Идет загрузка документа (58 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Методики оценивания фискальных рисков, связанных с деятельностью субъектов хозяйствования государственного сектора экономики

КМ Украины
Постановление КМ, Методика от 11.01.2018 № 7
редакция действует с 14.11.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 січня 2018 р. N 7

Київ

Про затвердження Методики оцінювання фіскальних ризиків, пов'язаних з діяльністю суб'єктів господарювання державного сектору економіки

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 24 квітня 2019 року N 351
,
від 6 листопада 2019 року N 916

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Методику оцінювання фіскальних ризиків, пов'язаних з діяльністю суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 25

 

МЕТОДИКА
оцінювання фіскальних ризиків, пов'язаних з діяльністю суб'єктів господарювання державного сектору економіки

Загальні питання

1. Ця Методика встановлює механізм визначення можливого вартісного впливу фіскальних ризиків від діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки (далі - суб'єкти господарювання) на показники державного бюджету та визначає основні показники, які використовуються для оцінки фіскальних ризиків, пов'язаних з діяльністю суб'єктів господарювання, установлює порядок їх розрахунку за даними фінансової звітності, напрями аналізу діяльності суб'єктів господарювання з метою виявлення об'єктивних і суб'єктивних причин виникнення фіскальних ризиків.

2. Методика застосовується міністерствами, іншими органами виконавчої влади та державними колегіальними органами, які уповноважені виконувати функції з управління об'єктами державної власності (далі - органи управління), під час проведення аналізу фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання та оцінки фіскальних ризиків, пов'язаних з такою діяльністю, з метою мінімізації їх впливу на всі етапи бюджетного процесу.

3. Фіскальними ризиками, пов'язаними з діяльністю суб'єктів господарювання, є можливе відхилення прогнозних показників фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання від запланованого рівня, що може призвести до зменшення надходжень бюджету та/або потребувати додаткових витрат бюджету. Такі ризики виражаються в абсолютних цифрах або у відсотках валового внутрішнього продукту.

4. До фіскальних ризиків, пов'язаних з діяльністю суб'єктів господарювання, належать:

1) зменшення податкових та неподаткових надходжень, зокрема частини чистого прибутку (доходу), що відраховується до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутному капіталі яких є державна власність (порівняно із запланованим обсягом);

2) виконання державою гарантійних зобов'язань у разі неможливості суб'єктів господарювання виконати свої зобов'язання перед кредиторами та перед гарантом;

3) надання додаткової державної допомоги суб'єктам господарювання для покриття збиткової діяльності згідно із Законом України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання";

4) інші ризики, які можуть призводити до фінансових та інших втрат або проблем з ліквідністю суб'єкта господарювання, які тягнуть за собою витрачання централізованих фондів грошових коштів держави.

5. До факторів, які можуть призводити до виникнення фіскальних ризиків, зокрема, належать:

1) прийняття нормативно-правових актів, пов'язаних з діяльністю суб'єктів господарювання, які можуть мати вплив на дохідну та/або видаткову частину державного бюджету;

2) збиткова діяльність суб'єктів господарювання;

3) курсові втрати суб'єктів господарювання, які виникають під час виконання зобов'язань за зовнішньоекономічними договорами або під час здійснення запозичень в іноземній валюті;

4) зниження попиту та відповідно обсягів реалізації товарів, робіт і послуг, які виробляються (надаються) суб'єктами господарювання;

5) квазіфіскальні операції, до яких належать операції, результатом яких є чистий трансферт державних коштів через небюджетні канали;

6) неспроможність отримати суми дебіторської заборгованості або втрата коштів в банках, визнаних Національним банком неплатоспроможними;

7) умовні зобов'язання, взяті на себе суб'єктами господарювання, до яких належать зобов'язання, які були взяті, але строки і суми яких залежать від виникнення невизначених майбутніх подій;

8) неустойки, штрафні санкції;

9) збитки, що настають внаслідок прогалин в системі управління та внутрішнього контролю або через шахрайські дії;

10) негативні наслідки бойових дій, терористичних актів або громадських заворушень, а також природних катастроф та інших обставин непереборної сили;

11) інші фактори.

