Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы Совета общественного контроля при Национальной службе здоровья

КМ Украины
Постановление КМ, Положение, Порядок от 28.03.2018 № 271
действует с 18.04.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 березня 2018 р. N 271

Київ

Деякі питання Ради громадського контролю при Національній службі здоров'я

Відповідно до частини четвертої статті 7 Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити такі, що додаються:

Порядок проведення конкурсу з формування Ради громадського контролю при Національній службі здоров'я;

Положення про Раду громадського контролю при Національній службі здоров'я.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ПОРЯДОК
проведення конкурсу з формування Ради громадського контролю при Національній службі здоров'я

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення конкурсу з формування Ради громадського контролю при НСЗУ (далі - Рада) на засадах відкритого та прозорого конкурсу.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Основах законодавства України про охорону здоров'я, Законі України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення", інших законодавчих актах.

3. Рада формується за результатами конкурсу, який проводиться шляхом рейтингового Інтернет-голосування.

4. До складу Ради не можуть входити особи, визначені частиною третьою статті 7 Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення".

5. Для проведення конкурсу з формування Ради (далі - конкурс) Голова НСЗУ розміщує на офіційному веб-сайті НСЗУ оголошення про проведення конкурсу.

6. В оголошенні зазначаються строк подання пропозицій щодо кандидатур для участі в конкурсі та необхідних документів, який не може бути меншим ніж п'ять робочих днів з дня опублікування оголошення, адреса електронної пошти, на яку надсилаються документи для участі в конкурсі, дата і час проведення рейтингового Інтернет-голосування.

7. Пропозиції щодо кандидатур для участі в конкурсі подаються громадськими об'єднаннями, статутна діяльність яких пов'язана із задоволенням та захистом прав і свобод пацієнтів, сприянням розвитку медицини, наданням медичних послуг, обігом лікарських засобів та іншими суспільними відносинами щодо надання медичних послуг (далі - громадські об'єднання).

8. Громадське об'єднання може подати пропозиції щодо не більше ніж трьох кандидатур для участі в конкурсі.

9. Кандидатури для участі в конкурсі повинні відповідати вимогам, зазначеним у пункті 4 цього Порядку.

10. Громадські об'єднання подають шляхом надсилання НСЗУ на зазначену в оголошенні про проведення конкурсу адресу електронної пошти такі документи:

1) рішення керівного органу громадського об'єднання про висування кандидатур для участі в конкурсі;

2) копію статуту громадського об'єднання;

3) копію свідоцтва про реєстрацію громадського об'єднання;

4) заяву кандидата про участь у конкурсі з повідомленням про відсутність визначених Законом України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" обмежень щодо входження до складу Ради;

5) копію документа, що посвідчує особу кандидата;

6) автобіографію кандидата, що містить: прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, відомості про громадянство, освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), про наявність чи відсутність судимості;

7) мотиваційний лист кандидата, в якому викладаються мотиви бути обраним до складу Ради;

8) відомості про контактний номер телефону та адресу електронної пошти кандидата;

9) письмову згоду на обробку персональних даних, а також на оприлюднення копій документів, зазначених у підпунктах 4, 6 і 7 цього пункту.

11. Відповідальність за достовірність даних зазначених у документах передбачених пунктом 10 цього Порядку, несуть громадське об'єднання і кандидат.

12. Подані громадськими об'єднаннями документи (крім документів, зазначених у підпунктах 5, 8 і 9 пункту 10 цього Порядку) розміщуються протягом 24 годин на офіційному веб-сайті НСЗУ.

13. Якщо громадським об'єднанням не подано документи, передбачені пунктом 10 цього Порядку, запропоновані ним кандидатури для участі в конкурсі не допускаються і будь-які документи щодо них на офіційному веб-сайті НСЗУ не розміщуються.

14. Якщо для участі у конкурсі подано пропозиції щодо менше ніж 15 кандидатур, Голова НСЗУ може продовжити строк подання пропозицій та необхідних документів і перенести дату та час проведення рейтингового Інтернет-голосування. Оголошення про таке рішення розміщується на офіційному веб-сайті НСЗУ.

15. Рейтингове Інтернет-голосування проводиться протягом 24 годин через офіційний веб-сайт НСЗУ.

16. Під час участі в рейтинговому Інтернет-голосуванні особа може проголосувати не більше ніж за одного кандидата.

17. Обраними до складу Ради за результатами рейтингового Інтернет-голосування вважаються 15 кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів, а у разі проведення рейтингового Інтернет-голосування для обрання члена Ради замість того члена Ради, повноваження якого достроково припинені, - кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів.

18. У разі набрання однакової кількості голосів кількома кандидатами щодо таких кандидатів проводиться повторне Інтернет-голосування згідно з вимогами, визначеними пунктами 15 - 17 цього Порядку.

19. За результатами конкурсу Голова НСЗУ розміщує на офіційному веб-сайті НСЗУ оголошення про результати рейтингового голосування із зазначенням кількості голосів, поданих за кожного кандидата, а у разі проведення конкурсу для обрання члена Ради замість того члена Ради, повноваження якого достроково припинені, - голосів, поданих для обраного члена Ради, а також подає Кабінетові Міністрів України для затвердження персональний склад Ради.

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду громадського контролю при Національній службі здоров'я

1. Рада громадського контролю при НСЗУ (далі - Рада) утворюється відповідно до Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" для забезпечення прозорості та громадського контролю за діяльністю НСЗУ.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Рада провадить свою діяльність на засадах верховенства права, законності і гласності, неупередженості, вільного волевиявлення та рівноправності членів, відкритості для суспільства, а також невтручання в діяльність НСЗУ, її працівників.

