Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок ведения Государственного земельного кадастра

КМ Украины
Постановление КМ от 04.12.2019 № 1140
действует с 31.12.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 грудня 2019 р. N 1140

Київ

Про внесення змін до Порядку ведення Державного земельного кадастру

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. N 1051 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 89, ст. 3598; 2013 р., N 80, ст. 2975; 2014 р., N 97, ст. 2786; 2015 р., N 46, ст. 1472, N 54, ст. 1742, N 79, ст. 2650; 2016 р., N 2, ст. 102, N 25, ст. 992, N 71, ст. 2386; 2017 р., N 22, ст. 615, N 51, ст. 1569, N 59, ст. 1802, N 70, ст. 2123, N 100, ст. 3069; 2018 р., N 22, ст. 727, N 72, ст. 2429; 2019 р., N 47, ст. 1614, N 69, ст. 2397), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

О. ГОНЧАРУК

Інд. 75

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку ведення Державного земельного кадастру

1. В абзаці четвертому пункту 5 слова ", пов'язану із здійсненням державної реєстрації земельних ділянок, забороняється" замінити словами "забороняється, крім випадків, встановлених Законом України "Про Державний земельний кадастр".

2. Абзац п'ятий пункту 1151 викласти в такій редакції:

"При цьому у випадку, зазначеному в абзаці третьому цього пункту, кадастрові номери відповідних земельних ділянок не змінюються.".

3. Абзац четвертий пункту 135 викласти в такій редакції:

"При цьому присвоєння кадастрових номерів земельних ділянок здійснюється відповідно до пункту 29 цього Порядку.".

4. Підпункт 1 пункту 163 доповнити абзацом такого змісту:

"При цьому під доступом до Державного земельного кадастру в режимі читання слід розуміти доступ користувача до відомостей Державного земельного кадастру за допомогою програмних засобів Державного земельного кадастру з використанням телекомунікаційних каналів зв'язку та електронної ідентифікації із застосуванням кваліфікованого електронного підпису відповідно до пунктів 187 - 194 цього Порядку з метою самостійного перегляду та використання таких відомостей в електронній формі;".

5. Підпункт 3 пункту 165 виключити.

6. В абзацах десятому, дванадцятому, чотирнадцятому та дев'ятнадцятому пункту 190 слова "(крім відомостей про прив'язку поворотних точок меж до пунктів державної геодезичної мережі та координат поворотних точок меж земельної ділянки)" виключити.

7. Пункт 191 доповнити абзацами такого змісту:

"У разі використання відомостей Державного земельного кадастру, отриманих під час доступу у режимі читання, суб'єкт, зазначений у пункті 187 цього Порядку, зобов'язаний посилатися на їх джерело.

У разі порушення суб'єктом, зазначеним у пункті 187 цього Порядку, вимог абзаців другого - четвертого цього пункту Держгеокадастр приймає рішення про призупинення доступу такого суб'єкта до відомостей Державного земельного кадастру у режимі читання до усунення відповідних порушень.".

8. Доповнити Порядок пунктом 1911 такого змісту:

"1911. Рішення про призупинення доступу суб'єкта, зазначеного у пункті 187 цього Порядку, до відомостей Державного земельного кадастру у режимі читання приймається Держгеокадастром у разі виявлення фактів порушення відповідним суб'єктом вимог абзаців другого - четвертого пункту 191 цього Порядку.

Держгеокадастр повідомляє про прийняття такого рішення відповідному суб'єкту та адміністратору Державного земельного кадастру з наведенням конкретних фактів виявлених порушень.

Адміністратор Державного земельного кадастру у день надходження рішення, зазначеного в абзаці другому цього пункту, забезпечує його негайне виконання.

Суб'єкт, доступ до відомостей Державного земельного кадастру у режимі читання якого призупинений, протягом трьох робочих днів з дня отримання рішення, зазначеного в абзаці другому цього пункту, зобов'язаний усунути виявлені порушення та повідомити про це Держгеокадастру.

Відновлення доступу до відомостей Державного земельного кадастру у режимі читання суб'єкта, позбавленого такого доступу, здійснюється відповідно до пунктів 188 і 1881 цього Порядку.".

9. Доповнити Порядок розділом такого змісту:

"Оскарження рішень, дій або бездіяльності Державного кадастрового реєстратора

222. Рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора можуть бути оскаржені до Держгеокадастру, його територіальних органів або до суду.

223. Держгеокадастр розглядає скарги:

1) на рішення Державного кадастрового реєстратора про державну реєстрацію земельної ділянки або про відмову у здійсненні такої дії (крім випадків, коли щодо земельної ділянки наявний судовий спір);

2) на рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Держгеокадастру.

224. Територіальні органи Держгеокадастру розглядають скарги:

1) на рішення про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру про об'єкти Державного земельного кадастру;

2) щодо виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру, яка була допущена органом, що здійснює його ведення;

3) на рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора (крім рішення про державну реєстрацію земельної ділянки або про відмову у здійсненні такої дії).

225. Рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора можуть бути оскаржені до Держгеокадастру та його територіальних органів протягом 30 календарних днів з дня доведення до відома особи рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.

Рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Держгеокадастру можуть бути оскаржені до Держгеокадастру протягом 30 календарних днів з дня доведення до відома особи рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.

Строк розгляду та вирішення скарги Держгеокадастром та його територіальними органами становить 30 календарних днів з дня її надходження в письмовій формі з обґрунтуванням продовження строків не пізніше ніж за три робочих дні до останнього дня строку, визначеного в абзаці третьому цього пункту.

У разі коли розгляд та вирішення скарги потребують перевірки діяльності Державного кадастрового реєстратора, а також залучення скаржника чи інших осіб, Держгеокадастр та його територіальні органи можуть продовжити строки розгляду та вирішення скарги, повідомивши про це скаржнику. При цьому загальний строк розгляду та вирішення скарги не може перевищувати 45 календарних днів з дня її надходження.

226. Днем надходження скарги вважається день її отримання Держгеокадастром або його територіальним органом з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, електронною поштою або під час особистого звернення скаржника (його представника), а в разі надсилання скарги поштою - дата отримання відділенням поштового зв'язку від скаржника поштового відправлення зі скаргою, яка зазначена відділенням поштового зв'язку в повідомленні про вручення поштового відправлення або на конверті.

У разі коли останній день строку для подання скарг, зазначеного у пункті 225 цього Порядку, припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем строку вважається перший робочий день, що настає за вихідним, святковим або неробочим днем.

227. Скарга на рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора або територіального органу Держгеокадастру подається особою, яка вважає, що її права порушено (її представником), у паперовій формі під час особистого звернення чи шляхом надсилання поштового відправлення або в електронній формі з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг чи шляхом надсилання на адресу офіційної електронної пошти Держгеокадастру та повинна містити:

1) найменування органу, до якого подається скарга;

2) повне найменування / прізвище, ім'я та по батькові скаржника, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування / прізвище, ім'я та по батькові представника скаржника, якщо скарга подається представником;

3) реквізити рішення, яке оскаржується, зміст оскаржуваної дії чи бездіяльності;

4) зміст вимог скаржника та їх обґрунтування;

5) у разі потреби до скарги додаються документи, необхідні для їх розгляду, або їх копії;

6) підпис скаржника або його представника із зазначенням дати складення скарги - у разі подання скарги у паперовій формі, або кваліфікований електронний підпис - у разі подання скарги в електронній формі.

Скарга на рішення про відмову у державній реєстрації земельної ділянки, внесення відомостей (змін до них) про об'єкти Державного земельного кадастру, надання відомостей з Державного земельного кадастру, виправлення помилок у відомостях Державного земельного кадастру розглядається відповідно до цього Порядку.

Якщо скарга на рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора подається представником скаржника, до скарги додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження, або копія такого документа, засвідчена в установленому порядку.

228. За результатами розгляду скарги Держгеокадастр та його територіальні органи приймають мотивоване рішення про:

1) відмову у задоволенні скарги;

2) задоволення (повне чи часткове) скарги шляхом прийняття рішення про:

скасування рішення про відмову в державній реєстрації земельної ділянки та проведення державної реєстрації земельної ділянки;

внесення відомостей (змін до них) про об'єкт Державного земельного кадастру та виправлення технічної помилки, допущеної державним кадастровим реєстратором;

надання відомостей Державного земельного кадастру;

тимчасове блокування доступу Державного кадастрового реєстратора до Державного земельного кадастру;

анулювання доступу Державного кадастрового реєстратора до Державного земельного кадастру;

притягнення до дисциплінарної відповідальності посадової особи територіального органу Держгеокадастру;

3) залишення скарги без розгляду.

Рішення, передбачені абзацами другим, п'ятим та шостим підпункту 2 цього пункту, приймаються виключно Держгеокадастром.

У рішенні Держгеокадастру чи його територіального органу за результатами розгляду скарги можуть визначатися кілька шляхів задоволення скарги.

Рішення, прийняте за результатами розгляду скарги, надсилається скаржнику протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

229. Рішення, передбачені абзацами другим - четвертим підпункту 2 пункту 228 цього Порядку, виконуються у строки, передбачені законодавством, починаючи з наступного робочого дня після прийняття такого рішення. Для виконання таких рішень повторне подання документів для проведення державної реєстрації земельної ділянки, виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру, надання відомостей з Державного земельного кадастру та сплата адміністративного збору не вимагаються.

Адміністратор Державного земельного кадастру у день надходження рішень, передбачених абзацами п'ятим та шостим підпункту 2 пункту 228 цього Порядку, забезпечує їх негайне виконання.

Тимчасове блокування доступу Державного кадастрового реєстратора до Державного земельного кадастру триває протягом часу, необхідного для прийняття Держгеокадастром остаточного рішення за результатами розгляду відповідної скарги.

Тимчасове блокування доступу Державного кадастрового реєстратора до Державного земельного кадастру припиняється шляхом поновлення або анулювання такого доступу за рішенням Держгеокадастру.