6. Джерела інформації для аналізу фіскальних ризиків, пов'язаних з діяльністю суб'єктів господарювання, включають:

затверджені в установленому порядку стратегію розвитку та інвестиційний план суб'єкта господарювання на середньострокову перспективу (три - п'ять років);

фінансовий план суб'єктів господарювання на звітний період та звіт про його виконання з пояснювальними записками до них;

фінансову звітність на останню звітну дату поточного року за формою, визначеною Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженим Мінфіном, зокрема баланс (звіт про фінансовий стан) (форма N 1) (з розшифруванням статей балансу, що становлять більше 10 відсотків валюти балансу), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (форма N 2), звіт про рух грошових коштів (форма N 3), звіт про власний капітал (форма N 4);

примітки до річної фінансової звітності (форма N 5), затверджені Мінфіном;

фінансову звітність, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності;

інформацію ДФС про сплату суб'єктами господарювання до державного бюджету податків, зборів та інших платежів, наявність відповідної заборгованості та надміру сплачених платежів;

інформацію Мінекономіки про виконання показників фінансових планів суб'єктів господарювання, підготовлену відповідно до пункту 13 Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого Мінекономіки, та інформацію про ефективність управління об'єктами державної власності, що здійснюється відповідно до Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності та критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2007 р. N 832 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 45, ст. 1839);

(абзац восьмий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 р. N 916)

іншу інформацію, яка отримується відповідно до законодавства.

Методологічні засади проведення оцінки фіскальних ризиків

7. Оцінку фіскальних ризиків, пов'язаних з діяльністю суб'єктів господарювання, проводять органи управління окремо щодо кожного суб'єкта господарювання, що належить до сфери їх управління. Оцінка проводиться органами управління на підставі отриманої від суб'єктів господарювання інформації про фінансово-економічну діяльність згідно з додатком 1.

За результатами проведеної оцінки орган управління подає Мінфіну інформацію про діяльність:

суб'єктів господарювання, що є суб'єктами природних монополій, які належать до сфери його управління;

суб'єктів господарювання, вартість активів яких згідно з даними фінансової звітності за останній звітний рік перевищує 2 млрд. гривень та які належать до сфери його управління;

суб'єктів господарювання, які отримують від держави бюджетну підтримку (субсидії, субвенції, дотації тощо), позики або гарантії та належать до сфери його управління;

суб'єктів господарювання, що належать до сфери його управління та мають 1, 2 і 3-й ранги ризику, розраховані згідно з цією Методикою;

інших суб'єктів господарювання, що належать до сфери його управління та які включені Мінфіном до переліку суб'єктів господарювання, з якими можуть бути пов'язані найбільші фіскальні ризики.

Інформація про діяльність суб'єктів господарювання, зазначених в абзацах третьому - сьомому цього пункту, подається органом управління Мінфіну в паперовому та електронному вигляді згідно з додатками 1 - 7 разом з пояснювальною запискою, яка містить результати аналізу фінансово-господарської діяльності та ризиків, пов'язаних з діяльністю суб'єкта господарювання, які можуть мати вплив на діяльність або фінансові результати суб'єкта господарювання, заходи щодо управління такими ризиками. Наведена інформація готується органом управління на підставі інформації, отриманої від суб'єкта господарювання.

Суб'єкти господарювання, повноваження суб'єкта управління якими або загальних зборів яких (далі - функції з управління) виконує Кабінет Міністрів України, які належать до категорій, визначених в абзацах третьому - сьомому цього пункту, подають Мінфіну інформацію про діяльність згідно з додатками 1 - 7 відповідно до вимог, встановлених абзацом восьмим цього пункту, у строки, визначені пунктом 12 цієї Методики.

