Идет загрузка документа (50 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Центральном статистическом управлении при Совете Министров УССР и органах государственной статистики в областях, городах и районах УССР

Совет Министров УССР
Положение, Постановление от 07.01.1974 № 7
Утратил силу

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 7 січня 1974 р. N 7

Київ

Про затвердження Положення про Центральне статистичне управління при Раді Міністрів УРСР і органи державної статистики в областях, містах і районах УРСР

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Ради Міністрів Української РСР
 від 9 червня 1987 року N 213

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР
 від 19 липня 1988 року N 189)

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про Центральне статистичне управління при Раді Міністрів УРСР і органи державної статистики в областях, містах і районах УРСР, що додається.

2. Визнати такою, що втратила силу, постанову Ради Міністрів УРСР від 2 березня 1960 р. N 273 "Про затвердження Положення про органи державної статистики в Українській РСР" /ЗП УРСР 1960 р. N 4, ст. 45/.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 42

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Центральне статистичне управління при Раді Міністрів УРСР і органи державної статистики в областях, містах і районах УРСР

Центральне статистичне управління при Раді Міністрів УРСР /ЦСУ УРСР/, статистичні управління областей і міста Києва, інспектури та інформаційно-обчислювальні станції /центри/ державної статистики в районах і містах, обчислювальні центри, машинолічильні станції та інші організації, підприємства і установи органів державної статистики становлять систему ЦСУ УРСР.

ЦСУ УРСР і органи державної статистики проводять свою роботу на основі загальних принципів, єдиної методології і організації загальнодержавної статистики, виходячи з того, що централізована система обліку і статистики в СРСР є одним з важливіших важелів державного управління і планового керівництва розвитком народного господарства.

Центральне статистичне управління при Раді Міністрів УРСР

1. Центральне статистичне управління при Раді Міністрів УРСР /ЦСУ УРСР/ є союзно-республіканським органом і підпорядковується Раді Міністрів Української РСР і ЦСУ СРСР.

ЦСУ УРСР веде облік і статистику в галузях народного господарства республіки і здійснює керівництво справою обліку і статистики на території республіки.

2. ЦСУ УРСР несе відповідальність за організацію і всемірне поліпшення системи обліку і звітності в республіці, удосконалення статистики і забезпечення достовірності статистичних даних, які ним подаються і публікуються.

3. Головними завданнями ЦСУ УРСР є:

дальше удосконалення методології, організації обліку і статистики;

вивчення на основі статистичних даних соціально-економічних і науково-технічних процесів і явищ, які відбуваються в республіці; економічний аналіз статистичних матеріалів і подання Уряду УРСР доповідей і пропозицій по актуальних питаннях розвитку народного господарства і культури УРСР, окремих економічних районів і областей;

збирання, розробка і своєчасне подання Уряду УРСР науково обґрунтованих статистичних даних, які характеризують хід виконання державних планів, ефективність суспільного виробництва і науково-технічного прогресу, зростання продуктивності праці, співвідношення в розвитку галузей народного господарства, розвиток економіки, техніки і культури, зростання народного добробуту, розміщення продуктивних сил в республіці, а також даних, які показують наявність і використання природних, трудових і матеріальних ресурсів у народному господарстві;

створення і забезпечення ефективного функціонування республіканського, обласного і районного рівнів автоматизованої системи державної статистики з застосуванням математичних методів і електронно-обчислювальної техніки; дальше скорочення звітності, скорочення строків і здешевлення вартості її розробки; розвиток механізації і автоматизації обліково-обчислювальних робіт у народному господарстві;

складання республіканського звітного балансу народного господарства, міжгалузевого балансу виробництва і розподілу продукції; обчислення суспільного продукту, національного доходу, доходів і витрат населення; складання звітних балансів матеріальних, фінансових, трудових ресурсів і перспективних розрахунків чисельності населення;

контроль за станом обліку і звітності і достовірністю звітних даних в усіх галузях народного господарства;

публікація в пресі повідомлень про виконання державних планів розвитку народного господарства УРСР, а також інших статистичних матеріалів; видання статистичних бюлетенів і збірників;

впровадження в організаціях, на підприємствах і в установах системи ЦСУ УРСР наукової організації праці і управління, забезпечення їх кваліфікованими кадрами, поліпшення виробничих, житлових і культурно-побутових умов працівників.

4. ЦСУ УРСР забезпечує здійснення ленінських принципів добору, висування і розстановки кадрів; зосереджує свою увагу на перевірці і контролі за виконанням керівними кадрами директив та рішень Партії і Уряду, проводить з участю громадських організацій роботу по вихованню кадрів у дусі комуністичного ставлення до праці, суворого дотримання державних інтересів і дисципліни, забезпечує підвищення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу і за спільні результати роботи колективу.

