Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 16 сентября 2015 г. N 703 и от 12 июля 2017 г. N 522

КМ Украины
Постановление КМ от 04.04.2018 № 252
действует с 06.04.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 квітня 2018 р. N 252

Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. N 703 і від 12 липня 2017 р. N 522

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. N 703 "Деякі питання виконання рішень судів, що гарантовані державою, а також рішень Європейського суду з прав людини" (Офіційний вісник України, 2015 р., N 76, ст. 2505; 2017 р., N 60, ст. 1834) і від 12 липня 2017 р. N 522 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо виконання рішень суду, які гарантовані державою, та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. N 703" (Офіційний вісник України, 2017 р., N 60, ст. 1834) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 67

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. N 703 і від 12 липня 2017 р. N 522

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. N 703:

1) у постанові:

у вступній частині слова і цифри "Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" замінити словами і цифрами "Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік";

у пунктах 1 і 2 слова і цифри ", що виникла станом на 1 січня 2017 р." виключити;

в абзаці другому пункту 5 слова і цифри "починаючи з 1 жовтня 2017 р." замінити словами "у п'ятиденний строк з дня підписання договору з відповідним генеральним агентом";

2) у Порядку реструктуризації заборгованості, що виникла станом на 1 січня 2017 р. за рішеннями судів, виконання яких гарантовано державою, а також за рішеннями Європейського суду з прав людини, прийнятими за наслідками розгляду справ проти України, фінансовими казначейськими векселями, затвердженому зазначеною постановою:

у назві та пункті 1 Порядку слова і цифри ", що виникла станом на 1 січня 2017 р." виключити;

абзац четвертий пункту 2 виключити;

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Мін'юст та Казначейство протягом десяти робочих днів проводять перевірку отриманого від Банку згідно з пунктом 4 цього Порядку реєстру виплат за рішеннями судів щодо наявності підстав для видачі векселів.

Казначейство розраховує суми векселів, необхідні для погашення заборгованості за рішеннями судів, виконання яких гарантовано державою, формує розпорядження на складення і передачу векселів (додаток 3 до цього Порядку), здійснює видачу векселів та передає векселі Банку протягом десяти днів з дати формування розпорядження.

Мін'юст розраховує суми векселів, необхідні для погашення заборгованості за рішеннями Європейського суду з прав людини, відповідно до вимог пункту 11 цього Порядку, формує розпорядження на складення і передачу векселів (додаток 3 до цього Порядку) та протягом трьох робочих днів подає його Казначейству у паперовій та електронній формі.

Казначейство на підставі отриманого від Мін'юсту розпорядження здійснює видачу векселів та передає векселі Банку протягом десяти днів з дати отримання розпорядження.";

пункт 13 викласти в такій редакції:

"13. Векселедержателі можуть використовувати векселі для:

погашення кредиторської заборгованості за згодою відповідних кредиторів-резидентів;

продажу юридичним або фізичним особам - резидентам, здійснення розрахункових операцій у банках;

застави з метою забезпечення виконання зобов'язань перед резидентами;

здійснення інших не заборонених законодавством операцій.";

пункт 15 доповнити новим абзацом першим такого змісту:

"15. Векселі пред'являються до оплати не раніше дати, визначеної на векселі, та не пізніше ніж протягом одного року з дати, зазначеної у ньому.".

У зв'язку з цим абзаци перший і другий вважати відповідно абзацами другим і третім;

пункт 16 викласти в такій редакції:

"16. Банк перевіряє отриманий вексель на відповідність ступеням захисту від підроблення, формує реєстр виплат за векселями за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку та протягом трьох банківських днів передає його Казначейству для перерахування коштів.

Векселі, що надірвані, забруднені, з іншими пошкодженнями, які впливають на встановлення справжності векселя та/або викликають сумніви щодо його справжності, не вносяться Банком до реєстру виплат за векселями, а вилучаються та надсилаються до Казначейства для встановлення справжності.

