Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 28 октября 2015 г. N 877 и от 14 ноября 2018 г. N 1201

КМ Украины
Постановление КМ от 17.04.2019 № 370
действует с 27.04.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 квітня 2019 р. N 370

Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. N 877 і від 14 листопада 2018 р. N 1201

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. N 877 "Про затвердження Положення про Національну поліцію" (Офіційний вісник України, 2015 р., N 89, ст. 2971; 2017 р., N 59, ст. 1789; 2019 р., N 4, ст. 134) і від 14 листопада 2018 р. N 1201 "Про затвердження Порядку забезпечення Державною іпотечною установою поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту житлом на умовах фінансового лізингу" (Офіційний вісник України, 2019 р., N 9, ст. 304) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 29

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. N 877 і від 14 листопада 2018 р. N 1201

1. Підпункт 9 пункту 5 Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. N 877, після слів "крім виплат" доповнити словами "державою компенсації частини лізингових платежів у разі забезпечення поліцейського житлом на умовах фінансового лізингу, а також".

2. У Порядку забезпечення Державною іпотечною установою поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту житлом на умовах фінансового лізингу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2018 р. N 1201:

1) у пункті 2:

в абзаці четвертому слова ", в якій виконані внутрішні опоряджувальні роботи в повному обсязі" замінити словами "та в якій виконані всі передбачені проектною документацією роботи згідно з будівельними нормами, стандартами і правилами";

доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

"забезпечення житлом на умовах фінансового лізингу - отримання відповідно до цього Порядку від ДІУ житла у платне користування з подальшим переходом права власності на це житло за умови повного виконання зобов'язань за договором фінансового лізингу;".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - дев'ятий вважати відповідно абзацами шостим - десятим;

абзац шостий викласти в такій редакції:

"заявник - поліцейський або особа рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту, що подали заяву про отримання житла на умовах фінансового лізингу відповідно до цього Порядку;";

в абзаці десятому слова "апарату МВС ДСНС" замінити словами "апарату МВС, ДСНС";

2) у пункті 3:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3. Поліцейський або особа рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту має право на забезпечення житлом на умовах фінансового лізингу в разі:";

підпункт 1 виключити;

у підпункті 2 слова "в заявника" виключити;

у підпункті 3 слово "заявником" виключити;

3) пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. У фінансовий лізинг передається житло, що перебувало в експлуатації не більш як протягом 20 років чи реконструкцію (капітальний ремонт) якого здійснено не більш як за 10 років до укладення договору фінансового лізингу та яке відповідає нормативній площі житла, яка становить не більш як 21 кв. метр загальної площі на одну особу та додатково 10,5 кв. метра загальної площі житла на сім'ю, але не більш як 94,5 кв. метра.

Нормативна площа житла, що є однокімнатною квартирою та надається для сім'ї з однієї особи (одинока особа), становить не більш як 52,5 кв. метра загальної площі.

У разі перевищення нормативної площі житла вартість понаднормативної площі житла лізингоодержувач сплачує авансовим платежем за власний рахунок згідно з умовами договору фінансового лізингу.";

4) у пункті 6:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

"2) міст - обласних центрів, міст обласного значення з населенням понад 300 тис. осіб та населених пунктів, які розташовані в районах, прилеглих до меж мм. Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова, - у 1,5 раза;";

доповнити пункт підпунктом 4 такого змісту:

"4) інших населених пунктів - у межах опосередкованої вартості у відповідній області.";

5) доповнити Порядок пунктом 61 такого змісту:

"61. Орган забезпечення житлом веде облік заявників (далі - облік) у книзі обліку. Книга обліку повинна бути пронумерована, прошнурована, підписана керівником органу забезпечення житлом або його заступником і скріплена печаткою цього органу.

Заявники беруться на облік з дати реєстрації у службі діловодства відповідного органу забезпечення житлом заяви про отримання житла на умовах фінансового лізингу з усіма необхідними документами відповідно до цього Порядку.

Заявники, які перебувають на обліку і переведені для подальшого проходження служби до іншого органу забезпечення житлом, беруться на облік за новим місцем служби з урахуванням дати взяття на такий облік за попереднім місцем служби.

Заявник знімається з обліку у разі:

укладення договору фінансового лізингу відповідно до цього Порядку;

звільнення із служби;

коли до дати досягнення граничного віку перебування на службі залишилося менш як п'ять років;

подання заявником заяви про зняття з такого обліку;

смерті.

Орган забезпечення житлом повідомляє заявнику про зняття його з обліку протягом п'яти робочих днів з дати зняття з такого обліку (крім випадку його смерті).";

6) пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Для забезпечення житлом на умовах фінансового лізингу поліцейський або особа рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту відповідно до цього Порядку подає органу забезпечення житлом за місцем проходження служби або відрядження заяву про отримання житла на умовах фінансового лізингу за формою, визначеною ДІУ, в якій зазначає специфікацію житла, яке бажає отримати, зокрема:

1) найменування населеного пункту;

2) загальну площу та кількість кімнат;

3) інші характеристики, зокрема щодо доступу до житла (для осіб з особливими потребами), місце розташування житла (за бажанням).

До заяви заявник додає такі документи:

копію паспорта громадянина України;

копію документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті);

копії довідок про реєстрацію місця проживання заявника та кожного члена його сім'ї, який проживає разом з ним, видані органом реєстрації;

копії свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану (про шлюб, розірвання шлюбу, про народження тощо), інших документів, що підтверджують родинні стосунки (за наявності);

копію посвідчення учасника бойових дій (за наявності).

