Идет загрузка документа (143 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка функционирования национальной инфраструктуры геопространственных данных

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 26.05.2021 № 532
действует с 01.06.2021

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 травня 2021 р. N 532

Київ

Про затвердження Порядку функціонування національної інфраструктури геопросторових даних

Відповідно до частини четвертої статті 5, частини восьмої статті 7 і пункту 3 частини першої статті 11 Закону України "Про національну інфраструктуру геопросторових даних" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок функціонування національної інфраструктури геопросторових даних, що додається.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 75

 

ПОРЯДОК
функціонування національної інфраструктури геопросторових даних

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм організації виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, оприлюднення, візуалізації, постачання та використання геопросторових даних та метаданих, іншої діяльності, пов'язаної з ними, та встановлює вимоги щодо виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, постачання та використання геопросторових даних національної інфраструктури геопросторових даних.

Цей Порядок поширюється на органи державної влади, органи місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб, діяльність яких пов'язана з геопросторовими даними та метаданими, що відповідають таким умовам:

визначені у статті 5 та додатку до Закону України "Про національну інфраструктуру геопросторових даних" (далі - Закон);

доступні в цифровому форматі;

створені або отримані органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, який є держателем таких даних, підтримує та оновлює їх для реалізації своїх повноважень;

належать іншим держателям даних, до яких за зверненням держателів даних та за погодженням Держеокадастру забезпечується доступ на національному геопорталі.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

1) геоінформаційний сервіс - спеціалізований веб-сервіс, що надається геопорталом через інтерфейс прикладного програмування за стандартом Відкритого геопросторового консорціуму OGC для перетворення, керування або відображення геопросторових даних або метаданих;

2) геоінформаційні ресурси - результати інтелектуальної діяльності в усіх сферах життєдіяльності людини, суспільства і держави, що містять відомості про геопросторові об'єкти та зафіксовані на відповідних матеріальних носіях інформації як окремі набори геопросторових даних, бази та банки геопросторових даних, каталоги та бази метаданих і геоінформаційні сервіси;

3) геоінформаційні ресурси національної інфраструктури геопросторових даних - частина геоінформаційних ресурсів, що доступна для пошуку, перегляду та використання в мережевих сервісах геопорталів національної інфраструктури геопросторових даних;

4) геопросторові об'єкти загальнодержавного значення - геопросторові об'єкти у складі національної інфраструктури геопросторових даних, загальнодержавне (національне) значення яких визначено законами та нормативно-правовими актами у відповідній сфері;

5) геопросторові об'єкти місцевого значення - геопросторові об'єкти у складі національної інфраструктури геопросторових даних, місцеве значення яких визначено законами та нормативно-правовими актами у відповідній сфері;

6) веб-сервіс каталогу метаданих CSW - геоінформаційний сервіс, що забезпечує доступ до каталогу метаданих про геоінформаційні ресурси (набори геопросторових даних та геоінформаційні сервери);

7) веб-картографічний сервіс WMS - геоінформаційний сервіс, що надає зображення електронних карт з їх просторовою прив'язкою, які генеруються картографічним сервером переважно в растрових форматах;

8) веб-сервіс картографічних тайлів WMTS - геоінформаційний сервіс, що надає зображення електронних карт із файлів багаторівневої серії квадратних фрагментів растрових зображень (тайлів), що генеруються картографічним сервером у різних масштабах відповідно до визначених рівнями деталізації картографічного подання;

9) веб-сервіс покриття WCS - геоінформаційний сервіс, що забезпечує отримання цифрових моделей географічних полів, що описують неперервне просторове поширення певної характеристики (сіткові моделі рельєфу, растрові моделі даних дистанційного зондування Землі, забруднення атмосферного повітря тощо);

10) веб-сервіс геопросторових об'єктів WFS - геоінформаційний сервіс, що забезпечує отримання векторних моделей геопросторових об'єктів із сервера бази геопросторових даних в уніфікованих форматах (GML, GeoJSON тощо) для візуалізації або використання їх в геоінформаційних системах на комп'ютері користувача;

11) веб-сервіс географічних назв WGS - спеціалізований WFS сервіс географічних назв (WFS-G), що надає доступ до реєстрів-довідників географічних назв, вулиць та адрес, які можуть бути використані для пошуку інформаційних ресурсів або об'єктів за географічними ідентифікаторами або адресами об'єктів та/або для геокодування наборів геопросторових даних за такими ідентифікаторами і отримання даних із відповідних реєстрів у форматах векторних даних;

12) веб-сервіс опрацювання геопросторових даних WPS - геоінформаційний сервіс, що забезпечує доступ до програм опрацювання, перетворення, аналізу та моделювання даних, розміщених на геопорталі;

13) веб-клієнт геоінформаційного сервісу - програмний засіб геопорталу, що підтримує в середовищі веб-браузера на стороні клієнта графічний інтерфейс користувача для формування і передавання запитів до геоінформаційного сервісу геопорталу та отримання і відображення відповідей від нього;

14) вторинне використання геопросторових даних - використання наборів геопросторових даних у комерційних чи некомерційних цілях, відмінних від вихідного призначення, для якого вони були створені;

15) інформаційне забезпечення національної інфраструктури геопросторових даних - сукупність інформаційних ресурсів, специфікацій геоінформаційних продуктів, каталогів типів об'єктів та їх атрибутів, концептуальних моделей, класифікаторів, форматів, правил цифрового опису геопросторових об'єктів, протоколів інформаційної взаємодії, документів, видів і методів здійснення контролю якості геопросторових даних тощо;

16) елемент метаданих - одиниця метаданих, що містить окремі відомості про геопросторові дані та/або сервіси;

17) каталог метаданих - складова національного геопорталу, який містить систематизовані метадані для наборів геопросторових даних та геоінформаційних сервісів, що створюються держателями даних;

18) комплект наборів геопросторових даних - сукупність наборів даних, скомплектованих за призначенням використання або територіальним охопленням;

19) набір геопросторових даних - ідентифікована сукупність даних, на які поширюється одна і та ж специфікація геопросторових даних;

20) профіль метаданих - набір елементів для наборів геопросторових даних та геоінформаційних сервісів національної інфраструктури геопросторових даних;

21) специфікація геоінформаційного продукту - докладний опис набору геопросторових даних або комплекту наборів геопросторових даних, а також додаткова інформація, які забезпечують створення, постачання та використання геопросторових даних іншими користувачами;

22) специфікація геопросторових даних - специфікація геоінформаційного продукту, що містить докладний опис набору геопросторових даних або комплекту наборів геопросторових даних, а також додаткова інформація, які забезпечують створення і постачання геопросторових даних виробниками даних та їх повторне використання іншими користувачами;

23) тематичний словник - терміни, які можуть бути вибрані із створеного (існуючого) офіційного списку під час виробництва геопросторових даних та/або метаданих.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про національну інфраструктуру геопросторових даних", "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги", "Про технічні регламенти та оцінку відповідності".

3. Інформаційне забезпечення національної інфраструктури геопросторових даних включає:

геоінформаційні ресурси у вигляді баз геопросторових даних та каталогів і баз метаданих;

метадані окремих геопросторових об'єктів, наборів геопросторових даних, комплектів наборів геопросторових даних та геоінформаційних сервісів;

інформаційне забезпечення створення і використання геоінформаційних ресурсів:

специфікації геопросторових даних;

тематичні словники та класифікатори;

технічні регламенти і стандарти моделювання геопросторових даних та метаданих;

стандартні протоколи доступу та інтерфейси прикладного програмування сервісів та інші нормативно-технічні документи.

4. До геоінформаційних ресурсів національної інфраструктури геопросторових даних, що використовуються для створення та оновлення наборів геопросторових даних, належать:

банк геодезичних даних;

бази топографічних даних;

бази цифрових топографічних карт;

бази цифрових топографічних планів;

бази наборів базових геопросторових даних;

бази наборів тематичних геопросторових даних;

бази геопросторових даних у складі інформаційних систем кадастрів та реєстрів;

дані дистанційного зондування Землі;

цифрові моделі рельєфу;

цифрові моделі місцевості;

бази даних географічних назв;

бази даних реєстрів вулиць і адрес;

бази довідкових даних, у тому числі відомості, що перебувають у розпорядженні органів державної влади та органів місцевого самоврядування та підлягають відображенню з використанням просторової прив'язки за координатами та/або географічними ідентифікаторами.

5. На основі геоінформаційних ресурсів національної інфраструктури геопросторових даних створюються набори базових і тематичних геопросторових даних.

Склад базових геопросторових даних, основні геоінформаційні ресурси та інші інформаційні ресурси (матеріали) для створення та оновлення наборів базових геопросторових даних визначено у додатку 1.

Склад геопросторових даних і органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та інші держателі, відповідальні за створення та оновлення наборів геопросторових даних та метаданих, наведено у додатку 2.

6. Геопросторові дані національної інфраструктури геопросторових даних виробляються, оновлюються, обробляються, зберігаються та постачаються в Державній геодезичній референцній системі координат УСК-2000 та Балтійській системі висот 1977 року.

7. Під час створення, функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних повинні враховуватися вимоги міжнародних стандартів серії ISO 19100 "Географічна інформація / Геоматика" та національних стандартів у сфері географічної інформації.

8. Набори геопросторових даних, які використовуються в національній інфраструктурі геопросторових даних, повинні відповідати вимогам національного стандарту ДСТУ ISO 19157 "Географічна інформація. Якість геопросторових даних". Відомості про опис якості включаються до опису метаданих і специфікації геопросторових даних.

9. Метадані забезпечують виявлення, пошук, оцінювання придатності для використання та умов доступу і використання геопросторових даних та геоінформаційних сервісів. Вимоги до структури та змісту метаданих, їх мінімального набору, обов'язкових і необов'язкових елементів, методів їх розширення визначаються відповідно до вимог національного стандарту ДСТУ ISO 19115-1 (ISO 19115-1:2014, IDT) "Географічна інформація. Метадані - Частина 1: Основи". Технічні вимоги до метаданих для наборів геопросторових даних і геоінформаційних сервісів національної інфраструктури геопросторових даних визначаються Мінагрополітики та застосовуються до такого мінімального набору елементів метаданих:

відомості про держателів даних, що відповідають за створення наборів геопросторових даних та геоінформаційних сервісів, керування ними, підтримку їх роботи та поширення даних;

просторове охоплення і тематика набору геопросторових даних;

якість, достовірність геопросторових даних, відомості про їх оновлення;

опис набору геопросторових даних (найменування, анотація, проекція, система координат, масштаб (просторове розрізнення) набору геопросторових даних, дата створення, оновлення, зміни, перетворення тощо;

посилання на специфікацію геопросторових даних або специфікацію геоінформаційного сервісу;

умови доступу до набору геопросторових даних та використання даних та/або відповідних геоінформаційних сервісів;

умови обмеження доступу до набору геопросторових даних із зазначенням підстав обмеження.

Держателі даних забезпечують створення метаданих для наборів геопросторових даних і геоінформаційних сервісів, а також постійне оновлення метаданих, їх реєстрацію та відображення на національному геопорталі відповідно до Закону та цього Порядку.

10. Специфікації геопросторових даних розробляються держателями даних для кожної бази даних та кожного набору геопросторових даних відповідно до вимог національного стандарту ДСТУ ISO 19131:2019 (ISO 19131:2007; Amd 1:2011, IDT) "Географічна інформація. Специфікація геоінформаційного продукту". Технічні вимоги до специфікацій геопросторових даних національної інфраструктури геопросторових даних визначаються Мінагрополітики.

11. Організаційно-технологічну основу функціонування національної інфраструктури геопросторових даних становлять геопортали, що за допомогою сервісів інформаційно взаємодіють в Інтернеті (далі - геопортали, що взаємодіють в Інтернеті):

національний геопортал;

геопортали органів виконавчої влади;

геопортали органів місцевого самоврядування;

геопортали інших держателів даних.

