Идет загрузка документа (39 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора компании по отбору персонала для определения претендентов на должности независимых членов наблюдательного совета государственного банка

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 13.02.2019 № 159
действует с 05.03.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 лютого 2019 р. N 159

Київ

Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору компанії з добору персоналу для визначення претендентів на посади незалежних членів наглядової ради державного банку

Відповідно до частини двадцятої статті 7 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок проведення конкурсного відбору компанії з добору персоналу для визначення претендентів на посади незалежних членів наглядової ради державного банку, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 67

 

ПОРЯДОК
проведення конкурсного відбору компанії з добору персоналу для визначення претендентів на посади незалежних членів наглядової ради державного банку

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає механізм проведення та критерії конкурсного відбору компанії з добору персоналу (далі - компанія) для підготовки та організації визначення претендентів на посади незалежних членів наглядової ради державного банку (далі - кандидати).

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

1) договір про надання послуг компанії - договір, що укладається між державним банком і компанією, який визначає права та обов'язки сторін щодо підготовки та організації з визначення кандидатів;

2) конкурс з відбору компанії (далі - конкурс) - процедура визначення на конкурсних засадах компанії для надання послуг з визначення кандидатів;

3) претендент - компанія, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі і подала конкурсну документацію.

3. Компанії залучаються з дотриманням принципів конкурентності, рівноправності, загальнодоступності, гласності, прозорості та незалежності.

4. Основними завданнями компанії є:

надання рекомендацій щодо профілю незалежних членів наглядової ради державного банку та матриці профілю наглядової ради;

пошук потенційних кандидатів на внутрішньому та міжнародному ринку, що відповідають вимогам до кандидатів, визначеним у додатку 1, та придатні для потенційної роботи на посаді незалежного члена наглядової ради;

формування списку потенційних кандидатів (мінімум три кандидати на кожну посаду незалежного члена наглядової ради), що відповідають вимогам, визначеним у додатку 1, з числа яких повинен бути сформований незалежний склад наглядової ради державного банку, із наданням підтвердних відомостей та коментарів щодо сильних і слабких сторін, описів кар'єри та досвіду, детальних звітів про оцінку компетенцій, про придатність для виконання конкретного кола обов'язків у наглядовій раді та їх колективної придатності, в тому числі відомості про перевірку незалежності і письмові заяви про відсутність конфлікту інтересів кандидатів;

встановлення та забезпечення підтримання контакту та комунікацій з потенційними кандидатами;

надання консультацій членам конкурсної комісії, яка буде здійснювати конкурсний відбір кандидатів, щодо вимог до незалежних членів наглядової ради, основних етапів відбору кандидатів, передової міжнародної практики у сфері відбору незалежних членів наглядових рад у фінансовому секторі;

сприяння конкурсній комісії, яка буде здійснювати конкурсний відбір кандидатів, в організації співбесід із кандидатами та проведенні переговорів з потенційними претендентами на посади незалежних членів наглядової ради державного банку;

консультаційна підтримка призначених незалежних членів з числа кандидатів протягом шести місяців та гарантована заміна призначеного члена наглядової ради у разі його звільнення або кандидата у разі його невідповідності встановленим вимогам протягом шести місяців.

Договором про надання послуг компанії можуть встановлюватися додаткові завдання.

5. Критеріями, за якими здійснюється конкурсний відбір компанії, є:

1) наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

2) наявність у претендента не менше 10 років міжнародного досвіду у сфері добору членів наглядових рад і правлінь банків;

3) наявність у претендента досвіду у сфері добору керівного персоналу та членів наглядових рад для суб'єктів господарювання державного сектору економіки;

4) наявність працівників відповідної кваліфікації, що мають необхідні знання та досвід, які будуть залучені до пошуку кандидатів;

5) запропоновані претендентом умови до добору кандидатів, включаючи умови їх визначення, забезпечення взаємодії з конкурсною комісією, яка буде здійснювати конкурсний відбір кандидатів, та виконання основних завдань;

6) запропонована претендентом цінова пропозиція щодо оплати послуг компанії.

