Идет загрузка документа (79 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил предоставления доступа к инфраструктуре объекта электроэнергетики

КМ Украины
Постановление КМ, Правила от 18.07.2018 № 853
редакция действует с 18.08.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 липня 2018 р. N 853

Київ

Про затвердження Правил надання доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2020 року N 718

Відповідно до пункту 3 частини другої статті 5 Закону України "Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Правила надання доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 37

 

ПРАВИЛА
надання доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики

Загальна частина

(У тексті Правил слово "Міненерговугіллям" замінено словом "Міненерго"  згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року N 718) 

1. Ці Правила встановлюють загальний порядок здійснення доступу до інфраструктури об'єктів електроенергетики незалежно від форми власності для розташування технічних засобів телекомунікацій та порядок взаємодії власника (володільця) інфраструктури об'єкта електроенергетики (далі - власник (володілець) і замовника доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики (далі - замовник).

2. Терміни, що вживаються у цих Правилах, мають таке значення:

власник технічних засобів телекомунікацій - суб'єкт господарювання (оператор, провайдер телекомунікацій), у власності (володінні) якого перебувають технічні засоби телекомунікацій;

повітряні лінії електропередачі - повітряні лінії електропередачі з неізольованими проводами, повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кВ з ізольованими проводами, повітряні лінії електропередачі напругою 6 (10) кВ з проводами із захисним покриттям.

Інші терміни вживаються в значенні, наведеному в Законі України "Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж" (далі - Закон) і Законі України "Про телекомунікації".

Порядок звернення замовника до власника (володільця) щодо отримання доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики

3. Для отримання доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики замовник подає власнику (володільцю) письмову заяву про отримання доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики (далі - заява). Заява реєструється з присвоєнням їй особистого номера.

4. У заяві замовником зазначаються:

1) найменування (прізвище, ім'я, по батькові), місцезнаходження (місце реєстрації) та поштова адреса власника технічних засобів телекомунікацій, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) та місцезнаходження з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, номер у реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій, адреса електронної пошти, номери телефонів;

2) найменування та тип технічних засобів телекомунікацій, орієнтовна схема розміщення телекомунікаційних мереж (траса проходження телекомунікаційної мережі та місця розташування окремих її елементів) на об'єкті електроенергетики, потужність активного обладнання, що потребує живлення від електричних мереж, місця можливого встановлення такого обладнання та у разі наявності адреси такого об'єкта електроенергетики;

3) реквізити для повідомлення про надання рахунка на оплату послуг з розроблення та видачі технічних умов з доступу до елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики (далі - технічні умови);

4) дата і час проведення попереднього огляду інфраструктури об'єкта електроенергетики та спосіб отримання інформації (поштою, телефаксом, електронною поштою тощо) про інфраструктуру об'єкта електроенергетики з метою визначення її придатності для розміщення технічних засобів телекомунікацій (у разі потреби);

5) на етапі підписання договору замовник надає документи, що підтверджують повноваження особи, що підписує договір.

5. У разі відповідності інформації, зазначеної в заяві, вимогам цих правил, власник (володілець) протягом 15 робочих днів з дня отримання заяви зобов'язаний:

повідомити замовнику про дату та час попереднього огляду і надати інформацію про інфраструктуру об'єкта електроенергетики (у разі наявності відповідного запиту);

у разі наявності технічної можливості забезпечення доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики - письмово повідомити замовнику про технічну можливість забезпечення доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики та одночасно надіслати рахунок на оплату послуг з розроблення та видачі технічних умов, який підлягає оплаті протягом 15 робочих днів з дня отримання письмової інформації про прийняте власником (володільцем) рішення та надіслання зазначеного рахунка;

у разі відсутності технічної можливості забезпечення такого доступу - у строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня надходження заяви, письмово повідомити замовнику щодо причини відмови та подати можливі альтернативні пропозиції щодо забезпечення доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики.

В обґрунтуванні причин відмови в наданні доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики власник (володілець) повинен зазначити норми та вимоги нормативних документів та цих Правил щодо влаштування та експлуатації об'єктів електроенергетики і розташованих на них мереж телекомунікацій.

6. Власник (володілець) видає технічні умови протягом 15 робочих днів з дня отримання плати за послуги з їх розроблення та видачі.

7. У разі відсутності технічної можливості забезпечення доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики всією трасою проходження телекомунікаційної мережі та всіх місць розташування окремих її елементів альтернативною пропозицією щодо забезпечення доступу є забезпечення доступу до частини траси та/або окремих її елементів.

Якщо замовник погодився з альтернативною пропозицією, він подає власнику (володільцю) нову заяву не пізніше ніж протягом 15 робочих днів з дня отримання альтернативної пропозиції.

У разі наявності підстав для відмови у видачі технічних умов власник (володілець) не пізніше ніж протягом 15 робочих днів з дня отримання нової заяви письмово повідомляє замовнику про відмову.

Строки розроблення та видачі технічних умов

8. Замовник вносить плату за розроблення та видачу технічних умов протягом 15 робочих днів з дня отримання письмової інформації про прийняття рішення власником (володільцем) про розроблення та видачу технічних умов та отримання рахунка на оплату послуг з розроблення та видачі технічних умов.

У разі невнесення замовником у встановлений строк плати за розроблення та видачу технічних умов рішення про видачу технічних умов анулюється власником (володільцем).

Технічні умови видаються власником (володільцем) на кожну повітряну лінію електропередачі із зазначенням її диспетчерського найменування, траса якої співпадає з трасою, зазначеною в заяві, з урахуванням відгалужень на такій повітряній лінії електропередачі.

У технічних умовах повинні бути зазначені вимоги щодо маркування та його розміщення на елементах телекомунікаційних мереж (найменування оператора, провайдера телекомунікацій та номер контактного телефону).

У разі коли передбачається використання окремих елементів різних електроустановок, технічні умови видаються на кожний такий елемент.

9. Технічні умови, технічні вимоги та вихідні дані для проектування надаються замовнику власником (володільцем) або суб'єктом, який використовує відповідно до законодавства інфраструктуру об'єкта енергетики під час провадження господарської діяльності.

