Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок назначения, отказа в назначении и аннулирования назначения органа по сертификации для индивидуального утверждения колесных транспортных средств, партий частей и оборудования

КМ Украины
Постановление КМ от 21.08.2019 № 786
действует с 03.09.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 серпня 2019 р. N 786

Київ

Про внесення змін до Порядку призначення, відмови у призначенні та анулювання призначення органу із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку призначення, відмови у призначенні та анулювання призначення органу із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2016 р. N 419 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 55, ст. 1911), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 21

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку призначення, відмови у призначенні та анулювання призначення органу із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання

1. У пунктах 1, 2 і 3 слова "та анулювання призначення" замінити словами ", анулювання призначення, розширення та обмеження сфери призначення".

2. У пункті 4:

1) підпункт 2 після слова "обладнання" доповнити словами ", стосовно яких він заявляє про свою компетентність";

2) підпункт 4 після слова "користуванні" доповнити словами ", партій частин та обладнання, стосовно яких він заявляє про свою компетентність і які охоплені сферою акредитації органу з оцінки відповідності";

3) підпункт 7 викласти в такій редакції:

"7) має страховий фонд або уклав договір страхування відповідальності перед третіми особами на час провадження діяльності призначеного органу із сертифікації колісних транспортних засобів (відповідно до абзацу дев'ятого пункту 5 цього Порядку);".

3. У пункті 5:

1) доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

"опис сфери призначення, стосовно якої заявник заявляє про свою компетентність, за формою згідно з додатком 7;".

У зв'язку з цим абзаци третій - десятий вважати відповідно абзацами четвертим - одинадцятим;

2) абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"копія договору страхування відповідальності перед третіми особами на час провадження діяльності призначеного органу із сертифікації колісних транспортних засобів, засвідчена заявником або підписана керівником заявника довідка про наявність коштів у розмірі, достатньому для відшкодування в установленому законодавством порядку фізичним чи юридичним особам збитків, завданих внаслідок провадження ним діяльності як призначеним органом із сертифікації колісних транспортних засобів;".

4. Доповнити Порядок розділами такого змісту:

"Розширення сфери призначення

17. Призначений орган із сертифікації колісних транспортних засобів, що претендує на розширення сфери призначення, подає Мінінфраструктури заяву про розширення сфери призначення за формою згідно з додатком 8.

До заяви про розширення сфери призначення додаються документи, зазначені в абзацах третьому - шостому пункту 5 цього Порядку із зазначенням відомостей, що стосуються лише розширення сфери призначення. Опис сфери призначення (додаток 7) повинен охоплювати всю сферу призначення з урахуванням її заявленого розширення, стосовно якої призначений орган із сертифікації колісних транспортних засобів заявляє про свою компетентність.

Обмеження сфери призначення

18. Обмеження сфери призначення здійснюються з таких підстав:

1) звернення органу із сертифікації колісних транспортних засобів з відповідною заявою за формою згідно з додатком 9;

2) повідомлення національним органом України з акредитації про обмеження сфери призначення органу із сертифікації колісних транспортних засобів.".

5. Додаток 1 до Порядку викласти в такій редакції:

 

Міністерство
інфраструктури України

ЗАЯВА
про призначення органу із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання

_____________________________________________________________________________________
                                                          (найменування юридичної особи, що претендує на призначення)
_____________________________________________________________________________________
                              (місцезнаходження, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти, код згідно з Єдиним
_____________________________________________________________________________________
                           державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань)

в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові, найменування посади)

який діє на підставі статуту (положення) юридичної особи, просить призначити його органом із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                             (перелік категорій колісних транспортних засобів нових та/або таких, що були у
_____________________________________________________________________________________
                                                                         користуванні, та/або партій частин та обладнання)

відповідно до _________________________________________________________________________
                                                            (назва нормативно-правового акта, дата його прийняття та номер)
_____________________________________________________________________________________.

згідно із заявленим описом сфери призначення.

Додаток:

1. Опис сфери призначення на ___ арк.

2. Засвідчені заявником копії атестата про акредитацію, виданого згідно із законодавством, та додатків до нього на ___ арк.

3. Перелік працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації за трудовим договором на постійній основі, а також працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації за трудовим договором без зарахування їх до штатного розпису (за наявності) органу з оцінки відповідності (задіяних в оцінці відповідності колісних транспортних засобів), та відомості про їх кваліфікацію, підписані керівником заявника, на ___ арк.

4. Довідка про власні акредитовані лабораторії (центри) для проведення випробувань продукції та копії укладених відповідних договорів з іншими акредитованими лабораторіями (центрами), з якими співпрацює орган із сертифікації, засвідчені в установленому порядку, на ___ арк.

5. Довідка за підписом керівника заявника про досвід виконання робіт з оцінки відповідності продукції за останні три роки на ___ арк.

