Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Национальном фонде исследований Украины

КМ Украины
Постановление КМ, Положение, Перечень от 04.07.2018 № 528
действует с 10.07.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 липня 2018 р. N 528

Київ

Про Національний фонд досліджень України

Відповідно до статті 49, пунктів 8, 9 та абзацу чотирнадцятого пункту 14 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Національний фонд досліджень України.

2. Затвердити:

Положення про Національний фонд досліджень України, що додається;

граничну чисельність працівників Національного фонду досліджень у кількості 60 одиниць.

3. Установити, що:

функції з управління Національним фондом досліджень виконує Кабінет Міністрів України;

умови оплати праці працівників Національного фонду досліджень визначаються Кабінетом Міністрів України;

Державний фонд фундаментальних досліджень продовжує функціонувати до державної реєстрації Національного фонду досліджень;

Державний фонд фундаментальних досліджень припиняється в результаті реорганізації шляхом приєднання до Національного фонду досліджень;

Національний фонд досліджень є правонаступником прав та обов'язків Державного фонду фундаментальних досліджень.

4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

5. Національному фонду досліджень разом з Фондом державного майна внести в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо розміщення Національного фонду досліджень.

6. Науковому комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій у двомісячний строк сформувати персональний склад наукової ради Національного фонду досліджень та подати його на розгляд Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

7. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім:

абзаців п'ятого та шостого пункту 3, які набирають чинності з дня державної реєстрації Національного фонду досліджень;

пункту 4, який набирає чинності з дня державної реєстрації припинення Державного фонду фундаментальних досліджень.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Національний фонд досліджень України

Загальна частина

1. Національний фонд досліджень України (далі - Фонд) є державною бюджетною установою, утвореною відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" з метою стимулювання фундаментальних та прикладних наукових досліджень, розвитку національного дослідницького простору та його інтеграції до світового дослідницького простору, розбудови дослідницької інфраструктури в Україні та її інтеграції до світової дослідницької інфраструктури, сприяння налагодженню науково-технічного співробітництва між науковими установами, закладами вищої освіти та представниками реального сектора економіки і сфери послуг, сприяння міжнародному обміну інформацією та вченими, залученню учнівської та студентської молоді до наукової та науково-технічної діяльності, сприяння виробничо-орієнтованим (галузевим) науковим установам шляхом організації конкурсів за запитом центральних органів виконавчої влади або інших замовників за умови виділення такими центральними органами виконавчої влади або замовниками відповідних коштів, популяризації наукової і науково-технічної діяльності, та уповноваженою на реалізацію державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності в межах, визначених законодавством та цим Положенням.

Фонд є некомерційною організацією і не має на меті отримання прибутку.

2. Фонд у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

3. Фонд є юридичною особою, що утворена Кабінетом Міністрів України.

Фонд має самостійний баланс, свою печатку і штамп.

4. Офіційне найменування:

українською мовою: повне - Національний фонд досліджень України; скорочене - НФДУ;

англійською мовою: повне - National Research Foundation of Ukraine; скорочене - NRFU.

5. Місцезнаходження Фонду: м. Київ.

6. Основним завданням Фонду є грантова підтримка:

1) фундаментальних наукових досліджень у галузі природничих, технічних, суспільних та гуманітарних наук;

2) прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки.

7. Фонд в межах своїх повноважень забезпечує:

стимулювання фундаментальних та прикладних наукових досліджень;

реалізацію державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності;

розвиток національного дослідницького простору та його інтеграцію до світового дослідницького простору;

розбудову дослідницької інфраструктури в Україні та її інтеграцію до світової дослідницької інфраструктури;

сприяння налагодженню науково-технічного співробітництва між науковими установами, закладами вищої освіти та представниками реального сектора економіки і сфери послуг;

сприяння міжнародному обміну інформацією та вченими;

сприяння діяльності, спрямованій на залучення учнівської та студентської молоді до наукової і науково-технічної діяльності;

сприяння виробничо-орієнтованим (галузевим) науковим установам шляхом організації конкурсів за запитом центральних органів виконавчої влади або інших замовників за умови виділення такими центральними органами виконавчої влади або замовниками відповідних коштів;

популяризацію наукової і науково-технічної діяльності.

