Идет загрузка документа (364 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения в 2020 году

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 05.02.2020 № 65

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 лютого 2020 р. N 65

Київ

Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 8 квітня 2020 року N 267
,
від 15 квітня 2020 року N 286
,
від 24 квітня 2020 року N 331
(яка застосовується з
1 квітня 2020 року, та діє
 у період
карантину, встановленого з метою запобігання поширенню
 на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої  
коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом 30 календарних днів після його відміни)

Відповідно до пунктів 4 і 5 розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення", статті 22 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році (далі - Порядок), що додається.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

4. Установити, що Порядок застосовується Національною службою здоров'я:

для первинної медичної допомоги - з дня набрання чинності цією постановою до 31 грудня 2020 р.;

для екстреної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги, медичної реабілітації, медичної допомоги дітям до 16 років, медичної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами - з 1 квітня 2020 р. до 31 грудня 2020 р.;

для реімбурсації лікарських засобів для лікування в амбулаторних умовах серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми та цукрового діабету II типу (крім інсулінів) - з дня набрання чинності цією постановою до 31 грудня 2020 року;

для стаціонарної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, екстреної медичної допомоги пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, медичної допомоги, яка надається мобільними медичними бригадами, що утворені для реагування на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, - з 1 квітня 2020 р. протягом періоду дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та 30 календарних днів після його відміни;

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.04.2020 р. N 331,
яка застосовується з
01.04.2020 р., та діє у період карантину,
 встановленого з метою запобігання поширенню на території України
 гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
 SARS-CoV-2, та протягом 30 календарних днів після його відміни)

для стаціонарної медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, яка надається окремими закладами охорони здоров'я протягом квітня 2020 р. - з 1 до 30 квітня 2020 р. включно.

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.04.2020 р. N 331,
яка застосовується з
01.04.2020 р., та діє у період карантину,
 встановленого з метою запобігання поширенню на території України
 гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
 SARS-CoV-2, та протягом 30 календарних днів після його відміни)

5. Міністерству охорони здоров'я та Національній службі здоров'я після опрацювання даних, поданих за формами звітності з питань охорони здоров'я за 2019 рік, забезпечити в установленому порядку в разі потреби внесення відповідних змін до тарифів та коригувальних коефіцієнтів, визначених у Порядку.

6. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям протягом трьох днів з дати набрання чинності цією постановою забезпечити надання Міністерством охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров'я відповідних державних адміністрацій Національній службі здоров'я, закладам охорони здоров'я та фізичним особам - підприємцям, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та надають медичні послуги, передбачені главами 2, 3, 20 і 21 розділу II Порядку, відповідно інформації про:

визначений центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, з яким Національна служба здоров'я укладає договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій щодо надання екстреної медичної допомоги;

зміни у структурі мережі закладів охорони здоров'я відповідної адміністративно-територіальної одиниці, які відбулися в період з 1 січня 2019 р. до 1 лютого 2020 р., що призвели до зміни запланованої кількості та структури пролікованих випадків;

заплановану кількість осіб, які отримуватимуть антиретровірусну терапію та перебуватимуть під медичним наглядом, та кількість дітей до 18 місяців, які народжені ВІЛ-інфікованими матерями та перебуватимуть під медичним наглядом, за надавачами медичних послуг;

заплановану кількість осіб, які отримуватимуть замісну підтримувальну терапію, за надавачами медичних послуг.

7. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та діє до 31 грудня 2020 року.

 

Прем'єр-міністр України

О. ГОНЧАРУК

Інд. 73

 

ПОРЯДОК
реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році

I. Загальна частина

1. Цей Порядок визначає особливості реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році (далі - програма медичних гарантій).

2. Дія цього Порядку поширюється на всі заклади охорони здоров'я незалежно від форми власності та фізичних осіб - підприємців, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та уклали договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій із НСЗУ (далі - договір), а також на суб'єктів господарювання, які провадять господарську діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, які уклали договір про реімбурсацію із НСЗУ.

3. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

базова ставка - середня вартість медичної послуги, що розрахована як співвідношення обсягу бюджетних коштів та прогнозної кількості медичних послуг за відповідним напрямом;

ваговий коефіцієнт діагностично-спорідненої групи - коригувальний коефіцієнт, що враховує характеристики складності пролікованих випадків та інтенсивність використання ресурсів для профілактики, діагностики, лікування та медичної реабілітації в рамках однієї діагностично-спорідненої групи відносно загальної середньої вартості профілактики, діагностики, лікування та медичної реабілітації клінічного випадку в умовах стаціонару;

гранична сума оплати - максимальна сума, передбачена договором для оплати надання пакета медичних послуг, яку надавач медичних послуг може отримати за договором у відповідному періоді;

діагностично-споріднена група - група клінічних випадків, що характеризуються схожими (пов'язаними за діагнозами) клінічними станами та подібною інтенсивністю використання ресурсів для профілактики, діагностики, лікування та медичної реабілітації в умовах стаціонару;

індекс структури випадків - середньозважене значення всіх вагових коефіцієнтів діагностично-споріднених груп за всіма пролікованими випадками за відповідний період;

капітаційна ставка - розмір оплати за медичне обслуговування одного пацієнта незалежно від кількості фактичних звернень пацієнта за медичною допомогою протягом визначеного періоду;

ліміт - оптимальний обсяг практики первинної медичної допомоги, встановлений у Порядку надання первинної медичної допомоги, затвердженому МОЗ;

пакет медичних послуг - перелік медичних послуг та лікарських засобів, необхідних для надання таких послуг, у межах певного виду медичної допомоги, до яких встановлюються єдині специфікації, умови закупівлі, тип тарифу та базова ставка, оплату надання яких здійснює НСЗУ згідно з договором;

принцип екстериторіальності - надання рівних державних гарантій для реалізації пацієнтами права на охорону здоров'я незалежно від зареєстрованого місця проживання або перебування;

принцип нейтральності бюджету - відповідність тарифів та запланованої кількості медичних послуг загальному обсягу бюджетних асигнувань, передбачених для реалізації програми медичних гарантій;

пролікований випадок - комплекс наданих медичних послуг пацієнту, у разі потреби цілодобового лікарського нагляду, за умови його госпіталізації до стаціонару на одну добу або на більший строк для профілактики та/або діагностики, та/або лікування, та/або медичної реабілітації, що завершується вибуттям пацієнта із стаціонару (у тому числі у разі смерті в стаціонарних умовах протягом 24 годин з моменту госпіталізації за умови документального підтвердження таких випадків).

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Основах законодавства України про охорону здоров'я, Законі України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення".

4. Програма медичних гарантій включає пакети медичних послуг, пов'язані з наданням за принципом екстериторіальності:

1) екстреної медичної допомоги;

2) первинної медичної допомоги;

3) вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги;

4) третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

5) паліативної медичної допомоги;

6) медичної реабілітації;

7) медичної допомоги дітям до 16 років;

8) медичної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами.

5. У межах програми медичних гарантій НСЗУ здійснює реімбурсацію лікарських засобів згідно з переліком станів та лікарських засобів (непатентованих назв), зазначених у розділі III цього Порядку, відповідно до Порядку реімбурсації лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 р. N 152 "Про забезпечення доступності лікарських засобів" (Офіційний вісник України, 2017 р., N 26, ст. 749; 2019 р., N 21, ст. 716).

6. НСЗУ в межах програми медичних гарантій укладає договори про медичне обслуговування населення щодо надання медичних послуг за програмою медичних гарантій, крім медичних послуг, включених до переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. N 1138 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах" (ЗП України, 1996 р., N 18, ст. 501; Офіційний вісник України, 2016 р., N 77, ст. 2567), та медичних послуг, фінансування яких здійснюється за рахунок інших програм державного бюджету.

7. НСЗУ оплачує надані медичні послуги згідно з тарифами та коригувальними коефіцієнтами, визначеними в цьому Порядку, на підставі звітів про медичні послуги, що складаються в порядку, передбаченому Типовою формою договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. N 410 "Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій" (Офіційний вісник України, 2018 р., N 45, ст. 1570; 2020 р., N 2, ст. 59), відповідно до укладеного договору в межах бюджетних асигнувань, визначених у плані асигнувань на відповідний період за відповідним напрямом. Вимагати та отримувати оплату від пацієнтів або їх представників за такі медичні послуги забороняється.

НСЗУ не оплачує медичні послуги, які оплачено за рахунок коштів інших джерел, не передбачених договором. Інформація про надані медичні послуги, які оплачуються за рахунок коштів інших джерел, не заборонених законодавством, вноситься надавачами до електронної системи охорони здоров'я.

До тарифу на медичні послуги не включено вартість лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, які забезпечуються у централізованому порядку за рахунок інших програм державного бюджету.

8. Попередня оплата медичних послуг за договорами здійснюється в порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. N 1070 "Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" (Офіційний вісник України, 2020 р., N 2, ст. 64).

Попередня оплата за надання медичних послуг, передбачених у главах 27 - 30 цього Порядку, здійснюється насамперед для виконання керівниками закладів охорони здоров'я вимог законодавства у сфері оплати праці медичних та інших працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, зокрема в частині встановлення передбачених законодавством доплат та надбавок до посадових окладів.

(пункт 8 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.04.2020 р. N 331,
яка застосовується з
01.04.2020 р., та діє у період карантину,
 встановленого з метою запобігання поширенню на території України
 гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
 SARS-CoV-2, та протягом 30 календарних днів після його відміни)

9. Визначення медичної послуги як такої, що належить до відповідного пакета медичних послуг, здійснюється НСЗУ за основним діагнозом та/або проведеними медичними процедурами або хірургічними операціями, зазначеними у відповідному медичному записі, внесеному в електронну систему охорони здоров'я, відповідно до затвердженої МОЗ таблиці співставлення медичних послуг з кодами національного класифікатора НК 025:2019 "Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я" та/або національного класифікатора НК 026:2019 "Класифікатор медичних інтервенцій", затверджених Мінекономіки.

У період з 1 квітня по 30 червня 2020 р. включно підтвердження надання медичної послуги як такої, що належить до пакетів медичних послуг, зазначених у главі 3 розділу II цього Порядку, здійснюється НСЗУ на підставі звітів про медичні послуги, що складаються в порядку, передбаченому Типовою формою договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. N 410 (Офіційний вісник України, 2018 р., N 45, ст. 1570; 2019 р., N 20, ст. 682).

(пункт 9 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.04.2020 р. N 267)

Підтвердження надання медичної послуги як такої, що належить до пакета медичних послуг, зазначеного в главі 30 цього Порядку, здійснюється на підставі звітів про медичні послуги, що складаються в порядку, передбаченому Типовою формою договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. N 410 (Офіційний вісник України, 2018 р., N 45, ст. 1570; 2019 р., N 20, ст. 682).

(пункт 9 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.04.2020 р. N 331,
яка застосовується з
01.04.2020 р., та діє у період карантину,
 встановленого з метою запобігання поширенню на території України
 гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
 SARS-CoV-2, та протягом 30 календарних днів після його відміни)

10. Надавачі медичних послуг зобов'язані забезпечити наявність та застосування під час надання пацієнтам медичних послуг, що підлягають оплаті НСЗУ, всіх медичних виробів, витратних матеріалів та лікарських засобів, передбачених Національним переліком основних лікарських засобів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. N 333 "Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 27, ст. 906; 2018 р., N 4, ст. 157), необхідних для надання таких послуг відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я та специфікацій.

Надавачі медичних послуг зобов'язані забезпечити за умови наявності технічних можливостей, які забезпечує НСЗУ, та за згодою пацієнта надання йому додаткових послуг (сервісів), пов'язаних з наданням медичних послуг та виписуванням електронного рецепта (надсилання повідомлень через засоби мобільного зв'язку, на адресу електронної пошти тощо).

11. НСЗУ укладає договори на підставі поданих заяв про укладення договорів (далі - заява), поданих разом з необхідними документами, та інформації, внесеної до системи, відповідно до Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. N 410 (Офіційний вісник України, 2018 р., N 45, ст. 1570; 2020 р., N 2, ст. 59).

У разі перевищення розрахункової загальної орієнтовної ціни договорів за кожним пакетом медичних послуг, розрахованої на підставі поданих заяв, над сумою бюджетних асигнувань, передбачених для кожного пакета медичних послуг на відповідний бюджетний рік:

для пакетів медичних послуг, зазначених у главах 3 - 7, 9 - 14 розділу II цього Порядку, запланована кількість медичних послуг кожного надавача медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг зменшується пропорційно до загальної запланованої НСЗУ кількості медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг;

для пакетів медичних послуг, зазначених у главах 8, 15 - 26 розділу II цього Порядку, базова ставка за медичні послуги, передбачена цим Порядком, зменшується пропорційно до суми бюджетних асигнувань за відповідним пакетом медичних послуг.

12. У разі коли з надавачем медичних послуг укладено договір, до якого включені одночасно пакети медичних послуг, зазначені в главах 3 або 8 і главах 4 - 7, або 9 - 14, або 16 - 19 розділу II цього Порядку, то розрахунок вартості медичних послуг, які передбачені різними пакетами медичних послуг, здійснюється в рамках пакетів медичних послуг, зазначених у главах 4 - 7 або 9 - 14, або 16 - 19 розділу II цього Порядку.

До договору не можуть бути включені одночасно пакети медичних послуг, передбачені главами 27 і 30 цього Порядку.

(пункт 12 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.04.2020 р. N 331,
яка застосовується з
01.04.2020 р., та діє у період карантину,
 встановленого з метою запобігання поширенню на території України
 гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
 SARS-CoV-2, та протягом 30 календарних днів після його відміни)

13. Під час укладення договору про внесення змін до договору, пов'язаних із зміною запланованої вартості медичних послуг та/або граничної суми оплати на наступні місяці, використовуються дані про надані медичні послуги, які містяться в електронній системі охорони здоров'я.

14. У разі перевищення вартості наданих медичних послуг за місяць за всіма договорами під час надання медичних послуг, зазначених у главах 3 - 7 розділу II цього Порядку, над сумою бюджетних асигнувань, передбачених на відповідний період за відповідним пакетом медичних послуг, несплачений залишок підлягає сплаті НСЗУ в наступних звітних періодах у межах загальної суми бюджетних асигнувань, затверджених кошторисом, у частині, пропорційній до суми таких залишків за всіма договорами. При цьому оплата несплаченого залишку здійснюється за тарифом із застосуванням коригувальних коефіцієнтів, що діяли у періоді, протягом якого відповідні медичні послуги надавалися.

15. Під час надання медичних послуг, зазначених у главі 3 розділу II цього Порядку, з метою дотримання принципу нейтральності бюджету під час розрахунку вартості таких медичних послуг до базової ставки на пролікований випадок застосовується коефіцієнт збалансованості бюджету, який розраховується в порядку, наведеному в додатку 1 до цього Порядку.

