормативів і норм;

л) забезпечує високий рівень розвитку рибництва і рибальства на основі досягнень вітчизняної і зарубіжної науки і техніки; організує проведення наукових досліджень по рибництву та рибальству, робіт по освоєнню виробництва і випуску нових видів продукції, які відповідають сучасним досягненням науки і техніки та вимогам народного господарства;

м) розробляє і подає на затвердження проекти державних стандартів, забезпечує впровадження і додержання державних стандартів, застосування сучасних засобів та методів вимірювання і випробування якості продукції, а також контроль за станом засобів вимірювання і випробування. Затверджує в установленому порядку нормативно-технічну документацію на продукцію, що виробляється підвідомчими підприємствами;

н) керує справою розвитку винахідництва і раціоналізації, забезпечує впровадження винаходів і раціоналізаторських пропозицій та організує обмін досвідом з цих питань. Роботу по розвитку винахідництва і раціоналізації Головне управління проводить разом з республіканським комітетом профспілки і Українською республіканською радою Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів;

о) здійснює капітальне будівництво в системі Головного управління, забезпечує найбільш ефективне використання капітальних вкладень, раціональне розміщення нового будівництва, першочергове спрямування капітальних вкладень на технічне переозброєння діючих підприємств, концентрацію коштів на пускових будовах та скорочення незавершеного будівництва.

Затверджує в установленому порядку проектно-кошторисну документацію і титульні списки; забезпечує фінансування будов і постачання їм устаткування, матеріалів і виробів, поставка яких лежить на обов'язку замовника; забезпечує своєчасне введення в дію виробничих потужностей і основних фондів, а також освоєння в стислі строки виробничих потужностей.

Призначає в межах своєї компетенції державні комісії для приймання в експлуатацію завершених будівництвом підприємств, будов і споруд; затверджує акти про прийняття їх і приймає рішення про закриття зведених кошторисно-фінансових розрахунків; організує капітальний ремонт основних фондів, а також поліпшення технічного та експлуатаційного стану будинків і споруд;

п) організує і забезпечує матеріально-технічне постачання підприємств і організацій Головного управління; визначає потребу підприємств і організацій у сировині, паливі, устаткуванні та інших матеріальних ресурсах, розподіляє і в необхідних випадках перерозподіляє виділені Головному управлінню фонди між підприємствами і організаціями та здійснює контроль за їх реалізацією, а також за своєчасним укладанням підприємствами і організаціями договорів на поставку продукції і виконанням договірних зобов'язань; вживає заходів до реалізації зайвих і невикористовуваних матеріальних ресурсів;

р) здійснює заходи по зміцненню господарського розрахунку, підвищенню рентабельності і максимальному збільшенню нагромаджень підприємств і організацій Головного управління, ефективному використанню основних фондів, оборотних коштів і банківських кредитів.

Фінансує в установленому порядку підвідомчі підприємства і організації, керує їх фінансовою діяльністю; здійснює контроль за використанням фінансових ресурсів.

Забезпечує виконання підприємствами і організаціями Головного управління фінансових планів, збереження власних оборотних коштів, своєчасні розрахунки з бюджетом, банками, постачальниками, а також з робітниками і службовцями по заробітній платі;

с) створює в установленому порядку фонди і резерви; розпоряджається місцевим фондом регулювання фінансової допомоги риболовецьким колгоспам згідно з Положенням про централізований і місцеві фонди регулювання фінансової допомоги риболовецьким колгоспам;

т) відкриває в установах банків розрахункові та інші рахунки та здійснює по них відповідні операції; організує разом з установами банків впровадження найбільш економічних і прогресивних форм розрахунків, що сприяють прискоренню платежів, оборотності оборотних коштів і зміцненню платіжної дисципліни;

у) розробляє і подає на затвердження ціни і тарифи на продукцію і послуги підприємств і організацій Головного управління, здійснює контроль за правильним застосуванням цін і тарифів;

