Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил предоставления доступа к инфраструктуре объекта транспорта

КМ Украины
Постановление КМ, Правила от 18.07.2018 № 586
действует с 27.07.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 липня 2018 р. N 586

Київ

Про затвердження Правил надання доступу до інфраструктури об'єкта транспорту

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 5 Закону України "Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Правила надання доступу до інфраструктури об'єкта транспорту, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 21

 

ПРАВИЛА
надання доступу до інфраструктури об'єкта транспорту

Загальна частина

1. Ці Правила встановлюють загальний порядок здійснення доступу до інфраструктури об'єктів транспорту незалежно від форми власності для розташування технічних засобів телекомунікацій та порядок взаємодії власника (володільця) інфраструктури об'єкта транспорту (далі - власник (володілець) і замовника доступу (далі - замовник).

Ці Правила розроблені відповідно до Повітряного кодексу України, Законів України "Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж", "Про телекомунікації", "Про транспорт", "Про залізничний транспорт" та інших актів законодавства.

2. Дія цих Правил поширюється на відносини між власниками (володільцями) всіх форм власності та замовниками, що виникають під час доступу до інфраструктури об'єкта транспорту.

Дія цих Правил не поширюється на відносини, пов'язані з доступом до:

споруд електрозв'язку, що перебувають у власності операторів, провайдерів телекомунікацій, а також до режимно-секретних об'єктів транспортної сфери, об'єктів цивільно-військової системи організації повітряного руху України;

локомотивів, до кабін управління моторвагонних поїздів, спеціального самохідного рухомого складу та інших рухомих одиниць, до сигналів, стрілок, апаратів, механізмів та інших пристроїв, які забезпечують безпеку руху поїздів, а також до приміщень, з яких здійснюється управління сигналами та цими пристроями.

3. У цих Правилах терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж" (далі - Закон) та Законі України "Про телекомунікації".

Порядок звернення замовника до власника (володільця) щодо отримання доступу до інфраструктури об'єкта транспорту

4. Для встановлення можливості доступу до інфраструктури об'єкта транспорту замовник надає власнику (володільцю) запит про надання доступу до інфраструктури (далі - запит).

5. У запиті зазначається:

1) повне найменування, ідентифікаційний код або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) та місцезнаходження з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, електронна пошта, номери телефонів;

2) запланована схема телекомунікаційної мережі із зазначенням розміщення відповідних технічних засобів телекомунікацій на елементах інфраструктури об'єкта транспорту, їх перелік та у разі наявності адреса цього об'єкта.

6. У разі відсутності договірних відносин до запиту додаються копії установчих документів замовника. Зазначені документи можуть подаватись в електронному вигляді.

7. У разі незазначення інформації у повному обсязі у запиті власник (володілець) не приймає його до розгляду, про що повідомляє замовнику протягом 10 робочих днів.

8. У разі прийняття рішення щодо видачі технічних умов з доступу власник (володілець) протягом 15 робочих днів з дня надходження запиту зобов'язаний:

1) надіслати за наявності технічної можливості відповідне письмове повідомлення замовнику та виставити рахунок на оплату послуги з розробки та видачі технічних умов;

2) надати замовнику допуск для здійснення ним попереднього огляду відповідної інфраструктури об'єкта транспорту за його письмовим зверненням.

Здійснення замовником огляду об'єктів, які забезпечують безпеку держави та на яких встановлено обмежений режим доступу, здійснюється у порядку, визначеному для таких об'єктів нормативними та розпорядчими документами;

3) подати замовнику інформацію про потенційні ризики з урахуванням перспективних та стратегічних планів розвитку підприємства власника (володільця).

9. За зверненням замовника власник (володілець) повинен подати засвідчені копії документів, які підтверджують його право власності або володіння на зазначені в запиті об'єкти транспорту.