16. У разі зміни обсягу наданих медичних послуг, зазначених у главах 15 - 26 розділу II цього Порядку, що виявлено за результатами аналізу інформації про обсяг фактично наданих медичних послуг за попередні шість місяців дії договору, внесеної до електронної системи охорони здоров'я, порівняно із запланованими у договорі обсягами медичних послуг НСЗУ має право ініціювати внесення змін до договору в порядку, передбаченому договором. Обсяг скоригованої вартості медичних послуг визначається виходячи з розрахунку запланованої кількості послуг у наступному періоді на рівні середньомісячного обсягу фактично наданих послуг протягом зазначеного періоду.

17. У межах бюджетних асигнувань, передбачених для реалізації програми медичних гарантій, на початок бюджетного періоду формується резерв коштів в обсязі не більше одного відсотка обсягу бюджетних асигнувань, передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою, за рахунок коштів якої реалізується програма медичних гарантій.

Резерв коштів формується для оплати послуг, передбачених програмою медичних гарантій, та використовується НСЗУ за погодженням з МОЗ насамперед у разі потреби за напрямами, передбаченими у главах 1 - 7, 15 - 17, 23 - 26 розділу II цього Порядку.

(абзац другий пункту 17 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.2020 р. N 267)

Резерв коштів може бути використаний НСЗУ понад тарифи та коригувальні коефіцієнти, визначені у розділі II цього Порядку, за відповідними напрямами.

(абзац третій пункту 17 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 08.04.2020 р. N 267)

171. У разі коли з надавачем медичних послуг укладено договір, до якого включені пакети медичних послуг, зазначені в главах 27 - 30 цього Порядку, надавач зобов'язується неухильно дотримуватися вимог законодавства у сфері оплати праці медичних та інших працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, зокрема в частині встановлення передбачених законодавством доплат та надбавок до посадових окладів.

У разі отримання НСЗУ інформації щодо порушення надавачем зазначених вимог законодавства НСЗУ має право звернутися до уповноважених органів державної влади та передати таку інформацію для вжиття відповідних заходів реагування.

(Порядок доповнено пунктом 171 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.04.2020 р. N 331,
яка застосовується з
01.04.2020 р., та діє у період карантину,
 встановленого з метою запобігання поширенню на території України
 гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
 SARS-CoV-2, та протягом 30 календарних днів після його відміни)

II. Пакети медичних послуг, що підлягають оплаті в рамках реалізації програми медичних гарантій

Глава 1. Первинна медична допомога

18. У межах програми медичних гарантій здійснюється оплата за надання медичних послуг з надання первинної медичної допомоги, передбачених Порядком надання первинної медичної допомоги, затвердженим МОЗ.

19. Тариф на медичні послуги з надання первинної медичної допомоги встановлюється як базова капітаційна ставка за обслуговування одного пацієнта, що подав декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та становить 600,48 гривні на рік.

20. До тарифу на медичне обслуговування одного пацієнта, що подав декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, застосовуються (шляхом множення) такі коригувальні коефіцієнти залежно від вікової групи пацієнта:

від 0 до 5 років - 2,465;

від 6 до 17 років - 1,356;

від 18 до 39 років - 0,616;

від 40 до 64 років - 0,739;

понад 65 років - 1,232.

21. Якщо медичне обслуговування пацієнта, що подав декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, здійснюється в населених пунктах, яким надано статус гірських згідно із Законом України "Про статус гірських населених пунктів в Україні", до тарифу додатково до коригувальних коефіцієнтів, зазначених у пункті 20 цього Порядку, застосовується (шляхом множення) коригувальний коефіцієнт 1,25. Місце обслуговування пацієнта визначається відповідно до декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу.

(пункт 21 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.04.2020 р. N 267)

22. До тарифу на медичне обслуговування пацієнтів, що подали декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, понад ліміт, застосовуються такі коефіцієнти залежно від рівня перевищення ліміту:

Рівень перевищення ліміту

Коефіцієнт

Від 100 відсотків ліміту + одна декларація до 110 відсотків ліміту включно

0, 616

Від 110 відсотків ліміту + одна декларація до 120 відсотків ліміту включно

0, 493

Від 120 відсотків ліміту + одна декларація до 130 відсотків ліміту включно

0, 37

Від 130 відсотків ліміту + одна декларація до 140 відсотків ліміту включно

0, 246

Від 140 відсотків ліміту + одна декларація до 150 відсотків ліміту включно

0, 123

Від 150 відсотків ліміту + одна декларація та всі наступні

0

Розподіл пацієнтів, що подали декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, понад ліміт за віковими групами, зазначеними в пункті 20 цього Порядку, здійснюється за фактичною структурою пацієнтів, що подали декларації про вибір лікаря. Особливості застосування коефіцієнтів, зазначених у цьому пункті, у тому числі до тарифів на медичне обслуговування пацієнтів, що подали декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу та працює за кількома спеціальностями в межах одного або кількох закладів охорони здоров'я, визначаються у договорі.

23. Коригувальні коефіцієнти, зазначені у пункті 20 цього Порядку, не застосовуються до тарифу за обслуговування одного пацієнта, що подав декларацію на надання медичних послуг з надання первинної медичної допомоги понад ліміт.

24. Тарифи, встановлені у пункті 19 цього Порядку, включають ставку на оплату медичних послуг та ставку на оплату діагностичних послуг, у тому числі лабораторних досліджень.

Глава 2. Екстрена медична допомога

25. НСЗУ укладає договори про надання екстреної медичної допомоги з одним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, який відповідає умовам закупівлі та визначений Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією.

26. Тариф на медичні послуги з надання екстреної медичної допомоги, передбачені специфікаціями, встановлюється як глобальна ставка, що розрахована на основі базової капітаційної ставки за готовність надати медичні послуги, пов'язані з екстреною медичною допомогою, протягом дев'яти місяців для 100 осіб, та становить 11661,24 гривні.

Запланована вартість медичних послуг, пов'язаних з екстреною медичною допомогою, розраховується як добуток базової капітаційної ставки та чисельності населення, яке проживає на території Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва та Севастополя (далі - відповідна адміністративно-територіальна одиниця) згідно з даними Держстату щодо чисельності наявного населення, та даних Мінсоцполітики щодо чисельності внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані на території Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва та Севастополя (далі - відповідна адміністративно-територіальна одиниця) станом на 1 січня 2019 року (далі - населення), розділеної на 100.

(абзац другий пункту 26 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 08.04.2020 р. N 267,
від 24.04.2020 р. N 331,
яка застосовується з
01.04.2020 р. та діє у період карантину,
 встановленого з метою запобігання поширенню на території України
 гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
 SARS-CoV-2, та протягом 30 календарних днів після його відміни)

27. Фактична вартість медичних послуг, пов'язаних з екстреною медичною допомогою, за один місяць за кожним договором розраховується як 1/9 запланованої вартості зазначених медичних послуг відповідно до договору, заокруглена до другого знака після коми.

Фактична вартість медичних послуг, пов'язаних з екстреною медичною допомогою, за останній місяць року за кожним договором розраховується як різниця між запланованою вартістю зазначених медичних послуг відповідно до договору та сумою вартості медичних послуг за період до 1 числа останнього місяця поточного року.

Глава 3. Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах та стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій

28. НСЗУ укладає договори про хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах та стаціонарну допомогу дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій за двома пакетами медичних послуг:

хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах;

стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій.

29. Тариф на медичні послуги, які включені до цих пакетів медичних послуг, передбачені специфікаціями, встановлюється як комбінація глобальної ставки та ставки на пролікований випадок, що розраховані на основі базової ставки на пролікований випадок, що становить 4563,64 гривні, до якої застосовуються коригувальні коефіцієнти.

30. До базової ставки на пролікований випадок застосовуються коригувальні коефіцієнти:

коефіцієнт збалансованості бюджету, що розраховується не рідше одного разу на квартал у порядку, наведеному в додатку 1 до цього Порядку;

коефіцієнт готовності надавати медичну допомогу цілодобово, що становить 1,3;

ваговий коефіцієнт діагностично-спорідненої групи, значення якого наведено в додатку 2 до цього Порядку.

Коефіцієнт готовності надавати медичну допомогу цілодобово застосовується тільки для пакета медичних послуг "Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах" за умови відповідності надавача медичних послуг додатковим умовам закупівлі, визначеним в оголошенні НСЗУ про укладення договорів.

31. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої кількості медичних послуг згідно з даними, що містяться в заяві, визначеними на підставі звіту юридичних осіб незалежно від їх організаційно-правової форми та фізичних осіб - підприємців, які провадять господарську діяльність із медичної практики, за 2018 рік, за формою звітності N 20, затвердженою МОЗ (далі - звіт), та базової ставки на пролікований випадок з урахуванням відповідних коефіцієнтів.

У разі коли в період з 1 січня 2019 р. до 1 лютого 2020 р. відбулися зміни у структурі мережі, що призвели до зміни запланованої кількості та структури медичних послуг у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, кількість медичних послуг у заяві зазначається на підставі інформації Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу з питань охорони здоров'я обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації.

Запланована кількість медичних послуг за пакетом медичних послуг "Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах" за кожною діагностично-спорідненою групою розраховується як заокруглення до цілого числа 3/4 зазначеної в заяві кількості пролікованих випадків за кожною групою, розрахованої відповідно до таблиці 3500 звіту (крім рядків 14.1 - 14.3), до якої застосовується коефіцієнт, який розраховується як співвідношення загальної кількості оперованих хворих, зазначеної в таблиці 3501 звіту, до загальної кількості операцій, проведених у стаціонарних умовах, зазначеної в таблиці 3500 звіту.

Планова кількість медичних послуг за пакетом медичних послуг "Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій" за кожною діагностично-спорідненою групою розраховується як заокруглення до цілого числа 3/4 зазначеної в заяві кількості пролікованих випадків за кожною групою, розрахованої відповідно до суми кількості послуг у графах 1, 3, 4, 7 таблиці 3220 звіту, крім:

- рядка 2.2, якщо заклад подає заяву за пакетом медичних послуг, визначеним у главі 19 розділу II цього Порядку;

- рядків 3.0, 3.1 і 3.2, якщо заклад подає заяву за пакетом медичних послуг, визначеним у главі 16 або 17 розділу II цього Порядку;

- рядка 6.0, якщо заклад подає заяву за пакетом медичних послуг, визначеним у главі 18 розділу II цього Порядку;

- рядка 10.6, якщо заклад подає заяву за пакетом медичних послуг, визначеним у главі 5 розділу II цього Порядку;

- рядків 10.9 - 10.11, якщо заклад подає заяву за пакетом медичних послуг, визначеним у главі 4 розділу II цього Порядку;

кількості послуг, визначених у рядку 16.0, зменшених на кількість медичних послуг та підтверджених заявою за пакетом медичних послуг, визначеним у главі 6 розділу II цього Порядку;

(абзац десятий пункту 31 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 08.04.2020 р. N 267)

кількості послуг, визначених у рядку 17.0, зменшених на кількість медичних послуг та підтверджених заявою за пакетом медичних послуг, визначеним у главі 7 розділу II цього Порядку,

(абзац одинадцятий пункту 31 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 08.04.2020 р. N 267)

до якої застосовується коефіцієнт, який розраховується за формулою:

K = 1 - (S / T),

де:

K - коригувальний коефіцієнт для розрахунку кількості пролікованих випадків у стаціонарних умовах;

S - загальна кількість оперованих хворих, зазначена в таблиці 3501 звіту;

T - загальна кількість пролікованих хворих у стаціонарних умовах, зазначена в таблиці 3220 звіту.

32. Запланована вартість медичних послуг, передбачених цією главою, за місяць встановлюється як комбінація глобальної ставки (PPGplan) та ставки на пролікований випадок на основі діагностично-спорідненої групи (PPDplan) у такому порядку:

(таблиця пункту 32 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 08.04.2020 р. N 267)

Глобальна ставка за місяць розраховується за формулою:

  

,

де:

е globi - сума глобальної ставки у відповідному місяці;

   - запланована кількість пролікованих випадків у відповідному місяці;

BR - базова ставка;

   - запланований індекс структури випадків у відповідному місяці;

   - запланований коефіцієнт готовності надавати медичну допомогу цілодобово у відповідному місяці;

   - запланована частка глобальної ставки у відповідному місяці.

Розрахунок запланованої суми оплати за проліковані випадки за місяць здійснюється за формулою:

  

,

де:

е DRGi - сума оплати за проліковані випадки у відповідному місяці;

   - запланована кількість пролікованих випадків у відповідному місяці;

BR - базова ставка;

   - запланований індекс структури випадків у відповідному місяці;

   - коефіцієнт готовності надавати медичну допомогу цілодобово у відповідному місяці;

   - запланована частка ставки на пролікований випадок у відповідному місяці.

Запланований індекс структури випадків відповідного для надавача медичних послуг розраховується за формулою:

  

,

де:

CMIplan - запланований індекс структури випадків для відповідного надавача медичних послуг;

   - запланована кількість пролікованих випадків для відповідного надавача медичних послуг за відповідною діагностично-спорідненою групою;

RWi - ваговий коефіцієнт за відповідною діагностично-спорідненою групою;

Casesplan - загальна запланована кількість пролікованих випадків для відповідного надавача медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг.

33. Фактична вартість медичних послуг, передбачених цією главою, за місяць розраховується як сума розміру глобальної ставки на медичні послуги за місяць та добутку загальної фактичної кількості пролікованих випадків за кожною діагностично-спорідненою групою протягом місяця, базової ставки, фактичного індексу структури випадків, коефіцієнта збалансованості бюджету та інших коефіцієнтів, що застосовуються у відповідному періоді.

Розрахунок фактичної суми оплати за проліковані випадки за місяць здійснюється за формулою:

  

,

де:

е drgi - фактична сума оплати за проліковані випадки у відповідному місяці;

   - фактична кількість пролікованих випадків у відповідному місяці;

BR - базова ставка;

   - фактичний індекс структури випадків у відповідному місяці;

   - коефіцієнт готовності надавати медичну допомогу цілодобово у відповідному місяці;

   - частка ставки на пролікований випадок у відповідному місяці.

Фактичний індекс структури випадків для відповідного надавача медичних послуг розраховується за формулою:

,

(абзац десятий пункту 33 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.2020 р. N 267)

де:

CMIfact - фактичний індекс структури випадків для відповідного надавача медичних послуг;

   - фактична кількість пролікованих випадків для відповідного надавача медичних послуг за відповідною діагностично-спорідненою групою;

RWi - ваговий коефіцієнт за відповідною діагностично-спорідненою групою;

Casesfact - загальна фактична кількість пролікованих випадків для відповідного надавача медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг.

(абзац п'ятнадцятий пункту 33 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.2020 р. N 267)

34. Тарифи, встановлені в пункті 29 цього Порядку, включають ставку на оплату медичних послуг, ставку на оплату діагностичних послуг, у тому числі лабораторних досліджень, та ставку на оплату медичної реабілітації в гострому періоді.

