Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы реализации экспериментального проекта по созданию "единого входа" обработки обращений граждан, запросов на публичную информацию, обращений и сообщений о/или от лиц, пострадавших от торговли людьми, домашнего насилия, насилия по признаку пола, насилия относительно детей, или об угрозе совершения такого насилия

КМ Украины
Постановление КМ, Меморандум от 19.02.2020 № 128
действует с 28.02.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 лютого 2020 р. N 128

Київ

Деякі питання реалізації експериментального проекту із створення "єдиного входу" опрацювання звернень громадян, запитів на публічну інформацію, звернень та повідомлень про/або від осіб, які постраждали від торгівлі людьми, домашнього насильства, насильства за ознакою статі, насильства стосовно дітей, або про загрозу вчинення такого насильства

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністра Кабінету Міністрів щодо надання можливості органам виконавчої влади долучатися за власною ініціативою до експериментального проекту із створення "єдиного входу" опрацювання звернень громадян, запитів на публічну інформацію, звернень та повідомлень про/або від осіб, які постраждали від торгівлі людьми, домашнього насильства, насильства за ознакою статі, насильства стосовно дітей, або про загрозу вчинення такого насильства шляхом підписання відповідного меморандуму, примірна форма якого додається.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

О. ГОНЧАРУК

Інд. 86

 

МЕМОРАНДУМ
про долучення органу виконавчої влади до експериментального проекту із створення "єдиного входу" опрацювання звернень громадян, запитів на публічну інформацію, звернень та повідомлень про/або від осіб, які постраждали від торгівлі людьми, домашнього насильства, насильства за ознакою статі, насильства стосовно дітей, або про загрозу вчинення такого насильства

м. Київ

"___" ____________ 2020 року

Міністр Кабінету Міністрів України _______________________________________________________,
                                                               (прізвище, ім'я, по батькові)

з однієї сторони, та __________________________________________________________ (далі - орган
                                                                                 (найменування органу виконавчої влади)

виконавчої влади) в особі _______________________________________________________________,
                                                                            (посада та прізвище, ім'я, по батькові керівника органу виконавчої влади)

з іншої сторони, разом іменовані сторони, усвідомлюючи важливість та пріоритетність реалізації державної політики щодо досягнення визначеної Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, схваленою Постановою Верховної Ради України від 4 жовтня 2019 р. N 188-IX, Цілі 11 "Людина живе в державі, яка ставить перед собою реалістичні цілі та досягає їх з використанням розумно необхідних для цього ресурсів", зокрема в частині запровадження системи маршрутизації та інтелектуального опрацювання звернень громадян з метою зменшення кількості "формальних відписок", формування необхідної для роботи аналітики, вимірювання рівня задоволеності українців від контакту через кол-центр або надсилання звернення, покращення сервісу опрацювання звернень громадян та запровадження філософії, що громадянин - це клієнт, що є основою світогляду державного службовця, уклали цей Меморандум про таке:

1. Орган виконавчої влади, керуючись пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2020 р. N 128, з власної ініціативи долучається до експериментального проекту із створення "єдиного входу" опрацювання звернень громадян, запитів на публічну інформацію, звернень та повідомлень про/або від осіб, які постраждали від торгівлі людьми, домашнього насильства, насильства за ознакою статі, насильства стосовно дітей, або про загрозу вчинення такого насильства (далі - експериментальний проект).

2. Орган виконавчої влади підтверджує своє зобов'язання виконувати всі умови експериментального проекту, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. N 972 "Про реалізацію експериментального проекту із створення "єдиного входу" опрацювання звернень громадян та запитів на публічну інформацію" (Офіційний вісник України, 2019 р., N 96, ст. 3177) (далі - постанова).

Сторони погодилися, що участь органу виконавчої влади в експериментальному проекті поширюється на звернення, які надійшли до нього через його контактний центр та/або довідкову телефонну лінію.

3. Предметом Меморандуму є участь органу виконавчої влади у реалізації завдань експериментального проекту, визначених пунктом 5 Порядку реалізації експериментального проекту із створення "єдиного входу" опрацювання звернень громадян, запитів на публічну інформацію, звернень та повідомлень про/або від осіб, які постраждали від торгівлі людьми, домашнього насильства, насильства за ознакою статі, насильства стосовно дітей, або про загрозу вчинення такого насильства, затвердженого постановою, та забезпечення досягнення мети експериментального проекту, визначеної пунктом 3 зазначеного Порядку.

4. В рамках Меморандуму сторони мають право:

обмінюватися інформацією, зокрема документованою (шляхом надсилання сторонами одна одній повідомлень, організації зустрічей представників сторін), що належить до предмета Меморандуму;

вживати у разі потреби заходів для забезпечення захисту інформації відповідно до вимог законодавства;

напрацьовувати спільні пропозиції щодо внесення необхідних змін до законодавства, яким регулюються питання опрацювання звернень громадян та запитів на публічну інформацію, а також щодо впровадження результатів експериментального проекту в роботу органу виконавчої влади;

організовувати обговорення та консультації з питань, які стосуються діяльності сторін і становлять взаємний інтерес.

5. Сторони здійснюють співробітництво відповідно до вимог законодавства, а також інших документів, що регламентують діяльність кожної із сторін.

6. Цей Меморандум укладений і підписується у двох оригінальних примірниках, один з яких зберігається у Секретаріаті Кабінету Міністрів України, інший - в органі виконавчої влади.