Строки розроблення та видачі технічних умов з доступу до елементів інфраструктури об'єкта транспорту

10. Замовник вносить плату за розробку та видачу технічних умов з доступу протягом 15 робочих днів з дня отримання письмового повідомлення про наявність технічної можливості та рахунку на оплату послуги з розробки та видачі технічних умов.

11. У разі невнесення замовником у встановлений строк плати за видачу технічних умов з доступу рішення про видачу технічних умов з доступу анулюється власником (володільцем).

12. Власник (володілець) у строк, що не перевищує 30 календарних днів з дати отримання підтвердження оплати послуги з розробки та видачі технічних умов з доступу, подає замовнику:

1) технічні умови з доступу;

2) відомості про осіб, які мають право від імені власника (володільця) погодити проектну документацію, та про особу, відповідальну за зв'язки із замовником.

13. Технічні умови з доступу повинні містити:

1) вихідні дані для розроблення замовником проектної документації з доступу;

2) перелік робіт, що повинні бути виконані для доступу до елементів інфраструктури об'єкта транспорту;

3) строк дії технічних умов з доступу;

4) наявні обмеження щодо доступу до певного елемента інфраструктури об'єкта транспорту та/або порядку його експлуатації.

14. Отримання та виконання технічних умов з доступу є обов'язковими умовами здійснення доступу до елементів інфраструктури транспорту.

15. Технічні умови з доступу набирають чинності з дня видачі їх замовнику власником (володільцем).

16. Технічні умови з доступу є чинними протягом зазначеного в них строку їх дії.

17. Зміни до технічних умов з доступу можуть вноситися лише за згодою замовника.

18. Технічні умови з доступу до кожного конкретного елемента інфраструктури об'єкта транспорту повинні встановлювати однакові для всіх замовників вимоги щодо доступу.

19. У разі неукладення договору з доступу видані власником (володільцем) технічні умови з доступу є дійсними протягом одного року з дня їх видачі за умови, що до елементів інфраструктури об'єкта транспорту після видачі технічних умов з доступу не вносилися конструктивні зміни та не укладено договір з доступу з іншим замовником.

20. У разі прийняття власником (володільцем) рішення про відмову у видачі технічних умов з доступу, власник (володілець) у строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня надходження заяви, письмово повідомляє про це замовнику з обґрунтуванням причин відмови та внесенням іншої можливої альтернативної пропозиції щодо доступу до інфраструктури відповідних об'єктів транспорту. Якщо замовник погодився на альтернативну пропозицію, він подає власнику (володільцю) новий запит у строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня отримання альтернативної пропозиції.

21. Підставою для відмови у видачі технічних умов з доступу є:

1) неподання замовником інформації, необхідної для його ідентифікації: повне найменування, ідентифікаційний код або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) та місцезнаходження з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, електронна пошта, номери телефонів;

2) відсутність технічної можливості для розміщення технічних засобів телекомунікацій на елементах інфраструктури об'єкта транспорту;

3) наявність простроченої понад три місяці заборгованості замовника за раніше отримані в користування елементи інфраструктури об'єкта транспорту, надані в користування власником (володільцем).

Порядок та строки розроблення і погодження проектної документації з доступу

22. На підставі отриманих технічних умов замовник розробляє самостійно або в разі потреби замовляє розробку проектної документації з доступу в порядку, визначеному законодавством.

23. Проектна документація розробляється та подається на погодження власнику (володільцю) не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії технічних умов.

24. Проектна документація повинна бути погоджена власником (володільцем) протягом 15 робочих днів з дня її надходження.

У разі неотримання замовником відповіді від власника (володільця) протягом 15 робочих днів проектна документація вважається погодженою.

25. Власник (володілець) може відмовити замовнику в погодженні проектної документації з доступу виключно на підставі її невідповідності виданим технічним умовам з доступу.

Якщо проектну документацію не погоджено, власник (володілець) у письмовій формі інформує про це замовника з наведенням підстав для відмови.

У разі повторного розгляду проектної документації висунення будь-яких нових зауважень, крім зауважень щодо положень, які доопрацьовувались, з боку власника (володільця) не допускається.

