Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка отбора представителей общественных объединений и заведений высшего образования, осуществляющих подготовку в сфере публичного управления и администрирования, в состав Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 03.11.2019 № 906
действует с 06.11.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 листопада 2019 р. N 906

Київ

Про затвердження Порядку відбору представників громадських об'єднань та закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку у сфері публічного управління та адміністрування, до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 14 Закону України "Про державну службу" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок відбору представників громадських об'єднань та закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку у сфері публічного управління та адміністрування, до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. N 314 "Про затвердження Порядку обрання представників громадських об'єднань, наукових установ, навчальних закладів та експертів до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 35, ст. 1361).

 

Прем'єр-міністр України

О. ГОНЧАРУК

Інд. 19

 

ПОРЯДОК
відбору представників громадських об'єднань та закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку у сфері публічного управління та адміністрування, до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби

1. Цей Порядок визначає процедуру відбору представників громадських об'єднань та закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку у сфері публічного управління та адміністрування (далі - заклади вищої освіти), до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби (далі - Комісія).

2. Обрання представників громадських об'єднань та закладів вищої освіти (далі - кандидати) здійснюється шляхом відбору кандидатів, документи яких відповідають вимогам, встановленим цим Порядком, та які пройшли тестування на зайняття посад державної служби категорії "А", передбачене Порядком проведення конкурсу на зайняття посад державної служби (далі - Порядок проведення конкурсу), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. N 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 28, ст. 1116; 2017 р., N 71, ст. 2163).

3. Для організації процедури відбору кандидатів та перевірки поданих ними документів на відповідність вимогам, встановленим цим Порядком, наказом НАДС утворюється організаційний комітет (далі - оргкомітет) з числа представників НАДС та громадської ради при НАДС.

4. Оголошення про відбір кандидатів до складу Комісії та прийом документів оприлюднюється на офіційному веб-сайті НАДС.

5. В оголошенні зазначаються:

1) строк подання кандидатур для участі у відборі, який не може бути менше ніж сім робочих днів з дня оприлюднення оголошення про відбір кандидатів;

2) перелік передбачених цим Порядком документів, необхідних для процедури відбору;

3) адреса електронної пошти, на яку надсилаються зазначені документи;

4) дата і час проведення тестування на зайняття посад державної служби категорії "А", передбачене Порядком проведення конкурсу;

5) контактні дані особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) на прийом поданих документів.

6. Кандидати беруть участь у відборі у разі подання їх кандидатур громадськими об'єднаннями та закладами вищої освіти.

Вимоги до кандидата:

наявність громадянства України;

наявність вищої освіти за освітнім ступенем магістра;

наявність загального стажу роботи не менше семи років;

не повинен бути членом політичної партії;

досвід діяльності чи фахові знання у сфері державної служби або у сфері управління людськими ресурсами.

Кандидатури для участі у відборі подаються:

громадськими об'єднаннями, що діють відповідно до Закону України "Про громадські об'єднання" та протягом не менш як п'ять років до оголошення про відбір кандидатів до складу Комісії провадять діяльність у сфері розвитку державної служби або у сфері управління людськими ресурсами;

закладами вищої освіти, які відповідно до ліцензії здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра, доктора філософії або доктора наук за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" не менш як два роки до оголошення про відбір кандидатів до складу Комісії.

Громадське об'єднання, заклад вищої освіти можуть подати для участі у відборі не більше однієї кандидатури.

Під діяльністю у сфері державної служби, у сфері управління людськими ресурсами протягом не менш як п'ять років слід розуміти статутну діяльність громадських об'єднань, вжиття ними заходів для участі у впровадженні принципів належного врядування в практику державної служби та управління людськими ресурсами в державних органах.

