Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы аттестации лиц, получающих степень магистра, в форме единого государственного квалификационного экзамена

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 17.07.2019 № 684
редакция действует с 14.11.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 липня 2019 р. N 684

Київ

Деякі питання атестації осіб, які здобувають ступінь магістра, у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 6 листопада 2019 року N 916

Відповідно до абзацу третього частини другої статті 6 Закону України "Про вищу освіту" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок атестації осіб, які здобувають ступінь магістра, у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту, що додається.

2. Міністерству освіти і науки, іншим центральним органам виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади вищої освіти, починаючи з 2020 року передбачати в межах загального обсягу видатків на підготовку кадрів видатки на проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 1 цієї постанови, який набирає чинності з 1 січня 2020 року.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ПОРЯДОК
атестації осіб, які здобувають ступінь магістра, у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту

1. Цей Порядок визначає механізм атестації осіб, які здобувають ступінь магістра, у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту.

2. У цьому Порядку під терміном "єдиний державний кваліфікаційний іспит" (далі - кваліфікаційний іспит) розуміється стандартизована форма контролю досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти, та оцінювання таких результатів навчання.

Інші терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про вищу освіту".

3. Атестація осіб, які здобувають ступінь магістра, у формі кваліфікаційного іспиту здійснюється за спеціальностями згідно з переліком спеціальностей, за якими проводиться єдиний державний кваліфікаційний іспит для здобуття ступеня магістра, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. N 354 (Офіційний вісник України, 2018 р., N 42, ст. 1487).

Атестація осіб, які здобувають ступінь магістра за спеціальностями галузі знань "22 Охорона здоров'я", здійснюється у формі кваліфікаційного іспиту відповідно до Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань "22 Охорона здоров'я", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. N 334 (Офіційний вісник України, 2018 р., N 40, ст. 1402; 2019 р., N 32, ст. 1150).

4. Кваліфікаційний іспит проводиться за такими принципами:

академічна доброчесність;

об'єктивність;

прозорість і публічність;

незалежність;

нетерпимість до проявів корупції та хабарництва;

інтеграція у міжнародний освітній та науковий простір;

єдність методики оцінювання результатів.

Особливості проведення кваліфікаційного іспиту, що пов'язані з використанням інформації з обмеженим доступом, визначаються актами законодавства.

5. Державні органи, до сфери управління яких належать заклади вищої освіти, та/або державні органи, які відповідають за формування та реалізацію державної політики у відповідній сфері (далі - відповідальні державні органи), разом з МОН визначають для проведення кваліфікаційного іспиту Український центр оцінювання якості освіти, державну організацію "Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки "Медицина" і "Фармація" при Міністерстві охорони здоров'я України" або інші установи, що належать до сфери управління МОН або відповідальних державних органів.

Перелік державних органів, відповідальних за організацію кваліфікаційного іспиту за спеціальністю / групою спеціальностей, наведено у додатку.

6. Програми кваліфікаційного іспиту розробляються на основі стандартів вищої освіти відповідного рівня та спеціальності. Відповідно до рішень відповідальних державних органів такі програми можуть розроблятися науково-методичними комісіями Науково-методичної ради МОН, спеціально утвореними робочими групами, закладами вищої освіти, іншими юридичними особами.

Програми кваліфікаційного іспиту за спеціальністю / групою спеціальностей затверджуються відповідальними державними органами та оприлюднюються на офіційних веб-сайтах таких органів та закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку магістрів за такою спеціальністю (крім інформації з обмеженим доступом).

Кваліфікаційний іспит може проводитися у формі зовнішнього незалежного оцінювання, а також за різними видами завдань (тестові завдання, завдання з розгорнутою відповіддю, ситуаційні завдання тощо) відповідно до програм кваліфікаційного іспиту.

Завдання кваліфікаційного іспиту розробляються відповідно до програм кваліфікаційного іспиту за спеціальністю / групою спеціальностей.

7. Для забезпечення методичних та організаційних питань проведення кваліфікаційного іспиту за спеціальністю / групою спеціальностей відповідальними державними органами можуть утворюватися робочі групи, фахові, апеляційні та інші комісії.

8. Умови проведення, строки розроблення завдань та критерії оцінювання результатів кваліфікаційного іспиту за спеціальністю / групою спеціальностей затверджуються МОН та/або відповідальними державними органами.