У разі виявлення органом управління суб'єктів господарювання, операції (дії) яких можуть впливати на зменшення обсягу доходів та/або збільшення обсягу видатків державного бюджету, та/або на збільшення дефіциту державного бюджету або зростання державного боргу, та якщо такі суб'єкти господарювання не належать до категорій, визначених в абзацах третьому - сьомому цього пункту, уповноважений орган подає Мінфіну інформацію в паперовому та електронному вигляді про таких суб'єктів господарювання згідно з додатками 1 - 7, а також пояснювальну записку відповідно до абзацу восьмого цього пункту.

Пояснювальна записка складається окремо щодо кожного суб'єкта господарювання, визначеного абзацами третім - сьомим, а також абзацами дев'ятим і десятим цього пункту.

8. Орган управління на підставі отриманої від суб'єктів господарювання інформації згідно з додатком 1 визначає ранги ризику, які відображаються у графі 18 додатка 1, використовуючи такі індикатори:

1-й ранг ризику - дуже високий рівень ризику, який встановлюється у разі, коли суб'єкт господарювання має дуже високе боргове навантаження (показник "Важіль чиста заборгованість" є більшим, ніж 5, та збиткова діяльність (чистий збиток) або від'ємне значення показника EBITDA;

2-й ранг ризику - високий рівень ризику, який встановлюється у разі, коли суб'єкт господарювання має високе боргове навантаження (показник "Важіль чиста заборгованість" є більшим, ніж 3) та коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) на рівні менше (або дорівнює) 1;

3-й ранг ризику - значний рівень ризику, який встановлюється у разі, коли суб'єкт господарювання має високе боргове навантаження (показник "Важіль чиста заборгованість" є більшим, ніж 3) та коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) на рівні від 1 до 2 (включаючи 2);

4-й ранг ризику - помірний рівень ризику, який встановлюється у разі, коли суб'єкт господарювання має значення показника "Важіль чиста заборгованість" на рівні більше (або дорівнює) 2;

5-й ранг ризику - низький рівень ризику.

9. Для проведення кількісної оцінки фіскальних ризиків застосовується також сценарний аналіз.

10. Мінфін може проводити коригування рангів ризиків, визначених органами управління згідно з пунктом 8 цієї Методики, за результатами аналізу наданої органами управління та суб'єктами господарювання, функції з управління якими виконує Кабінет Міністрів України, інформації про діяльність суб'єктів господарювання відповідно до пункту 7 цієї Методики та з урахуванням:

фінансових тенденцій та волатильності;

рівня уразливості суб'єкта господарювання до ризику обмінного курсу;

ліквідності суб'єкта господарювання;

параметрів строків погашення заборгованості суб'єкта господарювання;

результатів сценарного аналізу;

інших факторів.

11. З метою визначення основних фіскальних ризиків для бюджету, які виникають від діяльності суб'єктів господарювання, оцінки розміру фіскальних ризиків та вірогідності їх виникнення, визначення політики чи заходів, які варто розглянути з метою мінімізації фіскальних ризиків та визначення обсягу додаткового фіскального простору, необхідного для розміщення будь-яких залишкових фіскальних ризиків після того, як було вжито заходів з мінімізації фіскальних ризиків, органи управління проводять постійну роботу з виявлення та управління ризиками суб'єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, формують регістр фіскальних ризиків, пов'язаних з діяльністю таких суб'єктів господарювання, за формою, наведеною в додатку 4.

12. Органи управління та суб'єкти господарювання, функції з управління якими виконує Кабінет Міністрів України, подають Мінфіну у паперовому та електронному вигляді інформацію згідно з додатками 1 - 7 у строки:

за рік - до 31 березня року, що настає за звітним періодом;

за I, II і III квартали - до 31 травня, 31 серпня та 30 листопада року, що настає за звітним періодом.

Мінфін на основі інформації за звітний рік, отриманої від органів управління та суб'єктів господарювання, функції з управління якими виконує Кабінет Міністрів України, згідно з пунктом 7 цієї Методики, формує та оновлює щороку перелік суб'єктів господарювання, з якими можуть бути пов'язані найбільші фіскальні ризики, та розміщує його на офіційному веб-сайті Міністерства до 30 квітня року, що настає за звітним.