Технічні умови повинні містити:

вихідні дані для розроблення замовником проектної документації щодо доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики (далі - проектна документація);

перелік робіт, що повинні бути виконані для забезпечення доступу до елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики;

строк дії технічних умов;

наявні обмеження щодо доступу до певного елемента інфраструктури об'єкта електроенергетики та/або порядку його експлуатації.

Технічні умови оформлюються згідно з додатком 1.

10. Отримання та виконання технічних умов обов'язкове для здійснення доступу до елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики.

11. Технічні умови набирають чинності з дати їх видачі замовнику власником (володільцем).

12. Технічні умови чинні протягом зазначеного в них строку їх дії.

13. Зміни до технічних умов можуть вноситися лише за згодою замовника.

14. Технічними умовами до кожного конкретного елемента інфраструктури об'єкта електроенергетики повинні встановлюватися однакові для всіх замовників вимоги щодо доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики.

15. У разі неукладення договору з доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики (далі - договір про доступ) видані власником (володільцем) технічні умови є дійсними протягом одного року з дня їх видачі за умови, що до елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики після видачі технічних умов не внесено конструктивних змін та не укладено договір про доступ з іншим замовником.

16. Відмова у видачі технічних умов з інших підстав, ніж ті, що встановлені Законом, забороняється.

17. Обґрунтованість вимог технічних умов та підстав для відмови у їх видачі можуть бути оскаржені у судовому порядку відповідно до законодавства.

18. Якщо замовник оплатив послуги з розроблення та видачі технічних умов, але з власної вини не отримав їх протягом шести місяців з дня оплати, зазначені технічні умови вважаються такими, що втратили чинність.

Порядок та строки розроблення і погодження проектної документації

19. На підставі отриманих технічних умов замовник забезпечує розроблення проектної документації у визначеному законодавством порядку з дотриманням вимог нормативно-технічних документів.

Замовник подає власнику (володільцю) на розгляд та узгодження проектну документацію у чотирьох примірниках на паперових носіях та на електронному носії, що має захист від редагування.

Власник (володілець) повинен протягом 15 робочих днів з дня отримання проектної документації розглянути та погодити її, а у разі наявності зауважень подати їх замовнику в письмовому вигляді.

У разі повторного розгляду проектної документації надання власником (володільцем) будь-яких нових зауважень, крім тих, що надані раніше, не допускається, крім оцінки способу їх усунення.

Власник (володілець) може відмовити замовнику у погодженні проектної документації виключно на підставі її невідповідності технічним умовам.

20. Проектна документація не потребує погодження з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами та/або юридичними особами, утвореними такими органами.

Порядок подання замовником письмового звернення до власника (володільця) з пропозицією щодо укладення договору з доступу

21. Доступ до інфраструктури об'єкта електроенергетики здійснюється на підставі договору з доступу, що укладається за формою згідно з додатком 2 між власником (володільцем) та замовником після видачі замовнику технічних умов та погодження проектної документації з власником (володільцем).

Форма та зміст договору з доступу повинні відповідати вимогам Закону та цих Правил.

22. Замовник після отримання погодженої з власником (володільцем) проектної документації надсилає йому письмове звернення з пропозицією щодо укладення договору з доступу, підписане належним чином уповноваженою на це посадовою особою, до якого додаються по два примірники таких документів:

1) погодженої проектної документації (засвідчені замовником копії проектної документації);

2) проекту договору з доступу.

Строк розгляду та надання відповіді на письмове звернення замовника до власника (володільця) з пропозицією щодо укладення договору з доступу

23. Власник (володілець) після отримання письмового звернення замовника з пропозицією щодо укладення договору з доступу розглядає подані документи та приймає рішення щодо укладення договору з доступу, про що протягом 15 робочих днів повідомляє замовнику.

24. Власник (володілець) може відмовити замовнику в укладенні договору з доступу з таких підстав:

1) звернення щодо укладення договору з доступу підписано не уповноваженою належним чином посадовою особою (представником) замовника або складено з порушенням відповідних правил надання доступу до інфраструктури об'єкта доступу;

2) встановлена законом або чинним судовим рішенням, що набрало законної сили, заборона щодо укладення договору з доступу;

3) ліквідація (знищення) або розібрання (демонтаж) окремих елементів інфраструктури об'єкта доступу після надходження до власника такої інфраструктури звернення про укладення договору з доступу;

4) ненадання замовником документів, передбачених пунктом 22 цих Правил.

25. Відмова в укладенні договору з доступу з інших підстав, ніж ті, що визначені у пункті 24 цих Правил, забороняється.

26. У разі відмови в укладенні договору з доступу з підстав, зазначених у пункті 24 цих Правил, власник (володілець) у строк, що становить не більш як десять робочих днів з дня надходження письмового звернення замовника, письмово повідомляє про це замовнику із зазначенням підстави для відмови.

Порядок та строки укладення договору з доступу

27. Укладення договору з доступу здійснюється сторонами у строк, що становить не більш як один місяць з дня отримання власником (володільцем) документів, передбачених пунктом 22 цих Правил.

Ухилення від укладення договору з доступу є порушенням вимог Закону. Спори, пов'язані з ухиленням від укладення договору, вирішуються в судовому порядку.

28. Договір з доступу повинен містити такі істотні положення:

1) повне найменування сторін договору;

2) детально визначені елементи інфраструктури об'єкта електроенергетики, якими користується замовник на підставі договору з доступу;

3) конкретно визначені технічні засоби телекомунікацій, розміщені на елементах інфраструктури об'єкта електроенергетики, якими користується замовник на підставі договору з доступу;

4) розмір плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики, визначений згідно з методикою визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики, затвердженою Міненерго;

5) порядок доступу до технічних засобів телекомунікацій, розміщених на елементах інфраструктури об'єкта електроенергетики, якими користується замовник на підставі договору з доступу;

6) умови захисту технічних засобів телекомунікацій, розміщених на елементах інфраструктури об'єкта електроенергетики, якими користується замовник на підставі договору з доступу, від їх умисного пошкодження (демонтажу, руйнування);

7) порядок здійснення власником (володільцем) контролю за користуванням замовником визначеними елементами інфраструктури об'єкта електроенергетики відповідно до договору з доступу;

8) строк дії договору з доступу із зазначенням можливості його продовження в порядку, визначеному сторонами договору з доступу;

9) відповідальність сторін договору з доступу;

10) умови розірвання договору з доступу;

11) можливість внесення змін до договору за письмовою згодою сторін;

12) інші умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін договору з доступу повинна бути досягнута згода.