230. Держгеокадастр та його територіальні органи залишають скаргу без розгляду та повертають її заявнику, якщо:

1) скарга подана особою, яка не має на це повноважень;

2) скарга оформлена без дотримання вимог, визначених пунктом 227 цього Порядку;

3) є рішення цього органу з того самого питання;

4) в органі розглядається скарга з цього питання від того самого скаржника;

5) закінчився встановлений пунктом 225 цього Порядку строк подання скарги.

231. Держгеокадастр та його територіальні органи відмовляють у задоволенні скарги, якщо:

1) наявна інформація про судове рішення або ухвалу про відмову позивача від позову з того самого предмета спору, про визнання позову відповідачем або затвердження мирової угоди сторін;

2) наявна інформація про судове провадження у зв'язку із спором між тими самими сторонами, з тих самих предмета і підстав;

3) розгляд питань, порушених у скарзі, не належить до компетенції органу.".

10. У тексті Порядку слово "Мінагрополітики" в усіх відмінках замінити словом "Мінекономіки" у відповідному відмінку.

11. У додатках до Порядку:

1) у додатку 16:

слова "облікової картки платника податку / серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття номера" замінити словами "заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру";

слова "Податковий номер" замінити словами "Реєстраційний номер облікової картки платника податку";

2) додаток 42 викласти в такій редакції:

 

___________________________________
(особа, уповноважена надавати відомості
___________________________________
з Державного земельного кадастру)
___________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи /
___________________________________
найменування юридичної особи)
___________________________________
(податковий номер / серія та номер паспорта
___________________________________
фізичної особи, яка через свої релігійні переконання
___________________________________
відмовилася від прийняття номера)
___________________________________
(реквізити документа, що посвідчує особу,
___________________________________
яка звернулася із заявою
___________________________________
(назва документа, номер та серія, дата видачі),
та
___________________________________
документа, що посвідчує повноваження діяти ___________________________________
від імені особи)
___________________________________
(місце проживання фізичної особи /
__________________________________
місцезнаходження юридичної особи)
__________________________________
(номер контактного телефону)

ЗАЯВА
про надання відомостей з Державного земельного кадастру

Відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр" та Порядку ведення Державного земельного кадастру прошу надати:

  витяг з Державного земельного кадастру

 

про:

  межі державного кордону України

  землі в межах території адміністративно-територіальної одиниці

  обмеження у використанні земель

  земельну ділянку

  видачу державного акта на право власності на земельну ділянку новому власнику земельної ділянки

  довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території);

  викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану);

  копію документа, що створюється під час ведення Державного земельного кадастру;

  витяг з документа Державного земельного кадастру;

  довідку про наявність та розмір земельної частки (паю);

  довідку про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання);

  довідку про осіб, які отримали доступ до інформації про суб'єкта речового права у Державному земельному кадастрі.

Відомості про:

власника / користувача земельної ділянки або уповноважену ним особу;

спадкоємця/правонаступника (для юридичних осіб);

особу, в інтересах якої встановлено обмеження, або уповноважену нею особу

орган державної влади / орган місцевого самоврядування;

розробника документації із землеустрою / суб'єкта оціночної діяльності відповідно до статті 6 Закону України "Про оцінку земель";

нотаріуса

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи

 

Податковий номер / серія та номер паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття номера

 

Місце проживання фізичної особи / місцезнаходження юридичної особи

 

Реквізити документа, що посвідчує особу заявника (назва, номер та серія документа, дата його видачі), та документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи (для уповноваженої особи)

 

Підстави для надання відповідної інформації з посиланням на норму закону, яка передбачає право відповідного органу державної влади або органу місцевого самоврядування запитувати таку інформацію, а також реквізити справи, у зв'язку з якою виникла потреба в отриманні інформації

 

Відомості про об'єкт Державного земельного кадастру, стосовно якого запитуються відомості:

Дані про земельну ділянку

 

Місце розташування земельної ділянки

 

Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)

 

Дані про інший об'єкт Державного земельного кадастру, стосовно якого запитуються відомості

 

Відомості про документ та/або витяг з документа Державного земельного кадастру, стосовно якого запитуються відомості:

Дані про тип (назву), номер, дату реєстрації, назву розділу або перелік розділів, назву або номер сторінки документа, з якого замовляється копія

 

До заяви/запиту додаються:

  копія документа, що посвідчує особу;

  документ про оплату послуг за надання відомостей з Державного земельного кадастру;

  документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника
(у разі подання заяви уповноваженою особою заявника);

  доручення власника (користувача) або набувача права на земельну ділянку на отримання відомостей з Державного земельного кадастру.

Інформацію про стан формування витягу / довідки / викопіювання / засвідченої копії прошу надати:

  у паперовій формі

  в електронній формі на адресу: ________________________________________________________

  в іншій формі ______________________________________________________________________

 

 

Службова інформація

 

 

Реєстраційний номер заяви

 

 

 


 

 

Дата реєстрації заяви

Підпис заявника

 

 

 

 


 

 


 

Прізвище, ім'я та по батькові особи, уповноваженої надавати відомості з Державного земельного кадастру

 

 

 


М. П. (за наявності)

 

Підпис особи, уповноваженої надавати відомості з Державного земельного кадастру

Дата подання заяви

 


 

 

 


М. П.".

 

 

 

____________

Опрос