Идет загрузка документа (60 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах по дальнейшему повышению эффективности сельскохозяйственной науки и укреплению ее связи с производством

Совет Министров УССР, Центральный Комитет Компартии Украины
Постановление от 11.11.1976 № 518
Утратил силу

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 11 листопада 1976 р. N 518

Київ

Про заходи по дальшому підвищенню ефективності сільськогосподарської науки і зміцненню її зв'язку з виробництвом

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Центрального Комітету Компартії України і
 Ради Міністрів Української РСР
 від 15 липня 1985 року N 269
,
 від 14 червня 1989 року N 158

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 23 листопада 2016 року N 1066)

Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР у постанові від 26 серпня 1976 р. N 703 "Про заходи по дальшому підвищенню ефективності сільськогосподарської науки і зміцненню її зв'язку з виробництвом" відмітили, що у прискоренні розвитку сільськогосподарського виробництва і переведенні його на сучасну індустріальну основу в світлі завдань, висунутих XXV з'їздом КПРС, дедалі більш важливого значення набуває наука.

В республіці, як і в цілому в країні, створено широку сітку наукових установ. Над розв'язанням проблем розвитку науково-технічного прогресу сільського, водного і лісового господарства працює понад 140 науково-дослідних, проектно-технологічних, проектно-конструкторських і дослідних установ, 18 вищих учбових закладів, в яких зайнято понад 12 тис. наукових працівників, в тому числі 400 докторів і понад 5 тис. кандидатів наук.

Науковими колективами республіки за роки дев'ятої п'ятирічки створено і районовано близько 100 сортів і гібридів високоврожайних сільськогосподарських культур, виведено більше 40 високопродуктивних пород, ліній і гібридів великої рогатої худоби, свиней, овець та птиці; розроблено і впроваджено у сільськогосподарське виробництво цілий ряд прогресивних технологій.

Проте результативність роботи науково-дослідних установ ще не відповідає вимогам, поставленим перед сільськогосподарською наукою XXV з'їздом КПРС і XXV з'їздом Компартії України по підвищенню ефективності сільськогосподарського виробництва.

Відстають від запитів виробництва дослідження по спеціалізації і концентрації сільськогосподарського виробництва, міжгосподарському кооперуванню і аграрно-промисловій інтеграції.

Селекційними центрами ще мало передається у виробництво високоврожайних з високими технологічними якостями сортів сильних пшениць, сортів і гібридів цукрових буряків, кукурудзи, картоплі, овочевих і кормових культур. Не створено високопродуктивних сортів і гібридів сільськогосподарських культур для осушених і зрошуваних земель, здатних найбільш повно використовувати їх потенціальні можливості. Потребують значного поліпшення наукові дослідження по насінництву зернових і зернобобових культур, цукрових буряків та багаторічних бобових трав; по підвищенню родючості грунтів, агрохімічному обслуговуванню колгоспів і радгоспів та по розробці заходів захисту грунтів від ерозії і навколишнього середовища від забруднення.

Повільно і не комплексно ведуться дослідження по розробці методів одержання запрограмованих врожаїв сільськогосподарських культур, високоефективних технологій виробництва продукції землеробства і тваринництва, по створенню в республіці галузі м'ясного скотарства, по виведенню високопродуктивних порід і типів сільськогосподарських тварин і птиці, придатних для використання на промислових комплексах і фермах, по вдосконаленню організаційних форм племінної роботи у тваринництві, по створенню міцної кормової бази в умовах спеціалізації і концентрації.

Відстають наукові розробки з комплексної механізації виробничих процесів в овочівництві, садівництві, виноградарстві і тваринництві.

Недостатньо ведеться селекційна робота по створенню морозостійких скороплідних сортів і підщеп плодових культур та столових сортів винограду.

Південне відділення ВАСГНІЛ, Міністерство сільського господарства УРСР та інші міністерства і відомства, у підпорядкуванні яких знаходяться науково-дослідні установи, ще недостатньо займаються концентрацією сил вчених, матеріально-технічних і фінансових ресурсів на комплексному вирішенні найважливіших науково-технічних проблем, які забезпечують прискорений розвиток сільськогосподарського виробництва.

Південне відділення ВАСГНІЛ і головні науково-дослідні інститути, відповідальні за вирішення науково-технічних проблем, допускають недоліки в плануванні, координації та методичному керівництві науково-дослідними роботами, що призводить до непотрібного їх дублювання, розпорошення сил, зниження результативності роботи науково-дослідних установ, непродуктивного витрачання коштів і зволікання строків виконання робіт.

Для розв'язання актуальних проблем розвитку сільського господарства неповною мірою використовується науково-технічний потенціал установ Академії наук УРСР та професорсько-викладацький склад сільськогосподарських вузів.

Академія наук УРСР, Південне відділення ВАСГНІЛ, Міністерство сільського господарства УРСР не організували в належній мірі спільних комплексних досліджень з найважливіших теоретичних і прикладних проблем.

Серйозні недоліки є в організації впровадження у сільськогосподарське виробництво досягнень науки і передового досвіду. Міністерство сільського господарства УРСР, Міністерство радгоспів УРСР, Міністерство меліорації і водного господарства УРСР, Міністерство харчової промисловості УРСР, Укрсільгосптехніка, Головплодвинпром УРСР та їх органи на місцях, обкоми партії і облвиконкоми, науково-дослідні установи ще недостатньо вживають заходів до прискорення впровадження науково-технічних досягнень, внаслідок чого багато наукових розробок тривалий час не знаходить широкого застосування у виробництві.

В ряді науково-дослідних установ матеріально-технічна база не відповідає вимогам сучасного рівня розвитку науки. Не приділяється достатньої уваги добору, розстановці та вихованню наукових і науково-педагогічних кадрів і висуванню молодих талановитих вчених.

З метою дальшого підвищення ефективності науки, зміцнення її зв'язку з виробництвом і прискорення науково-технічного прогресу в сільському господарстві Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Постанову ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 26 серпня 1976 р. N 703 "Про заходи по дальшому підвищенню ефективності сільськогосподарської науки і зміцненню її зв'язку з виробництвом" взяти до керівництва і неухильного виконання.