8. Відповідно до покладених завдань Фонд:

1) надає грантову підтримку у вигляді індивідуальних, колективних та інституційних грантів на:

виконання наукових досліджень і розробок;

розвиток матеріально-технічної бази наукових досліджень і розробок високого рівня;

розвиток наукової співпраці, у тому числі наукової мобільності, організації, проведення та участі у конференціях, симпозіумах, спільних дослідженнях університетів та наукових установ тощо;

наукове стажування наукових працівників, аспірантів і докторантів, зокрема за кордоном;

створення, функціонування та розвиток дослідницької інфраструктури;

трансфер знань та їх поширення;

підтримку проектів молодих вчених;

підтримку діяльності, спрямованої на залучення учнівської молоді до наукової і науково-технічної діяльності;

популяризацію науки;

інші напрями, погоджені з наглядовою радою Фонду;

2) забезпечує фінансування згідно з укладеними договорами з переможцями конкурсів та здійснення контролю за їх виконанням;

3) бере участь у міжнародному науково-технічному співробітництві відповідно до законодавства, зокрема у міжнародних двосторонніх та багатосторонніх міждержавних наукових програмах;

4) налагоджує наукові контакти і розповсюджує інформацію про наукові дослідження в Україні та за кордоном;

5) здійснює фінансову підтримку наукової і науково-технічної діяльності державних ключових лабораторій на конкурсних засадах;

6) проводить наукові заходи, у тому числі міжнародні;

7) проводить оцінку якості та результативності реалізації підтриманих ним проектів;

8) створює і підтримує базу даних наукових розробок та досліджень, що ним фінансувалися.

9. Основними принципами діяльності Фонду є:

максимальна відкритість та прозорість;

незалежність та об'єктивність наукової і науково-технічної експертизи проектів з виконання наукових досліджень і розробок;

повага і дотримання авторських та суміжних прав, а також принципів наукової етики;

дотримання засад доброчесної конкуренції;

запобігання конфлікту інтересів під час вибору членів органів управління Фонду та під час організації конкурсного відбору і фінансування проектів з виконання наукових досліджень і розробок.

10. Для виконання своїх завдань Фонд має право:

проводити конкурсний відбір проектів, що фінансуватимуться за рахунок грантової підтримки, та визначати умови його проведення;

укладати відповідно до законодавства договори про виконання наукових досліджень і розробок за рахунок грантової підтримки та здійснювати контроль за їх виконанням;

утворювати постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, до яких можуть входити члени наукової та наглядової рад Фонду та зовнішні експерти;

залучати для проведення наукової і науково-технічної експертизи проектів з виконання наукових досліджень і розробок провідних вчених, представників центральних органів виконавчої влади, закладів вищої освіти, Національної академії наук, національних галузевих академій наук як експертів за їх згодою;

брати участь у міжнародному науково-технічному співробітництві відповідно до законодавства, зокрема у міжнародних двосторонніх та багатосторонніх міждержавних наукових програмах;

надавати платні послуги відповідно до законодавства, зокрема послуги з оцінювання наукової і науково-технічної діяльності, проведення наукової і науково-технічної експертизи;

розробляти програми конкурсів та вимоги до проектів, що подаються на конкурси;

здійснювати інші повноваження відповідно до цього Положення.

11. Обов'язками Фонду є:

1) організація та проведення відкритого конкурсного відбору проектів, що фінансуватимуться за рахунок грантової підтримки, з обов'язковим проведенням незалежної та об'єктивної наукової і науково-технічної експертизи, у тому числі із залученням іноземних експертів;

2) забезпечення цільового, ефективного та раціонального використання коштів Фонду.

