Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ходе исполнения постановления ЦК КП Украины и Совета Министров УССР от 7 июля 1972 г. N 326 "О завершении перехода к общему среднему образованию молодежи и дальнейшем развитии общеобразовательной школы Украинской ССР"

Совет Министров УССР
Постановление от 29.06.1973 № 302

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 29 червня 1973 р. N 302

Київ

Про хід виконання постанови ЦК КП України і Ради Міністрів УРСР від 7 липня 1972 р. N 326 "Про завершення переходу до загальної середньої освіти молоді і дальший розвиток загальноосвітньої школи Української РСР"

Рада Міністрів Української РСР відмічає, що виконкоми обласних, Київської і Севастопольської міських Рад депутатів трудящих, міністерства і відомства УРСР проводять роботу по виконанню рішень XXIV з'їзду КПРС в галузі народної освіти і постанови ЦК КП України і Ради Міністрів УРСР від 7 липня 1972 р. N 326 "Про завершення переходу до загальної середньої освіти молоді і дальший розвиток загальноосвітньої школи Української РСР".

За два роки дев'ятої п'ятирічки середню освіту в республіці здобуло 1 млн. 348 тис. юнаків і дівчат, що позитивно позначилося на підвищенні освітнього і професійного рівня осіб, які працюють у різних галузях народного господарства. Зараз у середніх учбових закладах різних типів набувають освіту 89,4 проц. випускників восьмих класів минулого року. Вживається заходів до дальшого удосконалення мережі середніх учбових закладів, визначення оптимальних контингентів учнів у них, до удосконалення змісту навчання, посилення ідейно-політичного і трудового виховання молоді.

Проводиться значна робота по зміцненню навчально-матеріальної бази учбових закладів. Протягом 1971 - 1972 років у республіці збудовано шкільних приміщень майже на 600 тис. учнівських місць. Велику допомогу у вирішенні цього питання подають промислові підприємства, колгоспи і радгоспи.

Разом з тим в організаторській роботі Міністерства освіти УРСР, Державного комітету Ради Міністрів УРСР по професійно-технічній освіті, інших міністерств і відомств УРСР, багатьох виконкомів місцевих Рад депутатів трудящих по виконанню постанови ЦК КП України і Ради Міністрів УРСР від 7 липня 1972 р. N 326 мають місце серйозні недоліки.

Міністерство освіти УРСР, окремі виконкоми місцевих Рад депутатів трудящих ще слабо проводять роз'яснювальну роботу серед учнів, батьків і населення про необхідність набуття молоддю середньої освіти; недостатньо залучаються для цього преса, радіо і телебачення.

В багатьох школах не повністю використовуються можливості нових навчальних програм для піднесення рівня знань учнів і виховання їх у дусі комуністичної моралі, високої культури поведінки, свідомого ставлення до навчання і праці. Якість знань значної частини учнів недостатня: більшість з них навчається на "3", не завжди вміє набуті знання застосовувати на практиці. Істотні недоліки є в трудовому вихованні і професійній орієнтації учнів.

У ряді областей, зокрема у Закарпатській, Івано-Франківській, Миколаївській, Вінницькій, Львівській, Одеській, повільно здійснюється завершення переходу до загальної середньої освіти молоді.

Міністерство освіти УРСР, міністерства і відомства УРСР, окремі виконкоми місцевих Рад депутатів трудящих не вживають належних заходів до підвищення загальноосвітнього рівня працюючої молоді. Державний комітет Ради Міністрів УРСР по професійно-технічній освіті мало приділяє уваги залученню учнів професійно-технічних училищ до навчання у вечірніх і заочних школах.

Продовжує мати місце значний відсів учнів з учбових закладів. Лише в минулому навчальному році із шкіл, середніх спеціальних і професійно-технічних учбових закладів вибуло майже 224 тис. чоловік, або 9 процентів до загального числа учнів.

Потребує дальшого удосконалення планування та облік загальноосвітньої підготовки молоді.