2. Зобов'язати Міністерство сільського господарства УРСР, Міністерство радгоспів УРСР, Міністерство меліорації і водного господарства УРСР, Міністерство лісового господарства УРСР, Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Укрсільгосптехніку, Головплодвинпром УРСР, Південне відділення ВАСГНІЛ, обкоми партії та облвиконкоми:

- здійснити заходи по докорінному поліпшенню діяльності науково-дослідних установ і сільськогосподарських вузів та прискоренню впровадження у сільськогосподарське виробництво досягнень науки і передового досвіду;

- підвищити роль і відповідальність зональних, галузевих науково-дослідних інститутів та дослідних станцій за стан і розвиток науково-технічного прогресу у відповідних галузях сільського господарства, за підвищення ефективності і стабільності сільськогосподарського виробництва, високопродуктивне використання землі та одержання сільськогосподарської продукції високої якості.

Академії наук УРСР і Південному відділенню ВАСГНІЛ забезпечити підвищення теоретичного рівня наукових досліджень, посилити спільні дослідження по генетиці, селекції, фізіології, біохімії та по інших розділах природничих і технічних наук, що мають вплив на розвиток сільськогосподарської науки і виробництва.

3. Пункт 3 втратив чинність

 (згідно з постановою Центрального Комітету Компартії
 України і Ради Міністрів Української РСР від 14.06.89 р. N 158)

4. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Південному відділенню ВАСГНІЛ з метою значного підвищення результативності роботи селекційних центрів по рослинництву, скорочення строків створення нових високопродуктивних сортів і гібридів сільськогосподарських культур та прискорення їх впровадження у сільськогосподарське виробництво протягом 1977 - 1980 років здійснити заходи по докорінному поліпшенню діяльності селекційних центрів, які б забезпечили:

раціональне розміщення селекції сільськогосподарських культур;

дійову координацію, кооперування та комплексність в роботі селекціонерів і вчених інших спеціальностей;

оснащення селекційних центрів необхідною технікою та сучасним устаткуванням.

5. Для поліпшення планування, координації та здійснення комплексності досліджень по основних науково-технічних проблемах у галузях сільського, водного і лісового господарства затвердити основні напрями наукової діяльності головних науково-дослідних установ згідно з додатком.

6. Зобов'язати Держплан УРСР, Міністерство сільського господарства УРСР, Міністерство радгоспів УРСР, Міністерство меліорації і водного господарства УРСР, Міністерство лісового господарства УРСР, Укрсільгосптехніку, Головплодвинпром УРСР, Південне відділення ВАСГНІЛ, обкоми партії та облвиконкоми здійснити заходи по зміцненню сільськогосподарських зональних і галузевих технологічних і проектно-технологічних інститутів висококваліфікованими науковими кадрами і по створенню в них і в їх дослідних, експериментальних та насінницьких господарствах необхідної матеріально-технічної бази. Вважати за доцільне покласти на вказані інститути як основні завдання розробку, а також науково-виробничу перевірку /доробку/ стосовно до конкретних природно-економічних зон розроблених іншими науковими установами:

рекомендацій для колгоспів і радгоспів по найбільш раціональних сівозмінах, ефективній структурі посівних площ, високопродуктивному використанню землі, добрив, техніки і виробничих споруд;

прогресивних технологій виробництва продуктів землеробства і тваринництва, які б відповідали вимогам високоінтенсивного сільськогосподарського виробництва з видачею відповідних технологічних карт і нормативних матеріалів;

науково обгрунтованих вимог на створення більш досконалих сільськогосподарських машин і устаткування, проектів виробничих будинків і споруд, принципово нових зразків машин та їх робочих органів;

пропозицій і проектів по науковій організації праці, удосконаленню організації та управління сільськогосподарським виробництвом, дальшій спеціалізації і концентрації сільськогосподарського виробництва на базі міжгосподарської кооперації і аграрно-промислової інтеграції.

Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству меліорації і водного господарства УРСР, Міністерству лісового господарства УРСР, Укрсільгосптехніці, Головплодвинпрому УРСР, Південному відділенню ВАСГНІЛ до 1 березня 1977 р. розробити на 1977 - 1985 роки перспективний план розвитку, технічного переозброєння і оснащення підвідомчих науково-дослідних установ, їх дослідних і насінницьких господарств, а також будівництва жилих будинків та об'єктів культурно-побутового призначення для працівників цих установ;

Міністерству меліорації і водного господарства УРСР забезпечити першочергове проектування і будівництво зрошувальних та осушних систем у господарствах науково-дослідних установ.

Обкомам партії і облвиконкомам встановити постійний контроль за виконанням планів капітального будівництва та введенням в дію об'єктів сільськогосподарської науки підрядними організаціями.

7. Міністерству сільського господарства УРСР, обкомам партії і облвиконкомам та місцевим сільськогосподарським органам зосередити роботу державних сільськогосподарських дослідних станцій на перевірці /стосовно до місцевих умов/ і впровадженні прогресивних технологій виробництва продуктів рослинництва і тваринництва, інших науково-технічних розробок, що мають значну ефективність для сільськогосподарського виробництва зони діяльності станції, на організації первинного насінництва і виробництва для колгоспів, радгоспів насіння еліти і першої репродукції, вирощуванні племінного молодняка сільськогосподарських тварин.

Посилити роль сільськогосподарських зональних і галузевих інститутів, державних сільськогосподарських дослідних станцій у пропаганді і впровадженні в сільськогосподарське виробництво досягнень вітчизняної і зарубіжної науки і передового досвіду, в організації підвищення кваліфікації працівників сільського господарства шляхом проведення семінарів, організації навчання на курсах та в інших учбових закладах, в розвитку винахідницького і раціоналізаторського руху.

Здійснити в 1977 - 1980 роках необхідні заходи по зміцненню матеріально-технічної бази державних сільськогосподарських дослідних станцій, оснащенню їх новою технікою і обладнанням.

