Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Кабинета Министров Украины в связи с принятием Закона Украины "Об электронных доверительных услугах"

КМ Украины
Постановление КМ от 10.05.2018 № 356
действует с 07.11.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 травня 2018 р. N 356

Київ

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про електронні довірчі послуги"

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України "Про електронні довірчі послуги", але не раніше дня її опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 21

 

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 р. N 830 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 27, ст. 1770; 2005 р., N 34, ст. 2046; 2012 р., N 67, ст. 2738, N 96, ст. 3875; 2015 р., N 50, ст. 1601; 2017 р., N 47, ст. 1469; 2018 р., N 2, ст. 73):

1) пункт 30 викласти в такій редакції:

"30. Витяг в електронній формі надається фізичній чи юридичній особі, яку ідентифіковано шляхом використання кваліфікованого електронного підпису чи печатки.";

2) абзац шостий пункту 32 викласти в такій редакції:

"Доступ користувача до Реєстру здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису та застосуванням виключно засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання, сумісного з програмним забезпеченням Реєстру. Користувач самостійно вчиняє дії, пов'язані з отриманням електронних довірчих послуг у кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.".

2. У Регламенті Кабінету Міністрів України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 950 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 54, ст. 2180; 2011 р., N 88, ст. 3199; 2012 р., N 59, ст. 2370; 2017 р., N 69, ст. 2073):

1) абзац другий пункту 1 § 11 викласти в такій редакції:

"власноручний підпис - у разі підписання (візування) оригіналу документа у паперовій формі, кваліфікований електронний підпис - у разі підписання (візування) оригіналу документа в електронній формі. У разі засвідчення відповідності електронної копії документа оригіналу - кваліфікована електронна печатка. При цьому кваліфікований електронний підпис чи печатка створюються за допомогою засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання;";

2) в абзаці третьому пункту 5 § 32 слова "електронного цифрового підпису" замінити словами "кваліфікованого електронного підпису чи печатки";

3) пункт 3 § 49 викласти в такій редакції:

"3. Проект акта та матеріали до нього вносяться до Кабінету Міністрів в електронній формі з використанням системи електронної взаємодії органів виконавчої влади, крім проектів актів, підготовлених у паперовій формі з підстав, передбачених абзацами четвертим - шостим пункту 5 § 32 цього Регламенту. На проект акта, внесений у формі оригіналу електронного документа, накладається кваліфікований електронний підпис керівника державного органу, а на той, що внесений у формі електронної копії оригіналу паперового документа, - кваліфікована електронна печатка.".

3. У Положенні про Міністерство юстиції України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. N 228 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 54, ст. 1455, N 85, ст. 2412; 2016 р., N 42, ст. 1578, N 73, ст. 2463; 2017 р., N 73, ст. 2248):

1) в абзаці другому пункту 1 слова "державну політику з питань банкрутства та використання електронного цифрового підпису, у сфері нотаріату," замінити словами "державну політику з питань банкрутства, у сфері електронних довірчих послуг, нотаріату";

2) у підпункті 7 пункту 3 слова "у сфері електронного цифрового підпису" замінити словами "у сфері електронних довірчих послуг";

3) у пункті 4:

підпункт 75 викласти в такій редакції:

"75) виконує функції центрального засвідчувального органу, а саме:

надає адміністративну послугу шляхом внесення юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які мають намір надавати електронні довірчі послуги, до Довірчого списку, визначеного Законом України "Про електронні довірчі послуги";

погоджує розроблені надавачами електронних довірчих послуг порядки синхронізації часу із Всесвітнім координованим часом (UTC);

погоджує плани припинення діяльності кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг;

приймає та зберігає документовану інформацію, сформовані сертифікати (у тому числі посилені, кваліфіковані) відкритих ключів, реєстри чинних, блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів у разі припинення діяльності кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг;

розглядає пропозиції (зауваження) суб'єктів відносин у сфері електронних довірчих послуг щодо удосконалення державного регулювання сфери електронних довірчих послуг;

надає суб'єктам відносин у сфері електронних довірчих послуг консультації з питань, пов'язаних з наданням електронних довірчих послуг;

інформує контролюючий орган про обставини, які перешкоджають діяльності центрального засвідчувального органу;

проводить оцінку стану розвитку сфери електронних довірчих послуг за результатами проведення аналізу інформації про діяльність надавачів електронних довірчих послуг та засвідчувального центру;

