Идет загрузка документа (2985 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной целевой программы восстановления и развития мира в восточных регионах Украины

КМ Украины
Постановление КМ, Программа от 13.12.2017 № 1071
редакция действует с 06.10.2021

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 грудня 2017 р. N 1071

Київ

Про затвердження Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 27 березня 2019 року N 340
,
від 6 листопада 2019 року N 916
,
від 4 грудня 2019 року N 1065
,
 від 9 вересня 2020 року N 826
,
від 18 серпня 2021 року N 888
,
від 15 вересня 2021 року N 1026

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову програму відновлення та розбудови миру в східних регіонах України (далі - Програма), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади забезпечити виконання Програми в межах коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний бюджетний період, а також за рахунок коштів інших джерел.

3. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади подавати Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій до 1 лютого року, що настає за звітним періодом, інформацію про стан здійснення заходів Програми для її узагальнення і подання до 1 березня Кабінетові Міністрів України та Міністерству економіки.

(пункт 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 15.09.2021 р. N 1026)

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 71

 

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
відновлення та розбудови миру в східних регіонах України

Мета Програми

Метою Програми є відновлення та розбудова миру в східних регіонах України, що передбачає стимулювання соціально-економічного розвитку територіальних громад для підвищення рівня життя населення та соціальної стійкості, стимулювання економічної активності.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Протягом 2014 - 2016 років Кабінетом Міністрів України здійснено ряд першочергових політичних, гуманітарних, соціально-економічних заходів щодо розв'язання проблем, пов'язаних із ситуацією на сході країни. Разом з тим безпрецедентні масштаби проблеми потребують комплексного підходу до її розв'язання, активізації та координації зусиль центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, спрямованих на відновлення соціально-економічної інфраструктури східних регіонів України та розбудову миру шляхом забезпечення соціально-економічного розвитку територіальних громад, підвищення їх спроможності швидко реагувати на гострі кризові ситуації, визначати потреби і пріоритетні завдання, реалізовувати проекти та нівелювати можливі потенційні ризики.

Досягнення поставленої мети може бути забезпечено за допомогою кількох варіантів, що передбачають шляхи та способи розв'язання проблеми.

Перший варіант зумовлює необхідність продовження здійснення заходів відповідно до плану заходів з організації відновлення пошкоджених (зруйнованих) об'єктів соціальної і транспортної інфраструктури, житлового фонду та систем забезпечення життєдіяльності на території Донецької та Луганської областей, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. N 1002.

Недоліками зазначеного варіанта є те, що:

зазначеним планом заходів передбачено створення штабів з організації та відновлення об'єктів соціальної і транспортної інфраструктури, житлового фонду та систем забезпечення життєдіяльності населених пунктів, організовано роботу із складання переліку пошкоджених (зруйнованих) об'єктів соціальної і транспортної інфраструктури, житлового фонду та систем забезпечення життєдіяльності на відповідній території та проектно-кошторисної документації та отримання експертних висновків. На жаль, виконання поточних завдань і заходів мають більш фрагментарний характер, що не виключає ризиків дублювання заходів та знижує ефективність управлінських рішень;

відсутня координація дій, спрямованих на відновлення.

Другий варіант полягає у розв'язанні проблеми програмно-цільовим методом, тобто шляхом виконання Програми, що передбачає здійснення комплексних заходів з відновлення та розбудови миру в східних регіонах України, створення системи інтегрованого управління програмними заходами та моніторингу їх виконання, удосконалення правового, організаційного, оперативного, технічного забезпечення виконання Програми, вироблення механізму консолідації зусиль центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, територіальних громад, громадських об'єднань та міжнародних організацій, що надають міжнародну технічну допомогу для відновлення та розбудови миру в східних регіонах України.

Перевагами такого варіанта є:

дотримання всіма заінтересованими сторонами (державні органи, органи місцевого самоврядування, приватний сектор та громадянське суспільство) визначених Програмою пріоритетів під час планування відновлення та розбудови миру;

забезпечення комплексного підходу до розв'язання проблеми, здійснення ефективного управління та оперативного моніторингу процесів відновлення;

забезпечення координації дій всіх заінтересованих сторін та міжнародної спільноти для підвищення результативності процесів відновлення;

створення умов для соціально-економічного розвитку територіальних громад Донецької, Луганської, Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей.

Другий варіант, що є оптимальним, передбачає модернізацію всіх аспектів життєдіяльності східних регіонів України на засадах сталого розвитку (за економічним, соціальним та екологічним вимірами).

Досягнення мети Програми забезпечуватиметься шляхом виконання програмних заходів за трьома стратегічними компонентами:

відновлення критичної інфраструктури та основних соціальних послуг у таких сферах, як освіта, охорона здоров'я, соціальний захист, об'єкти соціальної інфраструктури, енергетика, транспорт, водопостачання та водовідведення, екологія та охорона навколишнього природного середовища;

економічне відновлення через розвиток спроможностей у сфері місцевого економічного планування, здійснення структурних змін та надання підтримки мікро-, малому і середньому бізнесу, розширення доступу до фінансових послуг, зокрема у сфері кредитування та мікрокредитування; забезпечення розвитку промисловості, будівництва, сільського господарства та інших сфер економічної діяльності на засадах інноваційного розвитку та переведення їх на сучасні технологічні платформи; створення нових насамперед високотехнологічних робочих місць та підвищення рівня зайнятості населення, зростання доходів та забезпечення розширеного відтворення людського потенціалу;

підвищення соціальної стійкості, розбудова миру та громадської безпеки шляхом досягнення соціальної єдності та повернення довіри, сприяння культурному діалогу та вихованню толерантності із залученням всіх верств населення, сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства та різних форм самоорганізованої діяльності громадян, спрямованої на розв'язання проблем, розвитку місцевого самоврядування в контексті децентралізації з метою створення самодостатніх територіальних громад, здатних до саморозвитку, проведення моніторингу ситуації в територіальних громадах щодо вразливості, ризиків та соціальних зв'язків, забезпечення психологічної та соціальної підтримки населення, яке постраждало від збройного конфлікту.

Завдання і заходи

Прогнозні обсяги та джерела фінансування завдань і заходів Програми наведені у додатку 1.

Перелік завдань і заходів з виконання Програми наведено у додатку 2.

Визначення конкретних завдань і заходів здійснювалося з урахуванням їх взаємозв'язаності, повноти та всебічності, логічності викладу, відсутності суперечностей і повторів, узгодженості з іншими програмами.

Процес реалізації Програми передбачає здійснення комплексу заходів із застосуванням підходу, що базується на правах людини, у тому числі з урахуванням гендерних аспектів. Забезпечення економічного зростання передбачено шляхом використання інноваційних механізмів підтримки малого та середнього підприємництва. Визначені ООН принципи розбудови миру є основою для виконання відповідних завдань Програми. Також під час реалізації Програми братимуться до уваги положення Національної доповіді "Цілі сталого розвитку: Україна".

Програма спрямована на розвиток Донецької та Луганської областей, крім населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, а також Дніпропетровської, Запорізької, Харківської області, тобто на територію регіонів, розвиток яких зазнав негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході країни.

Виконання Програми передбачається здійснювати протягом 2017 - 2023 років.

(абзац шостий розділу у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 15.09.2021 р. N 1026)

Очікувані результати виконання Програми, ефективність Програми

Результатом виконання Програми стане зростання темпів соціально-економічного розвитку територіальних громад східних регіонів України.

Відновлення та розбудова миру в східних регіонах України здійснюватимуться за трьома стратегічними напрямами:

відновлення критичної інфраструктури та соціальних послуг в основних сферах;

економічне відновлення;

підвищення соціальної стійкості, розбудова миру та громадської безпеки.

Очікуваними результатами виконання Програми є (показники соціально-економічного стану східних регіонів України наведені у відсотках до попереднього року):

індекс валового внутрішнього регіонального продукту - 103,5;

експорт товарів і послуг - 110,9;

імпорт товарів і послуг - 111,5;

продуктивність праці - 102,7;

рівень безробіття населення (за методологією Міжнародної організації праці) - 8,35.

У результаті здійснення заходів Програми передбачається досягнення до 2023 року основних цільових індикаторів та показників, які відіграють важливу роль у відстеженні процесу відновлення та розвитку регіонів, на які спрямована дія Програми:

протяжність відремонтованих автомобільних доріг - 267,581 кілометра;

протяжність відремонтованих мостів - 188,68 метра;

протяжність збудованої залізничної гілки - 65 кілометрів;

протяжність модернізованих залізничних шляхів - 17 кілометрів;

кількість відремонтованих/реконструйованих об'єктів водопостачання та водовідведення - 100;

обсяг реалізації проекту з удосконалення системи водопостачання та водовідведення м. Маріуполя - 80 відсотків;

площа відновлених зрошувальних систем - 3,71 тис. гектарів;

протяжність побудованих тепломереж - 970 метрів;

кількість новозбудованих котелень - 15;

протяжність реконструйованих та відремонтованих мереж водопостачання та водовідведення - 419,068 кілометра;

кількість проведених навчальних, просвітницьких та інформаційних заходів для підтримки малого та середнього підприємництва - 189;

кількість освітніх закладів з покращеними умовами перебування дітей та педагогів - 217;

площа відремонтованих/реконструйованих закладів освіти - 31284,99 кв. метра;

кількість оновлених об'єктів та закладів у сфері охорони здоров'я - 108;

кількість збудованих або відновлених багатоквартирних будинків та реконструйованих під житло об'єктів - 240;

площа відремонтованих/реконструйованих об'єктів та закладів у сфері соціальних послуг та соціального захисту - 45063,9 кв. метра;

придбання пасажирського рухомого складу (автобусів, тролейбусів) - 166 одиниць;

кількість збудованих/модернізованих об'єктів спортивної інфраструктури - 33;

площа відремонтованих/реконструйованих об'єктів спортивної інфраструктури - 61536,99 кв. метра;

кількість осіб, які пройдуть профорієнтацію та професійне навчання, - 3 тис. осіб;

кількість підготовлених спеціалістів із врегулювання конфліктів - 620 осіб;

кількість психологів, які пройдуть навчання для роботи з різними групами населення, - 150 осіб;

кількість отримувачів послуг центрів підтримки сім'ї в м. Маріуполі Донецької області - 24 тис. осіб;

кількість осіб, позбавлених особистої свободи, щодо яких здійснено фінансування заходів із соціальної реабілітації, - 900 осіб;

кількість постраждалих осіб, будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації, що отримають грошову компенсацію, - 680 осіб;

кількість сімей з числа внутрішньо переміщених осіб, які отримали пільговий іпотечний кредит, - 680 осіб;

кількість житла, придбаного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, - 1098 осіб;

кількість створених/модернізованих сервісних зон на контрольних пунктах в'їзду-виїзду у Донецькій, Луганській областях та тимчасових контрольних пунктах в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення в Херсонській області - 9 одиниць;

кількість придбаних автомобілів з протимінної діяльності - 50;

кількість інформаційних заходів з протимінної діяльності - 200;

рівень забезпечення закладів соціальної інфраструктури Донецької та Луганської областей до широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с - 90 відсотків.

Показники очікуваних результатів виконання Програми визначені у додатку 3.

Оцінка ефективності Програми проводитиметься на підставі проведеного аналізу стану досягнення очікуваних результатів та виконання заходів Програми відповідно до методики оцінки ефективності її виконання, яка затверджується Мінреінтеграції.

(розділ у редакції постанов Кабінету
Міністрів України від 27.03.2019 р. N 340
,
від 15.09.2021 р. N 1026)

Обсяги та джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 17459,308 млн. гривень, у тому числі 7770,822 млн. гривень - за рахунок коштів державного бюджету, 3371,497 млн. гривень - місцевих бюджетів, 6316,989 млн. гривень - за рахунок інших джерел.

(абзац перший розділу у редакції постанов
 Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р. N 340,
від 15.09.2021 р. N 1026)

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів, що передбачаються у державному бюджеті на відповідний рік, коштів місцевих бюджетів, а також за рахунок міжнародної фінансової і технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством.

Додатковим джерелом фінансування завдань та заходів Програми стануть цільові фонди багатьох партнерів, утворені відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння щодо співпраці між Кабінетом Міністрів України, Організацією Об'єднаних Націй та Світовим Банком, підписаного 28 жовтня 2016 року. Фінансування заходів з відновлення за рахунок коштів цільових фондів багатьох партнерів здійснюватиметься на принципах прозорості, відкритості, адресності, узгодженості та спрямованості на питання єдності, стабільності та примирення.

Обсяг видатків на виконання Програми визначається щороку під час складання проектів державного та місцевих бюджетів на відповідний рік з урахуванням їх реальних можливостей.

 

ПАСПОРТ
Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 р. N 892.

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. N 1071.

3. Державний замовник - Мінреінтеграції.

4. Керівник Програми - Віце-прем'єр-міністр України - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

5. Виконавці заходів Програми - Мінреінтеграції, Міндовкілля, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінінфраструктури, МКІП, МОН, МОЗ, Мінрегіон, Мінсоцполітики, Мінцифри, МВС, ДСНС, Національна поліція, НАДС, Держрибагентство, Держводагенство, Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Запорізька, Харківська облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування у зазначених областях, Національна академія аграрних наук, АТ "Українська залізниця", ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання"."