13. ДФС подає щокварталу до 10 числа наступного місяця Мінфіну інформацію про сплату суб'єктами господарювання до державного бюджету податків, зборів та інших платежів, наявну податкову заборгованість, надміру сплачені платежі та розмір отриманих податкових пільг. Зазначена інформація подається в розрізі суб'єктів господарювання, включених до переліку суб'єктів господарювання, з якими можуть бути пов'язані найбільші фіскальні ризики, та платежів.

14. Мінфін має право одержувати від органів управління та суб'єктів господарювання також іншу інформацію, ніж та, що визначена цією Методикою, яка необхідна для проведення оцінки фіскальних ризиків, пов'язаних з діяльністю суб'єктів господарювання.

15. Мінфін на основі отриманої інформації:

проводить аналіз та моніторинг показників діяльності суб'єктів господарювання;

аналізує визначені органами управління розміри ризиків, пов'язані з діяльністю суб'єктів господарювання, їх можливий вплив на показники державного бюджету та заходи з мінімізації таких ризиків з метою їх врахування під час складання та виконання державного бюджету;

надає органам управління та суб'єктам господарювання, функції з управління якими виконує Кабінет Міністрів України, обов'язкові для розгляду пропозиції та рекомендації щодо заходів, яких необхідно вжити з метою мінімізації впливу фіскальних ризиків на показники державного бюджету, а також отримує від зазначених суб'єктів інформацію про розгляд таких пропозицій та рекомендацій і стан їх реалізації;

визначає щороку розмір резерву, необхідного для покриття непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту державного бюджету, пов'язаних з матеріалізацією фіскальних ризиків.

абзац шостий пункту 15 виключено

(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 24.04.2019 р. N 351)

У разі коли за результатами проведеного аналізу Мінфіном виявлені неузгодженості у поданій органом управління та/або суб'єктом господарювання, функції з управління яким виконує Кабінет Міністрів України, інформації про показники діяльності суб'єкта господарювання, Мінфін має право звернутися до органу управління та/або такого суб'єкта господарювання із запитом щодо надання завірених належним чином копій фінансової звітності та письмових пояснень.

16. Мінфін визначає розмір резерву, необхідного для покриття витрат з державного бюджету у разі матеріалізації фіскальних ризиків, з урахуванням вжитих органами управління та суб'єктами господарювання заходів з мінімізації фіскальних ризиків, визначених у додатку 4, а також у пропозиціях та рекомендаціях, наданих Мінфіном згідно з абзацом четвертим пункту 15 цієї Методики.

17. Розмір резерву розраховується на основі визначених органами управління та суб'єктами господарювання, функції з управління якими виконує Кабінет Міністрів України, рангів ризику згідно з пунктом 8 цієї Методики, проведеного коригування рангів ризику відповідно до пункту 10 цієї Методики, ймовірності настання фіскальних ризиків.

Ймовірність настання фіскальних ризиків встановлюється на таких рівнях:

для суб'єктів господарювання, віднесених до 1-го рангу ризику, - 60 відсотків;

для суб'єктів господарювання, віднесених до 2-го рангу ризику, - 30 відсотків;

для суб'єктів господарювання, віднесених до 3-го рангу ризику, - 10 відсотків.

Загальний розмір резерву розраховується за такою формулою:

загальний розмір резерву = (к1 х НБ) + (к2 х НБ) + (к3 х НБ),

де к1 - коефіцієнт 0,6, який застосовується до суб'єктів господарювання, які належать до 1-го рангу ризику та ймовірність настання фіскального ризику для яких становить 60 відсотків;

к2 - коефіцієнт 0,3, який застосовується до суб'єктів господарювання, які належать до 2-го рангу ризику та ймовірність настання фіскального ризику для яких становить 30 відсотків;

к3 - коефіцієнт 0,1, який застосовується до суб'єктів господарювання, які належать до 3-го рангу ризику та ймовірність настання фіскального ризику для яких становить 10 відсотків;

НБ - загальна сума очікуваних наслідків для результатів виконання державного бюджету з урахуванням ризиків, що виникають, пов'язаних з діяльністю суб'єктів господарювання, які належать до 1-го рангу ризику.