Кошти Фонду та порядок їх формування і використання

12. Фонд є головним розпорядником бюджетних коштів.

13. Кошти Фонду формуються за рахунок:

коштів державного бюджету;

добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів України;

інших джерел, не заборонених законодавством.

Порядок формування та використання коштів Фонду затверджується Кабінетом Міністрів України на основі рекомендацій Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

Фінансування Фонду з державного бюджету здійснюється згідно з рекомендаціями Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

Кошти, що розподіляються Фондом для підтримки проектів, є грантами. Кошти розподіляються на конкурсній основі з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі" і порядком формування та використання коштів Фонду, затвердженим в установленому порядку.

Управління Фондом

14. Функції з управління Фондом виконує Кабінет Міністрів України.

Затвердження штатного розпису Фонду, кошторису доходів та видатків Фонду та управління майном Фонду здійснюється відповідно до законодавства.

15. Органами управління Фонду є:

голова;

наглядова рада;

наукова рада;

дирекція.

16. Наукова рада Фонду є колегіальним органом управління Фондом.

17. Наукова рада Фонду складається з усіх членів наукових рад секцій Фонду, включно з головою Фонду та його заступниками.

Кількісний та персональний склад наукових рад секцій Фонду формується наглядовою радою Фонду, яка виконує функції Ідентифікаційного комітету Фонду.

Ідентифікаційний комітет Фонду за результатами відкритих консультацій із світовими та вітчизняними науковими організаціями визначає вимоги до кандидатів, критерії їх відбору, процедуру конкурсу та проводить його.

До складу наукових рад секцій Фонду обираються вчені, які мають вагомі наукові здобутки, бездоганну наукову репутацію та довіру в науковому середовищі. Право на висування кандидатур у члени наукових рад секцій Фонду мають Національна академія наук, національні галузеві академії наук, наукові установи, заклади вищої освіти, громадські наукові організації. Самовисування кандидатів у члени наукової ради Фонду не допускається.

Звіт Ідентифікаційного комітету Фонду щодо процедури та обрання членів наукової ради Фонду подається Національній раді з питань розвитку науки і технологій та оприлюднюється.

Персональний склад обраної в установленому порядку наукової ради Фонду затверджує Кабінет Міністрів України за пропозицією Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

18. Наукову раду очолює голова Фонду, якого обирає із свого складу наукова рада Фонду. Голова Фонду призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України.

Заступниками голови наукової ради Фонду є голови наукових рад секцій Фонду, яких обирають із свого складу наукові ради секцій Фонду.

Кандидатури на посаду голови наукової ради Фонду та його заступників погоджуються з наглядовою радою Фонду. У разі непогодження наукова рада Фонду подає інші кандидатури.

Голова Фонду, його заступники та члени наукової ради Фонду виконують свої обов'язки на громадських засадах.

Витрати, пов'язані з відрядженнями членів наукової ради Фонду, відшкодовуються відповідно до порядку формування та використання коштів Фонду, затвердженого в установленому порядку.

19. Наукова рада Фонду:

1) розробляє:

проект загальної стратегії роботи Фонду;

пропозиції щодо переліку напрямів грантової підтримки Фонду відповідно до пункту 10 частини другої статті 51 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність";

порядок та методичне забезпечення проведення експертизи проектів з виконання наукових досліджень і розробок, що подаються Фонду для участі в конкурсному відборі;

положення про дотримання наукових етичних принципів та запобігання конфлікту інтересів під час проведення Фондом експертизи та конкурсного відбору проектів з виконання наукових досліджень і розробок;

порядок конкурсного відбору та фінансування Фондом проектів з виконання наукових досліджень і розробок;

2) за поданням наукових рад секцій Фонду затверджує:

тематичні напрями та умови проведення конкурсного відбору Фондом проектів з виконання наукових досліджень і розробок;

результати конкурсного відбору Фондом проектів з виконання наукових досліджень і розробок;

3) погоджує проект порядку формування та використання коштів Фонду, який розробляється дирекцією Фонду;

4) приймає рішення про обрання на посади та звільнення з посад виконавчого директора та його заступників відповідно до пунктів 29 і 30 цього Положення;

5) контролює виконання прийнятих нею рішень.