Міністерство освіти УРСР і його органи на місцях слабо займаються добором, розстановкою та вихованням педагогічних і керівних кадрів загальноосвітніх шкіл. Школи, особливо сільські, все ще не повністю укомплектовані вчителями з відповідною освітою. В той же час Міністерство освіти УРСР і Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР не добиваються повної явки випускників вищих педагогічних навчальних закладів у школи за призначенням, особливо в школи сільської місцевості.

На недостатньому рівні ведеться перепідготовка педагогічних кадрів, особливо в обласних інститутах удосконалення учителів. До читання лекцій мало залучаються провідні викладачі вузів, працівники науково-дослідних інститутів, досвідчені педагоги. Міністерство освіти УРСР не забезпечує належного керівництва роботою центрального та обласних інститутів удосконалення учителів.

У Волинській, Ровенській, Вінницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Одеській, Львівській областях незадовільно виконується постанова Ради Міністрів УРСР від 12 червня 1971 р. N 264 "Про деякі заходи по зміцненню навчально-матеріальної бази загальноосвітніх шкіл у сільській місцевості", в той же час багато сільських шкіл недостатньо забезпечені меблями, навчально-наочними посібниками, технічними засобами навчання. Мережа шкільних інтернатів розвинена слабо, більшість з них розміщені в непридатних приміщеннях, де нема потрібних умов для проживання дітей; підвіз учнів до значної частини шкіл як слід не організовано. Шефство промислових підприємств, будов, колгоспів і радгоспів над школами здійснюється недостатньо.

Окремі виконкоми місцевих Рад депутатів трудящих не проявляють належного піклування про житлово-побутові умови вчителів, що призводить до значної плинності кадрів.

Міністерство освіти УРСР, Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Державний комітет Ради Міністрів УРСР по професійно-технічній освіті, ряд облвиконкомів недостатньо ведуть організаторську роботу по завершенню переходу до загальної середньої освіти молоді, не проявляють потрібної вимогливості до виконкомів місцевих Рад депутатів трудящих, відділів народної освіти, управлінь професійно-технічної освіти, керівників шкіл, середніх спеціальних і професійно-технічних учбових закладів за стан навчання і комуністичного виховання підростаючого покоління.

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Зобов'язати Міністерство освіти УРСР, Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Державний комітет Ради Міністрів УРСР по професійно-технічній освіті, міністерства і відомства УРСР, у віданні яких є середні учбові заклади, виконкоми обласних, Київської і Севастопольської міських Рад депутатів трудящих посилити організаторську роботу по завершенню переходу до загальної середньої освіти молоді, з тим щоб забезпечити безумовне виконання постанови ЦК КП України і Ради Міністрів УРСР від 7 липня 1972 р. N 326.

2. Міністерству освіти УРСР, Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Державному комітету Ради Міністрів УРСР по професійно-технічній освіті, відповіднім міністерствам і відомствам УРСР:

- забезпечити дальше удосконалення змісту середньої загальної, середньої спеціальної і професійно-технічної освіти, форм і методів навчально-виховного процесу, підвищення якості знань, умінь і навичок учнів, звернувши особливу увагу на виховання учнівської молоді в дусі радянського патріотизму, соціалістичного інтернаціоналізму, відданості ідеалам комунізму;

- посилити роботу по створенню досконалих підручників і навчальних посібників для учнів загальноосвітніх шкіл, середніх спеціальних учбових закладів та середніх професійно-технічних училищ.

3. Міністерству освіти УРСР здійснити заходи по поліпшенню добору, розстановки і виховання вчителів, керівників шкіл і відділів народної освіти, піднести їх відповідальність за удосконалення навчально-виховного процесу в школах. Спрямувати діяльність центрального і обласних інститутів удосконалення учителів на якісне підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, на їх теоретичну і практичну підготовку до роботи у школах за новими програмами.