НБ розраховується за такою формулою:

  

,

де НЗі - сума непогашеної заборгованості і-го суб'єкта господарювання, що належить до 1-го рангу ризику, перед державним бюджетом;

Зі - сума зобов'язань і-го суб'єкта господарювання, що належить до 1-го рангу ризику, перед державним бюджетом;

п - кількість суб'єктів господарювання, які мають непогашену заборгованість / зобов'язання перед державним бюджетом та належать до 1-го рангу ризику;

НБ - загальна сума очікуваних наслідків для результатів виконання державного бюджету з урахуванням ризиків, що виникають, пов'язаних з діяльністю суб'єктів господарювання, які належать до 2-го рангу ризику.

НБ розраховується за такою формулою:

  

,

де НЗі - сума непогашеної заборгованості і-го суб'єкта господарювання, що належить до 2-го рангу ризику, перед державним бюджетом;

Зі - сума зобов'язань і-го суб'єкта господарювання, що належить до 2-го рангу ризику, перед державним бюджетом;

п - кількість суб'єктів господарювання, які мають непогашену заборгованість / зобов'язання перед державним бюджетом та належать до 2-го рангу ризику;

НБ - загальна сума очікуваних наслідків для результатів виконання державного бюджету з урахуванням ризиків, що виникають, пов'язаних з діяльністю суб'єктів господарювання, які належать до 3-го рангу ризику.

НБ розраховується за такою формулою:

  

,

де НЗі - сума непогашеної заборгованості і-го суб'єкта господарювання, що належить до 3-го рангу ризику, перед державним бюджетом;

Зі - сума зобов'язань і-го суб'єкта господарювання, що належить до 3-го рангу ризику, перед державним бюджетом;

п - кількість суб'єктів господарювання, які мають непогашену заборгованість / зобов'язання перед державним бюджетом та належать до 3-го рангу ризику.

18. До непогашеної заборгованості/зобов'язань суб'єктів господарювання перед державою належить:

розмір непогашеної заборгованості / зобов'язань за кредитами, отриманими під державні гарантії;

розмір непогашеної заборгованості / зобов'язань за кредитами, наданими з державного бюджету.

Інформація про таку заборгованість / зобов'язання суб'єктів господарювання зазначається у додатку 6.

19. Мінфін співпрацює з органами управління та суб'єктами господарювання, функції з управління якими виконує Кабінет Міністрів України, в частині мінімізації впливу фіскальних ризиків, пов'язаних з діяльністю суб'єктів господарювання, на державний бюджет, та за результатами такої співпраці може скоригувати розмір резерву.

 

ІНФОРМАЦІЯ
про фінансово-економічну діяльність суб'єктів господарювання державного сектору економіки за ____ (квартал, рік)

Поряд-
ковий номер

Наймену-
вання суб'єкта господа-
рювання

Код згідно з ЄДРПОУ

Розмір активів, млн. гривень

Розмір власного капіталу, млн. гривень

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), млн. гривень

EBITDA, млн. гривень

Рентабель-
ність EBITDA, відсотків

Чистий фінансовий результат діяльності (прибуток/
збиток), млн. гривень

Рентабель-
ність власного капіталу, відсотків

Чиста заборго-
ваність, млн. гривень

Показник "Важіль чиста заборго-
ваність"

Коефіцієнт поточної ліквідності
(покриття)

Частка власного капіталу

Розмір бюджетного фінансу-
вання (субсидії, субвенції, дотації тощо), млн. гривень

Сума кредитів, наданих з державного бюджету, млн. гривень

Сума кредитів, залучених під державні гарантії, млн. гривень

Ранг ризику

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Примітки: 1. У графах 4 - 18 зазначаються:

фактичні дані за минулий рік, планові та прогнозні дані на поточний рік, дані на плановий рік та прогнозні показники на наступні два роки за плановим окремо в розрізі років;

планові та фактичні показники на звітний квартал та відповідні показники за аналогічний квартал минулого року, а також планові та прогнозні дані на поточний рік щодо суб'єктів господарювання, включених до переліку суб'єктів господарювання, з якими можуть бути пов'язані найбільші фіскальні ризики, який формує та оприлюднює Мінфін.