6. Оплата послуг компанії здійснюється за рахунок коштів державного банку та/або інших джерел, не заборонених законодавством.

7. Для підготовки та проведення конкурсу Мінфін утворює конкурсну комісію з числа його працівників у складі п'яти осіб та призначає її голову і заступника голови.

До роботи конкурсної комісії можуть залучатися представники міжнародних організацій з правом дорадчого голосу.

8. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності конкурсної комісії здійснюється Мінфіном.

9. Засідання конкурсної комісії є правоможним за умови участі в ньому не менше чотирьох членів комісії. Рішення конкурсної комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Члени конкурсної комісії беруть участь у засіданні конкурсної комісії особисто. Член конкурсної комісії може брати участь у засіданні конкурсної комісії дистанційно за допомогою засобів електронного зв'язку.

10. До компетенції конкурсної комісії належать такі питання:

затвердження та розміщення інформаційного повідомлення про проведення конкурсу (далі - інформаційне повідомлення);

здійснення розгляду поданої претендентами конкурсної документації;

визначення претендентів, що допускаються до участі у конкурсі;

проведення експертної оцінки конкурсних пропозицій учасників відповідно до критеріїв, визначених пунктом 5 цього Порядку, з урахуванням поданої учасником конкурсу інформації та загальнодоступних джерел інформації;

визначення найкращої пропозиції і розподілу місць серед учасників;

визначення переможця конкурсного відбору;

ведення протоколів усіх засідань комісії;

прийняття рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся.

Підготовка до проведення конкурсу

11. Протягом трьох робочих днів з дати прийняття конкурсною комісією рішення про проведення конкурсу та прийняття рішення щодо розміщення інформаційного повідомлення Мінфін забезпечує публікацію інформаційного повідомлення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Мінфіну. Інформація про проведення конкурсу додатково може бути оприлюднена в засобах масової інформації.

12. В інформаційному повідомленні зазначаються:

назва конкурсу;

інформація про державний банк;

вимоги до кандидатів;

основна мета залучення та завдання компанії;

строк і порядок подання конкурсної документації;

перелік документів, які подаються для участі в конкурсі;

адреса для надсилання кореспонденції;

дата, час і місце проведення конкурсу;

номери телефонів для довідок.

13. Претенденти подають таку конкурсну документацію:

заяву про участь у конкурсі;

підтвердні документи;

конкурсну пропозицію.

Конкурсна документація подається у запечатаних конвертах із зазначенням назви конкурсу. Цінова пропозиція подається в окремому конверті із зазначенням назви конкурсу та написом "Цінова пропозиція".

14. Підтвердними документами є:

свідоцтво про реєстрацію юридичної особи - резидента та/або витяг з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, в якій зареєстровано головний офіс такої юридичної особи, та містить інформацію про місцезнаходження такої особи;

інформація про компанію (основні напрями діяльності, організаційна структура, міжнародний досвід надання послуг з добору керівного складу банків не менше 10 років).

Конкурсна комісія розглядає підтвердні документи, а також може взяти до уваги інші документи, які учасник конкурсу може надати конкурсній комісії для розгляду, іншу інформацію із загальнодоступних джерел.

15. Конкурсна пропозиція повинна містити інформацію про відповідність критеріям, визначеним пунктом 5 цього Порядку, та зобов'язання (гарантійний лист) компанії щодо виконання основних завдань, визначених цим Порядком. Відповідність кваліфікаційним критеріям компанії подається за формою, встановленою додатком 2.

16. Конкурсна документація подається не пізніше ніж за три робочих дні до дати проведення конкурсу.

Конкурсна комісія відхиляє конкурсну документацію, якщо під час її розгляду було виявлено недостовірність поданої інформації.

17. Конкурсна документація надсилається Мінфіну, який забезпечує її належну реєстрацію та зберігання.

18. Мінфін наступного робочого дня після закінчення строку подання конкурсної документації передає всі матеріали, отримані від претендентів, конкурсній комісії.

Проведення конкурсу

19. На першому етапі проведення конкурсу конкурсна комісія визначає претендентів, що допускаються до участі у конкурсі. До участі у конкурсі допускаються компанії, що мають міжнародний досвід надання послуг з добору керівного складу банків не менше 10 років.

