Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Агентства по управлению государственным долгом Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 12.02.2020 № 127
действует с 27.02.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 лютого 2020 р. N 127

Київ

Про утворення Агентства з управління державним боргом України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Агентство з управління державним боргом України як центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну бюджетну політику у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів.

2. Затвердити Положення про Агентство з управління державним боргом України, що додається.

3. Установити, що до Агентства з управління державним боргом переходять права і обов'язки Міністерства фінансів у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом, зокрема за раніше укладеними кредитними договорами (угодами про позики), випущеними державними борговими цінними паперами, наданими державними гарантіями, договорами (угодами) про субкредитування, про погашення заборгованості позичальників перед державою, про залучення агентських, консультаційних, рейтингових, юридичних та інших послуг, пов'язаних з управлінням державним боргом та гарантованим державою боргом.

4. Міністерству фінансів у двомісячний строк разом з Фондом державного майна, Київською міською державною адміністрацією та за участю Національного банку подати пропозиції Кабінету Міністрів України щодо розміщення Агентства з управління державним боргом.

5. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади у двомісячний строк подати Кабінету Міністрів України пропозиції щодо внесення до актів законодавства змін, що випливають з цієї постанови, а також привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

6. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

7. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених цією постановою, який набирає чинності після прийняття рішення Кабінету Міністрів України про початок діяльності Агентства з управління державним боргом.

 

Прем'єр-міністр України

О. ГОНЧАРУК

Інд. 67

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Агентство з управління державним боргом України

1. Агентство з управління державним боргом України (Боргове агентство) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну бюджетну політику у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом.

2. Боргове агентство у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями Боргового агентства є:

1) реалізація державної бюджетної політики у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом;

2) внесення на розгляд Міністра фінансів пропозицій щодо формування державної бюджетної політики у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом.

4. Боргове агентство відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, вносить в установленому порядку на розгляд Міністрові фінансів пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади, а також подає Міністрові фінансів на погодження позицію щодо проектів нормативно-правових актів, розробниками яких є інші центральні органи виконавчої влади;

2) розробляє проекти законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та пропозиції щодо інших нормативно-правових актів з питань, що належать до сфери діяльності Боргового агентства, та в установленому порядку подає їх Міністрові фінансів;

3) здійснює управління державним боргом та гарантованим державою боргом, у тому числі управління ризиками, пов'язаними з державним боргом та гарантованим державою боргом;

4) здійснює державні внутрішні та зовнішні запозичення з урахуванням середньострокової стратегії управління державним боргом на відповідний період;

5) є емітентом державних боргових цінних паперів України, в тому числі державних облігацій, казначейських зобов'язань та державних деривативів України;

6) взаємодіє з первинними дилерами, затверджує порядок відбору та функціонування первинних дилерів;

7) затверджує та оприлюднює графік проведення аукціонів з розміщення державних боргових цінних паперів на внутрішньому ринку, який може уточнюватися у зв'язку із зміною умов державних запозичень та/або кон'юнктури фінансового ринку;

8) розробляє та поновлює проспекти емісій державних боргових цінних паперів;

9) здійснює правочини з державним боргом, включаючи обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж державних боргових зобов'язань, використання деривативів та здійснення операцій купівлі (продажу) цінних паперів із зобов'язанням зворотного їх продажу (купівлі) через визначений строк за заздалегідь обумовленою ціною, що здійснюється на основі єдиного договору (операцій РЕПО), за погодженням з Міністром фінансів за умови дотримання граничного обсягу державного боргу на кінець бюджетного періоду;

10) здійснює управління ліквідністю єдиного казначейського рахунка та валютних рахунків державного бюджету, в тому числі розміщує тимчасово вільні кошти єдиного казначейського рахунка та кошти валютних рахунків державного бюджету за погодженням з Міністром фінансів;

11) здійснює оперативний облік державного боргу та гарантованого державою боргу;

12) веде Реєстр державного боргу і гарантованого державою боргу, Реєстр державних гарантій та щомісяця опубліковує витяги з них на власному офіційному веб-сайті;

13) готує та подає Мінфіну пропозиції до прогнозу основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на середньостроковий період, Бюджетної декларації та середньострокової стратегії управління державним боргом на відповідний період з питань, що належать до компетенції Боргового агентства;