2. У графі 11 показник "Чиста заборгованість" дорівнює сумі II, III і IV розділів пасиву балансу за вирахуванням рядка 1165 розділу II активу балансу (звіту про фінансовий стан), визначеного Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженим Мінфіном.

3. У графі 12 показник "Важіль чиста заборгованість" розраховується як відношення чистої заборгованості до показника EBITDA.

4. У графі 13 зазначається фактичний (розрахунковий) показник відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 2 березня 2015 р. N 205.

5. У графі 14 показник "Частка власного капіталу" розраховується як відношення власного капіталу (розділ I пасиву балансу) до валюти балансу.

 

ОЦІНКА
фінансового стану суб'єктів господарювання державного сектору економіки за ____ (квартал, рік)

Поряд-
ковий номер

Наймену-
вання суб'єкта госпо-
дарю-
вання

Код згідно з ЄДРПОУ

Загальна сума доходів, млн. гривень

Загальна сума витрат, млн. гривень

Розмір зобов'язань,
млн. гривень

Розмір капітальних інвестицій, млн. гривень

Коефіцієнт фінансової стійкості

Умовні зобов'я-
зання,
млн. гривень

Відносини з бюджетом

Загальна сума коштів, отримана за зовнішньо-
еконо-
мічними договорами,
млн. гривень

Загальна сума коштів, сплачена за зовнішньо-
еконо-
мічними договорами,
млн. гривень

Простро-
чена заборгова-
ність з виплати заробітної плати,
млн. гривень

Простро-
чена кредитор-
ська заборгова-
ність, млн. гривень

Простро-
чена дебітор-
ська заборгова-
ність, млн. гривень

Сума коштів, розміщених на поточних та депозитних рахунках "проблемних" банків,
млн. гривень

усьо-
го

у тому числі опера-
ційні доходи

усьо-
го

у тому числі опера-
ційні витрати

усьо-
го

з них:

усьо-
го

у тому числі незавер-
шені капітальні інвестиції

суми податкової заборгова-
ності, усього, млн. гривень

сплата податків та зборів до бюджету, млн. гривень

відраху-
вання частини чистого прибутку (дивідендів, нарахо-
ваних на державну частку), млн. гривень

довго-
строкові зобов'я-
зання

коротко-
строкові зобов'я-
зання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Примітки: 1. У графах 4 - 14, 16 - 19 зазначаються фактичні дані за минулий рік, планові та прогнозні дані на поточний рік, дані на плановий рік та прогнозні показники на наступні два роки за плановим окремо в розрізі років.

2. У графах 15, 20 - 22 зазначаються дані за минулий рік, поточний рік.

3. У графах 4 - 23 зазначаються планові та фактичні показники на звітний квартал та відповідні показники за аналогічний квартал минулого року, а також планові та прогнозні дані на поточний рік.

4. У графі 13 зазначається фактичний (розрахунковий) показник відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 2 березня 2015 р. N 205.

5. У графі 15 зазначається загальна сума податкової заборгованості суб'єкта господарювання із сплати податків та зборів до державного бюджету (поточна та прострочена), в тому числі заборгованість із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

6. У графі 16 зазначається загальна сума сплати податків та зборів до державного бюджету суб'єктами господарювання, у тому числі сума сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

 

ІНФОРМАЦІЯ
про зобов'язання суб'єктів господарювання державного сектору економіки в іноземній валюті (квартал, рік)*

Порядковий номер

Найменування суб'єкта господарювання

Код згідно з ЄДРПОУ

Діючі фінансові зобов'язання за кредитними договорами

Фінансові витрати

усього

у тому числі короткострокові зобов'язання

у тому числі довгострокові зобов'язання

усього

у тому числі короткострокові зобов'язання

у тому числі довгострокові зобов'язання

сума,
млн. гривень

сума у валюті, визначеній в контракті, тис. одиниць

сума,
млн. гривень

сума у валюті, визначеній в контракті, тис. одиниць

сума,
млн. гривень

сума у валюті, визначеній в контракті, тис. одиниць

сума,
млн. гривень

сума у валюті, визначеній в контракті, тис. одиниць.

