Идет загрузка документа (41 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка заключения контрактов о прохождении государственной службы

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 17.06.2020 № 494
действует с 23.06.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 червня 2020 р. N 494

Київ

Про затвердження Порядку укладення контрактів про проходження державної служби

Відповідно до статті 311 Закону України "Про державну службу" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок укладення контрактів про проходження державної служби, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 81

 

ПОРЯДОК
укладення контрактів про проходження державної служби

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає зміст, процедуру укладення, зміни та розірвання контракту про проходження державної служби (далі - контракт) як строкового трудового договору, укладеного між державним органом та особою, яка призначається (переводиться) на посаду державної служби категорії "Б" або "В" (далі - особа).

2. Метою укладення контрактів є прийняття ефективних рішень з управління персоналом в державних органах для виконання завдань і функцій таких органів та/або їх структурних підрозділів, що мають тимчасовий характер.

3. Укладення контрактів здійснюється з дотриманням принципів законності, ефективності, прозорості та доброчесності.

Під час укладання контракту не допускається звуження обсягу прав особи, визначених законодавством з питань державної служби та законодавством про працю в частині, не врегульованій Законом України "Про державну службу".

4. Контракт може бути укладено з особою, яка призначається (переводиться) на посаду державної служби та основні посадові обов'язки за посадою якої передбачають виконання конкретного завдання (завдань), яке є заздалегідь визначеним, досяжним, з встановленими датами початку і завершення виконання (не виконується постійно).

Робота на посаді державної служби, яка передбачає укладення контракту, не може бути типовою та повторюваною.

5. Учасниками процедури укладення контракту є:

суб'єкт призначення або керівник державної служби;

переможець конкурсу на зайняття посади державної служби або державний службовець, що переводиться на відповідну посаду державної служби;

служба управління персоналом.

6. Сторонами контракту є державний орган в особі суб'єкта призначення або керівника державної служби та особа, яка призначається (переводиться) на посаду державної служби.

7. Суб'єкт призначення або керівник державної служби приймає рішення про віднесення посади державної служби до посад, призначення на які здійснюється з укладенням контракту, до прийняття наказу (розпорядження) про оголошення конкурсу на зайняття такої посади або до заміщення такої посади шляхом переведення.

Служба управління персоналом за дорученням суб'єкта призначення або керівника державної служби складає проект контракту за відповідною посадою державної служби згідно з цим Порядком до прийняття рішення про оголошення конкурсу або переведення державного службовця на таку посаду.

8. Контракт укладається за формою Типового контракту про проходження державної служби згідно з додатком.

Зміст контракту

9. Відповідно до контракту особа зобов'язується виконувати завдання, а державний орган зобов'язується виплачувати їй заробітну плату згідно із Законом України "Про державну службу".

Завдання, передбачені у контракті, визначаються в межах повноважень, встановлених посадовою інструкцією.

Завдання містять ключові показники результативності, ефективності та якості їх виконання (далі - ключові показники), які повинні відображати кінцевий результат, на досягнення якого спрямовано діяльність особи. Ключові показники повинні вимірюватися в кількісному та/або якісному вираженні і мати чіткі строки виконання.

10. Особа зобов'язана виконувати завдання, визначені контрактом, особисто.

Контрактом визначаються окремі етапи виконання завдань. Про виконання окремого етапу завдання особа звітує у спосіб і в строки, визначені контрактом.

11. Строки виконання завдань та окремих етапів їх виконання визначаються з розрахунку тривалості робочого часу 40 годин на тиждень з урахуванням часу надання особі в установленому порядку відпусток, на які вона набула право відповідно до закону.

12. Визначені контрактом строки завершення окремих етапів виконання завдань продовжуються на відповідну кількість днів (в межах строку дії контракту), протягом яких особа фактично не виконувала посадові обов'язки у зв'язку з тимчасовою відсутністю, але за нею зберігалася посада державної служби відповідно до законодавства.

13. Умови, розміри та критерії встановлення місячної або квартальної премії відповідно до особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи державного органу визначаються згідно з положенням про преміювання у відповідному державному органі.

Умови, розміри та критерії встановлення місячної або квартальної премії за належне виконання умов контракту визначаються у контракті.

14. У контракті зазначаються предмет, істотні та додаткові умови, строк дії контракту та реквізити сторін. До контракту додається графік виконання завдань, який є його невід'ємною частиною.

