Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Методики расчета концессионных платежей

КМ Украины
Постановление КМ, Методика от 12.08.2020 № 706
действует с 18.08.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 серпня 2020 р. N 706

Київ

Про затвердження Методики розрахунку концесійних платежів

Відповідно до частини четвертої статті 34 Закону України "Про концесію" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Методику розрахунку концесійних платежів, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 25

 

МЕТОДИКА
розрахунку концесійних платежів

1. Порядок, розмір та умови внесення концесійних платежів є істотною умовою концесійного договору.

2. Концесійний платіж визначається за результатами проведення концесійного конкурсу (в тому числі конкурентного діалогу) або за результатами прямих переговорів з орендарем державного майна відповідно до статті 21 Закону України "Про концесію" (далі - прямі переговори).

За результатами проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства відповідно до висновку про доцільність прийняття рішення про здійснення державно-приватного партнерства у формі концесії концесієдавцем обирається найбільш вигідний для держави спосіб розрахунку концесійного платежу з урахуванням сфери господарської діяльності, в якій буде провадитися концесійна діяльність, істотних ризиків проекту та їх розподілу між сторонами; ринкових факторів, зокрема залежності проекту від попиту; фінансових умов реалізації проекту, що здійснюється на умовах концесії, його тривалості.

Концесійний платіж може визначатись:

як частка (у відсотках) отриманого концесіонером чистого доходу від провадження концесійної діяльності;

як частка (у відсотках) вартості наданого об'єкта концесії, визначеної за результатами його ринкової оцінки;

як фіксований платіж, що може залежати від обсягів товарів, робіт чи послуг, які надаються концесіонером;

в іншій формі, що відповідає законодавству.

Концесійний платіж може визначатися шляхом поєднання різних підходів до його розрахунку.

3. У разі створення (нового будівництва) концесіонером об'єкта концесії концесійний платіж не може визначатись як частка (у відсотках) вартості створеного (побудованого) об'єкта концесії, визначеної за результатами його ринкової оцінки.

У разі створення (нового будівництва) концесіонером об'єкта концесії концесійний платіж (за наявності) встановлюється відповідно до абзацу сьомого частини четвертої статті 34 Закону України "Про концесію" (далі - Закон).

4. Концесійний платіж за результатами концесійного конкурсу або прямих переговорів розраховується:

1) як частка (у відсотках) отриманого концесіонером чистого доходу від провадження концесійної діяльності за такою формулою:

КП = ЧД ґ СКП,

де КП - розмір концесійного платежу, гривень;

ЧД - чистий дохід за відповідний звітний період (місяць/квартал/півроку/рік) від провадження концесійної діяльності (реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), що здійснюється відповідно до умов концесійного договору, гривень;

СКП - ставка концесійного платежу, відсотків;

2) як частка (у відсотках) вартості наданого об'єкта концесії, визначеної за результатами його ринкової оцінки. Для такого розрахунку визначається оціночний розмір концесійного платежу за такою формулою:

КПо = (Вр ґ СКП) / n,

де КПо - оціночний розмір концесійного платежу, гривень;

Вр - ринкова вартість наданого об'єкта концесії за результатами його незалежної оцінки на дату оцінки об'єкта концесії, проведеної в порядку, визначеному законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність (без податку на додану вартість), гривень;

СКП - ставка концесійного платежу, відсотків;

n - періодичність сплати концесійного платежу (визначається в концесійному договорі (місяць (12), квартал (4), півроку (2), рік (1).

Оціночний розмір концесійного платежу підлягає обов'язковій індексації на індекс споживчих цін.

З метою визначення у концесійному договорі концесійного платежу за перший звітний період визначається розмір концесійного платежу за базовий період розрахунку за такою формулою:

КПб = КПо ґ ІСЦб,

де КПб - розмір концесійного платежу за базовий період розрахунку, гривень;

КПо - оціночний розмір концесійного платежу, гривень;

ІСЦб - індекс споживчих цін з дати проведення оцінки наданого об'єкта концесії до початку першого звітного періоду, за який здійснюється концесійний платіж.

Розмір концесійного платежу за перший період розрахунку (місяць, квартал, півроку, рік) визначається шляхом коригування розміру концесійного платежу за базовий період розрахунку на індекс споживчих цін за період з першого числа, що настає за базовим періодом розрахунку, до останнього числа першого періоду розрахунку концесійного платежу.

