Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 23 марта 2016 г. N 261

КМ Украины
Постановление КМ от 03.04.2019 № 283
действует с 19.04.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 квітня 2019 р. N 283

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. N 261

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. N 261 "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 29, ст. 1164) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. N 261

1. У постанові:

1) у назві та пункті 1 постанови слова "вищих навчальних закладах" замінити словами "закладах вищої освіти";

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Установити, що підготовка кандидатів та докторів наук, що здійснюється закладами вищої освіти та науковими установами і започаткована до 1 вересня 2016 р., продовжується в межах передбаченого строку підготовки відповідно до законодавства, чинного на момент набрання чинності Законом України від 1 липня 2014 р. N 1556-VII "Про вищу освіту".".

2. У Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженому зазначеною постановою:

1) у назві та тексті Порядку слова "вищий навчальний заклад" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "заклад вищої освіти" у відповідному відмінку і числі;

2) абзац другий пункту 3 викласти в такій редакції:

"за рахунок видатків державного бюджету у державних закладах вищої освіти чи наукових установах (державне замовлення) та за рахунок видатків місцевих бюджетів у державних та комунальних закладах вищої освіти чи наукових установах (регіональне замовлення);";

3) в абзаці першому пункту 7 слова "навчального року" замінити словами "календарного року";

4) пункт 8 після слів "аспірантурі (ад'юнктурі)" доповнити словами "незалежно від форми навчання";

5) в абзаці четвертому пункту 10 слова "Порушення строків" замінити словами "Невиконання індивідуального плану наукової роботи або порушення строків";

6) пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. Підготовка в аспірантурі (ад'юнктурі) та докторантурі завершується наданням висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації. Здобувачі мають право на вибір спеціалізованої вченої ради.";

7) у пункті 14:

абзац шостий викласти в такій редакції:

"академічну та соціальну відпустку відповідно до законодавства;";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"трудову діяльність у позанавчальний час відповідно до законодавства.";

8) у пункті 15:

абзац другий після слова "дотримуватися" доповнити словами "принципів академічної доброчесності,";

в абзаці четвертому слова "захистити в установлений строк" замінити словами "подати до спеціалізованої вченої ради";

9) у пункті 19:

доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

"у разі потреби документ про визнання особи органами медико-соціальної експертизи особою з інвалідністю.".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - восьмий вважати відповідно абзацами шостим - дев'ятим;

в абзаці дев'ятому слова "вищих духовних навчальних закладів" замінити словами "закладів вищої духовної освіти";

10) у пункті 20:

в абзаці третьому слова і цифру "(за вибором вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти)" замінити словами і цифрою "(англійської, німецької або французької) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти";

доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

"Вступні випробування для осіб з особливими освітніми потребами проводяться з урахуванням особливих освітніх потреб, зазначених у заяві вступника, та рекомендацій медико-соціальної експертизи.".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий вважати відповідно абзацами шостим - восьмим;

11) у пункті 27:

в абзаці другому слова і цифри "(орієнтовний обсяг такої освітньої складової становить не менш як 12 кредитів ЄКТС)" замінити словами "в обсязі кредитів ЄКТС відповідно до стандарту вищої освіти";

в абзаці третьому слова "(орієнтовний обсяг такої освітньої складової становить чотири - шість кредитів ЄКТС)" замінити словами "в обсязі кредитів ЄКТС відповідно до стандарту вищої освіти";

в абзаці четвертому слова "(орієнтовний обсяг такої освітньої складової становить не менш як шість кредитів ЄКТС)" замінити словами "в обсязі кредитів ЄКТС відповідно до стандарту вищої освіти";

в абзаці п'ятому слова "(рекомендований обсяг такої навчальної складової становить шість - вісім кредитів ЄКТС)" замінити словами "в обсязі кредитів ЄКТС відповідно до стандарту вищої освіти";

12) пункт 30 викласти в такій редакції:

"30. Атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється постійно діючою або разовою спеціалізованою вченою радою на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації.