Міністру освіти УРСР т. Мариничу підвищити вимогливість до працівників центрального апарату Міністерства, зміцнити відповідні ділянки досвідченими спеціалістами і здібними організаторами, піднести їх відповідальність за доручену роботу.

4. Виконкомам обласних, Київської і Севастопольської міських Рад депутатів трудящих:

- забезпечити повсюдне здійснення обов'язкового восьмирічного навчання дітей шкільного віку, своєчасно вживати заходів до трудовлаштування і навчання учнів, які з поважних причин вибувають із шкіл та інших середніх учбових закладів;

- активізувати роботу постійних комісій місцевих Рад депутатів трудящих по народній освіті по вирішенню завдань забезпечення обов'язкового восьмирічного навчання дітей шкільного віку і завершення переходу до загальної середньої освіти молоді в кожному місті, районі;

- посилити відповідальність керівників підприємств, будов, колгоспів, радгоспів і установ за підвищення загальноосвітнього рівня робітників і колгоспників, залучення їх до навчання, за створення працюючій молоді сприятливих умов для занять у вечірніх і заочних учбових закладах;

- здійснити додаткові заходи по створенню протягом 1973 - 1975 років навчальних цехів, шкільних і міжшкільних навчально-виробничих майстерень, а також навчальних кабінетів та обладнанню їх необхідним устаткуванням. Посилити контроль за трудовим вихованням і професійною орієнтацією школярів.

5. Державному комітету Ради Міністрів УРСР по професійно-технічній освіті і Міністерству освіти УРСР здійснити заходи по більш широкому залученню учнів професійно-технічних училищ до навчання у вечірніх школах.

6. Державному комітету Ради Міністрів УРСР по телебаченню і радіомовленню розглянути і вирішити питання про збільшення часу для передач шкільного навчального телебачення. Організувати додатково навчальні телепередачі з російської мови і літератури, географії, хімії, а також телепередачі для учнів I - III класів.

7. Міністерству освіти УРСР і Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР усунути серйозні недоліки, що мають місце в розподілі молодих спеціалістів, які підлягають направленню на роботу у школи, посилити контроль за своєчасним прибуттям їх до місця призначення. Разом з виконкомами місцевих Рад депутатів трудящих вживати заходів до створення необхідних житлово-побутових умов для молодих спеціалістів.

8. Міністерству освіти УРСР, виконкомам обласних, Київської і Севастопольської міських Рад депутатів трудящих, іншим міністерствам і відомствам УРСР докорінно поліпшити масово-роз'яснювальну роботу серед населення про соціально-економічне значення завершення переходу до загальної середньої освіти молоді.

9. Схвалити позитивний досвід подання промисловими підприємствами, колгоспами і радгоспами Харківської, Дніпропетровської і Черкаської областей допомоги школам в обладнанні навчальних кабінетів та оснащенні їх технічними засобами навчання.

Міністерствам і відомствам УРСР, виконкомам обласних, Київської і Севастопольської міських Рад депутатів трудящих розробити і здійснити заходи по дальшому посиленню шефської допомоги у зміцненні матеріально-технічної бази загальноосвітніх шкіл.

10. Звернути увагу Волинського, Ровенського, Вінницького, Тернопільського, Івано-Франківського, Одеського, Львівського облвиконкомів на незадовільне виконання рішень Уряду про забезпечення вчителів квартирами, створення їм належних побутових умов і закріплення педагогічних кадрів, особливо в сільській місцевості.

11. Держплану УРСР разом з відповідними міністерствами, відомствами УРСР та облвиконкомами при уточненні плану на 1974 рік розглянути питання, пов'язані з завершенням переходу до загальної середньої освіти молоді, з урахуванням потреби у підготовці кваліфікованих робітників для підприємств, будов та організацій і продовження навчання молоді у середніх спеціальних і вищих учбових закладах.

12. Для зміцнення матеріальної бази загальноосвітніх шкіл виділити додатково в 1973 році Міністерству освіти УРСР за рахунок резерву Ради Міністрів УРСР матеріали згідно з додатком.