7. Цей Меморандум набирає чинності з дня його підписання сторонами і діє до моменту подання звіту про результати реалізації експериментального проекту, визначеного абзацом четвертим пункту 7 постанови.

8. Усі зміни та доповнення до Меморандуму, його розірвання вчиняються в період його дії у формі додаткової Угоди, яка укладається у письмовій формі та набирає чинності з дня її підписання сторонами і є невід'ємною частиною цього Меморандуму.

Посада керівника органу
виконавчої влади

Міністр
Кабінету Міністрів України

___________________
(підпис)

____________________
(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У пункті 1 Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. N 348 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 16, с. 85):

в абзаці першому слова "ведеться окремо від інших видів діловодства і покладається на спеціально призначених для цього посадових осіб чи на підрозділ службового апарату" замінити словами і цифрами "здійснюється на засадах, визначених Типовою інструкцією з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. N 55 "Деякі питання документування управлінської діяльності" (Офіційний вісник України, 2018 р., N 23, ст. 770), з урахуванням передбачених цією Інструкцією особливостей для реєстрації пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг громадян, що надійшли до організації";

після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Ця Інструкція має рекомендаційний характер для об'єднань громадян, а також підприємств, установ та організацій приватної форми власності.".

У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим.

2. У Типовій інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. N 55 "Деякі питання документування управлінської діяльності" (Офіційний вісник України, 2018 р., N 23, ст. 770; 2019 р., N 38, ст. 1336):

1) в абзаці восьмому пункту 1 слова "та не можуть регулюватися цією Інструкцією" замінити словами ", при цьому вимоги цієї Інструкції поширюються на зазначені види діловодства в частині загальних принципів роботи з документами та в тій частині, яка прямо не визначена окремими нормативно-правовими актами";

2) абзац другий пункту 152 викласти в такій редакції:

"Проекти наказів (розпоряджень) з кадрових питань (особового складу) готуються відповідно до вимог, визначених цією Інструкцією, та з урахуванням особливостей, які визначаються законами та іншими актами Кабінету Міністрів України.";

3) у пункті 193:

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"Для документів постійного та тривалого (понад 10 років) строку зберігання, створених в електронній формі, виготовляється паперова копія такого документа, яка формується у справу відповідно до затвердженої номенклатури справ для зберігання.";

абзац восьмий виключити.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. N 972 "Про реалізацію експериментального проекту із створення "єдиного входу" опрацювання звернень громадян та запитів на публічну інформацію" (Офіційний вісник України, 2019 р., N 96, ст. 3177; 2020 р., N 4, ст. 217):

1) у постанові:

у пункті 4:

абзац другий викласти в такій редакції:

"учасниками експериментального проекту є Урядовий контактний центр, Секретаріат Кабінету Міністрів України, Міністерство соціальної політики, Державна митна служба, а також органи виконавчої влади, що долучилися до експериментального проекту шляхом підписання меморандуму, примірна форма якого затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2020 р. N 128 "Деякі питання реалізації експериментального проекту із створення "єдиного входу" опрацювання звернень громадян, запитів на публічну інформацію, звернень та повідомлень про/або від осіб, які постраждали від торгівлі людьми, домашнього насильства, насильства за ознакою статі, насильства стосовно дітей, або про загрозу вчинення такого насильства" (далі - долучені органи);";

після абзацу четвертого доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"долучений орган за погодженням з Міністром Кабінету Міністрів України в рамках підписаного меморандуму, зазначеного в абзаці другому цього пункту, має право поширити щодо себе експериментальний проект на звернення, які надійшли до цього органу через його контактний центр та/або довідкову телефонну лінію;

з моменту підписання меморандуму, зазначеного в абзаці другому цього пункту, орган виконавчої влади вважається долученим до експериментального проекту та таким, на якого поширюються всі умови експериментального проекту, визначені цією постановою;".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом сьомим;

в абзаці другому пункту 5 слова "та Державній митній службі" замінити словами ", Державній митній службі, а також долученим органам";

в абзаці четвертому пункту 7 цифру і слово "1 березня" замінити цифрами і словом "31 грудня";

2) у Порядку реалізації експериментального проекту із створення "єдиного входу" опрацювання звернень громадян, запитів на публічну інформацію, звернень та повідомлень про/або від осіб, які постраждали від торгівлі людьми, домашнього насильства, насильства за ознакою статі, насильства стосовно дітей, або про загрозу вчинення такого насильства, затвердженому зазначеною постановою:

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Під час реалізації експериментального проекту Секретаріат Кабінету Міністрів України, а також Мінсоцполітики, Держмитслужба, органи виконавчої влади, що долучилися до експериментального проекту шляхом підписання меморандуму, примірна форма якого затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2020 р. N 128 "Деякі питання реалізації експериментального проекту із створення "єдиного входу" опрацювання звернень громадян, запитів на публічну інформацію, звернень та повідомлень про/або від осіб, які постраждали від торгівлі людьми, домашнього насильства, насильства за ознакою статі, насильства стосовно дітей, або про загрозу вчинення такого насильства" (далі - учасники), та Урядовий контактний центр керуються Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.";

у пункті 9:

у абзаці першому слова "Мінсоцполітики та Держмитслужби" замінити словом "учасників";

в абзаці другому слова "Мінсоцполітики та Держмитслужбі" замінити словом "учасникам".

____________

Опрос