12. На національному геопорталі забезпечується доступ користувачів до наборів базових геопросторових даних у масштабах 1:10000 та 1:50000 і тематичних геопросторових даних про геопросторові об'єкти загальнодержавного значення та метадані про геопросторові дані і сервіси у складі національної інфраструктури геопросторових даних.

Доступ користувачів до наборів базових геопросторових даних, які містять геоінформаційні системи, ведення яких здійснюється органами державної влади та органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства, забезпечується шляхом відображення на національному геопорталі посилань на такі геоінформаційні ресурси.

13. На геопорталах органів виконавчої влади забезпечується доступ користувачів до наборів тематичних геопросторових даних і метаданих, держателями яких є відповідні органи виконавчої влади відповідно до Закону та цього Порядку.

14. На геопорталах органів місцевого самоврядування забезпечується доступ користувачів до деталізованих наборів базових геопросторових даних у масштабах 1:2000 та 1:500 і тематичних геопросторових даних і метаданих про геопросторові об'єкти, що розташовані на території районів, міст, селищ або сіл, держателями яких є органи місцевого самоврядування відповідно до Закону та цього Порядку.

15. На геопорталах інших держателів даних забезпечується доступ користувачів до деталізованих наборів базових і тематичних геопросторових даних і метаданих про геопросторові об'єкти, що розташовані на території підприємств або інших територіальних об'єктів, виділених за природоохоронними, ландшафтними, планувальними або іншими ознаками, держателями яких є установи, підприємства та організації відповідно до закону.

16. Вимоги до створення, функціонування та розвитку геопорталів, що взаємодіють в Інтернеті, визначаються їх держателями з урахуванням пунктів 59 - 75 цього Порядку і Технічних вимог до геоінформаційних сервісів геопорталів, установлених Мінагрополітики.

Інтероперабельність геопорталів, що взаємодіють в Інтернеті, забезпечується шляхом дотримання всіма держателями геопорталів єдиних вимог, технічних методів забезпечення уніфікованої архітектури геопорталів, інтероперабельності і сумісності наборів геопросторових даних, метаданих та геоінформаційних сервісів, установлених Мінагрополітики.

17. Адміністратор національного геопорталу забезпечує його функціонування, зберігання, підтримання та використання геопросторових даних і метаданих національної інфраструктури геопросторових даних з використанням таких технічних та програмних засобів:

центрів оброблення даних, баз даних, репозитаріїв даних та сховищ даних, включаючи хмарні;

інформаційно-телекомунікаційних мереж;

геопорталів та мережевих сервісів;

засобів технічного захисту інформації та безпеки.

18. Вибір технічних та програмних засобів забезпечення функціонування національного геопорталу здійснює адміністратор національного геопорталу.

Організація виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, постачання та використання базових геопросторових даних

19. Базові геопросторові дані забезпечують виробництво та використання тематичних геопросторових даних, становлять уніфіковану єдину топографічну основу для забезпечення інтероперабельності геопросторових даних, їх інтеграції та міжвідомчої інформаційної взаємодії.

20. Основою створення наборів базових геопросторових даних є бази топографічних даних та відомості Державного земельного кадастру, Державного реєстру географічних назв, Державного адресного реєстру, містобудівного кадастру та кадастрів природних ресурсів, а також інших геоінформаційних ресурсів, зазначених у додатку 1.

21. Для функціонування національної інфраструктури геопросторових даних застосовуються:

набори базових геопросторових даних про геопросторові об'єкти загальнодержавного рівня, держателем яких є Держгеокадастр, що виробляються на основі баз топографічних даних, сформованих у результаті створення цифрових державних топографічних карт: базової державної топографічної карти масштабу 1:10000, основної державної топографічної карти масштабу 1:50000 і державної топографічної карти масштабу 1:100000;

набори базових геопросторових даних про геопросторові об'єкти місцевого рівня, держателями яких є Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві держадміністрації та органи місцевого самоврядування, що виробляються на основі баз топографічних даних, сформованих у результаті створення цифрових топографічних планів масштабів 1:2000 та 1:500 на відповідну територію.

22. Держгеокадастр забезпечує створення, оновлення, оброблення та візуалізацію наборів базових геопросторових даних про геопросторові об'єкти загальнодержавного значення у масштабах 1:10000 та 1:50000 та доступ до них за допомогою сервісів національного геопорталу.

23. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві держадміністрації та органи місцевого самоврядування забезпечують створення, оновлення, оброблення, зберігання та доступ до наборів базових геопросторових даних про геопросторові об'єкти місцевого рівня на відповідну територію.

24. Держгеокадастр забезпечує:

створення та оновлення наборів базових геопросторових даних, їх реєстрацію та відображення на національному геопорталі;

створення і оновлення метаданих для наборів базових геопросторових даних, їх реєстрацію та відображення на національному геопорталі;

розроблення специфікацій для базових геопросторових даних та їх розміщення в базі даних реєстру специфікацій геопросторових даних національної інфраструктури геопросторових даних на національному геопорталі;

створення та ведення реєстру наборів базових геопросторових даних;

створення та ведення каталогів цифрових ортофотокарт та ортофотопланів, цифрових і електронних карт;

здійснення контролю якості базових геопросторових даних щодо їх відповідності специфікаціям та координатно-топологічної узгодженості векторних моделей даних;

доступ до базових геопросторових даних та метаданих, їх відображення, отримання та використання за допомогою сервісів національного геопорталу та геопорталів держателів базових геопросторових даних про геопросторові об'єкти місцевого рівня.

25. Базові геопросторові дані виробляються, оновлюються, обробляються, зберігаються та постачаються у вигляді векторних моделей об'єктів, цифрових моделей рельєфу та растрових моделей цифрових ортофотокарт та ортофотопланів.

26. Набори базових геопросторових даних створюються з детальністю, точністю та просторовим розрізненням, які відповідають аналогічним характеристикам цифрових топографічних карт і планів.

27. Набори базових геопросторових даних містять мінімальний набір атрибутів. До обов'язкових атрибутів об'єктів базових геопросторових даних належать:

ідентифікатори геопросторових об'єктів;

координати геопросторових об'єктів;

географічні назви та адреси (за наявності) геопросторових об'єктів;

опис топологічних відношень геопросторових об'єктів.

Ідентифікатори геопросторових об'єктів включають географічні ідентифікатори, визначені відповідно до національного стандарту ДСТУ ISO 19112:2017 (ISO 19112:2003, IDT) "Географічна інформація. Просторова прив'язка за географічними ідентифікаторами" та забезпечують інтеграцію базових і тематичних даних з розширеними характеристиками геопросторових об'єктів від держателів тематичних геопросторових даних.

28. Для досягнення сумісності геопросторових даних національної інфраструктури геопросторових даних виробництво і постачання наборів базових геопросторових даних повинно виконуватися з дотриманням Технічних вимог та методів забезпечення інтероперабельності і сумісності наборів геопросторових даних та геоінформаційних сервісів, установлених Мінагрополітики.

29. Набори базових геопросторових даних у масштабах 1:10000 та 1:50000 оновлюються за результатами:

виконання загальнодержавних топографо-геодезичних і картографічних робіт;

оновлення базових геопросторових даних у масштабах 1:2000 та 1:500;

топографічного моніторингу, порядок ведення якого затверджується Мінагрополітики.

Набори базових геопросторових даних у масштабах 1:2000 та 1:500 оновлюються за результатами проведення містобудівного моніторингу та ведення топографічного моніторингу, в тому числі періодичного та пооб'єктного, на основі топографічної зйомки масштабів 1:2000 і 1:500 та спеціальних виконавчих зйомок.

Протягом десяти днів після оновлення наборів базових геопросторових даних у масштабах 1:2000 та 1:500 держателі відповідних даних забезпечують доступ до них з використанням геоінформаційних сервісів типу WFS на геопорталах держателів даних або національному геопорталі.

Протягом 30 днів після отримання доступу до оновлених базових геопросторових даних у масштабах 1:2000 та 1:500 Держгеокадастр забезпечує оновлення базових геопросторових даних у масштабах 1:10000 та 1:50000 та їх оприлюднення на національному геопорталі.

30. Під час використання інформаційно-телекомунікаційних мереж набори базових геопросторових даних повинні подаватися як електронні документи.

Під час надання доступу до даних забезпечується їх захист, шифрування, авторизація та автентифікація доступу на отримання геопросторових даних у форматах векторних даних.

Організація виробництва, оновлення та зберігання тематичних геопросторових даних та метаданих

31. Набори тематичних геопросторових даних, що формуються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до покладених на них повноважень та забезпечуються відповідними метаданими, вносяться в каталог метаданих національного геопорталу з використанням електронного кабінету національного геопорталу.

32. Відповідальність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та інших держателів даних за набори тематичних геопросторових даних, перелік яких визначено у додатку до Закону, встановлюється згідно з додатком 2.

33. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та інші держателі даних забезпечують:

розроблення специфікацій тематичних геопросторових даних для наборів геопросторових даних;

розміщення специфікацій тематичних геопросторових даних у базі даних реєстру специфікацій геопросторових даних національної інфраструктури геопросторових даних з використанням електронного кабінету національного геопорталу;

створення, використання, оновлення, оприлюднення та виконання інших дій з тематичними геопросторовими даними для відповідної галузі, сфери чи території;

створення і оновлення метаданих для наборів тематичних геопросторових даних та їх обов'язкову реєстрацію з використанням електронного кабінету національного геопорталу;

обов'язковість використання наборів базових геопросторових даних під час виробництва та оновлення тематичних геопросторових даних і забезпечення ідентифікаційної та координатно-топологічної сумісності тематичних даних з базовими;

актуальність, достовірність, обґрунтованість, повноту, точність, відкритість, інтероперабельність тематичних геопросторових даних та метаданих;

зберігання та захист тематичних геопросторових даних та метаданих у геоінформаційних системах та базах даних, що створюються для виконання повноважень держателів даних;

доступ користувачів до тематичних геопросторових даних та метаданих на своїх офіційних веб-сайтах та/або геопорталах;

інформаційну взаємодію з іншими держателями даних та з адміністратором національного геопорталу, в тому числі з використанням геоінформаційних сервісів геопорталів.

34. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи можуть:

виробляти та оновлювати тематичні геопросторові дані та метадані самостійно;

одержувати геопросторові дані та метадані від інших осіб у передбачений законодавством спосіб;

замовляти виробництво та оновлення тематичних геопросторових даних і метаданих в інших фізичних та юридичних осіб згідно із законодавством про публічні закупівлі.

35. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та юридичні особи, які постійно збирають тематичні геопросторові дані у передбачений законодавством спосіб, розміщують метадані на національному геопорталі одноразово та оновлюють метадані один раз на рік та у разі зміни вимог у специфікаціях до геопросторових даних, які збираються.

Використання, оброблення, оприлюднення та візуалізація геопросторових даних та метаданих

36. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані, а фізичні та юридичні особи мають право оприлюднювати за допомогою сервісів національного геопорталу метадані, які є у їх володінні.

Особи, які розміщують метадані про геопросторові дані на національному геопорталі, проходять процедуру реєстрації та одержують доступ у власний електронний кабінет або електронний кабінет особи, яку представляють.

Розміщення метаданих на національному геопорталі здійснюється з накладенням кваліфікованого електронного підпису.

37. Для мінімізації дублювання робіт з виробництва та оновлення геопросторових даних встановлюються такі загальні вимоги до організації виробництва/оновлення геопросторових даних:

1) органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, юридичні особи до дня замовлення щодо вироблення, отримання чи оновлення геопросторових даних у межах своєї компетенції зобов'язані перевірити за допомогою сервісів національного геопорталу наявність відповідних геопросторових даних в інших держателів геопросторових даних чи їх замовлення іншими держателями даних;

2) органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, юридичні особи не можуть замовляти за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів вироблення чи оновлення геопросторових даних меншої повноти, актуальності або якості, ніж ті, які вже створені (вироблені) чи одержані іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування чи юридичними особами за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

3) органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, юридичні особи, які замовляють, виробляють, отримують чи оновлюють геопросторові дані за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, розміщують мінімальний набір елементів метаданих про такі геопросторові дані за допомогою сервісів національного геопорталу протягом десяти робочих днів з дня отримання, створення (вироблення) та/або оновлення геопросторових даних;

4) держателі геопросторових даних забезпечують загальний доступ до вироблених нових або оновлених геопросторових даних для їх перегляду на власних геопорталах з використанням геоінформаційного сервісу типу WMS, а також доступ зареєстрованих користувачів для отримання геопросторових даних у форматах векторних даних з використанням геоінформаційного сервісу типу WFS.