20. Під час другого етапу конкурсна комісія:

1) визначає:

відповідність конкурсної пропозиції вимогам, установленим пунктом 15 цього Порядку;

кращу конкурсну пропозицію претендентів шляхом обчислення балів за критеріями, визначеними пунктом 5 цього Порядку;

2) визначає переможця конкурсу.

21. Визначення переможця конкурсу здійснюється шляхом прийняття рішення конкурсної комісії та оформляється протоколом засідання конкурсної комісії.

Визначення переможця конкурсу

22. Визначення переможця конкурсу здійснюється шляхом обчислення балів за критеріями, визначеними пунктом 5 цього Порядку, та з урахуванням експертної оцінки конкурсних пропозицій учасників та іншої інформації, в тому числі із загальнодоступних джерел.

23. Члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють учасників конкурсу за кожним критерієм, що підлягає оцінюванню, за шкалою від 1 до 5 балів.

Шкалу балів за кожним критерієм, що оцінюється, з поясненнями наведено у додатку 3.

Кількість балів за кожним із критеріїв визначається членом конкурсної комісії виходячи із ступеня відповідності конкурсної пропозиції учасника конкурсу кожному критерію, що визначається з урахуванням експертної оцінки конкурсних пропозицій учасників та інформації із загальнодоступних джерел.

Загальна кількість балів претендента визначається шляхом підсумовування з урахуванням питомої ваги кожного з критеріїв, наведеної в додатку 3, оцінок членів конкурсної комісії, що беруть участь у засіданні.

24. Учасник конкурсу, який набрав найбільшу кількість балів, визнається переможцем конкурсу.

25. Конкурсна комісія також визначає учасника конкурсу, який посів друге місце за кількістю балів, з яким може бути укладено договір про надання послуг компанії у разі неукладення такого договору з переможцем конкурсу або його відмови.

У разі одночасного проведення конкурсів з відбору компанії для кількох державних банків претендент може бути визначений переможцем конкурсу лише для одного державного банку.

Претендент, який за результатами розгляду конкурсною комісією конкурсної документації набере найбільшу кількість балів у кількох конкурсах, повинен обрати державний банк, з яким буде укладено договір про надання послуг.

Укладення договору про надання послуг компанії

26. Компанію з добору персоналу для визначення претендентів на посади незалежних членів наглядової ради державного банку визначає Кабінет Міністрів України.

Мінфін протягом двох робочих днів з дня підписання протоколу засідання конкурсної комісії з визначення переможця конкурсу готує та подає Кабінетові Міністрів України проект рішення щодо визначення компанії для державного банку, умови оплати її послуг та договору про надання послуг компанії, визначення особи, уповноваженої на його підписання.

Строк проведення переговорів до підписання договору про надання послуг компанії становить не більш як п'ять робочих днів з дня прийняття рішення Кабінету Міністрів України.

У разі коли банк стає замовником у значенні, наведеному в Законі України "Про публічні закупівлі", підписання договору про надання послуг компанії здійснюється відповідно до вимог згаданого Закону.

27. Конкурс визнається таким, що не відбувся, у разі неподання жодної заяви про участь у конкурсі, подання лише однієї заяви, недопущення жодного претендента до участі у конкурсі.

28. Інформація про результати конкурсу розміщується на офіційному веб-сайті Мінфіну не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу.

29. Конкурсна документація, передбачена пунктом 13 цього Порядку, зберігається у Мінфіні.

30. Відомості, що містяться в конкурсній документації, використовуються з додержанням вимог законодавства про інформацію.