Технічна та організаційна підтримка діяльності наукових рад секцій Фонду покладається на дирекцію Фонду.

20. Організаційною формою роботи наукової ради Фонду є засідання, які скликаються і проводяться головою наукової ради Фонду або за його дорученням одним із заступників голови Фонду, або за рішенням наукової ради Фонду у разі неспроможності голови наукової ради Фонду здійснювати свої повноваження за станом здоров'я. Засідання проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на три місяці.

Засідання наукової ради Фонду є правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох третин загального складу наукової ради Фонду. Рішення наукової ради Фонду вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як дві третини членів наукової ради Фонду, присутніх на засіданні.

21. Рішення наукової ради Фонду, прийняті відповідно до компетенції, є обов'язковими для виконання науковими радами секцій Фонду та дирекцією Фонду. Рішення наукової ради Фонду оформлюється протоколом, який підписує голова Фонду або його заступник, який головував на засіданні наукової ради, та секретар наукової ради Фонду.

22. Рішення та інформаційні повідомлення про засідання наукової ради Фонду підлягають обов'язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті Фонду протягом 20 робочих днів після їх прийняття та передаються на збереження до дирекції Фонду.

23. Наукова рада секції Фонду:

бере участь у всіх напрямах роботи наукової ради Фонду;

після оголошення науковою радою Фонду конкурсу організовує проведення конкурсного відбору проектів з виконання наукових досліджень і розробок за науковими напрямами відповідно до компетенції секції.

24. Організаційною формою роботи наукової ради секції Фонду є засідання, які скликаються і проводяться головою наукової ради секції Фонду або за його дорученням одним із членів наукової ради секції Фонду, або за рішенням наукової ради секції Фонду у разі неспроможності голови наукової ради секції Фонду здійснювати свої повноваження за станом здоров'я. Засідання проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на три місяці.

Засідання наукової ради секції Фонд є правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох третин загального складу наукової ради секції Фонду.

Рішення наукової ради секції Фонду приймаються відкритим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість загального складу членів наукової ради секції Фонду.

У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

Рішення, прийняте під час засідання наукової ради секції Фонду, оформлюється протоколом, який підписує головуючий на засіданні та секретар, та передається на збереження до дирекції Фонду. Функції секретаря наукової ради секції Фонду виконує один із закріплених за секцією працівників дирекції Фонду.

25. Персональний склад наукової ради Фонду оновлюється кожні два роки не менш як на 50 відсотків.

Під час проведення першого конкурсу не менше 50 відсотків членів обираються до наукової ради Фонду строком на два роки, а решта - строком на чотири роки.

Наступні чергові конкурси з обрання членів наукової ради Фонду проводяться Ідентифікаційним комітетом Фонду кожні два роки, на яких члени наукових рад секцій Фонду обираються на вакантні місця строком на чотири роки.

Члени наукової ради Фонду не можуть виконувати свої обов'язки більш як два строки.

Функції секретаря наукової ради Фонду за рішенням наукової ради виконує один із працівників дирекції Фонду.

26. Голова Фонду:

очолює наукову раду Фонду;

організовує роботу Фонду;

представляє Фонд у межах своїх повноважень у Національній раді з питань розвитку науки і технологій, органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах, організаціях, підприємствах, а також у міжнародних відносинах;

координує роботу секцій Фонду;

визначає функціональні обов'язки працівників Фонду;

укладає договори за результатами проведення конкурсів;

звітує перед Національною радою з питань розвитку науки і технологій про діяльність Фонду;

видає накази відповідно до своєї компетенції;

відповідає за діяльність Фонду згідно із законодавством;

на підставі рішення наукової ради Фонду за погодженням з наглядовою радою Фонду опрацьовує в установленому порядку подання до Кабінету Міністрів України про призначення на посаду та про звільнення з посади виконавчого директора Фонду з урахуванням вимог законодавства про працю;

погоджує порядок формування та використання коштів Фонду, який розробляється дирекцією Фонду;

делегує у разі потреби частину своїх повноважень виконавчому директору Фонду.

