Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Вопросы Межведомственного совета по координации фундаментальных и прикладных исследований в Украине

КМ Украины
Постановление КМ, Положение, Перечень от 04.07.2018 № 526
действует с 11.07.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 липня 2018 р. N 526

Київ

Питання Міжвідомчої ради з координації фундаментальних і прикладних досліджень в Україні

Відповідно до абзацу третього частини другої статті 17 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про Міжвідомчу раду з координації фундаментальних і прикладних досліджень в Україні;

склад Міжвідомчої ради з координації фундаментальних і прикладних досліджень в Україні.

2. Рекомендувати Національній академії наук у місячний строк:

затвердити разом з Міністерством освіти і науки в установленому порядку персональний склад Міжвідомчої ради з координації фундаментальних і прикладних досліджень в Україні;

привести власні акти у відповідність з цією постановою.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім абзацу одинадцятого пункту 4 Положення про Міжвідомчу раду з координації фундаментальних і прикладних досліджень в Україні, затвердженого цією постановою, який набирає чинності з дня втрати чинності постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. N 321 "Питання створення, реорганізації та ліквідації державних наукових установ" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 16, с. 25).

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу раду з координації фундаментальних і прикладних досліджень в Україні

1. Міжвідомча рада з координації фундаментальних і прикладних досліджень в Україні (далі - Рада) є консультативно-дорадчим органом, утвореним Національною академією наук разом з МОН та національними галузевими академіями наук для сприяння розвитку фундаментальних досліджень та ефективному використанню їх результатів у прикладних дослідженнях і науково-технічних розробках за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

1) проведення оцінки стану і перспектив розвитку фундаментальних і прикладних досліджень в Україні та світі;

2) розгляд питань щодо:

координації фундаментальних і прикладних досліджень в Україні;

розвитку матеріально-технічної бази наукових установ та соціального забезпечення науковців, підвищення престижу науки, виявлення та підтримки талановитих молодих вчених;

3) підготовка пропозицій щодо:

активізації роботи з розвитку фундаментальних та прикладних досліджень, створення ефективної системи координації такої роботи, використання результатів фундаментальних досліджень у прикладних дослідженнях і науково-технічних розробках в усіх галузях економіки;

визначення пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та заходів з їх реалізації;

формування та реалізації державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності;

4) сприяння:

розвитку фундаментальних досліджень та ефективному використанню їх результатів у прикладних дослідженнях і науково-технічних розробках за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, у тому числі з урахуванням результатів державної атестації наукових установ відповідно до пункту 22 Порядку проведення державної атестації наукових установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 р. N 540 (Офіційний вісник України, 2017 р., N 61, ст. 1873);

організації наукових зв'язків між різними суб'єктами наукової і науково-технічної діяльності, поглибленню взаємодії науки та освіти, розширенню зв'язків науки з виробництвом;

взаємодії Національної академії наук та національних галузевих академій наук із закладами вищої освіти з питань провадження наукової діяльності;

використанню результатів фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок насамперед вітчизняних вчених у національній економіці;

міжнародному науковому та науково-технічному співробітництву, інтеграції вітчизняної науки в світовий науковий простір та Європейський дослідницький простір з урахуванням національних інтересів.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) заслуховує:

звіти академіків-секретарів Національної академії наук та національних галузевих академій наук, керівників наукових установ, організацій, університетів, академій та інститутів, представників центральних органів виконавчої влади про стан сприяння розвитку фундаментальних досліджень та ефективному використанню їх результатів у прикладних дослідженнях і науково-технічних розробках за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки;

доповіді керівників регіональних наукових центрів Національної академії наук та МОН щодо результативності впливу науки під час формування та реалізації ефективної регіональної політики, її орієнтації на поєднання загальнодержавних та регіональних інтересів, наукового забезпечення розв'язання актуальних проблем соціально-економічного розвитку регіонів;

доповіді керівництва Національного центру "Мала академія наук України" щодо здійснення координації діяльності системи спеціалізованих закладів позашкільної освіти Малої академії наук з метою підготовки пропозицій та здійснення заходів щодо підвищення ефективності такої роботи;

2) розглядає питання, розробляє пропозиції та рекомендації щодо:

попередження дублювання тематики досліджень;

визначення механізмів організації комплексних (міжвідомчих) досліджень;

підвищення ефективності фундаментальних і прикладних досліджень з урахуванням міжнародного досвіду та використання і збереження наукового та науково-технічного потенціалу держави;

визначення шляхів та механізмів впровадження результатів фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у реальному секторі економіки;

доцільності створення (реорганізації, ліквідації) в установленому порядку державних наукових (науково-дослідних, науково-технологічних, науково-технічних, науково-практичних) установ, державних наукових підприємств (організацій) за результатами розгляду відповідних обґрунтувань;

відповідності наукових (науково-технічних) робіт визначеним пріоритетним завданням (напрямам діяльності) національного наукового центру;

створення центрів колективного користування науковим обладнанням наукового (науково-технічного) спрямування;

залучення обдарованої молоді, талановитих молодих вчених до провадження наукової і науково-технічної діяльності;

3) надає за відповідним запитом інформацію про:

прийняті рішення;

результати обговорення членами Ради прийнятих рішень;

результати відповідних голосувань.

