Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы Национальной комиссии по стандартам государственного языка

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 06.11.2019 № 911
действует с 12.11.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 листопада 2019 р. N 911

Київ

Деякі питання Національної комісії зі стандартів державної мови

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Національну комісію зі стандартів державної мови як центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовує та координує Кабінет Міністрів України через Міністра освіти і науки.

2. Затвердити Положення про Національну комісію зі стандартів державної мови, що додається.

3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

4. Міністерству освіти і науки разом з Фондом державного майна внести в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо розміщення Національної комісії зі стандартів державної мови.

 

Прем'єр-міністр України

О. ГОНЧАРУК

Інд. 73

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Національну комісію зі стандартів державної мови

1. Національна комісія зі стандартів державної мови (далі - Комісія) є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовує та координує Кабінет Міністрів України через Міністра освіти і науки (далі - Міністр).

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", іншими законами, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Завданням Комісії є збереження та розвиток державної мови через встановлення стандартів державної мови і методів перевіряння рівня володіння державною мовою, необхідного для набуття громадянства України чи зайняття визначених законами посад.

Комісія під час напрацювання стандартів української термінології в різних галузях сприяє застосуванню українських слів, словосполучень і термінів замість іншомовних.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) напрацьовує з урахуванням пропозицій та висновків Інституту української мови Національної академії наук, інших наукових та освітніх установ і затверджує стандарти державної мови, зокрема:

правопис української мови та зміни до нього;

українську термінологію, зокрема правничу та медичну;

стандарти транскрибування і транслітерації;

2) розробляє і затверджує Класифікацію рівнів володіння державною мовою з урахуванням рекомендацій Ради Європи з мовної освіти (CEFR);

3) визначає і затверджує вимоги до рівнів володіння державною мовою для набуття громадянства України;

4) встановлює і затверджує вимоги до рівнів володіння державною мовою особами, визначеними статтею 9 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної";

5) затверджує порядок перевірки рівня володіння державною мовою;

6) розробляє та подає у встановленому законом порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проект Порядку проведення іспитів з метою перевірки рівня володіння державною мовою;

7) затверджує завдання для проведення іспиту на рівень володіння державною мовою;

8) організовує та проводить іспити для визначення рівня володіння державною мовою або призначає спеціально уповноважені державою установи (організації), які проводять іспити. Комісія своїм рішенням може делегувати повноваження з проведення іспиту на рівень володіння державною мовою та/або з перевірки та оцінювання результатів іспиту спеціально уповноваженій державою установі (організації), що проводить зовнішнє незалежне оцінювання відповідно до Закону України "Про освіту". Результати такого іспиту можуть бути оскаржені до Комісії відповідно до частини дев'ятої статті 48 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної";

9) затверджує порядок оскарження результатів іспиту та розгляду скарг;

10) затверджує форму державного сертифіката про рівень володіння державною мовою;

11) видає державні сертифікати про рівень володіння державною мовою;

12) розробляє та подає у встановленому законом порядку на розгляд і затвердження Кабінету Міністрів України порядок ведення Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою;

13) веде Реєстр державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою та є його адміністратором;

14) встановлює порядок видачі засвідчених копій виконаних іспитових робіт;

15) подає в установленому законом порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до законодавства, пов'язані із забезпеченням дотримання стандартів державної мови;

16) приймає з підстав, визначених Законом України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", рішення про подання позову до суду щодо анулювання державного сертифіката про рівень володіння державною мовою;

17) здійснює інші повноваження, визначені Законом України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

5. Комісія з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контролю за їх здійсненням в апараті Комісії;

2) організовує планово-фінансову роботу в апараті Комісії, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку;

3) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

4) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил;

5) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

6) оприлюднює інформацію про діяльність Комісії, зокрема через засоби масової інформації, а також на своєму офіційному веб-сайті.

6. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право:

1) залучати в установленому порядку до виконання окремих робіт, участі у вивченні та розгляді окремих питань вчених і фахівців, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів освіти, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками), науковців, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою);

2) одержувати безоплатно від державних органів, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали;

3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв'язку та іншими технічними засобами.

