Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы Государственной службы качества образования Украины

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 14.03.2018 № 168
редакция действует с 03.12.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 березня 2018 р. N 168

Київ

Деякі питання Державної служби якості освіти України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
від 27 листопада 2019 року N 974

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Державну службу якості освіти України, що додається.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 3 травня 2012 р. N 353 "Про затвердження Порядку державного інспектування навчальних закладів" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 34, ст. 1265);

постанову Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. N 538 "Про затвердження Положення про Державну інспекцію навчальних закладів України" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 85, ст. 2395).

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну службу якості освіти України

1. Державна служба якості освіти України (далі - Служба) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки та який реалізує державну політику у сфері освіти, зокрема з питань забезпечення якості освіти, забезпечення якості освітньої діяльності, здійснення державного нагляду (контролю) за закладами освіти щодо дотримання ними законодавства.

2. Служба у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями Служби є:

1) реалізація державної політики у сфері освіти, зокрема з питань забезпечення якості освіти, забезпечення якості освітньої діяльності, здійснення державного нагляду (контролю) за закладами освіти щодо дотримання ними законодавства, у межах повноважень, передбачених законом;

2) внесення на розгляд Міністра освіти і науки пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері освіти з питань, що належать до компетенції Служби.

4. Служба відповідно до покладених завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх на розгляд Міністра освіти і науки;

2) проводить інституційний аудит закладів освіти;

3) надає рекомендації закладам освіти (крім закладів вищої освіти) щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

4) затверджує за результатами експертизи освітні програми дошкільної та загальної середньої освіти (крім типових і тих, що розроблені на основі типових);

5) проводить моніторинг якості освітньої діяльності та якості освіти у порядку, визначеному законодавством;

6) акредитує громадські фахові об'єднання та інших юридичних осіб, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладів освіти (крім закладів вищої освіти), веде їх реєстр;

7) здійснює у межах повноважень, передбачених законом, державний нагляд (контроль) за діяльністю закладів освіти щодо дотримання ними вимог законодавства про освіту та видає обов'язкові до виконання ними розпорядження щодо усунення виявлених порушень у визначені строки;

8) здійснює за дорученням МОН контроль за дотриманням вимог щодо організації зовнішнього незалежного оцінювання;

9) вивчає роботу органів місцевого самоврядування з реалізації ними освітньої політики в частині забезпечення якості освіти на відповідній території згідно із законом;

10) бере участь в розробленні державних стандартів загальної середньої освіти;

11) здійснює контроль за веденням обліку дітей шкільного віку в частині здійснення структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування повноважень, визначених законом;

12) бере участь у сертифікації педагогічних працівників відповідно до закону;

13) здійснює управління об'єктами державної власності, що належать до сфери її управління;

14) здійснює розгляд звернень громадян з питань, що належать до її компетенції;

15) здійснює міжнародне співробітництво з питань, що належать до її компетенції;

16) здійснює інші повноваження, передбачені законом.

5. Служба з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контролю за їх реалізацією в апараті Служби та її територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління;

2) організовує планово-фінансову роботу в апараті Служби, її територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку;

3) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

4) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил;

5) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави.

6. Служба для виконання покладених на неї завдань має право:

1) залучати в установленому порядку до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів освіти, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками);

2) одержувати безоплатно від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також від громадян та їх об'єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Службу завдань;

3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

4) одержувати під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), інституційного аудиту пояснення, довідки, матеріали, документи та відомості з питань, що виникають під час державного нагляду (контролю), інституційного аудиту у випадках та порядку, визначених законом;

5) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв'язку та іншими технічними засобами.

7. Служба здійснює повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи.

8. Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками і організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами і організаціями.

9. Служба в межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів МОН видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання.

10. Службу очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби.

Комісія з питань вищого корпусу державної служби вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо кандидатури для призначення на посаду Голови Служби за результатами конкурсу відповідно до законодавства про державну службу.

11. Голова Служби:

1) очолює Службу, здійснює керівництво її діяльністю, представляє Службу у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

2) у межах повноважень організовує та контролює виконання в апараті Служби та її територіальних органах Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів міністерств;

3) вносить на розгляд Міністра освіти і науки пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у сфері освіти з питань, що належать до компетенції Служби, зокрема розроблені Службою проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів МОН, а також позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства;

4) подає Міністрові освіти і науки для затвердження плани роботи Служби;

5) забезпечує виконання Службою наказів МОН та доручень Міністра освіти і науки з питань, що належать до сфери діяльності Служби;

6) звітує перед Міністром освіти і науки про виконання планів роботи Служби та покладених на неї завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Служби, її територіальних органів, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

7) розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

8) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Служби;

9) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Служби (якщо інше не передбачено законом);

10) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Служби;

11) вносить Міністрові освіти і науки пропозиції щодо утворення в межах граничної чисельності державних службовців та працівників Служби і коштів, передбачених на її утримання, а також щодо ліквідації, реорганізації Кабінетом Міністрів України територіальних органів Служби, які є юридичними особами публічного права;

12) призначає в установленому порядку на посаду, звільняє з посади керівників територіальних органів Служби;

13) призначає в установленому порядку на посаду, звільняє з посади заступників керівників територіальних органів Служби;

14) утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи, організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників, здійснює в межах своїх повноважень інші функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

15) скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних органів Служби;

16) забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Служби;

17) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, працівників апарату Служби, керівників територіальних органів Служби, присвоює їм ранги державних службовців (якщо інше не передбачено законом);

18) в установленому порядку вносить подання щодо представлення державних службовців та працівників апарату Служби, її територіальних органів до відзначення державними нагородами України;

19) залучає державних службовців та працівників територіальних органів Служби, а за домовленістю з керівниками - державних службовців та працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, закладів освіти, підприємств, установ і організацій до розгляду питань, що належать до компетенції Служби;

20) утворює комісії, робочі та експертні групи;

21) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

22) підписує накази Служби;

23) у межах повноважень дає обов'язкові для виконання державними службовцями і працівниками апарату Служби та її територіальних органів доручення;

24) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є Служба;

25) здійснює інші повноваження, визначені законом.

12. Голова Служби має двох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби за результатами конкурсу відповідно до законодавства про державну службу.

Заступники Голови Служби звільняються з посади Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби відповідно до законодавства про державну службу.

13. Для підготовки рекомендацій щодо виконання завдань у Службі може утворюватись колегія як консультативно-дорадчий орган.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Служби.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в Службі можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Головою Служби.

14. Гранична чисельність державних службовців та працівників Служби затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура апарату Служби затверджується її Головою за погодженням з Міністром освіти і науки.

Штатний розпис та кошторис апарату Служби затверджуються її Головою за погодженням з Мінфіном.

15. Служба є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. N 1399 "Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 7, ст. 246; 2014 р., N 28, ст. 793):

позицію

"ДІНЗ

1"

 

замінити такою позицією:

"Державна служба якості освіти

1".

 

2. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. N 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 29, ст. 814; 2015 р., N 86, ст. 2882):

позицію

"ДІНЗ

40

39"

 

 

замінити такою позицією:

"Державна служба якості освіти

126

113".

 

 

3. Пункт 3 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 27.11.2019 р. N 974)

____________

Опрос