Стан готовності дисертації аспіранта (ад'юнкта) до захисту визначається науковим керівником (або консенсусним рішенням двох керівників).

Обов'язковою умовою допуску до захисту є успішне виконання аспірантом (ад'юнктом) його індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи.

Якщо у закладі вищої освіти (науковій установі) не функціонує постійно діюча спеціалізована вчена рада з відповідної спеціальності, вчена рада такого закладу (установи) може утворити разову спеціалізовану вчену раду з відповідної спеціальності та подати до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти документи для її акредитації або звернутися з клопотанням про прийняття дисертації до захисту до іншого закладу вищої освіти (наукової установи), де функціонує постійно діюча спеціалізована вчена рада з відповідної спеціальності.";

13) абзаци другий і третій пункту 37 викласти в такій редакції:

"Протягом строку перебування в докторантурі докторант повинен подати до постійно діючої спеціалізованої вченої ради результати своїх наукових досягнень у вигляді дисертації або опублікованої монографії, або наукової доповіді за сукупністю статей, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, перелік яких затверджується МОН.

Здобувач ступеня доктора наук у дисертації (монографії, науковій доповіді за сукупністю статей) повинен представити узагальнення проведених самостійно оригінальних досліджень з отриманими науковими результатами, які забезпечують розв'язання важливої теоретичної або прикладної проблеми, мають загальнонаціональне або світове значення.";

14) пункт 38 викласти в такій редакції:

"38. Докторантура з відповідної спеціальності відкривається за рішенням вченої ради закладу вищої освіти (наукової установи), що затверджується наказом керівника закладу вищої освіти (наукової установи), за умови наявності трьох штатних працівників - докторів наук, які мають наукову кваліфікацію, що відповідає цій спеціальності, та ліцензії на провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти з відповідної спеціальності.

Кваліфікація особи, що відповідає спеціальності, з якої відкрито докторантуру, визначається за такими критеріями:

наявність у особи документа про присудження ступеня доктора наук з відповідної галузі знань (науки) та/або спеціальності або присвоєння вченого звання професора за відповідною кафедрою (спеціальністю);

наявність за останні п'ять років не менше п'яти наукових публікацій, до яких зараховуються:

- не менше однієї статті у періодичному виданні, включеному до наукометричних баз даних Scopus або Web of Science Core Collection;

- статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;

- монографії або їх розділи;

- не більше двох патентів на винахід;

участь у:

- підготовці наукових кадрів, що підтверджується видачею здобувачеві документа про присудження відповідного наукового ступеня;

- міжнародних наукових проектах або залучення до міжнародної експертизи;

- атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена спеціалізованої вченої ради, або члена експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій.

Наявність підстав для відкриття докторантури перевіряється державним (регіональним) замовником під час проведення конкурсу на розміщення державного (регіонального) замовлення.";

15) у пункті 41 слова "вищого духовного навчального закладу" замінити словами "закладу вищої духовної освіти";

16) доповнити Порядок розділом такого змісту:

"Підготовка здобувачів ступеня доктора наук шляхом самостійної підготовки їх наукових досягнень до захисту

44. Здобувач ступеня доктора наук, який самостійно підготував наукові досягнення до захисту у вигляді дисертації (монографії, наукової доповіді за сукупністю статей), повинен:

мати ступінь доктора філософії (кандидата наук);

представити наукові досягнення з узагальненням проведених самостійно оригінальних досліджень з отриманими науковими результатами, які забезпечують розв'язання важливої теоретичної або прикладної проблеми, мають загальнонаціональне або світове значення;

мати опубліковані праці за темою наукових досягнень у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

45. Атестація здобувача ступеня доктора наук, який самостійно підготував наукові досягнення до захисту, здійснюється постійно діючою спеціалізованою вченою радою з відповідної спеціальності, яка функціонує у закладі вищої освіти (науковій установі).";

17) у тексті Порядку слова "державне замовлення" в усіх відмінках замінити словами "державне (регіональне) замовлення" у відповідному відмінку.".

____________

Опрос