29. У разі зміни кількості елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики, що використовуються замовником або плануються до використання відповідно до технічних умов, відносини якого з власником (володільцем) оформлені договором з доступу, сторони зобов'язані дотримуватися порядку і строків, установлених для укладення договору з доступу.

Порядок та умови розірвання (припинення) договору з доступу та врегулювання спорів

30. Власник (володілець) не має права розірвати договір з доступу без згоди замовника або відмовити йому у продовженні строку дії договору з доступу за умови належного виконання замовником його умов.

31. У разі зміни власника (володільця) до нового власника (володільця) переходять права і обов'язки за договором з доступу без стягнення із замовника додаткової плати.

32. Сторони зобов'язані повідомити одна одній про розірвання договору з доступу не пізніше ніж за чотири місяці до закінчення строку його дії, якщо договором не передбачено інший строк.

У разі коли сторони не повідомили одна одній про розірвання договору з доступу, такий договір вважається продовженим на строк, зазначений у договорі.

33. У разі виникнення спорів між власником (володільцем) та замовником на етапі укладення, виконання, зміни та розірвання договору з доступу і неможливості вирішення їх шляхом проведення двосторонніх консультацій та переговорів сторони можуть провести досудове врегулювання спору в порядку, встановленому законодавством.

Порядок та умови припинення користування елементами інфраструктури об'єкта електроенергетики

34. Замовник повинен припинити користування елементами інфраструктури об'єкта електроенергетики у разі:

1) закінчення строку дії договору з доступу;

2) наявності відповідного судового рішення;

3) розірвання договору з доступу в установленому законодавством порядку;

4) відсутності діючого договору з доступу, укладеного в установленому цими Правилами порядку.

35. У разі розірвання договору з доступу або закінчення строку його дії замовник зобов'язаний демонтувати технічні засоби телекомунікацій протягом 20 робочих днів з дня розірвання договору або закінчення строку його дії, якщо договором не передбачено інший строк.

36. У разі непроведення замовником демонтажу технічних засобів телекомунікацій у визначені пунктом 35 цих Правил строки власник (володілець) має право демонтувати технічні засоби телекомунікацій та вимагати від замовника відшкодування вартості виконаних робіт.

Порядок демонтажу технічних засобів телекомунікацій, розміщених без укладення договору з доступу

37. У разі встановлення власником (володільцем) під час огляду елементів інфраструктури об'єктів електроенергетики факту неправомірного розміщення на них технічних засобів телекомунікацій власник (володілець) складає акт про неправомірне розміщення технічних засобів телекомунікацій та протягом п'яти робочих днів з дня виявлення порушення розміщує на своєму веб-сайті інформацію про неправомірне розміщення технічних засобів телекомунікацій із зазначенням їх місцезнаходження та вимогу щодо їх демонтажу.

38. Якщо власник технічних засобів телекомунікацій, самовільно розміщених на елементах інфраструктури об'єктів електроенергетики, протягом 30 календарних днів з дня розміщення відповідної інформації на веб-сайті власника (володільця) не звернувся до власника (володільця) для узгодження умов демонтажу та не здійснив демонтаж технічних засобів телекомунікацій, власник (володілець) має право демонтувати їх самостійно та вимагати від власника технічних засобів телекомунікацій відшкодування вартості виконаних робіт.

39. У разі наявності у власника технічних засобів телекомунікацій, щодо якого оприлюднена інформація та вимога щодо демонтажу належних йому технічних засобів телекомунікацій, підстав, що підтверджують договірний порядок використання ним елементів інфраструктури об'єктів електроенергетики, він повинен повідомити про це власнику (володільцю) протягом 30 календарних днів з дня розміщення інформації на веб-сайті власника (володільця).

40. Власник (володілець) не несе відповідальності за втрату технічних характеристик технічних засобів телекомунікацій в результаті їх демонтажу.

Права та обов'язки власників (володільців) і замовників

41. Власник (володілець) має право:

1) вимагати укладення договору з доступу для надання доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики;

2) визначати плату за доступ до елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики згідно з методикою визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики, затвердженою Міненерго;

3) перевіряти хід виконання замовником робіт відповідно до договору з доступу;

4) вимагати від замовника у порядку, встановленому договором з доступу, усунення порушень, виявлених за результатами перевірки виконання робіт, що передбачені договором;

5) відмовляти замовнику у видачі технічних умов, погодженні проектної документації та укладенні договору з доступу виключно з підстав, визначених Законом та цими Правилами;

6) демонтувати (частково демонтувати) технічні засоби телекомунікацій, розміщені на елементах інфраструктури об'єкта електроенергетики, відповідно до законодавства;

7) укладати із замовником договір з доступу після досягнення сторонами згоди щодо всіх істотних умов договору з доступу;

8) розривати договір з доступу у передбачених законодавством випадках.

42. Власник (володілець) зобов'язаний:

1) надавати замовнику відповідно до договору з доступу безперешкодний доступ до всіх технічних засобів телекомунікацій, розміщених на елементах інфраструктури об'єкта електроенергетики, з урахуванням вимог правил безпеки, охорони праці та режимних заходів відвідування (охорони) об'єкта;

2) протягом 15 робочих днів з дня звернення замовника забезпечити можливість попереднього огляду та отримання інформації про інфраструктуру об'єкта електроенергетики з метою визначення її придатності для розміщення технічних засобів телекомунікацій;

3) не допускати дискримінаційних дій стосовно замовника;

4) погоджувати приєднання технічних засобів телекомунікацій до електромережі згідно із законодавством;

5) здійснювати за власний рахунок поточний та капітальний ремонт елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики, якими користується замовник на підставі договору з доступу, і не допускати замовлення та виконання будь-яких додаткових робіт та надання послуг з утримання таких елементів за рахунок замовника;

6) вживати заходів до вирішення спорів із замовником на етапі отримання технічних умов, погодження проектної документації, укладення, виконання, зміни та/або розірвання договору з доступу шляхом проведення консультацій та переговорів.

43. Забороняється вимагати від замовника виконання будь-яких робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації або капітального ремонту елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики.