6. Строк виконання Програми - 2017 - 2023 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р. N 340,
від 06.11.2019 р. N 916
,
від 04.12.2019 р. N 1065
,
від 09.09.2020 р. N 826
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 15.09.2021 р. N 1026)

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника
 
 
 

Найменування заходу
 
 

Відповідальний за виконання

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Пріоритетний напрям I. Відновлення критичної інфраструктури та соціальних послуг в основних сферах

Освіта

1. Капітальний ремонт освітніх об'єктів, зокрема відбудова з покращенням в регіонах що постраждали від збройного конфлікту

кількість об'єктів

1

 

1

 

 

 

 

 

1) капітальний ремонт (термомодернізація) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) N 1 "Червона шапочка" Торецької міської ради Донецької області за адресою: м. Торецьк, вул. Терешкової, 6

Мінрегіон

державний бюджет

9,56

 

9,56

 

 

 

 

 

- " -

3

 

3

 

 

 

 

 

2) капітальний ремонт (термомодернізація) трьох дошкільних навчальних закладів (N 3, 4, 5) у м. Кремінній

- " -

- " -

8

 

8

 

 

 

 

 

- " -

3

 

2

1

 

 

 

 

3) реконструкція дошкільних навчальних закладів "Журавушка", "Івушка-2", "Рябінушка" у м. Кремінній та с. Кудряшівка

Мінрегіон

державний бюджет

36,78

 

33,28

3,5

 

 

 

 

виконком Кремінської міськради (за згодою), виконком Кудряшівської сільської ради (за згодою)

місцевий бюджет

1,06

 

0,06

1

 

 

 

 

- " -

2

 

2

 

 

 

 

 

4) капітальний ремонт, зокрема заходи з енергозбереження в загальноосвітніх навчальних закладах у м. Кремінній та с. Варварівка (Кремінська загальноосвітня школа I - III ступеня, вул. І. Франка, 1; Варварівська загальноосвітня школа I - III ступеня, вул. Комсомольська, 8)

Мінрегіон

державний бюджет

6,2

 

6,2

 

 

 

 

 

Кремінська райдержадміністрація

місцевий бюджет

0,31

 

0,31

 

 

 

 

 

- " -

3

 

3

 

 

 

 

 

5) відновлення, термомодернізація та обладнання меблями дошкільних навчальних закладів ("Веселка", "Журавка", "Малятко") у м. Сватовому Луганській області

Мінрегіон

державний бюджет

22,12

 

22,12

 

 

 

 

 

виконком Сватівської міськради (за згодою)

місцевий бюджет

1,1

 

1,1

 

 

 

 

 

кількість об'єктів

1

 

1

 

 

 

 

 

6) капітальний ремонт з утеплення фасаду дошкільного навчального закладу N 6 "Калинка" у м. Новомосковську Дніпропетровської області

Мінрегіон

державний бюджет

4

 

4

 

 

 

 

 

виконком Новомосковської міськради (за згодою)

місцевий бюджет

0,5

 

0,5

 

 

 

 

 

- " -

8

 

3

3

2

 

 

 

7) відновлення закладів освіти мікрорайону "Східний" у м. Маріуполі Донецької області для забезпечення безпечного навчального процесу (загальноосвітні школи N 5, 57, 68, Виноградненська школа; дошкільні навчальні заклади N 42, 47, 160, 165)

виконком Маріупольської міськради (за згодою)

інші джерела

7,607

 

3,71

2,348

1,549

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

8) капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі Мар'їнської загальноосвітньої школи I - III ступеня N 1, Донецька область

Мінрегіон

державний бюджет

27

 

18

9

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

9) капітальний ремонт дошкільного навчального закладу "Червона шапочка" в м. Кураховому Донецької області

Мінрегіон

державний бюджет

11,5

 

11,5

 

 

 

 

 

виконком Курахівської міськради (за згодою)

місцевий бюджет

0,5

 

0,5

 

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

10) капітальний ремонт гімназії "Престиж" у м. Кураховому Донецької області

Мінрегіон

державний бюджет

1,9

 

 

1,9

 

 

 

 

- " -

18*

 

18

 

 

 

 

 

11) облаштування дитячих майданчиків дошкільного навчального закладу м. Сватового Луганської області сучасним, безпечним ігровим та спортивним обладнанням та огорожею згідно із санітарними вимогами та методичними рекомендаціями

Мінрегіон

державний бюджет

2

 

2

 

 

 

 

 

виконком Сватівської міськради (за згодою)

місцевий бюджет

0,2

 

0,2

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

12) проведення робіт з капітального ремонту у Сватівському соціальному центрі розвитку дитини по вул. Макара Жилкіна, 21, м. Сватове Луганської області

Мінрегіон

державний бюджет

5

 

5

 

 

 

 

 

виконком Сватівської міськради (за згодою)

місцевий бюджет

0,5

 

0,5

 

 

 

 

 

- " -

2

 

2

 

 

 

 

 

13) реконструкція огороджувальних конструкцій закладів освіти у м. Попасній Луганської області

Мінрегіон

державний бюджет

8,4

 

8,4

 

 

 

 

 

кількість об'єктів

13*

 

13

 

 

 

 

 

14) капітальний ремонт та реконструкція закладів освіти Попаснянського району Луганської області

Мінрегіон

державний бюджет

42,8

 

42,8

 

 

 

 

 

- " -

2

 

1

1

 

 

 

 

15) реконструкція гаражних боксів для шкільних автобусів навчальних закладів Попаснянського району Луганської області

- " -

- " -

3,4

 

2

1,4

 

 

 

 

- " -

2*

 

2

 

 

 

 

 

16) реконструкція та капітальний ремонт дошкільних навчальних закладів (ясла-садок) Попаснянського району Луганської області

- " -

- " -

2,5

 

2,5

 

 

 

 

 

кількість об'єктів

1

 

1

 

 

 

 

 

17) реконструкція (термомодернізація) будівлі Нижньодуванської загальноосвітньої школи I - III ступеня Сватівської районної ради Луганської області, 92612, Луганська область, Сватівський район, смт Нижня Дуванка, вул. Каштанова, буд. 64 (санація)

Луганська облдержадміністрація

місцевий бюджет

0,6

 

0,6

 

 

 

 

 

Мінрегіон

державний бюджет

5,7

 

5,7

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

18) реконструкція (термомодернізація) будівлі Бондарівської гімназії Марківської райдержадміністрації Луганської області, 92443, Луганська область, Марківський район, с. Бондарівка, вул. Дружби, буд. 53 (санація)

Луганська облдержадміністрація

місцевий бюджет

0,9

 

0,9

 

 

 

 

 

Мінрегіон

державний бюджет

7,9

 

7,9

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

19) реконструкція (термомодернізація) будівлі середньої загальноосвітньої школи I - III ступеня N 10 м. Сєвєродонецька Луганської області, 93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульв. Дружби народів, буд. 47 (санація)

Луганська облдержадміністрація

місцевий бюджет

0,6

 

0,6

 

 

 

 

 

Мінрегіон

державний бюджет

5,5

 

5,5

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

20) реконструкція (термомодернізація) будівлі середньої загальноосвітньої школи I - III ступеня N 13 м. Сєвєродонецька Луганської області, 93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, буд. 19 (санація)

Луганська облдержадміністрація

місцевий бюджет

0,9

 

0,9

 

 

 

 

 

Мінрегіон

державний бюджет

7,7

 

7,7

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

21) реконструкція (термомодернізація) будівлі середньої загальноосвітньої школи I - III ступеня N 5 м. Сєвєродонецька Луганської області, 93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Хіміків, буд. 18 (санація)

Луганська облдержадміністрація

місцевий бюджет

1

 

1

 

 

 

 

 

Мінрегіон

державний бюджет

8,6

 

8,6

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

22) реконструкція (термомодернізація) будівлі Лисичанської загальноосвітньої школи I - III ступеня N 14 Лисичанської міської ради Луганської області, 93100, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Гарибальді, буд. 13 (санація)

Луганська облдержадміністрація

місцевий бюджет

1,3

 

1,3

 

 

 

 

 

Мінрегіон

державний бюджет

12,1

 

12,1

 

 

 

 

 

кількість об'єктів

1

 

 

1

 

 

 

 

23) капітальний ремонт будівель та зовнішніх мереж комунального закладу "Луганський обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії"

Луганська облдержадміністрація

місцевий бюджет

3,1

 

1,1

2

 

 

 

 

Мінрегіон

державний бюджет

23

 

5

18

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

24) реконструкція стадіону комунального закладу "Луганський обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії"

Луганська облдержадміністрація

місцевий бюджет

7,1

 

6,5

0,6

 

 

 

 

Мінрегіон

державний бюджет

15,6

 

5,8

9,8

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

25) капітальний ремонт будівель комунального закладу "Сєвєродонецька обласна загальноосвітня школа-інтернат I - III ступеня", розташованого за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Донецька, 1

Луганська облдержадміністрація

місцевий бюджет

5,3

 

1,8

3,5

 

 

 

 

Мінрегіон

державний бюджет

38,2

 

7

31,2

 

 

 

 

- " -

3

 

 

3

 

 

 

 

26) створення єдиного освітнього простору Чмирівської об'єднаної територіальної громади як шлях до забезпечення якісних та доступних освітніх послуг у громаді

Чмирівська об'єднана територіальна громада

місцевий бюджет

2,6

 

1,4

1,2

 

 

 

 

Мінрегіон

державний бюджет

22,3

 

9,4

12,9

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

27) заміна вікон (віконних блоків) у навчальному корпусі, виробничих майстернях та гуртожитку ліцею, розташованих за адресою: Луганська область, Старобільський район, м. Старобільськ, квартал Ватутіна, 9

Луганська облдержадміністрація

місцевий бюджет

1,5

 

1,5

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

28) капітальний ремонт Красноріченської загальноосвітної школи I - III ступеня Кремінської районної ради, розташованої за адресою: Луганська область, Кремінський район, смт Красноріченське, квартал Верстатобудівників, 5

Кремінська райдержадміністрація

місцевий бюджет

1,5

 

1,5

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

29) капітальний ремонт будівлі навчально-виховного комплексу "Новокраснянська загальноосвітня школа I - III ступенів - дошкільний навчальний заклад Кремінської районної ради", розташованого за адресою: Луганська область, Кремінський район, с. Новокраснянка, вул. Центральна, 81а

Кремінська райдержадміністрація

місцевий бюджет

1,5

 

1,5

 

 

 

 

 

загальна площа, кв. метрів

3512,2

 

3512,2

 

 

 

 

 

30) капітальний ремонт центру дитячої та юнацької творчості відділу освіти Добропільської міської ради мікрорайону Молодіжного, 22а, у м. Добропіллі

виконком Добропільської міської ради

місцевий бюджет

0,288

 

0,288

 

 

 

 

 

Мінрегіон

державний бюджет

2,592

 

2,592

 

 

 

 

 

загальна площа, кв. метрів

8711,8

 

8711,8

 

 

 

 

 

31) капітальний ремонт будівлі з використанням заходів термомодернізації Дружківської гімназії "Інтелект" Дружківської міської ради по вул. Космонавтів, 16, у м. Дружківці Донецької області

виконком Дружківської міської ради

місцевий бюджет

1,116

 

1,116

 

 

 

 

 

Мінрегіон

державний бюджет

10,04

 

10,04

 

 

 

 

 

- " -

960

 

960

 

 

 

 

 

32) капітальний ремонт дитячого садка Бердянської сільської ради Мангушського району по вул. Молодіжній, 21а, в с. Бердянське Донецької області

Мангушська райдержадміністрація

місцевий бюджет

0,053

 

0,053

 

 

 

 

 

Мінрегіон

державний бюджет

0,47

 

0,47

 

 

 

 

 

- " -

1662

 

1662

 

 

 

 

 

33) реконструкція будівлі Краматорського дошкільного дитячого будинку N 3 "Гайок" по вул. Бульварній, 17а, в м. Слов'янську Донецької області

Донецька облдержадміністрація

місцевий бюджет

7,495

 

7,495

 

 

 

 

 

Мінрегіон

державний бюджет

22,485

 

22,485

 

 

 

 

 

- " -

2736,5

 

2736,5

 

 

 

 

 

34) капітальний ремонт загальноосвітньої школи I - III ступеня по вул. Степовій, 1а, в с. Малинівка Слов'янського району Донецької області

виконком Миколаївської міської ради

місцевий бюджет

0,151

 

0,151

 

 

 

 

 

Мінрегіон

державний бюджет

1,354

 

1,351

 

 

 

 

 

- " -

1925

 

1925

 

 

 

 

 

35) капітальний ремонт дошкільного закладу N 59 "Червона квіточка" по вул. 60 років Жовтня, 3а, в м. Соледарі Донецької області

виконком Соледарської міської ради

місцевий бюджет

0,212

 

0,212

 

 

 

 

 

Мінрегіон

державний бюджет

1,902

 

1,902

 

 

 

 

 

- " -

2852,35

 

2852,35

 

 

 

 

 

36) капітальний ремонт навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа I - III ступеня N 7 - дошкільний навчальний заклад" Добропільської міської ради по вул. Саратовській, 29, в м. Добропіллі Донецької області

виконком Добропільської міської ради

місцевий бюджет

0,819

 