5. ЦСУ УРСР у відповідності з покладеними на нього завданнями:

а) проводить систематичну роботу по удосконаленню організації обліку і статистики, удосконаленню показників, скороченню і уніфікації форм обліку і статистичної звітності; разом з Держпланом УРСР здійснює заходи по забезпеченню повної єдності методології статистичних і планових показників; разом з Міністерством фінансів УРСР веде роботу по удосконаленню показників і форм бухгалтерського обліку і звітності; здійснює заходи по централізації обліку і звітності у народному господарстві республіки;

б) організує облік виконання державних планів розвитку народного господарства УРСР; організує і веде статистику по галузях народного господарства, статистику бюджетів робітників, службовців і колгоспників, статистику з питань використання природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища і виконує інші статистичні роботи, що покладаються на ЦСУ УРСР рішеннями Уряду СРСР і Уряду УРСР, наказами і вказівками ЦСУ СРСР; подає до Ради Міністрів УРСР зауваження і пропозиції по проектах річних і перспективних планів розвитку народного господарства УРСР;

в) проводить переписи населення та інші переписи і одноразові обліки, вибіркові і монографічні статистичні обстеження; дає дозвіл міністерствам і відомствам УРСР, науково-дослідним інститутам та іншим установам республіканського і місцевого підпорядкування на проведення вибіркових і монографічних статистичних обстежень по програмах, погоджених з ЦСУ УРСР;

г) вивчає на основі статистичних даних питання підвищення економічної ефективності суспільного виробництва, використання в народному господарстві досягнень науки і техніки, капітальних вкладень, основних і оборотних фондів, виробничих потужностей, трудових і матеріальних ресурсів, питання підвищення технічного рівня виробництва і продукції, що випускається, продуктивності праці, механізації і автоматизації важких і трудомістких робіт, заробітної плати, собівартості продукції, витрат виробництва і обігу, прибутку і рентабельності, цін і ціноутворення, утворення і використання фондів економічного стимулювання в промисловості, сільському господарстві, будівництві та в інших галузях народного господарства, питання матеріального добробуту, культурного рівня населення та інші питання економіки і культури; на основі аналізу статистичних даних виявляє наявні в народному господарстві резерви і доповідає про них Уряду УРСР;

д) забезпечує Держплан УРСР за погодженою з ним програмою статистичними даними, які необхідні для розробки державних планів розвитку народного господарства УРСР і для здійснення перевірки виконання планів в цілому по народному господарству УРСР, окремих галузях, областях, міністерствах і відомствах, а також даними, які характеризують наявність резервів у народному господарстві та недоліки у виконанні народногосподарських планів;

є) забезпечує Міністерство фінансів УРСР і Українські республіканські контори Держбанку СРСР і Будбанку СРСР за погодженою з ними програмою статистичними даними, які необхідні для складання Державного бюджету УРСР, фінансування і кредитування галузей народного господарства і здійснення фінансового контролю;

ж) подає державним комітетам Ради Міністрів УРСР, міністерствам і відомствам УРСР, звітність яких централізована в органах державної статистики, і Українській Республіканській Раді Професійних Спілок за погодженою з ними програмою необхідні їм відповідно до кола їх діяльності статистичні дані; організує збирання і розробку статистичних матеріалів і подання їх сільськогосподарським органам;

з) надає в установленому порядку науковим установам і вищим учбовим закладам необхідні їм у відповідності з планами наукових досліджень дані державної статистики;

і) публікує в пресі повідомлення про виконання державних планів розвитку народного господарства УРСР та інші статистичні матеріали, видає в установленому порядку статистичні бюлетені і збірники;

здійснює попередню перевірку призначених до опублікування в республіканській пресі повідомлень про виконання планів міністерствами і відомствами УРСР, областями і містами, а також контроль за публікацією таких повідомлень місцевими органами державної статистики;

к) забезпечує широке впровадження і ефективне використання електронної та іншої обчислювальної техніки і економіко-математичних методів при розробці статистичних даних; здійснює керівництво створенням і експлуатацією республіканського, обласного і районного рівнів автоматизованої системи державної статистики;

організує в обчислювальних центрах, на інформаційно-обчислювальних і машинолічильних станціях органів державної статистики /на основі господарських договорів/ механізовану обробку обліково-звітної документації, планових та інших економічних розрахунків підприємств, організацій, установ, колгоспів і централізованих бухгалтерій, проводить роботу по поліпшенню якості і скороченню строків обробки документації; керує справою розвитку винахідництва і раціоналізації в системі ЦСУ УРСР;

л) бере участь у розробці і створенні республіканської автоматизованої системи збору та обробки інформації для обліку, планування і управління народним господарством; організує роботу по розвитку механізації і автоматизації обліково-обчислювальних робіт у народному господарстві; здійснює методологічне керівництво і організує обмін передовим досвідом у цій галузі;

м) бере участь у формуванні планів створення в республіці обчислювальних центрів, галузевих і відомчих автоматизованих систем керування; розглядає подані на погодження пропозиції міністерств і відомств про створення машинолічильних станцій /бюро/ на підприємствах, в організаціях і установах; розглядає пропозиції міністерств і відомств про плани робіт обчислювальних центрів і машинолічильних станцій підприємств, організацій і установ і дає висновки по цих пропозиціях; здійснює облік роботи обчислювальних центрів, машинолічильних станцій /бюро/ і фабрик механізованого обліку, незалежно від їх відомчої підпорядкованості;

(підпункт "м" пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 09.06.87 р. N 213)