27. Голова Фонду призначається на посаду строком на три роки і може перебувати на посаді не більш як два строки. Голова Фонду не може перебувати на посаді після завершення строку його повноважень як члена наукової ради Фонду.

28. Дирекція Фонду забезпечує виконання рішень наукової ради Фонду, прийнятих у межах її повноважень, і провадить свою діяльність відповідно до законодавства та цього Положення, а також положення про дирекцію Фонду, яке розробляє і затверджує наукова рада Фонду. Гранична чисельність працівників дирекції Фонду встановлюється Кабінетом Міністрів України на основі пропозицій наглядової ради Фонду. Працівники дирекції Фонду є штатними працівниками Фонду як державної бюджетної установи.

Дирекція Фонду:

забезпечує технічну та організаційну підтримку проведення та організації конкурсів Фондом;

здійснює правове, організаційне, документальне, інформаційне, експертно-аналітичне, фінансове і матеріально-технічне забезпечення діяльності Фонду;

створює і підтримує базу даних наукових досліджень та розробок, що фінансуються або фінансувалися Фондом;

розробляє порядок формування та використання коштів Фонду.

29. Дирекцію очолює виконавчий директор Фонду.

Виконавчий директор Фонду обирається на конкурсній основі науковою радою Фонду та призначається на посаду Кабінетом Міністрів України строком на п'ять років.

Кандидатура на посаду виконавчого директора Фонду погоджується з наглядовою радою Фонду. У разі непогодження науковою радою Фонду подається інша кандидатура.

Виконавчий директор та дирекція Фонду щороку проходять процедуру підтвердження довіри з боку наукової ради Фонду.

Наслідком оголошення науковою радою Фонду недовіри виконавчому директору Фонду є позачерговий розгляд науковою радою Фонду питання про звільнення виконавчого директора Фонду.

Виконавчий директор Фонду має двох заступників.

30. Порядок обрання, призначення та звільнення виконавчого директора, його заступників, керівників структурних підрозділів дирекції Фонду затверджується науковою радою Фонду.

31. Виконавчий директор Фонду:

здійснює управління поточною діяльністю Фонду;

забезпечує виконання рішень наукової ради Фонду, прийнятих у межах її повноважень;

представляє у межах своїх повноважень Фонд у Національній раді з питань розвитку науки і технологій, органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах, організаціях, підприємствах, а також у міжнародних відносинах;

організовує роботу дирекції Фонду;

укладає відповідно до законодавства договори та здійснює контроль за їх виконанням;

забезпечує фінансування наукових досліджень та розробок за укладеними договорами;

забезпечує організацію та ведення бухгалтерського обліку, складення та подання фінансової, бюджетної та іншої звітності у порядку, встановленому законодавством;

здійснює контроль за цільовим використанням коштів Фонду;

укладає договори про міжнародне науково-технічне співробітництво/партнерство;

подає на погодження наглядовій раді Фонду пропозиції щодо структури Фонду та чисельності працівників, проекти штатного розпису, кошторису доходів та видатків, бюджетних запитів Фонду;

затверджує положення про структурні підрозділи дирекції Фонду, погоджену з наглядовою радою структуру Фонду та визначає функціональні обов'язки працівників дирекції Фонду;

вирішує питання добору, розстановки та підвищення кваліфікації працівників дирекції Фонду, призначає їх на посаду та звільняє з посади;

здійснює управління майном Фонду відповідно до законодавства;

звітує перед науковою радою Фонду про діяльність дирекції Фонду з питань, що належать до компетенції наукової ради Фонду;

бере участь з правом дорадчого голосу у роботі наукової ради Фонду;

видає накази, пов'язані з організацією поточної діяльності Фонду;

здійснює інші повноваження, визначені законом.