Глава 4. Медична допомога при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах

35. Тариф на медичні послуги з надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах, передбачені специфікаціями, встановлюється як ставка на пролікований випадок, яка становить 19332,31 гривні.

36. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої кількості послуг згідно із заявою та ставки на пролікований випадок.

37. Фактична вартість медичних послуг з надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах за місяць за кожним договором розраховується як добуток ставки на пролікований випадок та кількості фактично пролікованих випадків за місяць.

Глава 5. Медична допомога при гострому інфаркті міокарда

38. Тариф на медичні послуги з надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда в стаціонарних умовах, передбачені специфікаціями, встановлюється як ставка на пролікований випадок, яка становить 16001,43 гривні.

39. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої кількості медичних послуг згідно із заявою та ставки на пролікований випадок.

40. Фактична вартість медичних послуг з надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда в стаціонарних умовах за місяць за кожним договором розраховується як добуток ставки на пролікований випадок та кількості фактично пролікованих випадків за місяць.

Глава 6. Медична допомога при пологах

41. Тариф на медичні послуги з надання медичної допомоги при пологах, передбачені специфікаціями, встановлюється як ставка на пролікований випадок, яка становить 8136,03 гривні.

42. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої кількості медичних послуг згідно із заявою та ставки на пролікований випадок.

43. Фактична вартість медичних послуг з надання медичної допомоги при пологах за місяць за кожним договором розраховується як добуток ставки на пролікований випадок та кількості фактично пролікованих випадків за місяць.

Глава 7. Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках

44. Тариф на медичні послуги з надання медичної допомоги новонародженим у складних неонатальних випадках, передбачені специфікаціями, встановлюється як ставка на пролікований випадок, що розраховується на основі базової ставки на пролікований випадок, яка становить 29678,86 гривні, до якої застосовуються коригувальні коефіцієнти.

45. Коригувальні коефіцієнти залежно від складності наданої медичної послуги становлять:

під час надання медичних послуг новонародженим з масою тіла до 1500 грамів - 3,32;

під час надання медичних послуг новонародженим з масою тіла 1500 грамів і більше - 0,879.

(абзац третій пункту 45 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.2020 р. N 267)

46. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої кількості послуг згідно із заявою та базової ставки на пролікований випадок з урахуванням відповідних коефіцієнтів.

47. Фактична вартість медичних послуг з надання медичної допомоги новонародженим у складних неонатальних випадках за місяць за кожним договором розраховується як добуток базової ставки на пролікований випадок з урахуванням відповідних коефіцієнтів та кількості фактично пролікованих випадків за місяць.

Глава 8. Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу

48. Тариф на медичні послуги з амбулаторної вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та/або медичної реабілітації, та/або ургентної стоматологічної допомоги, та/або планової стоматологічної допомоги дітям до 16 років, передбачені специфікаціями, встановлюється як глобальна ставка на дев'ять місяців за готовність надати 100 послуг з амбулаторної вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та/або медичної реабілітації, та/або ургентної стоматологічної допомоги, та/або планової стоматологічної допомоги дітям до 16 років, що розрахована на основі базової ставки на медичні послуги, яка становить 4942 гривні, до якої застосовуються коригувальні коефіцієнти.

49. Коригувальні коефіцієнти залежно від складності наданої медичної послуги становлять:

за хірургічні втручання, проведені амбулаторно, - 9,713;

за консультації, проведені амбулаторно, - 1;

за стоматологічну допомогу - 0,186.

50. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток заокругленої до цілого числа 3/4 кількості медичних послуг, що містяться у заяві згідно з даними звіту, базової ставки на медичну послугу з урахуванням відповідних коефіцієнтів.

(пункт 50 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.04.2020 р. N 267)

51. Фактична вартість медичних послуг з амбулаторної вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та/або медичної реабілітації, та/або ургентної стоматологічної допомоги, та/або планової стоматологічної допомоги дітям до 16 років за місяць за кожним договором розраховується як 1/9 запланованої вартості зазначених медичних послуг відповідно до договору, заокруглена до другого знака після коми.

Фактична вартість медичних послуг з амбулаторної вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та/або медичної реабілітації, та/або ургентної стоматологічної допомоги, та/або планової стоматологічної допомоги дітям до 16 років за останній місяць за кожним договором розраховується як різниця між запланованою вартістю послуг відповідно до договору та сумою вартості медичних послуг з амбулаторної вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та/або медичної реабілітації, та/або ургентної стоматологічної допомоги, та/або планової стоматологічної допомоги дітям до 16 років за період до 1 числа останнього місяця.

52. Тарифи, встановлені у пункті 48 цього Порядку, включають ставку на оплату медичних послуг та ставку на оплату діагностичних послуг, у тому числі лабораторних досліджень.

Глава 9. Мамографія

53. Тариф на медичні послуги з проведення мамографії в амбулаторних умовах, передбачені специфікаціями, встановлюється як ставка на медичну послугу, яка становить 204,12 гривні.

54. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої кількості послуг згідно із заявою та ставки на медичну послугу.

55. Фактична вартість медичних послуг з проведення мамографії в амбулаторних умовах на один місяць за кожним договором розраховується як добуток ставки на медичну послугу та кількості фактично наданих послуг за відповідний місяць.

(пункт 55 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.04.2020 р. N 267)

Глава 10. Гістероскопія

56. Тариф на медичні послуги з проведення гістероскопії в амбулаторних умовах, передбачені специфікаціями, встановлюється як ставка на медичну послугу, яка становить 1965,6 гривні, до якої застосовується коригувальний коефіцієнт 1,35 у разі проведення ендоскопічної маніпуляції та/або ендоскопічної операції.

57. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої кількості послуг згідно із заявою та ставки на медичну послугу з урахуванням відповідного коефіцієнта.

58. Фактична вартість медичних послуг з проведення гістероскопії в амбулаторних умовах за один місяць за кожним договором розраховується як добуток ставки на медичну послугу з урахуванням відповідних коефіцієнтів та кількості фактично наданих послуг за місяць.

59. Тарифи, встановлені у пункті 56 цього Порядку, включають ставку на оплату медичних послуг, у тому числі лабораторних досліджень.

Глава 11. Езофагогастродуоденоскопія

60. Тариф на медичні послуги з проведення езофагогастродуоденоскопії в амбулаторних умовах, передбачені специфікаціями, встановлюється як ставка на медичну послугу, яка становить 749,52 гривні, до якої застосовується коригувальний коефіцієнт 1,35 у разі проведення ендоскопічної маніпуляції та/або ендоскопічної операції.

61. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої кількості послуг згідно із заявою та ставки на медичну послугу з урахуванням відповідного коефіцієнта.

62. Фактична вартість медичних послуг з проведення езофагогастродуоденоскопії в амбулаторних умовах за один місяць за кожним договором розраховується як добуток ставки на медичну послугу з урахуванням відповідних коефіцієнтів та кількості фактично наданих послуг за один місяць.

63. Тарифи, встановлені у пункті 60 цього Порядку, включають ставку на оплату медичних послуг, у тому числі лабораторних досліджень.

Глава 12. Колоноскопія

64. Тариф на медичні послуги з проведення колоноскопії в амбулаторних умовах, передбачені специфікаціями, встановлюється як ставка на медичну послугу, яка становить 943,92 гривні, до якої застосовується коригувальний коефіцієнт 1,35 у разі проведення ендоскопічної маніпуляції та/або ендоскопічної операції.

65. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої кількості послуг згідно із заявою та ставки на медичну послугу з урахуванням відповідного коефіцієнта.

66. Фактична вартість медичних послуг з проведення колоноскопії в амбулаторних умовах за один місяць за кожним договором розраховується як добуток ставки на медичну послугу з урахуванням відповідних коефіцієнтів та кількості фактично наданих послуг за один місяць.

67. Тарифи, встановлені у пункті 64 цього Порядку, включають ставку на оплату медичних послуг, у тому числі лабораторних досліджень.

Глава 13. Цистоскопія

68. Тариф на медичні послуги з проведення цистоскопії в амбулаторних умовах, передбачені специфікаціями, встановлюється як ставка на медичну послугу, яка становить 802,44 гривні, до якої застосовується коригувальний коефіцієнт 1,35 у разі проведення ендоскопічної маніпуляції та/або ендоскопічної операції.

69. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої кількості послуг згідно із заявою та ставки на медичну послугу з урахуванням відповідного коефіцієнта.

70. Фактична вартість медичних послуг з проведення цистоскопії в амбулаторних умовах за один місяць за кожним договором розраховується як добуток ставки на медичну послугу з урахуванням відповідних коефіцієнтів та кількості фактично наданих послуг за відповідний місяць.

(пункт 70 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.04.2020 р. N 267)

71. Тарифи, встановлені у пункті 68 цього Порядку, включають ставку на оплату медичних послуг, у тому числі лабораторних досліджень.

Глава 14. Бронхоскопія

72. Тариф на медичні послуги з проведення бронхоскопії в амбулаторних умовах, передбачені специфікаціями, встановлюється як ставка на медичну послугу, яка становить 968,76 гривні, до якої застосовується коригувальний коефіцієнт 1,35 у разі проведення ендоскопічної маніпуляції та/або ендоскопічної операції.

73. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої кількості послуг згідно із заявою та ставки на медичну послугу з урахуванням відповідного коефіцієнта.

74. Фактична вартість медичних послуг з проведення бронхоскопії в амбулаторних умовах за один місяць за кожним договором розраховується як добуток ставки на медичну послугу з урахуванням відповідних коефіцієнтів та кількості фактично наданих послуг за один місяць.

75. Тарифи, встановлені у пункті 72 цього Порядку, включають ставку на оплату медичних послуг, у тому числі лабораторних досліджень.

Глава 15. Лікування пацієнтів методом екстракорпорального гемодіалізу в амбулаторних умовах

76. Тариф на медичні послуги з лікування пацієнтів методом екстракорпорального гемодіалізу в амбулаторних умовах, передбачені специфікаціями, встановлюється як глобальна ставка на дев'ять місяців за готовність надати послуги з лікування пацієнтів методом екстракорпорального гемодіалізу в амбулаторних умовах, що розрахована на основі ставки на медичну послугу, яка становить 1894,16 гривні.

77. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої кількості послуг згідно із заявою та ставки на медичну послугу.

78. Фактична вартість медичних послуг з лікування пацієнтів методом екстракорпорального гемодіалізу в амбулаторних умовах за один місяць за кожним договором розраховується як 1/9 запланованої вартості зазначених медичних послуг відповідно до договору, заокруглена до другого знака після коми.

Фактична вартість медичних послуг з лікування пацієнтів методом екстракорпорального гемодіалізу в амбулаторних умовах за останній місяць за кожним договором розраховується як різниця між запланованою вартістю зазначених медичних послуг відповідно до договору та сумою вартості медичних послуг за період до 1 числа останнього місяця.

79. Тарифи, встановлені у пункті 76 цього Порядку, включають ставку на оплату медичних послуг та ставку на оплату діагностичних послуг, у тому числі лабораторних досліджень.

Глава 16. Діагностика та хіміотерапевтичне лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей

80. Тариф на медичні послуги з діагностики та хіміотерапевтичного лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей, передбачені специфікаціями, встановлюється як глобальна ставка на дев'ять місяців за готовність надати послуги з діагностики та хіміотерапевтичного лікування онкологічних захворювань, що розрахована на основі капітаційної ставки, яка становить 17843,96 гривні.

81. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої кількості пролікованих осіб згідно із заявою та капітаційної ставки.

82. Фактична вартість медичних послуг з діагностики та хіміотерапевтичного лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей за кожним договором за місяць розраховується як 1/9 запланованої вартості зазначених медичних послуг відповідно до договору, заокруглена до другого знака після коми.

Фактична вартість медичних послуг з діагностики та хіміотерапевтичного лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей за останній місяць за кожним договором розраховується як різниця між запланованою вартістю зазначених медичних послуг відповідно до договору та сумою вартості медичних послуг за період до 1 числа останнього місяця.

83. Тарифи, встановлені у пункті 80 цього Порядку, включають ставку на оплату медичних послуг та ставку на оплату діагностичних послуг, у тому числі лабораторних досліджень, включаючи непідтверджені випадки злоякісних новоутворень.

Глава 17. Діагностика та радіологічне лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей

84. Тариф на медичні послуги з діагностики та радіологічного лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей, передбачені специфікаціями, встановлюється як глобальна ставка на дев'ять місяців за готовність надати послуги з діагностики та радіологічного лікування онкологічних захворювань, що розрахована на основі капітаційної ставки, яка становить 30327,75 гривні.

85. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої кількості пролікованих осіб згідно із заявою та капітаційної ставки.

86. Фактична вартість медичних послуг з діагностики та радіологічного лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей за місяць за кожним договором розраховується як 1/9 запланованої вартості медичних послуг відповідно до договору, заокруглена до другого знака після коми.

Фактична вартість медичних послуг з діагностики та радіологічного лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей за останній місяць за кожним договором розраховується як різниця між запланованою вартістю зазначених медичних послуг відповідно до договору та сумою вартості медичних послуг за період до 1 числа останнього місяця.

87. Тарифи, встановлені у пункті 84 цього Порядку, включають ставку на оплату медичних послуг та ставку на оплату діагностичних послуг, у тому числі лабораторних досліджень, включаючи непідтверджені випадки злоякісних новоутворень.

Глава 18. Психіатрична допомога дорослим та дітям

88. Тариф на медичні послуги з надання психіатричної допомоги дорослим та дітям, передбачені специфікаціями, встановлюється як глобальна ставка на дев'ять місяців за готовність надати послуги з психіатричної допомоги, що розрахована на основі базової ставки на пролікований випадок, яка становить 7406,4 гривні, до якої застосовуються коригувальні коефіцієнти.

89. Коригувальні коефіцієнти залежно від спроможності закладу надавати медичні послуги в умовах інтенсивної терапії становлять:

за готовність надавати послуги в умовах інтенсивної терапії відповідно до додаткових умов закупівлі - 1,102;

за готовність надавати послуги без інтенсивної терапії - 0,982.

90. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток заокругленої до цілого числа 3/4 кількості пролікованих випадків згідно з інформацією, зазначеною у заяві, що розрахована за даними звіту, та базової ставки на пролікований випадок з урахуванням відповідних коефіцієнтів.

(абзац перший пункту 90 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.2020 р. N 267)

Запланована кількість пролікованих випадків визначається відповідно до кількості послуг, зазначених у графах 1, 3, 4, 7 рядка 6.0 таблиці 3220 звіту, за винятком кількості пролікованих осіб, щодо яких застосовуються примусові заходи медичного характеру.

91. Фактична вартість медичних послуг з надання психіатричної допомоги за один місяць за кожним договором розраховується як 1/9 запланованої вартості зазначених медичних послуг відповідно до договору, заокруглена до другого знака після коми.