0,819

 

 

 

 

 

Мінрегіон

державний бюджет

7,376

 

7,376

 

 

 

 

 

- " -

1265

 

1265

 

 

 

 

 

37) реконструкція будівлі дитячого садка "Сніжинка" по вул. Мічуріна, 34, у м. Новогродівці Донецької області - реконструкція під центр розвитку дитини

виконком Новогродівської міської ради

місцевий бюджет

0,889

 

0,889

 

 

 

 

 

Мінрегіон

державний бюджет

7,714

 

7,714

 

 

 

 

 

- " -
 

3630,4
 

 
 

3630,4
 

 
 

 
 

 

 

 

38) реконструкція будівлі дошкільного закладу N 17 "Орлятко" по вул. Преображенській, 26а, в м. Соледарі

виконком Соледарської міської ради

місцевий бюджет

0,259

 

0,259

 

 

 

 

 

Мінрегіон

державний бюджет

2,328

 

2,328

 

 

 

 

 

- " -

4029,7

 

4029,7

 

 

 

 

 

39) капітальний ремонт, облаштування кабінетів загальноосвітньої школи I - III ступеня N 17 Добропільської міської ради по вул. Комсомольській, 5, в смт Новодонецьке, м. Добропілля, Донецької області

виконком Добропільської міської ради

місцевий бюджет

2,62

 

2,62

 

 

 

 

 

Мінрегіон

державний бюджет

23,578

 

23,578

 

 

 

 

 

кількість об'єктів

1

 

 

1

 

 

 

 

40) будівля загальноосвітньої школи I - III ступеня N 1, м. Волноваха -капітальний ремонт (термомодернізація)

Донецька облдержадміністрація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінрегіон

державний бюджет

4,48

 

1,34

3,14

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

41) термомодернізація та термосанація будівлі Волноваської загальноосвітньої школи
I - III ступеня N 3 за адресою: Донецька область, м. Волноваха, вул. Урицького, 8

- " -

- " -

6,77

 

2,03

4,74

 

 

 

 

- " -

10

 

 

10

 

 

 

 

42) капітальний ремонт (термомодернізація) шляхом встановлення енергозберігаючих віконних конструкцій у будівлях Валер'янівської, Краснівської, Бугаської, Гранітненської, Старогнатівської, Донської, Новотроїцької, Рівнопільської, Волноваської N 7, Миколаївської загальноосвітніх шкіл Волноваського району

- " -

- " -

17,69

 

5,31

12,38

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

43) реконструкція будівлі Артемівського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа I - III ступеня N 11 ім. Артема - багатопрофільний ліцей" Артемівської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 22

- " -

- " -

35,8

 

35,8

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

44) реконструкція будівлі Артемівської загальноосвітньої школи I - III ступеня N 12 Артемівської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: м. Бахмут, вул. Леваневського, 111

- " -

- " -

24,98

 

24,98

 

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

45) капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі Добропільської загальноосвітньої школи I - III ступеня за адресою: Донецька область, Добропільський район, с. Добропілля, вул. Шкільна, 30

- " -

- " -

10,59

 

3,18

7,41

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

46) капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі Світлівської загальноосвітньої школи I - III ступеня за адресою: Донецька область, Добропільський район, с-ще Світле, вул. Шкільна, 19а

- " -

- " -

6,53

 

1,96

4,57

 

 

 

 

кількість об'єктів

1

 

 

1

 

 

 

 

47) Олександро-Калинівська загальноосвітня школа I - III ступеня по вул. Крупської, 7, у с. Олександро-Калинове Костянтинівського району - капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи)

Донецька облдержадміністрація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінрегіон

державний бюджет

9,94

 

2,98

6,96

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

48) Степанівська загальноосвітня школа I - III ступеня по вул. Шкільній, 1, у с. Артема Костянтинівського району Донецької області - капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи)

- " -

- " -

8,12

 

2,44

5,68

 

 

 

 

- " -

31

 

 

31

 

 

 

 

49) капітальний ремонт (термомодернізація) будівель дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл у м. Краматорську (загальноосвітня школа N 4 по вул. Двірцевій, 48а, дошкільний навчальний заклад N 5 по вул. Хрустальній, 1, дошкільний навчальний заклад N 6 по вул. О. Вишні, 19а, дошкільний навчальний заклад N 8 по бульв. Краматорському, 22а, дошкільний навчальний заклад N 34 по вул. Катеринича, 34а, дошкільний навчальний заклад N 51 по вул. Горького (Конрада Гампера), 4, дошкільний навчальний заклад N 60 по вул. Шкадінова (Академічній), 86а, дошкільний навчальний заклад N 82 по вул. Дніпропетровській (Дніпровській), 6а, дошкільний навчальний заклад N 84 по вул. Двірцевій, 57, дошкільний навчальний заклад N 87 по вул. Бєлгородській, 59, дошкільний навчальний заклад N 97 по вул. Бикова, 7а, загальноосвітня школа I - III ступеня N 2 по вул. О. Вишні, 15, загальноосвітня школа I - III ступеня N 8 по вул. Двірцевій, 57а, загальноосвітня школа I - III ступеня N 9 по бульв. Краматорському, 17, загальноосвітня школа I - III ступеня N 10 по вул. Хабаровській, 40а, загальноосвітня школа I - III ступеня N 17 по вул. 12 Грудня, 80, загальноосвітня школа I - III ступеня N 25 по вул. Б. Хмельницького, 25, загальноосвітня школа I - III ступеня N 26 по вул. Ульянівській (Софієвській), 128, загальноосвітня школа I - III ступеня N 33 по вул. Білгородській, 95, загальноосвітня школа I - III ступеня N 18 по вул. О. Кошового, 18, загальноосвітня школа I - III ступеня N 23 по вул. Калініна (Михайла Горяйнова), 45а, дошкільний навчальний заклад N 71 по бульв. Краматорському, 18а, загальноосвітня школа N 5, дошкільний навчальний заклад N 53 по вул. В. Стуса, 61, дошкільний навчальний заклад N 64 по вул. Парковій, 32а, дошкільний навчальний заклад N 92 по вул. Кирилкіна, 28а, дошкільний навчальний заклад N 96 по вул. Бикова, 4а, загальноосвітня школа I - III ступеня N 3 по вул. Н. Курченко, 19, загальноосвітня школа I - III ступеня N 19 по вул. О. Кобилянської, 1, загальноосвітня школа I - III ступеня N 31 по вул. Катерини Білокур, 14, загальноосвітня школа I - III ступеня N 32 по вул. Волгодонській, 22)

- " -

- " -

264,66

 

79,42

185,24

 

 

 

 

кількість об'єктів

1

 

 

1

 

 

 

 

50) капітальний ремонт із здійсненням заходів щодо термомодернізації будівлі загальноосвітньої школи N 3 у м. Лимані

Донецька облдержадміністрація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінрегіон

державний бюджет

13,26

 

3,98

9,28

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

51) реконструкція із здійсненням заходів щодо термомодернізації будівлі загальноосвітньої школи N 2 у м. Лимані (коригування)

- " -

- " -

38,85

 

11,66

27,19

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

52) капітальний ремонт із здійсненням заходів щодо термомодернізації будівлі загальноосвітньої школи I - III ступеня N 4 у м. Лимані

- " -

- " -

23,59

 

7,08

16,51

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

53) капітальний ремонт будівлі Мангушської загальноосвітньої школи I - III ступеня N 2 за адресою: вул. Мурзи, 8, смт Мангуш Донецької області

- " -

- " -

15,21

 

4,56

10,65

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

54) капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі "Павлівська загальноосвітня школа I - III ступеня Мар'їнської районної ради Донецької області" за адресою: Донецька область, Мар'їнський район, с. Павлівка, вул. Леніна, 73

- " -

- " -

7,13

 

2,14

4,99

 

 

 

 

кількість об'єктів

1

 

 

1

 

 

 

 

55) капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі Галицинівської загальноосвітньої школи I - III ступеня Мар'їнської районної ради Донецької області за адресою: Донецька область, Мар'їнський район, с. Галицинівка, вул. Середи, 1а

Донецька облдержадміністрація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінрегіон

державний бюджет

4,61

 

1,38

3,23

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

56) капітальний ремонт, утеплення фасаду загальноосвітньої школи N 17 Мирноградської (Димитровської) міської ради, вул. Карбишева, 2, м. Мирноград Донецької області

- " -

- " -

3,5

 

3,5

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

57) капітальний ремонт, утеплення фасаду загальноосвітньої школи N 10 Мирноградської (Димитровської) міської ради, мікрорайон Молодіжний, 27а, м. Мирноград Донецької області

- " -

- " -

2,27

 

2,27

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

58) капітальний ремонт, утеплення фасаду загальноосвітньої школи N 6 Мирноградської (Димитровської) міської ради, мікрорайон Західний, 79а, м. Мирноград Донецької області

- " -

- " -

3,34

 

3,34

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

59) капітальний ремонт, заміна вікон та дверей, утеплення фасадів та покрівлі будівлі загальноосвітньої школи I - III ступеня N 8 Мирноградської (Димитровської) міської ради, пров. Різдва
Христового, 3, м. Мирноград Донецької області (коригування)

- " -

- " -

11,62

 

11,62

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

60) капітальний ремонт, заміна вікон та дверей, утеплення фасадів та покрівлі будівлі загальноосвітньої школи I - III ступеня N 5 Мирноградської (Димитровської) міської ради, мікрорайон Молодіжний, 56, м. Мирноград Донецької області (коригування)

- " -

- " -

11,06

 

11,06

 

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

61) Володарська гімназія "Софія" із загальноосвітньою школою I ступеня N 2 по вул. Советській, 23, у смт Володарське - капітальний ремонт (термомодернізація)

- " -

- " -

26,78

 

8,04

18,74

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

62) капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу "Володарська районна музична школа імені Д. К. Патричі"

- " -

- " -

1,4

 

1,4

 

 

 

 

 

кількість об'єктів

1

 

1

 

 

 

 

 

63) капітальний ремонт загальноосвітньої школи I - III ступеня с. Петрівка Друга, Олександрівський район. Заміна вікон та дверей (молоткових), заміна опалювальної системи

Донецька облдержадміністрація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінрегіон

державний бюджет

2,32

 

2,32

 

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

64) реконструкція загальноосвітньої школи I-II ступеня N 6 під навчально-виховний комплекс N 3 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Таманова, 22а

- " -

- " -

65,06

 

19,52

45,54

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

65) реконструкція загальноосвітньої школи I - III ступеня N 4 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Таманова, 16

- " -

- " -

53,05

 

15,92

37,13

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

66) реконструкція Родинської загальноосвітньої школи I - III ступеня N 8 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: 85311, Донецька область, м. Родинське, вул. Перемоги, 6

- " -

- " -

66

 

19,8

46,2

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

67) реконструкція Родинської загальноосвітньої школи I - III ступеня N 35 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: 85310, Донецька область, м. Родинське, вул. Шахтарська, 19

- " -

- " -

51,32

 

15,4

35,92

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

68) капітальний ремонт опорного закладу "Торецька загальноосвітня школа I - III ступеня N 6" м. Торецька Донецької області, утеплення фасадів та покрівлі будівлі, заміна вікон та дверей по вул. Маяковського, 15, у м. Торецьку

- " -

- " -

20,18

 

6,05

14,13

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

69) капітальний ремонт дитячого садка N 39 "Кульбабка", розташованого за адресою: вул. Польова, 37, м. Бахмут Донецької області

- " -

- " -

8,12

 

8,12

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

70) капітальний ремонт дитячого садка N 56 "Гусельки", розташованого за адресою: вул. Некрасова, 40, м. Бахмут Донецької області

- " -

- " -

8,15

 

8,15

 

 

 

 

 

кількість об'єктів

1

 

 

1

 

 

 

 

71) заходи з енергозбереження, капітальний ремонт комунального дошкільного навчального закладу загального розвитку "Ясла-садок N 110 "Світлячок" за адресою: вул. Бахчиванджи, 13а, у Центральному районі м. Маріуполя

Донецька облдержадміністрація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінрегіон

державний бюджет

27,1

 

8,13

18,97

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

72) заходи з енергозбереження, капітальний ремонт комунального дошкільного навчального закладу загального розвитку "Ясла-садок N 114 "Калинонька" за адресою: вул. Волгоградська, 6, у Лівобережному районі м. Маріуполя

- " -

- " -

23,62

 

7,09

16,53

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

73) заходи з енергозбереження, капітальний ремонт комунального закладу "Маріупольський міський навчально-виховний комплекс "Гімназія-школа N 27 Маріупольської міської ради Донецької області" за адресою: вул. Троїцька, 56, у Центральному районі м. Маріуполя

- " -

- " -

34,5

 

10,35

24,15

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

74) реконструкція південно-західного корпусу дошкільного навчального закладу N 4 "Іскринка" Мирноградської (Димитровської) міської ради за адресою: м. Мирноград (Димитров), мікрорайон Молодіжний, 50а

- " -

- " -

4,31

 

4,31

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

75) реконструкція корпусу будівлі дошкільного навчального закладу N 9 "Ромашка", мікрорайон Західний, 56а, м. Мирноград (Димитров), Донецька область

- " -

- " -

3,86

 

3,86

 