32. Координацію та контроль за діяльністю Фонду здійснює наглядова рада Фонду.

Функції наглядової ради Фонду виконує Науковий комітет Національної ради з питань розвитку науки і технологій, який під час здійснення повноважень наглядової ради Фонду керується Положенням про Національну раду України з питань розвитку науки і технологій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. N 226 (Офіційний вісник України, 2017 р., N 31, ст. 942), та цим Положенням.

Членам наглядової ради Фонду у встановленому порядку відшкодовуються витрати на відрядження, пов'язані з виконанням ними їх обов'язків.

33. Наглядова рада Фонду відповідно до покладених на неї завдань:

1) розробляє проект положення про Фонд та вносить до нього зміни, які подає на затвердження Кабінету Міністрів України;

2) затверджує загальну стратегію роботи Фонду;

3) формує структуру Фонду, визначає кількість секцій Фонду та напрями їх діяльності;

4) виконує функцію Ідентифікаційного комітету Фонду, розробляє та затверджує положення про конкурс щодо обрання членів наукової ради Фонду, визначає кількісний та персональний склад наукових рад секцій Фонду;

5) має право ініціювати проведення аудиторської перевірки діяльності Фонду;

6) вирішує питання щодо участі Фонду в міжнародних організаціях, що фінансують дослідження;

7) погоджує:

рішення наукової ради Фонду щодо обрання на посаду та відкликання з посади голови наукової ради Фонду та його заступників;

щорічний звіт про діяльність Фонду;

розподіл фінансування між секціями, план роботи та звіт Фонду;

порядок розгляду та експертизи проектів з виконання наукових досліджень і розробок, що подаються Фонду для участі в конкурсному відборі;

розроблене науковою радою Фонду положення про дотримання наукових етичних принципів та запобігання конфлікту інтересів під час проведення Національним фондом досліджень експертизи та конкурсного відбору проектів з виконання наукових досліджень та розробок;

розроблений науковою радою Фонду порядок конкурсного відбору та фінансування Фондом проектів з виконання наукових досліджень і розробок та готує звернення до Кабінету Міністрів України щодо його затвердження;

пропозиції наукової ради Фонду щодо переліку напрямів грантової підтримки Фонду;

чисельність працівників Фонду, проекти структури Фонду, штатного розпису, кошторису доходів та видатків, бюджетних запитів Фонду;

кандидатуру виконавчого директора Фонду;

8) приймає рішення щодо підтвердження довіри або оголошення недовіри виконавчому директору Фонду.

Припинення Фонду

34. Фонд припиняється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації згідно із законодавством.

35. Припинення Фонду шляхом реорганізації або ліквідації здійснюється відповідно до закону комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією), призначеною Кабінетом Міністрів України, а в разі припинення Фонду за рішенням суду - комісією, утвореною відповідно до його рішення.

36. Комісія з припинення (комісія з реорганізації, ліквідаційна комісія) здійснює в установленому законодавством порядку заходи з припинення Фонду.

37. Майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, використовується згідно з рішенням Кабінету Міністрів України.

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2001 р. N 1717 "Про Державний фонд фундаментальних досліджень" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2344).

2. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2010 р. N 376 "Питання Державного комітету з питань науково-технічного та інноваційного розвитку" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 41, ст. 1336).

3. Пункт 6 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2010 р. N 675 "Деякі питання діяльності Державного комітету з питань науки, інновацій та інформатизації" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 58, ст. 2025).

4. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. N 1039 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 79, ст. 2907).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. N 684 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2001 р. N 1717" (Офіційний вісник України, 2015 р., N 74, ст. 2433).

____________

Опрос