Фактична вартість медичних послуг з надання психіатричної допомоги за останній місяць за кожним договором розраховується як різниця між запланованою вартістю зазначених медичних послуг відповідно до договору та сумою вартості медичних послуг за періоди до 1 числа останнього місяця.

Глава 19. Лікування дорослих та дітей із туберкульозом

92. Тариф на медичні послуги з лікування туберкульозу, передбачені специфікаціями, встановлюється як глобальна ставка на дев'ять місяців за готовність надати послуги з лікування туберкульозу, що розрахована на основі капітаційної ставки, яка становить 20663,68 гривні, до якої застосовуються коригувальні коефіцієнти.

93. Коригувальні коефіцієнти залежно від спроможності закладу проводити хірургічні втручання становлять:

за готовність проводити хірургічні втручання відповідно до додаткових умов закупівлі - 1,056;

за готовність надавати послуги без хірургічних втручань - 0,956.

94. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток кількості осіб, які пройшли лікування у 2019 році, осіб із туберкульозом згідно з даними заяви та капітаційної ставки з урахуванням відповідних коефіцієнтів.

95. Фактична вартість медичних послуг з лікування туберкульозу за місяць за кожним договором розраховується як 1/9 загальної орієнтовної ціни договору, заокруглена до другого знака після коми.

Фактична вартість медичних послуг з лікування туберкульозу за останній місяць за кожним договором розраховується як різниця між запланованою вартістю медичних послуг відповідно до договору та сумою вартості медичних послуг за період до 1 числа останнього місяця.

Глава 20. Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ

96. Тариф на медичні послуги з діагностики, лікування та супроводу осіб із ВІЛ, передбачені специфікаціями, встановлюється як глобальна ставка на дев'ять місяців за готовність надати послуги особам із ВІЛ, що розрахована на основі капітаційної ставки, яка становить 1500,05 гривні.

97. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток суми запланованої кількості осіб, які отримуватимуть антиретровірусну терапію в надавача медичних послуг, та кількості дітей до 18 місяців, які народжені ВІЛ-інфікованими матерями, які перебуватимуть під медичним наглядом у надавача медичних послуг, зазначених у заяві, на підставі інформації Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу з питань охорони здоров'я обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації та капітаційної ставки.

98. Фактична вартість медичних послуг з діагностики, лікування та супроводу осіб із ВІЛ за один місяць за кожним договором розраховується як 1/9 запланованої вартості зазначених медичних послуг відповідно до договору, заокруглена до другого знака після коми.

Фактична вартість медичних послуг з діагностики, лікування та супроводу осіб із ВІЛ за останній місяць за кожним договором розраховується як різниця між запланованою вартістю зазначених медичних послуг відповідно до договору та сумою вартості медичних послуг за період до 1 числа останнього місяця.

Глава 21. Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії

99. Тариф на медичні послуги з лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії, передбачені специфікаціями, встановлюється як глобальна ставка на дев'ять місяців за готовність надати послуги з лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії, що розрахована на основі капітаційної ставки, яка становить 1635,46 гривні.

100. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої кількості осіб, які отримуватимуть послуги з лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії у надавача медичних послуг, зазначених у заяві на підставі інформації Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу з питань охорони здоров'я обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації та капітаційної ставки.

101. Фактична вартість медичних послуг з лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії за один місяць за кожним договором розраховується як 1/9 запланованої вартості медичних послуг відповідно до договору, заокруглена до другого знака після коми.

Фактична вартість медичних послуг з лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії за останній місяць за кожним договором розраховується як різниця між запланованою вартістю медичних послуг відповідно до договору та сумою вартості медичних послуг за період до 1 числа останнього місяця.

Глава 22. Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям

102. Тариф на медичні послуги, пов'язані з паліативною медичною допомогою дорослим та дітям у стаціонарних умовах, передбачені специфікаціями, встановлюється як глобальна ставка на дев'ять місяців за готовність надати послуги з паліативної медичної допомоги, що розрахована на основі капітаційної ставки, яка становить 7865,64 гривні.

103. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої кількості паліативних хворих, які отримають паліативну допомогу у стаціонарних умовах, згідно із заявою та капітаційної ставки.

104. Фактична вартість медичних послуг з паліативної медичної допомоги за один місяць за кожним договором розраховується як 1/9 запланованої вартості медичних послуг відповідно до договору, заокруглена до другого знака після коми.

Фактична вартість медичних послуг з паліативної медичної допомоги за останній місяць за кожним договором розраховується як різниця між запланованою вартістю зазначених медичних послуг відповідно до договору та сумою вартості медичних послуг за період до 1 числа останнього місяця.

Глава 23. Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям

105. Тариф за надання медичних послуг з мобільної паліативної медичної допомоги дорослим та дітям, передбачені специфікаціями, встановлюється як глобальна ставка на дев'ять місяців за готовність надати послуги з паліативної медичної допомоги, що розрахована на основі капітаційної ставки, яка становить 9832,05 гривні.

106. Запланована вартість зазначених послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої кількості паліативних хворих, які отримають мобільну паліативну допомогу, згідно із заявою та капітаційної ставки.

107. Фактична вартість медичних послуг з паліативної медичної допомоги за один місяць за кожним договором розраховується як 1/9 запланованої вартості зазначених послуг відповідно до договору, заокруглена до другого знака після коми.

Фактична вартість медичних послуг з паліативної медичної допомоги за останній місяць за кожним договором розраховується як різниця між запланованою вартістю зазначених медичних послуг відповідно до договору та сумою вартості медичних послуг за період до 1 числа останнього місяця.

Глава 24. Медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя

108. Тариф на медичні послуги з медичної реабілітації немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя, передбачені специфікаціями, встановлюється як глобальна ставка на дев'ять місяців за готовність надати послуги з медичної реабілітації, що розрахована на основі капітаційної ставки, яка становить 6554,73 гривні.

109. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої кількості дітей, які отримають послуги з медичної реабілітації, згідно із заявою та капітаційної ставки.

110. Фактична вартість медичної послуги з медичної реабілітації немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя, за один місяць за кожним договором розраховується як 1/9 запланованої вартості зазначених медичних послуг відповідно до договору, заокруглена до другого знака після коми.

Фактична вартість медичних послуг з медичної реабілітації немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя за останній місяць за кожним договором розраховується як різниця між запланованою вартістю зазначених медичних послуг відповідно до договору та сумою вартості медичних послуг за період до 1 числа останнього місяця.

Глава 25. Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату

111. Тариф на медичні послуги з медичної реабілітації дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату, передбачені специфікаціями, встановлюється як глобальна ставка на дев'ять місяців за готовність надати послуги з медичної реабілітації, що розрахована на основі капітаційної ставки, яка становить 6554,73 гривні.

112. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої кількості дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату, які отримають послуги медичної реабілітації, згідно із заявою та капітаційної ставки.

113. Фактична вартість медичних послуг з медичної реабілітації дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату за місяць за кожним договором розраховується як 1/9 запланованої вартості зазначених медичних послуг відповідно до договору, заокруглена до другого знака після коми.

Фактична вартість медичних послуг з медичної реабілітації дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату за останній місяць за кожним договором розраховується як різниця між запланованою вартістю зазначених медичних послуг відповідно до договору та сумою вартості медичних послуг за період до 1 числа останнього місяця.

Глава 26. Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи

114. Тариф на медичні послуги з медичної реабілітації дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи, передбачені специфікаціями, встановлюється як глобальна ставка на дев'ять місяців за готовність надати послуги з медичної реабілітації, що розрахована на основі капітаційної ставки, яка становить 6554,73 гривні.

115. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої кількості дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи, які отримають послуги медичної реабілітації, згідно із заявою та капітаційної ставки.

116. Фактична вартість медичних послуг з медичної реабілітації дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи за місяць за кожним договором розраховується як 1/9 запланованої вартості зазначених медичних послуг відповідно до договору, заокруглена до другого знака після коми.

Фактична вартість медичних послуг з медичної реабілітації дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи за останній місяць за кожним договором розраховується як різниця між запланованою вартістю зазначених медичних послуг відповідно до договору та сумою вартості медичних послуг за період до 1 числа останнього місяця.

Глава 27. Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2

1161. НСЗУ укладає договори про надання стаціонарної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - медичні послуги), з надавачами медичних послуг, які включені до переліку закладів охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, поданого керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру державного рівня, пов'язаної з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та відповідають умовам закупівлі.

1162. Тариф на медичні послуги із стаціонарної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, встановлюється як глобальна ставка на місяць, що розрахована як комбінація ставки на медичну послугу за укомплектованість медичним персоналом, медичними виробами та лікарськими засобами, яка становить 498325,65 гривні, та ставки на медичну послугу за готовність надавати медичні послуги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, в умовах інтенсивної терапії, яка становить 171167,83 гривні.

1163. Запланована вартість медичних послуг, пов'язаних з гострою

респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за кожним договором розраховується за такою формулою:

 ,

де  - запланована вартість медичних послуг, пов'язаних з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2;

V - кількість апаратів штучної вентиляції легень (далі - апарати вентиляції легень), що відповідають умовам закупівлі та визначені для лікування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, у надавача медичних послуг згідно з його заявою на дату її подання;

- ставка на медичну послугу за готовність надавати медичні послуги, пов'язані з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, в умовах інтенсивної терапії;

T - кількість команд, що включають лікарів-анестезіологів, лікарів-інфекціоністів/терапевтів/педіатрів, лікарів інших спеціальностей, а також середній, молодший медичний та інший персонал, який не залучений до надання інших медичних послуг за програмою медичних гарантій (далі - медичні команди) та залучені до надання медичних послуг, пов'язаних з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, на дату подання надавачем заяви. Після початку надання медичних послуг членом медичної команди пацієнту, якому встановлено гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, такий член медичної команди не може бути залучений до надання інших медичних послуг за програмою медичних гарантій пацієнтам, у яких не встановлено гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Кількість медичних команд розраховується на основі кількості лікарів-анестезіологів;

- ставка на медичну послугу за укомплектованість медичним персоналом, медичними виробами та лікарськими засобами;

- кількість календарних місяців строку дії договору, включно з першим та останнім місяцями.

1164. Фактична вартість медичних послуг, пов'язаних з лікуванням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за кожним договором розраховується за такою формулою:

1) за перший місяць дії договору:

 ,

де  - фактична вартість медичних послуг, пов'язаних з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за перший місяць;

V - кількість апаратів вентиляції легень, що відповідають умовам закупівлі та визначені для лікування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2,
у надавача медичних послуг згідно з його заявою на дату її подання;

- кількість нових підтверджених випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці за звітний період за даними МОЗ;

Kc - коефіцієнт, що відображає частку пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, які потребуватимуть інтенсивної терапії, та становить 0,05;

- ставка на медичну послугу за готовність надавати медичні послуги, пов'язані з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, в умовах інтенсивної терапії;

Kw - коефіцієнт, що відображає навантаження на відділення/палату інтенсивної терапії з урахуванням середнього строку перебування одного пацієнта в закладі охорони здоров'я та становить 0,264;

Ki - коефіцієнт інтенсивності роботи надавача медичних послуг, що розраховується як заокруглене до трьох знаків після коми співвідношення кількості пацієнтів з підтвердженою гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, які перебували у відділенні/палатах інтенсивної терапії такого надавача медичних послуг, за звітний період до загальної кількості пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, які перебували у відділеннях/палатах інтенсивної терапії надавачів медичних послуг, які надають допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за програмою медичних гарантій на відповідній адміністративно-територіальній одиниці, за звітний період. У разі відсутності пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, у відділеннях/палатах інтенсивної терапії відповідного надавача медичних послуг такий коефіцієнт становить 0;

T - кількість медичних команд, що залучені до надання медичних послуг, пов'язаних з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, станом на останній день звітного періоду;

- ставка на медичну послугу за укомплектованість медичним персоналом, медичними виробами та лікарськими засобами;

- коефіцієнт тривалості дії договору у першому місяці, який становить 1 у разі, коли датою початку дії договору є дата до 15 числа місяця включно, та 0,5 у разі, коли датою початку дії договору є дата після 15 числа відповідного місяця;

2) за останній місяць дії договору:

 ,

де  - фактична вартість медичних послуг, пов'язаних з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за останній місяць;

T - кількість медичних команд, що залучені до надання медичних послуг, пов'язаних з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, станом на останній день звітного періоду;

- ставка на медичну послугу за укомплектованість медичним персоналом, медичними виробами та лікарськими засобами;

- коефіцієнт тривалості дії договору в останньому місяці, який становить 1 у разі, коли датою закінчення дії договору є дата після 15 числа місяця, та 0,5 у разі, коли датою закінчення дії договору є дата до 15 числа відповідного місяця включно;

3) за кожен місяць дії договору, крім першого та останнього місяців:

 ,

де  - фактична вартість медичних послуг, пов'язаних з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за місяць;

- кількість нових підтверджених випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці за звітний період за даними МОЗ;

Kc - коефіцієнт, що відображає частку осіб, які потребуватимуть інтенсивної терапії, та становить 0,05;

- ставка на медичну послугу за готовність надавати медичні послуги, пов'язані з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, в умовах інтенсивної терапії;

Kw - коефіцієнт, що відображає навантаження на відділення/палату інтенсивної терапії з урахуванням середнього строку перебування одного пацієнта в закладі охорони здоров'я та становить 0,264;

Ki - коефіцієнт інтенсивності роботи надавача медичних послуг, що розраховується як заокруглене до трьох знаків після коми співвідношення кількості пацієнтів з підтвердженою гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, які перебували у відділенні/палатах інтенсивної терапії такого надавача медичних послуг, за звітний період до загальної кількості пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, які перебували у відділеннях/палатах інтенсивної терапії надавачів медичних послуг, які надають допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за програмою медичних гарантій на відповідній адміністративно-територіальній одиниці, за звітний період. У разі відсутності пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, у відділеннях/палатах інтенсивної терапії відповідного надавача медичних послуг такий коефіцієнт становить 0;

- кількість апаратів вентиляції легень, що відповідають умовам закупівлі та визначені для лікування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, що введені в експлуатацію у надавача медичних послуг за звітний період;

- коефіцієнт тривалості функціонування апарата вентиляції легень в закладі охорони здоров'я для надання медичної допомоги, пов'язаної з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, який становить 1 у разі, коли датою введення в експлуатацію апарата вентиляції легень є дата до 15 числа місяця включно, та 0,5 у разі, коли датою введення в експлуатацію апарата вентиляції легень є дата після 15 числа місяця, згідно з інформацією, наданою керівником закладу охорони здоров'я;

T - кількість медичних команд, що залучені до надання медичних послуг, пов'язаних з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, станом на останній день звітного періоду;

 - ставка на медичну послугу за укомплектованість медичним персоналом, медичними виробами та лікарськими засобами.