38. Держателі геопросторових даних, які виробляють, отримують чи оновлюють геопросторові дані за рахунок коштів державного бюджету або в інший передбачений законодавством спосіб, повинні забезпечити збереження даних за допомогою власних програмно-технічних засобів захисту інформації.

39. Держателі геопросторових даних та метаданих забезпечують їх захист згідно із Законом України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".

40. Геопросторові дані органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб, крім даних, віднесених до інформації з обмеженим доступом, оприлюднюються на національному геопорталі на підставі:

заяви про оприлюднення геопросторових даних та метаданих на національному геопроталі (далі - заява) до Держгеокадастру;

рішення держателя даних за результатами розгляду звернення Держгеокадастру;

рішення Держгеокадастру про відображення на національному геопорталі наборів геопросторових даних та метаданих, які вже перебувають у відкритому доступі;

спільного рішення (угоди про співпрацю) про інформаційну взаємодію Держгеокадастру з іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, юридичними особами або громадськими об'єднаннями.

41. Документи, передбачені пунктом 40 цього Порядку, за результатами їх розгляду підлягають оприлюдненню на національному геопорталі або офіційному веб-сайті Держгеокадастру, крім персональних даних заявників - фізичних осіб.

42. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування протягом десяти робочих днів з дня вироблення або оновлення геопросторових даних та метаданих, які передбачені статтею 5 Закону та додатком до Закону, зобов'язані з використанням засобів електронного кабінету національного геопорталу оприлюднити метадані на національному геопорталі та забезпечити доступ до відповідних геопросторових даних на геоінформаційних сервісах типу WFS геопорталів держателів даних або національного геопорталу.

Фізичні та юридичні особи можуть подати до Держгеокадастру в електронній формі заяву незалежно від періоду вироблення або оновлення геопросторових даних та метаданих.

Разом із заявою органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи подають метадані або зазначають посилання на їх реєстраційний номер у каталозі метаданих національного порталу, якщо вони були подані раніше.

43. Адміністратором національного геопорталу створюються електронні сервіси, розміщується довідкова інформація для заповнення та подання заяви.

Заява приймається з використанням засобів національного геопорталу тільки у разі заповнення обов'язкових полів електронної форми заяви.

Форма електронної заяви на національному геопорталі наведена у додатку 3.

44. Заявник забезпечує доступ адміністратора національного геопорталу до геопросторових даних та метаданих шляхом посилання на ресурс, на якому зберігаються геопросторові дані, та/або шляхом опису інформації про геоінформаційні сервіси, за допомогою яких можливо одержати доступ до відповідних геопросторових даних та метаданих.

45. Під час подання заяви фізична особа або юридична особа погоджується з умовою щодо вільного (без згоди держателя) та безоплатного розповсюдження їх геопросторових даних та метаданих, які вони бажають оприлюднити за допомогою сервісів національного геопорталу.

46. Фізична або юридична особи, які виконують роботи за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, відповідно до законодавства:

можуть описати у заяві чи зазначити посилання на умови, в яких міститься опис правил використання, одержання, оброблення та розповсюдження оприлюднених ними на національному геопорталі геопросторових даних;

зобов'язані обрати один із варіантів - дозвіл або заборону на отримання їх геопросторових даних із національного геопорталу.

47. Заява розглядається Держгеокадастром протягом десяти робочих днів з дня її реєстрації.

48. За результатами розгляду заяви Держгеокадастр приймає одне із таких рішень:

відмовити у задоволенні заяви;

оприлюднити геопросторові дані та метадані частково;

оприлюднити геопросторові дані та метадані повністю.

49. Держгеокадастр відмовляє у задоволенні заяви за наявності таких підстав:

геопросторові дані та метадані не відповідають законодавству;

відсутній доступ до заявлених геопросторових даних та метаданих;

геопросторові дані та метадані належать до видів інформації з обмеженим доступом;

на заявлену територію наявні більш точні, повні та/або актуальні відповідні геопросторові дані та метадані;

набір (набори) геопросторових даних та метаданих містить недостовірну інформацію;

більше 10 відсотків геопросторових даних та метаданих містять помилки та/або не відповідають заявленому рівню якості та рівню відповідності специфікації геопросторових даних;

зміст заяви, геопросторові дані та метадані містять інформацію з ненормативною лексикою, образи, заклики до розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі.

50. У разі виникнення необхідності в залученні адміністратора національного геопорталу для проведення додаткового аналізу геопросторових даних та метаданих, забезпечення доступу до відповідних геопросторових даних та метаданих, налаштування мережевих та геоінформаційних сервісів заява розглядається Держгеокадастром протягом місяця з дня її реєстрації.

51. За результатом розгляду заяви Держгеокадастр приймає рішення про оприлюднення геопросторових даних та метаданих і доручає адміністратору національного геопорталу забезпечити оприлюднення відповідних геопросторових даних та метаданих на національному геопорталі.

52. Адміністратор національного геопорталу оприлюднює заявлені геопросторові дані та метадані не пізніше 15 днів з дати одержання доручення Держгеокадастру.

53. Рішення Держгеокадастру про відмову в оприлюдненні геопросторових даних та метаданих або рішення про часткове оприлюднення геопросторових даних та метаданих повинне містити не менше однієї з таких підстав для відмови в оприлюдненні геопросторових даних та метаданих на національному геопорталі:

невідповідність геопросторових даних та метаданих законодавству - у відповіді заявнику зазначається назва нормативно-правового акта, стаття та за наявності - частина або пункт положення нормативно-правового акта, якому не відповідають геопросторові дані та/або метадані;

наявність у наборі геопросторових даних інформації з обмеженим доступом - у відповіді заявнику зазначається вид такої інформації;

наявність більш точних, повних та/або актуальних геопросторових даних та метаданих - у відповіді зазначається назва (назви) таких геопросторових даних та ідентифікатор метаданих у базі метаданих національного геопорталу для таких геопросторових даних;

недостовірність інформації - у відповіді заявнику зазначаються факти, що дають підстави стверджувати про недостовірність інформації;

значна кількість помилок та/або порушення топології - у відповіді заявнику зазначається опис помилок та найбільш явних порушень топології місця розташування об'єкта;

наявність ненормативної лексики, образ, закликів до розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі - у відповіді заявнику зазначається місцезнаходження чи форма відображення такої інформації у складі геопросторових даних чи метаданих.

У рішенні про часткове оприлюднення геопросторових даних та метаданих окремо зазначаються геопросторові дані, в оприлюдненні яких на національному геопорталі відмовлено, про що Держгеокадастр повідомляє листом заявника.

54. Держгеокадастр для одержання доступу та оприлюднення геопросторових даних та метаданих на національному геопорталі може надсилати запит до держателів даних.

Умови поширення та використання геопросторових даних і геоінформаційних сервісів

55. Держателі даних зобов'язані забезпечувати доступ до наборів геопросторових даних та геоінформаційних сервісів, здійснювати обмін і використовувати їх для забезпечення державних потреб, функціонування і розвитку національної інфраструктури геопросторових даних.

56. Для поширення наборів геопросторових даних та інформаційної взаємодії геопорталів та геоінформаційних сервісів в Інтернеті держателі даних укладають угоди про співпрацю з Держгеокадастром.

Перелік та формати геопросторових даних, що підлягають інтеграції, додаються до зазначеної угоди.

57. Фізична або юридична особа (далі - третя особа) може укласти угоду про співпрацю з Держгеокадастром щодо поширення наборів геопросторових даних та надання доступу до геоінформаційних сервісів у разі, коли вона має у своєму розпорядженні геопросторові дані, забезпечені метаданими та геоінформаційними сервісами, що відповідають вимогам Закону та цього Порядку.

58. Основні принципи співпраці визначаються в угодах про співпрацю, укладених відповідно до пунктів 56 та 57 цього Порядку, та стосуються:

1) умов використання наборів геопросторових даних і отримання дозволу на доступ до них і використання;

2) визначення тарифів у випадках, коли треті особи, відповідальні за набори геопросторових даних та геоінформаційні сервіси, мають право відповідно до закону отримувати плату.

59. Поширення наборів геопросторових даних у цифрових форматах здійснюється за допомогою:

1) геоінформаційних сервісів картографічної візуалізації геопросторових даних з використанням інтерфейсів прикладного програмування веб-сервісів WMS та/або WMTS;

2) геоінформаційних сервісів, що дають змогу здійснювати візуалізацію і отримання геопросторових даних у векторних форматах завантаження даних з використанням інтерфейсів прикладного програмування веб-сервісів WFS, WGS та WCS;

3) електронних носіїв інформації в разі, коли неможливо негайно надати доступ до сервісів, зазначених у підпунктах 1 і 2 цього пункту.

60. Адміністратор національного геопорталу, держателі геопросторових даних і треті особи забезпечують користувачам такі варіанти доступу до геопросторових даних та геоінформаційних сервісів:

1) загальний публічний, який надає користувачам можливість безоплатного доступу до метаданих та геоінформаційних сервісів картографічної візуалізації геопросторових даних без необхідності реєстрації на геопорталі, але під час дотримання умов використання геопросторових даних, описаних у метаданих для наборів геопросторових даних та геоінформаційних сервісів;

2) захищений, за якого необхідна реєстрація користувача з іменем і паролем користувача та заповненням електронної заяви про одноразове або систематичне отримання геопросторових даних у векторних форматах завантаження даних з використанням геоінформаційних сервісів типу WFS, WGS та WCS.

61. Незалежно від варіантів доступу, передбачених у пункті 60 цього Порядку, держателі даних або треті особи, відповідальні за набори геопросторових даних та геоінформаційні сервіси, повинні описати умови використання та поширення даних у відповідних метаданих, а також зазначити посилання для отримання дозволу на доступ і використання (за потреби).

62. Право доступу та використання наборів геопросторових даних і геоінформаційних сервісів, відображених на національному геопорталі, надається будь-якій особі, якщо це не має негативних наслідків для:

1) державної безпеки, оборони і правопорядку;

2) міжнародних відносин;

3) прав людини та персональних даних особи;

4) здійснення юридичних процедур, права на справедливий судовий розгляд;

5) конфіденційності комерційної, промислової, податкової, статистичної інформації або державної таємниці;

6) захисту персональних даних і прав інтелектуальної власності;

7) захисту навколишнього середовища, до якого належить інформація, наприклад місцезнаходження рідкісних видів;

8) охорони культурної спадщини, до якої належить інформація з обмеженим доступом щодо розташування об'єктів культурної спадщини охоронюваних археологічних територій чи водних об'єктів.

Адміністратор національного геопорталу забезпечує блокування доступу користувачів до національного геопорталу із території держави-агресора.

63. Поширення наборів геопросторових даних та оприлюднення даних на геоінформаційних сервісах держателями даних, адміністратором національного геопорталу і третіми особами здійснюється з дотриманням вимог Законів України "Про доступ до публічної інформації", "Про державну таємницю", "Про захист персональних даних", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".

64. Для отримання захищеного доступу до наборів геопросторових даних та геоінформаційних сервісів, відображених на національному геопорталі, заінтересовані користувачі подають електронну заяву згідно з додатком 4, яка заповнюється на національному геопорталі.

65. Держателі геопросторових даних і треті особи, відповідальні за набори геопросторових даних та геоінформаційні сервіси, відображені на національному геопорталі, надають не більше ніж протягом п'яти робочих днів з використанням засобів електронного кабінету користувачу відповідь про надання захищеного доступу з урахуванням умов, передбачених пунктом 62 цього Порядку.