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

76) капітальний ремонт, термомодернізація будівлі дошкільного навчального закладу N 5 "Ластівка", с. Камишувате Першотравневого району Донецької області

- " -

- " -

7,86

 

2,36

5,5

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

77) капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі Мар'їнського дошкільного навчального закладу N 56 "Золотий ключик" за адресою: Донецька область, м. Мар'їнка, вул. Заводська, 14

- " -

- " -

5,81

 

1,74

4,07

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

78) капітальний ремонт дошкільного навчального закладу N 49 "Кріпиш" за адресою: вул Ювілейна, 93, м. Бахмут Донецької області (коригування)

- " -

- " -

13,96

 

13,96

 

 

 

 

 

кількість об'єктів

1

 

1

 

 

 

 

 

79) капітальний ремонт шатрової покрівлі дошкільного навчального закладу N 54 "Світлячок" по вул. Визволителів Донбасу, 19, у м. Бахмуті Донецької області

Донецька облдержадміністрація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінрегіон

державний бюджет

0,08

 

0,08

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

80) капітальний ремонт приміщення комунальної дитячо-юнацької спортивної школи N 1, розташованої за адресою: вул. Незалежності, 75, у м. Бахмуті Донецької області

Донецька облдержадміністрація

місцевий бюджет

0,52

 

0,52

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

81) придбання приладдя, матеріалів та обладнання для загальноосвітньої школи I - III ступеня N 3 м. Вугледара Донецької області

- " -

- " -

0,97

 

0,97

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

82) капітальний ремонт приміщень, внутрішніх і зовнішніх мереж, облаштування території Вугледарського навчально-виховного комплексу "Мрія" (загальноосвітня школа I - III ступеня - дошкільний навчальний заклад) за адресою: Донецька область, м. Вугледар, вул. Миру, 2 (опорна школа)

- " -

- " -

19,45

 

19,45

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

83) реконструкція навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа I ступеня - гімназія" Мирноградської міської ради Донецької області за адресою: Донецька область, м. Мирноград, мікрорайон Восточний, 24 (коригування), та закупівля обладнання та меблів для навчально-виховного комплексу

- " -

- " -

42,08

 

42,08

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

84) реконструкція будівлі початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу музичної школи, розташованої за адресою: мікрорайон Східний, 24а, м. Мирноград Донецької області

- " -

- " -

3,74

 

3,74

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

85) капітальний ремонт Добропільського навчально-виховного комплексу "Спеціалізована школа I - III ступеня N 4 з поглибленим вивченням окремих предметів - дошкільний навчальний заклад" за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Першотравнева, 73, з термомодернізацією фасадів та даху будівлі та придбанням приладдя, матеріалів та обладнання

- " -

- " -

36,85

 

36,85

 

 

 

 

 

кількість об'єктів

1

 

1

 

 

 

 

 

86) капітальний ремонт будівлі та інженерних мереж дошкільного закладу "Берізка" Дружківської міської ради, розташованого за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул. Рибіна, 2 (коригування)

Донецька облдержадміністрація

місцевий бюджет

2,79

 

2,79

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

87) капітальний ремонт будівлі, реконструкція покрівлі, придбання приладдя, матеріалів та обладнання та благоустрій Дружківської загальноосвітньої школи I - III ступеня N 17 Дружківської міської ради Донецької області, м. Дружківка (коригування)

- " -

- " -

4,51

 

4,51

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

88) капітальний ремонт (заміна вікон та вхідних дверей) та утеплення фасадів у будівлі Костянтинівської спеціалізованої загальноосвітньої школи I - III ступеня N 6 з поглибленим вивченням окремих предметів Костянтинівської міської ради за адресою: вул. 6 Вересня, 79, м. Костянтинівка Донецької області

- " -

- " -

11,44

 

11,44

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

89) капітальний ремонт (заміна вікон та дверей, утеплення фасадів та покрівлі) будівлі Костянтинівського дошкільного навчального закладу N 31 "Мир" Костянтинівської міської ради Донецької області, м. Костянтинівка, вул. Європейська, 50

- " -

- " -

3,4

 

3,4

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

90) капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі дошкільного навчального закладу N 23 "Усмішка" Костянтинівської міської ради по вул. Партизанській, 15, у м. Костянтинівка Донецької області

- " -

- " -

1,99

 

1,99

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

91) реконструкція та капітальний ремонт Костянтинівської загальноосвітньої школи I - III ступеня N 1 Костянтинівської міської ради за адресою: вул. Європейська, 58, з проведенням робіт з ремонту даху в будівлі, ремонту та заміни вікон та вхідних дверей, утеплення фасадів та покрівлі, капітального ремонту системи опалення, а також придбання приладдя, матеріалів та обладнання

- " -

- " -

31,55

 

31,55

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

92) створення належних умов у Костянтинівській загальноосвітній школі I - III ступеня N 1 Костянтинівської міської ради за адресою: вул. Європейська, 58, шляхом проведення капітального ремонту та реконструкції комплексного спортивного майданчика з благоустроєм території, капітального ремонту та реконструкції басейну, реконструкції їдальні з прибудовою

- " -

- " -

23,49

 

23,49

 

 

 

 

 

кількість об'єктів

1

 

1

 

 

 

 

 

93) капітальний ремонт будівлі Краматорської української гімназії з благоустроєм території та придбанням сучасного обладнання та меблів

Донецька облдержадміністрація

місцевий бюджет

58,96

 

58,96

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

94) капітальний ремонт будівлі Центру позашкільної роботи з оновленням матеріально-технічної бази за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Паркова, 12а (коригування)

- " -

- " -

10,97

 

10,97

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

95) реконструкція нежитлової будівлі по вул. Заводській, 187, в м. Краматорську Донецької області для розміщення дитячого дошкільного закладу (коригування)

- " -

- " -

7,85

 

7,85

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

96) придбання приладдя, матеріалів та обладнання для Покровської загальноосвітньої школи I - III ступеня N 9 Покровської міської ради Донецької області

- " -

- " -

1,89

 

1,89

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

97) капітальний ремонт комунального закладу "Маріупольська спеціалізована школа I - III ступеня N 66 Маріупольської міської ради Донецької області" з придбанням приладдя, матеріалів та обладнання за адресою: просп. Металургів, 75, у Центральному районі м. Маріуполя, для створення опорної школи (коригування)

- " -

- " -

55,29

 

55,29

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

98) заходи з енергозбереження, капітальний ремонт комунального дошкільного навчального закладу комбінованого типу "Ясла-садок N 151 "Сонечко" за адресою: вул. Лута, 30, у Кальміуському районі м. Маріуполя (без зовнішніх електричних мереж)

- " -

- " -

17,09

 

17,09

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

99) капітальний ремонт та придбання приладдя, матеріалів та обладнання для Новогродівської загальноосвітньої школи I - III ступеня N 7 по вул. Парковій, 30, у м. Новогродівці Донецької області

- " -

- " -

22,66

 

22,66

 

 

 

 

 

кількість об'єктів

1

 

1

 

 

 

 

 

100) реконструкція будівлі та капітальний ремонт внутрішніх приміщень та їх оснащення, внутрішніх інженерних мереж та благоустрій прилеглої території Селидівської загальноосвітньої школи I - III ступеня N 6 Селидівської міської ради Донецької області (I - II черга)

Донецька облдержадміністрація

місцевий бюджет

61,54

 

61,54

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

101) реконструкція та придбання приладдя, матеріалів та обладнання для загальноосвітньої школи N 13 по вул. Ясній, 19, у м. Слов'янську Донецької області

- " -

- " -

91,34

 

91,34

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

102) реконструкція та придбання приладдя, матеріалів та обладнання для Часовоярської загальноосвітньої школи N 17 I - III ступеня по вул. Дмитра Скрипниченка, 49, у м. Часів Яр Донецької області

- " -

- " -

10,34

 

10,34

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

103) капітальний ремонт та придбання приладдя, матеріалів та обладнання для Великоновосілківської гімназії - загальноосвітньої школи I ступеня Великоновосілківської районної ради Донецької області по вул. Веселій, 40а, у смт Велика Новосілка

- " -

- " -

30,17

 

30,17

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

104) реконструкція, капітальний ремонт та улаштування шатрового даху з утепленням горища Великоновосілківської гімназії - загальноосвітньої школи I ступеня Великоновосілківської районної ради Донецької області

- " -

- " -

17,07

 

17,07

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

105) капітальний ремонт будівлі та придбання приладдя, матеріалів та обладнання для Волноваського ліцею, розташованого за адресою: м. Волноваха, вул. Гвардійська, 3 (коригування)

- " -

- " -

17,16

 

17,16

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

106) капітальний ремонт нежитлової будівлі дитячого садка N 8 за адресою: вул. Менделєєва, 19, м. Волноваха Донецької області

- " -

- " -

10,84

 

10,84

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

107) капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі, капітальний ремонт котельні та теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб, ремонт внутрішніх приміщень та придбання приладдя, матеріалів та обладнання для комунального закладу "Нікольська загальноосвітня школа I - III ступеня N 1 імені А. Д. Якименка Нікольської районної ради Донецької області", опорна школа (коригування)

- " -

- " -

38,03

 

38,03

 

 

 

 

 

кількість об'єктів

1

 

1

 

 

 

 

 

108) капітальний ремонт (термомодернізація) загальноосвітньої школи I - III ступеня с. Кальчик Володарського району Донецької області (I - II черга будівництва)

Донецька облдержадміністрація

місцевий бюджет

15,05

 

15,05

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

109) капітальний ремонт (внутрішні приміщення, покрівля) будівлі та реконструкція мереж теплопостачання з придбанням приладдя, матеріалів та обладнання для Світлівської загальноосвітньої школи I - III ступеня, розташованої за адресою: Донецька область, Добропільський район, с-ще Світле, вул. Шкільна, 19а

- " -

- " -

8,33

 

8,33

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

110) реконструкція системи теплопостачання з улаштуванням модульної твердопаливної котельні в окремо розташованій будівлі та капітальний ремонт із заміною вікон та дверей, утеплення фасадів та покрівлі будівлі Іванопільської спеціалізованої школи I - III ступеня Костянтинівської районної ради Донецької області за адресою: с. Іванопілля, вул. Садова, 34б, Костянтинівського району Донецької області

- " -

- " -

2,05

 

2,05

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

111) Білокузьминівська загальноосвітня школа I - III ступеня Костянтинівської районної ради Донецької області - реконструкція системи теплопостачання з улаштуванням модульної твердопаливної котельні в окремо розташованій будівлі за адресою: с. Білокузьминівка, вул. Садова, 62, Костянтинівського району Донецької області

- " -

- " -

0,6

 

0,6

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

112) капітальний ремонт (термомодернізація) будинку дошкільного навчального закладу N 2 "Червона шапочка" в с. Іванопілля Костянтинівського району Донецької області

- " -

- " -

0,27

 

0,27

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

113) капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі дошкільного навчального закладу N 9 "Дюймовочка" у с. Новодмитрівка Костянтинівського району Донецької області (коригування)

- " -

- " -

1,11

 

1,11

 

 

 

 

 

кількість об'єктів

1

 

1

 

 

 

 

 

114) капітальний ремонт Іванопільської середньої школи I - III ступеня, ремонт внутрішніх приміщень, благоустрій території (заміна твердого покриття на подвір'ї та встановлення огорожі) за адресою: 85160, с. Іванопілля, вул. Садова, 34б, Костянтинівського району Донецької області

Донецька облдержадміністрація

місцевий бюджет

7,27

 

7,27

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

115) капітальний ремонт, термомодернізація будівлі та придбання приладдя, матеріалів та обладнання для навчально-виховного комплексу "Гришинська загальноосвітня школа I - III ступеня - дошкільний навчальний заклад Покровської районної ради Донецької області" (III черга будівництва) за адресою: Донецька область, Покровський район, с. Гришино, вул. Гагаріна, 12

- " -

- " -

5,24

 

5,24

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

116) капітальний ремонт Єлизаветівської загальноосвітньої школи I - III ступеня за адресою: Донецька область, Мар'їнський район, с. Єлизаветівка, вул. Центральна, 45

- " -

- " -

1,16

 

1,16

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

117) термомодернізація (утеплення зовнішніх стін будівлі, котельні, покрівлі з утепленням горища) та реконструкція системи теплопостачання з улаштуванням твердопаливної котельні в існуючій окремо розташованій будівлі дитячого навчального закладу "Журавка" по вул. Донецькій, 7 у смт Олександрівка Олександрівського району Донецької області

- " -

- " -

1,34

 

1,34

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

118) реконструкція будівлі (термомодернізація) та капітальний ремонт з облаштуванням модульної котельні, а також закупівля обладнання та меблів для опорної Мангушської загальноосвітньої школи I - III ступеня N 1, розташованої за адресою: Донецька область, смт Мангуш, вул. Горького, 62

- " -

- " -

42,61

 

42,61

 

 

 

 

 

кількість об'єктів

1

 

1

 

 

 

 

 

119) капітальний ремонт допоміжних споруд та придбання приладдя, матеріалів та обладнання для Билбасівської загальноосвітньої школи I - III ступеня Слов'янського району Донецької області

Донецька облдержадміністрація

місцевий бюджет

1,8

 