ф) веде в установленому порядку бухгалтерський і статистичний облік і складає звітність, подає відповідним органам в установлені строки зведені звіти і баланси по всіх видах виробничої діяльності Головного управління в цілому, організує і контролює бухгалтерський і статистичний облік, складання і своєчасне подання підпорядкованими підприємствами і організаціями звітності по затверджених формах і показниках та забезпечує її достовірність, одержує бухгалтерську і статистичну звітність, проводить заходи по дальшому удосконаленню первинної документації і первинного обліку, по механізації лічильно-обчислювальних робіт і впровадженню прогресивних методів обліку. Розглядає і затверджує бухгалтерські звіти і баланси підпорядкованих підприємств і організацій;

х) організує контрольно-ревізійну роботу, забезпечує регулярне проведення ревізій виробничої і фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій, всебічний аналіз стану економіки, перевірку збереження грошових коштів і матеріальних цінностей, додержання режиму економії; здійснює заходи по охороні державного майна і відшкодуванню заподіяних матеріальних збитків;

ц) виявляє потребу і забезпечує підприємства та організації Головного управління кваліфікованими кадрами працівників, організує підготовку і підвищення їх кваліфікації; вивчає кадри, забезпечує поєднання старих досвідчених кадрів і молодих здібних працівників, створює умови для висування на керівну роботу політично зрілих спеціалістів, які добре знають свою справу і користуються авторитетом та довір'ям у колективі; вживає заходів до раціонального використання молодих спеціалістів та здійснює заходи, спрямовані на створення постійних кадрів;

ч) забезпечує на підвідомчих підприємствах і в організаціях розробку і проведення заходів по підвищенню продуктивності праці, впровадженню наукової організації праці і виробництва, удосконаленню форм, методів і структури управління; забезпечує проведення робіт по нормуванню праці, перегляду норм виробітку /часу/, нормативів чисельності і норм обслуговування, по впровадженню типових проектів організації робочих місць; здійснює заходи по техніці безпеки, поліпшенню і оздоровленню умов праці.

Забезпечує правильне застосування діючих умов оплати праці і преміювання, правильне співвідношення між зростанням продуктивності праці і зростанням середньої заробітної плати, а також здійснює контроль за витрачанням фонду заробітної плати і заохочувальних фондів;

ш) разом з республіканським комітетом профспілки:

керує укладанням колективних договорів і здійснює контроль за їх виконанням;

організує роботу по здійсненню планів соціального розвитку колективів підприємств і організацій Головного управління;

забезпечує поліпшення житлових і культурно-побутових умов для працівників підприємств та організацій, а також проведення оздоровчих заходів;

організує соціалістичне змагання, затверджує умови республіканського змагання підприємств, сприяє розвиткові руху за комуністичну працю, високу культуру виробництва.

Підводить підсумки соціалістичного змагання і присуджує колективам-переможцям перехідні Червоні прапора і грошові премії, присвоює звання колективів підприємств і організацій комуністичної праці, організує вивчення, узагальнення і поширення передових методів праці і передового досвіду;

нагороджує в установленому порядку передових працівників підприємств і організацій Головного управління нагрудними значками, почесними грамотами і застосовує інші види заохочення;

щ) встановлює і змінює посадові оклади працівникам центрального апарату Головного управління з додержанням схем посадових окладів і в межах фонду заробітної плати, обчисленого за середніми посадовими окладами;

ю) в установленому порядку утворює, реорганізує і ліквідує підприємства і організації;

я) забезпечує збереження соціалістичної державної власності на підприємствах і в організаціях Головного управління і бережливе ставлення до неї.

10. Укрголоврибгосп організує свою роботу на основі поєднання колегіальності і єдиноначальності в обговоренні та розв'язанні всіх питань діяльності Головного управління, з встановленням точної відповідальності службових осіб за стан справ на дорученій ділянці роботи і виконання визначених завдань.

11. Головне управління рибного господарства внутрішніх водойм УРСР очолює Начальник, який призначається Радою Міністрів УРСР.

Заступники Начальника Головного управління призначаються Радою Міністрів УРСР за поданням Начальника Головного управління.

Розподіл обов'язків між заступниками Начальника провадиться Начальником Головного управління.