(Порядок доповнено главою 27 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.04.2020 р. N 331,
яка застосовується з
01.04.2020 р., та діє у період карантину,
 встановленого з метою запобігання поширенню на території України
 гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
 SARS-CoV-2, та протягом 30 календарних днів після його відміни)

Глава 28. Екстрена медична допомога пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2

1165. НСЗУ укладає договори про надання екстреної медичної допомоги пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з центрами екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, визначеними відповідно до пункту 25 цього Порядку.

1166. Тариф на медичні послуги з надання екстреної медичної допомоги пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, передбачені специфікаціями, встановлюється як глобальна ставка на місяць, що розрахована на основі базової капітаційної ставки за готовність надати екстрену медичну допомогу та становить 12163,64 гривні.

1167. Запланована вартість медичних послуг з надання екстреної медичної допомоги пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, розраховується за такою формулою:

 ,

де  - запланована вартість медичних послуг з надання екстреної медичної допомоги;

P - кількість підтверджених випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці на дату подання заяви за даними МОЗ;

- тариф на медичні послуги з надання екстреної медичної допомоги, пов'язаної з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2;

- кількість календарних місяців строку дії договору, включно з першим та останнім місяцями.

1168. Фактична вартість медичних послуг з надання екстреної медичної допомоги пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, на місяць розраховується як добуток тарифу на медичні послуги з надання екстреної медичної допомоги пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та кількості пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, підтвердженою протягом відповідного звітного періоду на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Якщо фактична кількість виявлених випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, протягом відповідного періоду на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці становить більш як 327 осіб на 100000 населення, фактична вартість медичних послуг з надання екстреної медичної допомоги пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, за цей період розраховується як добуток тарифу на медичні послуги з надання екстреної медичної допомоги пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та кількості осіб, яка визначається як заокруглення до цілого числа 327 осіб на кожні 100000 населення.

(Порядок доповнено главою 28 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.04.2020 р. N 331,
яка застосовується з
01.04.2020 р., та діє у період карантину,
 встановленого з метою запобігання поширенню на території України
 гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
 SARS-CoV-2, та протягом 30 календарних днів після його відміни)

Глава 29. Медична допомога, яка надається мобільними медичними бригадами, що утворені для реагування на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2

1169. НСЗУ укладає договори із закладами охорони здоров'я щодо надання медичної допомоги мобільними медичними бригадами закладів охорони здоров'я з відбору, зберігання та транспортування зразків біологічних матеріалів для тестування на SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції (далі - мобільні бригади), укомплектованими штатними медичними працівниками таких закладів, що визначені структурними підрозділами з питань охорони здоров'я відповідних держадміністрацій та відповідають умовам закупівлі, в обсязі, що не перевищує 10 мобільних бригад на кожні 100000 населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

11610. Тариф на медичні послуги, які надаються мобільними бригадами, визначається як глобальна ставка на місяць, що розраховується на основі ставки на медичну послугу та становить 50942,05 гривні.

11611. Запланована вартість медичних послуг, які надаються мобільними бригадами, розраховується як добуток кількості мобільних бригад у закладі охорони здоров'я згідно з інформацією, наданою Міністерством охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров'я відповідних держадміністрацій, тарифу на медичні послуги, які надаються мобільними бригадами, та кількості місяців строку дії договору, включно з першим та останнім місяцями.

11612. Фактична вартість медичних послуг, які надаються мобільними бригадами, на місяць розраховується як добуток кількості мобільних бригад у закладі охорони здоров'я на дату подання звіту, тарифу на медичні послуги, які надаються мобільними бригадами, і коефіцієнта навантаження мобільних бригад.

Коефіцієнт навантаження мобільних бригад для кожного закладу охорони здоров'я становить:

1 - у разі здійснення 150 і більше відборів зразків біологічних матеріалів для тестування на SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції (далі - відбір зразків) протягом відповідного звітного періоду у розрахунку на одну мобільну бригаду;

0,75 - у разі здійснення від 100 до 150 відборів зразків протягом відповідного звітного періоду у розрахунку на одну мобільну бригаду;

0,50 - у разі здійснення від 50 до 100 відборів зразків протягом відповідного звітного періоду у розрахунку на одну мобільну бригаду;

0,25 - у разі здійснення менше 50 відборів зразків протягом відповідного звітного періоду у розрахунку на одну мобільну бригаду.

У разі отримання інформації щодо збільшення або зменшення кількості мобільних бригад від структурного підрозділу з питань охорони здоров'я відповідної держадміністрації у встановленому порядку можуть укладатися нові договори щодо надання медичних послуг, передбачених цією главою, або вноситися відповідні зміни до договорів. Договори щодо збільшення кількості мобільних бригад (не більше ніж на одну одиницю) укладаються у разі, коли існуючі мобільні бригади в закладах охорони здоров'я, розташованих на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, здійснюють більше 150 відборів зразків протягом відповідного місяця у розрахунку на одну мобільну бригаду.

(Порядок доповнено главою 29 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.04.2020 р. N 331,
яка застосовується з
01.04.2020 р., та діє у період карантину,
 встановленого з метою запобігання поширенню на території України
 гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
 SARS-CoV-2, та протягом 30 календарних днів після його відміни)

Глава 30. Стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, яка надається окремими закладами охорони здоров'я протягом квітня 2020 року

11613. НСЗУ укладає договори із закладами охорони здоров'я, визначеними у додатку 3.

11614. Тариф на медичні послуги із стаціонарної медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, яка надається окремими закладами охорони здоров'я протягом квітня 2020 р., визначається як глобальна ставка за період з 1 по 30 квітня 2020 р. та становить 271932,48 гривні. До тарифу застосовуються такі коригувальні коефіцієнти залежно від кількості пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, яким надано медичні послуги надавачем медичних послуг у період з 1 квітня 2020 р. до дати набрання чинності нормативно-правовим актом, яким запроваджено такий пакет медичних послуг:

1,2 - від 1 до 10 пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2;

1,7 - від 11 до 20 пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2;

2,1 - від 21 до 30 пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2;

3,5 - 31 і більше пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.

Кількість пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, яким надано медичну допомогу у конкретному закладі охорони здоров'я, визначається за даними, що містяться в заяві, визначеними на підставі даних державної установи "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України", отриманих від МОЗ. У разі коли дані в заяві відрізняються від даних, отриманих від МОЗ, кількість пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, визначається відповідно до даних, отриманих від МОЗ.

(Порядок доповнено главою 30 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.04.2020 р. N 331,
яка застосовується з
01.04.2020 р., та діє у період карантину,
 встановленого з метою запобігання поширенню на території України
 гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
 SARS-CoV-2, та протягом 30 календарних днів після його відміни)

III. Реімбурсація

117. НСЗУ в межах програми медичних гарантій укладає договори про реімбурсацію таких лікарських засобів для лікування в амбулаторних умовах серцево-судинних захворювань, цукрового діабету II типу, бронхіальної астми та ревматичних хвороб:

Міжнародна непатентована назва

Форма випуску

Серцево-судинні захворювання

Аміодарон (Amiodarone)

таблетки

Амлодипін (Amlodipine)

- " -

Атенолол (Atenolol)

- " -

Бісопролол (Bisoprolol)

- " -

Верапаміл (Verapamil)

- " -

Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide)

- " -

Дигоксин (Digoxin)

таблетки, розчин оральний

Еналаприл (Enalapril)

таблетки

Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitrate)

таблетки (сублінгвальні)

Карведилол (Carvedilol)

таблетки

Клопідогрель (Clopidogrel)

- " -

Лозартан (Losartan)

- " -

Метопролол (Metoprolol)

- " -

Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate)

таблетки (сублінгвальні)

Симвастатин (Simvastatin)

таблетки

Спіронолактон (Spironolactone)

- " -

Фуросемід (Furosemide)

- " -

Цукровий діабет II типу

Глібенкламід (Glibenclamide)

- " -

Гліклазид (Gliclazide)

- " -

Метформін (Metformin)

- " -

Бронхіальна астма

Беклометазон (Beclometasone)

аерозоль для інгаляцій

Будесонід (Budesonide)

порошок для інгаляцій дозований, суспензія для розпилення

Сальбутамол (Salbutamol)

аерозоль для інгаляцій, розчин для інгаляцій

Ревматичні хвороби

Хлорохін (Chloroquine)

таблетки

Гідроксихлорохін (Hydroxychloroquine)

- " -

(пункт 117 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 15.04.2020 р. N 286)

 

КОЕФІЦІЄНТ
збалансованості бюджету

Коефіцієнт збалансованості бюджету розраховується за такою формулою:

  

,

де BRCplan - коефіцієнт збалансованості бюджету для поточного та подальших звітних періодів;

Budtotal - обсяг бюджетних асигнувань, передбачений для оплати медичних послуг, включених до пакетів медичних послуг, визначених у главі 3 розділу II Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році (далі - Порядок);

Budact - сума добутків кількості фактично наданих медичних послуг стаціонарної допомоги за кожним договором у попередніх звітних періодах, базової ставки і відповідних коригувальних коефіцієнтів, визначених у главі 3 розділу II Порядку;

Budplan- загальний обсяг глобальних бюджетів, передбачених за всіма договорами за пакетами медичних послуг, визначеними у главі 3 розділу II Порядку;

   - запланована кількість медичних послуг за пакетами, визначеними у главі 3 розділу II Порядку, у поточному та подальших звітних періодах за відповідним договором;

   - заплановане середнє значення коригувальних коефіцієнтів, зазначених у пункті 32 Порядку, у поточному та подальших звітних періодах за відповідним договором;

BR - добуток базової ставки на пролікований випадок, визначеної у пункті 29 Порядку, та частки ставки на пролікований випадок у поточному звітному періоді, визначеної у пункті 32 Порядку.

У разі коли розрахований коефіцієнт збалансованості бюджету становить більше одиниці, його значення приймається за одиницю.

 

ВАГОВІ КОЕФІЦІЄНТИ
діагностично-споріднених груп

Для пакетів медичних послуг, передбачених у главі 3 розділу II Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році, застосовуються такі вагові коефіцієнти діагностично-споріднених груп:

Код

Група

Пакет послуг

Ваговий коефіцієнт діагностично-споріднених груп

1.

A01A

Інші інфекційні та паразитарні хвороби у дорослих від 18 років і старше

стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій

0,894

2.

A01C

Інші інфекційні та паразитарні хвороби у дітей до 18 років

- " -

0,777

3.

A02

Діагностика туберкульозу легенів та позалегеневий туберкульоз органів дихання

- " -

0,588

4.

A03

Менінгококова інфекція та септицемії

- " -

2,745

5.

B01

Хронічний вірусний гепатит B і C

- " -

1,373

6.

B03

Інші вірусні гепатити

- " -

1,429

7.

C01A

Діагностика злоякісних новоутворень у дорослих від 18 років і старше

- " -

0,922

8.

C01C

Діагностика злоякісних новоутворень у дітей до 18 років

- " -

1,122

9.

C02A

Діагностика злоякісних новоутворень лімфоїдної, кровотворної та споріднених з ними тканин у дорослих від 18 років і старше

- " -

1,035

10.

C02C

Діагностика злоякісних новоутворень лімфоїдної, кровотворної та споріднених з ними тканин у дітей до 18 років

стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій

2,144

11.

C03A

Доброякісні новоутворення у дорослих від 18 років і старше

- " -

0,73

12.

C03C

Доброякісні новоутворення у дітей до 18 років

- " -

1,11

13.

D01A

Анемії у дорослих від 18 років і старше

- " -

0,577

14.

D01C

Анемії у дітей до 18 років

- " -

1,128

15.

D02A

Інші хвороби крові, кровотворних органів і окремі порушення із залученням імунного механізму у дорослих від 18 років і старше

- " -

0,933

16.

D02C

Інші хвороби крові, кровотворних органів і окремі порушення із залученням імунного механізму у дітей до 18 років

- " -

0,789

17.

E01

Набутий гіпотиреоз та інші форми порушення ендокринних залоз

- " -

0,605

18.

E02A

Цукровий діабет у дорослих від 18 років і старше

- " -

0,65

19.

E02C

Цукровий діабет у дітей до 18 років

- " -

0,901

20.

E03A

Інші хвороби розладу харчування, порушення обміну речовин у дорослих від 18 років і старше

стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій

0,592

21.

E03C

Інші хвороби розладу харчування, порушення обміну речовин у дітей до 18 років

- " -

1,023

22.

F01A

Розлади психіки та поведінки

- " -

0,986

23.

G01A

Запальні хвороби центральної нервової системи у дорослих від 18 років і старше

- " -

0,757

24.

G01C

Запальні хвороби центральної нервової системи у дітей до 18 років

- " -

1,197

25.

G02A

Інші хвороби нервової системи у дорослих від 18 років і старше

- " -

0,705

26.

G02C

Інші хвороби нервової системи у дітей до 18 років

- " -

0,904

27.

H01A

Хвороби ока та його придаткового апарату у дорослих від 18 років і старше

- " -

0,655

28.

H01C

Хвороби ока та його придаткового апарату у дітей до 18 років

- " -

0,64

29.

H02A

Гострий отит середнього вуха у дорослих від 18 років і старше

- " -

0,748

30.

H02C

Гострий отит середнього вуха у дітей до 18 років

- " -

0,825

31.

H03A

Інші хвороби вуха та соскового відростка у дорослих від 18 років і старше

стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій

0,745

32.

H03C

Інші хвороби вуха та соскового відростка у дітей до 18 років

- " -

0,82

33.

I01

Гостра ревматична гарячка

- " -

0,659

34.

I02

Хронічні ревматичні хвороби серця

- " -

0,652

35.

I03A

Інші хвороби системи кровообігу у дорослих від 18 років і старше

- " -

0,65

36.

I03C

Інші хвороби системи кровообігу у дітей до 18 років

- " -

0,849

37.

I04

Стенокардія та інші форми ішемічної хвороби серця

- " -

0,644

38.

I05

Гострий інфаркт міокарда

- " -

1,315

39.

I06

Гострий мозковий інсульт

- " -

0,717

40.

I07

Інші цереброваскулярні хвороби

- " -

0,649

41.

J01A

Пневмонії у дорослих від 18 років і старше

- " -

1,049

42.

J01C

Пневмонії у дітей до 18 років

- " -

0,926

43.

J02A

Обструктивні хвороби легень у дорослих від 18 років і старше

- " -

1,141

44.

J02C

Обструктивні хвороби легень у дітей до 18 років

- " -

1,425

45.

J04

Інші хвороби органів дихання

стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій

0,691

46.

K01

Гастроезофагеальний рефлюкс, гастрит та дуоденіт, диспепсії, синдром подразненого кишечника

- " -

0,524

47.

K02

Виразка шлунка та дванадцятипалої кишки, гострі гастрити, хвороби підшлункової залози та інші хвороби органів травлення

- " -

0,679

48.

K03

Проривна виразка шлунка та дванадцятипалої кишки, защемлена грижа (з непрохідністю, гангреною), гострий холецистит, жовчно-кам'яна хвороба, холецистит, холангіт

- " -

0,299

49.