8. З метою поліпшення організації впровадження науково-технічних розробок у виробництво, вивчення керівниками, спеціалістами та іншими працівниками сільського господарства передового досвіду високопродуктивного використання техніки, прогресивних технологій, організації праці і управління виробництвом та для підвищення їх ділової кваліфікації Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству меліорації і водного господарства УРСР, Міністерству лісового господарства УРСР, Укрсільгосптехніці, Головплодвинпрому УРСР разом з облвиконкомами підібрати в кожній області базові дослідно-показові господарства /підприємства/, визначити основні напрями їх розвитку на 1977 - 1985 роки та до 1 січня 1977 року подати перелік цих господарств на затвердження Раді Міністрів УРСР.

9. Зобов'язати Держплан УРСР, Міністерство сільського господарства УРСР, Міністерство радгоспів УРСР, Міністерство меліорації і водного господарства УРСР, Міністерство лісового господарства УРСР, Міністерство харчової промисловості УРСР, Головплодвинпром УРСР, Укрсільгосптехніку, Південне відділення ВАСГНІЛ, обкоми і райкоми партії, місцеві радянські і сільськогосподарські органи докорінно поліпшити організацію впровадження досягнень науки, техніки і передового досвіду в сільськогосподарське виробництво, забезпечивши широке використання закінчених наукових розробок у колгоспах, радгоспах та інших сільськогосподарських і водогосподарських підприємствах і організаціях.

Удосконалювати планування впровадження досягнень науки, техніки і передового досвіду в сільськогосподарське виробництво /з визначенням обсягів, строків впровадження та очікуваної економічної ефективності/ та їх матеріально-технічне і фінансове забезпечення, посилити контроль за виконанням планів впровадження, удосконалити систему заохочення передових колективів і працівників за впровадження досягнень науки, техніки і передового досвіду в сільськогосподарське виробництво.

Для координації робіт по впровадженню у виробництво досягнень науки, техніки і передового досвіду створити до 1 січня 1977 р. у Міністерстві сільського господарства УРСР, Міністерстві радгоспів УРСР, Головплодвинпромі УРСР і обласних управліннях сільського господарства підрозділи по організації впровадження досягнень науки, техніки і передового досвіду у виробництво в межах існуючої штатної чисельності і асигнувань на утримання апарату управління організацій, що знаходяться при Міністерстві сільського господарства УРСР, Міністерстві радгоспів УРСР, Головплодвинпромі УРСР і обласних управліннях сільського господарства. Покласти на зазначені підрозділи також керівництво госпрозрахунковими організаціями, які виконують роботи по впровадженню досягнень науки, техніки і передового досвіду в сільськогосподарське виробництво.

Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Головплодвинпрому УРСР за погодженням з Міністерством фінансів УРСР в місячний строк подати Раді Міністрів УРСР пропозиції про штатну чисельність і асигнування на утримання підрозділів по організації впровадження досягнень науки, техніки і передового досвіду у виробництво, а також перелік посад, які скорочуються у зв'язку з утворенням зазначених підрозділів.

Абзац пункту 9 втратив чинність

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії
України і Ради Міністрів Української РСР від 15.07.85 р. N 269)

10. З метою зміцнення зв'язків сільськогосподарської науки з виробництвом та прискорення впровадження досягнень науки і техніки у виробництво Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству меліорації і водного господарства УРСР, Міністерству лісового господарства УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Укрсільгосптехніці, Головплодвинпрому УРСР, Південному відділенню ВАСГНІЛ:

посилити роботу по створенню в республіці науково-виробничих об'єднань в різних галузях сільськогосподарського виробництва; при необхідності передбачити передачу їм в установленому порядку наукових і виробничих підрозділів, організацію в цих об'єднаннях проектних і конструкторських бюро;

вважати за доцільне створювати науково-виробничі лабораторії у складі і на кошти міжгосподарських і аграрно-промислових об'єднань. Науково-методичне керівництво такими лабораторіями покласти на зональні і галузеві інститути та на державні сільськогосподарські дослідні станції.

11. Пункт 11 втратив чинність

 (згідно з постановою Центрального Комітету Компартії
 України і Ради Міністрів Української РСР від 14.06.89 р. N 158)

12. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству меліорації і водного господарства УРСР, Міністерству лісового господарства УРСР, Укрсільгосптехніці, Головплодвинпрому УРСР, Південному відділенню ВАСГНІЛ, Державному комітету Ради Міністрів УРСР по телебаченню і радіомовленню, Державному комітету Ради Міністрів УРСР по кінематографії і Державному комітету Ради Міністрів УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі, редакціям республіканських газет та журналів поліпшити пропаганду досягнень науки, техніки і передового досвіду в галузі сільського господарства, широко висвітлювати досвід наукових установ по зміцненню зв'язків з колгоспами, радгоспами та іншими сільськогосподарськими підприємствами.

13. Довести до відома Держплану УРСР, Міністерства сільського господарства УРСР, Міністерства радгоспів УРСР, Міністерства меліорації і водного господарства УРСР, Міністерства лісового господарства УРСР, Міністерства харчової промисловості УРСР, Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Укрсільгосптехніки, Головплодвинпрому УРСР, Держбуду УРСР, Міністерства фінансів УРСР, Академії наук УРСР, Південного відділення ВАСГНІЛ, обкомів партії і облвиконкомів, що ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР постановою від 26 серпня 1976 р. N 703:

а) підпункт "а" пункту 13 втратив чинність

 (згідно з постановою Центрального Комітету Компартії
 України і Ради Міністрів Української РСР від 14.06.89 р. N 158)

б) встановили, що Південне відділення Всесоюзної академії сільськогосподарських наук імені В. І. Леніна підпорядковується Президії цієї академії і Раді Міністрів УРСР та фінансується по бюджету Української РСР окремим рядком;

в) зберегли за Південним, Середньоазіатським і Східним відділеннями ВАСГНІЛу функції науково-методичного керівництва і координації науково-дослідних робіт, виконуваних ними тепер у відповідних зонах країни;

г) зобов'язали Міністерство сільського господарства СРСР, Державний комітет Ради Міністрів СРСР по науці і техніці, Постійне представництво СРСР в РЕВі, відповідні галузеві міністерства вжити заходів до більш ефективного розвитку співробітництва з соціалістичними країнами в галузі сільськогосподарського виробництва.

