Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы проведения государственной аттестации заведений высшего образования в части осуществления ими научной (научно-технической) деятельности

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Перечень от 22.08.2018 № 652
действует с 07.09.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 серпня 2018 р. N 652

Київ

Деякі питання проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності

Відповідно до частини третьої статті 19 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

Порядок проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності, що додається;

перелік наукових напрямів, за якими проводиться державна атестація закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності, згідно з додатком.

2. Міністерству освіти і науки у тримісячний строк після набрання чинності цією постановою затвердити необхідні нормативно-правові акти для проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ПОРЯДОК
проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності (далі - державна атестація) з метою визначення ефективності такої діяльності за окремими її напрямами за галузями знань (далі - науковий напрям) та визначення з урахуванням результатів державної атестації інструментів заохочення закладів вищої освіти, які пройшли державну атестацію.

Особливості проведення державної атестації вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання) з урахуванням положень цього Порядку встановлюються нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері, іншого державного органу, до сфери управління якого належать такі заклади, погодженими з МОН.

2. Терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про наукову і науково-технічну діяльність" та "Про вищу освіту".

3. Державна атестація закладів вищої освіти здійснюється відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" і включає комплекс заходів щодо оцінювання ефективності діяльності закладів вищої освіти за науковими напрямами.

4. Державна атестація з урахуванням завдань закладів вищої освіти проводиться за такими критеріями:

1) забезпеченість науковими і науково-педагогічними кадрами (кількісний склад, рівень кваліфікації вчених);

2) наявність сучасної матеріально-технічної бази, яка використовується під час виконання наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок (далі - дослідження і розробки);

3) якість наукових і науково-технічних результатів на основі експертної оцінки з урахуванням рівня публікаційної активності, зокрема наукометричних показників, які використовуються у міжнародній системі експертизи;

4) активність залучення коштів державного бюджету і коштів вітчизняних та іноземних замовників за науковими напрямами (динаміка обсягу фінансування наукових (науково-технічних) робіт із загального та спеціального фондів державного бюджету);

5) відповідність наукової і науково-технічної діяльності пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки.

5. Державна атестація закладів вищої освіти проводиться:

1) не менше одного разу на п'ять років, але не раніше ніж через один рік для реорганізованого закладу вищої освіти або не раніше ніж через три роки для новоутвореного закладу вищої освіти;

2) для закладів вищої освіти державної, комунальної форми власності - в обов'язковому (крім коледжів) порядку;

3) для коледжів державної, комунальної форми власності - на вимогу власника (засновника);

4) для закладів вищої освіти приватної форми власності - за ініціативою закладу.

6. Результатом державної атестації закладу вищої освіти є загальне оцінювання ефективності закладу вищої освіти за науковими напрямами за останні п'ять років на основі атестаційної оцінки та з урахуванням експертної оцінки, які характеризують:

1) наукову новизну результатів, отриманих закладом вищої освіти за науковим напрямом;

2) практичну цінність результатів, отриманих закладом вищої освіти за науковим напрямом, для економіки та інших сфер суспільного життя, зміцнення національної безпеки;

3) інтегрованість наукової (науково-технічної) діяльності закладу вищої освіти у світовий науково-освітній простір;

4) перспективність розвитку наукового напряму в закладі вищої освіти.

7. Визначення атестаційної та експертної оцінок здійснюється на підставі методики оцінювання наукових напрямів закладів вищої освіти під час проведення державної атестації (далі - методика), яка затверджується МОН з урахуванням рекомендацій Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

8. Атестаційна оцінка як індивідуальна характеристика досягнень закладу вищої освіти за науковим напрямом обчислюється як сума значень показників (оцінених у балах у межах інтервальних діапазонів значень), сформованих за такими складовими:

1) показники кадрового складу закладу вищої освіти за науковим напрямом;

2) показники фінансування закладу вищої освіти за науковим напрямом (обсяги фінансування на науку за загальним фондом і спеціальним фондом);