н) розподіляє по міністерствах і відомствах УРСР обчислювальні перфораційні та клавішні машини і запасні частини до них;

(підпункт "н" пункту 5 у редакції постанови Ради
 Міністрів Української РСР від 09.06.87 р. N 213)

о) затверджує форми статистичної звітності для підприємств, організацій і установ республіканських міністерств і відомств і місцевих Рад депутатів трудящих, видає інструкції по заповненню цих форм з урахуванням затвердженого ЦСУ СРСР загальносоюзного мінімуму показників статистичної звітності; встановлює в разі необхідності додаткову статистичну звітність для підприємств, організацій і установ місцевого, республіканського і союзного підпорядкування, які знаходяться на території УРСР, виходячи з економічних особливостей окремих районів;

організує через місцеві відділення Всесоюзного об'єднання "Союзобліквидав" Державного комітету Ради Міністрів СРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі друкування і розсилку бланків форм статистичної звітності, яка централізована в органах державної статистики, для колгоспів, радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств;

на основі затверджених Міністерством фінансів СРСР і ЦСУ СРСР типових форм встановлює разом з Міністерством фінансів УРСР обсяг і форми бухгалтерської звітності для підприємств і організацій республіканських міністерств і відомств, місцевих Рад депутатів трудящих і громадських організацій;

встановлює разом з Міністерством фінансів УРСР строки подання міністерствами і відомствами УРСР річних і квартальних бухгалтерських звітів і балансів;

п) здійснює загальне керівництво питаннями первинного обліку в галузях народного господарства УРСР /крім обліку по виконанню бюджету, порядок ведення якого встановлюється Міністерством фінансів СРСР/;

р) бере участь у розробці і дальшому розвитку уніфікованих систем документації та єдиної системи класифікації і кодування техніко-економічної інформації, які використовуються в автоматизованих системах керування;

с) перевіряє стан обліку і звітності і достовірність звітних даних у народному господарстві; у всіх випадках встановлення фактів недостовірності звітних даних дає обов'язкові для виконання вказівки про внесення виправлень у звіти;

у випадках встановлення приписок та інших навмисних викривлень звітних даних вносить пропозиції про притягнення винних осіб до відповідальності у відповідності з діючим законодавством;

про наслідки перевірок систематично доповідає Раді Міністрів УРСР, ЦСУ СРСР і повідомляє відповідні міністерства і відомства для вжиття заходів.

Підприємства, організації, установи і колгоспи, міністерства і відомства УРСР зобов'язані на вимогу ЦСУ УРСР подавати матеріали і документи, необхідні для перевірки стану обліку, звітності і достовірності звітних даних;

т) створює, реорганізує і ліквідує в установленому порядку підпорядковані йому організації, підприємства і установи в межах плану з праці та бюджетних асигнувань, а також затверджує положення /статути/ про ці організації, підприємства і установи;

затверджує структуру і штати статистичних управлінь областей і міста Києва, їх кошториси адміністративно-управлінських витрат, а також штати і виробничо-фінансові плани підвідомчих госпрозрахункових організацій відповідно до типової структури апарату управління і в межах виділених асигнувань, чисельності і фондів заробітної плати адміністративно-управлінського і виробничого персоналу, керуючись при цьому діючою схемою посадових окладів; затверджує в установленому порядку ліміти капітальних вкладень, титульні списки будов, проектно-кошторисну документацію, розподіляє фонди на матеріали і устаткування;

у) вживає заходів до суворого додержання соціалістичної законності в діяльності організацій, підприємств і установ системи ЦСУ УРСР, до дальшого зміцнення державної і трудової дисципліни;

ф) забезпечує своєчасний розгляд листів, заяв і скарг трудящих, вживає заходів до усунення виявлених недоліків у діяльності організацій, підприємств і установ системи ЦСУ УРСР;

х) проводить роботу по удосконаленню структури органів державної статистики і економному витрачанню коштів на їх утримання;

ц) здійснює в підвідомчих учбових закладах підготовку і підвищення кваліфікації рахівничих працівників і працівників механізованого обліку для народного господарства, а також підвищення кваліфікації працівників органів державної статистики;

ч) скликає в установленому порядку наради працівників системи ЦСУ УРСР і працівників інших міністерств і відомств для обговорення питань методології та організації обліку і статистики, механізації і автоматизації обліково-обчислювальних робіт;

ш) проводить взаємний обмін досвідом роботи з статистичними організаціями соціалістичних країн; бере участь у встановленому порядку в роботі міжнародних організацій і здійснює необхідні зв'язки з міжнародними і зарубіжними національними статистичними організаціями;

щ) керує роботою місцевих статистичних органів, підпорядкованими організаціями, підприємствами і установами і перевіряє їх діяльність;

ю) в установленому порядку нагороджує кращих працівників системи ЦСУ УРСР грамотами і застосовує інші види заохочення.

6. ЦСУ УРСР скасовує не затверджену в установленому порядку звітність. Вказівки ЦСУ УРСР про скасування такої звітності є обов'язковими для міністерств і відомств УРСР, виконавчих комітетів Рад депутатів трудящих, а також для підприємств, організацій і установ, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, і для колгоспів.