 

ВИМОГИ
до кандидатів та сфера компетенції, якою повинен володіти незалежний член наглядової ради державного банку

Вимоги до кандидатів до складу наглядової ради

1. Вимоги, встановлені законодавством:

бездоганна ділова репутація, визначена відповідно до розділу II Положення про ліцензування банків, затвердженого постановою Правління Національного банку від 22 грудня 2018 р. N 149;

професійна придатність, а саме наявність:

- вищої освіти;

- сукупності знань, професійного та управлінського досвіду в обсязі, необхідному для належного виконання покладених на члена ради обов'язків (з урахуванням основних напрямів діяльності, стратегії та бізнес-плану банку, а також функціонального навантаження та сфери відповідальності члена ради);

- можливості приділяти достатньо часу для виконання покладених обов'язків;

відсутність реальних або потенційних конфліктів інтересів, що можуть зашкодити належному виконанню обов'язків члена ради;

дотримання членом ради обмежень, визначених статтею 26 Закону України "Про запобігання корупції" та статтею 65 Закону України "Про Національний банк України";

відсутність адміністративних стягнень за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією;

відповідність незалежних членів ради вимогам щодо незалежності, встановленим статтею 7 Закону України "Про банки і банківську діяльність";

у не менш як половини членів ради банку досвіду роботи у банківському та/або фінансовому секторі у сукупності не менше трьох років.

2. Вимоги щодо професійної придатності:

досвід роботи не менше 10 років на керівних посадах;

можливість приділяти роботі у раді не менше 50 робочих днів у році;

можливість бути присутнім на засіданнях ради банку, які будуть проводитися в м. Києві;

володіння англійською мовою (українською/російською - буде перевагою);

наявність повної цивільної дієздатності.

Сфера компетенції, якою повинен володіти член наглядової ради публічного акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТБАНК"

3. Претендент повинен володіти кількома із таких професійних компетенцій:

стратегічний менеджмент та управління змінами;

юридичне супроводження;

роздрібний бізнес;

корпоративний бізнес;

малий та середній бізнес;

операційна ефективність;

IT-технології та інновації;

непрацюючі кредити (NPL), реструктуризація;

фінанси та аудит;

корпоративне управління та управління персоналом;

комплаєнс та управління ризиками.

4. Буде перевагою:

досвід роботи у наглядових радах (радах директорів) або на вищих керівних посадах у великих банках Європи та країн, економіка яких розвивається;

досвід роботи на керівних посадах у компанії з "Великої четвірки" або міжнародній юридичній компанії;

досвід роботи із судовими справами, пов'язаними з фінансовим шахрайством, судово-аудиторськими перевірками;

досвід роботи з проблемними активами, зокрема здійснення стягнення заборгованості за проблемними кредитами, у тому числі в закордонних юрисдикційних органах;

досвід розробки та впровадження корпоративного, середнього та малого сегмента бізнесу;

досвід управління трансформаційними процесами та складними проектами організаційних змін;

досвід роботи у підготовці до IPO / стратегічного продажу фінансових установ;

досвід роботи у міжнародних фінансових компаніях та на міжнародному ринку.

Сфера компетенції, якою повинен володіти член наглядової ради публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України"

5. Претендент повинен володіти кількома з таких професійних компетенцій:

стратегічний менеджмент та управління змінами;

роздрібний бізнес;

корпоративний бізнес;

малий та середній бізнес;

операційна ефективність;

IT-технології та інновації;

непрацюючі кредити (NPL), реструктуризація;

фінанси та аудит;

корпоративне управління та управління персоналом;

юридичне супроводження;

комплаєнс та управління ризиками.

6. Буде перевагою:

досвід роботи у наглядових радах (радах директорів) або на вищих керівних посадах у великих банках Європи та країн, економіка яких розвивається;

досвід роботи на керівних посадах у компанії з "Великої четвірки" або міжнародній юридичній компанії;

досвід роботи з трансформації та оптимізації великої мережі відділень;

досвід управління трансформаційними процесами та складними проектами організаційних змін;

досвід роботи у підготовці до IPO / стратегічного продажу фінансових установ;

досвід роботи із судовими справами, пов'язаними з фінансовим шахрайством, судово-аудиторськими перевірками;

досвід роботи у міжнародних фінансових компаніях та на міжнародному ринку.

Сфера компетенції, якою повинен володіти член наглядової ради публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України"

7. Претендент повинен володіти кількома з таких професійних компетенцій:

стратегічний менеджмент та управління змінами;

юридичне супроводження;

торгове фінансування та документарні операції;

корпоративний бізнес;

малий та середній бізнес;

операційна ефективність;

непрацюючі кредити (NPL), реструктуризація;

фінанси та аудит;

корпоративне управління та управління персоналом;

комплаєнс та управління ризиками.