15. Істотними умовами контракту є:

місце роботи і посада державної служби;

спеціальні вимоги до осіб, які претендують на посаду державної служби, за якою укладається контракт;

дата набрання чинності та строк дії контракту;

права та обов'язки сторін;

завдання і ключові показники результативності, ефективності та якості їх виконання, строки їх виконання;

режим праці та відпочинку;

умови оплати праці;

відповідальність сторін та вирішення спорів;

підстави зміни умов, припинення дії та розірвання контракту.

16. Істотні умови контракту повинні відповідати істотним умовам, оприлюдненим в оголошенні про проведення конкурсу.

Зміна істотних умов контракту, оприлюднених в оголошенні, не допускається.

17. Контракт набирає чинності з дати, визначеної в акті про призначення на посаду як дата початку виконання посадових обов'язків.

18. Строк дії контракту не може становити більше трьох років.

19. Умови контракту можуть передбачати виконання особою завдань у приміщенні державного органу (на робочому місці) з поширенням на неї правил внутрішнього службового розпорядку та/або за межами приміщення державного органу (дистанційно), у тому числі з можливістю віддаленого доступу за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. У разі виконання завдань в дистанційному режимі сторони можуть визначати періоди часу, в які особа зобов'язана бути присутньою в приміщенні державного органу (на робочому місці).

20. За взаємною домовленістю сторони можуть визначити додаткові умови контракту про проходження державної служби, що не суперечать Закону України "Про державну службу" та не звужують обсяг прав особи.

Додатковими умовами контракту, зокрема, можуть бути:

встановлення випробування для особи з метою визначення її відповідності займаній посаді із зазначенням його строку;

направлення особи у службові відрядження;

умови професійного розвитку особи;

надання службового транспорту та умови його експлуатації;

види розумного пристосування для особи з інвалідністю.

Процедура укладення та зміни контракту

21. З метою узгодження положень проекту контракту між сторонами служба управління персоналом державного органу:

організовує обговорення його додаткових умов між особою та суб'єктом призначення або керівником державної служби;

готує проект контракту до підписання на основі наданих особою документів.

22. Контракт укладається до прийняття рішення про призначення на посаду відповідної особи шляхом його підписання сторонами.

23. Контракт укладається у письмовій формі у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких передається особі разом з копією акта про призначення на посаду, а другий зберігається в особовій справі державного службовця.

24. Зміни до контракту вносяться в порядку, передбаченому для укладення контракту, шляхом підписання його сторонами відповідних додаткових угод.

Припинення дії контракту

25. Дія контракту припиняється з підстав, передбачених законом.

Суб'єкт призначення або керівник державної служби до прийняття наказу (розпорядження) про оголошення конкурсу на зайняття відповідної посади або до її заміщення шляхом переведення може визначити додаткові, крім встановлених законодавством, підстави розірвання контракту, а також строки та порядок повідомлення про це сторонам.

26. Припинення дії або розірвання контракту передбачає припинення особою державної служби на відповідній посаді.

 

ТИПОВИЙ КОНТРАКТ
про проходження державної служби

______________________
(місце укладення)

"___" ____________ 20__ р.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                            (найменування органу державної влади)
(далі - державний орган) в особі _________________________________________________________
                                                                                                               (посада, прізвище, ім'я та по батькові
_____________________________________________________________________________________,
                                                              суб'єкта призначення або керівника державної служби)
який діє на підставі ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                         (положення про державний орган, ким та коли затверджене)
з однієї сторони, та громадянин (громадянка) України ______________________________________
                                                                                                                                                              (прізвище,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                 ім'я та по батькові)
який (яка) призначається (переводиться) на посаду державної служби
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                            (найменування посади державної служби)
(далі - особа), з іншої сторони (далі - сторони), уклали цей контракт про нижченаведене.

Загальні положення

1. На відносини сторін за цим контрактом поширюється дія Закону України "Про державну службу", інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини щодо проходження державної служби.

2. Цей контракт є особливою формою строкового трудового договору.

3. Цей контракт є підставою для призначення особи на посаду державної служби.

4. Спеціальними вимогами до особи є*:
_____________________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________________.

____________
* Зазначаються спеціальні вимоги, визначені відповідно до частини третьої статті 20 Закону України "Про державну службу".