Щодо наказів і вказівок міністерств і відомств УРСР по інших питаннях обліку і звітності, які суперечать діючому законодавству, а також наказам, інструкціям і вказівкам ЦСУ СРСР і ЦСУ УРСР, Начальник ЦСУ УРСР робить подання керівникам відповідних міністерств і відомств про їх скасування, в необхідних випадках вносить до Ради Міністрів УРСР пропозиції по цих питаннях або доповідає про це ЦСУ СРСР.

7. ЦСУ УРСР перевіряє в міністерствах і відомствах УРСР стан роботи по організації первинного обліку і забезпеченню достовірності звітних даних у підвідомчих їм підприємствах, організаціях і установах і обговорює в необхідних випадках наслідки перевірок з участю представників відповідних міністерств і відомств.

8. Підприємства, організації, установи, колгоспи, міністерства і відомства УРСР зобов'язані на вимогу ЦСУ УРСР подавати статистичну і бухгалтерську звітність і матеріали по всіх обліково-статистичних роботах /в будь-якій стадії їх розробки/, а також додаткові дані і пояснення до звітності, що подається.

Міністерства і відомства УРСР, підприємства, організації і установи зобов'язані подавати ЦСУ УРСР або відповідно місцевим статистичним органам статистичні довідники і збірники, інструкції і вказівки з питань обліку і звітності, цінники і прейскуранти, накази і розпорядження про затвердження цін, а також повідомляти про зміни, внесені в установленому порядку в показники планів.

9. ЦСУ УРСР у своїй діяльності керується законами СРСР і УРСР, указами Президії Верховної Ради СРСР і Президії Верховної Ради УРСР, постановами і розпорядженнями Уряду СРСР і Уряду УРСР та іншими нормативними актами, цим Положенням, а також наказами, інструкціями і вказівками ЦСУ СРСР і забезпечує правильне застосування діючого законодавства в організаціях, на підприємствах і в установах системи ЦСУ УРСР.

ЦСУ УРСР узагальнює практику застосування законодавства з питань, що входять до його компетенції, розробляє пропозиції по удосконаленню законодавства і вносить їх на розгляд Ради Міністрів УРСР і ЦСУ СРСР.

10. ЦСУ УРСР очолює Начальник, який призначається у відповідності з Конституцією УРСР Верховною Радою УРСР, а в період між сесіями - Президією Верховної Ради УРСР з наступним внесенням на затвердження Верховної Ради УРСР.

Начальник ЦСУ УРСР має заступників, які призначаються Радою Міністрів УРСР. Розподіл обов'язків між заступниками провадиться Начальником ЦСУ УРСР.

11. В ЦСУ УРСР створюється колегія в складі Начальника ЦСУ УРСР /голова/, заступників Начальника ЦСУ УРСР за посадою, а також інших керівних працівників ЦСУ УРСР.

Члени колегії ЦСУ УРСР затверджуються Радою Міністрів УРСР.

12. Начальник ЦСУ УРСР несе персональну відповідальність за виконання покладених на ЦСУ УРСР завдань і обов'язків, встановлює ступінь відповідальності заступників Начальника і керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів ЦСУ УРСР за керівництво різними галузями діяльності ЦСУ УРСР, а також за роботу підвідомчих організацій, підприємств і установ.

13. Начальник ЦСУ УРСР в межах своєї компетенції видає на підставі і на виконання діючих законів СРСР і УРСР, а також постанов і розпоряджень Ради Міністрів СРСР і Ради Міністрів УРСР, наказів і інструкцій ЦСУ СРСР накази і інструкції і дає вказівки, обов'язкові для виконання місцевими органами державної статистики, організаціями, підприємствами і установами системи ЦСУ УРСР, і перевіряє їх виконання.

Накази, інструкції і вказівки ЦСУ УРСР з питань обліку і звітності та інших питань, які входять у компетенцію ЦСУ УРСР, є обов'язковими для виконання всіма міністерствами і відомствами УРСР, виконавчими комітетами Рад депутатів трудящих, а також підприємствами, організаціями і установами, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, і колгоспами.

Начальник ЦСУ УРСР у необхідних випадках видає з керівниками міністерств і відомств УРСР спільні накази та інструкції.

14. Колегія ЦСУ УРСР на своїх засіданнях, що проводяться регулярно, розглядає найважливіші питання організації, методології і механізації статистичних робіт, підсумки основних статистичних і економічних робіт, питання централізації обліку і звітності, стану механізації обліку і звітності в народному господарстві республіки, перевірки виконання, добору і розстановки кадрів; заслуховує звіти керівних працівників управлінь і відділів ЦСУ УРСР, начальників обласних статистичних управлінь, керівників інших органів державної статистики та керівників підпорядкованих організацій.

Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами Начальника ЦСУ УРСР. В разі розбіжностей між Начальником і колегією Начальник проводить в життя своє рішення, доповідаючи про розбіжності, що виникли, Раді Міністрів УРСР, а члени колегії, в свою чергу, можуть повідомити свою думку в Раду Міністрів УРСР.

