Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 23.05.2018 № 434
редакция действует с 19.12.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 травня 2018 р. N 434

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 11 грудня 2019 року N 1034

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 71

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Типовому регламенті місцевої державної адміністрації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 р. N 2263 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 50, ст. 2456; 2007 р., N 83, ст. 3072; 2016 р., N 60, ст. 2058):

1) у пункті 2 слова ", заступником голови - керівником апарату обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації (далі - заступники голови)" замінити словами "місцевої держадміністрації (далі - заступники голови), керівником апарату місцевої держадміністрації";

2) пункт 5 викласти у такій редакції:

5. "Положення про структурні підрозділи місцевої держадміністрації із статусом юридичних осіб публічного права розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із заступниками голови (відповідно до розподілу обов'язків), а також керівником юридичного відділу чи сектору (далі - юридичний відділ) апарату місцевої держадміністрації і затверджуються розпорядженням голови місцевої держадміністрації.

Положення про структурні підрозділи місцевої держадміністрації без статусу юридичних осіб публічного права розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із заступниками голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівником апарату, а також з керівником юридичного відділу апарату місцевої держадміністрації і затверджується розпорядженням голови місцевої держадміністрації.

Положення про апарат місцевої держадміністрації розробляється керівником юридичного відділу апарату місцевої держадміністрації, погоджується із керівником апарату і затверджуються розпорядженням голови місцевої держадміністрації.";

3) у другому реченні абзацу першого пункту 11 слова "заступник голови - керівник апарату обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, керівник апарату іншої місцевої держадміністрації" замінити словами "керівник апарату місцевої держадміністрації";

4) абзац другий пункту 15 після слів "заступників голови" доповнити словами ", керівника апарату";

5) доповнити Типовий регламент пунктом 151 такого змісту:

"151. Апарат місцевих держадміністрацій очолює керівник, який призначається на посаду головою місцевої держадміністрації в порядку, передбаченому законодавством про державну службу.

У разі тимчасової відсутності керівника апарату його обов'язки виконує заступник керівника апарату, а в разі відсутності такої посади - керівник самостійного структурного підрозділу апарату місцевої держадміністрації відповідно до розпорядження голови місцевої держадміністрації.";

6) пункти 19 і 20 викласти у такій редакції:

"19. Організація роботи з персоналом в апараті місцевої держадміністрації та її структурних підрозділах без статусу юридичних осіб публічного права здійснюється за затвердженим керівником апарату місцевої держадміністрації річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом.

Організація роботи з управління персоналом у структурних підрозділах місцевої держадміністрації із статусом юридичних осіб публічного права здійснюється за затвердженим керівником такого підрозділу річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом.

20. Організацію роботи з персоналом в апараті місцевої держадміністрації та її структурних підрозділах без статусу юридичних осіб публічного права здійснює служба управління персоналом.

У структурних підрозділах місцевої держадміністрації із статусом юридичних осіб публічного права залежно від чисельності персоналу утворюється структурний підрозділ або вводиться посада спеціаліста з питань персоналу, а у структурних підрозділах місцевої держадміністрації із статусом юридичних осіб публічного права, чисельність працівників яких становить менше десяти осіб, обов'язки служби управління персоналом можуть бути покладені на одного з державних службовців такого структурного підрозділу за рішенням його керівника.

Робота з персоналом в апараті та структурних підрозділах місцевої держадміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.";

7) в абзаці другому пункту 38 слова "заступникові голови - керівнику апарату обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, керівнику апарату іншої місцевої держадміністрації" замінити словами "керівнику апарату місцевої держадміністрації";

8) в абзаці третьому пункту 50 слова "та його заступників" замінити словами ", його заступників та керівника апарату місцевої держадміністрації";

9) в абзаці другому пункту 66 слова "заступникові голови - керівнику апарату обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, керівнику апарату іншої місцевої держадміністрації" замінити словами "керівнику апарату місцевої держадміністрації";

10) у пункті 68 слова "заступникові голови - керівникові апарату обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, керівнику апарату іншої місцевої держадміністрації" замінити словами "керівнику апарату місцевої держадміністрації";

11) абзац шостий пункту 69 викласти у такій редакції:

"Додатки до розпоряджень голови місцевої держадміністрації є невід'ємною частиною таких розпоряджень, підписуються керівником структурного підрозділу місцевої держадміністрації.";

12) у додатку 5 до Типового регламенту слова "заступник голови - керівник апарату, керівник апарату" замінити словами "керівник апарату", а цифри і слово "200__ р." цифрами і словом "20__ р.".

2. У Типовому положенні про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 р. N 887 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 73, ст. 2941; 2016 р., N 60, ст. 2058):

1) підпункті 12 пункту 6 після слів "розпоряджень голови місцевої держадміністрації" доповнити словами ", проектів наказів керівника апарату місцевої держадміністрації";

2) пункт 9 викласти у такій редакції:

"9. Структурний підрозділ із статусом юридичної особи публічного права очолює керівник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою місцевої держадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з органом виконавчої влади вищого рівня.