З цією метою визнали за необхідне:

посилити координацію наукових досліджень, співробітництво в галузі селекції нових сортів сільськогосподарських культур і виведення високопродуктивних порід худоби, спільну розробку систем і методів захисту рослин, співробітництво в галузі ветеринарії, хімізації сільськогосподарського виробництва, в розробці передових технологічних процесів, у проектуванні необхідного комплексу машин і устаткування для сільського господарства;

здійснювати разом з країнами - членами РЕВу розробку наукових рекомендацій по спеціалізації сільськогосподарського виробництва, які дають можливість більш повно використати сприятливі природно-кліматичні умови заінтересованих країн для збільшення збору продовольчих і технічних культур, маючи на увазі врахувати ці рекомендації при складанні довгострокової цільової програми співробітництва країн - членів РЕВу;

прискорити впровадження в Радянському Союзі передових досягнень соціалістичних країн в галузі сільськогосподарської науки і практики;

д) підпункт "д" пункту 13 втратив чинність

 (згідно з постановою Центрального Комітету Компартії
 України і Ради Міністрів Української РСР від 14.06.89 р. N 158)

є) підпункт "є" пункту 13 втратив чинність

 (згідно з постановою Центрального Комітету Компартії
 України і Ради Міністрів Української РСР від 14.06.89 р. N 158)

д) зобов'язали Міністерство сільського господарства СРСР розширити проведення наукових досліджень у підвідомчих вищих учбових закладах на базі існуючих лабораторій і кафедр, а також шляхом створення учбово-наукових центрів, забезпечити більш широке залучення до дослідницької роботи професорсько-викладацького складу вузів;

з) заснували для колективів науково-дослідних установ десять премій Ради Міністрів СРСР за розробку і впровадження у виробництво найбільш крупних науково-технічних досліджень і відкриттів, що мають важливе значення для прискорення науково-технічного прогресу в сільському господарстві, в тому числі дві перші премії по 20 тис. карбованців, три другі премії по 10 тис. карбованців, п'ять третіх премій по 5 тис. карбованців.

Встановили, що зазначені премії присуджуються щороку, починаючи з 1977 року, Державним комітетом Ради Міністрів СРСР по науці і техніці, Міністерством сільського господарства СРСР, Міністерством меліорації і водного господарства СРСР, Союзсільгосптехнікою і ВЦРПС за розробку крупних проблем економіки і організації сільськогосподарського виробництва, його спеціалізації і концентрації на базі міжгосподарської кооперації і аграрно-промислової інтеграції, за впровадження видатних сортів і гібридів зернових, технічних, кормових та інших сільськогосподарських культур, порід, гібридів і ліній сільськогосподарських тварин і птиці, розробку і впровадження сучасних технологій виробництва сільськогосподарської продукції, високоефективних препаратів для рослинництва і тваринництва, а також за вирішення крупних проблем в галузі механізації електрифікації і хімізації сільськогосподарського виробництва, меліорації, ветеринарії і захисту рослин.

Державному комітету Ради Міністрів СРСР по науці і техніці, Міністерству сільського господарства СРСР, Міністерству меліорації і водного господарства СРСР, Союзсільгосптехніці і ВЦРПС за погодженням з Державним комітетом Ради Міністрів СРСР по праці і соціальних питаннях і Міністерством фінансів СРСР доручено затвердити положення про порядок присудження зазначених премій.

У зв'язку з цим визнали такими, що втратили силу, абзац 3 пункту 16 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 2 жовтня 1968 р. N 786 /абзац 3 підпункту "л" пункту 20 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 20 грудня 1968 р. N 640/ і розпорядження Ради Міністрів СРСР від 15 травня 1970 р. N 933;

і) прийняли пропозицію Міністерства сільського господарства СРСР і Всесоюзної академії сільськогосподарських наук імені В. І. Леніна про збільшення числа наукових працівників, які направляються на підвищення кваліфікації у відповідності з пунктом 15 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 2 жовтня 1968 р. N 786 /підпункт "к" пункту 20 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 20 грудня 1968 р. N 640/, до 1 тисячі чоловік на рік, а також про збільшення до 200 чоловік на рік числа молодих наукових працівників, які направляються на стажування у провідні наукові заклади країни строком до 6 місяців в порядку і на умовах, передбачених пунктом 3 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 13 червня 1961 р. N 536 /пункт 3 вступної частини постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 19 вересня 1961 р. N 1490/.

Доручили Міністерству сільського господарства СРСР і ВАСГНІЛу за погодженням з Міністерством меліорації і водного господарства СРСР і Союзсільгосптехнікою затвердити перелік науково-дослідних установ і вищих учбових закладів, у яких буде здійснюватися підвищення кваліфікації наукових працівників, і щороку визначати контингент слухачів по кожному з них.

* * *

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР висловлюють тверду впевненість в тому, що вчені, спеціалісти, всі працівники сільськогосподарської науки внесуть гідний вклад у прискорення науково-технічного прогресу в сільському господарстві і разом з трудівниками села забезпечать високі і сталі темпи розвитку цієї галузі з метою дальшого неухильного зростання добробуту радянського народу.