Держплану УРСР по підсумках виконання плану за I півріччя 1973 року розглянути питання про додаткове виділення Міністерству освіти УРСР ліміту на меблі за рахунок перевиконання плану.

13. Держплану УРСР разом з виконкомами обласних, Київської і Севастопольської міських Рад депутатів трудящих, відповідними міністерствами і відомствами УРСР при уточненні проекту народногосподарського плану на 1974 рік розглянути питання про збільшення капіталовкладень на шкільне будівництво, а також лімітів на меблі і обладнання для шкіл та інших середніх учбових закладів.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 28

 

ВІДОМІСТЬ
матеріалів, що виділяються Міносвіти УРСР додатково на 1973 рік

Найменування матеріалів

Одиниця виміру

Кількість

Строк поставки

Поставщик

Прокат чорних металів для виробничо-експлуатаційних потреб

тонн

252

по кварталах:
III - 63
IV- 189

Укрголовметал

в тому числі:

 

 

 

 

дрібносортна сталь

- " -

126

IV квартал

 

покрівельна листова сталь

- " -

126

по кварталах:
III - 63
IV - 63

 

Листова оцинкована, освинцьована і луджена сталь для виробничо-експлуатаційних потреб

- " -

15

по кварталах:
III - 5
IV - 10

- " -

Труби водогазопровідні

- " -

200

по кварталах:
II - 50
III - 80
IV - 70

- " -

Труби катані для виробничо-експлуатаційних потреб

- " -

30

по кварталах:
III - 15
IV - 15

- " -

Труби нафтопровідні

- " -

46

II квартал

- " -

Труби тягнуті для виробничо-експлуатаційних потреб

- " -

20

II квартал

- " -

Сітка стальна

тис. кв. м

10

по кварталах:
II - 5
III - 5

- " -

Сітка стальна виробництва МВС УРСР

- " -

25

по кварталах:
II - 8
III - 9
IV - 8

- " -

Радіатори і конвектори опалювальні для виробничо-експлуатаційних потреб

тис. екм

3

1973 рік

Укрголовбудматеріали

Котли опалювальні для будівництва

тис. укм

3

- " -

- " -

Листи азбестоцементні /шифер/ для будівництва

тис. штук умовн. плиток

3000

- " -

- " -

Цемент для виробничо-експлуатаційних потреб

тонн

3000

- " -

- " -

Матеріали м'які покрівельні і ізол для виробничо-експлуатаційних потреб

тис. кв. м

300

- " -

- " -

Скло будівельне для виробничо-експлуатаційних потреб

- " -

100

- " -

- " -

Плитки керамічні для підлог на будівництво

- " -

2

- " -

- " -

Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицьовування з фасонними деталями на будівництво

- " -

2

- " -

- " -

Лінолеум для виробничо-експлуатаційних потреб

- " -

5

- " -

- " -

Нафтобітум для виробничо-експлуатаційних потреб

- " -

120

по кварталах:
II - 40
III - 80

Головнафтопостачзбут УРСР

в тому числі

 

 

 

 

нафтобітум будівельний /твердих марок/

 

120

 

 

Ділова деревина для виробництва пиломатеріалів і заготовок на виробничо-експлуатаційні потреби

тис. куб. м

0,4

1973 рік

Укрголовліспапір

Пиломатеріали для виробничо-експлуатаційних потреб

- " -

1,5

- " -

- " -

Ділова деревина для будівництва, допоміжних і тимчасових споруд різного призначення на виробничо-експлуатаційні потреби

тис. куб. м

1

1973 рік

Укрголовліспапір

Фанера клеєна для виробничо-експлуатаційних потреб

куб. м

70

- " -

- " -

Деревностружкові плити для виробничо-експлуатаційних потреб

тис. куб. м

0,05

- " -

- " -

Столярні плити

- " -

0,03

- " -

- " -

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Опрос