сума,
млн. гривень

сума у валюті, визначеній в контракті, тис. одиниць

сума, млн. гривень

сума у валюті, визначеній в контракті, тис. одиниць

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

____________
* Зазначаються:

фактичні дані за минулий рік, планові та прогнозні дані на поточний рік, дані на плановий рік та прогнозні показники на наступні два роки за плановим окремо в розрізі років;

планові та фактичні показники на звітний квартал та відповідні показники за аналогічний квартал минулого року, а також планові та прогнозні дані на поточний рік.

 

РЕГІСТР
фіскальних ризиків, пов'язаних з діяльністю суб'єктів господарювання державного сектору економіки, за ____ (квартал, рік*)

Порядковий номер

Найменування суб'єкта господарювання

Код згідно з ЄДРПОУ

Вид фіскального ризику

Вартісна оцінка впливу (можливого впливу) фіскального ризику на бюджет

Імовірність настання фіскального ризику

Заходи, яких було вжито (буде вжито) органом управління для мінімізації впливу фіскального ризику на бюджет

Пропозиції органу управління щодо зменшення розміру фіскального ризику

Пропозиції органу управління щодо розміщення будь-яких залишкових фіскальних ризиків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

____________
* Під час подання регістру за звітний рік подається регістр за рік, що передує звітному, та регістр на наступні три роки окремо в розрізі років.

Примітки: 1. У графі 4 зазначається вид фіскального ризику згідно з пунктом 4 Методики оцінювання фіскальних ризиків, пов'язаних з діяльністю суб'єктів господарювання державного сектору економіки, та стисло описується зміст ризику.

2. У графі 5 зазначається сума коштів, яка мала вплив (матиме вплив) у звітному періоді (планових періодах) на показники державного бюджету під час здійснення суб'єктами господарювання відповідних операцій (дій), у гривнях та/або у відсотках до валового внутрішнього продукту.

Орган управління самостійно здійснює розрахунок вартісної оцінки впливу (можливого впливу) фіскального ризику на дохідну та/або видаткову частину державного бюджету з урахуванням видів фіскальних ризиків, визначених пунктом 4 Методики оцінювання фіскальних ризиків, пов'язаних з діяльністю суб'єктів господарювання державного сектору економіки.

3. У графі 6 зазначається імовірність настання фіскального ризику у планових періодах (ближче до 10, ближче до 30, до 60 відсотків). У звітному періоді у графі 6 зазначається інформація про матеріалізацію фіскального ризику.

4. У графі 7 зазначаються заходи, яких було вжито (буде вжито) органом управління, спрямовані на мінімізацію впливу фіскального ризику, зменшення вірогідності його виникнення (контроль, стимули, регулювання), підвищенню ефективності фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання та зменшення впливу такої діяльності на показники бюджету.

5. У графі 8 зазначаються пропозиції органу управління щодо зменшення розміру фіскального ризику (або запобігання виникненню фіскального ризику), інструменти політики, ринкові інструменти, зокрема удосконалення планування та здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання, необхідність розроблення або внесення відповідних змін до нормативно-правових актів, інструменти хеджування, страхування тощо.

6. У графі 9 зазначаються пропозиції органу управління щодо визначення обсягу додаткового фіскального простору, необхідного для розміщення будь-яких залишкових фіскальних ризиків після того, як було вжито заходів з мінімізації, формування бюджетних резервів (платежі за очікуваними витратами), фіскальних резервів (покриття залишкового ризику).