 

Секретар Центрального
Комітету Компартії України

В. ЩЕРБИЦЬКИЙ

Голова Ради Міністрів
Української РСР

О. ЛЯШКО

Інд. 22

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ
наукової діяльності головних науково-дослідних установ по вирішенню науково-технічних проблем в галузях сільського, водного і лісового господарства Української РСР

Головні науково-дослідні установи

Основні напрями наукової діяльності та співвиконавці

1

2

Український науково-дослідний інститут грунтознавства і агрохімії ім. О. Н. Соколовського

Вивчення грунтового покрову; розробка наукових основ підвищення родючості грунтів та систем агрохімічного обслуговування сільськогосподарського виробництва, теоретичних основ прояву ерозійних процесів, шляхів відновлення родючості рекультивованих земель, агрохімічної меліорації земель.
Координація наукових досліджень і методичне керівництво у вирішенні питань грунтознавства, живлення рослин та агрохімії.
Співвиконавці: науково-дослідні інститути землеробського і рослинницького профілю, Український науково-дослідний інститут механізації і електрифікації сільського господарства, Український науково-дослідний інститут економіки і організації сільського господарства ім. О. Г. Шліхтера, Київський філіал Центрального інституту агрохімічного обслуговування, державні сільськогосподарські дослідні станції та кафедри сільськогосподарських вузів.

Український науково-дослідний інститут сільськогосподарської мікробіології

Розробка мікробіологічних основ підвищення родючості грунтів; вивчення імунітету та вірусів сільськогосподарських рослин; розробка мікробіологічних методів підвищення поживності кормів.
Координація наукових досліджень і методичне керівництво з питань вивчення мікробіологічних основ підвищення родючості грунтів. Співвиконавці: Інститут мікробіології Академії наук УРСР, науково-дослідні інститути землеробського профілю.

Український науково-дослідний інститут землеробства

Розробка науково обгрунтованих сівозмін, систем обробітку грунту та боротьби з бур'янами, удобрення, хімічної меліорації та технологій вирощування сільськогосподарських культур стосовно до природно-кліматичних умов Полісся і Лісостепу УРСР та спеціалізації і концентрації виробництва на базі міжгосподарської кооперації і агропромислової інтеграції; удосконалення систем використання осушених земель; селекція зернових та кормових культур.
Координація науково-дослідних робіт та методичне керівництво у вирішенні питань інтенсивного землеробства, сільськогосподарського використання осушених земель, льонарства та селекції кормових культур в зоні Полісся та Лісостепу УРСР.
Співвиконавці: Український науково-дослідний інститут механізації і електрифікації сільського господарства, науково-дослідні інститути землеробського профілю, державні сільськогосподарські дослідні станції, кафедри сільськогосподарських вузів, мережа Київського селекційного центру по кормових культурах.

Український науково-дослідний інститут захисту грунтів від ерозії

Вивчення земельних ресурсів; розробка протиерозійних систем землеробства та технологій вирощування сільськогосподарських культур на еродованих землях.
Координація науково-дослідних робіт і методичне керівництво у вирішенні питань захисту грунтів від ерозії.
Співвиконавці: науково-дослідні інститути землеробського профілю та державні сільськогосподарські дослідні станції, кафедри вузів.

Український науково-дослідний інститут лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького

Розробка способів підвищення ефективності агролісомеліоративних насаджень у боротьбі з посухою, водною та вітровою ерозією грунтів, при закріпленні ярів, освоєнні піщаних та інших непридатних земель; вдосконалення методів ведення лісового господарства в колгоспних і радгоспних лісах, а також в захисних лісонасадженнях на базі комплексної механізації виробничих процесів.

Український науково-дослідний інститут зрошуваного землеробства

Розробка наукових основ землеробства та технологій вирощування високих врожаїв сільськогосподарських культур на зрошуваних землях, методів попередження та боротьби з засоленням грунтів; селекція і насінництво зернових і кормових культур для умов зрошуваного землеробства.
Координація наукових досліджень і методичне керівництво з питань зрошення та освоєння поливних земель, наукових основ рисосіяння та технологій вирощування високих врожаїв сільськогосподарських культур на зрошуваних землях.
Співвиконавці: Українська науково-дослідна станція рису, Херсонський сільськогосподарський інститут, Кримський сільськогосподарський інститут, державні сільськогосподарські дослідні станції.

Науково-дослідний інститут землеробства і тваринництва західних районів УРСР

Розробка наукових основ інтенсивного землеробства на староорних і меліорованих землях, організації інтенсивного лукопасовищного господарства; підвищення продуктивності тваринництва; селекція кормових культур і льону-довгунця.

Український науково-дослідний інститут рослинництва, селекції і генетики ім. В. Я. Юр'єва

Розробка та вдосконалення теоретичних основ селекції польових культур, агротехнічних прийомів підвищення їх врожайності та поліпшення якості продукції; селекція та насінництво зернових, зернобобових, круп'яних та олійних культур.
Координація наукових досліджень і методичне керівництво з питань підвищення врожайності, поліпшення якості та збільшення виробництва олійних культур, селекції зернових, зернобобових та круп'яних культур в зоні Лівобережного Лісостепу і Полісся.
Співвиконавці: Всесоюзний селекційно-генетичний інститут, Херсонський сільськогосподарський інститут, державні сільськогосподарські дослідні станції, мережа Харківського селекційного центру.

Всесоюзний селекційно-генетичний інститут

Розробка теоретичних основ і методів селекції зернових і зернобобових культур; виведення сортів і гібридів зернових, зернобобових, круп'яних, кормових і олійних культур; вивчення генетичних і фізіолого-біохімічних основ зимостійкості та імунітету; розробка методів та прийомів поліпшення якості зерна.
Координація наукових досліджень з теоретичних основ селекції польових культур; вивчення їх мінливості, спадковості та формоутворення; селекція зернових, зернобобових, круп'яних, зернофуражних та кормових культур в зоні Степу.
Співвиконавці: Інститут молекулярної біології і генетики АН УРСР, Український науково-дослідний інститут рослинництва, селекції і генетики ім. В. Я. Юр'єва, Миронівський науково-дослідний інститут селекції і насінництва пшениці, науково-дослідні інститути рослинницького профілю та кафедри сільськогосподарських вузів, ботанічні сади, мережа Південно-західного селекційного центру.