3) обсяг коштів, спрямованих/залучених закладом вищої освіти на придбання обладнання за науковим напрямом;

4) кількість статей закладу вищої освіти за науковим напрямом у наукових виданнях (журналах), які індексуються у наукометричних базах даних "Scopus" та/або "Web of Science", з використанням як додаткового показника для наукових напрямів значення коефіцієнтів впливовості зазначених журналів;

5) кількість наукових видань (журналів), засновником (співзасновником) яких є заклад вищої освіти, за науковим напрямом, які індексуються у наукометричних базах даних "Scopus" та/або "Web of Science";

6) кількість працівників закладу вищої освіти (за основним місцем роботи), які є членами редакційних колегій наукових видань (журналів), які індексуються у наукометричних базах даних "Scopus" та/або "Web of Science".

Атестаційна оцінка закладу вищої освіти за науковим напрямом визначається за 100-бальною шкалою.

Показники за зазначеними складовими входять до атестаційної оцінки з визначеними методикою коефіцієнтами; при цьому такі показники (за винятком кількості наукових видань (журналів), індексованих у наукометричних базах даних "Scopus" та/або "Web of Science", засновником (співзасновником) яких є заклад вищої освіти) наводяться з урахуванням показників, зазначених у підпункті 1 пункту 8 цього Порядку.

9. Експертна оцінка характеризує потенціал розвитку наукового напряму в закладі вищої освіти на основі оцінювання динаміки показників його наукового, науково-освітнього, науково-технічного та інноваційного рівня, визнання наукових досягнень закладу вищої освіти за попередні п'ять років та перспектив розвитку наукового напряму на подальший п'ятирічний період з урахуванням, зокрема, їх відповідності визначеним в установленому порядку пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності.

10. За результатами проведення експертного оцінювання наукових досягнень та перспектив розвитку закладу вищої освіти за науковим напрямом та на основі атестаційної оцінки здійснюється віднесення закладу вищої освіти за кожним науковим напрямом до кваліфікаційної групи.

Встановлюються три кваліфікаційні групи: А, Б і В.

До групи А за науковим напрямом відносяться заклади вищої освіти, дослідження і розробки яких виконуються на світовому рівні розвитку науки і технологій, мають важливе загальнодержавне та/або світове значення.

До групи Б відносяться заклади вищої освіти, дослідження і розробки яких виконуються на високому професійному рівні, мають важливе значення для окремих галузей економіки, інших сфер суспільного життя, зміцнення національної безпеки.

До групи В відносяться заклади вищої освіти, дослідження і розробки яких виконуються на задовільному професійному рівні та мають значення насамперед для забезпечення належного рівня освітнього процесу в закладах вищої освіти.

За результатами атестації за науковим напрямом заклад вищої освіти може бути віднесено до однієї з кваліфікаційних груп або визнано таким, що не пройшов державну атестацію за науковим напрямом.

Заклад вищої освіти вважається таким, що не пройшов державну атестацію у разі непроходження ним державної атестації за жодним із наукових напрямів.

Закладу вищої освіти надається право проходити наступну державну атестацію не раніше, ніж через один рік з дати затвердження МОН результатів попередньої державної атестації.

11. Організація проведення державної атестації та керівництво системою державної атестації здійснюються МОН. Для проведення державної атестації при МОН утворюється комісія з питань проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності (далі - атестаційна комісія) та експертні групи за науковими напрямами (далі - експертні групи).

Атестаційна комісія та експертні групи утворюються МОН з метою проведення аналізу, експертного оцінювання наукової та науково-технічної діяльності закладів вищої освіти і підготовки узагальненого висновку щодо результатів державної атестації.

12. Строк розгляду матеріалів закладів вищої освіти за науковим напрямом становить не більше ніж 45 календарних днів.

13. Персональний склад та положення про атестаційну комісію та експертні групи затверджуються МОН з обов'язковим залученням представників закладів вищої освіти та центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади вищої освіти, а також Національної академії наук, національних галузевих академій наук, Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій, представників громадських наукових організацій із всеукраїнським статусом. При цьому число представників закладів вищої освіти, підпорядкованих МОН, і працівників центрального апарату МОН не повинне перевищувати 50 відсотків загального складу атестаційної комісії.