5. Рада у разі потреби може утворювати для вивчення питань, що належать до її компетенції, робочі групи, експертні комісії, залучаючи до участі в них фахівців наукових установ та організацій, університетів, академій та інститутів, громадських наукових організацій (за згодою їх керівників).

6. Раду очолюють два співголови, якими за посадами є Міністр освіти і науки та президент Національної академії наук.

Заступниками співголів Ради за посадами є заступник Міністра освіти і науки та віце-президент Національної академії наук.

Секретаря Ради призначають співголови Ради з числа працівників апарату Президії Національної академії наук.

Секретар Ради готує та надає інформацію про діяльність Ради для її врахування у щорічному звіті, який подається Національною академією наук в установленому порядку Кабінетові Міністрів України відповідно до абзацу сьомого частини сьомої статті 17 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність".

7. Співголови Ради затверджують персональний склад Ради та вносять у разі потреби до нього зміни.

8. Формою роботи Ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на півроку. Рішення про проведення засідання приймають співголови Ради.

Засідання Ради проводять її співголови. У разі відсутності співголови/співголів Ради засідання Ради за його/їх дорученням проводить/проводять його/їх заступник/заступники.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради забезпечує секретар Ради.

До участі у засіданні Ради можуть бути запрошені представники державних органів, національних галузевих академій наук, закладів вищої освіти, підприємств, установ та організацій.

Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу.

9. Рішення Ради приймається відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ради.

Рішення Ради оформляється протоколом засідання Ради, який підписується головуючими на засіданні та секретарем Ради та оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Національної академії наук та МОН.

Рішення Ради мають рекомендаційний характер і доводяться до відома Національної академії наук та національних галузевих академій наук, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, університетів, академій та інститутів, наукових установ та організацій, які є головними розпорядниками, розпорядниками чи одержувачами бюджетних коштів на проведення фундаментальних і прикладних досліджень.

10. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює Національна академія наук.

11. Рада має бланк із своїм найменуванням.

 

СКЛАД
Міжвідомчої ради з координації фундаментальних і прикладних досліджень в Україні

Міністр освіти і науки - співголова Ради

Президент Національної академії наук - співголова Ради (за згодою)

Заступник Міністра освіти і науки - заступник співголови Ради

Віце-президент Національної академії наук - заступник співголови Ради (за згодою)

Працівник апарату Президії Національної академії наук - секретар Ради (за згодою)

Президент Національної академії аграрних наук (за згодою)

Президент Національної академії медичних наук (за згодою)

Президент Національної академії педагогічних наук (за згодою)

Президент Національної академії правових наук (за згодою)

Президент Національної академії мистецтв (за згодою)

Заступник Міністра охорони здоров'я

Заступник Міністра аграрної політики та продовольства

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі

Заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості

Заступник Міністра інфраструктури

Перший заступник Міністра оборони

Заступник Голови ДКА

Директор Національного інституту стратегічних досліджень (за згодою)

Президент Української спілки промисловців і підприємців (за згодою)

Голова Донецького наукового центру Національної академії наук і МОН (за згодою)

Голова Західного наукового центру Національної академії наук і МОН (за згодою)

Голова Південного наукового центру Національної академії наук і МОН (за згодою)

Голова Північно-східного наукового центру Національної академії наук і МОН (за згодою)

Голова Придніпровського наукового центру Національної академії наук і МОН (за згодою)

Заступник генерального директора Державного концерну "Укроборонпром" (за згодою)

Голова Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій (за згодою)

Президент громадської організації "Спілка ректорів вищих навчальних закладів України" (за згодою)

Голова ради громадської організації "Асоціація ректорів вищих технічних навчальних закладів України" (за згодою)

Президент громадської організації "Міжнародна асоціація ректорів педагогічних університетів Європи" (за згодою)

Голова Ради проректорів з наукової роботи вищих навчальних закладів та директорів наукових установ МОН (за згодою)

Голова Ради молодих вчених при МОН (за згодою)

Голова Ради молодих вчених Національної академії наук (за згодою)

Президент громадської організації "Українське фізичне товариство" (за згодою)

Голова Наукового товариства імені Шевченка (за згодою)

Президент Української астрономічної асоціації (за згодою)

Президент Всеукраїнської громадської організації "Українське біохімічне товариство" (за згодою)

Президент Академії наук вищої школи (за згодою)

Президент Всеукраїнської громадської організації "Українська академія наук" (за згодою)

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 р. N 164 "Про утворення Міжвідомчої ради з координації фундаментальних досліджень" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 8, ст. 326).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 липня 2008 р. N 627 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 р. N 164" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 51, ст. 1702).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. N 572 "Про внесення змін до Положення про Міжвідомчу раду з координації фундаментальних досліджень" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 41, ст. 1686).

4. Пункт 3 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 р. N 741 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 78, ст. 2606).

____________

Опрос