Всесоюзний науково-дослідний інститут кукурудзи

Розробка методів селекції та виведення високоврожайних сортів і гібридів кукурудзи для різних грунтово-кліматичних зон; розробка та вдосконалення технології вирощування кукурудзи; вивчення поживної цінності кукурудзи; розробка та вдосконалення технологій вирощування сільськогосподарських культур в степовій зоні; селекція зернових і зернофуражних культур.
Координація наукових досліджень і методичне керівництво з питань підвищення врожайності, поліпшення якості та збільшення виробництва кукурудзи, технології вирощування зернових, круп'яних і зернобобових культур.
Співвиконавці: науково-дослідні інститути рослинницького профілю, державні сільськогосподарські дослідні станції, кафедри сільськогосподарських вузів.

Миронівський науково-дослідний інститут селекції та насінництва пшениці

Розробка та вдосконалення методів селекції та насінництва, виведення нових сортів зернових і зернофуражних культур; розробка сортової агротехніки зернових культур.
Координація науково-дослідних робіт та методичне керівництво з питань селекції зернових, зернофуражних, зернобобових і круп'яних культур в зоні Правобережного Лісостепу і Полісся.
Співвиконавці: мережа Миронівського селекційного центру.

Всесоюзний науково-дослідний інститут цукрових буряків

Розробка та вдосконалення технологій вирощування та збирання, основ та прийомів підвищення цукристості та технологічних якостей цукрових буряків; економічне обгрунтування розміщення, поглибленої спеціалізації і концентрації буряківництва по зонах республіки; вдосконалення існуючих та розробка нових методів селекції та насінництва, виведення високопродуктивних сортів та гібридів цукрових буряків.
Координація науково-дослідних робіт та методичне керівництво з питань підвищення врожайності, поліпшення якості та збільшення виробництва цукрових буряків.
Співвиконавці: Український науково-дослідний інститут зрошуваного землеробства, Український науково-дослідний інститут захисту рослин, державні сільськогосподарські дослідні станції зони бурякосіяння, кафедри сільськогосподарських вузів.

Всесоюзний науково-дослідний інститут луб'яних культур

Розробка та вдосконалення технології вирощування, збирання та первинної обробки конопель, вдосконалення існуючих та розробка нових методів селекції; виведення високопродуктивних сортів і гібридів однодомних і дводомних конопель.

Український науково-дослідний інститут кормів

Розробка та вдосконалення технологій кормовиробництва, заготівлі та використання повнораціонних кормів на промисловій основі; удосконалення методів створення та використання культурних сінокосів і пасовищ.
Координація науково-дослідних робіт та методичне керівництво з проблем збільшення виробництва та поліпшення якості кормів.
Співвиконавці: Український науково-дослідний інститут землеробства, Науково-дослідний інститут землеробства і тваринництва західних районів УРСР, Український науково-дослідний інститут зрошуваного землеробства, відділи кормовиробництва науково-дослідних інститутів тваринницького профілю, Український науково-дослідний інститут механізації і електрифікації сільського господарства, державні сільськогосподарські дослідні станції, кафедри сільськогосподарських вузів.

Український науково-дослідний інститут картопляного господарства

Розробка та вдосконалення технологій вирощування, збирання та зберігання картоплі, методів поліпшення її якості; економічне обгрунтування розміщення, поглибленої спеціалізації та концентрації картоплярства по природно-кліматичних зонах республіки; виведення високопродуктивних сортів картоплі з поліпшеними смаковими і технологічними якостями.
Координація науково-дослідних робіт і методичне керівництво з питань збільшення виробництва та поліпшення якості картоплі.
Співвиконавці: Науково-дослідний інститут землеробства і тваринництва західних районів УРСР, Український науково-дослідний інститут механізації і електрифікації сільського господарства, державні сільськогосподарські дослідні станції, кафедри сільськогосподарських вузів.

Український науково-дослідний інститут овочівництва та баштанництва

Створення високоврожайних, одночасно достигаючих сортів і гібридів овочевих і баштанних культур, пристосованих для механізованого вирощування і збирання; розробка прогресивних технологій вирощування запрограмованих врожаїв овочевих і баштанних культур з високими смаковими і технологічними якостями.
Економічне обгрунтування розміщення, поглиблення спеціалізації і концентрації овочівництва і баштанництва на базі міжгосподарської кооперації і агропромислової інтеграції, розробка заходів по зниженню собівартості виробництва продукції.
Координація науково-дослідних робіт та методичне керівництво з проблем підвищення врожайності, поліпшення якості та збільшення виробництва овочевих та баштанних культур.
Співвиконавці: Науково-дослідний інститут землеробства і тваринництва західних районів УРСР, Український науково-дослідний інститут механізації і електрифікації сільського господарства, державні сільськогосподарські дослідні станції кафедри сільськогосподарських вузів.

Український науково-дослідний інститут садівництва

Інтродукція, створення нових високопродуктивних сортів плодових і ягідних культур з високими смаковими і технологічними якостями; розробка високоефективних технологій вирощування запрограмованих врожаїв плодів і ягід, їх збирання та зберігання; удосконалення технології і організаційних форм вирощування садивного матеріалу; економічне обгрунтування розміщення, поглибленої спеціалізації і концентрації садівництва на базі міжгосподарської кооперації та агропромислової інтеграції.
Координація науково-дослідних робіт і методичне керівництво з проблем збільшення виробництва і поліпшення якості плодів і ягід.
Співвиконавці: Український науково-дослідний інститут зрошуваного садівництва, галузеві та державні сільськогосподарські дослідні станції кафедри сільськогосподарських вузів.

Український науково-дослідний інститут виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова

Створення, інтродукція високоврожайних сортів, розробка механізованих технологій вирощування, зберігання і переробки винограду, які забезпечать зниження втрат і високу якість продукції; удосконалення технології і організаційних форм вирощування садивного матеріалу; економічне обгрунтування спеціалізації і концентрації виноградарства на базі міжгосподарської кооперації і агропромислової інтеграції.
Координація науково-дослідних робіт та методичне керівництво з проблем збільшення виробництва винограду високої якості.
Співвиконавці: Всесоюзний науково-дослідний інститут виноробства і виноградарства "Магарач", Одеський і Кримський сільськогосподарські інститути, державні сільськогосподарські дослідні станції.