Власник (володілець) зобов'язаний погодити або письмово повідомити замовнику про відмову в погодженні проектної документації протягом 10 робочих днів з дня надходження доопрацьованої проектної документації.

Порядок подання замовником письмового звернення до власника (володільця) з пропозицією укладення договору з доступу

26. Доступ до інфраструктури об'єкта транспорту здійснюється на підставі договору з доступу, укладеному між власником (володільцем) та замовником відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, установлених Законом.

27. Укладення договору з доступу здійснюється після видачі замовнику технічних умов з доступу та погодження власником (володільцем) проектної документації з доступу.

Підставою для укладення договору з доступу є письмове звернення замовника, підписане уповноваженою ним посадовою особою (представником), до якого додаються по два примірники таких документів:

засвідчені замовником фотокопії проектної документації з доступу до інфраструктури об'єкта транспорту;

проект договору з доступу.

Строки розгляду та надання відповіді на звернення замовника до власника (володільця) з пропозицією щодо укладення договору з доступу

28. Власник (володілець) у строк, що не може перевищувати один місяць з дня надходження письмового звернення замовника з пропозицією щодо укладення договору з доступу, в разі згоди з його умовами підписує договір та повертає один примірник договору замовнику, а за наявності заперечень щодо окремих умов договору - складає протокол розбіжностей у двох примірниках, один з яких надсилає замовнику.

29. Власник (володілець) може відмовити замовнику в укладенні договору з доступу з підстав, передбачених частиною четвертою статті 16 Закону.

30. Відмова в укладенні договору з доступу з інших підстав, ніж зазначені у частині четвертій статті 16 Закону, забороняється.

31. У разі відмови в укладенні договору з доступу з підстав, зазначених у частині четвертій статті 16 Закону, власник (володілець) у строк, що не може перевищувати один місяць, письмово повідомляє про це замовнику із зазначенням підстави у відмові.

Порядок та строки укладення договору з доступу. Порядок та умови розірвання договору з доступу та/або його припинення

32. Договір з доступу укладається сторонами у строк, що не може перевищувати один місяць з дня надходження власнику (володільцю) документів, передбачених пунктом 27 цих Правил.

33. Договір з доступу повинен містити істотні умови, визначені частиною шостою статті 16 Закону.

34. Власник (володілець) не має права розірвати договір з доступу без згоди замовника або відмовити йому в продовженні строку його дії за умови належного виконання замовником умов договору з доступу.

Реорганізація або зміна власника (володільця) не є підставою для зміни умов чи розірвання договору з доступу.

35. У разі зміни власника (володільця) до нового власника (володільця) переходять права і обов'язки за договором з доступу без стягнення із замовника додаткової плати.

36. У разі виникнення спорів між власником (володільцем) та замовником під час укладання, виконання, зміни та розірвання договору з доступу і неможливості розв'язання їх шляхом досудового врегулювання спору кожна із сторін може ініціювати розв'язання спору в судовому порядку.

37. Сторони зобов'язані попередити одна одну про розірвання договору з доступу у строки, передбачені таким договором.

Якщо сторони не повідомили одна одну про розірвання договору з доступу, такий договір вважається продовженим на строк, зазначений у договорі з доступу. Положення цього пункту застосовується щодо кожного наступного періоду, багаторазово.

Порядок та умови припинення/зупинення користування елементами інфраструктури об'єкта транспорту

38. Замовник доступу до інфраструктури об'єкта транспорту повинен припинити користування елементами інфраструктури об'єкта транспорту в таких випадках:

1) закінчення строку дії договору з доступу в разі відсутності спору між сторонами щодо його продовження;

2) наявність відповідного судового рішення;

3) у разі розірвання договору з ініціативи замовника або закінчення строку його дії;

4) у разі використання замовником елементів об'єкта інфраструктури у цілях інших, ніж встановлені договором з доступу.