6. Заява про відсутність комерційної або іншої заінтересованості щодо продукції, процесу, послуги, які оцінюються, а також про те, що орган, його керівник і персонал, уповноважені виконувати роботи з оцінки відповідності, не ідентифікуються як розробник, виробник (постачальник), монтажник або користувач відповідної продукції, процесу, послуги або як уповноважений представник однієї з таких осіб, на ____ арк.

7. Копія договору страхування відповідальності перед третіми особами на час провадження діяльності призначеного органу із сертифікації колісних транспортних засобів, засвідчена заявником або підписана керівником заявника довідка про наявність коштів у розмірі, достатньому для відшкодування в установленому законодавством порядку фізичним чи юридичним особам збитків, завданих внаслідок провадження ним діяльності як призначеним органом із сертифікації колісних транспортних засобів, на ____ арк.

8. Заява про забезпечення конфіденційності інформації на ____ арк.

9. Інформація про впроваджені коригувальні заходи за виявленими невідповідностями (у разі, коли заява подається заявником повторно) на ___ арк.

___ ____________ 20__ р.

 

_____________________
                     (підпис)

__________________________________
(ініціали, прізвище керівника юридичної
особи, що претендує на призначення)".

6. Доповнити Порядок додатками 7, 8 і 9 такого змісту:

 

Міністерство
інфраструктури України

ОПИС
сфери призначення

_____________________________________________________________________________________
                                                     (найменування юридичної особи, що претендує на призначення)
на проведення сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання відповідно до
_____________________________________________________________________________________
                                                       (назва нормативно-правового акта, дата його прийняття та номер)

Порядковий номер

Перелік категорій колісних транспортних засобів нових та/або таких, що були у користуванні, та/або партій частин та обладнання

Перелік нормативних документів

Керівник _____________________________________________________________________________
                                                                                 (найменування юридичної особи, що претендує на призначення)

_______________________
                         (підпис)

__________________________________
(ініціали та прізвище)

__________
Примітки:

 
1. У разі розширення сфери призначення в описі сфери призначення повинна бути охоплена вся сфера призначення з урахуванням її заявленого розширення.

2. Підпис керівника юридичної особи, що претендує на призначення, ставиться на кожній сторінці.

 

 

Міністерство
інфраструктури України

ЗАЯВА
про розширення сфери призначення

_____________________________________________________________________________________
                                              (найменування юридичної особи, що претендує на розширення)
_____________________________________________________________________________________
                        (місцезнаходження, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти, код згідно з Єдиним
_____________________________________________________________________________________
                             державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань)

в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові, найменування посади)

який діє на підставі статуту (положення) юридичної особи, просить розширити його сферу призначення відповідно до _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                             (назва нормативно-правового акта, дата його прийняття та номер)
згідно із заявленим описом сфери призначення.

Наказ Мінінфраструктури про призначення від ___ ____________ 20__ р. N _____
"____________________________________________________________________________________".
                                                                                                              (назва наказу)

Додаток:

1. Опис сфери призначення на ___ арк.

2. Засвідчені заявником копії атестата про акредитацію, виданого згідно із законодавством, та додатків до нього на ___ арк.

3. Перелік працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації за трудовим договором на постійній основі, а також працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації за трудовим договором без зарахування їх до штатного розпису (за наявності) органу з оцінки відповідності (задіяних в оцінці відповідності колісних транспортних засобів), та відомості про їх кваліфікацію, підписані керівником заявника, на ___ арк.

4. Довідка про власні акредитовані лабораторії (центри) для проведення випробувань продукції та копії укладених відповідних договорів з іншими акредитованими лабораторіями (центрами), з якими співпрацює орган із сертифікації, засвідчені в установленому порядку, на ___ арк.

___ ____________ 20__ р.

 

______________________
                      (підпис)

__________________________________
(ініціали, прізвище керівника юридичної особи,
що претендує на розширення)

 

 

Міністерство
інфраструктури України

ЗАЯВА
про обмеження сфери призначення

______________________________________________________________________________________
                                                 (найменування юридичної особи, що заявляє про обмеження)
_____________________________________________________________________________________
                              (місцезнаходження, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти, код згідно з Єдиним
_____________________________________________________________________________________
                                 державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань)
в особі _______________________________________________________________________________,
                                                              (прізвище, ім'я, по батькові, найменування посади)
який діє на підставі статуту (положення) юридичної особи, просить обмежити сферу його призначення відповідно до ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                              (назва нормативно-правового акта, дата його прийняття та номер)
в частині _____________________________________________________________________________
                                    (перелік категорій колісних транспортних засобів нових та/або таких, що
                                                   були у користуванні, та/або партій частин та обладнання)

Наказ Мінінфраструктури про призначення від ___ ____________ 20__ р. N _____
"___________________________________________________________________________________".
                                                                            (назва наказу)

___ ____________ 20__ р.

 

______________________
                       (підпис)

__________________________________".
(ініціали, прізвище керівника юридичної особи)

____________

Опрос