Розмір концесійного платежу за кожний наступний період визначається шляхом коригування розміру концесійного платежу за попередній період на індекс споживчих цін за відповідний звітний період.

У разі надання концесієдавцем протягом строку дії концесійного договору концесіонеру нових об'єктів концесії відповідно до умов такого договору концесійний платіж може збільшуватися у порядку, передбаченому концесійним договором.

У разі проведення прямих переговорів розмір концесійного платежу визначається з урахуванням вимог абзацу третього частини четвертої статті 21 Закону;

3) як фіксований платіж, що може залежати від обсягів товарів, робіт чи послуг, які надаються концесіонером (далі - обсяг товарів, робіт чи послуг). Фіксований платіж визначається у грошовій формі як добуток платежу за одиницю товару, роботи чи послуги (далі - платіж) і загальної кількості одиниць товарів, робіт чи послуг. Розмір платежу може зменшуватися у разі збільшення обсягу товарів, робіт чи послуг. Мінімальні пороги збільшення обсягу товарів, робіт чи послуг, що дають підстави для зменшення розміру платежу, а також максимальний розмір такого зменшення визначаються у конкурсній документації. Фіксований платіж, визначений у гривні, підлягає індексації на індекс споживчих цін в порядку та на умовах, визначених концесійним договором, якщо це передбачено таким договором. Фіксований платіж може визначатися в іноземній валюті за умови, що валютою концесійного платежу буде національна валюта України за обмінним курсом, установленим Національним банком на дату сплати концесійного платежу.

5. Розмір ставки концесійного платежу визначається за результатами:

концесійного конкурсу та складається з мінімальної ставки концесійного платежу, зазначеної в конкурсній документації, та додаткової ставки концесійного платежу, запропонованої переможцем концесійного конкурсу;

проведення прямих переговорів з урахуванням висновку про доцільність прийняття рішення про здійснення державно-приватного партнерства у формі концесії.

Спосіб розрахунку мінімальної ставки концесійного платежу визначається за результатами проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства з урахуванням економічної ефективності відповідного проекту та сфери господарської діяльності, в якій провадиться концесійна діяльність; істотних ризиків проекту та їх розподілу між сторонами; ринкових факторів, зокрема залежності проекту від попиту; фінансових умов реалізації проекту, що здійснюється на умовах концесії, його тривалості та інших факторів, що можуть здійснювати вплив на його реалізацію. Розмір мінімальної ставки концесійного платежу розраховується у спосіб, визначений за результатами проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, та зазначається в конкурсній документації.

6. Концесійні платежі в проектах, що здійснюються на умовах концесії щодо будівництва та подальшої експлуатації автомобільних доріг, вносяться концесіонером з урахуванням вимог абзацу першого частини другої статті 43 Закону.

7. На підставі рішення суду/арбітражу, яке набрало законної сили, у разі, коли це передбачено концесійним договором, розмір концесійного платежу зменшується на:

суму штрафів, неустойки, які підлягають сплаті концесієдавцем за невиконання або неналежне виконання концесієдавцем зобов'язань за концесійним договором;

суму інвестицій концесіонера в частині, що не була відшкодована протягом строку дії концесійного договору, а також суму збитків (включаючи упущену вигоду), завданих достроковим припиненням договору в разі дострокового припинення концесійного договору у зв'язку з порушенням концесієдавцем зобов'язань за таким договором;

суму збитків, завданих концесіонеру внаслідок прийняття державними органами або органами місцевого самоврядування рішень, що порушують права концесіонера.

Розмір концесійного платежу не може мати від'ємне значення.

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. N 639 "Про затвердження Методики розрахунку концесійних платежів" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 15, ст. 622).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 р. N 605 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 19, ст. 1322).

3. Пункт 5 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. N 1041 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 79, ст. 2909).

4. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2012 р. N 1222 "Про затвердження Методики оцінки об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що передаються в оренду чи концесію" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 76, ст. 2816).

5. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2016 р. N 130 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. N 639" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 19, ст. 766).

6. Пункт 27 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 р. N 916 (Офіційний вісник України, 2019 р., N 90, ст. 3000).

____________

Опрос