K04

Гострий апендицит та грижа

- " -

0,341

50.

K05

Хвороба Крона, неспецифічний виразковий коліт, цироз печінки, гострий панкреатит

- " -

1,603

51.

K06

Хвороби ротової порожнини, залоз та щелеп

- " -

0,628

52.

L01

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

- " -

0,54

53.

M01A

Запальні артропатії у дорослих від 18 років і старше

- " -

0,626

54.

M01C

Запальні артропатії у дітей до 18 років

стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій

0,39

55.

M02

Ревматоїдний артрит

- " -

0,823

56.

M03A

Остеомієліт у дорослих від 18 років і старше

- " -

1,554

57.

M03C

Остеомієліт у дітей до 18 років

- " -

2,218

58.

M04A

Інші дорсопатії, спондилопатії у дорослих від 18 років і старше

- " -

0,664

59.

M04C

Інші дорсопатії, спондилопатії у дітей до 18 років

- " -

0,843

60.

M05

Інші хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини

- " -

0,762

61.

N 01

Гострий гломерулонефрит

- " -

2,519

62.

N 02

Хронічний гломерулонефрит

- " -

2,183

63.

N 03

Хвороби передміхурової залози

- " -

0,761

64.

N 04C

Інші інфекції нирок у дітей до 18 років

- " -

0,816

65.

N 04A

Інші інфекції нирок у дорослих від 18 років і старше

- " -

1,066

66.

N 05

Камені нирок і сечоводу

- " -

0,62

67.

N 06A

Інші хвороби сечостатевої системи у дорослих від 18 років і старше

- " -

0,913

68.

N 06C

Інші хвороби сечостатевої системи у дітей до 18 років

стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій

0,724

69.

O01

Вагітність та післяпологовий період

- " -

1,136

70.

P01

Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

- " -

1,093

71.

Q01

Уроджені аномалії (вади розвитку), деформації і хромосомні порушення

- " -

0,874

72.

R01

Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при лабораторних та клінічних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках

- " -

0,337

73.

S01A

Переломи кісток черепа, хребта, кісток тулуба, переломи в декількох ділянках тіла у дорослих від 18 років і старше

- " -

0,941

74.

S01C

Переломи кісток черепа, хребта, кісток тулуба, переломи в декількох ділянках тіла у дітей до 18 років

- " -

1,753

75.

S02

Внутрішньочерепні травми

- " -

0,911

76.

S03

Травми інших внутрішніх органів, грудної, черевної порожнини і таза

- " -

0,998

77.

T01

Термічні та хімічні опіки

- " -

2,791

78.

T02

Отруєння ліками та біологічними речовинами

стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій

0,462

79.

T03

Інші травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин

- " -

0,647

80.

2.2.01

Операції на периферичній нервовій системі

хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах

1,638

81.

2.1.01

Операції на головному мозку

- " -

3,077

82.

2.0.01

Інші операції на нервовій системі

- " -

2,721

83.

3.0.01

Інші операції на ендокринній системі

- " -

1,409

84.

4.0.07

Операції на органах зору

- " -

0,651

85.

5.2.01A

Операції на мигдаликах та аденоїдах у дорослих від 18 років і старше

- " -

0,585

86.

5.2.01C

Операції на мигдаликах та аденоїдах у дітей до 18 років

- " -

0,725

87.

5.1.01

Операції на вусі

- " -

1,239

88.

5.0.01

Інші операції на органах горла та носа

- " -

1,064

89.

6.1.01

Пульмонектомія, резекція легені

- " -

3,319

90.

6.0.04A

Інші операції на органах дихання у дорослих від 18 років і старше

- " -

2,145

91.

6.0.04C

Інші операції на органах дихання у дітей до 18 років

- " -

3,483

92.

7.7.06

Радіочастотна абляція та імплантація кардіостимулятора

хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах

2,48

93.

7.3.02

Операції з приводу уражень клапанів серця

- " -

2,108

94.

7.2.01

Операції на серці з приводу вроджених вад серця дорослих та дітей старше 1 року

- " -

3,841

95.

7.2.01C0

Операції на серці з приводу вроджених вад серця дітей до 1 року

- " -

3,841

96.

7.0.08

Інші операції на серці

- " -

3,351

97.

8.3.10

Операції на венах

- " -

1,667

98.

8.2.09

Операції на брахіоцефальних судинах

- " -

3,339

99.

8.1.09

Операції на артеріях

- " -

3,927

100.

8.0.11

Інші операції на судинах

- " -

1,241

101.

9.7.03

Операції з приводу незащемленої грижі

- " -

1,33

102.

9.6.02

Операції на підшлунковій залозі

- " -

2,707

103.

9.5.02

Операції на жовчних протоках

- " -

2,208

104.

9.4.03

Холецистектомія при хронічних холециститах

- " -

1,442

105.

9.3.03

Апендиктомія при апендициті

- " -

1,320

106.

9.2.02

Операції на шлунку з приводу виразкової хвороби

- " -

2,194

107.

9.10.03

Лапаротомії діагностичні

- " -

1,535

108.

9.1.01

Операції на стравоході

- " -

2,848

109.

9.0.03A

Інші операції на органах травлення та черевної порожнини у дорослих від 18 років і старше

хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах

2,884

110.

9.0.03C

Інші операції на органах травлення та черевної порожнини у дітей до 18 років

- " -

2,383

111.

10.0.03

Операції при непухлинних захворюваннях прямої кишки

- " -

1,584

112.

11.0.02A

Інші операції на нирках і сечоводі у дорослих від 18 років і старше

- " -

2,302

113.

11.0.02C

Інші операції на нирках і сечоводі у дітей до 18 років

- " -

1,716

114.

12.0.01

Операції на передміхуровій залозі

- " -

1,925

115.

13.2.02

Інші операції на жіночих статевих органах

- " -

1,08

116.

13.1.01

Вишкрібання матки (крім штучного переривання вагітності)

- " -

0,527

117.

14.6.01

Інші вишкрібання матки, які пов'язані з вагітністю (крім штучного переривання вагітності)

- " -

0,581

118.

14.5.01

Штучне переривання вагітності

- " -

0,332

119.

14.0.01

Інші акушерські операції

- " -

1,704

120.

15.5.04

Операції на кістково-м'язовій системі з приводу ендопротезування суглобів

- " -

1,895

121.

15.4.01

Ампутації кінцівок при цукровому діабеті

хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах

1,907

122.

15.2.02

Інші ампутації кінцівок

- " -

1,9

123.

15.0.05A

Інші операції на кістково-м'язовій системі у дорослих від 18 років і старше

- " -

1,895

124.

15.0.05C

Інші операції на кістково-м'язовій системі у дітей до 18 років

- " -

1,24

125.

16.1.01

Операції на молочній залозі при злоякісних пухлинах

- " -

1,661

126.

16.0.01

Інші операції на молочній залозі

- " -

1,054

127.

17.0.01

Операції на шкірі та підшкірній клітковині

- " -

1,043

128.

18.1.01A

Операції з приводу хвороб ротової порожнини, залоз та щелеп у дорослих від 18 років і старше

- " -

1,297

129.

18.1.01C

Операції з приводу хвороб ротової порожнини, залоз та щелеп у дітей до 18 років

- " -

2,456

130.

18.0.01A

Інші операції у дорослих від 18 років і старше

- " -

1,503

131.

18.0.01C

Інші операції у дітей до 18 років

- " -

1,927

 

ПЕРЕЛІК
закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2

Код згідно з ЄДРПОУ

Найменування закладу охорони здоров'я

Вінницька область

05484126

Комунальне некомерційне підприємство "Вінницька міська клінічна лікарня N 1"

01982554

Комунальне підприємство "Калинівська центральна районна лікарня" Калинівської районної ради

01982502

Комунальне некомерційне підприємство "Вінницька центральна районна клінічна лікарня" Вінницької районної ради

34004453

Комунальне некомерційне підприємство "Вінницька обласна клінічна дитяча інфекційна лікарня" Вінницької обласної ради

01982672

Комунальне некомерційне підприємство "Тульчинська центральна районна лікарня" Тульчинської районної ради

01982488

Комунальне некомерційне підприємство "Барська центральна районна лікарня" Барської районної ради

03082760

Комунальне некомерційне підприємство "Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня" Вінницької обласної ради

05484451

Комунальне некомерційне підприємство "Вінницький міський клінічний пологовий будинок N 2"

01982531

Комунальне некомерційне підприємство "Іллінецька центральна районна лікарня" Іллінецької районної ради

01982614

Комунальне некомерційне підприємство "Немирівська центральна районна лікарня" Немирівської районної ради

01982591

Комунальне некомерційне підприємство "Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування" Могилів-Подільської міської ради

01982695

Комунальне некомерційне підприємство "Хмільницька центральна районна лікарня" Хмільницької районної ради

35814729

Комунальне підприємство "Козятинська центральна районна лікарня" Козятинської районної ради

36205651

Комунальне некомерційне підприємство "Гайсинська центральна районна лікарня" Гайсинської районної ради

01982525

Комунальне некомерційне підприємство "Жмеринська центральна районна лікарня" Жмеринської районної ради

01982591

Комунальне некомерційне підприємство "Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування" Могилів-Подільської міської ради

01982726

Комунальне некомерційне підприємство "Ямпільська центральна районна лікарня" Ямпільської районної ради

Волинська область

03398983

Комунальне підприємство "Волинська обласна інфекційна лікарня" Волинської обласної ради

01982991

Комунальне некомерційне підприємство "Ратнівська центральна районна лікарня" Ратнівської районної ради

01983068

Комунальне некомерційне підприємство "Старовижівська центральна районна лікарня" Старовижівської районної ради

01982885

Комунальне некомерційне підприємство "Берестечківська районна лікарня N 2"

01982985

Комунальне підприємство "Луцька міська клінічна лікарня"

01983134

Комунальне підприємство "Луцька центральна районна лікарня" Луцької районної ради

03399089

Комунальне підприємство "Луцький клінічний пологовий будинок"

21751226

Комунальне підприємство "Волинське обласне дитяче територіальне медичне об'єднання" Волинської обласної ради

38856054

Комунальне підприємство "Ківерцівське районне територіальне медичне об'єднання Ківерцівської районної ради"

01983016

Комунальне некомерційне підприємство "Нововолинська центральна міська лікарня"

01982940

Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради

37271416

Комунальне некомерційне підприємство "Любомльське територіальне медичне об'єднання Любомльської районної ради"

01983163

Комунальне підприємство "Волинська обласна клінічна лікарня" Волинської обласної ради

01982910

Комунальне некомерційне підприємство "Рожищенська центральна районна лікарня" Рожищенської районної ради

42631325

Комунальне підприємство "Володимир-Волинське територіальне медичне об'єднання"

01982896

Комунальне некомерційне підприємство "Горохівська центральна районна лікарня Горохівської районної ради"

Дніпропетровська область

05411245

Комунальне некомерційне підприємство Кам'янської міської ради "Міська лікарня N 7"

01986173

Комунальний заклад "Криворізька міська лікарня N 3" Криворізької міської ради

01280527

Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня N 4" Дніпровської міської ради

01984441

Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня N 6" Дніпровської міської ради

01985127

Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча клінічна лікарня N 6" Дніпровської міської ради

01984624

Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня N 16" Дніпровської міської ради

01985995

Комунальне некомерційне підприємство "Криворізька міська лікарня N 7" Криворізької міської ради

01987273

Комунальне некомерційне підприємство "Новомосковська центральна міська лікарня" Новомосковської міської ради

01989160

Комунальне некомерційне підприємство "Синельниківська центральна міська лікарня" Синельниківської міської ради

23644906

Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня N 8" Дніпровської міської ради

01984659

Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня N 21 ім. проф. Є. Г. Попкової" Дніпровської міської ради

01986115

Комунальне некомерційне підприємство "Криворізька інфекційна лікарня N 1" Криворізької міської ради

01987416

Комунальне некомерційне підприємство "Першотравенська міська лікарня" Першотравенської міської ради

01985423

Комунальне підприємство "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І. І. Мечникова" Дніпропетровської обласної ради

Донецька область

01990660

Комунальне некомерційне підприємство Маріупольської міської ради "Маріупольська міська лікарня швидкої медичної допомоги"

03096940

Комунальне некомерційне підприємство "Інфекційна лікарня м. Костянтинівка"

42170577

Комунальне некомерційне підприємство "Обласний перинатальний центр м. Краматорськ"

01989728

Комунальне некомерційне підприємство "Великоновосілківська центральна районна лікарня"

01989763

Комунальне некомерційне підприємство "Волноваська центральна районна лікарня"

01990217

Комунальне некомерційне підприємство "Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування м. Бахмут"

01990418

Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська лікарня" м. Торецька

01990648

Комунальне некомерційне підприємство "Перинатальний центр м. Маріуполь"

01990654

Комунальне некомерційне підприємство Маріупольської міської ради "Маріупольська міська лікарня N 4 ім. І. К. Мацука"

01990756

Комунальне некомерційне підприємство "Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Костянтинівської міської ради

01990810

Комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня N 3" Краматорської міської ради

31338129

Комунальне некомерційне підприємство "Інфекційна лікарня м. Мирноград"

03098229

Комунальне некомерційне підприємство "Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь"

01990462

Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська клінічна лікарня" Дружківської міської ради

Житомирська область

42788614

Комунальне підприємство "Лікарня N 1" Житомирської міської ради

01992050

Комунальне некомерційне підприємство "Коростенська центральна міська лікарня" Коростенської міської ради

01991671

Комунальне некомерційне підприємство "Центральна районна лікарня" Житомирської районної ради

01991754

Комунальне некомерційне підприємство "Любарська центральна районна лікарня" Любарської районної ради Житомирської області

01991955

Черняхівське територіальне медичне об'єднання

01992015

Комунальне некомерційне підприємство "Бердичівська міська лікарня" Бердичівської міської ради

01991783

Комунальне некомерційне підприємство "Малинська міська лікарня" Малинської міської ради

42779217

Комунальне підприємство "Дитяча лікарня імені В. Й. Башека" Житомирської міської ради

01991820

Комунальне некомерційне підприємство "Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання"

01991955

Черняхівське територіальне медичне об'єднання

02774119

Комунальне некомерційне підприємство "Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня" Житомирської обласної ради

42435766

Комунальне некомерційне підприємство "Овруцька міська лікарня" Овруцької міської ради

01991607

Хорошівська центральна районна лікарня

01991872

Комунальне некомерційне підприємство "Олевська центральна лікарня" Олевської міської ради

01991903

Комунальне некомерційне підприємство "Радомишльська лікарня" Радомишльської міської ради

01991599

Центральна районна лікарня Бердичівського району

01991547

Комунальне некомерційне підприємство "Андрушівська центральна районна лікарня" Андрушівської районної ради

01991731

Комунальне некомерційне підприємство "Центральна районна лікарня ім. Д. І. Потєхіна" Коростишівської районної ради