8. Буде перевагою:

досвід роботи у наглядових радах (радах директорів) або на вищих керівних посадах у великих банках Європи та країн, економіка яких розвивається;

досвід роботи на керівних посадах у компанії з "Великої четвірки" або міжнародній юридичній компанії;

досвід роботи у банках розвитку, експортно-імпортних банках, експортно-кредитних агентствах;

досвід роботи у міжнародних фінансових компаніях та на міжнародних ринках (включаючи досвід наукових досліджень у сфері міжнародної торгівлі).

Вимоги щодо сформованого складу наглядової ради державного банку

Для підвищення ефективності діяльності наглядової ради важливо забезпечити, щоб індивідуальна спроможність її членів сприяла колективній придатності наглядової ради в цілому. З цією метою рівень освіти, знань, навичок, досвіду членів наглядової ради та збалансоване представництво статей у сукупності повинні становити максимальний набір компетенцій, що зазначені в цьому додатку. Кожен член наглядової ради повинен мати досвід, компетенції, професійні навички, які доповнюють набором компетенцій інших членів наглядової ради, що загалом для усього складу наглядової ради забезпечить максимально різноманітну сукупність досвіду, сфер компетенцій та професійних навичок, прозорість дій, неупередженість підходів, налаштованість до змін, дотримання корпоративних цінностей.

 

ВІДПОВІДНІСТЬ КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ

______________________________________ (далі - претендент) надає інформацію та документи на
                         (найменування претендента)
підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям, встановленим підпунктами 1 - 5 пункту 5 Порядку проведення конкурсного відбору компанії з добору персоналу для визначення претендентів на посади незалежних членів наглядової ради державного банку.

Наявність обладнання та матеріально-технічної бази

1. Претендент документально підтверджує, що на дату оголошення конкурсу він має належним чином облаштовані офіси (зареєстроване місцезнаходження та/або центри обслуговування) у зазначених в таблиці 1 регіонах.

Таблиця 1

Наявність офісу (зареєстрованого місцезнаходження та/або центрів обслуговування)

Найменування учасника та/або афілійованих осіб та/або інших осіб

В Україні,
у країнах:
- Європи,
- Північної та Південної Америки,
- Азії.

 

На підтвердження наявності офісів, що зазначені, у складі конкурсної документації претендента додаються витяги з реєстру (у тому числі електронного реєстру) або свідоцтва про реєстрацію філії, представництва, дочірньої компанії, материнської компанії, інших афілійованих осіб (афілійовані особи - юридичні особи, стосовно яких претендент здійснює контроль або які здійснюють контроль над претендентом, чи які разом з претендентом перебувають під контролем іншої особи) або інших осіб (особи, з якими претендент має договірні відносини, зокрема договір про франчайзинг або асоціацію, інше об'єднання підприємств, і які представлені на ринку рекрутингових послуг під одним комерційним брендом) відповідно до переліку, наведеного в таблиці 1, або інші офіційні документи, видані уповноваженою установою, що підтверджують такий факт.

2. Претендент надає лист в довільній формі з роз'ясненням структури корпоративних відносин між офісами в юрисдикціях, зазначених в таблиці 1.

Наявність документально підтвердженого міжнародного досвіду у сфері добору членів наглядових рад і правлінь банків

3. Претендент підтверджує, що має досвід добору кандидатів на посади рівня Executive (директорів за напрямами діяльності / членів правління / ради директорів / наглядової ради) для банків не менше 10 років. Інформація подається шляхом заповнення таблиці 2.

Таблиця 2

Період

Найменування посад, на які здійснювався добір кандидатів

Найменування та країна замовника

Короткий опис основних результатів

Роль у наданні послуги

Для підтвердження відповідності наведеній вимозі претендент повинен надати не менше трьох листів-відгуків у довільній формі від замовників, зазначених у таблиці 2.