Предмет контракту

5. Особа відповідно до цього контракту зобов'язується виконати такі завдання та досягти визначених показників результативності, ефективності та якості їх виконання (далі - ключові показники):

Порядковий номер

Найменування завдання

Ключові показники**

Строк виконання завдання

1

 

 

 

2

 

 

 

...

 

 

 

____________
** Відображається кінцевий результат виконання визначеного завдання, на досягнення якого спрямовано діяльність особи. Він повинен вимірюватися в кількісному та/або якісному вираженні (строк, кількість, відсоток, кількість допустимих відхилень, умови, що свідчать про якість, тощо).

6. Окремі етапи виконання завдань та строки їх завершення, ключові показники завершення етапу завдання, спосіб передачі результатів та уповноважена особа, якій вони передаються, визначаються сторонами у графіку виконання завдань, що додається до цього контракту.

7. Графік виконання завдань може переглядатися сторонами шляхом укладення додаткової угоди до цього контракту, зокрема у разі необхідності продовження строків на час, коли особа фактично не виконувала посадові обов'язки, але за нею зберігалася посада державної служби відповідно до законодавства.

Права та обов'язки сторін

8. Права сторін визначаються Законом України "Про державну службу", іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відносини щодо проходження державної служби.

9. Державний орган зобов'язується:

створювати належні умови праці, своєчасно та у повному обсязі забезпечувати особу матеріально-технічними ресурсами, необхідними для виконання її посадових обов'язків, а саме:
_____________________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________________;

забезпечити в установленому порядку особі доступ до інформації та матеріалів, необхідних для належного виконання завдань;

надавати особі лише доручення, які безпосередньо спрямовані на виконання завдань, передбачених цим контрактом;

забезпечити дотримання прав особи, передбачених законодавством.

10. Особа зобов'язана:

особисто виконувати завдання, визначені цим контрактом;

виконувати обов'язки, визначені у Законі України "Про державну службу", відповідних положеннях про структурні підрозділи державного органу, посадовій інструкції та умови цього контракту;

не розголошувати інформацію з обмеженим доступом, яка стала їй відома у зв'язку з виконанням посадових обов'язків та завдань;

дотримуватися службової дисципліни, обмежень та заборон, пов'язаних з проходженням державної служби, інформувати безпосереднього керівника про обставини, що унеможливлюють подальше проходження служби, перебування на займаній посаді або виконання умов цього контракту.

Режим праці та відпочинку

11. Робочий час і час відпочинку особи встановлюється відповідно до статті 56 Закону України "Про державну службу".

12. Завдання, передбачені цим контрактом, виконуються особою
_____________________________________________________________________________________.
                   (у приміщенні державного органу (на робочому місці) з поширенням на нього правил внутрішнього
                 службового розпорядку / за межами приміщення державного органу (дистанційно) із зазначенням у разі
                                  потреби строків та умов обов'язкової присутності у приміщенні державного органу).

13. Під час виконання особою завдань дистанційно (поза межами приміщення державного органу) на неї не поширюються вимоги розділів "Робочий час і час відпочинку державного службовця" та "Порядок повідомлення державним службовцем про свою відсутність" Правил внутрішнього службового розпорядку державного органу.

Умови оплати праці

14. Заробітна плата особи складається з компонентів, визначених у Законі України "Про державну службу".

15. Розмір посадового окладу визначається відповідно до схеми посадових окладів на посадах державної служби, затвердженої Кабінетом міністрів України. Розміри надбавок за вислугу років та за ранг державного службовця визначаються відповідно до законодавства з питань державної служби.

16. Встановлення особі премії відповідно до особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи державного органу проводиться відповідно до положення про преміювання у державному органі.

За умови повного та якісного (результат високої якості, що не потребує додаткового доопрацювання, робота проводилась ефективно) виконання завдань, передбачених контрактом, завчасного виконання таких завдань особі може встановлюватися _________________________________ премія
                                                                                                                                                        (місячна або квартальна)
за належне виконання умов контракту.

Встановлення премії здійснюється у розмірі до __________ відсотків посадового окладу на підставі таких критеріїв/умов:
_____________________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________________.

17. Особі можуть встановлюватися надбавки за інтенсивність праці та/або за виконання особливо важливої роботи. Встановлення зазначених надбавок здійснюється відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. N 15 (Офіційний вісник України, 2017 р., N 9, ст. 284).