66. Геопросторові дані та метадані, створені за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також геопросторові дані та метадані фізичних і юридичних осіб, що погодилися з вільним та безоплатним поширенням геопросторових даних та метаданих, вільно вивантажуються з національного геопорталу, оброблюються та розповсюджуються без необхідності окремої згоди їх держателів.

67. Геопросторові дані та метадані фізичних та юридичних осіб, які були створені за їх рахунок або у межах договірних відносин з фізичними чи юридичними особами приватного права, що не погодилися з вільним та безоплатним розповсюдженням геопросторових даних, одержуються в їх держателів, використовуються та оброблюються на умовах, визначених їх держателями.

68. Геопросторові дані органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування або юридичної особи, які створені за рахунок коштів державного або місцевого бюджету чи одержані ними в інший передбачений законодавством спосіб та оприлюднені на їх офіційних геопорталах, можуть бути відображені в ідентичному, трансформованому чи генералізованому вигляді на національному геопорталі чи інших геопорталах без згоди держателя чи виробника таких геопросторових даних.

69. За будь-яких умов та видів доступу до геопросторових даних та геоінформаційних сервісів у разі повторного використання геопросторових даних усі суб'єкти повинні зазначати посилання на джерело та держателя даних, що були використані.

Сервіси доступу, пошуку, відображення та перегляду геопросторових даних та метаданих на геопорталах, що взаємодіють в Інтернеті

70. На геопорталах, що взаємодіють в Інтернеті, забезпечується загальний публічний доступ до геопросторових даних та метаданих усім користувачам без необхідності реєстрації та авторизації з використанням таких засобів геопорталу:

сервіс пошуку, що забезпечує виявлення геопросторових даних, геоінформаційних сервісів та метаданих на основі використання пошукової веб-сторінки геопорталу та інтерфейсу прикладного програмування геоінформаційного сервісу каталогу метаданих CSW;

сервіс перегляду метаданих на основі використання веб-сторінки геопорталу для перегляду метаданих та інтерфейсу прикладного програмування геоінформаційного сервісу каталогу метаданих CSW;

сервіси відображення, перегляду та використання геопросторових даних у вигляді електронних карт на основі веб-сторінки геопорталу для відображення інтерактивних електронних карт та інтерфейсу прикладного програмування картографічного веб-сервісу WMS та/або геоінформаційного сервісу картографічних тайлів WMTS.

71. Доступ до геопросторових даних у форматах завантаження векторних даних на геопорталах, що взаємодіють в Інтернеті, надається користувачам, що зареєструвалися в електронному кабінеті геопорталу для одноразового або систематичного отримання певних наборів геопросторових даних, у тому числі оновлених, у форматах завантаження даних з використанням таких засобів:

веб-сервісу геопросторових об'єктів WFS для отримання векторних моделей геопросторових об'єктів із сервера бази геопросторових даних в уніфікованих форматах (GML, GeoJSON тощо);

веб-сервісу географічних назв WGS для отримання векторних моделей даних з баз даних та реєстрів географічних назв, вулиць та адрес;

веб-сервісу покриття WCS для отримання цифрових сіткових моделей рельєфу, растрових моделей даних дистанційного зондування Землі, забруднення атмосферного повітря та інших географічних полів, що описують неперервне просторове поширення певної характеристики;

веб-сервіс опрацювання геопросторових даних WPS для опрацювання геопросторових даних з використанням програм засобів для перетворення, аналізу та моделювання даних, розміщених на геопорталі.

72. Держателями геопорталів, що взаємодіють в Інтернеті, здійснюється підтримка двох режимів доступу користувачів до геопросторових даних та метаданих національної інфраструктури геопросторових даних:

1) інтерактивний з використанням веб-клієнтів геоінформаційних сервісів геопорталу для формування запитів до геоінформаційних сервісів, отримання результатів таких запитів, їх перегляд, збереження та документування на комп'ютері користувача;

2) електронної взаємодії геоінформаційних систем користувачів з геоінформаційними сервісами геопорталів з використанням їх уніфікованих адрес в Інтернеті типу URL та інтерфейсів прикладного програмування геоінформаційних сервісів за специфікаціями Відкритого геопросторового консорціуму OGC.

73. Пошукові сервіси геопорталів забезпечують виявлення геопросторових даних та геоінформаційних сервісів з урахуванням їх метаданих за такими критеріями:

місцезнаходження (за координатами області запиту, за географічною назвою, за адресою, за ідентифікатором об'єкта тощо);

назва організації, підприємства, установи, закладу тощо;

ключові слова тематичного змісту даних;

тип установи, організації, підприємства, закладу тощо;

формат постачання даних;

стан готовності даних (завершено, в стадії виробництва тощо);

вихідний масштаб (просторове розрізнення) джерела даних;

актуальність даних;

умови отримання та використання даних.

Обов'язковою вимогою забезпечення пошуку необхідних даних є можливість попереднього перегляду геопросторових даних з використанням засобів візуалізації у процесі пошуку.

74. Веб-клієнти геоінформаційних сервісів повинні забезпечувати подання геопросторових даних у вигляді картографічних зображень, а також у вигляді ортофотокарт та ортофотопланів різного просторового розрізнення та надавати типові засоби інтерактивної роботи з електронними картами (управління шарами, панорамування, зміни масштабу зображення тощо).

Додаткові засоби візуалізації можуть передбачати формування похідних зображень на основі таких геопросторових даних, як візуалізація тривимірних моделей, динамічних зображень тощо.

75. Для досягнення інтероперабельності геоінформаційних сервісів геопорталів, що взаємодіють в Інтернеті, держателі геопорталів забезпечують реалізацію геоінформаційних сервісів за єдиними вимогами до функцій, базових операцій та інтерфейсів прикладного програмування геоінформаційних сервісів за специфікаціями Відкритого геопросторового консорціуму OGC та відповідно до Технічних вимог до специфікацій геопросторових даних національної інфраструктури геопросторових даних, установлених Мінагрополітики.

Національний геопортал

76. Національний геопортал реалізується як комплекс програмно-технічних засобів, мережевих та геоінформаційних сервісів, що забезпечують автоматизацію процесів реєстрації метаданих про геопросторові дані та геоінформаційні сервіси національної інфраструктури геопросторових даних, відображення геопросторових даних і метаданих та доступ користувачів до них в Інтернеті.

77. Національний геопортал складається із:

1) сховища даних національного геопорталу, що містить:

базу даних реєстру держателів і виробників геопросторових даних та адміністраторів їх геопорталів (далі - зареєстровані користувачі геопорталу);

базу даних реєстру користувачів геопорталу, що підписалися на одноразове або систематичне завантаження наборів базових і тематичних геопросторових даних національної інфраструктури геопросторових даних у векторних форматах даних (далі - зареєстровані користувачі геопросторових даних);

базу метаданих геопросторових даних та геоінформаційних сервісів мережі геопорталів, що взаємодіють в Інтернеті;

базу даних наборів базових геопросторових даних, що зберігаються та відображаються на національному геопорталі;

базу даних реєстру специфікацій геопросторових даних національної інфраструктури геопросторових даних;

базу даних електронних каталогів типів об'єктів наборів геопросторових даних держателів даних, їх атрибутів та класифікаторів значень атрибутів;

базу даних загальної інформації щодо національної інфраструктури геопросторових даних, у тому числі нормативні основи, плани заходів із створення і розвитку національної інфраструктури геопросторових даних, інформаційні матеріали щодо діяльності Ради з національної інфраструктури геопросторових даних, технічні регламенти, стандарти, специфікації, тематичні словники, результати моніторингу функціонування національного геопорталу, результати моніторингу національної інфраструктури геопросторових даних тощо;

файл-сервер растрових зображень (тайлів) електронних карт, цифрових ортофотопланів та цифрових ортофотокарт, призначених для відображення на національному геопорталі;

базу даних реєстру отримання (вивантаження) користувачами даних із сховища національного геопорталу наборів геопросторових даних у форматах векторних даних;

2) мережевих та геоінформаційних сервісів, що забезпечують пошук, відображення, перегляд, перетворення геопросторових даних і метаданих та доступ користувачів до таких даних в Інтернеті з використанням відповідних веб-клієнтів геоінформаційних сервісів геопорталу та інтерфейсів прикладного програмування мережевих і геоінформаційних сервісів;

3) програмних засобів веб-клієнтів геоінформаційних сервісів геопорталу, що забезпечують формування запитів та використання геоінформаційних сервісів геопорталу в середовищі звичайних веб-браузерів на комп'ютерах користувачів;

4) електронного кабінету, прикладні сервіси якого забезпечують зареєстрованим держателям і виробникам геопросторових даних та адміністраторам їх геопорталів віддалений регламентований доступ до зазначених у підпункті 1 цього пункту баз даних національного геопорталу в режимі завантаження, введення та редагування відомостей, що стосуються їх відповідних інформаційних ресурсів;

5) програмних засобів, що забезпечують верифікацію та оцінювання відповідності геопросторових даних та метаданих, що завантажуються або вводяться в сховище даних геопорталу, вимогам технічних регламентів і специфікаціям геопросторових даних національної інфраструктури геопросторових даних;

6) програмних засобів, що забезпечують функції моніторингу якості сервісів геопорталу, включаючи збір різної статистичної інформації та проведення її аналізу з метою підвищення якості сервісів;

7) програмних засобів, що забезпечують:

захист інформації, програмного забезпечення, в тому числі від несанкціонованого доступу;

шифрування та розшифрування електронних документів під час їх передачі;

управління правами доступу до інформації (відомостей та/або даних);

інтеграцію з інформаційними системами органів виконавчої влади, державних органів, органів місцевого самоврядування та іншими інформаційними системами, які використовують геопросторові дані та метадані, що зберігаються у сховищі даних національного геопорталу.

78. Держгеокадастр як держатель національного геопорталу:

1) призначає адміністратора національного геопорталу;

2) замовляє, розробляє та/або переглядає нормативно-правові акти, технічні регламенти з питань функціонування національного геопорталу та специфікації геопросторових даних та геоінформаційних сервісів;

3) забезпечує розроблення та модернізацію програмного забезпечення національного геопорталу;

4) координує діяльність з електронної взаємодії адміністратора національного геопорталу, держателів та виробників геопросторових даних, пов'язану з реєстрацією геопросторових даних та метаданих на національному геопорталі;

5) організовує підключення держателів та виробників геопросторових даних національної інфраструктури геопросторових даних, адміністраторів їх геопорталів до електронного кабінету національного геопорталу шляхом укладення відповідних угод із держателями та виробниками геопросторових даних;

6) із залученням адміністратора національного геопорталу:

забезпечує сумісність геопросторових даних і метаданих на техніко-технологічному рівні;

розглядає заяви користувачів на одноразове або систематичне завантаження наборів базових і тематичних геопросторових даних національної інфраструктури геопросторових даних у векторних форматах даних;

здійснює моніторинг та аналіз якості функціонування національного геопорталу;

7) за зверненнями фізичних та юридичних осіб стосовно виявлених недоліків у роботі національного геопорталу вносить пропозиції щодо їх усунення та вдосконалення роботи національного геопорталу;

8) забезпечує фінансування заходів адміністратора національного геопорталу, пов'язаних із створенням, модернізацією та адмініструванням національного геопорталу.

79. Адміністратор національного геопорталу забезпечує:

1) відображення на національному геопорталі геопросторових даних та метаданих;

2) доступ користувачів до геопросторових даних та метаданих із використанням відповідних програмних засобів національного геопорталу, що забезпечують верифікацію та оцінювання відповідності геопросторових даних та метаданих, які завантажуються або вводяться у сховище даних національного геопорталу, вимогам технічних регламентів і специфікаціям геопросторових даних держателів даних;

3) технічну і технологічну підтримку національного геопорталу;

4) збереження та захист базових геопросторових даних та їх метаданих під час їх відображення на національному геопорталі;

5) створення та обслуговування сервісів національного геопорталу;

6) проведення моніторингу функціонування національного геопорталу;

7) здійснення заходів щодо усунення виявлених недоліків у роботі національного геопорталу та вдосконалення його функціонування;

8) методичну та консультативну підтримку держателів і виробників геопросторових даних з питань інформаційної взаємодії з національним геопорталом та забезпечення інтероперабельності геоінформаційних сервісів геопорталів, що взаємодіють в Інтернеті.