Всесоюзний науково-дослідний інститут ефіроолійних культур

Розробка та вдосконалення технологій вирощування та збирання ефіроолійних культур; удосконалення процесів переробки ефіроолійної сировини; удосконалення і розробка методів селекції, виведення високопродуктивних сортів і гібридів ефіроолійних культур.

Науково-дослідний і проектно-технологічний інститут хмелярства

Створення і впровадження у виробництво високоврожайних сортів хмелю з високими пивоварними якостями; розробка і впровадження ефективних технологій вирощування, збирання і післяврожайної обробки хмелю.

Українська науково-дослідна станція по тютюну і махорці

Створення і впровадження у виробництво високопродуктивних сортів тютюну і махорки; розробка і впровадження ефективних технологій вирощування, збирання і післяврожайної обробки тютюну і махорки.

Українська дослідна станція шовківництва

Створення і впровадження у виробництво нових високопродуктивних сортів і гібридів шовковиці, порід і гібридів тутового шовкопряда; розробка прогресивних технологій ведення шовківництва та заходів по підвищенню економічної ефективності шовківництва в колгоспах і радгоспах республіки.

Український науково-дослідний інститут захисту рослин

Розробка і удосконалення систем захисту рослин від шкідників і хвороб в умовах зростаючої спеціалізації і концентрації сільськогосподарського виробництва, які відповідають вимогам охорони навколишнього середовища від забруднення агрохімікатами та забезпечують максимальне зниження втрат врожаю від шкідників і хвороб; розробка біологічних, імунобіологічних та агротехнічних методів захисту рослин; розробка методів прогнозу появи, розмноження та поширення шкідників сільськогосподарських рослин.
Координація наукових досліджень та методичне керівництво з проблем захисту рослин від шкідників та хвороб.
Співвиконавці: науково-дослідні інститути рослинницького профілю, кафедри сільськогосподарських вузів, державні сільськогосподарські дослідні станції.

Науково-дослідний інститут тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР

Розробка і вдосконалення технологій виробництва молока і яловичини на промисловій основі, вдосконалення існуючих, виведення нових спеціалізованих високопродуктивних порід, породних груп, типів і ліній великої рогатої худоби, придатних для використання на промислових комплексах; обробка систем повноцінної годівлі. Створення в республіці галузі м'ясного скотарства.
Координація науково-дослідних робіт та методичне керівництво з проблем технології виробництва молока і яловичини, збільшення їх виробництва і поліпшення якості.
Співвиконавці: Український науково-дослідний інститут тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова "Асканія Нова", Науково-дослідний інститут землеробства і тваринництва західних районів УРСР, Український науково-дослідний інститут розведення і штучного осіменіння великої рогатої худоби, державні сільськогосподарські дослідні станції, кафедри зооветеринарних вузів і факультетів.

Український науково-дослідний інститут розведення і штучного осіменіння великої рогатої худоби

Вдосконалення існуючих, виведення нових спеціалізованих високопродуктивних порід, породних груп, типів і ліній великої рогатої худоби; розробка більш досконалих методів розведення, ефективних способів відтворення стада, техніки і технології штучного осіменіння великої рогатої худоби.
Координація наукових досліджень з біологічних основ розведення і штучного осіменіння великої рогатої худоби.
Співвиконавці: Науково-дослідний інститут тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР, Український науково-дослідний інститут тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова "Асканія-Нова", Науково-дослідний інститут землеробства і тваринництва західних районів УРСР, державні сільськогосподарські дослідні станції, кафедри зооветеринарних вузів і факультетів.

Український науково-дослідний інститут тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова "Асканія-Нова"

Вдосконалення та розробка систем повноцінної годівлі та технологій виробництва продуктів вівчарства, скотарства та свинарства на промисловій основі стосовно до степової зони республіки; вдосконалення племінних і продуктивних якостей овець, червоної степової породи великої рогатої худоби, української степової білої та рябої порід свиней. Акліматизація та гібридизація диких копитних тварин та птиці; інтродукція та акліматизація дерев'янистої та трав'янистої рослинності.
Координація науково-дослідних робіт та методичне керівництво з проблем збільшення виробництва та поліпшення якості вовни та інших продуктів вівчарства.
Співвиконавці: Науково-дослідний інститут землеробства і тваринництва західних районів УРСР, Науково-дослідний інститут тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР, державні сільськогосподарські дослідні станції, кафедри зооветеринарних вузів і факультетів.

Полтавський науково-дослідний інститут свинарства

Виведення високопродуктивних порід, ліній і гібридів свиней, придатних для інтенсивного використання в умовах промислових комплексів; розробка систем повноцінної годівлі і прогресивних технологій виробництва високоякісної свинини на промисловій основі.
Координація науково-дослідних робіт та методичне керівництво з проблем збільшення виробництва та поліпшення якості свинини.
Співвиконавці: Науково-дослідний інститут тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР, Український науково-дослідний інститут тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова "Асканія-Нова", Науково-дослідний інститут землеробства і тваринництва західних районів УРСР, державні сільськогосподарські дослідні станції, кафедри зооветеринарних вузів і факультетів.

Український науково-дослідний інститут птахівництва

Удосконалення і створення нових високопродуктивних порід, ліній і гібридів сільськогосподарської птиці, придатної до інтенсивного промислового утримання; розробка систем повноцінної годівлі і прогресивних технологій виробництва яєць і м'яса птиці на промисловій основі.
Координація науково-дослідних робіт та методичне керівництво з проблеми збільшення виробництва та поліпшення якості яєць та м'яса птиці.
Співвиконавці: Науково-дослідний інститут землеробства і тваринництва західних районів УРСР, Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція, кафедри зооветеринарних вузів і факультетів.

Український науково-дослідний інститут фізіології і біохімії сільськогосподарських тварин

Розробка фізіолого-біохімічних основ живлення сільськогосподарських тварин, підвищення їх продуктивності, систем нормованої повноцінної годівлі.
Координація наукових досліджень та методичне керівництво з проблем фізіології живлення та фізіолого-біохімічних основ підвищення продуктивності сільськогосподарських тварин.
Співвиконавці: Науково-дослідний інститут тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР, Полтавський науково-дослідний інститут свинарства, Український науково-дослідний інститут птахівництва, Науково-дослідний інститут землеробства і тваринництва західних районів УРСР, Український науково-дослідний інститут тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова "Асканія-Нова", Український науково-дослідний інститут кормів, кафедри зооветеринарних вузів і факультетів.