Під час розгляду атестаційною комісією (експертною групою) питання державної атестації закладу вищої освіти, представник такого закладу, який входить до складу атестаційної комісії (експертної групи), не бере участі у розгляді зазначеного питання.

14. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності атестаційної комісії та експертних груп здійснюється МОН.

15. МОН затверджує:

1) форму відомостей про науковий напрям закладів вищої освіти;

2) форму заявки щодо проведення державної атестації закладів вищої освіти за науковим напрямом та інформаційних матеріалів для проведення державної атестації (далі - інформаційні матеріали);

3) персональний склад атестаційної комісії, експертних груп та положення про них, яке визначає процедуру їх утворення, вимоги до їх членів;

4) форму картки експертного оцінювання закладів вищої освіти за науковим напрямом;

5) результати державної атестації закладів вищої освіти за науковим напрямом.

16. Результати державної атестації закладів вищої освіти оприлюднюються на офіційному веб-сайті МОН.

17. Державна атестація закладів вищої освіти здійснюється за такими етапами:

1) подання закладами вищої освіти до МОН заявки щодо проведення державної атестації закладу вищої освіти за науковим напрямом та інформаційних матеріалів;

2) проведення експертного оцінювання закладів вищої освіти за науковим напрямом у строк, що не перевищує 25 календарних днів;

3) подання атестаційній комісії експертними групами висновків і пропозицій;

4) протягом не більше ніж 10 календарних днів від дня подання висновків і пропозицій здійснення підготовки атестаційною комісією узагальненого висновку щодо результатів державної атестації закладів вищої освіти за науковими напрямами та подання їх МОН;

5) протягом не більше ніж 20 календарних днів від дня подання висновків і пропозицій затвердження МОН результатів державної атестації закладів вищої освіти за науковими напрямами та оприлюднення їх на офіційному веб-сайті Міністерства;

6) інформування МОН заявника про результати державної атестації.

18. Результати державної атестації закладів вищої освіти за науковим напрямом використовуються головними розпорядниками, до сфери управління яких належать заклади вищої освіти, що пройшли атестацію, під час:

1) планування обсягу видатків державного бюджету для провадження наукової та науково-технічної діяльності закладів вищої освіти;

2) формування переліків наукових напрямів закладів вищої освіти, яким надається фінансова підтримка за рахунок коштів державного бюджету, зокрема через механізм базового фінансування відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність";

3) розгляду питання щодо реорганізації чи ліквідації закладів вищої освіти.

19. Центральні органи виконавчої влади, Національна академія наук та національні галузеві академії наук, інші державні органи інформують у місячний строк МОН про використання у своїй діяльності результатів державної атестації закладів вищої освіти, які належать до сфери їх управління (перебувають у їх віданні).

 

ПЕРЕЛІК
наукових напрямів, за якими проводиться державна атестація закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності

Науковий напрям

Галузі знань, що враховуються у науковому напрямі

Аграрні науки та
ветеринарія

аграрні науки та продовольство
ветеринарна медицина

Воєнні науки та
національна безпека

воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону
цивільна безпека

Гуманітарні науки та
мистецтво

богослов'я
гуманітарні науки
культура і мистецтво

Суспільні науки

журналістика
міжнародні відносини
освіта/педагогіка
право
соціальна робота
соціальні та поведінкові науки
сфера обслуговування
публічне управління та адміністрування

Біологія та охорона
здоров'я

біологія
охорона здоров'я

Математичні науки та
природничі науки

математика та статистика
природничі науки

Технічні науки

інформаційні технології
електроніка та телекомунікації
архітектура та будівництво
електрична інженерія
механічна інженерія
автоматизація та приладобудування
транспорт
хімічна та біоінженерія
виробництво та технології

____________

Опрос