1,8

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

120) реконструкція та теплосанація фасаду і покрівлі з капітальним ремонтом внутрішніх приміщень та придбання приладдя, матеріалів та обладнання для загальноосвітньої школи I - III ступеня, розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, смт Очеретине, вул. Набережна, 12

- " -

- " -

31,93

 

31,93

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

121) капітальний ремонт будівлі Желаннівської загальноосвітньої школи I - III ступеня, розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, смт Желанне, вул. Центральна, 89

- " -

- " -

11,32

 

11,32

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

122) капітальний ремонт із здійсненням заходів щодо термомодернізації будівлі дошкільного навчального закладу N 6 у м. Лимані Донецької області

- " -

- " -

1,31

 

1,31

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

123) капітальний ремонт із здійсненням заходів щодо термомодернізації будівлі загальноосвітньої школи I - III ступеня N 5 у м. Лимані Донецької області

- " -

- " -

21,59

 

21,59

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

124) капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі з реконструкцією системи теплопостачання та благоустроєм прилеглої території будівлі та придбанням приладдя, матеріалів та обладнання для Олександрівської загальноосвітньої школи I - III ступеня Черкаської селищної ради, с. Олександрівка Слов'янського району Донецької області

- " -

- " -

19,39

 

19,39

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

125) капітальний ремонт будівель загальноосвітньої школи I - III ступеня по вул. Шкільній, 1а, у с. Октябрське Добропільського району Донецької області та придбання приладдя, матеріалів та обладнання

- " -

- " -

12,38

 

12,38

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

126) капітальний ремонт котельні загальноосвітньої школи I - III ступеня по вул. Шкільній, 1а, у с. Шахове Добропільського району Донецької області

- " -

- " -

3,6

 

3,6

 

 

 

 

 

кількість об'єктів

1

 

1

 

 

 

 

 

127) Зорянська середня школа I - III ступеня імені Героя Радянського Союзу Дубрівного Петра Савелійовича Костянтинівської районної ради Донецької області та дошкільного навчального закладу с-ща Зоря N 15 "Малюк" Зорянської сільської ради - реконструкція системи теплопостачання з улаштуванням модульної твердопаливної котельні в окремо розташованій будівлі за адресою: с-ще Зоря, вул. Дубрівного, 72, Костянтинівського району Донецької області

Донецька облдержадміністрація

місцевий бюджет

0,9

 

0,9

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

128) Олександро-Калинівська загальноосвітня школа I - III ступеня Костянтинівської районної ради Донецької області - реконструкція системи теплопостачання з улаштуванням модульної твердопаливної котельні в окремо розташованій будівлі за адресою: с. Олександро-Калинове, вул. Шкільна, 1, Костянтинівського району Донецької області

- " -

- " -

0,67

 

0,67

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

129) капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі дошкільного навчального закладу N 15 "Малюк" у с. Зоря Костянтинівського району Донецької області

- " -

- " -

1,58

 

1,58

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

130) капітальний ремонт будівлі Сіверської загальноосвітньої школи I - III ступеня N 2 Артемівської районної ради Донецької області та придбання приладдя, матеріалів та обладнання за адресою: Донецька область, Бахмутський район, м. Сіверськ, вул. Богдана Хмельницького, 2

- " -

- " -

24,7

 

24,7

 

 

 

 

 

рівень забезпечення, відсотків

90

 

 

 

 

55

85

90

131) підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с

Мінцифри

державний бюджет

151,99

 

 

 

 

31,99

60

60

Разом за розділом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2420,828

 

1600,091

667,198

1,549

31,99

60

60

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

1503,029

 

694,489

656,55

 

31,99

60

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет

910,192

 

901,892

8,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

7,607

 

3,71

2,348

1,549

 

 

 

Охорона здоров'я

2. Капітальний ремонт закладів охорони здоров'я, зокрема відбудова з покращенням

кількість об'єктів

1

 

1

 

 

 

 

 

1) капітальний ремонт будівлі Луганської обласної дитячої клінічної лікарні, м. Лисичанськ Луганської області

Луганська облдержадміністрація

місцевий бюджет

2,52

 

2,52

 

 

 

 

 

- " -
 

1
 

 

1
 

 

 

 

 

 

2) капітальний ремонт (санація) та обладнання філії "Петрівська лікарня Станично-Луганського районного територіального медичного об'єднання"

Мінрегіон

державний бюджет

5,2

 

5,2

 

 

 

 

 

Станично-Луганська райдержадміністрація

місцевий бюджет

0,58

 

0,58

 

 

 

 

 

- " -
 

1
 

 

1
 

 

 

 

 

 

3) капітальний ремонт Городищенської сільської лікарської амбулаторії у с. Городище, Біловодський район Луганської області

Мінрегіон

державний бюджет

1,8

 

1,8

 

 

 

 

 

Біловодська райдержадміністрація

місцевий бюджет

0,2

 

0,2

 

 

 

 

 

- " -
 

1
 

 

1
 

 

 

 

 

 

4) підвищення якості медичного обслуговування в комунальному закладі "Біловодська центральна районна лікарня" Луганська область шляхом технічного переоснащення рентгенодіагностичними комплексами

МОЗ

державний бюджет

6,19

 

6,19

 

 

 

 

 

Біловодська райдержадміністрація

місцевий бюджет

0,69

 

0,69

 

 

 

 

 

- " -
 

2
 

 

2
 

 

 

 

 

 

5) капітальний ремонт відділень (інфекційного, хірургічного) Міловського районного територіального медичного об'єднання у смт Мілове,

Мінрегіон

державний бюджет

4

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Міловський район Луганської області

Міловська райдержадміністрація

місцевий бюджет

0,44

 

0,44

 

 

 

 

 

кількість об'єктів

1

 

1

 

 

 

 

 

6) капітальний ремонт будівлі Луганського обласного центру з профілактики та боротьби із СНІД, м. Сєвєродонецьк Луганської області

Луганська облдержадміністрація

місцевий бюджет

2,2

 

2,2

 

 

 

 

 

- " -
 

1
 

 

1
 

 

 

 

 

 

7) капітальний ремонт комунальної установи "Попаснянська центральна районна лікарня", м. Попасна Луганської області

Мінрегіон

державний бюджет

13,3

 

13,3

 

 

 

 

 

Попаснянська райдержадміністрація

місцевий бюджет

0,96

 

0,96

 

 

 

 

 

- " -

4

 

4

 

 

 

 

 

8) капітальний ремонт приміщень амбулаторій загальної практики - сімейної медицини у м. Попасній, м. Золотому, смт Тошківка, смт Новотошківське, Попаснянський район Луганської області

Мінрегіон

державний бюджет

3,5

 

3,5

 

 

 

 

 

- " -

3

 

3

 

 

 

 

 

9) капітальний ремонт приміщень фельдшерських пунктів у смт Нижнє, смт Комишуваха-1, с. Оріхове, Попаснянський район Луганської області

Мінрегіон

державний бюджет

3,5

 

3,5

 

 

 

 

 

- " -
 

1
 

 

1
 

 

 

 

 

 

10) капітальний ремонт амбулаторії загальної практики - сімейної медицини, с. Тополі Троїцького району Луганської області

Мінрегіон

державний бюджет

0,79

 

0,79

 

 

 

 

 

Троїцька райдержадміністрація

місцевий бюджет

0,08

 

0,08

 

 

 

 

 

кількість об'єктів

1

 

 

1

 

 

 

 

11) капітальний ремонт відділень медичного закладу за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, квартал 40 років Перемоги, 12а

Луганська облдержадміністрація

місцевий бюджет

4,3

 

1,9

2,4

 

 

 

 

Мінрегіон

державний бюджет

30,7

 

4,4

26,3

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

12) капітальний ремонт Сватівської психіатричної лікарні, розташованої за адресою: квартал Петрова С. П., 2/27, с. Соснове, Сватівський район Луганської області

Луганська облдержадміністрація

місцевий бюджет

3,3

 

1,2

2,1

 

 

 

 

Мінрегіон

державний бюджет

25,3

 

6,8

18,5

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

13) капітальний ремонт комунальної міської установи "Міська лікарня N 1" по вул. О. Тихого, 17, у м. Краматорську Донецької області

виконком Краматорської міської ради

місцевий бюджет

3,366

 

3,366

 

 

 

 

 

Мінрегіон

державний бюджет

30,296

 

30,296

 

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

14) капітальний ремонт головного корпусу комунального закладу "Маріупольська міська лікарня швидкої медичної допомоги" по вул. Бахмутській, 20а, у м. Маріуполі Донецької області

виконком Маріупольської міської ради

місцевий бюджет

8,558

 

4,644

3,914

 

 

 

 

Мінрегіон

державний бюджет

19,048

 

10,337

8,711

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

15) ремонт будівлі поліклінічного корпусу по пров. Южному, 3, у смт Велика Новосілка

Великоновосілківська райдержадміністрація

місцевий бюджет

3,325

 

3,325

 

 

 

 

 

Мінрегіон

державний бюджет

7,757

 

7,757

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

16) капітальний ремонт головного корпусу Слов'янського психоневрологічного інтернату, м. Слов'янськ Донецької області

Донецька облдержадміністрація

місцевий бюджет

13,877

 

13,877

 

 

 

 

 

Мінрегіон

державний бюджет

15,361

 

15,361

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

17) капітальний ремонт комунальної лікувально-профілактичної установи "Дружківська міська клінічна лікарня N 1" по вул. Котляревського, 151, у м. Дружківці Донецької області

виконком Дружківської міської ради

місцевий бюджет

1,848

 

1,848

 

 

 

 

 

Мінрегіон

державний бюджет

15,73

 

15,73

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

18) капітальний ремонт комунального закладу "Селидівський центр первинної медико-санітарної допомоги" в м. Селидовому Донецької області

виконком Селидівської міської ради

місцевий бюджет

0,399

 

0,399

 

 

 

 

 

Мінрегіон

державний бюджет

3,175

 

3,175

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

19) капітальний ремонт комунального закладу "Лиманський центр первинної медико-санітарної допомоги імені М. І. Лядукіна" по вул. Незалежності, 64а, у м. Лимані Донецької області

виконком Лиманської міської ради

місцевий бюджет

2,722

 

2,722

 

 

 

 

 

Мінрегіон

державний бюджет

10,242

 

10,242

 

 

 

 

 

кількість об'єктів

1

 

1

 

 

 

 

 

20) капітальний ремонт будинку лікувального корпусу Великоновосілківської центральної районної лікарні по пров. Южному, 3, у смт Велика Новосілка Донецької області

Великоновосілківська райдержадміністрація

місцевий бюджет

0,117

 

0,117

 

 

 

 

 

Мінрегіон

державний бюджет

1,053

 

1,053

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

21) капітальний ремонт Великоновосілківської центральної районної лікарні по пров. Южному, 3, у смт Велика Новосілка

Великоновосілківська райдержадміністрація

місцевий бюджет

3,039

 

3,039

 

 

 

 

 

Мінрегіон

державний бюджет

7,092

 

7,092

 

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

22) реконструкція головного корпусу комунальної лікувально-профілактичної установи "Обласна психіатрична лікарня м. Слов'янська"

Донецька облдержадміністрація

місцевий бюджет

55,524

 

11,309

44,215

 

 

 

 

Мінрегіон

державний бюджет

129,556

 

26,389

103,167

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

23) реконструкція будівлі аптеки по вул. Гасієва (Чапаєва), 36а, у м. Лимані Донецької області

виконком Лиманської міської ради

місцевий бюджет

1,143

 

1,143

 

 

 

 

 

Мінрегіон

державний бюджет

2,543

 

2,543

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

24) реконструкція пологового будинку по вул. Університетській (Леніна), 15, у м. Слов'янську Донецької області

виконком Слов'янської міської ради

місцевий бюджет

2,848

 

2,848

 

 

 

 

 

Мінрегіон

державний бюджет

25,635

 

25,635

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

25) реконструкція корпусу N 1 комунального закладу охорони здоров'я "Бахмутська центральна районна лікарня" по вул. Миру, 10, у м. Бахмуті Донецької області

виконком Бахмутської міської ради

місцевий бюджет

3,735

 

3,735

 

 

 

 

 

Мінрегіон

державний бюджет

33,615

 

33,615

 

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

26) реконструкція будівлі пологового будинку комунальної установи "Центральна районна лікарня" по просп. Ломоносова, 161, у м. Костянтинівці Донецької області

виконком Костянтинівської міської ради

місцевий бюджет

4,477

 

2

2,477

 

 

 

 

Мінрегіон

державний бюджет

40,292

 

18

22,292

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

27) реконструкція комплексу будівель по вул. О. Сибірцева, 3, у м. Бахмуті для розміщення обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру, водолікарні з басейном, гуртожитком

Донецька облдержадміністрація

місцевий бюджет

2,235

 

2,235

 

 

 

 

 

Мінрегіон

державний бюджет

20,119

 

20,119

 

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

28) реконструкція корпусу N 2 комунального закладу охорони здоров'я Бахмутської центральної районної лікарні за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 10

Донецька облдержадміністрація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінрегіон

державний бюджет

27,63

 

8,29

19,34

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

29) індивідуальне опалення головного корпусу лікувально-профілактичної установи Центральної міської лікарні (капітальний ремонт котельної) в м. Вугледарі Донецької області

- " -

- " -

2,84

 