7. Для участі у відборі громадські об'єднання, заклади вищої освіти, кандидати яких відповідають вимогам, встановленим пунктом 6 цього Порядку, надсилають на адресу електронної пошти такі документи у форматі PDF:

1) клопотання громадського об'єднання, закладу вищої освіти щодо допуску/участі їх кандидата до відбору;

2) рішення керівного органу (для громадського об'єднання), рішення вченої ради (для закладу вищої освіти) про висування кандидата для участі у відборі;

3) копію статуту чи іншого установчого документа громадського об'єднання;

4) копію ліцензії на провадження освітньої діяльності за освітнім ступенем магістра, доктора філософії або доктора наук за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" (для закладу вищої освіти);

5) резюме за формою згідно з додатком;

6) заяву кандидата про участь у відборі із зазначенням основних мотивів щодо включення до складу Комісії;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, в якому оприлюднено оголошення про відбір кандидатів до складу Комісії (для кандидатур, поданих громадськими об'єднаннями);

8) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

9) документи та інші матеріали, що підтверджують досвід діяльності у сфері державної служби або у сфері управління людськими ресурсами протягом не менш як п'ять років (для кандидатур, поданих громадськими об'єднаннями).

Копії поданих громадським об'єднанням, закладом вищої освіти документів оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних".

Якщо громадським об'єднанням, закладом вищої освіти не подано документів, передбачених підпунктами 1 - 9 цього пункту, або подано з порушенням вимог, визначених цим пунктом, не в повному обсязі та/або після визначеного в оголошенні строку, запропоновані ними кандидатури до участі у відборі не допускаються і будь-які документи щодо них на офіційному веб-сайті НАДС не оприлюднюються.

Вимагати документи та інші відомості, подання яких не передбачено цим Порядком, забороняється.

Відповідальними за достовірність поданих документів є громадські об'єднання, заклади вищої освіти і кандидат.

Кандидатури, подані громадськими об'єднаннями, закладами вищої освіти, відкликанню або заміні не підлягають.

8. Оргкомітет протягом п'яти робочих днів з дня завершення подачі документів проводить їх перевірку щодо відповідності встановленим цим Порядком вимогам. Результати перевірки та рішення оргкомітету оформляються протоколом, який підписується у день проведення засідання присутніми на ньому членами та передається Голові НАДС не пізніше наступного дня після проведення засідання.

9. Кандидат, документи якого відповідають вимогам цього Порядку, не пізніше восьми робочих днів з дня завершення подачі документів проходить тестування на зайняття посад державної служби категорії "А", передбачене Порядком проведення конкурсу.

10. За результатами успішного проходження тестування НАДС на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює список кандидатів, рекомендованих Кабінету Міністрів України для включення до складу Комісії.

11. Протягом трьох робочих днів з дня проведення тестування НАДС вносить Кабінету Міністрів України пропозиції щодо відібраних до складу Комісії кандидатів для подальшого визначення по одному представнику від громадського об'єднання, закладу вищої освіти.

12. У разі дострокового припинення повноважень члена Комісії з метою добору кандидата проводиться відбір відповідно до цього Порядку.

 

РЕЗЮМЕ

1. Прізвище ___________________________________________________________________________

2. Ім'я ________________________________________________________________________________

3. По батькові _________________________________________________________________________

4. Реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, _____________________________________________________________________ N ______________,
                                                                                         (серія (у разі наявності)
найменування органу, що видав, _________________________________________________________,
дата видачі ___________________________________________________________________________

5. Код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (для громадського об'єднання) ___________________________________________________________________________

6. Підтвердження щодо провадження діяльності у сфері розвитку державної служби або у сфері управління людськими ресурсами*:

Назва громадського об'єднання

Роки роботи

Основні напрями діяльності

Посилання на звіт щодо діяльності громадського об'єднання за останні п'ять років, що передують року подачі документів

7. Підтвердження наявності ліцензії на здійснення підготовки здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра, доктора філософії або доктора наук за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування"**:

Назва закладу вищої освіти

Дата отримання ліцензії

Строк дії ліцензії

Галузь знань/ спеціальність/ спеціалізація

8. Інформація про подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, в якому було оприлюднено оголошення про відбір кандидатів до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби ***: ______________
_____________________________________________________________________________________

9. Додаткова інформація****: ____________________________________________________________

____________
* Заповнюється громадськими об'єднаннями.

** Заповнюється закладами вищої освіти.

*** Для кандидатур, поданих громадськими об'єднаннями.

**** Може зазначатися додаткова інформація, яка підтверджує відповідність вимогам, зокрема знання, уміння, навички особи, відомості про професійний розвиток, наукові публікації, членство в організаціях.

____________

Опрос