Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 23.01.2019 № 45
действует с 01.02.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 січня 2019 р. N 45

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 2 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності з 1 січня 2020 року.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 75

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Пункт 6 Порядку розроблення регіональних програм захисту населення від впливу іонізуючих випромінювань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 1999 р. N 973 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 23, ст. 1051), доповнити абзацом такого змісту:

"У випадках, визначених Законом України "Про стратегічну екологічну оцінку", здійснюється стратегічна екологічна оцінка проекту регіональної програми.".

2. Постанову Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. N 621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 18 - 19, ст. 834) доповнити пунктом 8 такого змісту:

"8. Програми та програмні документи, на які поширюється дія Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку", готуються з урахуванням особливостей здійснення стратегічної екологічної оцінки, передбачених зазначеним Законом.".

3. У Регламенті Кабінету Міністрів України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 950 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 54, ст. 2180; 2011 р., N 88, ст. 3199; 2012 р., N 59, ст. 2370; 2013 р., N 35, ст. 1238; 2014 р., N 77, ст. 2196; 2016 р., N 9, ст. 415, N 21, ст. 829, N 65, ст. 2192; 2017 р., N 12, ст. 340, N 34, ст. 1094, N 69, ст. 2073, N 94, ст. 2854; 2018 р., N 37, ст. 1290):

1) доповнити § 32 пунктом 6 такого змісту:

"6. Проекти актів Кабінету Міністрів, якими затверджуються документи державного планування, визначені Законом України "Про стратегічну екологічну оцінку", готуються з урахуванням особливостей здійснення стратегічної екологічної оцінки, передбачених зазначеним Законом.";

2) у підпункті 1 пункту 1 § 50:

абзац перший після слів "на яких впливатиме реалізація акта у разі його прийняття" доповнити словами ", зазначається інформація про здійснення стратегічної екологічної оцінки";

абзац другий доповнити реченням такого змісту: "У разі здійснення стратегічної екологічної оцінки до пояснювальної записки додаються звіт про стратегічну екологічну оцінку, довідки про консультації з органами виконавчої влади та про громадське обговорення, підготовлені відповідно до статей 11 - 13 Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку".";

3) додаток 4 до Регламенту доповнити пунктом 61 такого змісту:

"61. Стратегічна екологічна оцінка

Якщо проектом акта затверджується документ державного планування, підготовлений з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про стратегічну екологічну оцінку", зазначається інформація про врахування в документі державного планування звіту про стратегічну екологічну оцінку та про заходи, передбачені для проведення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення.".

4. Пункт 5 Порядку розроблення регіональних програм модернізації систем теплопостачання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р. N 401 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 33, ст. 1119; 2012 р., N 3, ст. 85), доповнити абзацом такого змісту:

"У випадках, визначених Законом України "Про стратегічну екологічну оцінку", здійснюється стратегічна екологічна оцінка проекту регіональної програми.".

5. У Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. N 555 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 41, ст. 1669; 2013 р., N 63, ст. 2277):

1) у пункті 2:

після слів "відповідних проектів містобудівної документації" доповнити словами "із врахуванням вимог Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"У зазначеному Порядку термін "громадськість" використовується в значенні, наведеному в Законі України "Про стратегічну екологічну оцінку".";

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Замовники містобудівної документації відповідно до частини третьої статті 21 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" забезпечують:

оприлюднення прийнятих рішень щодо розроблення містобудівної документації на місцевому рівні з прогнозованими правовими, економічними наслідками та наслідками для довкілля, у тому числі для здоров'я населення;

оприлюднення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, пояснювальної записки, розділу "Охорона навколишнього природного середовища" або звіту про стратегічну екологічну оцінку на своїх офіційних веб-сайтах, а також вільний доступ до такої інформації громадськості;

реєстрацію, розгляд і врахування пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації на місцевому рівні;

проведення громадських слухань щодо проектів містобудівної документації на місцевому рівні;

оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації на місцевому рівні.

Для розгляду спірних питань, що виникають у процесі громадського обговорення, між громадськістю і замовниками містобудівної документації на місцевому рівні може утворюватися погоджувальна комісія.";

3) у пункті 4:

абзац перший викласти в такій редакції:

"4. Замовники містобудівної документації оприлюднюють у двотижневий строк прийняті рішення щодо розроблення проектів містобудівної документації шляхом опублікування таких рішень у засобах масової інформації, що поширюються на відповідній території, а також розміщення на офіційному веб-сайті замовника містобудівної документації.";

в абзаці другому слова "відповідного органу місцевого самоврядування" замінити словами "замовника містобудівної документації";

4) у пункті 5:

підпункти 4 і 5 викласти в такій редакції:

"4) інформацію про місце і строки ознайомлення з проектом містобудівної документації, пояснювальною запискою, розділом "Охорона навколишнього природного середовища", який розробляється у складі проекту містобудівної документації та одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку;