0,85

1,99

 

 

 

 

кількість об'єктів

1

 

 

1

 

 

 

 

30) капітальний ремонт стоматологічного відділення і баклабораторії та електрообладнання інфекційного корпусу лікувально-профілактичної установи Центральної міської лікарні м. Вугледара Донецької області (коригування)

Донецька облдержадміністрація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінрегіон

державний бюджет

1,41

 

0,42

0,99

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

31) термомодернізація головного корпусу лікувально-профілактичної установи Центральної міської лікарні м. Вугледара Донецької області

- " -

- " -

9,27

 

2,78

6,49

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

32) капітальний ремонт (санація) будівлі поліклініки комунальної установи "Центральна районна лікарня" за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, просп. Ломоносова, 161

- " -

- " -

5,3

 

5,3

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

33) капітальний ремонт (термомодернізація) системи опалення будівлі поліклініки комунальної установи "Центральна районна лікарня" за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, просп. Ломоносова, 161

- " -

- " -

1,04

 

1,04

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

34) реконструкція покрівлі будівлі поліклініки комунальної установи "Центральна районна лікарня"
за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, просп. Ломоносова, 161

- " -

- " -

1,16

 

1,16

 

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

35) капітальний ремонт (термомодернізація) будівель комунальної лікувально-профілактичної установи "Міська інфекційна лікарня м. Костянтинівки" (коригування) по вул Європейській, 17, у м. Костянтинівці Донецької області

- " -

- " -

16,21

 

4,86

11,35

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

36) реконструкція радіологічного відділення, прибудова лікарняного корпусу на 55 койко-місць до радіологічного відділення комунальної лікувально-профілактичної установи "Міський онкологічний диспансер м. Краматорська" та приміщення для магнітно-резонансної терапії

- " -

- " -

58,85

 

17,66

41,19

 

 

 

 

кількість об'єктів

1

 

 

1

 

 

 

 

37) будівлі комунальної медичної установи "Дитяче територіальне медичне об'єднання" по вул. Вознесенського, 20, у м. Краматорську - капітальний ремонт (термомодернізація)

Донецька облдержадміністрація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінрегіон

державний бюджет

10,76

 

3,23

7,53

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

38) терапевтичний та урологічний корпуси комунальної медичної установи "Міська лікарня N 2", м. Краматорськ - капітальний ремонт (термомодернізація)

- " -

- " -

18,11

 

5,43

12,68

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

39) будівлі комунального закладу "Центр первинної медико-санітарної допомоги N 1 м. Краматорська" - капітальний ремонт (термомодернізація)

- " -

- " -

15,69

 

4,71

10,98

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

40) реконструкція будівель комунального закладу "Центр первинної медико-санітарної допомоги N 2 м. Краматорська" по вул. Василя Стуса (Соціалістичній), 31 (коригування)

- " -

- " -

79,24

 

23,77

55,47

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

41) капітальний ремонт (термомодернізація) будівель Мангушської центральної районної лікарні (коригування) по вул. Поштовій, 22, у смт Мангуш Донецької області

- " -

- " -

18,1

 

5,43

12,67

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

42) капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі Мангушської амбулаторії комунального закладу "Першотравневий центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою: вул. Поштова, 22, у смт Мангуш Донецької області

- " -

- " -

10,48

 

3,14

7,34

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

43) капітальний ремонт та термомодернізація будівлі Урзуфської амбулаторії загальної практики - сімейної медицини комунального закладу "Першотравневий центр первинної медико-санітарної допомоги"

- " -

- " -

6,56

 

1,97

4,59

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

44) капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунальної лікувально-профілактичної установи "Міський міжрайонний онкологічний диспансер м. Маріуполя" (коригування) по просп. Миру, 80, у м. Маріуполі Донецької області

- " -

- " -

9,57

 

2,87

6,7

 

 

 

 

кількість об'єктів

1

 

 

1

 

 

 

 

45) лікарняний комплекс комунального закладу охорони здоров'я "Перинатальний центр м. Маріуполя" по вул. Металургічній, 1, у м. Маріуполі Донецької області - капітальний ремонт (термомодернізація)

Донецька облдержадміністрація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінрегіон

державний бюджет

19,4

 

5,82

13,58

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

46) будівлі комунальної лікувально-профілактичної установи "Міська психіатрична лікарня N 7 м. Маріуполя" по вул. Пашковського, 4, у м. Маріуполі Донецької області - капітальний ремонт (термомодернізація)

- " -

- " -

20,9

 

6,27

14,63

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

47) капітальний ремонт хірургічного відділення комунального закладу "Маріупольська міська лікарня швидкої медичної допомоги" по вул. Бахмутській, 20а, у м. Маріуполі

- " -

- " -

7,4

 

2,22

5,18

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

48) капітальний ремонт (відновлення) частини покрівлі та перекриття будівлі поліклініки корпусу N 2, що зруйноване в результаті обстрілу на об'єкті "Комплекс будівель комунальної лікувально-профілактичної установи "Мар'їнська центральна районна лікарня" по вул. Нахімова, 1, у м. Красногорівці Донецької області

- " -

- " -

21,77

 

6,53

15,24

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

49) будівля комунального лікувально-профілактичного закладу "Мар'їнська міська поліклініка" по просп. Ворошилова, 22а, у м. Мар'їнці Донецької області - капітальний ремонт (термомодернізація)

- " -

- " -

5,34

 

1,6

3,74

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

50) реконструкція частини приміщень існуючого хірургічного корпусу Мирноградської (Димитривської) центральної міської лікарні по вул. Ватутіна, 20, у м. Мирнограді Донецької області під спеціалізоване приміщення з іонізуючим випромінюванням

- " -

- " -

7,69

 

7,69

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

51) капітальний ремонт терапевтичного корпусу (заміна віконних блоків) Мирноградської центральної міської лікарні, розташованого за адресою: Донецька область, м. Мирноград, вул. Соборна, 20, продовження робіт

- " -

- " -

1,04

 

1,04

 

 

 

 

 

кількість об'єктів

1

 

 

1

 

 

 

 

52) реконструкція першого поверху будівлі поліклініки Мирноградської центральної міської лікарні за адресою: Донецька область, м. Мирноград, вул. Соборна, 20л, під відділення реанімації та інтенсивної терапії

Донецька облдержадміністрація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінрегіон

державний бюджет

10,79

 

3,24

7,55

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

53) Центральна районна лікарня по вул. Леніна, 1, у смт Володарське Донецької області - капітальний ремонт (термомодернізація), коригування

- " -

- " -

10,31

 

3,09

7,22

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

54) капітальний ремонт (термомодернізація) будівель Центру первинної медико-санітарної допомоги у м. Красноармійську Донецької області

- " -

- " -

23,44

 

7,03

16,41

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

55) реконструкція із здійсненням заходів з енергозбереження головного корпусу Покровської центральної районної лікарні, розташованого за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Руднєва, 73

- " -

- " -

9,64

 

2,89

6,75

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

56) будівля амбулаторії N 4 комунального закладу "Селидівський центр первинної медико-санітарної допомоги" по вул. Свободи, 25, у м. Гірнику Донецької області - капітальний ремонт (термомодернізація)

- " -

- " -

6,99

 

2,1

4,89

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

57) будівля амбулаторії N 6 комунального закладу "Селидівський центр первинної медико-санітарної допомоги" по вул. Купрієнка, 20, у м. Українську Донецької області - капітальний ремонт (термомодернізація)

- " -

- " -

5,65

 

1,69

3,95

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

58) капітальний ремонт (термомодернізація), заміна вікон та дверей, утеплення фасадів та покрівлі лікувально-терапевтичного корпусу Центральної міської лікарні (п'ятиповерховий) за адресою: Донецька область, м. Торецьк, вул. Центральна, 55

- " -

- " -

15,19

 

4,56

10,63

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

59) капітальний ремонт будівлі поліклініки амбулаторії N 3 та головного корпусу амбулаторії N 4 комунального закладу "Добропільський ЦПМСД" з ремонтом зовнішніх теплових мереж, Донецька область, м. Білицьке, вул. Паркова, 41, та м. Білозерське, вул. Фестивальна, 4

Донецька облдержадміністрація

місцевий бюджет

2,45

 

2,45

 

 

 

 

 

кількість об'єктів

1

 

1

 

 

 

 

 

60) капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі пологового будинку комунальної установи "Центральна районна лікарня" за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, просп. Ломоносова, 161

Донецька облдержадміністрація

місцевий бюджет

10,85

 

10,85

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

61) капітальний ремонт (термомодернізація), заміна вікон та дверей, утеплення фасадів та покрівлі будівлі комунальної установи "Лікувально-профілактична установа "Міська лікарня N 5" (II корпус - п'ятиповерховий) по просп. Ломоносова, 101, у м. Костянтинівці Донецької області

- " -

- " -

4,35

 

4,35

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

62) капітальний ремонт філії комунальної установи охорони здоров'я "Костянтинівська міська стоматологічна поліклініка" Костянтинівської міської ради по вул. Театральній, 16, у м. Костянтинівці Донецької області

- " -

- " -

5,99

 

5,99

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

63) капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі дитячого відділення лікарні комунальної установи "Центральна районна лікарня" за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, просп. Ломоносова, 161а

- " -

- " -

9,39

 

9,39

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

64) капітальний ремонт будівлі з благоустроєм прилеглої території, філій амбулаторій N 5 і 6, розташованої за адресою: м. Краматорськ, вул. Волгодонська, 83

- " -

- " -

1,01

 

1,01

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

65) капітальний ремонт будівель з благоустроєм прилеглої території, філій амбулаторій N 2 і 3 та газової котельні, розташованих за адресою: м. Краматорськ, вул. Рилєєва, 11

- " -

- " -

1,52

 

1,52

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

66) капітальний ремонт внутрішніх приміщень амбулаторій N 2 і 3, розташованих за адресою: м. Краматорськ, вул. Дніпровська, 17, комунального закладу "ЦПМСД N 1" м. Краматорська

- " -

- " -

4,9

 

4,9

 

 

 

 

 

кількість об'єктів

1

 

1

 

 

 

 

 

67) будівництво приміщення для розміщення амбулаторії N 7 комунальної установи "Центр первинної медико-санітарної допомоги" м. Покровська за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. О. Невського, 1

Донецька облдержадміністрація

місцевий бюджет

3,51

 

3,51

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

68) реконструкція хірургічного корпусу комунального закладу "Маріупольське територіальне медичне об'єднання здоров'я дитини та жінки", просп. Миру, 80, м. Маріуполь Донецької області

- " -

- " -

48,97

 

48,97

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

69) капітальний ремонт приміщення центрального стерилізаційного відділення комунального лікувально-профілактичного закладу "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" за адресою: вул. Шевченка, 40, м. Слов'янськ Донецької області

- " -

- " -

1,35

 

1,35

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

70) реконструкція будівлі головного корпусу комунального лікувально-профілактичного закладу "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" за адресою: вул. Шевченка, 38, м. Слов'янськ Донецької області

- " -

- " -

12,14

 

12,14

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

71) капітальний ремонт будівлі поліклініки комунального лікувально-профілактичного закладу "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" за адресою: вул. Шевченка, 40, м. Слов'янськ Донецької області

- " -

- " -

9,02

 

9,02

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

72) капітальний ремонт лікувальних корпусів та господарських будівель поліклініки комунального лікувально-профілактичного закладу "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" у м. Слов'янську Донецької області

- " -

- " -

6,08

 

6,08

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

73) капітальний ремонт будівлі комунального лікувально-профілактичного закладу "Міська дитяча лікарня" по вул. Ярослава Мудрого (Урицького), 12, у м. Слов'янську Донецької області (заміна вікон)

- " -

- " -

2,97

 

2,97

 

 

 

 

 

кількість об'єктів

1

 

1

 

 

 

 

 

74) будівництво блочної котельні для автономного опалення нежитлової будівлі амбулаторії загальної практики - сімейної медицини, розташованої по вул. Шкільній, 25, с. Новолуганське Бахмутського району Донецької області

Донецька облдержадміністрація

місцевий бюджет

1,41

 

1,41

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

75) капітальний ремонт системи центрального опалення, водопостачання та каналізації, а також будівлі Великоновосілківського районного центру первинної медико-санітарної допомоги, смт Велика Новосілка Донецької області

- " -

- " -

0,33

 

0,33

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

76) капітальний ремонт (термомодернізація) лікарської амбулаторії с. Старомлинівка, вул. Леніна, 70, Великоновосілківського району Донецької області

- " -

- " -

0,42

 

0,42

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

77) капітальний ремонт, термомодернізація Новотроїцької амбулаторії загальної практики - сімейної медицини Покровського району Донецької області

- " -

- " -

0,9

 

0,9

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

78) капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі Гродівської селищної лікарської амбулаторії комунального закладу охорони здоров'я "Покровський районний ЦПМСД", розташованої за адресою: Донецька область, Покровський район, смт Гродівка, вул. Горького, 31а

- " -

- " -

2,15

 

2,15

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

79) капітальний ремонт будівлі амбулаторії загальної практики - сімейної медицини с. Дачне Мар'їнського району Донецької області

- " -

- " -

2,31

 

2,31

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

80) капітальний ремонт будівлі Павлівської амбулаторії загальної практики - сімейної медицини с. Павлівка, вул. Калініна, 67

