Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 31 августа 2016 г. N 580

КМ Украины
Постановление КМ от 03.03.2020 № 208
действует с 01.05.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 березня 2020 р. N 208

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 р. N 580

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 р. N 580 "Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 71, ст. 2385; 2019 р., N 47, ст. 1614) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 травня 2020 року.

 

Прем'єр-міністр України

О. ГОНЧАРУК

Інд. 75

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 р. N 580

1. У постанові:

1) у назві постанови слова "проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки" замінити словами "документації із землеустрою";

2) пункт 1 постанови викласти в такій редакції:

"1. Погодитися з пропозиціями Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру стосовно реалізації з 1 травня 2020 р. у територіальних органах Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру, що забезпечують здійснення повноважень з погодження документації із землеустрою, у випадках, визначених статтею 186 Земельного кодексу України, пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності погодження документації із землеустрою територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру (далі - пілотний проект).";

3) у пункті 2 слова "проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки" замінити словами "документації із землеустрою";

4) у пункті 3:

в абзаці першому слова і цифри "до 1 жовтня 2016 р." замінити словами і цифрами "до 1 травня 2020 р.";

в абзаці третьому слова "проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки" замінити словами "документації із землеустрою";

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"створення можливості для подання документації із землеустрою на погодження в електронній формі та перевірки розробником стану погодження документації із землеустрою за допомогою офіційного веб-сайту Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру.";

5) у пункті 4 слова і цифри "Міністерству аграрної політики та продовольства подати до 1 березня 2017 р." замінити словами і цифрами "Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства подати до 1 травня 2021 р.".

2. У Тимчасовому порядку взаємодії між територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру на період реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру під час погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки, затвердженому зазначеною постановою:

1) у назві та пункті 1 Тимчасового порядку слова "проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки" замінити словами "документації із землеустрою";

2) пункти 2 і 3 викласти в такій редакції:

"2. Для погодження документації із землеустрою особа, яка відповідно до вимог статті 26 Закону України "Про землеустрій" є розробником документації із землеустрою (далі - розробник), подає оригінал документації із землеустрою в електронній формі через офіційний веб-сайт Держгеокадастру, зазначаючи територіальний орган Держгеокадастру за місцем розташування земельної ділянки.

3. На документацію із землеустрою в електронній формі накладається кваліфікований електронний підпис розробника, який підтверджує її відповідність положенням нормативно-технічних документів, державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою.";

3) у пункті 4:

в абзаці першому слова "проекту землеустрою в електронному вигляді" замінити словами "документації із землеустрою в електронній формі";

в абзаці п'ятому слова "(з текстовим змістом, нескановане зображення)" виключити;

в абзаці шостому цифру "3" замінити цифрами "50";

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"Якість документації із землеустрою в електронній формі повинна забезпечувати розбірливе читання її змісту.";

4) у пункті 5:

абзац перший викласти в такій редакції:

"5. Територіальний орган Держгеокадастру в день надходження документації із землеустрою в електронній формі:";

в абзаці другому слова "за описом" виключити;

абзац третій виключити;

в абзаці четвертому слова "в електронному вигляді, засвідчений кваліфікованим електронним підписом" замінити словами "в електронній формі, на яку накладено кваліфікований електронний підпис";

5) пункт 6 виключити;

6) у пункті 13 слова і цифри "статтею 1861 Земельного кодексу України" замінити словами і цифрами "статтями 186 і 1861 Земельного кодексу України";

7) пункти 14 - 16 викласти в такій редакції:

"14. Під час розгляду документації із землеустрою опрацьовується документація із землеустрою в електронній формі із накладеним на неї кваліфікованим електронним підписом розробника.

15. За результатами розгляду документації із землеустрою відповідний експерт державної експертизи у строк, що не перевищує п'яти робочих днів з дня надходження документації із землеустрою, готує згідно з додатком висновок про погодження або про відмову в погодженні документації із землеустрою в електронній формі із накладенням на нього кваліфікованого електронного підпису, після чого реєструє в системі електронного документообігу Держгеокадастру з обов'язковим нанесенням штрихкоду, який включає реєстраційні індекс і дату.

16. Висновок про погодження або про відмову в погодженні документації із землеустрою в електронній формі надсилається через систему електронного документообігу Держгеокадастру на електронну адресу розробнику документації із землеустрою у строк, що не перевищує одного робочого дня з дня його реєстрації в системі електронного документообігу Держгеокадастру.";

8) пункт 17 виключити;

9) пункт 18 викласти в такій редакції:

"18. Висновки про погодження або про відмову в погодженні документації із землеустрою експертів державної експертизи підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Держгеокадастру з урахуванням законодавства про захист персональних даних.";

10) у пункті 19 слово "його" замінити словом "її";

11) у тексті Тимчасового порядку слова "проект землеустрою" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "документація із землеустрою" у відповідному відмінку.

3. Додаток до Тимчасового порядку викласти в такій редакції:

ВИСНОВОК
про розгляд документації із землеустрою

1. Назва документації із землеустрою, що розглядається _____________________________________.

2. Замовник документації із землеустрою _________________________________________________.

3. Розробник документації із землеустрою ________________________________________________.

4. Дата подання на погодження ___ ____________ 20__ р.

5. Підстава для розроблення документації із землеустрою ___________________________________.

6. Основні характеристики земельної ділянки відповідно до документації із землеустрою:

1) адреса (місце розташування) _________________________________________________________;

2) загальна площа ____________________________________________________ (гектарів/кв. метр);

3) категорія земель:

на момент складення документації із землеустрою __________________________________________
_____________________________________________________________________________________;

запропоновано документацією із землеустрою _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________;

цільове призначення земельної ділянки, код згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель:

на момент складення документації із землеустрою __________________________________________
_____________________________________________________________________________________;

запропоновано документацією із землеустрою _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________;

склад угідь:

на момент складення документації із землеустрою __________________________________________
_____________________________________________________________________________________;

запропоновано документацією із землеустрою _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________;

форма власності:

на момент складення документації із землеустрою __________________________________________
_____________________________________________________________________________________;

запропоновано документацією із землеустрою _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________;

4) належність земельної ділянки до особливо цінних земель __________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                    (у разі належності зазначається інформація про те, до яких
_____________________________________________________________________________________;
                                                                            особливо цінних земель належить земельна ділянка)

5) наявність обмежень на земельній ділянці ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                     (у разі наявності зазначаються конкретні обмеження)

7. Необхідність проведення обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації (так/ні).

8. Аналіз документації із землеустрою на відповідність її положень вимогам земельного законодавства та прийнятим відповідно до нього нормативно-правовим актам, документації із землеустрою __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

9. Зауваження та пропозиції до документації із землеустрою:
_____________________________________________________________________________________
                     (у разі наявності зазначаються конкретні зауваження та пропозиції з посиланням на вимоги земельного
_____________________________________________________________________________________.
                   законодавства та прийнятих відповідно до нього нормативно-правових актів, документації із землеустрою)

10. Підсумкова оцінка документації із землеустрою (погоджується / не погоджується).

Строк дії висновку необмежений

Експерт державної експертизи ___________________________________________________________
                                                                                                                               (власне ім'я та прізвище)

Примітка. Підпункти 3 - 5 пункту 6 цього висновку не заповнюються в разі розгляду схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць; проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів; робочих проектів землеустрою.".

____________

Опрос