44. Замовник має право на:

1) проведення попереднього огляду та отримання інформації про елементи інфраструктури об'єкта електроенергетики з метою визначення їх придатності для розміщення технічних засобів телекомунікацій перед укладенням договору з доступу;

2) після укладення договору з доступу:

безперешкодний доступ до всіх технічних засобів телекомунікацій, розміщених на елементах інфраструктури об'єкта електроенергетики, відповідно до договору з доступу з урахуванням вимог правил безпеки, охорони праці та режимних заходів відвідування (охорони) об'єкта;

виконання на елементах інфраструктури об'єкта електроенергетики робіт з монтажу, експлуатації, технічного обслуговування та ремонту засобів телекомунікацій відповідно до договору з доступу з урахуванням вимог правил безпеки, охорони праці та режимних заходів відвідування (охорони) об'єкта;

3) приєднання технічних засобів телекомунікацій до електромережі згідно із законодавством.

45. Замовник зобов'язаний:

1) розміщувати технічні засоби телекомунікацій відповідно до договору з доступу;

2) відшкодовувати збитки власникові інфраструктури об'єкта доступу або третім особам, заподіяні внаслідок невиконання чи неналежного виконання робіт внаслідок дій або бездіяльності замовника, безпосередньо пов'язаних з розміщенням та експлуатацією технічних засобів телекомунікацій, відповідно до договору з доступу та законодавства;

3) розміщувати на технічних засобах телекомунікацій на зручному для огляду місці відомості про замовника (найменування замовника та номер контактного телефону);

4) не допускати самовільного розміщення технічних засобів телекомунікацій на елементах інфраструктури об'єкта електроенергетики;

5) своєчасно вносити плату за доступ до інфраструктури об'єкта електроенергетики;

6) дотримуватися вимог правил безпеки, охорони праці та режимних заходів відвідування (охорони) під час доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики.

Плата за доступ до елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики

46. Плата за доступ до елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики може бути одноразовою та/або періодичною.

47. Розмір плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики визначається договором з доступу згідно з методикою визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики, затвердженою Міненерго, з урахуванням вимог, зазначених у частині сьомій статті 17 Закону.

Основні технічні рішення щодо розміщення технічних засобів телекомунікацій на опорах повітряних ліній електропередачі

48. У разі нового будівництва та/або реконструкції телекомунікаційних мереж на опорах повітряних ліній електропередачі для горизонтального кріплення підвісу кабелю телекомунікаційних (оптичних) мереж застосовується траверса, розташування якої відносно вісі опори визначається в технічних умовах.

Для пакетного кріплення підвісу кабелів застосовується крюк або інший конструктивний елемент. Інші способи кріплення підвісу кабелів можуть бути визначені проектною документацією.

49. На опорах повітряних ліній електропередачі напругою 0,4 кВ з ізольованим проводом допускається розташування самонесучих неметалевих кабелів телекомунікаційних мереж або ізольованих кабелів телекомунікаційних мереж, що містять у своїй конструкції несучий трос.

50. У разі розташування кабелів зв'язку на опорах повітряних ліній електропередач з неізольованим або ізольованим проводом опори повинні бути розраховані на додаткове навантаження кабелів телекомунікаційних мереж для кожної опори залежно від способу їх улаштування на опорі.

51. Відстань від повітряних ліній електропередачі з неізольованим проводом або повітряних ліній електропередачі напругою 0,4 кВ до місця розташування найвищого елемента кріплення кабелю телекомунікаційних мереж, яке визначається проекцією на вісь опори, не може бути меншою ніж та, що визначена згідно з Правилами улаштування електроустановок, затвердженими наказом Міненерго від 21 липня 2017 р. N 476.

Відстань (крок) кожного наступного кріплення кабелю телекомунікаційних мереж, розташованого нижче на опорі, визначається у проектній документації, а сумарна відстань від найнижчого кріплення елементів телекомунікаційних мереж (кабелів, муфт, боксів, тощо), розташованих на повітряній лінії електропередачі з неізольованим проводом або повітряній лінії електропередачі напругою 0,4 кВ, не може бути більш як 1 метр до нижчого проводу повітряної лінії електропередачі з неізольованим проводом або повітряної лінії електропередачі напругою 0,4 кВ.

Технічне рішення щодо розміщення (способу та кроку) кріплень елементів телекомунікаційних мереж (кабелів, муфт, боксів, тощо) на повітряній лінії електропередачі напругою вище 0,4 кВ визначається проектною документацією з урахуванням вимоги щодо розташування кріплень, які не створюють суттєвих перешкод під час обслуговування ліній електропередачі.

Найменша відстань до землі кабелів телекомунікаційних мереж становить не менш як 5 метрів.

Кількість кабелів на одному елементі кріплення не повинна перевищувати двох.

Кількість кабелів на одній траверсі не повинна перевищувати чотирьох.

Як альтернативну пропозицію щодо влаштування телекомунікаційних мереж у разі непридатності елементів інфраструктури об'єктів електроенергетики для розміщення телекомунікаційних мереж власник (володілець) може запропонувати замовнику перевлаштування існуючих телекомунікаційних мереж в інтересах та за рахунок замовника.

У разі подання такої альтернативної пропозиції власник (володілець) повинен довести до відома замовника причини вичерпання технічного ресурсу об'єктів електроенергетики для розміщення засобів телекомунікацій на конкретних об'єктах інфраструктури електроенергетики та повідомити про фактичне розміщення на них технічних засобів телекомунікацій та/або погоджену з власником (володільцем) проектну документацію.

Металеві частини всіх кріплень повинні бути заземлені. Улаштування кріплень та їх заземлення повинні здійснюватися без руйнування бетонної складової опори.

Особливості безпечного доступу та користування інфраструктурою об'єкта електроенергетики

52. Будівельно-монтажні, ремонтні та всі роботи з розміщення та експлуатації телекомунікаційних мереж на діючих електроустановках та в охоронних зонах ліній електропередачі повинні виконуватися відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 6 жовтня 1997 р. N 257, та Правил охорони електричних мереж, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1997 р. N 209 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 10, с. 28).

53. Заходи з безпеки під час виконання будівельно-монтажних та всіх робіт з розміщення телекомунікаційних мереж на діючих електроустановках та в охоронних зонах ліній електропередачі визначаються проектною документацією.