80. Доступ до геопросторових даних, геоінформаційних сервісів та метаданих здійснюється відповідно до пунктів 55 - 69 цього Порядку.

Електронний кабінет національного геопорталу

81. Електронний кабінет національного геопорталу призначений для:

1) подання заявки на реєстрацію держателів і виробників геопросторових даних та адміністраторів їх геопорталів у базі даних національного геопорталу;

2) використання зареєстрованими користувачами геопорталу сервісів національного геопорталу для:

подання заяви про оприлюднення або оновлення геопросторових даних та метаданих на національному геопорталі;

введення або завантаження у сховище даних національного геопорталу метаданих про геопросторові дані держателів даних;

введення або завантаження у сховище даних національного геопорталу метаданих про геоінформаційні сервіси геопорталів держателів даних;

завантаження у сховище даних національного геопорталу наборів геопросторових даних держателів даних;

завантаження у сховище даних національного геопорталу специфікацій геопросторових даних держателів даних;

введення або завантаження у сховище даних національного геопорталу даних електронних каталогів типів об'єктів наборів геопросторових даних, їх атрибутів та класифікаторів значень атрибутів;

верифікації та оцінювання відповідності геопросторових даних та метаданих, що завантажуються або вводяться у сховище даних національного геопорталу відповідно до вимог технічних регламентів і специфікацій геопросторових даних держателів даних;

3) подання заяви користувачами даних на одноразове або систематичне завантаження певних наборів базових та/або тематичних геопросторових даних національної інфраструктури геопросторових даних у форматах векторних даних;

4) використання користувачами даних сервісів національного геопорталу для одноразового або систематичного завантаження наборів базових та/або тематичних геопросторових даних національної інфраструктури геопросторових даних у форматах векторних даних;

5) повідомлення зареєстрованих користувачів даних про зміни/оновлення наборів геопросторових даних, для яких такі користувачі оформили підписку на систематичне завантаження даних у форматах векторних даних;

6) подання повідомлення зареєстрованими користувачами геопорталу та користувачами даних про технічні, методологічні, програмно-апаратні помилки, виявлені в роботі національного геопорталу або в наборах геопросторових даних.

82. Підключення та забезпечення доступу користувачів до електронного кабінету національного геопорталу здійснюється адміністратором національного геопорталу безоплатно.

83. Адміністратор національного геопорталу надає, обмежує та анулює доступ органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до електронного кабінету національного геопорталу за письмовим зверненням керівника такого органу в електронній або паперовій формі до Держгеокадастру відповідно до угод про співпрацю.

84. Користувачі отримують доступ до електронного кабінету національного геопорталу після проходження процедури ідентифікації та автентифікації.

85. Користувач під час проходження первинної електронної ідентифікації зазначає засоби зв'язку (адресу електронної пошти, номер мобільного телефону), підтверджує правильність своїх ідентифікаційних даних та надає згоду на оброблення персональних даних.

86. За достовірність відомостей, зазначених під час електронної ідентифікації в електронному кабінеті національного геопорталу, відповідальність несе користувач.

87. Адміністратором національного геопорталу для здійснення користувачем дій з підписання електронних документів, що містять геопросторові дані, метадані, специфікації геопросторових даних, які подаються для відображення та реєстрації на національному геопорталі, можуть бути запроваджені механізми додаткової (багатофакторної) автентифікації користувачів.

За рішенням адміністратора національного геопорталу можуть застосовуватися кваліфіковані електронні підписи або інші засоби електронної ідентифікації відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги".

88. Адміністратор національного геопорталу за рішенням Держгеокадастру анулює доступ користувача до електронного кабінету національного геопорталу в разі:

1) припинення виконання користувачем своїх функцій;

2) блокування доступу до електронного кабінету;

3) надходження документів, що підтверджують факт компрометації особистого ключа.

Адміністратор національного геопорталу обмежує доступ користувачів до національного геопорталу за письмовим зверненням керівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в електронній або паперовій формі до Держгеокадастру відповідно до угод про співпрацю.

89. Держателі даних зобов'язані у день припинення виконання функцій відповідальною посадовою особою повідомити адміністратору національного геопорталу про необхідність анулювання доступу такого користувача до електронного кабінету національного геопорталу. Повідомлення про необхідність анулювання доступу до електронного кабінету національного геопорталу надсилається електронною поштою або у паперовому вигляді.

90. Блокування чи анулювання доступу до електронного кабінету національного геопорталу здійснюється адміністратором національного геопорталу в день надходження відповідного повідомлення.

Електронна інформаційна взаємодія між національним геопорталом та інформаційними системами

91. Національний геопортал забезпечує сумісність та електронну інформаційну взаємодію в режимі реального часу з інформаційними системами, що становлять інформаційний ресурс держави: Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських об'єднань, Державним земельним кадастром, Державним реєстром географічних назв, Державним адресним реєстром, містобудівним кадастром, іншими кадастрами природних ресурсів та реєстрами.

92. Електронна інформаційна взаємодія національного геопорталу з інформаційними системами здійснюється відповідно до Порядку організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. N 357 "Деякі питання організації електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів" (Офіційний вісник України, 2018 р., N 41, ст. 1450), або на підставі спільного рішення держателів/розпорядників таких систем.

93. У разі відсутності реєстрації інформаційних систем у системі електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів електронна інформаційна взаємодія національного геопорталу з інформаційними системами здійснюється на підставі спільного рішення держателів/розпорядників таких систем про встановлення порядку інформаційної взаємодії.

94. Структура і формат інформаційних файлів, що передаються та приймаються в порядку інформаційної взаємодії, процедури взаємодії між національним геопорталом та інформаційними системами, зміни до них визначаються Держгеокадастром та відповідними держателями/розпорядниками систем шляхом прийняття спільних рішень відповідно до цього Порядку.

95. До налагодження інформаційної взаємодії з кадастрами, реєстрами, базами даних та іншими інформаційними ресурсами, які не мають інтеграції із системою електронної взаємодії органів виконавчої влади, для цілей функціонування національного геопорталу можливе використання відомостей таких інформаційних ресурсів у складі національного геопорталу відповідно до укладених угод про співпрацю з Держгеокадастром.

Адміністрування національного геопорталу

96. Адміністрування національного геопорталу здійснюється відповідно до Закону, цього Порядку та договору, який укладається між Держгеокадастром та адміністратором національного геопорталу.

97. Адміністрування національного геопорталу здійснюється з метою забезпечення функціонування національного геопорталу, а саме:

1) основних засобів автоматизованого оброблення, зберігання, передачі та захисту геопросторових даних, метаданих та іншої інформації, у тому числі:

серверного обладнання;

систем зберігання інформації (у тому числі носіїв);

автоматизованих робочих місць користувачів системи;

комплексу засобів захисту інформації;

2) мережевого обладнання та інформаційно-телекомунікаційних мереж, у тому числі:

мережевого обладнання всіх рівнів;

мережі передачі інформації;

локальних обчислювальних мереж;

3) комплексів забезпечення середовища функціонування засобів оброблення та зберігання інформації, мережевого обладнання, у тому числі:

мереж електропостачання та систем електроживлення;

систем забезпечення кліматичних умов функціонування обладнання;

систем здійснення контролю доступу до об'єктів;

систем технічної охорони та безпеки об'єктів;

4) систем та комплексів моніторингу, безпеки та сигналізації, у тому числі:

систем моніторингу функціонування обладнання обробки та зберігання інформації;

систем моніторингу функціонування мережі передачі інформації;

систем сигналізації про виникнення нештатних та аварійних ситуацій;

5) об'єктів та окремих комплексів, у тому числі:

центрів оброблення даних (основних, резервних);

місць зберігання носіїв та електронних архівів;

місць та комплексів резервного електропостачання;

6) загального програмного забезпечення для створення та забезпечення функціонування національного геопорталу, в тому числі:

серверних операційних систем;

локальних операційних систем;

серверного забезпечення загального призначення;

програмного забезпечення загального використання (робота з текстами, електронні таблиці, програми для роботи в Інтернеті);

програмного забезпечення баз даних;

геоінформаційного програмного забезпечення;

7) національного геопорталу, в тому числі:

сервісів відкритого доступу;

сервісів, які створені для окремих категорій користувачів;

сервісів, які створені для службовців Держгеокадастру;

сервісів, які створені для працівників адміністратора національного геопорталу;

8) спеціалізованого програмного забезпечення, яке використовується для:

створення резервних копій програмного забезпечення, геопросторових даних та метаданих, іншої інформації національної інфраструктури геопросторових даних;

здійснення контролю за технічним станом обладнання;

захисту інформації;

здійснення моніторингу параметрів безпеки об'єктів та місць розташування складових систем.

98. Адміністратор національного геопорталу з метою його безперебійного та надійного функціонування здійснює заходи щодо:

створення, забезпечення функціонування та вдосконалення програмного забезпечення національного геопорталу;

виявлення та виправлення помилок під час створення, забезпечення функціонування та вдосконалення національного геопорталу;

підготовки методичних та навчальних матеріалів щодо використання національного геопорталу;

доопрацювання інтерфейсів прикладного програмування, геопросторових даних та метаданих держателів геопросторових даних з метою забезпечення електронної інформаційної взаємодії та інтероперабельності даних на підставі доручень Держгеокадастру та/або договору з держателем даних;

забезпечення необхідними матеріалами, комплектувальними виробами та технічним обладнанням працівників, які забезпечують функціонування та вдосконалення національного геопорталу;

придбання необхідного програмного забезпечення та їх оновлених версій;

обслуговування технічної інфраструктури (центру оброблення даних, мережі передачі даних тощо), у тому числі шляхом укладення договорів та залучення фахівців для такого обслуговування;

введення в експлуатацію апаратних, програмних засобів, засобів телекомунікації;

забезпечення створення, функціонування та модернізації комплексної системи захисту інформації національного геопорталу та інших складових національної інфраструктури геопросторових даних;

впровадження та забезпечення використання засобів криптографічного та технічного захисту інформації;

застосування засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки та кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів з метою підтвердження цілісності геопросторових даних, метаданих та іншої інформації національної інфраструктури геопросторових даних;

забезпечення належного порядку поводження з технічними засобами для збереження інформації та їх охорони від доступу сторонніх осіб;

здійснення контролю за станом захищеності інформації національного геопорталу.

Моніторинг функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних

99. Держгеокадастр:

визначає та оприлюднює на власному офіційному веб-сайті показники та методику моніторингу функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних та результати такого моніторингу;

проводить моніторинг функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних;

оприлюднює на власному офіційному веб-сайті та подає Мінагрополітики щорічний звіт про стан функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних.

100. Під час моніторингу проводиться пошук, збір, узагальнення, оцінка та рейтингування показників щодо наявності, актуальності, відкритості, інтероперабельності геопросторових даних та метаданих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, інших держателів даних.

101. Моніторинг функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних проводиться щороку до 1 березня.

102. За результатами моніторингу та інших заходів згідно з цим Порядком Держгеокадастр готує, оприлюднює на власному офіційному веб-сайті та подає до 15 квітня кожного року Мінагрополітики щорічний звіт про стан функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних.