Структурний підрозділ без статусу юридичної особи публічного права очолює керівник, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату місцевої держадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з органом виконавчої влади вищого рівня.";

3) у пункті 10:

підпункти 3 та 12 викласти у такій редакції:

"3) затверджує посадові інструкції працівників структурного підрозділу та розподіляє обов'язки між ними (у разі утворення структурного підрозділу із статусом юридичної особи публічного права);";

"12) подає на затвердження голови місцевої держадміністрації проекти кошторису та штатного розпису структурного підрозділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників (у разі утворення структурного підрозділу із статусом юридичної особи публічного права);";

у підпункті 13 слова "(в разі утворення підрозділу із статусом юридичної особи)" замінити словами "(у разі утворення структурного підрозділу із статусом юридичної особи публічного права)";

підпункти 14 і 15 викласти у такій редакції:

"14) здійснює добір кадрів (у разі утворення структурного підрозділу із статусом юридичної особи публічного права);

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців структурного підрозділу (у разі утворення структурного підрозділу із статусом юридичної особи публічного права);";

абзац перший підпункту 16 викласти у такій редакції:

"16) подає керівнику апарату місцевої держадміністрації (у разі утворення структурного підрозділу без статусу юридичної особи публічного права) пропозиції щодо:";

4) пункти 101 та 12 викласти у такій редакції:

"101. Керівники структурних підрозділів із статусом юридичних осіб публічного права здійснюють визначені Законом України "Про державну службу" повноваження керівника державної служби у таких структурних підрозділах.";

"12. Керівник структурного підрозділу може мати заступників.

Заступники керівника структурного підрозділу із статусом юридичної особи публічного права призначаються на посаду та звільняються з посади керівником такого структурного підрозділу відповідно до законодавства про державну службу.

Заступники керівника структурного підрозділу без статусу юридичної особи публічного права призначаються на посаду та звільняються з посади керівником апарату відповідно до законодавства про державну службу.".

3. У Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. N 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 28, ст. 1116; 2017 р., N 76, ст. 2323, N 88, ст. 2698; 2018 р., N 4, ст. 161):

1) абзаци перший - третій пункту 14 замінити абзацами такого змісту:

"14. Конкурс на зайняття посади керівника та заступника керівника територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади та іншого державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя, який утворений як юридична особа публічного права, проводиться у відповідному міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади та іншому державному органі конкурсною комісією, утвореною суб'єктом призначення.

Конкурс на зайняття посади керівника та заступника керівника територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади та іншого державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, який утворений як юридична особа публічного права, проводиться у відповідному територіальному органі міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади та іншого державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя, конкурсною комісією, утвореною керівником такого органу.

Конкурс на зайняття посади керівника апарату облдержадміністрації та керівника структурного підрозділу облдержадміністрації із статусом юридичної особи публічного права проводиться у відповідній облдержадміністрації конкурсною комісією, утвореною головою облдержадміністрації.

Конкурс на зайняття посади керівника апарату Київської міської держадміністрації та керівника структурного підрозділу Київської міської держадміністрації із статусом юридичної особи публічного права проводиться конкурсною комісією, утвореною головою Київської міської держадміністрації.

Конкурс на зайняття посади керівника апарату райдержадміністрації та керівника структурного підрозділу райдержадміністрації із статусом юридичної особи публічного права проводиться у відповідній облдержадміністрації конкурсною комісією, утвореною керівником апарату облдержадміністрації.

Конкурс на зайняття посади керівника апарату районної в м. Києві держадміністрації та керівника структурного підрозділу районної в м. Києві держадміністрації із статусом юридичної особи публічного права проводиться у Київській міській держадміністрації конкурсною комісією, утвореною керівником апарату Київської міської держадміністрації.".

У зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий вважати абзацами сьомим і восьмим;

2) пункт 18 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі проведення конкурсу на зайняття посад, визначених в абзаці третьому - шостому пункту 14 цього Порядку, адміністратор визначається особою, яка утворює відповідні комісії, з числа працівників служби управління персоналом або з числа інших працівників відповідної адміністрації.".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами п'ятим - сьомим;

3) пункт 57 після слів "переможець конкурсу" доповнити словами "та/або другий за результатами конкурсу кандидат".

4. У Порядку присвоєння рангів державних службовців, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. N 306 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 34, ст. 1329; 2017 р., N 59, ст. 1806):

1) абзац чотирнадцятий пункту 4 виключити;

2) пункт 5 після слів "погоджене безпосереднім керівником" доповнити словами ", якщо такий керівник не є суб'єктом призначення.";

3) пункт 6 доповнити абзацом такого змісту:

"У разі коли суб'єкт призначення є безпосереднім керівником державного службовця, рішення про присвоєння достроково чергового рангу державного службовця приймається таким керівником за обґрунтованим поданням служби управління персоналом державного органу, в якому працює відповідний державний службовець.".

5. Пункт 5 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 11.12.2019 р. N 1034)

____________

Опрос