14) подає Мінфіну пропозиції до проекту Державного бюджету України і звітування про його виконання в частині, що стосується показників державних запозичень, обслуговування і погашення державного боргу та гарантованого державою боргу, надання державних гарантій, здійснення активних операції з управління державним боргом та інших питань, що належать до компетенції Боргового агентства;

15) готує та подає Мінфіну пропозиції щодо внесення змін до закону про Державний бюджет України на відповідний рік з питань, що належать до компетенції Боргового агентства;

16) готує та подає Мінфіну інформаційно-аналітичні матеріали до проекту Державного бюджету України, законопроекту щодо внесення змін до Державного бюджету України та з інших питань, що належать до компетенції Боргового агентства;

17) розробляє та подає Мінфіну план державних запозичень до загального фонду державного бюджету;

18) складає та подає Мінфіну прогноз фінансування загального фонду державного бюджету на короткостроковий та середньостроковий періоди;

19) організовує здійснення платежів з погашення та обслуговування державного боргу, платежів за операціями, пов'язаними з державним боргом, готує інформацію про прострочені платежі з пропозиціями щодо здійснення відповідних заходів;

20) організовує здійснення витрат, пов'язаних з виконанням державою гарантійних зобов'язань;

21) організовує здійснення видатків на виплати за державними деривативами, проводить аналіз та здійснює активні операції з державними деривативами відповідно до рішень Кабінету Міністрів України;

22) забезпечує оперативний облік, контроль та аналіз показників державного боргу та гарантованого державою боргу, контроль за здійсненням платежів, пов'язаних з гарантованим державою боргом, узагальнює звітність за всіма операціями, пов'язаними з управлінням державним боргом та гарантованим державою боргом;

23) забезпечує відповідно до законодавства розповсюдження звітності щодо державного боргу та гарантованого державою боргу;

24) готує інформацію про стан державного боргу і гарантованого державою боргу для включення її до звіту про виконання закону про Державний бюджет України та подає її Мінфіну;

25) готує щорічні звіти про виконання середньострокової стратегії управління державним боргом на відповідний період та про результати управління державним боргом та гарантованим державою боргом, оприлюднює такі звіти на власному офіційному веб-сайті не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним;

26) здійснює розрахунок прогнозних коротко-, середньо- та довгострокових показників державного боргу та гарантованого державою боргу, їх співвідношення з основними макроекономічними показниками розвитку економіки України;

27) здійснює ідентифікацію, оцінку ризиків, пов'язаних з державним боргом та гарантованим державою боргом, та здійснює заходи з їх мінімізації;

28) вивчає міжнародний досвід з питань управління державним боргом та гарантованим державою боргом, проводить порівняльний аналіз боргових показників, систем управління державним боргом та гарантованим державою боргом України та інших країн світу для підготовки пропозицій щодо застосування нових інструментів боргової політики, вдосконалення нормативно-правової бази із зазначених питань;

29) забезпечує функціонування інформаційно-аналітичної системи щодо оперативного обліку та аналізу державного боргу та гарантованого державою боргу, регламентує доступ до неї Мінфіну і Казначейства, вживає заходів до захисту відповідної інформації;

30) проводить аналіз кредитоспроможності субпозичальника/позичальника за кредитами (позиками), що залучаються державою або під державні гарантії, крім наданих міжнародними фінансовими організаціями, готує пропозиції щодо розміру плати за надання кредиту (позики) або державної гарантії, розміру та виду забезпечення виконання зобов'язань субпозичальником/позичальником перед державою;

31) вчиняє правочини щодо надання державних гарантій для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання - резидентів України на підставі рішень Кабінету Міністрів України;

32) здійснює контроль за виконанням позичальником своїх зобов'язань за кредитами (позиками), залученими державою або під державні гарантії, крім наданих міжнародними фінансовими організаціями, готує інформацію про прострочені платежі з пропозиціями щодо здійснення відповідних заходів;

33) здійснює на відкритих аукціонах продаж права вимоги погашення простроченої більше трьох років заборгованості перед державою за кредитами (позиками), залученими державою або під державні гарантії, а також за кредитами з бюджету в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