 

ІНФОРМАЦІЯ
про діяльність суб'єкта господарювання державного сектору економіки за ____ рік*

Поряд-
ковий номер

Наймену-
вання суб'єкта госпо-
дарю-
вання

Код згідно з ЄДРПОУ

Управлінська незалежність

Держав-
ні гарантії за креди-
тами

Стан-
дартні подат-
кові та регуля-
торні правила

Бенчмаркінг

Структура управління

Вид еконо-
мічної діяль-
ності

Вклю-
чено
 до пере-
ліку об'єктів, що підля-
гають привати-
зації

Вклю-
чено
до пере-
ліку об'єктів,
що не підля-
гають привати-
зації

Інші фактори

Відносини з бюджетом

цінова політика

політика у сфері зайнятості

тільки комерцій-
ні цілі

коефіцієнт рента-
бельнос-
ті діяльності порівняно із середніми показни-
ками за видом еконо-
мічної діяльності

коефіцієнт рента-
бельнос-
ті діяльності порівняно з іншими підприєм-
ствами галузі країн ЄС

акції, які котирую-
ться
на біржі

прове-
дення незалеж-
ного зов-
нішньо-
го аудиту

щорічна звітність

захист прав міно-
ритар-
них акціо-
нерів

розмір

надання бюджет-
ного фінансу-
вання за останні п'ять років

здійсне-
ння виплат з бюджету за гарантова-
ними державою креди-
тами за останні п'ять років

ціни покрива-
ють затрати

субси-
дії

держав-
на служба

ринко-
вий рівень заробіт-
ної плати

наяв-
ність надлиш-
кової штатної чисель-
ності

середньо-
облікова чисель-
ність, осіб

державна частка, відсотків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

____________
* Зазначаються дані за рік, що передує плановому, звітний рік та планові показники на один рік після звітного окремо в розрізі років.

Примітки: 1. У графах 4 - 11, 14 - 17, 19, 20, 23, 24 зазначається "так" чи "ні" з можливим коротким описом суті відповідності.

2. У графі 12 зазначається процентне відхилення коефіцієнта рентабельності діяльності суб'єкта господарювання від середнього показника відповідного виду економічної діяльності.

3. У графі 13 зазначається процентне відхилення коефіцієнта рентабельності діяльності від інших підприємств галузі країн ЄС.

4. У графі 21 зазначається фактичний (розрахунковий) показник відповідно до фінансової звітності.

 

ІНФОРМАЦІЯ
про непогашену заборгованість та зобов'язання суб'єктів господарювання державного сектору економіки перед державним бюджетом станом на*_________

(млн. гривень)

Порядко-
вий номер

Найменування суб'єкта господарювання

Код згідно з ЄДРПОУ

Непогашена заборгованість перед державним бюджетом

Зобов'язання перед державним бюджетом

Загальна сума зобов'язань перед державним бюджетом

Пояснення

усього

у тому числі:

усього

у тому числі:

за кредитами, отриманими під державні гарантії

за кредитами, наданими з державного бюджету

за кредитами, отриманими під державні гарантії

за кредитами, наданими з державного бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

____________
* Зазначаються дані за звітний квартал, рік.

Примітки: 1. У графі 10 зазначається загальна сума непогашеної заборгованості та зобов'язань суб'єкта господарювання перед державним бюджетом (графа 4 + графа 7).

2. У графі 11 надаються пояснення щодо причин виникнення непогашеної заборгованості перед державним бюджетом та щодо заходів, яких вжито суб'єктами господарювання та органом управління для її погашення.

 

КВАЗІФІСКАЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ
суб'єктів господарювання державного сектору економіки за ____ (квартал, рік*)

Порядковий номер

Найменування суб'єкта господарювання

Опис квазіфіскальної операції

Доходи, млн. гривень

Витрати, млн. гривень

1

2

3

4

5

____________
* Зазначаються:

фактичні дані за минулий рік, планові та прогнозні дані на поточний рік, дані на плановий рік та прогнозні показники на наступні два роки за плановим окремо в розрізі років;

планові та фактичні показники на звітний квартал та відповідні показники за аналогічний квартал минулого року, а також планові та прогнозні дані на поточний рік.

____________

Опрос