54. Заходи з безпеки під час виконання ремонтних робіт та робіт з експлуатації телекомунікаційних мереж, розміщених на діючих електроустановках та в охоронних зонах ліній електропередачі, визначаються власником (володільцем).

55. Порядок взаємодії сторін договору з доступу щодо виконання будівельно-монтажних, ремонтних та всіх робіт з розміщення та експлуатації технічних засобів телекомунікацій, розміщених на об'єктах електроенергетики, визначаються договором з доступу.

56. Відповідальність за дотримання безпечних умов праці, вимог пожежної безпеки та охорони навколишнього природного середовища у процесі виконання будівельно-монтажних, ремонтних та всіх робіт з розміщення та експлуатації технічних засобів телекомунікацій, розміщених на елементах інфраструктури об'єктів електроенергетики, несе виконавець таких робіт.

57. У разі виявлення дефектів чи пошкодження технічних засобів телекомунікацій, які впливають або можуть вплинути на технічний стан елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики, сторони договору з доступу зобов'язані скласти у двох примірниках та підписати акт-претензію. Факт відмови у підписанні зазначеного акта-претензії будь-якою із сторін фіксується в акті-претензії із зазначенням причин для відмови.

Виявлені дефекти та пошкодження усуваються сторонами у встановлений договором з доступу спосіб.

58. Власник (володілець) повинен запобігати пошкодженням технічних засобів телекомунікацій, розміщених на елементах інфраструктури об'єкта електроенергетики, під час виконання робіт з їх експлуатації.

59. Відповідальність за пошкодження технічних засобів телекомунікацій, розміщених на елементах інфраструктури об'єкта електроенергетики, що сталося з вини власника (володільця), несе власник (володілець).

60. Сторони договору з доступу повинні узгоджувати плани проведення робіт, що призводять до перерви в електропостачанні технічних засобів телекомунікацій, розміщених на об'єктах електроенергетики.

 

ТЕХНІЧНІ УМОВИ N ______
з доступу до елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики

 

___ ____________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________
                             (найменування об'єкта замовника та повне найменування/прізвище, ім'я, по батькові замовника)

1. Місце розташування об'єкта доступу __________________________________________________.

2. Назва елементів інфраструктури об'єкта доступу _________________________________________.

3. Інвентарний номер та повна назва елементів інфраструктури об'єкта доступу із зазначенням їх диспетчерського найменування відповідно до бухгалтерського обліку ________________________.

4. Рік введення в експлуатацію елементів інфраструктури об'єкта доступу _____________________.

5. Протяжність ділянки елементів інфраструктури об'єкта доступу із запланованим розміщенням технічних засобів телекомунікацій ______ кілометрів.

6. Кліматичні умови:

район ожеледного навантаження;

вітровий режим території;

район температурного впливу.

7. Вимоги до встановлення технічних засобів телекомунікацій на елементах об'єкта доступу:

1) вимоги до технічних засобів телекомунікацій для розміщення на елементах інфраструктури об'єктів доступу;

2) вимоги щодо способу розміщення технічних засобів телекомунікацій на елементах інфраструктури об'єктів доступу;

3) місце розміщення технічних засобів телекомунікацій:

повітряна лінія електропередачі на дільниці опор ________ загальною протяжністю _________;

4) вимоги щодо виконання розрахунків навантажень та механічної міцності конструктивних елементів інфраструктури об'єкта доступу з урахуванням додаткових навантажень у разі розміщення на них технічних засобів телекомунікацій та дотримання Правил улаштування електроустановок, затверджених наказом Міненерго від 21 липня 2017 р. N 476;

5) вимоги щодо елементів кріплення засобів телекомунікаційних мереж:

передбачити вузол кріплення для окремого розміщення першого елемента технічних засобів телекомунікацій на кожній опорі повітряної лінії електропередачі з неізольованим проводом (повітряної лінії електропередачі напругою 0,4 кВ з ізольованим проводом) на ділянці запланованого сумісного підвішування кабелів зв'язку та лінії електропередачі напругою до 1 кВ (використати існуючі вузли кріплення технічних засобів телекомунікацій у разі їх наявності);

6) вимоги щодо заземлення елементів кріплення технічних засобів телекомунікацій:

металеві частини елементів кріплення технічних засобів телекомунікацій до опор повинні заземлятися;

опір заземлювального пристрою має бути не більше ніж _________;

7) вимоги щодо з'єднувальних муфт телекомунікаційних мереж:

місце встановлення з'єднувальних муфт: опора ________;

8) вимоги щодо маркування елементів технічних засобів телекомунікацій та з'єднувальних муфт;

9) вимоги щодо оформлення проектно-кошторисної документації: документація повинна відповідати державним будівельним нормам А.2.2.-3-2014 _____________________________________________.

8. Документація, яка передається замовником власнику (володільцю), повинна бути передана у вигляді _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

9. До початку будівництва проект погодити з ____________________.

10. Вимоги до будівництва телекомунікаційних мереж:

1) будівельно-монтажні роботи повинні виконуватися відповідно до погодженої проектної документації та проекту виконання робіт;

2) виконавцю робіт потрібно отримати дозвіл на проведення робіт у власника (володільця);

3) порядок проведення будівельно-монтажних робіт та робіт з технічної експлуатації, строки виконання та вимоги правил охорони праці, пожежної безпеки під час проведення, а також правил та норм щодо охорони навколишнього середовища встановлюються власником (володільцем).

11. Вимоги до експлуатації телекомунікаційних мереж: _____________.

12. Інші вимоги ______________________________________________.

13. Додатки.

Електропередавальна організація:

Замовник:

Телефон:

Телефон:

 

ДОГОВІР
з доступу до елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики

____________________
(місце укладення договору)

___ ____________ 20__ р.

_____________________________________________________________________________________
                                           (найменування власника (володільця) інфраструктури об'єкта електроенергетики)
в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                       (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі _____________________________________________________________________,
                                                                                                 (найменування документа)
затвердженого _______________________________________________________________________
                                                                                                               (ким і коли)
(далі - власник (володілець), з однієї сторони, і ____________________________________________

____________________________________________________________________________________
                                                                                            (найменування замовника)
в особі _____________________________________________________________________________,
                                                                    (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі ____________________________________________________________________,
                                                                                                 (найменування документа)
затвердженого _______________________________________________________________________
                                                                                                             (ким і коли)
(далі - замовник), з іншої сторони (далі - сторони), уклали цей договір про таке.