Наявність документально підтвердженого досвіду у сфері добору керівного персоналу та членів наглядових рад для суб'єктів господарювання державного сектору економіки

4. Претендент підтверджує, що має досвід добору кандидатів на посади рівня Executive (директорів за напрямами діяльності / членів правління / ради директорів / наглядової ради) для суб'єктів господарювання державного сектору економіки. Інформація подається шляхом заповнення таблиці 3.

Таблиця 3

Період

Найменування посад, на які здійснювався добір кандидатів

Найменування та країна замовника

Короткий опис основних результатів

Роль у наданні послуги

Для підтвердження відповідності наведеній вимозі претендент повинен надати не менше трьох листів-відгуків у довільній формі від замовників, зазначених у таблиці 3.

Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

5. Претендент підтверджує наявність фахівця/фахівців з досвідом роботи не менш як три роки у сфері пошуку та добору кандидатів на посади рівня Executive (директори за напрямами діяльності / члени правління / ради директорів / наглядової ради). Інформація надається шляхом заповнення таблиці 4.

Таблиця 4

Ім'я, прізвище та посада працівника

Досвід роботи працівника (зазначити роки роботи, перелік закритих вакансій)

Вид трудових відносин з працівником

Також претендент надає резюме та біографічні довідки працівників, зазначених у таблиці 4, за підписом керівника претендента, копії трудових книжок та/або трудових контрактів зазначених у таблиці 4 працівників.

 

ШКАЛА
оцінювання учасників конкурсу

Критерій оцінки

Питома вага критерію, відсотків

Компоненти оцінки

Кількість балів відповідно до компонентів оцінки

1

2

3

4

5

1. Наявність представництва в Україні та розгалуженої мережі офісів

10

географія власної офісної мережі, географічне охоплення мережі, включаючи агентські угоди, наявність офісу в Україні (кількість працівників та років діяльності)

значно нижче середнього

нижче середнього

середній

вище середнього

значно вище середнього

2. Наявність міжнародного досвіду з добору членів наглядових рад і правлінь для банків

30

географія виконаних робіт (перевага надається відповідним роботам в країнах, економіка яких розвивається, та в країнах Європи); успішний досвід з добору членів рад та вищих керівників банків в країнах Європи та країнах, економіка яких розвивається; міжнародний профіль банків-клієнтів (великі, універсальні); досвід з добору та формування повного складу ради

значно нижче середнього

нижче середнього

середній

вище середнього

значно вище середнього

3. Наявність досвіду з добору керівного персоналу та членів наглядових рад для суб'єктів господарювання державного сектору економіки

5

успішний досвід виконання робіт з добору членів рад та вищих керівників державних підприємств та державних банків; досвід з добору та формування повного складу ради в країнах Європи та країнах, економіка яких розвивається, включаючи Україну

значно нижче середнього

нижче середнього

середній

вище середнього

значно вище середнього

4. Наявність працівників відповідної кваліфікації з необхідними знаннями та досвідом, які будуть залучені до пошуку кандидатів

25

кількість місцевих і міжнародних експертів, залучених до проекту, їх кваліфікаційний рівень, відповідний досвід членів команди, кількість годин/днів зайнятості (експертів нижчого та вищого кваліфікаційного рівня), профіль та зайнятість керівника в проекті / кількість одночасних проектів під наглядом керівника

значно нижче середнього

нижче середнього

середній

вище середнього

значно вище середнього

5. Запропоновані претендентом підходи до добору кандидатів, включаючи умови їх визначення, забезпечення взаємодії з конкурсною комісією, яка буде здійснювати конкурсний відбір кандидатів та виконання основних завдань

20

план дій та його відповідність основним завданням, доступ до пулу кандидатів (географія, відповідна галузь, компетенція), пакет додаткових послуг (підтримка конкурсною комісією, яка буде здійснювати конкурсний відбір кандидатів)

значно нижче середнього

нижче середнього

середній

вище середнього

значно вище середнього

6. Цінова пропозиція

10

запропонована ціна контракту перевищує найнижчу цінову пропозицію на

більше 40 відсотків

більш як 25, але менш як 40 відсотків

більш як 10, але менш як 25 відсотків

нижче ніж 10 відсотків

найнижча серед отриманих заявок

____________

Опрос