15. Для розгляду методологічних питань статистики, програм та інструкцій по важливіших статистичних роботах в ЦСУ УРСР діє науково-експертна рада. До складу науково-експертної ради входять вчені і висококваліфіковані спеціалісти ЦСУ УРСР, міністерств і відомств, науково-дослідних організацій, вищих учбових закладів і підприємств. Склад науково-експертної ради і положення про неї затверджуються Начальником ЦСУ УРСР.

16. Структура і чисельність працівників центрального апарату ЦСУ УРСР затверджуються Радою Міністрів УРСР за погодженням з ЦСУ СРСР.

Штатний розпис центрального апарату, в межах чисельності і фонду заробітної плати, встановлених ЦСУ СРСР, а також положення про управління, відділи та інші структурні підрозділи ЦСУ УРСР затверджуються Начальником ЦСУ УРСР.

17. ЦСУ УРСР має печатку з зображенням Державного герба Української РСР і з своїм найменуванням.

Статистичні управління областей і міста Києва

18. Статистичні управління областей і міста Києва ведуть облік і статистику в галузях народного господарства і здійснюють керівництво справою обліку і статистики на території відповідних областей і міста Києва і знаходяться в безпосередньому підпорядкуванні ЦСУ УРСР.

Статистичні управління областей і міста Києва виконують статистичні роботи, які покладаються на них постановами і розпорядженнями Ради Міністрів СРСР і Ради Міністрів УРСР, централізованим планом статистичних робіт, окремими завданнями ЦСУ СРСР і ЦСУ УРСР.

19. Статистичні управління областей і міста Києва несуть відповідальність за організацію і поліпшення обліку і звітності, удосконалення статистики в областях та місті Києві, забезпечення достовірності статистичних даних, які ними подаються і публікуються.

20. На статистичні управління областей і міста Києва покладається:

а) проведення систематичної роботи по дальшому поліпшенню організації обліку і статистики, удосконаленню показників, скороченню та уніфікації форм обліку і статистичної звітності; здійснення заходів по централізації обліку і звітності в галузях народного господарства і культури областей і міста Києва;

б) організація обліку виконання державних планів розвитку господарства області і міста Києва; організація та ведення статистики по галузях народного господарства, статистики бюджетів робітників, службовців і колгоспників, статистики з питань використання природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища;

в) проведення безпосередньо і через інспектури та інформаційно-обчислювальні станції /центри/ державної статистики в районах і містах переписів, одноразових обліків, вибіркових і монографічних статистичних обстежень, необхідних для вивчення окремих питань розвитку господарства і культури області і міста Києва;

г) економічний аналіз статистичних матеріалів і подання облвиконкомам і Київському міськвиконкому доповідей і пропозицій з актуальних питань розвитку народного господарства і культури області і міста Києва;

д) збирання, розробка і своєчасне подання облвиконкомам, Київському міськвиконкому і ЦСУ УРСР науково обґрунтованих статистичних даних, які характеризують хід виконання державних планів і розвиток господарства і культури області, міст і районів;

є) забезпечення планових комісій, фінансових органів, контор банків за погодженою з ними програмою необхідними статистичними даними в межах діючої державної звітності;

ж) подання обласним і міським організаціям, звітність яких централізована в органах державної статистики, і обласній раді профспілок за погодженою з ними програмою необхідних їм відповідно до кола їх діяльності статистичних даних в межах встановленої звітності; організація збирання і розробка статистичних матеріалів і подання їх сільськогосподарським органам;

з) надання в установленому порядку науковим установам і вищим учбовим закладам необхідних їм у відповідності з планами наукових досліджень даних державної статистики;

і) публікація в пресі повідомлень про виконання державних планів розвитку народного господарства та інших статистичних матеріалів, видання в установленому порядку статистичних бюлетенів і збірників;

здійснення попередньої перевірки призначених до опублікування в місцевій пресі повідомлень про виконання планів обласними і міськими організаціями;

к) забезпечення широкого впровадження і ефективного використання електронної та іншої обчислювальної техніки і економіко-математичних методів при розробці статистичних даних, створення обласного і районного рівнів автоматизованої системи державної статистики та керівництво їх експлуатацією;

організація в обчислювальних центрах, на інформаційно-обчислювальних і машинолічильних станціях органів державної статистики /на основі господарських договорів/ механізованої обробки обліково-звітної документації, планових та інших економічних розрахунків підприємств, організацій, установ, колгоспів і централізованих бухгалтерій, проведення роботи по поліпшенню якості і скороченню строків обробки документації; керівництво справою розвитку винахідництва і раціоналізації в підпорядкованих організаціях, підприємствах і установах;

л) розгляд за дорученням ЦСУ СРСР і ЦСУ УРСР поданих на погодження пропозицій міністерств і відомств про створення машинолічильних станцій /бюро/ на підприємствах, в організаціях і установах і дача висновків по цих пропозиціях;

здійснення заходів по розвитку механізації і автоматизації обліково-обчислювальних робіт на підприємствах, в організаціях і установах; організація обміну передовим досвідом в галузі механізації обліку; здійснення обліку роботи обчислювальних центрів, машинолічильних станцій /бюро/ і фабрик механізованого обліку, незалежно від їх відомчої підпорядкованості;

(абзац другий підпункту "л" пункту 20 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Ради Міністрів Української РСР від 09.06.87 р. N 213)

м) здійснення загального керівництва питаннями первинного обліку в народному господарстві області і міста Києва;

н) перевірка стану обліку і звітності і достовірності звітних даних в народному господарстві області і міста Києва.