Після підтвердження Казначейством справжності векселя Банк включає його до реєстру виплат за векселями для подальшої оплати.";

пункт 171 викласти в такій редакції:

"171. Казначейство укладає з Банками відповідні договори, які погоджуються з Мінфіном, передбачивши винагороду за виконання ними функцій генеральних агентів у розмірі 0,3 відсотка суми реструктуризованої заборгованості за рішенням судів, а саме за:

доставку, інкасацію, обслуговування обігу - у розмірі 0,2 відсотка;

оплату фінансових казначейських векселів - у розмірі 0,1 відсотка.";

додатки 3 і 5 до Порядку викласти в редакції, що додається.

2. Підпункт 2 пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо виконання рішень суду, які гарантовані державою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. N 522, викласти в такій редакції:

"2) сплата банкам винагороди за виконання ними функцій генеральних агентів у розмірі 0,3 відсотка суми реструктуризованої заборгованості за рішенням судів (доставка, інкасація, обслуговування обігу - у розмірі 0,2 відсотка; оплата фінансових казначейських векселів - у розмірі 0,1 відсотка) та ведення їх обліку згідно з укладеними договорами;".

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

на складення і передачу векселів ____________________________________________
                                       (найменування банку)
_________________________________________________________________________
(за рішеннями судів, виконання яких гарантовано державою / за рішеннями Європейського суду з прав людини)
від ____________ 20__ р. N ____

Поряд-
ковий номер

Най-
мену-
вання або прізви-
ще, ім'я та по батькові стягу-
вача

Рішення суду (виконавчий документ)

Загаль-
на сума реструк-
туризо-
ваної заборго-
ваності, гривень

Фінансові казначейські векселі, гривень

дата прийня-
ття рішен-
ня (видачі вико-
навчого доку-
мента)

номер рішен-
ня (вико-
нав-
чого доку-
мента)

наймену-
вання
суду (органу,
що видав виконав-
чий доку-
мент)

сума за рішенням суду (виконавчим документом)

фінансовий казначейський вексель 1

фінансовий казначейський вексель 2

фінансовий казначейський вексель 3

фінансовий казначейський вексель 4

фінансовий казначейський вексель 5

фінансовий казначейський вексель 6

фінансовий казначейський вексель 7

разом

загаль-
на сума

сума рес-
трук-
туризо-
ваної забор-
гова-
ності

від-
сотки

загаль-
на сума

сума рес-
трук-
туризо-
ваної забор-
гова-
ності

від-
сотки

загаль-
на сума

сума рес-
трук-
туризо-
ваної забор-
гова-
ності

від-
сотки

загаль-
на сума

сума рес-
трук-
туризо-
ваної забор-
гова-
ності

від-
сотки

загаль-
на сума

сума рес-
трук-
туризо-
ваної забор-
гова-
ності

від-
сотки

загаль-
на сума

сума рес-
трук-
туризо-
ваної забор-
гова-
ності

від-
сотки

загаль-
на сума

сума рес-
трук-
туризо-
ваної забор-
гова-
ності

від-
сотки

загаль-
на сума

сума рес-
трук-
туризо-
ваної забор-
гова-
ності

від-
сотки

назва валю-
ти

сума
(в одини-
цях)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

_________________
(підпис)

___________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Головний бухгалтер

_________________
(підпис)

___________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

М. П.

 

 

РЕЄСТР
виплат за векселями
на ____________ 20__ р.

Порядковий номер

Дата видачі векселя

Номер векселя

Строк платежу за векселем

Сума сплати за векселем, гривень

 

Перший векселедержатель

Останній векселедержатель

Рішення суду (виконавчий документ), відповідно до якого видано вексель

усього

сума реструктуризованої заборгованості

сума відсотків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Керівник

__________________________
(підпис)

___________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

М. П.

 

 

____________

Опрос