5) інформацію про посадову особу замовника містобудівної документації, відповідальну за забезпечення організації розгляду пропозицій, та адресу, за якою можуть надсилатися пропозиції (зауваження);";

доповнити пункт підпунктом 61 такого змісту:

"61) інформацію про дату, час і місце проведення громадських слухань;";

у першому реченні останнього абзацу слова "орган місцевого самоврядування" замінити словами "замовник містобудівної документації";

5) пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Оприлюднення прийнятих рішень щодо розроблення містобудівної документації на місцевому рівні, проектів містобудівної документації на місцевому рівні є підставою для подання пропозицій громадськості замовнику у строк, визначений замовником містобудівної документації.";

6) доповнити Порядок пунктом 61 такого змісту:

"61. Пропозиції громадськості подаються у строк, визначений для проведення процедури громадського обговорення, який не може становити менш як 30 днів з дати оприлюднення проекту містобудівної документації на місцевому рівні та повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості щодо проекту містобудівної документації.

Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.";

7) пункти 7 і 8 викласти в такій редакції:

"7. Громадські слухання щодо проектів містобудівної документації на місцевому рівні проводяться у строк, визначений для проведення процедури громадського обговорення, але не раніше 10 днів з дати оприлюднення проекту містобудівної документації на місцевому рівні.

8. Громадські слухання проводяться під головуванням уповноваженого представника замовника містобудівної документації, який:

забезпечує реєстрацію їх учасників;

оголошує порядок денний;

інформує учасників про порядок ведення протоколу, подання пропозицій (зауважень) у письмовій та/або усній формі, зміст пропозицій (зауважень), що надійшли, та процедуру їх врахування;

забезпечує ведення обговорення, подання пропозицій (зауважень) громадськості з дотриманням регламенту;

забезпечує аудіо- та/або відеофіксацію перебігу громадських слухань;

готує протокол громадських слухань.

Громадські слухання розпочинаються з доповіді розробника та/або замовника про розроблений проект містобудівної документації.

Перебіг громадських слухань та подані пропозиції (зауваження) оформляються протоколом, який підписується головуючим. Файл аудіо- та/або відеофіксації перебігу громадських слухань додається до протоколу.

Відсутність пропозицій і зауважень громадськості фіксується у протоколі громадських слухань.";

8) пункти 9 і 10 викласти в такій редакції:

"9. Пропозиції (зауваження) можуть подаватися в письмовій та/або усній формі під час громадських слухань із внесенням їх до протоколу громадських слухань. Письмові пропозиції подаються під час громадського обговорення протягом строків, визначених пунктом 61 цього Порядку. Письмові пропозиції подаються фізичними особами із зазначенням прізвища, імені та по батькові, місця проживання, із особистим підписом. Юридичні особи подають пропозиції із зазначенням найменування та місцезнаходження юридичної особи. Анонімні пропозиції не розглядаються.

10. Особи, які забезпечують проведення робіт щодо розгляду пропозицій громадськості, повідомляють через засоби масової інформації, що поширюються на відповідній території, та офіційний веб-сайт замовника містобудівної документації про поштову адресу та електронну адресу для подання письмових пропозицій.";

9) абзац перший пункту 11 викласти в такій редакції:

"11. Пропозиції громадськості реєструються та розглядаються замовником містобудівної документації у місячний строк з дня їх надходження.";

10) у пункті 12 слова "орган місцевого самоврядування" в усіх відмінках замінити словами "замовник містобудівної документації" у відповідному відмінку;

11) у пункті 13:

в абзацах першому і третьому слова "відповідного органу місцевого самоврядування" замінити словами "замовника містобудівної документації";

в абзаці сьомому слова і цифри ", з них не менш як 30 відсотків - представників всеукраїнських громадських організацій та професійних об'єднань" виключити;

12) в абзаці четвертому пункту 15 слова "відповідний орган місцевого самоврядування під час затвердження" замінити словом "замовник";

13) у пункті 16 слова "таких рішень" замінити словами "затвердженої містобудівної документації", а слова "відповідних органів місцевого самоврядування" - словами "замовників містобудівної документації";

14) пункт 17 викласти в такій редакції:

"17. Затвердження містобудівної документації без проведення громадського обговорення проектів такої документації забороняється. Матеріали щодо розгляду пропозицій громадськості є невід'ємною складовою зазначеної документації.";

15) у пункті 18 слова "органів місцевого самоврядування" замінити словами "замовників містобудівної документації".

6. У Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. N 932 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 92, ст. 3131; 2018 р., N 92, ст. 3062):

1) пункт 4 після слів "визначеною Мінрегіоном" доповнити словами "з урахуванням вимог Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку";

2) пункт 13 доповнити абзацом такого змісту:

"Моніторинг наслідків виконання регіональних стратегій і планів заходів для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, здійснюється у випадках і в порядку, передбачених Законом України "Про стратегічну екологічну оцінку".".

____________

Опрос