- " -

- " -

4,16

 

4,16

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

81) капітальний ремонт будівлі амбулаторії "Центр первинної медико-санітарної допомоги Слов'янського району" за адресою: вул. Затишна (Будьонного), 6а, смт Билбасівка Слов'янського району Донецької області

- " -

- " -

0,46

 

0,46

 

 

 

 

 

кількість об'єктів

1

 

1

 

 

 

 

 

82) капітальний ремонт лікарської амбулаторії смт Билбасівка Слов'янського району

Донецька облдержадміністрація

місцевий бюджет

1,28

 

1,28

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

83) капітальний ремонт амбулаторії загальної практики - сімейної медицини смт Дробишеве комунального закладу "Лиманський ЦПМСД імені М. І. Лядукіна"

- " -

- " -

6,6

 

6,6

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

84) капітальний ремонт нежилого приміщення Бахмутського фельдшерського пункту за адресою: Донецька область, с. Бахмутське, вул. Піонерська, 29/2

- " -

- " -

0,3

 

0,3

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

85) капітальний ремонт нежитлового вбудованого приміщення фельдшерського пункту за адресою: Донецька область, Бахмутський район, с. Парасковіївка, вул. Першотравнева, 3

- " -

- " -

0,32

 

0,32

 

 

 

 

 

Разом за завданням 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1181,177

 

638,021

543,156

 

 

 

 

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

913,554

 

425,504

488,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет

267,623

 

212,517

55,106

 

 

 

 

3. Відновлення ушкодженої інфраструктури охорони здоров'я в регіонах, постраждалих від збройного конфлікту

кількість об'єктів
 

3
 

 

3
 

 

 

 

 

 

1) капітальний ремонт відділень та технічне переоснащення комунальної установи "Кремінське районне територіальне медичне об'єднання"

Мінрегіон

державний бюджет

11,3

 

11,3

 

 

 

 

 

Кремінська райдержадміністрація

місцевий бюджет

0,6

 

0,6

 

 

 

 

 

- " -
 

1
 

 

1
 

 

 

 

 

 

2) капітальний ремонт електрообладнання та електромереж відділень лікувального закладу N 1 у м. Кремінній

Мінрегіон

державний бюджет

1,98

 

1,98

 

 

 

 

 

Кремінська райдержадміністрація

місцевий бюджет

1,04

 

1,04

 

 

 

 

 

кількість проектів

3

 

3

 

 

 

 

 

3) впровадження енергозберігаючих проектів у трьох закладах охорони здоров'я (фельдшерські пункти у с. Житлівка, с. Діброва, с. Стара Краснянка) у м. Кремінній

Мінрегіон
виконком Кремінської міськради (за згодою)

державний бюджет

1,4

 

1,4

 

 

 

 

 

кількість об'єктів
 

1
 

 

1
 

 

 

 

 

 

4) реконструкція Кремінської міської лікарської амбулаторії загальної практики - сімейної медицини

Мінрегіон

державний бюджет

2,43

 

2,43

 

 

 

 

 

Кремінська райдержадміністрація

місцевий бюджет

0,13

 

0,13

 

 

 

 

 

- " -
 

3
 

 

3
 

 

 

 

 

 

5) реконструкція фельдшерських пунктів (Нововодянського, Червонопопівського, Булгаківського)

Мінрегіон

державний бюджет

1,51

 

1,51

 

 

 

 

 

Кремінська райдержадміністрація

місцевий бюджет

0,08

 

0,08

 

 

 

 

 

кількість реалізованих проектів

1

 

1

 

 

 

 

 

6) заходи з відновлення системи надання медичної допомоги на території Луганської області (розроблення проектно-кошторисної документації з реалізації проекту будівництва Луганської обласної лікарні, коригування)

Луганська облдержадміністрація

місцевий бюджет

25

 

25

 

 

 

 

 

кількість об'єктів

1

 

1

 

 

 

 

 

7) реконструкція будівлі під розміщення Центру первинної медико-санітарної допомоги за адресою: пров. Тимірязєва, 4, м. Рубіжне

виконком Рубіжанської міської ради

місцевий бюджет

2

 

2

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

8) капітальний ремонт будівлі лікувального корпусу Новопсковського районного територіального медичного об'єднання за адресою: вул. Українська, 101а, смт Новопсков Луганської області

Новопсковська райдержадміністрація

- " -

0,1

 

0,1

 

 

 

 

 

Разом за завданням 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47,57

 

47,57

 

 

 

 

 

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

18,62

 

18,62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет

28,95

 

28,95

 

 

 

 

 

4. Укомплектування обладнанням лабораторних центрів
 

кількість об'єктів

1

 

1

 

 

 

 

 

1) укомплектування Краматорської міської філії Донецького обласного лабораторного центру

МОЗ
державна установа "Донецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

державний бюджет

1,4

 

1,4

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

2) укомплектування Маріупольської міської філії Донецького обласного лабораторного центру

МОЗ
державна установа "Донецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

- " -

1,4

 

1,4

 

 

 

 

 

кількість

1

 

1

 

 

 

 

 

3) оснащення вірусологічної лабораторії, у тому числі лабораторії полімеразної ланцюгової реакції Сєвєродонецької міськрайонної філії, Луганська область

МОЗ
державна установа "Луганський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

- " -

2

 

2

 

 

 

 

 

- " -

34

 

20

8

6

 

 

 

4) укомплектування Луганського обласного лабораторного центру, зокрема придбання шумоміра- аналізатора "Екофізіка - 110АВ1"

- " -

- " -

4,44

 

2,32

1,14

0,98

 

 

 

Разом за завданням 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,24

 

7,12

1,14

0,98

 

 

 

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

9,24

 

7,12

1,14

0,98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за розділом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1237,987

 

692,711

544,296

0,98

 

 

 

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

941,414

 

451,244

489,19

0,98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет

296,573

 

241,467

55,106

 

 

 

 

Соціальний захист

5. Реконструкція та ремонт об'єктів соціального захисту для надання та розподілу соціальної допомоги та пільг

кількість об'єктів

1

 

1

 

 

 

 

 

1) реконструкція з прибудовою Білокуракинського обласного будинку - інтернату для громадян похилого віку та інвалідів, Луганська область

Луганська облдержадміністрація

інші джерела

1,5

 

1,5

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

2) капітальний ремонт корпусу N 11 Попаснянського обласного психоневрологічного інтернату, Луганська область

- " -

- " -

15

 

15

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

3) реконструкція комунального закладу "Луганський обласний позаміський заклад оздоровлення та відпочинку "Сонячний" у с. Макарове Станично-Луганського району Луганської області

- " -

- " -

15

 

15

 

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

4) будівництво Єдиного обласного соціального центру, м. Сєвєродонецьк Луганської області

- " -

- " -

50

 

 

50

 

 

 

 

- " -
 

1
 

 

1
 

 

 

 

 

 

5) утворення Центру підтримки внутрішньо переміщених осіб "Клініка, дружня до молоді", м. Павлоград Дніпропетровської області

виконком Павлоградської міськради (за згодою)

інші джерела

0,06

 

0,06

 

 

 

 

 

- " -

місцевий бюджет

0,016

 

0,016

 

 

 

 

 

- " -
 

1
 

 

1
 

 

 

 

 

 

6) реконструкція колишнього амбулаторного приміщення в м. Зеленодольську Дніпропетровської області під стаціонарне відділення по догляду за літніми людьми

Мінрегіон

державний бюджет

5

 

5

 

 

 

 

 

виконком Зеленодольської міськради (за згодою)

місцевий бюджет

5

 

5

 

 

 

 

 

кількість об'єктів

1

 

 

1

 

 

 

 

7) будівлі Артемівського психоневрологічного інтернату по вул. Зеленій, 7, у с. Весела Долина Артемівського району - капітальний ремонт (термомодернізація)

Донецька облдержадміністрація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінрегіон

державний бюджет

6,06

 

1,82

4,24

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

8) капітальний ремонт будівлі стаціонарного відділення територіального центру Великоновосілківського району с. Благодатне (утеплення фасаду, заміна вікон, ремонт покрівлі)

- " -

- " -

5,26

 

5,26

 

 

 

 

 

кількість об'єктів

1

 

1

 

 

 

 

 

9) капітальний ремонт будівлі управління соціального захисту населення Мирноградської (Димитровської) міської ради, розташованої за адресою: мікрорайон Молодіжний, 59, м. Мирноград (Димитров) Донецької області

Донецька облдержадміністрація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінрегіон

державний бюджет

4,6

 

4,6

 

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

10) будівля Красноармійського геріатричного пансіонату з психоневрологічним відділенням по вул. Правди, 1, у м. Красноармійську Донецької області - капітальний ремонт (термомодернізація)

- " -

- " -

20,97

 

6,29

14,68

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

11) будівлі та споруди Слов'янського психоневрологічного інтернату по вул. Курчатова, 72, у м. Слов'янську Донецької області - капітальний ремонт (термомодернізація)

- " -

- " -

8,04

 

2,41

5,63

 

 

 

 

Разом за розділом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136,506

 

61,956

74,55

 

 

 

 

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

49,93

 

25,38

24,55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет

5,016

 

5,016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

81,56

 

31,56

50

 

 

 

 

Об'єкти соціальної інфраструктури

6. Відновлення житлового фонду комунальної власності, зокрема для проживання внутрішньо переміщених осіб

кількість об'єктів

6

 

6

 

 

 

 

 

1) відновлення пошкоджених та зруйнованих багатоквартирних будинків у м. Бахмуті Донецької області:
по вул. Чайковського, 12;
по вул. Чайковського, 16;
по вул. Чайковського, 111;
по вул. Чайковського, 133;
по 2-му пров. Ломоносівському, 19;
по вул. Горького, 139

Мінрегіон

державний бюджет

0,83

 

0,83

 

 

 

 

 

- " -

50*

 

50

 

 

 

 

 

2) проведення ремонту (комунального житла, яке не відповідає санітарно-технічним нормам) житлового фонду в м. Білозерському Донецької області для внутрішньо переміщених осіб

- " -

- " -

5

 

5

 

 

 

 

 

- " -
 

3
 

 

2
 

1
 

 

 

 

 

3) реконструкція трьох виробничих корпусів під багатоквартирні житлові будинки у м. Сєвєродонецьку Луганської області

Луганська облдержадміністрація

місцевий бюджет

43,97

 

30

13,97

 

 

 

 

- " -

інші джерела

43,95

 

30

13,95

 

 

 

 

- " -
 

126*
 

 

62
 

32
 

32
 

 

 

 

4) відновлення пошкоджених та зруйнованих багатоквартирних будинків у м. Попасній Луганської області

Мінрегіон

державний бюджет

28,8

 

14,4

7,2

7,2

 

 

 

Попаснянська міськрада (за згодою)

місцевий бюджет

3,2

 

1,6

0,8

0,8

 

 

 

- " -
 

1
 

 

1
 

 

 

 

 

 

5) реконструкція багатоквартирного двоповерхового житлового будинку в м. Кремінній Кремінського району Луганської області під соціальне житло

Мінрегіон

державний бюджет

19,3

 

19,3

 

 

 

 

 

виконком Кремінської міськради (за згодою)

місцевий бюджет

0,5

 

0,5

 

 

 

 

 

- " -
 

1
 

 

1
 

 

 

 

 

 

6) реконструкція п'ятиповерхової будівлі колишнього гуртожитку аграрного ліцею в смт Біловодськ Біловодського району Луганської області під соціальне житло для внутрішньо переміщених осіб загальною площею 4000 кв. метрів з влаштуванням банно-прального комплексу

виконком Біловодської селищної ради (за згодою)

місцевий бюджет

0,2

 

0,2

 

 

 

 

 

- " -

інші джерела

21,8

 

21,8

 

 

 

 

 

кількість об'єктів
 

1
 

 

1
 

 

 

 

 

 

7) реконструкція нежитлової будівлі під гуртожиток комунальної власності по вул. Залізничній, 1, м. Старобільськ Луганської області

Мінрегіон

державний бюджет

5,85

 

5,85

 

 

 

 

 

виконком Старобільської міськради (за згодою)

місцевий бюджет

0,65

 

0,65

 

 

 

 

 

- " -
 

1
 

 

 

1
 

 

 

 

 

8) будівництво багатоповерхового житла, м. Старобільськ Луганської області (новобудова)

Мінрегіон

державний бюджет

10

 

5

5

 

 

 

 

виконком Старобільської міськради (за згодою)

місцевий бюджет

1,1

 

0,2

0,9

 

 

 

 

- " -
 

12*
 

 

12
 

 

 

 

 

 

9) капітальний ремонт дахів будівель та гуртожитків комунальної власності в м. Старобільську Луганської області для передачі до органу самоорганізації населення та об'єднання співвласників багатоквартирних будинків

Мінрегіон

державний бюджет

5,1

 

5,1

 

 

 

 

 

виконком Старобільської міськради (за згодою)

місцевий бюджет

0,6

 

0,6

 

 

 

 

 

кількість об'єктів

1

 

1

 

 

 

 

 

10) капітальний ремонт адміністративної будівлі Артемівської міської ради, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 44

Донецька облдержадміністрація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінрегіон

державний бюджет

8,94

 

8,94

 