Український науково-дослідний інститут рибного господарства

Виведення нових високопродуктивних порід і гібридів ставкової та річкової риби; розробка ефективних заходів підвищення рибної продуктивності в колгоспних і радгоспних ставках та внутрішніх водоймищах і річках.
Координація науково-дослідних робіт з питань рибного господарства.
Співвиконавці: спеціальні кафедри зооветеринарних вузів і факультетів.

Українська науково-дослідна станція бджільництва

Виведення нових високопродуктивних порід і гібридів бджіл: розробка ефективних заходів по підвищенню їх продуктивності на запиленні сільськогосподарських культур, особливо багаторічних бобових трав та по збільшенню медозборів і виходу іншої продукції бджільництва.

Український науково-дослідний інститут експериментальної ветеринарії

Розробка ефективних методів боротьби з найбільш небезпечними хворобами тварин, систем ветеринарно-санітарних, профілактичних і зоогігієнічних заходів по забезпеченню стійкого ветеринарного благополуччя тваринницьких комплексів та високої санітарної якості продуктів тваринництва, захист навколишнього середовища від забруднення.
Координація науково-дослідних робіт та методичне керівництво з питань розробки профілактичних та лікувальних засобів боротьби з хворобами сільськогосподарських тварин і птиці.
Співвиконавці: кафедри зооветеринарних вузів і факультетів.

Український науково-дослідний інститут механізації та електрифікації сільського господарства

Вдосконалення і розробка систем машин, технологій та засобів механізації, електрифікації та автоматизації виробничих процесів в рослинництві і тваринництві; розробка раціональних методів та вдосконалення способів використання машинно-тракторного парку.
Координація науково-дослідних робіт та методичне керівництво з проблем механізації та автоматизації виробничих процесів в рослинництві; підвищення ефективності використання машинно-тракторного парку та комплексного використання електроенергії в сільському господарстві.
Співвиконавці: Центральний науково-дослідний і проектно-технологічний інститут механізації та електрифікації тваринництва Південної зони СРСР, Всесоюзний науково-дослідний конструкторсько-технологічний інститут по машинах для комплексної механізації і автоматизації тваринницьких ферм, відділи механізації галузевих і зональних інститутів, кафедри вузів, державні сільськогосподарські дослідні станції.

Центральний науково-дослідний і проектно-технологічний інститут механізації та електрифікації тваринництва Південної зони СРСР

Розробка і вдосконалення технологій і технічних засобів електромеханізації тваринництва; вдосконалення методів експлуатації електрообладнання та способів поліпшення електропостачання тваринницьких ферм.
Координація науково-дослідних робіт з проблем комплексної електромеханізації виробничих процесів в тваринництві та кормовиробництві.
Співвиконавці: Український науково-дослідний інститут механізації і електрифікації сільського господарства, Всесоюзний науково-дослідний конструкторсько-технологічний інститут по машинах для комплексної механізації і автоматизації тваринницьких ферм, відділи механізації галузевих і зональних інститутів, кафедри вузів, державні сільськогосподарські дослідні станції.

Український філіал Державного Всесоюзного науково-дослідного технологічного інституту ремонту і експлуатації машинно-тракторного парку

Розробка та впровадження у виробництво індустріальних методів і технічних засобів ремонту та обслуговування сільськогосподарської техніки, зниження собівартості ремонту та збільшення гарантійних строків експлуатації машин після нього.

Український науково-дослідний інститут гідротехніки і меліорації

Розробка потокової технології та індустріальних методів водогосподарського будівництва; створення високопродуктивних засобів механізації поливу зрошуваних сільськогосподарських культур; розвиток теоретичних досліджень по меліоративній гідрогеології; проведення комплексних досліджень по здійсненню широкої програми меліорації земель; вдосконалення гідромеліоративних систем і споруд; розробка методів підвищення ефективності дії зрошувальних і осушувальних систем.
Співвиконавці: Український державний проектно-вишукувальний науково-дослідний інститут "Укрдіпроводгосп", Всесоюзний науково-дослідний інститут охорони вод, Український відділ Центрального науково-дослідного інституту комплексного використання водних ресурсів, Український інститут інженерів водного господарства, Український науково-дослідний інститут грунтознавства і агрохімії ім. О. Н. Соколовського, Український науково-дослідний інститут зрошуваного землеробства, Український науково-дослідний інститут землеробства.

Український відділ Центрального науково-дослідного інституту комплексного використання водних ресурсів

Розробка наукових основ комплексних заходів по найбільш раціональному використанню водних ресурсів республіки.

Українська науково-дослідна станція зрошення стічними водами

Дослідження режиму зрошення і техніки поливу стічними водами; вивчення економіки зрошення стічними водами; дослідження і впровадження у виробництво рекомендацій по використанню стоків тваринницьких комплексів для зрошення і удобрення сільськогосподарських культур.

Український науково-дослідний інститут економіки і організації сільського господарства ім. О. Г. Шліхтера

Удосконалення розміщення і спеціалізації сільського господарства УРСР, його концентрація, інтенсифікація на базі міжгосподарського кооперування і агропромислової інтеграції; удосконалення організації, нормування і оплати праці; собівартість продукції, рентабельність виробництва і ціноутворення в сільському господарстві; розробка систем землеробства і тваринництва по основних природно-економічних зонах УРСР; науковий прогноз розвитку сільськогосподарського виробництва в республіці.
Координація наукових досліджень і методичне керівництво у вирішенні проблем економіки і організації сільськогосподарського виробництва.
Співвиконавці: Інститут економіки Академії наук УРСР, відділи економіки зональних і галузевих інститутів, державних сільськогосподарських дослідних станцій, кафедри сільськогосподарських вузів.

____________

Опрос