У всіх випадках встановлення фактів недостовірності звітних даних статистичні управління дають обов'язкові для виконання вказівки про внесення виправлень у звіти; у випадках встановлення приписок та інших навмисних викривлень звітних даних вносять пропозиції про притягнення винних осіб до відповідальності у відповідності з діючим законодавством; про наслідки перевірок систематично доповідають облвиконкомам, Київському міськвиконкому, ЦСУ УРСР і повідомляють обласні і міські організації для вжиття заходів.

Підприємства, організації, установи і колгоспи, розташовані на території області і міста Києва, зобов'язані на вимогу статистичного управління подавати матеріали і документи, які необхідні для перевірки стану обліку, звітності та достовірності звітних даних;

о) затвердження структури і штатів інспектур державної статистики і машинолічильних станцій, що знаходяться на бюджеті, їх кошторисів адміністративно-управлінських витрат, а також штатів і виробничо-фінансових планів підпорядкованих госпрозрахункових організацій відповідно до типової структури апарату управління і в межах виділених асигнувань, чисельності і фондів заробітної плати адміністративно-управлінського і виробничого персоналу, керуючись при цьому діючою схемою посадових окладів;

п) вжиття заходів до суворого додержання соціалістичної законності в діяльності підпорядкованих організацій, підприємств і установ, до дальшого зміцнення державної і трудової дисципліни;

р) забезпечення своєчасного розгляду листів, заяв і скарг трудящих, вжиття заходів до усунення виявлених недоліків у діяльності підпорядкованих організацій, підприємств і установ;

с) проведення роботи по удосконаленню структури органів державної статистики і економному витрачанню коштів на їх утримання; впровадження в підпорядкованих організаціях, підприємствах і установах наукової організації праці і управління, вжиття заходів до поліпшення виробничих, житлових і культурно-побутових умов працівників;

т) підвищення кваліфікації працівників статистичних управлінь і підпорядкованих організацій, підприємств і установ;

у) скликання в установленому порядку нарад працівників підпорядкованих організацій, підприємств та установ і працівників обліку інших підприємств, організацій, установ і колгоспів для обговорення питань обліку і статистики, механізації та автоматизації обліково-обчислювальних робіт;

ф) забезпечення колгоспів, радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств бланками форм статистичної звітності, яка централізована в органах державної статистики;

х) керівництво роботою інспектур та інформаційно-обчислювальних станцій /центрів/ державної статистики, обчислювальних центрів і машинолічильних станцій і перевірка їх діяльності;

ц) нагородження в установленому порядку кращих працівників статистичного управління і підпорядкованих організацій, підприємств і установ грамотами та застосування інших видів заохочення.

21. Статистичним управлінням областей і міста Києва надається право:

а) скасовувати не затверджену в установленому порядку звітність. Вказівки статистичних управлінь про скасування такої звітності є обов'язковими для обласних, міських організацій, а також для підприємств, організацій і установ, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, і для колгоспів.

Щодо наказів і вказівок обласних, міських та інших організацій з інших питань обліку і звітності, які суперечать діючому законодавству, а також наказам, інструкціям і вказівкам ЦСУ СРСР і ЦСУ УРСР, начальники статистичних управлінь областей і міста Києва роблять подання керівникам відповідних обласних, міських та інших організацій про їх скасування, в необхідних випадках вносять до облвиконкомів чи Київського міськвиконкому пропозиції по цих питаннях або доповідають про це ЦСУ УРСР;

б) перевіряти в обласних, міських та інших організаціях стан роботи по організації первинного обліку і забезпеченню достовірності звітних даних у підвідомчих їм підприємствах, організаціях і установах і обговорювати в необхідних випадках наслідки перевірок з участю представників відповідних організацій;

в) одержувати від підприємств, організацій, установ і колгоспів розташованих на території області і міста Києва, статистичну і бухгалтерську звітність і матеріали по всіх обліково-статистичних роботах /в будь-якій стадії їх розробки/, а також додаткові дані та пояснення до звітності, що подається.

Обласні і міські організації зобов'язані своєчасно повідомляти відповідним статистичним управлінням про зміни, внесені в установленому порядку в показники планів.

22. Статистичні управління областей і міста Києва у своїй діяльності керуються законами СРСР і УРСР, указами Президії Верховної Ради СРСР і Президії Верховної Ради УРСР, постановами і розпорядженнями Уряду СРСР і Уряду УРСР та іншими нормативними актами, цим Положенням, а також наказами, інструкціями і вказівками ЦСУ СРСР і ЦСУ УРСР і забезпечують правильне застосування діючого законодавства в підпорядкованих їм організаціях, підприємствах і установах.

23. Статистичні управління областей і міста Києва очолюють начальники, які призначаються Начальником ЦСУ УРСР. Начальники статистичних управлінь мають заступників, які призначаються Начальником ЦСУ УРСР за поданням начальника статистичного управління. Розподіл обов'язків між заступниками провадиться начальником статистичного управління.