01991961

Чуднівська центральна районна лікарня

Закарпатська область

01992819

Центральна міська клінічна лікарня

01992831

Комунальне некомерційне підприємство "Мукачівська центральна районна лікарня"

26098930

Комунальне некомерційне підприємство "Обласний клінічний фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний центр" Закарпатської обласної ради

01992268

Комунальне некомерційне підприємство "Обласна дитяча лікарня" Закарпатської обласної ради

38802040

Комунальне некомерційне підприємство "Ужгородський міський пологовий будинок" Ужгородської міської ради

26464978

Комунальне некомерційне підприємство "Обласна клінічна інфекційна лікарня" Закарпатської обласної ради

01992268

Комунальне некомерційне підприємство "Обласна дитяча лікарня" Закарпатської обласної ради

01992506

Комунальне некомерційне підприємство "Виноградівська районна лікарня" Виноградівської районної ради

01992587

Комунальне некомерційне підприємство "Іршавська районна лікарня" Іршавської районної ради

01992430

Комунальне некомерційне підприємство "Берегівська центральна районна лікарня імені Бертолона Ліннера" Берегівської районної ради

01992682

Комунальне некомерційне підприємство "Тячівська районна лікарня" Тячівської районної ради

33583287

Комунальне некомерційне підприємство "Великобичківська міська лікарня" Великобичківської селищної ради

01992624

Комунальне некомерційне підприємство "Рахівська районна лікарня" Рахівської районної ради

01992653

Комунальне некомерційне підприємство "Свалявська районна лікарня" Свалявської районної ради

Запорізька область

05498648

Комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня N 2" Запорізької міської ради

05498789

Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча лікарня N 5" Запорізької міської ради

05498683

Комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня N 6" Запорізької міської ради

05498694

Комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня N 9" Запорізької міської ради

35535544

Комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня N 7" Запорізької міської ради

05498849

Комунальне некомерційне підприємство "Обласна інфекційна клінічна лікарня" Запорізької обласної ради

01992972

Комунальне некомерційне підприємство "Пологівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Пологівської районної ради

02006722

Комунальне некомерційне підприємство "Запорізька центральна районна лікарня" Запорізької районної ради

01992953

Комунальний заклад "Оріхівська центральна районна лікарня" Оріхівської районної ради

01992989

Комунальне підприємство "Приморська центральна районна лікарня" Приморської районної ради

01993032

Комунальне некомерційне підприємство "Якимівська центральна районна лікарня" Якимівської селищної ради Якимівського району

05395687

Комунальне некомерційне підприємство "Пологовий будинок N 4" Запорізької міської ради

41955911

Комунальне підприємство "Веселівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Веселівської селищної ради

01992908

Комунальне некомерційне підприємство "Василівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Василівської районної ради Запорізької області

01992914

Комунальне некомерційне підприємство "Вільнянська районна багатопрофільна лікарня" Вільнянської районної ради

05498720

Комунальне некомерційне підприємство "Територіальне медичне об'єднання "Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги" Мелітопольської міської ради

02005131

Комунальне некомерційне підприємство "Дніпрорудненська багатопрофільна міська лікарня" Дніпрорудненської міської ради Василівського району

39029713

Комунальне некомерційне підприємство Бердянської міської ради "Бердянське територіальне медичне об'єднання"

42594137

Комунальне некомерційне підприємство "Спеціалізована медико-санітарна частина" Енергодарської міської ради

41477873

Комунальне підприємство "Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Токмацької міської ради

Івано-Франківська область

01993305

Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська клінічна лікарня" Івано-Франківської міської ради

01993351

Богородчанська центральна районна лікарня

33271905

Комунальний заклад "Районна лікарня" Калуської районної ради

01993405

Комунальне некомерційне підприємство "Галицька лікарня" Галицької районної ради

01993612

Рожнятівська центральна районна лікарня

01993575

Комунальне некомерційне підприємство "Надвірнянська центральна районна лікарня" Надвірнянської районної ради

01993322

Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня N 1" Івано-Франківської міської ради

01993291

Комунальне некомерційне підприємство "Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня" Івано-Франківської обласної ради

01993546

Комунальне некомерційне підприємство "Косівська центральна районна лікарня" Косівської районної ради

01993428

Комунальне некомерційне підприємство "Городенківська центральна районна лікарня" Городенківської районної ради

33578224

Комунальне некомерційне підприємство "Центральна районна лікарня" Калуської міської та районної рад

01993457

Комунальне некомерційне підприємство "Долинська багатопрофільна лікарня" Долинської районної ради

02009637

Комунальне некомерційне підприємство "Івано-Франківський обласний фтизіопульмонологічний центр" Івано-Франківської обласної ради

25596594

Комунальне некомерційне підприємство "Коломийська центральна районна лікарня" Коломийської районної ради

01993658

Комунальне некомерційне підприємство "Тлумацька центральна районна лікарня" Тлумацької районної ради

Київська область

01994422

Комунальне некомерційне підприємство "Яготинська центральна районна лікарня" Яготинської районної ради

34019061

Комунальне некомерційне підприємство Київської обласної ради "Київська обласна дитяча лікарня N 2"

01994385

Комунальне некомерційне підприємство Васильківської районної ради "Васильківська центральна районна лікарня"

01994416

Комунальне некомерційне підприємство Кагарлицької районної ради "Кагарлицька центральна районна лікарня"

01994161

Комунальне некомерційне підприємство Переяслав-Хмельницької районної ради "Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня"

01994592

Комунальний заклад Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня N 3"

01994497

Комунальне некомерційне підприємство "Броварська багатопрофільна клінічна лікарня" Броварської районної ради та Броварської міської ради

01994451

Комунальне некомерційне підприємство Київської обласної ради "Київська обласна дитяча лікарня"

01994409

Комунальне некомерційне підприємство Іванківської районної ради "Іванківська центральна районна лікарня"

01994617

Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківський пологовий будинок"

01994698

Комунальне некомерційне підприємство "Макарівська центральна районна лікарня" Макарівської районної ради

22201472

Комунальне некомерційне підприємство "Вишнівська міська лікарня" Вишневої міської ради Києво-Святошинського району

01994480

Комунальне некомерційне підприємство Бородянської районної ради "Бородянська центральна районна лікарня"

01994669

Комунальне некомерційне підприємство "Центральна районна лікарня Києво-Святошинської районної ради"

26191575

Комунальне некомерційне підприємство "Ірпінська центральна міська лікарня" Ірпінської міської ради

01994155

Комунальне некомерційне підприємство Обухівської районної ради "Обухівська центральна районна лікарня"

01994149

Комунальне некомерційне підприємство Миронівської районної ради "Миронівська центральна районна лікарня"

01994221

Комунальне підприємство "Комунальне некомерційне підприємство Тетіївська центральна районна лікарня" Тетіївської районної ради

23889513

Комунальне некомерційне підприємство "Макарівська центральна районна лікарня" Макарівської районної ради

Кіровоградська область

05493846

Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська лікарня Міської ради міста Кропивницького"

01994942

Комунальне некомерційне підприємство "Кіровоградська обласна лікарня" Кіровоградської обласної ради

01995120

Комунальне некомерційне підприємство Кропивницької районної ради "Кропивницька центральна районна лікарня"

37324478

Комунальне некомерційне підприємство "Новомиргородська районна лікарня" Новомиргородської районної ради

01995255

Комунальне некомерційне підприємство "Олександрівська центральна районна лікарня" Олександрівської районної ради

01995226

Комунальне некомерційне підприємство "Центральна районна лікарня" Новоархангельської районної ради

01995143

Комунальне некомерційне підприємство "Добровеличківська центральна районна лікарня" Добровеличківської районної ради

01995108

Комунальне некомерційне підприємство "Бобринецька центральна районна лікарня" Бобринецької районної ради

01995137

Комунальне некомерційне підприємство "Голованівська центральна районна лікарня" Голованівської районної ради

01995154

Комунальне некомерційне підприємство "Долинська центральна районна лікарня" Долинської районної ради

01111227

Комунальний заклад "Знам'янська міська лікарня імені А. В. Лисенка"

01994921

Комунальне некомерційне підприємство "Обласна клінічна дитяча лікарня" Кіровоградської обласної ради

01995203

Комунальне некомерційне підприємство "Маловисківська центральна районна лікарня"

05493838

Комунальне підприємство "Центральна міська лікарня м. Олександрії" Олександріївської міської ради

Луганська область

05401658

Комунальне некомерційне підприємство Лисичанської міської ради "Лисичанська багатопрофільна лікарня"

37747995

Комунальне некомерційне підприємство "Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня" Сєвєродонецької міської ради

01983714

Комунальне некомерційне підприємство "Старобільське районне територіальне медичне об'єднання" Старобільської районної ради

01983683

Комунальне некомерційне підприємство "Рубіжанська центральна міська лікарня" Рубіжанської міської ради

37336064

Комунальне некомерційне підприємство "Біловодська багатопрофільна лікарня" Біловодської селищної ради

Львівська область

01998147

Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради "Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр"

01997645

Комунальне некомерційне підприємство "8-а міська клінічна лікарня м. Львова"

01998161

Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради "Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи"

01996326

Комунальне некомерційне підприємство "Кам'янка-Бузька центральна районна лікарня"

01996958

Комунальне некомерційне підприємство "Стрийська центральна міська лікарня"

01997248

Комунальне некомерційне підприємство Сокальської районної ради "Сокальська центральна районна лікарня"

13821460

Комунальне некомерційне підприємство "Стебницька міська лікарня" Дрогобицької міської ради

22398210

Комунальне некомерційне підприємство Яворівської районної ради "Яворівська центральна районна лікарня"

41045137

Комунальне некомерційне підприємство "Рудківська лікарня" Рудківської міської ради Самбірського району

01996622

Комунальне некомерційне підприємство "Львівська 1-а міська клінічна лікарня імені князя Лева"

Миколаївська область

01998288

Комунальне некомерційне підприємство "Новобузька центральна районна лікарня" Новобузької районної ради

01998354

Комунальне некомерційне підприємство "Багатопрофільна лікарня Баштанського району" Баштанської районної ради

05483078

Миколаївська міська лікарня N 1

43443474

Комунальне некомерційне підприємство "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб" Миколаївської обласної ради

01998319

Первомайська центральна районна лікарня

01998443

Комунальне підприємство "Комунальне некомерційне підприємство Вознесенська багатопрофільна лікарня" Вознесенської міської ради

33850812

Комунальне некомерційне підприємство "Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня" Южноукраїнської міської ради

05483138

Комунальне некомерційне підприємство Миколаївської міської ради "Пологовий будинок N 1"

01998348

Комунальне некомерційне підприємство "Арбузинська центральна районна лікарня" Арбузинської районної ради

Одеська область

01999023

Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна інфекційна лікарня" Одеської міської ради

02007650

Комунальне некомерційне підприємство "Старокозацька районна лікарня"

05446427

Комунальне некомерційне підприємство "Пологовий будинок N 2" Одеської міської ради

01998803

Комунальне некомерційне підприємство "Подільська міська лікарня" Подільської міської ради

01998704

Комунальне некомерційне підприємство Біляївської районної ради "Біляївська центральна районна лікарня"

01111121

Комунальне некомерційне підприємство "Центральна районна лікарня Подільського району Куяльницької сільської ради"

21008313

Комунальне некомерційне підприємство "Одеський обласний клінічний медичний центр" Одеської обласної ради

32190584

Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча лікарня N 2" Одеської міської ради

01998785

Комунальне підприємство "Кодимська центральна районна лікарня" Кодимської районної ради

01998851

Комунальне некомерційне підприємство спільної власності територіальних громад Роздільнянського району "Роздільнянська центральна районна лікарня"

26418688

Комунальне некомерційне підприємство Ізмаїльської районної ради "Центральна районна лікарня"

01982146

Комунальне некомерційне підприємство "Дунайська обласна лікарня" Одеської обласної ради

01982212

Комунальне некомерційне підприємство "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеської області

01998696

Комунальне некомерційне підприємство "Білгород-Дністровська центральна районна лікарня" Білгород-Дністровської районної ради

02002859

Комунальне некомерційне підприємство "Валківська центральна районна лікарня"

01998762

Комунальне некомерційне підприємство "Кілійська багатопрофільна лікарня" Кілійської міської ради

01998905

Комунальне підприємство "Тарутинська центральна районна лікарня" Тарутинської районної ради

01998934

Комунальне некомерційне підприємство "Ширяївська центральна районна лікарня" Ширяївської районної ради

Полтавська область

41318879

Комунальне некомерційне медичне підприємство "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька"

01999342

Комунальне некомерційне підприємство Кременчуцької районної ради "Кременчуцька центральна районна лікарня"

01999626

Комунальне некомерційне підприємство "Лікарня інтенсивного лікування І рівня м. Горішні Плавні" Горішньоплавнівської міської ради

01999661

Комунальне підприємство "Полтавська обласна клінічна інфекційна лікарня" Полтавської обласної ради

01999388

Комунальне підприємство "Лубенська лікарня інтенсивного лікування" Лубенської міської ради

01999613

Комунальне некомерційне медичне підприємство "Кременчуцька перша міська лікарня
ім. О. Т. Богаєвського"

01999276

Комунальне некомерційне підприємство "Зіньківська центральна районна лікарня" Зіньківської районної ради

01999402

Комунальне некомерційне підприємство "Миргородська центральна районна лікарня" Миргородської районної ради

01999460

Комунальне підприємство "Пирятинська центральна районна лікарня" Пирятинської районної ради

01999299

Комунальне некомерційне підприємство "Карлівська центральна районна лікарня ім. Л. В. Радевича"

01999307

Комунальне некомерційне підприємство "Кобеляцька центральна районна лікарня" Кобеляцької районної ради

01999514

Комунальне некомерційне підприємство "Хорольська центральна районна лікарня" Хорольської районної ради

01999336

Комунальне некомерційне підприємство "Котелевська центральна районна лікарня" Котелевської районної ради

01999218

Комунальне некомерційне підприємство "Гадяцька центральна районна лікарня" Гадяцької районної ради

01999359

Комунальне некомерційне підприємство "Лохвицька районна лікарня" Лохвицької районної ради

01999483

Комунальне некомерційне підприємство "Решетилівська центральна районна лікарня" Решетилівської районної ради

01999655

Комунальне підприємство "1-а міська клінічна лікарня" Полтавської міської ради

05385571

Комунальне некомерційне медичне підприємство "Кременчуцька міська дитяча лікарня"

01999320

Комунальне некомерційне підприємство "Козельщинська центральна районна лікарня" Козельщинської районної ради Полтавської області

Рівненська область

02000010

Комунальне підприємство "Рівненська обласна клінічна лікарня" Рівненської обласної ради

01111032

Міська лікарня N 2 Рівненської міської ради

01999796

Комунальне некомерційне підприємство "Сарненська центральна районна лікарня" Сарненської районної ради