У разі коли обидва з подружжя мають право на забезпечення житлом на умовах фінансового лізингу, заяву про отримання житла на умовах фінансового лізингу подає один з подружжя. У такому разі, крім передбачених цим пунктом документів, такий заявник додатково подає:

документ, в якому визначено стаж служби іншого з подружжя;

документ, що підтверджує неперебування іншого з подружжя на обліку.";

7) підпункт 1 пункту 8 викласти в такій редакції:

"1) документи відповідають умовам цього Порядку:

бере заявника на облік, про що письмово його інформує;

надсилає уповноваженому підрозділу інформацію про заявника, специфікацію житла, яке він бажає отримати на умовах фінансового лізингу, та документ, в якому визначено дату досягнення заявником граничного віку перебування на службі;";

8) у пункті 9:

після слова "щомісяця" доповнити словами і цифрами "до 25 числа";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Узагальнена інформація про заявників формується уповноваженим підрозділом окремо за кожним органом забезпечення житлом у порядку черговості взяття їх на облік.";

9) у пункті 10:

в абзаці першому слова "органам забезпечення житлом" замінити словами "уповноваженим підрозділам";

в абзаці першому підпункту 1 слова "такої інформації" виключити;

10) пункти 11 і 12 викласти в такій редакції:

"11. Уповноважений підрозділ після отримання від ДІУ інформації про наявність житла для передачі у фінансовий лізинг повідомляє про це протягом п'яти робочих днів відповідному органу забезпечення житлом для подальшого інформування заявника протягом п'яти робочих днів.

12. Заявник протягом 10 робочих днів з дня отримання інформації проводить огляд житла, запропонованого ДІУ. У разі виявлення бажання отримати це житло на умовах фінансового лізингу заявник для укладення договорів про компенсацію частини лізингових платежів та фінансового лізингу подає органу забезпечення житлом заяву про передачу запропонованого житла у фінансовий лізинг за формою, установленою ДІУ, та довідку про доходи членів сім'ї за останні шість місяців, а так само документи, передбачені пунктом 7 цього Порядку, у разі зміни інформації, зазначеної в цих документах.";

11) абзац перший пункту 13 викласти в такій редакції:

"13. Орган забезпечення житлом протягом 10 робочих днів розглядає отримані від заявника документи та в разі їх відповідності встановленим цим Порядком вимогам і за умови наявності для компенсації частини лізингових платежів бюджетних асигнувань, установлених кошторисом, або коштів інших джерел, не заборонених законодавством, з урахуванням черговості взяття на облік:";

12) у пункті 14:

абзац другий після слів "платне користування" доповнити словами "та володіння";

в абзаці третьому слова "у разі" замінити словами "за умови";

13) у пункті 20:

абзац другий після слів "з урахуванням" доповнити словами "стажу служби лізингоодержувача";

абзац третій виключити;

абзац сьомий замінити абзацами такого змісту:

"Розмір частини щомісячної суми, яка відшкодовує частину вартості житла, збільшується на:

5 відсотків на кожну дитину віком до 18 років, яка проживає разом із лізингоодержувачем, але не більш як на 10 відсотків;

на відповідний відсоток, визначений згідно з цим пунктом, залежно від стажу служби іншого з подружжя (у разі, коли дружина/чоловік заявника є поліцейським або особою рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту).";

14) в абзаці першому пункту 22 слова "та/або зняття з обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов" виключити;

15) пункт 23 викласти в такій редакції:

"23. ДІУ подає щомісяця відповідним уповноваженим підрозділам інформацію про залишок невідшкодованої частини вартості житла та розміри лізингових платежів за кожним договором фінансового лізингу, а також щокварталу відомості про суми коштів, які можна використати на придбання житла для передачі у фінансовий лізинг відповідно до цього Порядку.";

16) у пункті 24:

абзац перший підпункту 2 викласти в такій редакції:

"2) загибелі лізингоодержувача під час виконання службових обов'язків або смерті внаслідок отримання поранення (травми, каліцтва, контузії) за зазначених обставин за умови наявності в лізингоодержувача членів сім'ї, які проживали разом з ним.";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"У разі загибелі лізингоодержувача внаслідок самогубства (крім випадку доведення особи до самогубства, який установлено судом) або загибелі (смерті) внаслідок вчинення ним діяння, яке є кримінальним чи адміністративним правопорушенням, або дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння, не сплачені лізингоодержувачем лізингові платежі органом забезпечення житлом не погашаються.";

17) абзац третій пункту 25 після слів "в сублізинг" доповнити словами ", наймання (оренду), а також у разі іншого нецільового використання житла";

18) підпункт 2 пункту 26 виключити;

19) підпункт 1 пункту 27 після слів "право користування" доповнити словом ", володіння";

20) пункт 28 викласти в такій редакції:

"28. У разі припинення дії договору про компенсацію частини лізингових платежів у зв'язку з достроковим розірванням договору фінансового лізингу ДІУ протягом 10 банківських днів повертає органу забезпечення житлом частину суми, яка відшкодовує частину вартості житла, сплачену ним згідно з договором про компенсацію частини лізингових платежів.";

21) у підпункті 2 пункту 30 слово "відповідним" замінити словом "відповідному", а слова "та уповноваженому підрозділу" виключити;

22) пункти 31 і 34 виключити;

23) пункт 35 викласти в такій редакції:

"35. Поліцейський або особа рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту може отримати житло у власність (спільну власність) відповідно до цього Порядку один раз.".

____________

Опрос