забезпечує взаємне визнання українських та іноземних сертифікатів відкритих ключів та електронних підписів, що використовуються під час надання юридично значущих електронних послуг;

здійснює інші повноваження у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації, визначені законом;";

підпункт 76 викласти в такій редакції:

"76) забезпечує розроблення нормативно-правових актів, норм, стандартів у сфері електронних довірчих послуг, у тому числі для інтероперабельності та технологічної нейтральності національних технічних рішень, а також недопущення їх дискримінації;";

у підпункті 77 слова "у сфері електронного цифрового підпису" замінити словами "у сфері електронних довірчих послуг";

підпункт 78 викласти в такій редакції:

"78) здійснює державне регулювання з питань електронної ідентифікації з використанням електронних довірчих послуг в межах своєї компетенції, визначеної законом;".

4. В абзаці другому пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 р. N 669 "Про реалізацію пілотного проекту у сфері державної реєстрації актів цивільного стану" (Офіційний вісник України, 2015 р., N 54, ст. 1761) слова "електронного цифрового підпису" замінити словами "кваліфікованого електронного підпису".

5. Підпункт 2 пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2015 р. N 890 "Деякі питання забезпечення запровадження електронного сервісу з проставлення апостиля" (Офіційний вісник України, 2015 р., N 90, ст. 3025) викласти в такій редакції:

"2) на електронний документ, який містить візуальне зображення зразка підпису (відцифрований підпис) уповноваженої особи, відповідальної за проставлення апостиля, накладається кваліфікований електронний підпис такої особи та кваліфікована електронна печатка уповноваженого органу згідно з вимогами законодавства у сфері електронних довірчих послуг. При цьому кваліфікований електронний підпис чи печатка створюються за допомогою засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання;".

6. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. N 1057 "Про визначення сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади здійснюють функції технічного регулювання" (Офіційний вісник України, 2015 р., N 102, ст. 3519; 2018 р., N 8, ст. 305) у позиції "Мін'юст" у графі "Сфера діяльності, в якій здійснюються функції технічного регулювання (об'єкти технічних регламентів)" слова "електронний цифровий підпис (у тому числі технічні засоби та системи функціонування інфраструктури відкритих ключів)" замінити словами "кваліфікований електронний підпис та печатка (у тому числі технічні засоби та процеси їх використання у сфері електронних довірчих послуг)".

7. У Порядку розгляду електронної петиції, адресованої Кабінету Міністрів України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р. N 457 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 60, ст. 2051):

1) абзац четвертий пункту 5 викласти в такій редакції:

"Автор (ініціатор) петиції повинен ідентифікуватися на Урядовому порталі або веб-сайті громадського об'єднання за допомогою засобів електронної ідентифікації, що підпадають під схему електронної ідентифікації, затверджену Кабінетом Міністрів України.";

2) абзац третій пункту 8 викласти в такій редакції:

"Громадянин, який бажає представити свою позицію щодо петиції, повинен ідентифікуватися на Урядовому порталі або веб-сайті громадського об'єднання за допомогою засобів електронної ідентифікації, що підпадають під схему електронної ідентифікації, затверджену Кабінетом Міністрів України.".

8. Підпункт 3 пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. N 789 "Про запровадження реалізації пілотного проекту щодо інформування у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 87, ст. 2852; 2017 р., N 100, ст. 3069) викласти в такій редакції:

"3) сервісна послуга з інформування про реєстраційні дії у Державному реєстрі прав щодо поданих заяв у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень надається виключно за умови використання кваліфікованого електронного підпису.".

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 р. N 903 "Про затвердження Порядку акредитації центру сертифікації ключів" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 28, ст. 1884).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. N 1451 "Про затвердження Положення про центральний засвідчувальний орган" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 44, ст. 2893).

3. Пункт 33 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 р. N 1700 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 50, ст. 3324).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. N 1370 "Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. N 1451" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 99, ст. 3426).

5. Пункт 10 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2010 р. N 675 "Деякі питання діяльності Державного комітету з питань науки, інновацій та інформатизації" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 58, ст. 2025).

6. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. N 1022 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 80, ст. 2939).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2011 р. N 1376 "Про внесення змін до Порядку акредитації центру сертифікації ключів" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 1, ст. 31).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2012 р. N 790 "Про внесення змін до Положення про центральний засвідчувальний орган" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 64, ст. 2622).

9. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань подання довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. N 949 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 79, ст. 3200).

10. Пункт 11 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2013 р. N 233 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 28, ст. 955).

____________

Опрос