24. В статистичних управліннях областей і міста Києва з дозволу ЦСУ УРСР можуть бути створені колегії в складі начальника статистичного управління /голова/, заступників начальника за посадою, а також інших керівних працівників управління.

Члени колегії статистичного управління затверджуються Начальником ЦСУ УРСР за поданням начальника відповідного статистичного управління.

25. Начальник статистичного управління несе персональну відповідальність за виконання покладених на статистичне управління завдань і обов'язків, встановлює ступінь відповідальності заступників начальника і керівників відділів та інших структурних підрозділів управління за керівництво різними галузями діяльності статистичного управління, а також за роботу підвідомчих організацій, підприємств і установ.

26. Начальник статистичного управління в межах своєї компетенції видає на підставі і на виконання діючих законів СРСР і УРСР, а також постанов і розпоряджень Ради Міністрів СРСР і Ради Міністрів УРСР, наказів і інструкцій ЦСУ СРСР і ЦСУ УРСР, а також рішень облвиконкомів і Київського міськвиконкому накази і дає вказівки, обов'язкові для виконання підпорядкованими організаціями, підприємствами і установами, і перевіряє їх виконання.

Накази і вказівки статистичного управління з питань обліку і звітності та з інших питань, які входять у компетенцію статистичного управління, є обов'язковими для виконання всіма обласними і міськими організаціями, а також підприємствами, організаціями і установами, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, і колгоспами.

Начальник статистичного управління в необхідних випадках видає з керівниками обласних, міських та інших організацій спільні накази і вказівки.

27. Колегії статистичних управлінь областей і міста Києва на своїх засіданнях, що проводяться регулярно, розглядають найважливіші питання організації, методології і механізації статистичних робіт, підсумки основних статистичних і економічних робіт, питання стану механізації обліку та звітності у всіх галузях господарства області і міста Києва, перевірки виконання, добору і розстановки кадрів, заслуховують звіти керівних працівників статистичного управління і керівників підвідомчих йому організацій, підприємств і установ.

Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами начальника статистичного управління. В разі розбіжностей між начальником і колегією начальник проводить в життя своє рішення, доповідаючи про розбіжності, що виникли, ЦСУ УРСР, а члени колегії, в свою чергу, можуть повідомити свою думку в ЦСУ УРСР.

28. Статистичні управління областей і міста Києва мають печатку з зображенням Державного герба Української РСР і з своїм найменуванням.

Інспектури та інформаційно-обчислювальні станції /центри/ державної статистики у районах і містах

29. Інспектури та інформаційно-обчислювальні станції /центри/ державної статистики у районах і містах є первинною ланкою централізованої системи державної статистики, ведуть облік і статистику в галузях народного господарства і здійснюють керівництво справою обліку і статистики на території району, міста.

30. Районні і міські інспектури, інформаційно-обчислювальні станції /центри/ державної статистики несуть відповідальність за організацію і поліпшення обліку і звітності, удосконалення статистики у районі, місті і забезпечення достовірності статистичних даних, які ними подаються і публікуються.

31. Інспектури та інформаційно-обчислювальні станції /центри/ державної статистики у районах і містах знаходяться в підпорядкуванні статистичних управлінь областей і міста Києва.

32. На районні і міські інспектури, інформаційно-обчислювальні станції /центри/ державної статистики покладається:

а) виконання статистичних робіт, організація і проведення на території району, міста переписів і одноразових обліків, вибіркових і монографічних статистичних обстежень, передбачених постановами і розпорядженнями Ради Міністрів СРСР і Ради Міністрів УРСР, планом статистичних робіт і окремими завданнями статистичного управління області і міста Києва;

б) збирання і розробка статистичної звітності підприємств, організацій, установ і колгоспів, розташованих на території району, міста, а також даних переписів і одноразових обліків, вибіркових і монографічних статистичних обстежень;

в) економічний аналіз статистичних матеріалів і подання рай/міськ/виконкомам доповідей і пропозицій з актуальних питань розвитку господарства і культури району, міста;

г) своєчасне подання рай/міськ/виконкомам статистичних даних, які характеризують хід виконання державних планів і розвиток господарства і культури району, міста;

д) забезпечення рай/міськ/планів, рай/міськ/фінвідділів, контор банків за погодженою з ними програмою необхідними статистичними даними на основі одержуваної звітності;

є) подання районним і міським організаціям, звітність яких централізована в органах державної статистики, за погодженою з ними програмою необхідних їм відповідно до кола їх діяльності статистичних даних в межах встановленої звітності; подання статистичних матеріалів сільськогосподарським органам;

ж) публікація в місцевій пресі повідомлень про виконання планів розвитку господарства і культури району, міста, видання в установленому порядку статистичних бюлетенів і збірників;

з) перевірка стану обліку та звітності і достовірності звітних даних на підприємствах, в організаціях, установах і колгоспах, розташованих на території району, міста, подання їм допомоги у поліпшенні стану первинного обліку та звітності, залучення до цієї роботи громадськості.