 

СКЛАД
базових геопросторових даних, основні геоінформаційні ресурси та інші інформаційні ресурси (матеріали) для створення та оновлення наборів базових геопросторових даних

Назва набору базових геопросторових даних

Основні геоінформаційні ресурси та інші інформаційні ресурси (матеріали) для створення та оновлення наборів базових геопросторових даних

1. Системи відліку координат і висот

банк геодезичних даних

2. Державний кордон України

міжнародні договірні документи: делімітаційні, демаркаційні та редемаркаційні документи
чергова довідкова карта України масштабу 1:100000
базова державна топографічна карта масштабу 1:10000
основна державна топографічна карта масштабу 1:50000
цифрові топографічні карти масштабів 1:10000, 1:50000, 1:100000

3. Адміністративно-територіальні одиниці, в тому числі їх межі

довідник адміністративно-територіального устрою України
державний земельний кадастр
державний реєстр географічних назв
чергова довідкова карта України масштабу 1:100000
базова державна топографічна карта масштабу 1:10000
основна державна топографічна карта масштабу 1:50000
цифрові топографічні карти масштабів 1:10000, 1:50000, 1:100000

4. Територіальні громади, в тому числі межі їх територій

довідник адміністративно-територіального устрою України
державний земельний кадастр
державний реєстр географічних назв
чергова довідкова карта України масштабу 1:100000
базова державна топографічна карта масштабу 1:10000
основна державна топографічна карта масштабу 1:50000
цифрові топографічні карти масштабів 1:10000, 1:50000, 1:100000

5. Гідрографічні об'єкти та гідротехнічні споруди

державний водний кадастр
базова державна топографічна карта масштабу 1:10000
основна державна топографічна карта масштабу 1:50000
чергова довідкова карта України масштабу 1:100000
цифрові топографічні карти масштабів 1:10000, 1:50000, 1:100000
цифрові топографічні плани масштабів 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000

6. Населені пункти, в тому числі їх вулично-дорожня мережа

базова державна топографічна карта масштабу 1:10000
основна державна топографічна карта масштабу 1:50000
чергова довідкова карта України масштабу 1:100000
цифрові топографічні карти масштабів 1:10000, 1:50000, 1:100000

7. Будівлі та споруди

містобудівний кадастр
базова державна топографічна карта масштабу 1:10000
цифрові топографічні карти масштабів 1:10000, 1:50000, 1:100000
цифрові топографічні плани масштабів 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000

8. Автомобільні дороги

базова державна топографічна карта масштабу 1:10000
основна державна топографічна карта масштабу 1:50000
чергова довідкова карта України масштабу 1:100000
цифрові топографічні карти масштабів 1:10000, 1:50000, 1:100000

9. Залізниці

базова державна топографічна карта масштабу 1:10000
основна державна топографічна карта масштабу 1:50000
чергова довідкова карта України масштабу 1:100000
цифрові топографічні карти масштабів 1:10000, 1:50000, 1:100000
цифрові топографічні плани масштабів 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000

10. Інженерні комунікації

цифрові топографічні плани масштабів 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000

11. Аеропорти, морські та річкові порти

базова державна топографічна карта масштабу 1:10000
основна державна топографічна карта масштабу 1:50000
чергова довідкова карта України масштабу 1:100000
цифрові топографічні карти масштабів 1:10000, 1:50000, 1:100000
цифрові топографічні плани масштабів 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000

12. Земний покрив та ґрунти

базова державна топографічна карта масштабу 1:10000
основна державна топографічна карта масштабу 1:50000
державний земельний кадастр
цифрові топографічні карти масштабів 1:10000, 1:50000, 1:100 000
цифрові топографічні плани масштабів 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000

13. Земельні ділянки

державний земельний кадастр

14. Реєстри вулиць та адреси об'єктів

державний адресний реєстр
базова державна топографічна карта масштабу 1:10000
цифрові топографічні карти масштабу 1:10000
цифрові топографічні плани масштабів 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000
реєстри вулиць та адреси об'єктів

15. Географічні назви

державний реєстр географічних назв
чергова довідкова карта України масштабу 1:100000

16. Цифрова модель рельєфу

цифрова модель рельєфу на основі:
цифрових топографічних карт масштабів 1:10000, 1:50000, 1:100000
цифрових топографічних планів масштабів 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000

17. Ортофотоплани

ортофотоплани, ортофотокарти
цифрові ортофотокарти масштабу 1:10000
цифрові ортофотоплани масштабів 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000

 

СКЛАД
геопросторових даних і органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та інші держателі, відповідальні за створення та оновлення наборів геопросторових даних та метаданих

Набори (види) геопросторових даних

Геоінформаційні ресурси та інші інформаційні ресурси (матеріали) для створення та оновлення наборів геопросторових даних

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та інші держателі, відповідальні за створення та оновлення наборів геопросторових даних та метаданих

1. Державна геодезична референцна система координат УСК-2000

банк геодезичних даних

Держгеокадастр
державне підприємство "Науково-дослідний інститут геодезії і картографії"

2. Державна геодезична мережа, крім гравіметричної мережі, в тому числі геодезичні пункти та нівелірні репери

банк геодезичних даних

Держгеокадастр
державне підприємство "Науково-дослідний інститут геодезії і картографії"

3. Географічні назви.
 Власні назви географічних об'єктів (орографічних, гідрографічних, адміністративно-територіальних, соціально-економічних, природно-заповідних та інших)

Державний реєстр географічних назв
Чергова довідкова карта України масштабу 1:100000

Держгеокадастр

4. Адміністративно-територіальний устрій.
Автономна Республіка Крим, області, міста, райони в містах, селища, села, об'єднані територіальні громади, територіальне море

довідник адміністративно-територіального устрою України
Державний реєстр географічних назв

Мінрегіон
Держгеокадастр

Чергова довідкова карта України масштабу 1:100000

державне підприємство "Центр Державного земельного кадастру"

Державний земельний кадастр

органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування

5. Адреси.
Опис місцезнаходження нерухомого майна та інших об'єктів адресації відповідно до поштового індексу, найменування елементів планувальної структури населених пунктів, елементів вулично-дорожньої мережі, а також цифрового та/або буквено-цифрового позначення об'єкта адресації, що дає можливість його ідентифікувати

Єдина державна електронна система у сфері будівництва
реєстри вулиць та адреси об'єктів
Державний адресний реєстр
Державна базова топографічна карта масштабу 1:10000
цифрові топографічні карти масштабу 1:10000
цифрові топографічні плани масштабів 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000

Мінрегіон
Мін'юст
ПАТ "Укрпошта"
Держгеокадастр
Укравтодор
органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування
державне підприємство "УкрДАГП"

6. Земельні ділянки та кадастрове зонування. Сформовані земельні ділянки та їх частини, земельні угіддя, масиви земель сільськогосподарського призначення, кадастрові зони та квартали

Державний земельний кадастр

Держгеокадастр
державне підприємство "Центр Державного земельного кадастру"

7. Транспортні мережі. Транспорт загального користування (залізничний, морський, річковий, автомобільний і авіаційний, а також міський електротранспорт, у тому числі метрополітен), промисловий залізничний транспорт, відомчий транспорт, трубопровідний транспорт, шляхи сполучення загального користування, а також пов'язана з ними інфраструктура, вузли взаємодії різних видів транспорту

інформація про діяльність у сфері будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг і споруд
інформація про діяльність у сфері проектування, будівництва, утримання, експлуатації, реконструкції, ремонту, модернізації, технічного переоснащення та інших видів поліпшення об'єктів інфраструктури залізничного транспорту

Мінінфраструктури
Укравтодор
ПАТ "Українська залізниця"
Міненерго

дані про аеропорти, аеродроми цивільної авіації, вертодроми, злітно-посадкові майданчики
Реєстр морських портів України
Реєстр гідротехнічних споруд морських портів України
дані про річкові гідротехнічні споруди
дані про річкові порти
дані про будівлі та інші берегові об'єкти річкових портів
дані про магістральний трубопровідний транспорт та підземні сховища
дані про промислові трубопроводи
Основна державна топографічна карта масштабу 1:50000
Державна базова топографічна карта масштабу 1:10000
цифрові топографічні карти масштабів 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:100000
цифрові топографічні плани масштабів 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000

Державіаслужба
Міноборони
державне підприємство "Адміністрація морських портів України"
державне підприємство "Укрводшлях"
Міненерго
НАК "Нафтогаз України"
органи виконавчої влади
органи місцевого самоврядування
Держгеокадастр
державне підприємство "УкрДАГП"

8. Гідрографія.
Водні об'єкти (внутрішні морські води та територіальне море, річки, струмки, озера, водосховища, ставки, канали, водоносні горизонти), болота, басейни водозбірні, гідрографічне та водогосподарське районування, водогосподарські системи, акваторії морських портів (портова акваторія), гідротехнічні споруди морських портів

інформація про використання водних ресурсів, ведення державного обліку водокористування державного водного кадастру, про діяльність з проектування, будівництва і реконструкції систем захисту від шкідливої дії вод, групових і локальних водопроводів, систем водопостачання та каналізації у сільській місцевості, гідро-технічних споруд і каналів, меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури, водогосподарських об'єктів багатоцільового використання

Міндовкілля

Державний водний кадастр
Реєстр морських портів України
Реєстр гідротехнічних споруд морських портів України
дані про річкові гідротехнічні споруди
дані про річкові порти
дані про будівлі та інші берегові об'єкти річкових портів
Основна державна топографічна карта масштабу 1:50000
Базова державна топографічна карта масштабу 1:10000
цифрові топографічні карти масштабів 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000
цифрові топографічні плани масштабів 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000

Держводагентство
Морська адміністрація
державна установа "Держгідрографія"
філія державної установи "Держгідрографія" "Укрморкартографія"
державне підприємство "Адміністрація морських портів України"
державне підприємство "Укрводшлях"
державне підприємство "Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України"
Міноборони
органи виконавчої влади
місцеві держадміністрації та органи місцевого самоврядування
Держгеокадастр
державне підприємство "УкрДАГП"

9. Природоохоронні території та об'єкти. Території та об'єкти природно-заповідного фонду, їх функціональні та охоронні зони, території, зарезервовані з метою подальшого заповідання, території та об'єкти екомережі, території Смарагдової мережі, водно-болотні угіддя міжнародного значення, біосферні резервати програми ЮНЕСКО "Людина і біосфера", об'єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Державний кадастр територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Міндовкілля
МОН
Держлісагентство
Національна академія наук
Національна академія аграрних наук
Державне управління справами, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, районні, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації,
адміністрації природних заповідників, біосферних заповідників, національних природних парків, регіональних ландшафтних парків, ботанічних садів, дендрологічних парків, зоологічних парків загальнодержавного значення, підприємства, установи та організації, у віданні яких перебувають інші території та об'єкти природно-заповідного фонду

10. Рельєф. Цифрові моделі рельєфу, що включають позначки висот земної поверхні, батиметричну поверхню, берегові лінії водойм

цифрові моделі рельєфу, що включають позначки висот земної поверхні, батиметричну поверхню, берегові лінії водойм

Держгеокадастр
державне підприємство "УкрДАГП"
Міноборони
місцеві держадміністрації та органи місцевого самоврядування

11. Земний покрив. Земельні угіддя (сільськогосподарські угіддя; землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом; ліси та інші лісовкриті землі; води; землі під житловою забудовою; землі під громадською забудовою; землі, що використовуються для транспорту; землі, що використовуються для технічної інфраструктури; землі під промисловою забудовою; землі, зайняті поточним будівництвом та відведені під будівництво; землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами; землі, що використовуються для відпочинку та оздоровлення; землі під об'єктами та спорудами спеціального призначення)

дані про земельні угіддя (сільськогосподарські угіддя; землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом; ліси та інші лісовкриті землі; води; землі під житловою забудовою; землі під громадською забудовою; землі, що використовуються для транспорту; землі, що використовуються для технічної інфраструктури; землі під промисловою забудовою; землі, зайняті поточним будівництвом та відведені під будівництво; землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами; землі, що використовуються для відпочинку та оздоровлення; землі під об'єктами та спорудами спеціального призначення)

Держгеокадастр
Міноборони
 
 
 

Державний земельний кадастр
Державний лісовий кадастр
Основна державна топографічна карта масштабу 1:50000
Базова державна топографічна карта масштабу 1:10000
цифрові топографічні карти масштабів 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000
цифрові топографічні плани масштабів 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000

державне підприємство "Центр Державного земельного кадастру"
Держлісагентство
органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування
державне підприємство "УкрДАГП"

12. Ортофотоплани. Фотографічні плани місцевості на точній геодезичній основі, отримані шляхом аерофотозйомки або космічної зйомки з подальшим перетворенням знімків з центральної проекції в ортогональну за допомогою методу ортотрансформування