Предмет договору

1. Замовник замовляє та оплачує, а власник (володілець) надає право доступу до елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики для розміщення технічних засобів телекомунікацій (далі - доступ) відповідно до погодженої власником (володільцем) проектної документації на доступ, розробленої згідно з технічними умовами з доступу __________________________________________
                                                                                                                                                   (номер та дата видачі технічних умов)
______________________________________________________________________________________.

2. Перелік елементів інфраструктури об'єктів електроенергетики, наданих для доступу, є невід'ємною частиною договору та оформляється додатком до договору.

Вартість доступу та порядок розрахунків

3. Вартість доступу за цим договором (розмір щомісячної оплати) становить _______ гривень, в тому числі податок на додану вартість - _______ гривень, за місяць користування.

Розрахунок розміру щомісячної плати здійснюється відповідно до ставок плати, розрахованих за затвердженою Міненерго методикою визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об'єктів електроенергетики, для кожного з елементів об'єктів електроенергетики з урахуванням кількості таких елементів.

Розрахунок розміру щомісячної плати є невід'ємною частиною договору та оформляється додатком до договору.

4. Плата за доступ до елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики за поточний період здійснюється з дати укладення договору за поточний місяць. У подальшому плата за доступ здійснюється замовником до кінця поточного місяця на основі рахунка, який надається власником (володільцем).

5. Плата за доступ здійснюється протягом строку дії договору або до дати фактичного демонтажу елементів інфраструктури телекомунікаційних мереж, розміщених на об'єктах електроенергетики, зазначених у додатку до договору.

6. Оплата здійснюється у національній валюті шляхом безготівкового перерахування замовником грошових коштів на поточний рахунок власника (володільця), зазначений в рахунку.

7. Сторони щомісяця засвідчують факт надання доступу актом надання доступу.

8. Власник (володілець) надає щомісяця до 10 числа замовнику:

акт надання доступу (два примірники, по одному для кожної сторони);

рахунок на оплату доступу.

9. Замовник підписує та повертає власнику (володільцю) один примірник акта надання доступу не пізніше 10 числа наступного місяця або надає мотивовану письмову відмову від його підписання. У разі неотримання у зазначений строк власником (володільцем) підписаного замовником акта надання доступу або мотивованої відмови від його підписання такий акт вважається підписаним замовником, а доступ таким, що наданий.

10. Розмір щомісячної плати за доступ не може змінюватися протягом одного року з дня укладення цього договору.

Права та обов'язки сторін

11. Власник (володілець) має право:

1) на своєчасне отримання плати за доступ згідно з умовами договору;

2) на отримання інформації щодо строків проведення монтажних та експлуатаційних робіт засобів телекомунікацій, зокрема робіт, пов'язаних з необхідністю здійснення відключення електричних мереж та/або нагляду персоналом власника (володільця);

3) вимагати здійснення замовником демонтажу технічних засобів телекомунікаційних мереж, розміщених на елементах об'єктів електроенегетики, на підставах та у порядку, що визначені Правилами надання доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики (далі - Правила доступу);

4) самостійно або із залученням третіх осіб демонтувати технічні засоби телекомунікаційних мереж, розміщені на елементах об'єктів електроенергетики, на підставах та у порядку, що визначені Правилами доступу;

5) на відшкодування понесених витрат та прямих збитків у зв'язку з проведенням демонтажу технічних засобів телекомунікаційних мереж, розміщених на елементах об'єктів електроенергетики;

6) перевіряти стан виконання замовником робіт з розміщення технічних засобів телекомунікаційних мереж на елементах об'єктів електроенергетики, визначених у додатку до договору;

7) у разі виявлення відхилень від проектних рішень розміщення телекомунікаційних мереж у частині габаритів, стану елементів кріплення та маркування надсилати замовнику відповідний акт-претензію;

8) вимагати від замовника усунення виявлених порушень під час проведення монтажних робіт та експлуатації технічних засобів телекомунікаційних мереж, розміщених на елементах об'єктів електроенергетики;

9) змінювати ставку плати на підставах та у порядку, визначених методикою визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об'єктів електроенергетики, затвердженою Міненерго, та розмір щомісячної плати з урахуванням пунктів 9 і 10 цього договору.

12. Власник (володілець) зобов'язаний:

1) повідомляти замовнику про проведення капітального ремонту чи реконструкції елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики з розміщеними технічними засобами телекомунікацій не пізніше ніж за 10 робочих днів до початку проведення ремонту чи реконструкції;

2) забезпечити замовнику доступ до інформації щодо планів виконання робіт на об'єктах доступу, що потребують відключення споживачів електричної енергії або перемикання в електричних мережах;

3) повідомляти замовнику про виявлені дефекти чи пошкодження технічних засобів телекомунікацій, розміщених на об'єктах електроенергетики;

4) у процесі експлуатації об'єктів електроенергетики, на яких розташовані телекомунікаційні мережі, здійснювати одночасно огляди власного обладнання та телекомунікаційних мереж;

5) документувати виявлені відхилення від проектних рішень розміщених телекомунікаційних мереж у частині габаритів, стану елементів кріплення та маркування;

6) повідомляти замовнику в установлений цим договором спосіб про результати огляду, що стосуються умов експлуатації або цілісності телекомунікаційних мереж;

7) запобігати пошкодженням технічних засобів телекомунікацій, розміщених на елементах інфраструктури об'єкта електроенергетики, під час виконання власником (володільцем) експлуатаційних робіт;

8) надавати замовнику можливість виконувати технічне обслуговування та монтаж/демонтаж засобів телекомунікаційних мереж, розміщених на елементах інфраструктури об'єктів електроенергетики, та усунення відхилень, встановлених актом-претензією, та інші роботи, які потребують відключення споживачів електричної енергії або перемикання в електричних мережах в заявлені замовником строки, але не більше ніж 30 робочих днів від дня отримання заявки;

9) письмово повідомляти замовнику протягом не менш як за чотири місяці до початку робіт про прийняте рішення щодо виведення з експлуатації об'єкта доступу або окремих його елементів, зазначених у додатку до договору;

10) запропонувати альтернативну пропозицію перевлаштування розміщених згідно з додатком до цього договору засобів телекомунікацій у разі, коли замість виведеного з експлуатації об'єкта доступу створюються нові елементи електричних мереж;

11) повідомити замовнику про місце розташування елементів інфраструктури об'єктів електроенергетики та спосіб улаштування новостворених об'єктів доступу;

12) за зверненням замовника у разі прийняття ним альтернативної пропозиції відповідно до підпункту 10 цього пункту у строк не більше 15 робочих днів внести зміни до технічних умов;

13) у триденний строк розглянути заявку замовника на проведення робіт з реалізації проекту розміщення телекомунікаційних мереж та надати відповідь;

14) протягом однієї робочої зміни власника (володільця) розглянути аварійну заявку та надати відповідь.