39. Замовник зобов'язаний демонтувати технічні засоби телекомунікацій протягом 20 календарних днів з дня настання випадків, визначених пунктом 38 цих Правил, якщо договором не передбачено інше.

Якщо замовник не проводить демонтаж технічних засобів телекомунікацій у зазначений строк власник (володілець) має право самостійно їх демонтувати з відшкодуванням збитків відповідно до законодавства.

40. Замовник повинен зупинити доступ до елементів інфраструктури об'єкта транспорту в таких випадках:

1) наявність обґрунтованих технічних причин, що вимагають зупинення доступу до елементів інфраструктури об'єкта транспорту до усунення таких причин;

2) на вимогу власника (володільця) у зв'язку із вчиненням замовником на об'єкті транспорту порушення вимог нормативних та розпорядчих документів з питань охорони, внутрішньооб'єктового режиму та створенням загрози безпеці на транспорті до усунення порушень.

41. Якщо на день припинення договору між власником (володільцем) і замовником має місце судовий спір, демонтаж забороняється до розв'язання судового спору в установленому законодавством порядку, якщо інше не передбачено умовами договору.

В особливий період, на період проведення на об'єктах транспорту антитерористичної операції, а також на період введення рівнів охорони на об'єктах транспорту відповідним уповноваженим органом, якщо режим, який встановлюється на цих об'єктах відповідно до встановленого рівня, унеможливлює виконання власником (володільцем) своїх зобов'язань із надання доступу до інфраструктури об'єкта транспорту, власник (володілець) повідомляє про це замовнику та має право зупинити доступ до елементів інфраструктури об'єкта транспорту без згоди замовника.

Власник (володілець) обов'язково письмово повідомляє замовнику про причини зупинення доступу до елементів інфраструктури об'єкта транспорту з посиланням на рішення відповідного уповноваженого органу.

У разі зупинення власником (володільцем) доступу до елементів інфраструктури об'єкта транспорту плата за доступ до елементів інфраструктури об'єкта транспорту із замовника не стягується до моменту відновлення доступу до елементів інфраструктури об'єкта транспорту.

У разі припинення всіх зазначених обставин доступ до елементів інфраструктури об'єкта транспорту відновлюється, про що власник (володілець) повідомляє замовнику.

Порядок демонтажу технічних засобів телекомунікацій, розміщених без укладення договору з доступу

42. З метою надання безпечного та правомірного доступу до інфраструктури об'єкта транспорту власник (володілець) на постійній основі здійснює огляд елементів інфраструктури на предмет виявлення неправомірного (позадоговірного) користування елементами інфраструктури, а також для перевірки відповідності кількості використовуваних елементів інфраструктури умовам укладених договорів з доступу.

43. Власник (володілець) у разі потреби може утворити комісію для констатації факту неправомірного (позадоговірного) розміщення технічних засобів телекомунікацій.

У разі виявлення факту неправомірного (позадоговірного) розміщення технічних засобів телекомунікацій комісія складає акт про виявлення неправомірного (позадоговірного) розміщення технічних засобів телекомунікацій (далі - акт) згідно з додатком та розміщує в місцевих засобах масової інформації та на своєму веб-сайті (у разі його наявності) інформацію про виявлення неправомірного розміщення технічних засобів телекомунікацій із зазначенням їх типу та місцезнаходження елементів інфраструктури.

44. Якщо протягом 30 календарних днів з дати розміщення інформації в місцевих засобах масової інформації та на своєму веб-сайті (у разі його наявності) власник технічних засобів телекомунікацій не звернеться до власника (володільця) з метою підтвердження правомірності розміщення технічних засобів телекомунікацій або здійснення їх демонтажу, власник (володілець) вправі самостійно їх демонтувати та вимагати від власника технічних засобів телекомунікацій (у разі виявлення), які демонтовані, відшкодування вартості виконаних робіт в установленому законодавством порядку.