34) залучає суб'єктів господарювання для надання агентських, консультаційних, рейтингових, юридичних та інших послуг, необхідних для управління державним боргом та гарантованим державою боргом, управління ліквідністю;

35) залучає суб'єктів господарювання для представництва органів державної влади в судах у справах про стягнення заборгованості перед державою за кредитами (позиками), залученими державою або під державні гарантії, а також за кредитами з бюджету, в тому числі у процесі банкрутства, щодо стягнення якої органам доходів і зборів відмовлено, та здійснює оплату таких послуг;

36) веде договірну роботу з питань державного боргу та гарантованого державою боргу;

37) укладає кредитні угоди, договори про субкредитування, безповоротну передачу коштів, про порядок відшкодування витрат державного бюджету, а також агентських та інших договорів щодо реалізації проектів, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів, залучених державою або під державні гарантії, крім коштів міжнародних фінансових організацій;

38) забезпечує висвітлення боргової політики держави серед вітчизняних та іноземних інвесторів;

39) здійснює заходи щодо формування та поліпшення позитивного іміджу України серед іноземних інвесторів;

40) організовує роботу з отримання та щорічного перегляду суверенного кредитного рейтингу України (державних боргових зобов'язань) міжнародними рейтинговими агенціями, проведення комплексних заходів з його покращення, готує та забезпечує укладення з рейтинговими агентствами угод щодо надання рейтингових послуг, а також бере участь у розробленні законодавства щодо формування національного ринку рейтингових послуг;

41) бере участь у розгляді претензій щодо визнання будь-яких сум державним боргом України, готує відповідні матеріали щодо врегулювання питань, пов'язаних із платіжними вимогами до України, та подає їх на розгляд Мінфіну;

42) бере участь у підготовці міжнародних договорів України, відповідно до законодавства укладає міжнародні договори України та здійснює міжнародне співробітництво з питань, що належать до його компетенції;

43) бере участь у роботі з підготовки (перегляду) програм МВФ, які запроваджені або плануються до запровадження в Україні, здійсненні моніторингу та контролю за їх реалізацією;

44) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю Боргового агентства, а також стосовно актів, які ним видаються;

45) звертається до суду у випадках, передбачених законом;

46) виконує функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

47) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. Боргове агентство з метою організації своєї діяльності:

1) здійснює добір персоналу в апарат Боргового агентства, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату Боргового агентства;

2) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Боргового агентства;

3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Боргового агентства, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку;

4) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, захист інформації з обмеженим доступом, а також технічний захист інформації, контроль за її збереженням в апараті Боргового агентства;

5) здійснює у межах повноважень, передбачених законом, моніторинг, аналіз та контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм, у тому числі міжнародних;

6) забезпечує висвітлення інформації про діяльність Боргового агентства в засобах масової інформації або на власному офіційному веб-сайті;

7) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

8) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил.

6. Боргове агентство для виконання покладених на нього завдань має право:

1) залучати в установленому порядку спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

2) отримувати безоплатно:

від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також громадян та їх об'єднань - інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

від позичальників, що отримали кредити, залучені державою або під державні гарантії, - інформацію про отримання, погашення та обслуговування таких кредитів;

3) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв'язку та іншими технічними засобами.

7. Боргове агентство під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами, організаціями.

8. Боргове агентство в межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання.

9. Боргове агентство очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу.

10. Голова Боргового агентства:

1) очолює Боргове агентство, здійснює керівництво його діяльністю, представляє Боргове агентство у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами;

2) у межах компетенції організовує та контролює виконання в апараті Боргового агентства Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів міністерств;

3) вносить на розгляд Міністра фінансів пропозиції щодо формування державної бюджетної політики у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом та розроблені Борговим агентством проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, а також позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства;

4) вносить на розгляд Міністра фінансів проекти нормативно-правових актів Мінфіну з питань, що належать до компетенції Боргового агентства;

5) подає на затвердження Міністру фінансів плани роботи Боргового агентства;

6) звітує перед Міністром фінансів про виконання планів роботи Боргового агентства та покладених на нього завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Боргового агентства, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

7) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Боргового агентства;

8) розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

9) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Боргового агентства, укладає та розриває з ними контракти про проходження державної служби у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України;

10) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Боргового агентства;

11) вносить в установленому порядку подання щодо представлення державних службовців і працівників апарату Боргового агентства до відзначення державними нагородами України;

12) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців і працівників апарату Боргового агентства, присвоює їм ранги державних службовців;

13) утворює комісії, робочі та експертні групи;

14) забезпечує належне функціонування системи внутрішнього контролю, ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

15) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

16) підписує накази Боргового агентства;

17) дає обов'язкові для виконання державними службовцями і працівниками апарату Боргового агентства доручення;

18) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є Боргове агентство;

19) забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Боргового агентства;

20) здійснює інші повноваження, визначені законом.

11. Голова Боргового агентства має двох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу.

12. Для підготовки рекомендацій щодо виконання завдань, що належать до компетенції Боргового агентства, в Борговому агентстві може утворюватися колегія як консультативно-дорадчий орган.

Періодичність проведення засідань колегії визначається Головою Боргового агентства.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Голови Боргового агентства.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в Борговому агентстві можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів приймає Голова Боргового агентства.

Кількісний та персональний склад колегій, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, положення про них затверджує Голова Боргового агентства.

13. Гранична чисельність державних службовців та працівників Боргового агентства затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структуру апарату Боргового агентства затверджує його Голова за погодженням з Міністром фінансів.

Штатний розпис, кошторис апарату Боргового агентства затверджує його Голова за погодженням з Мінфіном.

14. Боргове агентство є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства і банках.

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. N 1399 "Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 7, ст. 246; 2014 р., N 28, ст. 793) доповнити такою позицією:

"Боргове агентство

1".

 

2. Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. N 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 29, ст. 814; 2015 р., N 86, ст. 2882) доповнити такою позицією:

"Боргове агентство

70

68".

3. У Положенні про Міністерство фінансів України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. N 375 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 69, ст. 1936; 2015 р., N 34 ст.1012, N 63 ст. 2092; 2016 р., N 60, ст. 2062, N 68, ст. 2283, N 100, ст. 3262; 2017 р., N 17, ст. 488; 2018 р., N 37, ст. 1292; 2020 р., N 10, ст. 3):

1) в абзаці другому пункту 1 слова "та боргову" виключити, а після слів "а також забезпечує формування та реалізацію" доповнити словами "державної бюджетної політики у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом,";

2) у пункті 3:

у підпункті 1 слова "та боргової" виключити;

підпункт 2 після слова "сфері" доповнити словами "управління державним боргом та гарантованим державою боргом,";

3) у пункті 4:

підпункт 5 після слова "бюджетній" доповнити словом ", борговій";

підпункт 40 викласти в такій редакції:

"40) розробляє середньострокову стратегію управління державним боргом на відповідний період;";

доповнити пункт підпунктом 401 такого змісту:

"401) здійснює контроль за управлінням державним боргом та гарантованим державою боргом, забезпечуючи визначення організаційно-методологічних засад здійснення такого управління і систематичне проведення аналізу результатів та ефективності такого управління;";

4) у пункті 10:

підпункт 3 доповнити абзацами такого змісту:

"доручає здійснення державних внутрішніх та зовнішніх запозичень;

погоджує здійснення правочинів з державним боргом, включаючи обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж державних боргових зобов'язань;

погоджує здійснення на конкурсних засадах та/або шляхом проведення аукціонів розміщення тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунку та коштів валютних рахунків державного бюджету на депозитах або шляхом придбання державних цінних паперів з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду;";

підпункти 12, 13 і 14 виключити.

4. У схемі спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. N 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 74, ст. 2105; 2019 р., N 86, ст. 2898):

1) розділ II доповнити такою позицією:

"Агентство з управління державним боргом України";

2) пункт 12 розділу III доповнити абзацом такого змісту:

"Агентство з управління державним боргом України".

5. Примітки до схеми посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням категорій, підкатегорій та рівнів державних органів у 2020 році, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. N 15 "Питання оплати праці працівників державних органів" (Офіційний вісник України, 2017 р., N 9, ст. 284), - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 15 січня 2020 р. N 16, доповнити пунктом 11 такого змісту:

"11. Посадові оклади працівників Боргового агентства визначаються відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 2.".

____________

Опрос