Додаткові умови

18. У разі потреби зазначаються додаткові умови контракту відповідно до пункту 20 Порядку застосування контрактів про проходження державної служби.

Відповідальність сторін, вирішення спорів

19. За невиконання або неналежне виконання обов'язків, передбачених Законом України "Про державну службу" та цим контрактом, сторони несуть відповідальність згідно із законом.

20. Спори між сторонами вирішуються в порядку, визначеному законодавством.

Зміни умов, припинення дії та розірвання цього контракту

21. Зміни до цього контракту вносяться за згодою сторін або з підстав, передбачених законодавством, шляхом підписання сторонами додаткових угод у письмовій формі у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких передається особі, а другий зберігається в її особовій справі.

Внесення змін до істотних умов контракту, визначених Законом України "Про державну службу", не допускається.

22. Дія цього контракту припиняється:

у разі закінчення строку, на який укладено цей контракт;

за ініціативою особи або за угодою сторін;

за ініціативою державного органу - у разі невиконання або неналежного виконання особою умов цього контракту;

у разі припинення державної служби з підстав, визначених частиною першою статті 83 Закону України "Про державну службу".

У разі невиконання або неналежного виконання особою умов цього контракту державний орган повідомляє особі про припинення цього контракту не пізніше ніж за сім календарних днів до такого припинення.

23. Неналежним виконанням або невиконанням особою цього контракту вважається:
_____________________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________________.

24. Додатковими підставами для розірвання цього контракту є:

переведення особи на іншу посаду державної служби;

_____________________________________________________________________________________.

25. У разі настання додаткових підстав для розірвання цього контракту одна із сторін повідомляє іншій стороні про таке розірвання не пізніше ніж за ______ календарних днів до припинення дії цього контракту шляхом _____________________________________________________________________.
                                                                                                          (зазначається порядок повідомлення)

26. Особа звільняється із займаної посади державної служби в останній день строку дії цього контракту.

Строк дії цього контракту

27. Строк дії цього контракту з "___" ____________ 20__ р. по "___" ____________ 20__ року.

Цей контракт набирає чинності після його підписання сторонами з дати, визначеної в акті про призначення особи на посаду ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 (найменування посади державної служби)
як дата початку виконання посадових обов'язків.

28. Дія цього контракту за умови належного виконання особою його обов'язків, завдань і ключових показників, передбачених цим контрактом, може бути один раз продовжена за угодою сторін на строк, що не перевищує три роки.

Додаткова угода про продовження строку дії цього контракту повинна бути укладена сторонами не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку його дії.

29. Цей контракт складено у двох примірниках (по одному для кожної із сторін), що мають однакову юридичну силу.

Місцезнаходження та реквізити сторін

Державний орган

_________________________________________
_________________________________________

Місцезнаходження
_________________________________________
_________________________________________

Номер телефону
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
              (посада суб'єкта призначення або керівника
                                      державної служби)

 

 

 

_______________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)


М. П.

Особа

_________________________________________
_________________________________________

Місце проживання
_________________________________________
_________________________________________

Паспорт громадянина України
(серія, номер (у разі наявності), дата видачі та суб'єкт, що видав паспорт)
_________________________________________
_________________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків _______________________________

Номер телефону
_________________________________________

_______________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)


 

 

ГРАФІК
виконання завдань

Номер завдання

Етапи завдання та строки їх завершення

Ключовий показник завершення етапу завдання*

Спосіб передачі результатів виконання відповідного етапу**

Уповноважена особа, якій передаються результати

1

1)

 

 

 

2)

 

 

 

...

 

 

 

2

1)

 

 

 

2)

 

 

 

...

 

 

 

__________________________
(посада суб'єкта призначення або
керівника державної служби)

________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

Особа, з якою укладається контракт

________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

____________
* Відображається кінцевий результат виконання етапу завдання, на досягнення якого спрямовано діяльність особи. Він повинен вимірюватися в кількісному та/або якісному вираженні (строк, кількість, відсоток, кількість допустимих відхилень, умови, що свідчать про якість, тощо).

Ключовий показник завершення останнього етапу завдання повинен збігатися з ключовим показником виконання завдання, визначеного цим графіком.

** Зазначається прийнятний для сторін спосіб передачі результатів - надсилання електронною поштою, системою електронного документообігу тощо.

____________

Опрос