02000085

Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради

01999796

Комунальне некомерційне підприємство "Сарненська центральна районна лікарня" Сарненської районної ради

37624798

Комунальне некомерційне підприємство "Дубенська міська лікарня" Дубенської міської ради

02000105

Комунальне некомерційне підприємство "Здолбунівська центральна районна лікарня" Здолбунівської районної ради

01999810

Комунальний заклад охорони здоров'я "Березнівська центральна районна лікарня" Березнівської районної ради

01999788

Комунальне некомерційне підприємство "Дубровицька центральна районна лікарня" Дубровицької районної ради

01999907

Комунальне некомерційне підприємство "Костопільська центральна районна лікарня" Костопільської районної ради

01999842

Комунальне некомерційне підприємство "Рокитнівська центральна районна лікарня" Рокитнівської районної ради

01999939

Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча лікарня" Рівненської міської ради

Сумська область

02007549

Комунальне підприємство "Кролевецька центральна районна лікарня" Кролевецької районної ради

02007532

Комунальне некомерційне підприємство Конотопської міської ради "Конотопська центральна районна лікарня ім. академіка Михайла Давидова"

36897937

Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради "Обласний клінічний перинатальний центр"

02000334

Комунальне некомерційне підприємство "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради

02007489

Комунальне некомерційне підприємство Білопільської районної ради "Білопільська центральна районна лікарня"

01981477

Комунальне некомерційне підприємство "Роменська центральна районна лікарня" Роменської міської ради

01981508

Комунальний заклад "Тростянецька центральна районна лікарня"

01981514

Комунальне некомерційне підприємство "Шосткинська центральна районна лікарня" Шосткинської міської ради

0548100

Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради "Сумський обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер"

Тернопільська область

02000866

Комунальне некомерційне підприємство "Почаївська районна комунальна лікарня" Кременецької районної ради

04528442

Комунальне некомерційне підприємство "Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня"

02000903

Комунальне некомерційне підприємство "Лановецька центральна районна лікарня"

02000961

Комунальне некомерційне підприємство "Скалатська комунальна районна лікарня" Скалатської міської ради

02000984

Комунальне некомерційне підприємство "Підволочиська центральна районна лікарня" Підволочиської районної ради

02001185

Комунальне некомерційне підприємство "Чортківська центральна комунальна районна лікарня" Чортківської районної ради

02001311

Комунальне некомерційне підприємство "Тернопільська університетська лікарня" Тернопільської обласної ради

02001328

Комунальне некомерційне підприємство "Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр" Тернопільської обласної ради

14030985

Комунальне некомерційне підприємство "Тернопільський обласний медичний центр соціально-небезпечних захворювань" Тернопільської обласної ради

02001297

Комунальне некомерційне підприємство "Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги"

36338715

Комунальне некомерційне підприємство "Монастириська центральна районна лікарня" Монастириської районної ради

02001216

Комунальне некомерційне підприємство Шумської районної ради "Шумська центральна районна лікарня"

02000493

Комунальне некомерційне підприємство "Борщівська районна лікарня" Борщівської районної ради

02000659

Комунальне некомерційне підприємство "Заліщицька центральна районна лікарня" Заліщицької районної ради

02000792

Комунальне некомерційне підприємство "Козівська центральна районна лікарня Козівської районної ради"

02000435

Комунальне некомерційне підприємство "Бережанська центральна районна лікарня" Бережанської районної ради

02000547

Комунальне некомерційне підприємство "Бучацька центральна районна лікарня" Бучацької районної ради

02000582

Комунальне некомерційне підприємство "Гусятинська комунальна районна лікарня" Гусятинської районної ради

35492401

Комунальне некомерційне підприємство "Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр "Мати і дитина" Тернопільської обласної ради

02000702

Комунальне некомерційне підприємство "Збаразька центральна лікарня" Збаразької районної ради

38440115

Комунальне некомерційне підприємство "Кременецький центр первинної медико-санітарної допомоги" Кременецької районної ради

02001274

Комунальне некомерційне підприємство "Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер" Тернопільської обласної ради

Харківська область

02003770

Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня N 13" Харківської міської ради

02003787

Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна багатопрофільна лікарня N 17" Харківської міської ради

02003511

Комунальне некомерційне підприємство "Міська багатопрофільна лікарня N 18" Харківської міської ради

22689195

Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна багатопрофільна лікарня N 25" Харківської міської ради

02003178

Комунальне некомерційне підприємство "Зміївська центральна районна лікарня" Зміївської районної ради

42582687

Комунальне некомерційне підприємство "Куп'янське територіальне медичне об'єднання" Куп'янської міської ради

02003304

Комунальне некомерційне підприємство Ізюмської міської ради "Центральна міська лікарня Піщанської Богоматері"

02001759

Комунальне некомерційне підприємство "Міський клінічний пологовий будинок N 2
імені М. Х. Гельферіха" Харківської міської ради

02002380

Комунальне некомерційне підприємство "Чугуївська центральна районна лікарня ім. М. І. Кононенка" Чугуївської районної ради

02002701

Комунальне некомерційне підприємство "Красноградська центральна районна лікарня"

02002730

Комунальне некомерційне підприємство Первомайська центральна районна лікарня

02002990

Комунальне некомерційне підприємство "Вовчанська центральна районна лікарня" Вовчанської районної ради

02003534

Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради "Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня"

02003600

Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради "Обласна дитяча клінічна лікарня"

02003793

Комунальне некомерційне підприємство Балаклійської районної ради "Балаклійська центральна клінічна районна лікарня"

02003899

Комунальне некомерційне підприємство "Богодухівська центральна районна лікарня" Богодухівської районної ради

40199749

Комунальне некомерційне підприємство "Лозівське територіальне медичне об'єднання" Лозівської міської ради

02003570

Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради "Обласний клінічний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення"

02003652

Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради "Обласна клінічна інфекційна лікарня"

Херсонська область

02004083

Комунальне підприємство "Олешківська центральна районна лікарня" Олешківської районної ради

02004048

Комунальне некомерційне підприємство "Нововоронцовська центральна районна лікарня" Нововоронцовської районної ради

02003913

Комунальне некомерційне підприємство "Бериславська центральна районна лікарня" Бериславської районної ради

02003971

Комунальне некомерційне підприємство "Генічеська центральна районна лікарня" Генічеської районної ради

02003988

Комунальне підприємство "Голопристанська центральна районна лікарня"

02004025

Комунальне некомерційне підприємство "Каховська центральна районна лікарня" Каховської районної ради

02004060

Комунальне некомерційне підприємство "Скадовська центральна районна лікарня" Скадовської районної ради

02004120

Комунальне некомерційне підприємство "Херсонська міська клінічна лікарня імені Афанасія і Ольги Тропіних" Херсонської міської ради

05396876

Комунальне некомерційне підприємство "Херсонська міська клінічна лікарня імені О. С. Лучанського" Херсонської міської ради

35120441

Комунальне некомерційне підприємство "Херсонська обласна інфекційна лікарня ім. Г. І. Горбачевського" Херсонської обласної ради

02004108

Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради

Хмельницька область

05481104

Комунальне некомерційне підприємство "Хмельницька центральна районна лікарня" Хмельницького району

02004522

Комунальне некомерційне підприємство "Чемеровецька центральна районна лікарня" Чемеровецької районної ради

02004255

Комунальне некомерційне підприємство Дунаєвецької районної ради "Дунаєвецька центральна районна лікарня"

02004410

Комунальне підприємство "Славутська центральна районна лікарня ім. Ф. М. Михайлова" Славутської районної ради

02004752

Комунальне підприємство "Хмельницька інфекційна лікарня" Хмельницької міської ради

Черкаська область

02004976

Комунальне некомерційне підприємство "Черкаська міська інфекційна лікарня"

02005036

Комунальне некомерційне підприємство "Уманська міська лікарня" Уманської міської ради

02005310

Комунальне некомерційне підприємство "Кам'янська центральна районна лікарня" Кам'янської районної ради

0550370

Комунальне некомерційне підприємство "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги"

02005026

Комунальне некомерційне підприємство "Смілянська міська лікарня" Смілянської міської ради

05540652

Уманська дитяча міська лікарня

02005585

Комунальне некомерційне підприємство "Черкаська обласна лікарня" Черкаської обласної ради

02005332

Комунальне некомерційне підприємство "Катеринопільська центральна районна лікарня"

02005467

Комунальне некомерційне підприємство "Уманська центральна районна лікарня" Уманської районної ради

02005303

Комунальне некомерційне підприємство "Золотоніська районна багатопрофільна лікарня" Золотоніської районної ради

02005484

Комунальне некомерційне підприємство "Черкаська центральна районна лікарня" Черкаської районної ради

02005496

Комунальне некомерційне підприємство "Шполянська багатопрофільна лікарня імені братів
М. С. і О. С. Коломійченків" Шполянської районної ради

Чернігівська область

02006188

Комунальне некомерційне підприємство "Борзнянська центральна районна лікарня" Борзнянської районної ради

02006320

Комунальне некомерційне підприємство "Корюківська центральна районна лікарня" Корюківської районної ради

02006403

Новгород-Сіверська центральна районна лікарня імені І. В. Буяльського

02006538

Комунальне некомерційне підприємство "Талалаївська центральна районна лікарня" Талалаївської районної ради

02006604

Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська обласна дитяча лікарня" Чернігівської обласної ради

02006610

Комунальне некомерційне підприємство "Пологовий будинок" Чернігівської міської ради

34549336

Комунальне некомерційне підприємство "Прилуцька центральна міська лікарня"

02006277

Комунальне некомерційне підприємство Козелецької районної ради "Козелецька центральна районна лікарня"

02774125

Комунальне некомерційне підприємство "Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького" Ніжинської міської ради

14233274

Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська міська лікарня N 2" Чернігівської міської ради

Чернівецька область

43288621

Обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецька обласна клінічна лікарня"

02005705

Комунальне некомерційне підприємство Глибоцької районної ради "Глибоцька центральна районна лікарня"

01110972

Комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня N 1" Чернівецької міської ради

02005869

Комунальне некомерційне підприємство "Сторожинецька центральна районна лікарня" Сторожинецької районної ради

43291042

Обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня"

02005680

Комунальне некомерційне підприємство "Кіцманська центральна районна лікарня" Кіцманської районної ради

02005832

Комунальне некомерційне підприємство "Новоселицька районна лікарня" Новоселицької районної ради

05481412

Комунальне некомерційне підприємство "Міський клінічний пологовий будинок N 1" Чернівецької міської ради

02005875

Комунальне некомерційне підприємство "Хотинська районна лікарня" Хотинської районної ради

02005674

Комунальне некомерційне підприємство "Кельменецька центральна районна лікарня" Кельменецької районної ради

02005697

Комунальне некомерційне підприємство "Вижницька районна лікарня" Вижницької районної ради

02005711

Комунальне некомерційне підприємство "Заставнівська центральна районна лікарня" Заставнівської районної ради

02005778

Комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня N 4" Чернівецької міської ради

02005852

Комунальне некомерційне підприємство "Сокирянська районна лікарня" Сокирянської районної ради

м. Київ

01981738

Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня N 1" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації)

30212155

Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня N 4" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації)

01994095

Комунальне некомерційне підприємство "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації)

00185028

Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня N 5" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації)

25680355

Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня N 6" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації)

05497146

Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня N 8" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації)

25680295

Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня N 9" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації)

04350694

Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська дитяча клінічна лікарня N 1" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації)

05415941

Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська дитяча клінічна лікарня N 2" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації)

05496796

Комунальне некомерційне підприємство "Київський міський пологовий будинок N 3" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації)

01993730

Комунальне некомерційне підприємство "Київський міський пологовий будинок N 5" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації)

01993664

Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації)

26199074

Комунальне некомерційне підприємство "Клінічна лікарня N 15 Подільського району міста Києва" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації)

01993842

Комунальне некомерційне підприємство "Дитяча клінічна лікарня N 7 Печерського району міста Києва" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації)

03319759

Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня N 17" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації)

01994072

Комунальне некомерційне підприємство "Клінічна лікарня "Психіатрія" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації)

(Порядок доповнено додатком 3 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.04.2020 р. N 331,
яка застосовується з
01.04.2020 р., та діє у період карантину,
 встановленого з метою запобігання поширенню на території України
 гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
 SARS-CoV-2, та протягом 30 календарних днів після його відміни)

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку реімбурсації лікарських засобів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 р. N 152 "Про забезпечення доступності лікарських засобів" (Офіційний вісник України, 2017 р., N 26, ст. 749; 2019 р., N 21, ст. 716):

1) абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції:

"2. Реімбурсації підлягають зареєстровані в Україні готові лікарські засоби, які використовуються для лікування медичних станів (захворювань), визначених Кабінетом Міністрів України, і включені до:";

2) пункт 3 виключити.

2. Пункт 33 Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. N 410 "Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій" (Офіційний вісник України, 2018 р., N 45, ст. 1570; 2019 р., N 20, ст. 682; 2020 р., N 2, ст. 59), доповнити реченням такого змісту: "Порядок розрахунку запланованої вартості медичних послуг визначається Порядком реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення в кожному році, затвердженим Кабінетом Міністрів України.".

3. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. N 1119 "Деякі питання реалізації державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій на 2020 рік" (Офіційний вісник України, 2020 р., N 5, ст. 242):

1) абзац другий викласти в такій редакції:

"для первинної медичної допомоги із застосуванням тарифів та коригувальних коефіцієнтів згідно з Порядком реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році, затвердженим Кабінетом Міністрів України, - з 1 січня до 31 грудня 2020 р.;";

2) доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

"для відшкодування вартості інсулінів для лікування цукрового діабету та лікарських засобів для лікування нецукрового діабету в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, - з 1 жовтня до 31 грудня 2020 р.;".

У зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий вважати відповідно абзацами п'ятим і шостим;

3) абзац шостий викласти в такій редакції:

"для екстреної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги, медичної реабілітації, медичної допомоги дітям до 16 років, медичної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами згідно з Порядком реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році, затвердженим Кабінетом Міністрів України, - з 1 квітня до 31 грудня 2020 року.".

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, які втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. N 1117 "Деякі питання реалізації програми медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2020 рік" (Офіційний вісник України, 2019 р., N 9, ст. 305).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 р. N 26 "Про внесення змін до пункту 10 Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2019 рік" (Офіційний вісник України, 2019 р., N 9, ст. 324).

3. Пункт 2 змін, що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. N 283 і від 18 грудня 2018 р. N 1117, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. N 295 (Офіційний вісник України, 2019 р., N 30, ст. 1072).

4. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. N 1119 "Деякі питання реалізації державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій на 2020 рік" (Офіційний вісник України, 2020 р., N 5, ст. 242).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. N 1124 "Про затвердження Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій у 2020 році" (Офіційний вісник України, 2020 р., N 5, ст. 244).

____________

Опрос