12. Начальник Головного управління рибного господарства внутрішніх водойм УРСР:

а) організує всю роботу Головного управління і несе персональну відповідальність за його діяльність, встановлює ступінь відповідальності заступників Начальника, начальників відділів за діяльність підприємств і організацій Головного управління;

б) в межах компетенції Головного управління видає на підставі і на виконання діючих законів СРСР і УРСР, а також постанов і розпоряджень Ради Міністрів СРСР і Ради Міністрів УРСР, наказів, інструкцій і вказівок Міністерства рибного господарства СРСР накази та інструкції і дає вказівки, обов'язкові для виконання підприємствами та організаціями Головного управління, і перевіряє їх виконання;

в) по відношенню до підвідомчих підприємств і організацій здійснює права, надані міністрам УРСР.

13. В Укрголоврибгоспі утворюється колегія в складі Начальника Головного управління /голова/ і заступників Начальника за посадою, а також інших керівних працівників Головного управління.

Члени колегії Укрголоврибгоспу затверджуються Радою Міністрів УРСР.

14. Колегія Укрголоврибгоспу на своїх засіданнях, що проводяться регулярно, розглядає основні питання розвитку рибного господарства та інші питання діяльності Головного управління, обговорює питання практичного керівництва підприємствами та організаціями, перевірки виконання, добору і використання кадрів, проекти найважливіших наказів та інструкцій, заслуховує звіти відділів Головного управління, а також підприємств та організацій Головного управління.

Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами Начальника Укрголоврибгоспу. В разі розбіжностей між Начальником Головного управління і колегією Начальник проводить в життя своє рішення, доповідаючи про розбіжності, що виникли, Раді Міністрів УРСР, а члени колегії, в свою чергу, можуть повідомити свою думку в Раду Міністрів УРСР.

15. Для розгляду пропозицій по основних напрямах розвитку рибного господарства, визначення науково обгрунтованої технічної політики в рибництві та рибальстві, розробки рекомендацій по використанню і впровадженню у виробництво найновіших досягнень вітчизняної і зарубіжної науки, техніки і передового досвіду в Укрголоврибгоспі створюється науково-технічна рада з вчених, інших висококваліфікованих спеціалістів та новаторів виробництва.

Склад науково-технічної ради і положення про неї затверджуються Начальником Укрголоврибгоспу.

16. Укрголоврибгосп утворює для розгляду господарських спорів між підприємствами і організаціями системи Головного управління арбітраж. Арбітражу Укрголоврибгоспу надається право видавати накази на примусове виконання рішень, що ним виносяться.

Положення про арбітраж затверджується Начальником Укрголоврибгоспу.

17. Укрголоврибгосп скликає в установленому порядку наради активу з участю громадських організацій, на яких заслуховуються і обговорюються доповіді про заходи по виконанню рішень Партії і Уряду, найважливіші проблеми розвитку галузі, а також обговорюються на основі розгортання критики і самокритики питання, зв'язані з поліпшенням діяльності Головного управління і підвідомчих йому підприємств та організацій.

18. Укрголоврибгосп організує своєчасний і уважний розгляд листів /заяв і скарг/ трудящих, добиваючись правильного вирішення поставлених у цих листах питань, а також вживає заходів до усунення недоліків у діяльності підприємств і організацій Укрголоврибгоспу, про які повідомляється в листах трудящих.

19. Структура і чисельність працівників центрального апарату Укрголоврибгоспу затверджуються Радою Міністрів УРСР за погодженням з Міністерством рибного господарства СРСР.

Штатний розпис центрального апарату Укрголоврибгоспу, а також положення про відділи Головного управління затверджуються Начальником Укрголоврибгоспу.

Розмір витрат на утримання центрального апарату Укрголоврибгоспу визначається кошторисом. Кошторис витрат затверджується і змінюється Начальником Укрголоврибгоспу в межах лімітів та асигнувань /з виділенням фонду заробітної плати/, встановлених для цієї мети Міністерством рибного господарства СРСР.

20. Укрголоврибгосп має печатку з зображенням Державного герба Української РСР і з своїм найменуванням.

____________

Опрос