13. Замовник має право:

1) на отримання інформації про:

проведення капітального ремонту чи реконструкції елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики з розміщеними технічними засобами телекомунікацій;

виявлені під час огляду власником (володільцем) дефекти чи пошкодження технічних засобів телекомунікацій, розміщених на об'єктах електроенергетики;

виведення з експлуатації об'єкта доступу або окремих його елементів;

2) на огляд засобів телекомунікаційних мереж, розміщених на елементах інфраструктури об'єктів електроенергетики, згідно з додатком до цього договору;

3) з дозволу власника (володільця) оглядати засоби телекомунікаційних мереж, розміщені на елементах інфраструктури об'єктів електроенергетики, у такий спосіб, що потребує виконання вимог техніки безпеки;

4) з дозволу власника (володільця) виконувати технічне обслуговування та монтаж/демонтаж засобів телекомунікаційних мереж, розміщених на елементах інфраструктури об'єктів електроенергетики, в такий спосіб, що потребує виконання вимог техніки безпеки;

5) з дозволу та у встановлений власником (володільцем) строк виконувати роботи відповідно до підпункту 4 пункту 13 цього договору, що спричиняють перерви в електропостачанні споживачів.

14. Замовник зобов'язаний:

1) протягом 20 днів після підписання цього договору подати власнику (володільцю) на погодження списки осіб, що здійснюють огляд, та контактні дані для обміну інформацією осіб, відповідальних за експлуатацію телекомунікаційних мереж, розміщених на об'єктах електроенергетики (відповідальних за підготовку договору, накладних, технічного обслуговування);

2) розглянути альтернативні пропозиції відповідно до підпункту 10 пункту 12 цього договору протягом 20 робочих днів;

3) розглянути акт-претензію протягом 20 робочих днів з дати його отримання;

4) усунути протягом 30 робочих днів з дня отримання акта-претензії встановлені таким актом-претензією відхилення від проектних рішень розміщення елементів телекомунікаційних мереж у частині їх габаритів, стану їх кріплення та маркування.

У разі коли для усунення виявлених відхилень потрібне відключення споживачів електричної енергії або перемикання в електричних мережах, замовник повинен узгодити дату виконання робіт з власником (володільцем);

5) виконувати роботи на елементах телекомунікаційних мереж, розміщених на об'єктах електроенергетики, що потребують відключення споживачів електричної енергії або перемикання в електричних мережах з урахуванням планів робіт власника (володільця), пов'язаних з відключеннями або перемиканнями;

6) подавати заявку на виконання робіт з усунення дефектів, що призвели до зменшення відстані між елементами належних йому телекомунікаційних мереж та лінією електропередачі або ґрунтом, виявлених замовником під час огляду;

7) повідомляти власнику (володільцю) про виявлені замовником порушення габаритів ліній електропередачі;

8) на вимогу власника (володільця), що діє на підставах та у порядку, визначених Правилами доступу, та відповідно до умов цього договору здійснити демонтаж технічних засобів телекомунікаційних мереж, розміщених на елементах інфраструктури об'єктів електроенергетики, визначених у додатку 1 до договору, та інших у разі їх самовільного розміщення.

У разі невиконання замовником вимоги власника (володільця) щодо демонтажу замовник зобов'язаний здійснити компенсацію витрат, понесених власником (володільцем) у зв'язку з проведенням демонтажу обладнання замовника;

9) не допускати самовільного використання елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики, що належать власнику (володільцю);

10) під час підготовки проведення робіт з реалізації проекту розміщення телекомунікаційних мереж надати власнику (володільцю) заявку на проведення відповідних робіт;

11) за необхідності проведення аварійно-відновних робіт на телекомунікаційних мережах подати аварійну заявку власнику (володільцю);

12) повідомити власнику (володільцю) про виконання на телекомунікаційних мережах інших робіт, щодо яких проектом розміщення телекомунікаційних мереж з використанням елементів інфраструктури об'єктів електроенергетики не визначені спеціальні заходи з підготовки робочих місць.

15. Під час виконання цього договору сторони зобов'язуються дотримуватися нормативних актів, що регулюють правила техніки безпеки, охорони праці та охорони навколишнього середовища.

Відповідальність сторін

16. У разі недотримання строків оплати, зазначених у пунктах 4 і 5 цього договору, замовник сплачує власнику (володільцю) пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожний день прострочення платежу.

17. Відповідальність за технічний стан та експлуатацію пристроїв і засобів телекомунікаційних мереж несе замовник.

18. Власник (володілець) не несе відповідальності за шкоду, заподіяну засобам телекомунікаційних мереж третіми особами.

19. Власник (володілець) несе відповідальність за шкоду, заподіяну ним засобам телекомунікаційних мереж внаслідок дій, не пов'язаних з цим договором.

20. Сторони не несуть відповідальності у випадках пошкоджень, спричинених стихійними явищами та іншими обставинами непереборної сили.

21. Власник (володілець) не несе відповідальності за наслідки, пов'язані з демонтажем елементів телекомунікаційних мереж, відповідно до Правил доступу, якщо це сталося у разі невиконання умов цього договору замовником, розірвання договору або у разі закінчення строку його дії.

22. Власник (володілець) не несе відповідальності перед замовником та/або перед третіми особами (абонентами, споживачами телекомунікаційних послуг замовника) за наслідки, пов'язані з припиненням надання телекомунікаційних послуг та/або демонтажем елементів телекомунікаційних мереж.

23. Замовник несе відповідальність за шкоду, заподіяну ним елементам інфраструктури об'єктів електроенергетики.

Особливі умови

24. Сторони не мають права передавати третім особам права та обов'язки за цим договором без взаємної письмової згоди.