ортофотоплани

Держгеокадастр
державне підприємство "УкрДАГП"
Міноборони
ДКА
місцеві держадміністрації та органи місцевого самоврядування

13. Геологія

Державний кадастр родовищ і проявів корисних копалин
Державна еколого-геологічна карта масштабу 1:200000
Державна геологічна карта масштабу 1:200000
каталог відомостей про геологічну інформацію
дані з Державного сховища геологічної інформації та кам'яного матеріалу
дані державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин
дані державного балансу запасів корисних копалин
дані державного обліку підземних вод та водного кадастру
каталог відомостей про геологічну інформацію
дані Державного фонду родовищ корисних копалин та резерв зазначеного фонду
дані державної реєстрації та обліку робіт і досліджень, пов'язаних з геологічним вивченням надр
карти сейсмічного районування території України
дані з Єдиної інформаційної системи користування надрами
дані моніторингу мінерально-сировинної бази, геологічного середовища та підземних вод
дані обліку параметричних, пошукових, розвідувальних та експлуатаційних нафтових і газових свердловин

Міндовкілля
Держгеонадра
Державне науково-виробниче підприємство
"Державний інформаційний геологічний фонд України"
Міненерго
НАК "Нафтогаз України"

14. Статистичні одиниці.
Просторові одиниці та їх кодування для поширення або використання статистичної інформації

перелік просторових одиниць та їх кодів, які використовуються для поширення статистичної інформації

Держстат

15. Будівлі і споруди.
Будівлі (житлові та нежитлові), споруди (транспортні споруди, трубопроводи, комунікації, лінії електропередачі та зв'язку, комплексні промислові споруди, інші інженерні споруди)

містобудівний кадастр
дані про об'єкти трубопровідного транспорту
Основна державна топографічна карта масштабу 1:50000
Базова державна топографічна карта масштабу 1:10000
цифрові топографічні карти масштабів 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000
цифрові топографічні плани масштабів 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000

Мінрегіон
Міненерго
НАК "Нафтогаз України"
Міноборони
органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування
місцеві держадміністрації та органи місцевого самоврядування
Держгеокадастр
державне підприємство "УкрДАГП"

16. Ґрунти.
Генетичні типи ґрунтів, агровиробничі групи ґрунтів, природно-сільськогосподарське районування, материнські породи, стратиграфічні підрозділи, генетичні типи четвертинних відкладень, гранулометричний склад, кам'янистість, еродованість, середній кут нахилу, потенційна вологоємність

Державний земельний кадастр
Державний лісовий кадастр

Держгеокадастр
державне підприємство "Центр Державного земельного кадастру"
Держлісагентство

17. Типи землекористування. Функціональні зони (громадські, житлові, ландшафтно-рекреаційні, курортні, транспортної інфраструктури, інженерної інфраструктури, виробничі, комунально-складські, землі сільськогосподарського призначення, спеціальні, історико-культурного призначення), категорії земель за цільовим призначенням, види цільового призначення земель та земельних ділянок

Державний земельний кадастр

Держгеокадастр

18. Безпека життєдіяльності людини.
Госпітальні округи, санітарно-епідеміологічна ситуація, ризики поширення інфекційних захворювань, вплив екологічного стану довкілля на здоров'я населення

дані про госпітальні округи, санітарно-епідеміологічна ситуація, ризики поширення інфекційних захворювань, вплив екологічного стану довкілля на здоров'я населення

МОЗ
Держпродспоживслужба

19. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, служби, заклади, підприємства, установи та організації. Місцезнаходження органів державної влади та органів місцевого самоврядування, служб, закладів, підприємств, установ та організацій, відповідальних за об'єкти інженерної інфраструктури та житлово-комунального господарства (водовідведення і каналізації, управління відходами, енерго- і водопостачання), центрів надання адміністративних послуг, закладів освіти, закладів охорони здоров'я, закладів соціального обслуговування

дані про місцезнаходження органів державної влади та органів місцевого самоврядування, служб, закладів, підприємств, установ та організацій, відповідальних за об'єкти інженерної інфраструктури та житлово-комунального господарства (водовідведення і каналізації, управління відходами, енерго- і водопостачання), центрів надання адміністративних послуг, закладів освіти, закладів охорони здоров'я, закладів соціального обслуговування

Мін'юст
місцеві держадміністрації та органи місцевого самоврядування

базова мережа закладів культури місцевого рівня

МКІП

20. Служби моніторингу навколишнього природного середовища. Служби моніторингу навколишнього природного середовища, результати спостережень і вимірювання стану довкілля та інші параметри екосистем

дані про служби моніторингу навколишнього природного середовища, результати спостережень і вимірювання стану довкілля та інші параметри екосистем

Міндовкілля
Мінекономіки
Мінрегіон
МОЗ
Держгеокадастр
Держводагентство
Держлісагентство
ДСНС
Держекоінспекція
ДКА
Український гідрометеорологічний центр
державна установа "Держґрунтохорона"

21. Виробничі, промислові та логістичні об'єкти. Промислові та виробничі об'єкти, у тому числі водозабірні споруди, споруди гірничодобувної промисловості, складські об'єкти

містобудівний кадастр
дані про промислові та виробничі об'єкти, у тому числі водозабірні споруди, споруди гірничодобувної промисловості, складські об'єкти
дані про виробничі, промислові та логістичні об'єкти нафтогазового комплексу
Основна державна топографічна карта масштабу 1:50000
Базова державна топографічна карта масштабу 1:10000
цифрові топографічні карти масштабів 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000
цифрові топографічні плани масштабів 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000

Мінрегіон
Міндовкілля
Держводагентство
Держгеонадра
Міненерго
НАК "Нафтогаз України"
Міноборони
органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування
місцеві держадміністрації та органи місцевого самоврядування
Держгеокадастр
державне підприємство "УкрДАГП"

22. Споруди сільського господарства та аквакультури. Сільськогосподарські споруди, у тому числі меліоративні системи, теплиці, оранжереї, господарські двори та споруди

Державний водний кадастр
дані про сільськогосподарські споруди, у тому числі меліоративні системи, теплиці, оранжереї, господарські двори та споруди
Основна державна топографічна карта масштабу 1:50000
Базова державна топографічна карта масштабу 1:10000
цифрові топографічні карти масштабів 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000
цифрові топографічні плани масштабів 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000

Держводагентство
органи виконавчої влади,
органи місцевого самоврядування
Держгеокадастр
державне підприємство "УкрДАГП"

23. Розподіл населення, демографія. Постійне населення України за статтю та віком, чисельність наявного населення, природний рух населення, народжуваність, смертність, середня очікувана тривалість життя, соціальні індикатори рівня життя населення

статистична інформація
адміністративні дані

Держстат
органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування

24. Територіальні зони, зони регулювання, обмеження у використанні земель та облікові одиниці. Частини території України, щодо яких здійснюється особливе регулювання та/або звітування на міжнародному, загальноєвропейському, національному, регіональному та місцевому рівні; об'єкти поводження з відходами; обмеження у використанні земель (охоронні зони, зони санітарної охорони, санітарно-захисні зони, зони особливого використання земель, водоохоронні зони, прибережні захисні смуги, пляжні зони, смуги відведення, зони особливого режиму забудови, зони радіоактивного забруднення, зони надзвичайних екологічних ситуацій, спеціальні сировинні зони для виробництва сільськогосподарської продукції)

містобудівний кадастр
Генеральна схема планування території України
схеми планування окремих частин території України
результати моніторингу стану розроблення генеральних планів населених пунктів на підставі даних інформаційних систем містобудівного кадастру регіонального рівня
схеми планування території Автономної Республіки Крим, областей та окремих частин території з об'єктами регіонального значення за межами населених пунктів
схеми планування району та окремих частин території з об'єктами районного значення за межами населених пунктів
генеральні плани міст районного значення, селищ міського типу та сільських населених пунктів, в яких не створюються інформаційні системи містобудівного кадастру, плани зонування (зонінги) територій, історико-архітектурні опорні плани зазначених населених пунктів і детальні плани територій
генеральний план міста, плани зонування (зонінги) територій, історико-архітектурний опорний план міста та детальні плани територій
інженерно-транспортна інфраструктура
червоні, жовті, зелені, блакитні лінії та лінії регулювання забудови
Державний земельний кадастр
Державний водний кадастр
дані про обмеження у використанні земель

Мінрегіон
Держгеокадастр
державне підприємство "Центр Державного земельного кадастру"
Держводагентство
Міндовкілля
органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування

охоронні зони, зони санітарної охорони, санітарно-захисні зони, зони особливого використання земель, водоохоронні зони, прибережні захисні смуги, пляжні зони, смуги відведення, зони особливого режиму забудови, зони радіоактивного забруднення, зони надзвичайних екологічних ситуацій, спеціальні сировинні зони для виробництва сільськогосподарської продукції
Державний кадастр сховищ радіоактивних відходів
дані про об'єкти поводження з відходами, об'єкти утворення, оброблення та утилізації відходів і місця видалення відходів

місцеві держадміністрації та органи місцевого самоврядування

25. Зони природного ризику. Зони надзвичайної екологічної ситуації, деградовані землі (земельні ділянки, поверхня яких порушена внаслідок землетрусу, зсувів, карстоутворення, повеней, добування корисних копалин)

дані про рівень надзвичайної ситуації та їх облік
дані про зони надзвичайної екологічної ситуації, деградовані землі (земельні ділянки, поверхня яких порушена внаслідок землетрусу, зсувів, карстоутворення, повеней, добування корисних копалин тощо; земельні ділянки з еродованими, перезволоженими, з підвищеною кислотністю або засоленістю, забрудненими хімічними речовинами ґрунтами та інші)

Міндовкілля
ДСНС
ДАЗВ
Мінекономіки
Мінрегіон
Держгеокадастр
державне підприємство "Центр Державного земельного кадастру"
державна установа "Держґрунтохорона"
Держлісагентство
Держгеонадра
Держводагентство
ДКА
органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування
Національна академія наук
Національна академія аграрних наук

26. Атмосферні умови. Атмосферне повітря, у тому числі атмосферні опади, викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, зони та агломерації для моніторингу атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря

дані про атмосферне повітря, у тому числі атмосферні опади, викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, зони та агломерації для моніторингу атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря
Державний кадастр викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
Національний кадастр антропогенних викидів із джерел і абсорбції поглиначами парникових газів

Міндовкілля
МОЗ
ДСНС
ДАЗВ
Український гідрометеорологічний центр
органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування

27. Метеорологічні географічні характеристики. Погодні умови та їх вимірювання, опади, температура, вміст водяної пари, швидкість і напрям вітру

узагальнена інформація про якість атмосферного повітря в населених пунктах за даними мережі спостережень гідрометеорологічних організацій
дані Українського гідрометеорологічного центру загального користування
матеріали гідрометеорологічних спостережень, інформаційної бази гідрометеорологічних даних і даних про стан навколишнього природного середовища

МВС

результати радіаційного контролю
радіолокаційні дані
щоденні та щомісячні дані про режим та ресурси поверхневих вод суші за річками та водосховищами України
агрометеорологічні умови вирощування та врожайності основних сільськогосподарських культур
щоденні та щомісячні спостереження за забрудненням атмосферного повітря
прогнозування погоди, гідрологічного режиму водних об'єктів, небезпечних і стихійних гідрометеорологічних явищ, урожайності сільськогосподарських культур

Український гідрометеорологічний центр

28. Морські регіони. Гідрографічні умови, шляхи руху суден, морські коридори, системи розподілу руху в територіальному морі, засоби навігаційного обладнання морських шляхів і акваторій

дані про гідрографічні умови, шляхи руху суден, морські коридори, системи розподілу руху в територіальному морі, засоби навігаційного обладнання морських шляхів і акваторій

Державна служба морського та річкового транспорту
Державна установа "Держгідрографія"
філія державної установи "Держгідрографія" "Укрморкартографія"
державне підприємство "Адміністрація морських портів України"

29. Біогеографічні регіони. Природно-сільськогосподарське, еколого-економічне, протиерозійне та інші види районування