45. Власник технічних засобів телекомунікацій, який звернувся до власника (володільця) з пропозицією щодо демонтажу зазначених засобів, повинен здійснювати демонтаж з дотриманням вимог законодавства.

46. Власник (володілець) має право невідкладно з дотриманням вимог законодавства демонтувати неправомірно розміщені технічні засоби телекомунікацій, якщо за висновком комісії, утвореної власником (володільцем), існує загроза цілісності та безпеці інфраструктури об'єкта транспорту.

47. Власник неправомірно розміщених та/або демонтованих технічних засобів телекомунікацій може звернутися до власника (володільця) із запитом про надання доступу до елемента інфраструктури об'єкта транспорту на загальних підставах та в порядку, визначеному цими Правилами.

Плата за доступ до елементів інфраструктури об'єкта транспорту

Розмір плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта транспорту встановлюється договором з доступу згідно з Методикою визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта транспорту, затвердженої Мінінфраструктури, з урахуванням вимог, установлених частиною сьомою статті 17 Закону.

Вимоги щодо захисту технічних засобів телекомунікацій та відповідальність за їх умисне пошкодження

48. Власники (володільці) зобов'язані вжити технічних та організаційних заходів із захисту технічних засобів телекомунікацій, що розташовані на елементах інфраструктури об'єкта транспорту, відповідно до договору з доступу.

Власник (володілець) несе відповідальність за умисне пошкодження (демонтаж або руйнування) ним технічних засобів телекомунікацій, розміщених на елементах інфраструктури об'єкта транспорту, якщо його дії призвели або могли призвести до порушення штатного режиму роботи цих технічних засобів телекомунікацій.

49. Істотні умови захисту власником (володільцем) технічних засобів телекомунікацій, розміщених на елементах інфраструктури об'єкта транспорту, від їх умисного пошкодження (демонтажу або руйнування) повинні бути зазначені в договорі з доступу згідно з положеннями Закону.

Особливості безпечного доступу та користування інфраструктурою об'єкта транспорту

50. Роботи з монтажу та експлуатації технічних засобів телекомунікацій на діючих елементах інфраструктури об'єкта транспорту повинні проводитися з відома власника (володільця) з дотриманням вимог нормативно-розпорядчих документів щодо безпеки та режиму експлуатації об'єктів транспорту.

51. Забезпечення безпечних умов праці, вимог пожежної безпеки та охорони довкілля здійснюється відповідно до вимог законодавства.

52. Засоби захисту, що використовуються під час виконання робіт на елементах інфраструктури об'єкта транспорту, повинні відповідати вимогам законодавства.

53. Механізми, пристосування та інструменти, що використовуються під час робіт на елементах інфраструктури об'єкта транспорту, повинні бути справними і застосовуватися відповідно до вимог нормативних документів у сфері охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями.

54. Усі роботи на елементах інфраструктури об'єкта транспорту проводяться у присутності персоналу власника (володільця) або залученого власником (володільцем) персоналу для технічного нагляду і контролю за проведенням робіт із стягненням плати за такий технічний нагляд відповідно до умов договору з доступу.

 

АКТ N
про виявлення неправомірного (позадоговірного) розміщення технічних засобів телекомунікацій

____ ____________ 20__ року

_______________________
(місце складення)

Комісія _______________________________________________________________________________
          (найменування комісії, місцезнаходження комісії, назва населеного пункту)

відповідно до Правил надання доступу до інфраструктури об'єкта транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2018 р. N 586, наказу/розпорядження

______________________________________________________________________________________
(номер, дата)

склала цей акт про виявлення неправомірного (позадоговірного) розміщення

______________________________________________________________________________________
(місце розміщення / адреса)

технічних засобів телекомунікацій на елементах інфраструктури об'єкта транспорту

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(тип елемента інфраструктури)

Голова комісії:

____________
(підпис)

_________________
(прізвище, ініціали)

Члени комісії:

____________
(підпис)

_________________
(прізвище, ініціали)

____________

Опрос