25. Реорганізація (перетворення) однієї із сторін не є підставою для розірвання цього договору або зміни його умов.

26. Власник (володілець) є резидентом України та платником податку на прибуток і сплачує цей податок на загальних підставах за базовою (основною) ставкою, зазначеною у пункті 136.1 статті 136 Податкового кодексу України.

Замовник є резидентом України та платником податку на прибуток і сплачує цей податок на загальних підставах за базовою (основною) ставкою, зазначеною у пункті 136.1 статті 136 Податкового кодексу України.

27. У разі зміни місцезнаходження, банківських та інших реквізитів, процедури реорганізації або ліквідації однієї із сторін така сторона зобов'язується повідомити іншій стороні про зміни протягом 10 календарних днів з моменту настання відповідної події.

Порядок вирішення спорів

28. Всі спори між сторонами вирішуються шляхом переговорів. Спори між сторонами з питань, щодо яких не було досягнуто згоди, вирішуються відповідно до законодавства в судовому порядку.

Строк дії та умови зміни, розірвання договору

29. Цей договір набирає чинності з ___ ____________ 20 __ р. та діє протягом одного року, а в частині оплати - до повного його виконання. Строк дії договору може бути продовжено у порядку, визначеному сторонами.

30. Договір може бути розірваний власником (володільцем) в односторонньому порядку у разі несплати замовником вартості послуг згідно з пунктами 4 та 5 цього договору до 20 числа розрахункового місяця шляхом надсилання замовнику повідомлення про розірвання договору не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати розірвання договору. Сторони дійшли згоди, що цей договір вважатиметься розірваним з дати, що зазначена власником (володільцем) у повідомленні про дострокове розірвання договору.

31. Дія цього договору припиняється:

за згодою сторін;

у зв'язку із закінченням строку дії договору;

у разі розірвання договору однією із сторін внаслідок неналежного його виконання;

у разі наявності відповідного судового рішення.

Сторона, що ініціює розірвання договору, повідомляє іншій стороні про такі дії не пізніше ніж за чотири місяці до дати розірвання договору.

32. Договір складено у двох оригінальних примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної сторони.

33. Зміни та доповнення до цього договору вносяться шляхом укладення додаткових угод до нього.

Форс-мажорні обставини

34. Сторона звільняється від визначеної цим договором та/або законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажору), визначених у цьому договорі, за умови, що їх настання було засвідчене у визначеному цим договором порядку.

35. Під обставинами непереборної сили у цьому договорі розуміються будь-які непередбачені та непереборні події, які виникають без вини сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню сторін і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин і обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки, бойкоти тощо), а також прийняття заборонних або обмежувальних нормативно-правових актів органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, інших законних або незаконних заборонних чи обмежувальних заходів, які унеможливлюють виконання сторонами цього договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

36. Настання обставин непереборної сили повинне бути засвідчене довідкою компетентного державного органу, що визначений законодавством, або Торгово-промисловою палатою України.

37. Сторона, що має намір послатися на обставини непереборної сили, зобов'язана невідкладно з урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку та характеру існуючих перешкод, але не пізніше ніж протягом п'яти календарних днів письмово повідомити іншій стороні про наявність обставин непереборної сили та їх вплив на виконання цього договору, підтверджуючи таке документом, передбаченим пунктом 36 цього договору. В іншому разі сторона позбавляється права посилатися на дію обставин непереборної сили як на причину невиконання/неналежного виконання своїх обов'язків за цим договором.

38. Якщо обставини непереборної сили та/або їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього договору, його виконання зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим. При цьому строк виконання зобов'язань за цим договором відповідно продовжується на строк дії відповідної обставини непереборної сили, але не більше ніж на три місяці. Якщо такі обставини чи їх наслідки тривають більше ніж три місяці, жодна із сторін не має права вимагати від іншої сторони відшкодування збитків за можливі втрати.

Інші умови

39. Умови конфіденційності викладаються в узгодженій сторонами редакції договору.

Заключні положення

40. Після підписання цього договору всі попередні переговори, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього договору, втрачають юридичну силу.

41. Фізична особа, уповноважена замовником на підписання договору, керуючись Законом України "Про захист персональних даних", надає згоду (дозвіл) на збирання, обробку, безстрокове зберігання та передачу (поширення) третім особам своїх персональних даних у випадках, передбачених законодавством.

Додатки до договору

42. До цього договору додаються:

1) перелік елементів інфраструктури об'єктів електроенергетики, наданих для доступу;

2) розрахунок розміру щомісячної плати за доступ до елементів інфраструктури об'єктів електроенергетики;

3) інші додатки, які за домовленістю сторін є невід'ємною частиною договору.

Відповідальні представники сторін

43. Для координації дій з виконання цього договору сторони призначають відповідальних представників:

1) від замовника _______________________________________________________________________;
                                                                                   (прізвище, ім'я по батькові, номер контактного телефону, факсу)

2) від власника (володільця) _____________________________________________________________.
                                                                                  (прізвище, ім'я по батькові, номер контактного телефону, факсу)

44. Відповідальні представники сторін за передавання, реєстрацію в Єдиному реєстрі податкових накладних (розрахунків коригуваннь за податковими накладними):

1) від замовника _______________________________________________________________________;
                                                (прізвище, ім'я та по батькові, номер контактного телефону, факсу, адреса електронної пошти)

2) від власника (володільця) _____________________________________________________________.
                                                       (прізвище, ім'я та по батькові, номер контактного телефону, факсу, адреса електронної пошти)

Реквізити та підписи сторін

Власник (володілець):

місцезнаходження: _______________

поштова адреса: _________________

код згідно з ЄДРПОУ_____________

індивідуальний податковий номер
_______________________________

свідоцтво N ____________________

номер поточного рахунка ________,
відкритого у банківській установі

МФО банку ____________________

Замовник:

місцезнаходження: ______________

поштова адреса: ________________

код згідно з ЄДРПОУ ___________

індивідуальний податковий номер
______________________________

свідоцтво N ___________________

номер поточного рахунка ________,
відкритого у банківській установі

МФО банку ____________________

_________________________
                          (підпис)

_________________________
                              (підпис)

___ ____________ 20 __ р.

___ ____________ 20 __ р.

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. N 718)

____________

Опрос