дані про природно-сільськогосподарське, еколого-економічне, протиерозійне та інші види районування

Міндовкілля
Мінекономіки

30. Природні оселища (біотопи).
Ділянки суші чи водного простору природного або напівприродного походження, що визначаються за географічними, абіотичними та біотичними особливостями

дані про ділянки суші чи водного простору природного або напівприродного походження, що визначаються за географічними, абіотичними та біотичними особливостями

Міндовкілля

31. Поширення видів. Географічний розподіл поширеності видів тварин і рослин у розрізі адміністративно-територіальних одиниць чи інших аналітичних одиниць

Державний кадастр рослинного світу
Державний кадастр тваринного світу
дані Червоної та Зеленої книг України

Міндовкілля
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, районні, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного Національної академії наук
Інститут зоології імені І. І. Шмальгузена Національної академії наук

32. Енергетичні ресурси. Нафтогазопрояви, нафтогазоперспективні площі, структури, параметричні, пошукові, розвідувальні та експлуатаційні нафтові і газові свердловини, об'єкти альтернативної енергетики (гідроенергетичні, біоенергетичні, сонячні, вітрові енергетичні ресурси)

дані про теплові, атомні і гідравлічні електростанції, об'єкти альтернативної енергетики
дані про магістральні і міждержавні електромережі
дані про нафтогазопрояви, нафтогазоперспективні площі та структури параметричних, пошукових, розвідувальних та експлуатаційних нафтових і газових свердловин

Міненерго
державне підприємство "Національна енергетична компанія "Укренерго"
Міненерго
НАК "Нафтогаз України"
Міндовкілля
Держгеонадра

33. Мінеральні ресурси. Родовища корисних копалин, гірські породи, руди, мінерали, підземні води, відпрацьовані родовища загальнопоширених корисних копалин, прояви загальнопоширених корисних копалин, шліхові ореоли, точки і зони мінералізації, окремі мінералогічні знахідки з високим вмістом цінних компонентів, геохімічні, геофізичні аномалії

Державний кадастр природних лікувальних ресурсів
Державний водний кадастр (підземні води)
Державний кадастр родовищ та проявів корисних копалин
Державний кадастр природних територій курортів України
державний баланс запасів корисних копалин
дані про спеціальні дозволи на користування надрами
електронний каталог фондів геологічних матеріалів
каталог відомостей про геологічну інформацію
дані державного фонду родовищ корисних копалин та резерву зазначеного фонду
дані Державної реєстрації та обліку робіт і досліджень, пов'язаних з геологічним вивченням надр
карти сейсмічного районування території України
дані з Єдиної інформаційної системи користування надрами
дані моніторингу мінерально-сировинної бази, геологічного середовища та підземних вод
дані обліку параметричних, пошукових, розвідувальних та експлуатаційних нафтових і газових свердловин

МОЗ
державна установа "Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України"
науково дослідна установа "Український науковий центр екології моря"
МКІП
ДАРТ
Міндовкілля
Держгеонадра
державне науково-виробниче підприємство "Державний інформаційний геологічний фонд України"
Міненерго
НАК "Нафтогаз України"

34. Об'єкти всесвітньої спадщини, їх території та буферні зони, об'єкти культурної спадщини. Об'єкти всесвітньої спадщини, їх території та буферні зони, об'єкти культурної спадщини, їх території та зони охорони пам'яток культурної спадщини, історичні ареали населених місць, історико-культурні заповідники, історико-культурні заповідні території, охоронювані археологічні території, музеї

дані про межі і режими використання територій пам'яток культурної спадщини, їх зон охорони, історико-культурних заповідників, історико-культурних заповідних територій, їх зон охорони, історичних ареалів населених місць, охоронюваних археологічних територій, територій об'єктів всесвітньої спадщини, їх буферних зон
Державний реєстр нерухомих пам'яток України
Державний земельний кадастр
містобудівний кадастр

МКІП
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, районні, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Держгеокадастр
Мінрегіон

 

ЕЛЕКТРОННА ЗАЯВА
про оприлюднення або оновлення геопросторових даних та метаданих на національному геопорталі

1. Відомості про держателя геопросторових даних
_____________________________________________________________________________________
                                                               (найменування суб'єкта - держателя (розпорядника)
_____________________________________________________________________________________
                                                     геопросторових даних та/або метаданих (українською мовою)
_____________________________________________________________________________________
                                                                (найменування суб'єкта - держателя (розпорядника)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        (код згідно з ЄДРПОУ)
_____________________________________________________________________________________
                                            (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) відповідальної особи)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (посада відповідальної особи)
_____________________________________________________________________________________
                                                                         (номер телефону відповідальної особи)
_____________________________________________________________________________________
                                                                (адреса електронної пошти відповідальної особи)

2. Загальні відомості про геопросторові дані та/або метадані (далі - геоінформаційний ресурс), які оприлюднюватимуться/оновлюватимуться на національному геопорталі:

вид геоінформаційного ресурсу (вибрати із переліку: геопросторові дані, метадані для геопросторових даних, метадані геоінформаційного сервісу);

вид дії щодо оприлюднення геоінформаційного ресурсу (вибрати із переліку: первинне оприлюднення ресурсу або оновлення раніше оприлюдненого ресурсу)

_____________________________________________________________________________________
                                                                     (найменування геоінформаційного ресурсу)
_____________________________________________________________________________________
                                                                       (призначення геоінформаційного ресурсу)
_____________________________________________________________________________________
                                                       (підстава створення/оновлення геоінформаційного ресурсу)
_____________________________________________________________________________________.
           (реєстраційний номер версії геоінформаційного ресурсу на національному геопорталі в разі його оновлення)

3. Адреса доступу до геоінформаційного ресурсу, що оприлюднюватиметься/оновлюватиметься на національному геопорталі.

4. Надіславши електронну заявку на оприлюднення/оновлення геоінформаційного ресурсу на національному геопорталі, погоджуюся з умовою щодо вільного та безоплатного доступу до геопросторових даних та/або метаданих з використанням веб-сервісів національного геопорталу у варіантах доступу, що визначені Порядком функціонування національної інфраструктури геопросторових даних, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. N 532.

_____________________________________________________________________________________
                          (зазначається варіант доступу: 1) загальний публічний; 2) захищений, з реєстрацією користувача)

 

ЕЛЕКТРОННА ЗАЯВКА
на отримання захищеного доступу до наборів геопросторових даних та геоінформаційних сервісів національного геопорталу

1. Заявник
_____________________________________________________________________________________
                          (найменування або прізвище, ім'я та по батькові суб'єкта - отримувача захищеного доступу)
_____________________________________________________________________________________
                                                                             (поштова адреса отримувача доступу)
_____________________________________________________________________________________
                                             (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) відповідальної особи)
_____________________________________________________________________________________
                                                                            (номер телефону відповідальної особи)
_____________________________________________________________________________________
                                                                  (адреса електронної пошти відповідальної особи)

2. Прошу надати захищений доступ до таких наборів геопросторових даних з використанням сервісів національного геопорталу:
__________________________________          __________________________________
__________________________________          __________________________________
__________________________________          __________________________________

3. Територія запитуваних наборів геопросторових даних (за замовчуванням на всю доступну територію; за координатами певної зони, вибраної у вікні навігаційної карти геопорталу; за зазначеною адміністративно-територіальною одиницею (область, район, об'єднана територіальна громада або населений пункт).

4. Мета подальшого використання запитуваних наборів геопросторових даних _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5. Вид доступу до запитуваних наборів геопросторових даних (обрати варіант: 1) одноразовий доступ; 2) систематичний доступ до оновлених даних).

6. Погоджуюся з умовами та обмеженнями використання геопросторових даних, визначених у пункті 62 Порядку функціонування національної інфраструктури геопросторових даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. N 532, а також у метаданих для запитуваних даних (обов'язкова відмітка підтвердження: так)

7. Чи бажаєте оформити підписку на повідомлення про оновлення даних?

  так

  ні

____________
Примітка.

 
Заявка на отримання захищеного доступу до геопросторових даних, опублікованих на національному геопорталі, подається після реєстрації користувача в електронному кабінеті національного геопорталу.

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. N 15 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 7, ст. 164; 2016 р., N 61, ст. 2078; 2021 р., N 17, ст. 676):

1) пункт 1 після слів "політику у сфері" доповнити словами "національної інфраструктури геопросторових даних,";

2) у пункті 3:

підпункт 1 після слів "політики у сфері" доповнити словами "національної інфраструктури геопросторових даних,";

підпункт 3 після слів "політики у сфері" доповнити словами "національної інфраструктури геопросторових даних,";

3) у пункті 4:

підпункт 16 викласти в такій редакції:

"16) забезпечує створення, функціонування та розвиток національної інфраструктури геопросторових даних, зокрема національного геопорталу;";

доповнити пункт підпунктами 161 - 168 такого змісту:

"161) виконує функції держателя національного геопорталу;

162) призначає та організовує діяльність адміністратора національного геопорталу;

163) забезпечує створення технічних та програмних засобів національної інфраструктури геопросторових даних;

164) розробляє та переглядає технічні регламенти та технічні специфікації у відповідній сфері, бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів у сфері технічного регулювання;

165) проводить моніторинг функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних;

166) готує, оприлюднює та подає Мінагрополітики річний звіт про функціонування та розвиток національної інфраструктури геопросторових даних;

167) готує та надсилає звернення, вживає інших заходів до забезпечення ефективності діяльності з геопросторовими даними та метаданими, їх оприлюднення, інтероперабельності, недопущення дублювання, розбудови інформаційної взаємодії;

168) забезпечує міжнародне співробітництво у сфері національної інфраструктури геопросторових даних;".

2. У Порядку загальнодержавного топографічного і тематичного картографування, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р. N 661 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 71, ст. 2615; 2019 р., N 28, ст. 998, N 90, ст. 3000):

1) пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:

"Терміни "базові геопросторові дані" та "національний геопортал" вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про національну інфраструктуру геопросторових даних".";

2) абзаци другий і третій пункту 3 викласти в такій редакції:

"Основною державною топографічною картою є топографічна карта масштабу 1:50000.

Базовою державною топографічною картою є топографічна карта масштабу 1:10000.";

3) пункт 17 викласти в такій редакції:

"17. База топографічних даних призначена для формування, накопичення, зберігання цифрових топографічних даних у системі керування базами даних та геоінформаційних систем для забезпечення якісними базовими геопросторовими даними картографічного виробництва і геоінформаційних систем різного призначення.

База топографічних даних створюється на основі основної державної топографічної карти масштабу 1:50000 та базової державної топографічної карти масштабу 1:10000.

Для формування бази топографічних даних використовуються відомості, отримані за результатами проведення топографо-геодезичних і картографічних робіт, інженерно-геологічних та інженерно-гідрогеологічних вишукувань, земельно-кадастрових робіт, територіального планування, статистичних досліджень та інших спеціальних робіт і обстежень.

Функції адміністратора бази топографічних даних, який здійснює заходи з формування, технічного і технологічного супроводження та адміністрування бази топографічних даних, забезпечує її актуальність, достовірність, збереження та захист відомостей і доступ до них, виконує визначене Держгеокадастром державне унітарне підприємство, що належить до сфери його управління.

Адміністратор бази топографічних даних відповідно до Порядку створення та функціонування бази топографічних даних здійснює:

формування та оновлення бази топографічних даних і реєстрацію наборів базових геопросторових даних на національному геопорталі;

формування та оновлення метаданих для наборів базових геопросторових даних та їх реєстрацію на національному геопорталі;

розроблення специфікацій базових геопросторових даних та їх розміщення в базі даних реєстру специфікацій геопросторових даних національного геопорталу;

створення та ведення реєстру наборів базових геопросторових даних;

створення та ведення каталогів цифрових ортофотокарт і ортофотопланів, цифрових і електронних карт.

Порядок створення та функціонування бази топографічних даних визначається Мінагрополітики.";

4) у пункті 50 та абзаці першому пункту 54 слово "Мінекономіки" замінити словом "Мінагрополітики".

____________

Опрос