Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка образования акционерных обществ в процессе приватизации и преобразования государственных предприятий, осуществления эмиссии акций таких обществ

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Перечень от 11.07.2018 № 552
редакция действует с 14.11.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 липня 2018 р. N 552

Київ

Про затвердження Порядку утворення акціонерних товариств у процесі приватизації та перетворення державних підприємств, здійснення емісії акцій таких товариств

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 6 листопада 2019 року N 916

Відповідно до частини третьої статті 17 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок утворення акціонерних товариств у процесі приватизації та перетворення державних підприємств, здійснення емісії акцій таких товариств, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 25

 

ПОРЯДОК
утворення акціонерних товариств у процесі приватизації та перетворення державних підприємств, здійснення емісії акцій таких товариств

1. Цей Порядок визначає процедуру утворення акціонерних товариств та перетворення державних підприємств в акціонерні товариства у процесі приватизації.

Утворення акціонерних товариств органами місцевого самоврядування у процесі приватизації та перетворення комунальних підприємств може регулюватися цим Порядком.

2. Засновниками акціонерних товариств у процесі приватизації є Фонд державного майна, його регіональні відділення та представництва у районах і містах, органи приватизації в Автономній Республіці Крим (далі - державні органи приватизації), які діють в межах повноважень, передбачених законодавством.

3. Рішення про перетворення державних підприємств в акціонерні товариства у процесі приватизації приймають державні органи приватизації за поданням суб'єктів управління об'єктами державної власності згідно з пропозиціями таких органів щодо включення державних підприємств до переліків об'єктів приватизації, що підлягають приватизації, та/або у разі надання згоди на приватизацію об'єкта державної власності.

Перетворення державних підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, в акціонерні товариства у процесі приватизації здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України про погодження перетворення державного підприємства, що має стратегічне значення для економіки і безпеки держави, в акціонерне товариство у процесі приватизації готується і вноситься на розгляд Кабінету Міністрів України Фондом державного майна за погодженням із суб'єктом управління відповідним об'єктом державної власності, Мінекономіки, Мінфіном та Мін'юстом.

(абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 р. N 916)

4. Рішення про перетворення державних підприємств в акціонерні товариства приймаються державними органами приватизації на підставі прийнятих ними рішень щодо приватизації таких підприємств.

5. У разі утворення акціонерних товариств та перетворення державних підприємств в акціонерні товариства відповідно до цього Порядку можуть випускатися тільки прості іменні акції.

6. Перетворення державних підприємств в акціонерні товариства передбачає:

1) прийняття державним органом приватизації рішення про перетворення державного підприємства та утворення комісії з перетворення;

2) проведення оцінки єдиного майнового комплексу підприємства відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. N 1891 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 51, ст. 2669; 2015 р., N 100, ст. 3435), з метою визначення розміру статутного капіталу акціонерного товариства;

3) підготовку комісією з перетворення акта оцінки майна, акта передачі майна до статутного капіталу акціонерного товариства за формою, встановленою Фондом державного майна, та проекту статуту акціонерного товариства;

4) затвердження державним органом приватизації акта оцінки майна;

5) прийняття державним органом приватизації рішень про затвердження статуту акціонерного товариства, акта передачі майна до статутного капіталу акціонерного товариства та про емісію акцій;

6) державну реєстрацію припинення підприємства та державну реєстрацію утвореного акціонерного товариства відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";

7) реєстрацію випуску акцій;

8) затвердження плану розміщення акцій за формою, визначеною Фондом державного майна.

7. Організаційне забезпечення процесу перетворення державного підприємства здійснює комісія з перетворення, яка утворюється державним органом приватизації.

8. До складу комісії з перетворення включаються не менш як два представники державного органу приватизації, один представник суб'єкта управління об'єктом державної власності, що здійснював управління відповідним підприємством до прийняття рішення про приватизацію, та керівник державного підприємства, що перетворюється в акціонерне товариство.

У разі перетворення державного підприємства, включеного до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, до складу комісії з перетворення включається один представник Мінекономіки, а у разі, коли державне підприємство займає монопольне (домінуюче) становище на ринку товару, - один представник Антимонопольного комітету.

(абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 р. N 916)

За рішенням державного органу приватизації до складу комісії з перетворення можуть включатися також представники інших органів та організацій.

Зазначені органи в триденний строк з дня одержання від державного органу приватизації повідомлення про утворення комісії з перетворення делегують до її складу своїх представників.

Склад комісії з перетворення затверджується наказом державного органу приватизації у тижневий строк з дня отримання кандидатур до її складу.

9. Комісію з перетворення очолює голова, що є представником державного органу приватизації. Голова комісії організовує її роботу, на нього покладається відповідальність за виконання комісією її завдань.

10. Засідання комісії з перетворення є правоможним, якщо на ньому присутні більшість загальної кількості її членів. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

За результатами засідання комісії складається протокол, який оформляється протягом трьох днів та підписується головою та членами комісії.

Комісія має право залучати до своєї роботи експертів, аудиторів, консультантів та інших фахівців з правом дорадчого голосу.

11. Комісія з перетворення складає і подає на затвердження державному органу приватизації акт оцінки майна відповідно до Методики оцінки майна, зазначеної у підпункті 2 пункту 6 цього Порядку, акт передачі майна до статутного капіталу акціонерного товариства та проект статуту акціонерного товариства.

12. Комісія з перетворення припиняє свою роботу з дня державної реєстрації акціонерного товариства.

13. Державна реєстрація акціонерного товариства проводиться в установленому законом порядку.

Відомості про акціонерне товариство вносяться до Єдиного реєстру об'єктів державної власності.

14. Акціонерне товариство з моменту державної реєстрації стає правонаступником майна, прав і обов'язків підприємства, що приватизується.

15. Від дня державної реєстрації акціонерного товариства, утвореного згідно з цим Порядком, і до моменту переходу права власності на акції (частину акцій) товариства до інших осіб повноваження загальних зборів здійснюються державним органом приватизації в установленому законодавством порядку.

16. До скликання загальних зборів акціонерів державний орган приватизації покладає виконання обов'язків голови виконавчого органу акціонерного товариства на керівника підприємства, що перетворюється.

17. Особа, що виконує обов'язки голови виконавчого органу акціонерного товариства, у тижневий строк з дня державної реєстрації такого товариства подає в установленому порядку НКЦПФР або її територіальному органу заяву про реєстрацію випуску акцій та документи, необхідні для такої реєстрації.

18. Реєстрація випуску акцій акціонерного товариства здійснюється у порядку, визначеному НКЦПФР.

19. Після реєстрації випуску акцій, оформлення глобального сертифіката випуску цінних паперів та депонування його в депозитарії особа, що виконує обов'язки голови виконавчого органу акціонерного товариства, подає засновнику копії договору про обслуговування емісії цінних паперів, глобального сертифіката з відміткою депозитарію про його депонування, свідоцтва про реєстрацію випуску акцій акціонерного товариства, акта приймання-передачі глобального сертифіката та статуту акціонерного товариства.

20. Державний орган приватизації затверджує план розміщення акцій акціонерного товариства, яким встановлюється спосіб, обсяг і строк продажу акцій.

21. Продаж акцій утвореного згідно з цим Порядком акціонерного товариства, що належать державі, здійснюється згідно із затвердженим державним органом приватизації планом розміщення акцій.

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. N 1099 "Про затвердження Порядку утворення акціонерного товариства в процесі приватизації, випуску та розміщення акцій такого товариства" (ЗП України, 1996 р., N 17, ст. 489).

2. Пункт 4 змін, що вносяться до деяких рішень Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 1997 р. N 377 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 17, с. 38).

3. Пункт 7 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 1997 р. N 865 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 33, с. 28).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. N 298 "Про внесення змін до Порядку перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств із змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 9, ст. 335).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р. N 123 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. N 1099" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 11, ст. 524).

6. Пункт 13 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 р. N 256 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 24, ст. 917).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 2012 р. N 586 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. N 1099" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 50, ст. 1964).

____________

Опрос