4. Основними завданнями Ради є:

1) здійснення громадського контролю за діяльністю НСЗУ;

2) сприяння взаємодії НСЗУ з громадськими об'єднаннями, іншими інститутами громадянського суспільства у сфері медичного обслуговування населення;

3) забезпечення прозорості діяльності НСЗУ;

4) інформування НСЗУ про громадську думку щодо формування та реалізації державної політики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення та про програму державних гарантій медичного обслуговування населення (далі - програма медичних гарантій).

5. Рада:

1) заслуховує інформацію про діяльність та виконання завдань НСЗУ;

2) розглядає звіти НСЗУ і затверджує свій висновок щодо них;

3) сприяє громадському обговоренню проектів законів та підзаконних нормативно-правових актів щодо діяльності НСЗУ;

4) обговорює із залученням представників громадських об'єднань, засобів масової інформації, громадян питання забезпечення відкритості та прозорості діяльності НСЗУ, запобігання спробам дискредитації НСЗУ та її працівників, готує рекомендації та пропозиції із зазначених питань;

5) висловлює в установленому порядку свою позицію щодо фактів порушення закону, прав і свобод людини і громадянина працівниками НСЗУ;

6) аналізує інформацію щодо запропонованого НСЗУ проекту програми медичних гарантій, тарифів та коригувальних коефіцієнтів, розмірів реімбурсації лікарських засобів та у разі потреби готує відповідні пропозиції;

7) здійснює громадський контроль за витрачанням коштів державного бюджету, розпорядником яких є НСЗУ, а також подає НСЗУ відповідні пропозиції;

8) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності НСЗУ;

9) інформує громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті НСЗУ та в інший прийнятний спосіб;

10) збирає, узагальнює та подає НСЗУ інформацію про пропозиції інститутів громадянського суспільства щодо вирішення питань, які належать до повноважень НСЗУ;

11) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань щодо реалізації державної політики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення;

12) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

6. Рада у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з громадськими об'єднаннями, засобами масової інформації, міжнародними і вітчизняними медичними організаціями та іншими інститутами громадянського суспільства.

7. Формування Ради здійснюється на засадах відкритого та прозорого конкурсу у складі 15 осіб.

8. Члени Ради на першому її засіданні обирають із свого складу простою більшістю голосів голову Ради, а також за пропозицією голови - секретаря Ради.

9. Голова Ради, секретар та інші члени Ради беруть участь у її роботі на громадських засадах на безоплатній основі.

10. Строк повноважень Ради становить два роки.

11. Повноваження члена Ради достроково припиняються у разі:

1) складення повноважень за власним бажанням;

2) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення померлим;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно нього;

4) встановлення факту подання недостовірної інформації для участі у конкурсі з формування складу Ради;

5) виникнення обставин, що виключають можливість перебування особи у складі Ради, передбачених частиною третьою статті 7 Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення";

6) відсутності на двох засіданнях Ради поспіль без поважних причин.

12. У разі дострокового припинення повноважень члена Ради проводиться конкурс для обрання нового члена Ради. Новий член Ради обирається на строк, що залишається до закінчення дворічного строку повноважень Ради.

13. Голова Ради:

1) організовує діяльність Ради;

2) скликає та головує на засіданнях Ради;

3) представляє Раду у взаємовідносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності.

14. Секретар Ради у разі відсутності голови Ради веде її засідання, забезпечує підготовку проектів документів до її засідань, інформування членів Ради про результати виконання прийнятих на засіданнях Ради рішень, а також інформування громадськості про діяльність Ради.

15. Члени Ради:

1) беруть участь у засіданнях Ради та підготовці матеріалів до них;

2) забезпечують за дорученням Ради виконання окремих завдань, що належать до її компетенції.

16. Засідання Ради проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал.

17. Засідання Ради можуть проводитися з ініціативи голови Ради, більшості її членів або за зверненням Голови НСЗУ.

18. Дата проведення засідання Ради узгоджується з головою Ради.

19. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у членів Ради або інших учасників засідання та неможливості у зв'язку з цим брати участь у роботі Ради вони зобов'язані письмово повідомити про це голові Ради. У разі неподання зазначеної інформації відповідні особи несуть відповідальність відповідно до закону.

Про виникнення конфлікту інтересів у членів Ради, секретаря, голови Ради або інших учасників засідання може заявити будь-який учасник засідання. Заява про виникнення конфлікту інтересів у члена Ради, голови Ради або інших учасників засідання додається до протоколу засідання Ради.

У разі неподання інформації про наявність конфлікту інтересів, яка стала відомою після прийняття Радою рішення, таке рішення підлягає перегляду.

20. Засідання Ради є правоможним, якщо на ньому присутні більше половини членів Ради від її складу.

Члени Ради не мають права делегувати свої повноваження щодо участі у засіданнях Ради та право голосу на них іншим особам, у тому числі іншим членам Ради. У разі відсутності члена Ради на засіданні він має право висловити свою позицію у письмовій формі.

Рішення Ради приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради.

У засіданнях Ради на запрошення голови Ради можуть брати участь працівники НСЗУ, посадові особи державних органів, органів місцевого самоврядування, експерти, члени громадських рад інших державних органів та інші особи. Запрошені на засідання Ради особи користуються правом дорадчого голосу.

21. За результатами засідання Ради оформляється протокол, який підписується головою Ради, а у разі відсутності голови Ради - секретарем. У протоколі фіксуються пропозиції та рекомендації Ради щодо розглянутих на відповідному засіданні Ради питань.

Копії протоколів засідань Ради надаються Голові НСЗУ.

22. Організаційне забезпечення діяльності Ради здійснюється головою Ради.

____________

Опрос