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

11) капітальний ремонт будівлі Центральної міської публічної бібліотеки по вул. М. Приймаченко, 16, у м. Краматорську Донецької області (коригування)

- " -

- " -

13,43

 

4,03

9,4

 

 

 

 

кількість об'єктів

1

 

 

1

 

 

 

 

12) капітальний ремонт будівлі клубу комунального закладу культури Будинку культури "Міленіум" за адресою: вул. Українська, 81, смт Красноторка, м. Краматорськ, Донецька область

Донецька облдержадміністрація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінрегіон

державний бюджет

4,62

 

1,39

3,23

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

13) капітальний ремонт адміністративної будівлі виконавчого комітету Маріупольської міської ради по просп. Миру, 70, у Центральному районі м. Маріуполя Донецької області (без зовнішніх мереж)

- " -

- " -

81,53

 

24,46

57,07

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

14) капітальний ремонт Центральної бібліотеки імені Короленка за адресою: просп. Миру, 93б, у м. Маріуполі Донецької області

- " -

- " -

6,84

 

2,05

4,79

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

15) реконструкція нежитлової будівлі для розміщення адміністративних установ та організацій, розташованої за адресою: мікрорайон Молодіжний, 37б, м. Мирноград Донецької області (перепланування приміщень)

- " -

- " -

19,93

 

5,98

13,95

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

16) капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі сільського будинку культури с. Малоянисоль за адресою: Донецька область, Нікольський район, с. Малоянисоль, вул. Центральна, 48

- " -

- " -

8,9

 

2,67

6,23

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

17) капітальний ремонт та підвищення енергоефективності будівлі лікарні смт Володимирівка для розселення внутрішньо переміщених осіб за адресою: Донецька область, смт Володимирівка, вул. Проценка, 10

- " -

- " -

9,91

 

2,97

6,94

 

 

 

 

- " -

6

 

6

 

 

 

 

 

18) реконструкція гуртожитків у м. Бахмуті (бульв. Металургів, 2, вулиці Оборони, 19, Привокзальна, 1, Чайковського, 1а, Сибірцева, 25, Свободи, 20)

- " -

- " -

63,63

 

63,63

 

 

 

 

 

кількість об'єктів

1

 

 

1

 

 

 

 

19) реконструкція невикористаних приміщень, розташованих на п'ятому поверсі будівлі за адресою: м. Дружківка, вул. Радченка, 34а, під гуртожиток сімейного типу для медичного персоналу з числа внутрішньо переміщених осіб

Донецька облдержадміністрація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінрегіон

державний бюджет

5,71

 

1,71

4

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

20) будинок тимчасового помешкання по вул. Космонавтів, 15, у м. Дружківці Донецької області - термомодернізація, капітальний ремонт п'ятого поверху для розміщення внутрішньо переміщених осіб

- " -

- " -

8,18

 

2,45

5,73

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

21) реконструкція (термомодернізація) гуртожитку по вул. Радченка, 36, у м. Дружківці Донецької області під гуртожиток сімейного типу

- " -

- " -

25,51

 

7,65

17,86

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

22) реконструкція нежитлової будівлі під житло для переселенців з облаштуванням спортивного та дитячого майданчиків за адресою: вул. Абая, 4, смт Біленьке, м. Краматорськ, Донецька область (коригування)

- " -

- " -

25,21

 

7,56

17,65

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

23) нежитлова будівля - гуртожиток по вул. Крупської, 4, у м. Лимані Донецької області - реконструкція

- " -

- " -

12,32

 

3,7

8,62

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

24) капітальний ремонт будівлі для медичних працівників-переселенців за адресою: вул. Поштова, 22, у смт Мангуш Донецької області

- " -

- " -

12,2

 

3,66

8,54

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

25) реконструкція гуртожитку N 1 Мирноградської міської ради для забезпечення житлом осіб, які мають статус внутрішньо переміщених із зони проведення антитерористичної операції, за адресою: м. Мирноград, мікрорайон Молодіжний, 37а

- " -

- " -

37,62

 

17,73

19,89

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

26) реконструкція будівлі гуртожитку під житловий будинок, розташованого за адресою: Донецька область, м. Мирноград, мікрорайон Західний, 31а

- " -

- " -

22,03

 

13,79

8,24

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

 

 

27) реконструкція громадської будівлі під багатоквартирний житловий будинок, розташованої за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Захисників України, 1

- " -

- " -

33,09

 

9,93

23,16

 

 

 

 

кількість об'єктів

1

 

 

1

 

 

 

 

28) реконструкція гуртожитку під багатоквартирний житловий будинок, розташованого за адресою: Донецька область, м. Покровськ, мікрорайон Шахтарський, 12

Донецька облдержадміністрація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінрегіон

державний бюджет

46,49

 

13,95

32,54

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

29) комунальний гуртожиток по вул. Кільцевій, 2а, у м. Слов'янську Донецької області - капітальний ремонт (модернізація) для розміщення внутрішньо переміщених осіб

- " -

- " -

71,3

 

71,3

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

30) реконструкція п'ятиповерхового житлового будинку по вул. Декабристів, 31, у м. Бахмуті Донецької області (проект "Теплий будинок")

Донецька облдержадміністрація

місцевий бюджет

7,2

 

7,2

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

31) реконструкція п'ятиповерхового житлового будинку по вул. Визволителів Донбасу, 23, у м. Бахмуті Донецької області (проект "Теплий будинок")

- " -

- " -

0,91

 

0,91

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

32) капітальний ремонт житлового фонду, реформування системи управління житловим фондом мікрорайону Західного м. Бахмута із застосуванням енерго- та ресурсозберігаючих технологій (проект "Теплий будинок"), теплоізоляція зовнішніх конструктивів житлового будинку N 21 по вул. Визволителів Донбасу у м. Бахмуті Донецької області

- " -

- " -

0,11

 

0,11

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

33) капітальний ремонт житлового фонду, реформування системи управління житловим фондом мікрорайону Західного м. Бахмута із застосуванням енерго- та ресурсозберігаючих технологій (проект "Теплий будинок"), теплоізоляція зовнішніх конструктивів житлового будинку N 33 по вул. Визволителів Донбасу у м. Бахмуті Донецької області

- " -

- " -

4,65

 

4,65

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

34) капітальний ремонт житлового фонду, реформування системи управління житловим фондом мікрорайону Західного м. Бахмута із застосуванням енерго- та ресурсозберігаючих технологій (проект "Теплий будинок"), теплоізоляція зовнішніх конструктивів житлового будинку N 43 по вул. Декабристів у м. Бахмуті Донецької області

- " -

- " -

3,49

 

3,49

 

 

 

 

 

кількість об'єктів

1

 

1

 

 

 

 

 

35) капітальний ремонт житлового фонду, реформування системи управління житловим фондом мікрорайону Західного м. Бахмута із застосуванням енерго- та ресурсозберігаючих технологій (проект "Теплий будинок"), теплоізоляція зовнішніх конструктивів житлового будинку N 164 по вул. Леваневського у м. Бахмуті Донецької області

Донецька облдержадміністрація

місцевий бюджет

3,58

 

3,58

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

36) капітальний ремонт житлового фонду, реформування системи управління житловим фондом мікрорайону Західного м. Бахмута із застосуванням енерго- та ресурсозберігаючих технологій (проект "Теплий будинок"), теплоізоляція зовнішніх конструктивів житлового будинку N 36 по вул. Ювілейній у м. Бахмуті Донецької області

- " -

- " -

8,13

 

8,13

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

37) реконструкція п'ятиповерхового житлового будинку по вул. Декабристів, 25, у м. Бахмуті Донецької області (проект "Теплий будинок")

- " -

- " -

1,21

 

1,21

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

38) реконструкція житлового п'ятиповерхового будинку по вул. Декабристів, 29, у м. Бахмуті Донецької області (проект "Теплий будинок")

- " -

- " -

7,57

 

7,57

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

39) реконструкція п'ятиповерхового житлового будинку по вул. Декабристів, 41, у м. Бахмуті Донецької області (проект "Теплий будинок")

- " -

- " -

0,84

 

0,84

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

40) реконструкція п'ятиповерхового житлового будинку по вул. Визволителів Донбасу, 29, у м. Бахмуті Донецької області (проект "Теплий будинок")

- " -

- " -

7,47

 

7,47

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

41) реконструкція, модернізація
та благоустрій прилеглої території міського палацу культури "Будівельник" по вул. Маяковського, 9, у м. Краматорську Донецької області

- " -

- " -

33,4

 

33,4

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

42) капітальний ремонт будівлі клубу с. Селезнівка Слов'янського району Донецької області

- " -

- " -

0,59

 

0,59

 

 

 

 

 

рівень забезпечення, відсотків

1

 

 

 

 

1

 

 

43) будівництво та реконструкція житла для внутрішньо переміщених осіб в м. Маріуполі

Мінреінтеграції

інші джерела

50

 

 

 

 

50

 

 

виконком Маріупольської міської ради

місцевий бюджет

67

 

 

 

 

67

 

 

Разом за завданням 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

904,39

 

489,73

289,66

8

 

117

 

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

592,27

 

325,03

260,04

7,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет

196,37

 

112,9

15,67

0,8

 

67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

115,75

 

51,8

13,95

 

 

50

 

61. Реконструкція і ремонт пріоритетних адміністративних та громадських будівель

загальна площа,
кв. метрів

1000

 

1000

 

 

 

 

 

1) прибудова під центр надання адміністративних послуг адміністративної будівлі на пл. Шибанкова, 11, у м. Покровську Донецької області

виконком Покровської міської ради

місцевий бюджет

3,465

 

3,465

 

 

 

 

 

Мінрегіон

державний бюджет

18,332

 

18,332

 

 

 

 

 

- " -

250

 

250

 

 

 

 

 

2) підвищення якості і доступності надання адміністративних послуг у м. Торецьку шляхом утворення центру надання адміністративних послуг

військово-цивільна адміністрація м. Торецька

місцевий бюджет

0,472

 

0,472

 

 

 

 

 

Мінрегіон

державний бюджет

2,227

 

2,227

 

 

 

 

 

- " -

870,5

 

870,5

 

 

 

 

 

3) підвищення якості надання адміністративних послуг у м. Часовому Яру Бахмутського району шляхом проведення капітального ремонту будівлі по вул. Цілинників, 2, та придбання обладнання

Бахмутська райдержадміністрація

місцевий бюджет

0,241

 

0,241

 

 

 

 

 

Мінрегіон

державний бюджет

2,164

 

2,164

 

 

 

 

 

- " -

790,5

 

790,5

 

 

 

 

 

4) реконструкція під центр надання адміністративних послуг з придбанням обладнання, програмного забезпечення та комплексу захисту інформації Нікольського районного будинку дитячої творчості Нікольської районної ради по вул. Свободи, 120, у смт Нікольське Донецької області

Нікольська райдержадміністрація

місцевий бюджет

0,431

 

0,431

 

 

 

 

 

Мінрегіон

державний бюджет

3,88

 

3,88

 

 

 

 

 

- " -

795

 

795

 

 

 

 

 

5) реконструкція під центр надання адміністративних та соціальних послуг нежитлової будівлі, м. Соледар Соледарської міської об'єднаної територіальної громади

виконком Соледарської міської ради

місцевий бюджет

1,29

 

1,29

 

 

 

 

 

Мінрегіон

державний бюджет

11,576

 

11,576

 

 

 

 

 

- " -

29262

 

29262

 

 

 

 

 

6) реконструкція комунального закладу "Кінотеатр "Союз" по вул. Українського козацтва, 51, у Лівобережному районі м. Маріуполя Донецької області

виконком Маріупольської міської ради

місцевий бюджет

19,958

 

19,958

 

 

 

 

 

Мінрегіон

державний бюджет

28

 

28

 

 

 

 

 

загальна площа, кв. метрів

3007,9

 

3007,9

 

 

 

 

 

7) капітальний ремонт Удачненського центру культури та дозвілля комунального закладу культури "Покровський районний культурно-дозвільний центр", вул. 40-років Перемоги, 20, смт Удачне Покровського району Донецької області

Покровська райдержадміністрація

місцевий бюджет

0,594

 

0,594

 

 

 

 

 

Мінрегіон

державний бюджет

5,344

 

5,344

 

 

 

 

 

- " -

9088

 

9088

 

 

 

 

 

8) капітальний ремонт центру культури і дозвілля с. Олександро-Калинове Костянтинівського району Донецької області

виконком Іллінівської сільської ради

місцевий бюджет

4,481

 

4,481

 

 

 

 

 

Мінрегіон

державний бюджет

10,456

 

10,456

 

 

 

 

 

кількість об'єктів

1

 

1

 

 

 

 

 

9) будівництво адміністративної будівлі за адресою: вул. Привокзальна, 3, у м. Бахмуті Донецької області

Донецька облдержадміністрація

місцевий бюджет

41,84

 

41,84

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

10) капітальний ремонт з утепленням фасадів та перекриття 9-го поверху житлового будинку по вул. Київській, 3/1, у Лівобережному районі м. Маріуполя Донецької області

- " -

- " -

0,3

 

0,3

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

11) капітальний ремонт з утепленням фасадів та перекриття 14-го поверху житлового будинку по вул. 9 Травня, 17, у Лівобережньому районі м. Маріуполя Донецької області

- " -

- " -

0,83

 

0,83