9. Заклад вищої освіти допускає до складання кваліфікаційного іспиту осіб, які здобувають ступінь магістра, за умови відсутності в них академічної заборгованості.

10. У разі неуспішного складання кваліфікаційного іспиту особа вважається такою, що не виконала індивідуальний навчальний план та відраховується із закладу вищої освіти відповідно до пункту 4 частини першої статті 46 Закону України "Про вищу освіту" (крім осіб, зазначених в абзаці п'ятому цього пункту). Таку особу може бути поновлено на навчання для здобуття ступеня магістра за такою самою спеціальністю для однократного повторного складання кваліфікаційного іспиту.

У разі повторного неуспішного складання кваліфікаційного іспиту особа може бути поновлена на навчання за ступенем магістра за такою самою спеціальністю для повторного навчання протягом не менше як двох семестрів перед складанням кваліфікаційного іспиту. Рішення про зарахування особі, яка здобуває ступінь магістра, результатів контрольних заходів під час повторного навчання та надання допуску до складання кваліфікаційного іспиту ухвалюється закладом вищої освіти.

Повторне навчання та складання кваліфікаційного іспиту здійснюється виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Повторне складання кваліфікаційного іспиту проводиться за програмою та відповідно до умов проведення, що діють на день його складання.

Особи, які здобувають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за спеціальностями галузі знань "22 Охорона здоров'я", у разі неуспішного складання кваліфікаційного іспиту мають право на його повторне складання відповідно до вимог пункту 13 Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань "22 Охорона здоров'я", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. N 334.

11. Видатки на розроблення завдань, організацію та проведення кваліфікаційного іспиту здійснюються за рахунок коштів державного бюджету, передбачених МОН та відповідальним державним органам, та з інших джерел, не заборонених законодавством.

Фінансування проведення кваліфікаційного іспиту для осіб, що здобувають ступінь магістра за державним (регіональним) замовленням, здійснюється в межах видатків відповідного бюджету.

Видатки на проведення кваліфікаційного іспиту для осіб, що здобувають ступінь магістра за кошти фізичних та/або юридичних осіб, включаються у вартість здобуття освіти.

12. Громадське спостереження за проведенням кваліфікаційного іспиту забезпечується шляхом відкритості та прозорості, широкого та об'єктивного інформування громадськості про його проведення.

Інститути громадянського суспільства та засоби масової інформації можуть брати участь у громадському спостереженні за проведенням кваліфікаційного іспиту через уповноважених представників.

Громадське спостереження не може поширюватися на процеси розроблення завдань та виготовлення екзаменаційних робіт кваліфікаційного іспиту, організаційно-технологічні процеси, пов'язані з підготовкою до проведення кваліфікаційного іспиту, технічні заходи, що здійснюються для адміністрування програмно-апаратних комплексів, які використовуються для обробки та перевірки екзаменаційних робіт.

 

ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ,
відповідальні за організацію кваліфікаційного іспиту за спеціальністю / групою спеціальностей

Код спеціальності

Найменування спеціальності

Державний орган

081

Право

МОН, Мін'юст

125

Кібербезпека

МОН, Адміністрація Держспецзв'язку

143

Атомна енергетика

МОН, Міненерговугілля

211

Ветеринарна медицина

МОН, Мінекономіки

212

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

221

Стоматологія

МОЗ

222

Медицина

223

Медсестринство

224

Технології медичної діагностики та лікування

225

Медична психологія

226

Фармація, промислова фармація

227

Фізична терапія, ерготерапія

228

Педіатрія

229

Громадське здоров'я

251

Державна безпека

СБУ (за згодою), Міноборони

252

Безпека державного кордону

Адміністрація Держприкордонслужби

253

Військове управління (за видами збройних сил)

Міноборони

254

Забезпечення військ

Міноборони

255

Озброєння та військова техніка

Міноборони

256

Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

СБУ (за згодою), Служба зовнішньої розвідки (за згодою), Міноборони, МОН

261

Пожежна безпека

ДСНС

262

Правоохоронна діяльність

МВС

263

Цивільна безпека

МОН, МВС

271

Річковий та морський транспорт

МОН, Мінінфраструктури

272

Авіаційний транспорт

273

Залізничний транспорт

274

Автомобільний транспорт

275

Транспортні технології
(за видами)

281

Публічне управління та адміністрування

МОН, НАДС

293

Міжнародне право

МОН, Мін'юст

(додаток із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 р. N 916)

____________

Опрос