У всіх випадках встановлення фактів недостовірності звітних даних районні і міські інспектури, інформаційно-обчислювальні станції /центри/ державної статистики дають обов'язкові для виконання вказівки про внесення виправлень у звіти; у випадках встановлення приписок та інших навмисних викривлень звітних даних вносять пропозиції про притягнення винних осіб до відповідальності у відповідності з діючим законодавством; про наслідки перевірок систематично доповідають рай/міськ/виконкомам, статистичному управлінню і повідомляють відповідні організації для вжиття заходів;

і) виявлення і вжиття заходів до скасування звітності, що не затверджена в установленому порядку;

к) скликання нарад працівників обліку сільських і селищних Рад депутатів трудящих, підприємств, організацій, установ і колгоспів для обговорення питань стану і поліпшення обліку та звітності;

л) забезпечення колгоспів, радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств бланками форм статистичної звітності, яка централізована в органах державної статистики.

33. На районні і міські інформаційно-обчислювальні станції /центри/ державної статистики покладається також виконання на договірних засадах механізованої обробки обліково-звітної документації, планових та інших економічних розрахунків підприємств, організацій, установ, колгоспів і централізованих бухгалтерій, поліпшення якості і скорочення строків обробки документації; розвиток винахідництва і раціоналізації.

34. Підприємства, організації, установи і колгоспи, розташовані на території району, міста, виконкоми місцевих Рад депутатів трудящих зобов'язані подавати суворо в установлені строки відповідній районній, міській інспектурі чи інформаційно-обчислювальній станції /центру/ державної статистики звітність, передбачену на її адресу, а також додаткові дані та пояснення до звітності, що подається, матеріали і документи, необхідні для перевірки стану обліку, звітності і достовірності звітних даних.

35. Районні і міські інспектури та інформаційно-обчислювальні станції /центри/ державної статистики у своїй діяльності керуються законами СРСР і УРСР, указами Президії Верховної Ради СРСР і Президії Верховної Ради УРСР, постановами і розпорядженнями Уряду СРСР і Уряду УРСР та іншими нормативними актами, цим Положенням, а також наказами і вказівками статистичного управління області і міста Києва.

36. Інспектури державної статистики очолюють інспектори державної статистики, інформаційно-обчислювальні станції /центри/ державної статистики - начальники, які призначаються начальником статистичного управління області, міста Києва.

Начальник інформаційно-обчислювальної станції /центру/ державної статистики має заступників, які призначаються начальником статистичного управління області за поданням начальника станції /центру/. Розподіл обов'язків між заступниками провадиться начальником інформаційно-обчислювальної станції /центру/ державної статистики.

В містах з районним поділом районні інспектори державної статистики знаходяться в безпосередньому підпорядкуванні міських інспекторів державної статистики.

В містах з районним поділом, де немає міських інспектур або міських статистичних управлінь, районні інспектори державної статистики підпорядковуються безпосередньо статистичному управлінню області.

37. Інспектор і начальник інформаційно-обчислювальної станції /центру/ державної статистики несуть персональну відповідальність за виконання покладених на інспектуру, станцію /центр/ завдань і обов'язків, встановлюють ступінь відповідальності працівників інспектури, інформаційно-обчислювальної станції /центру/ державної статистики за виконання покладених на них обов'язків.

38. Інспектор державної статистики і начальник інформаційно-обчислювальної станції /центру/ державної статистики видають в межах своєї компетенції накази, здійснюють заходи по підвищенню кваліфікації працівників інспектури, інформаційно-обчислювальної станції /центру/ державної статистики.

39. Начальник інформаційно-обчислювальної станції /центру/ державної статистики здійснює від імені районної, міської інформаційно-обчислювальної станції /центру/ державної статистики в кредитно-фінансових установах всі операції, зв'язані з фінансово-господарською діяльністю.

40. Районні і міські інформаційно-обчислювальні станції /центри/ державної статистики знаходяться на господарському розрахунку.

Доходи районних і міських інформаційно-обчислювальних станцій /центрів/ державної статистики утворюються з грошових надходжень від статистичних управлінь за виконані для них роботи і від підприємств, організацій, установ, колгоспів і централізованих бухгалтерій за роботи, виконані по договорах.

Всі видатки районних і міських інформаційно-обчислювальних станцій /центрів/ державної статистики провадяться у відповідності з затвердженими виробничо-фінансовими планами і кошторисами видатків за рахунок власних коштів, одержаних по результатах господарської діяльності.

41. Виконавчі комітети районних і міських Рад депутатів трудящих надають інспектурам, інформаційно-обчислювальним станціям /центрам/ державної статистики у районах і містах упорядковані приміщення для роботи.

Приміщення, які надаються інспектурам державної статистики, повинні бути обладнані необхідним інвентарем і телефонами, з віднесенням видатків по їх оплаті, а також видатків по господарському обслуговуванню /прибирання, опалення, освітлення службових приміщень, друкування та розмноження матеріалів/ на рахунок місцевого бюджету району, міста. Необхідні для цього кошти затверджуються в бюджеті окремою статтею.

42. Інспектури та інформаційно-обчислювальні станції /центри/ державної статистики в районах і містах мають печатку з своїм найменуванням.

____________

Опрос