7. Комісія в межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів МОН приймає рішення, організовує та контролює їх виконання.

Рішення Комісії, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, видаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Рішення Комісії нормативно-правового змісту підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Рішення Комісії, видані в межах її повноважень, є обов'язковими для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими держадміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності та громадянами.

8. Керівником Комісії є її Голова. Голову обирає Комісія з числа своїх членів. Одна і та сама особа може бути Головою Комісії не більше ніж два строки поспіль. Порядок виборів Голови Комісії визначається на засіданні Комісії шляхом голосування.

9. Голова Комісії:

1) представляє Комісію у зносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями;

2) скликає засідання Комісії та головує на них;

3) підписує протоколи засідань Комісії;

4) підписує рішення Комісії;

5) вносить на підставі рішень Комісії на розгляд Міністра пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у сфері освіти з питань, що належать до компетенції Комісії, зокрема розроблені Комісією проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів МОН, а також позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства;

6) подає Міністрові для затвердження плани роботи Комісії;

7) забезпечує виконання Комісією наказів МОН та доручень Міністра з питань, що належать до компетенції Комісії;

8) звітує перед Міністром про виконання планів роботи Комісії та покладених на неї завдань;

9) вносить в установленому порядку подання щодо представлення державних службовців та працівників апарату Комісії до відзначення державними нагородами;

10) скликає та проводить наради та робочі зустрічі з питань, що належать до компетенції Комісії;

11) здійснює інші повноваження, визначені законом.

10. У разі відсутності Голови Комісії або тимчасової неможливості здійснення ним своїх повноважень його повноваження здійснює заступник Голови Комісії або визначений ним член Комісії.

Заступник Голови Комісії обирається з числа членів Комісії.

Порядок виборів заступника Голови Комісії визначається рішенням Комісії шляхом голосування.

Строк повноважень заступника Голови Комісії визначається рішенням Комісії в межах строку повноважень Комісії.

11. Організаційне, інформаційно-довідкове та інше забезпечення діяльності Комісії здійснює її апарат.

Положення про апарат Комісії та його структуру, а також положення про самостійні структурні підрозділи апарату затверджує Комісія.

Граничну чисельність працівників апарату Комісії затверджує Кабінет Міністрів України за поданням Голови Комісії.

Керівника апарату та його заступників призначає на посаду та звільняє з посади Комісія.

Штатний розпис та кошторис апарату Комісії затверджує Комісія за погодженням з Мінфіном.

12. Комісія працює у формі засідань. Засідання Комісії скликає Голова Комісії за власною ініціативою або на вимогу не менше ніж трьох членів Комісії. Комісія проводить свої засідання не рідше ніж двічі на місяць.

Якщо Голова Комісії на вимогу її членів не скликав засідання Комісії протягом двох днів з моменту висловлення вимоги, такі члени Комісії скликають її засідання самостійно, належно повідомивши про це іншим членам Комісії.

Порядок проведення засідань Комісії визначається регламентом, який затверджується більшістю голосів членів Комісії та не може суперечити Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Засідання Комісії є повноважним, якщо на ньому присутня більше ніж половина членів від її складу, визначеного Законом України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше п'яти її членів.

Члени Комісії в період між засіданнями здійснюють повноваження відповідно до рішення Комісії.

Рішення Комісії є обов'язковими до виконання на всій території України і можуть бути оскаржені в судовому порядку.

13. Для підготовки рекомендацій щодо виконання завдань Комісії може утворюватися колегія як її консультативно-дорадчий орган.

Періодичність проведення засідань колегії визначається рішенням Комісії.

Рішення колегії оформляється протоколом.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом прийняття Комісією відповідного рішення.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності при Комісії можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

14. Комісія є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, майно, власні бланки.

 

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. N 1399 "Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 7, ст. 246; 2014 р., N 28, ст. 793) доповнити такою позицією:

"Національна комісія зі стандартів державної мови

1".

 

2. Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. N 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 29, ст. 814; 2015 р., N 86, ст. 2882) доповнити такою позицією:

"Національна комісія зі стандартів державної мови

29

29". 

 

 

____________

Опрос