Идет загрузка документа (693 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной целевой программы восстановления и развития мира в восточных регионах Украины

КМ Украины
Постановление КМ, Программа от 13.12.2017 № 1071
действует с 16.01.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 грудня 2017 р. N 1071

Київ

Про затвердження Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову програму відновлення та розбудови миру в східних регіонах України (далі - Програма), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади забезпечити виконання Програми в межах коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний бюджетний період, а також за рахунок коштів інших джерел.

3. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади подавати Міністерству з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб до 1 лютого та 15 серпня року, що настає за звітним періодом, інформацію про стан здійснення заходів Програми для її узагальнення і подання до 1 березня та 1 вересня Кабінетові Міністрів України та Міністерству економічного розвитку і торгівлі.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 71

 

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
відновлення та розбудови миру в східних регіонах України

Мета Програми

Метою Програми є відновлення та розбудова миру в східних регіонах України, що передбачає стимулювання соціально-економічного розвитку територіальних громад для підвищення рівня життя населення та соціальної стійкості, стимулювання економічної активності.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Протягом 2014 - 2016 років Кабінетом Міністрів України здійснено ряд першочергових політичних, гуманітарних, соціально-економічних заходів щодо розв'язання проблем, пов'язаних із ситуацією на сході країни. Разом з тим безпрецедентні масштаби проблеми потребують комплексного підходу до її розв'язання, активізації та координації зусиль центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, спрямованих на відновлення соціально-економічної інфраструктури східних регіонів України та розбудову миру шляхом забезпечення соціально-економічного розвитку територіальних громад, підвищення їх спроможності швидко реагувати на гострі кризові ситуації, визначати потреби і пріоритетні завдання, реалізовувати проекти та нівелювати можливі потенційні ризики.

Досягнення поставленої мети може бути забезпечено за допомогою кількох варіантів, що передбачають шляхи та способи розв'язання проблеми.

Перший варіант зумовлює необхідність продовження здійснення заходів відповідно до плану заходів з організації відновлення пошкоджених (зруйнованих) об'єктів соціальної і транспортної інфраструктури, житлового фонду та систем забезпечення життєдіяльності на території Донецької та Луганської областей, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. N 1002.

Недоліками зазначеного варіанта є те, що:

зазначеним планом заходів передбачено створення штабів з організації та відновлення об'єктів соціальної і транспортної інфраструктури, житлового фонду та систем забезпечення життєдіяльності населених пунктів, організовано роботу із складання переліку пошкоджених (зруйнованих) об'єктів соціальної і транспортної інфраструктури, житлового фонду та систем забезпечення життєдіяльності на відповідній території та проектно-кошторисної документації та отримання експертних висновків. На жаль, виконання поточних завдань і заходів мають більш фрагментарний характер, що не виключає ризиків дублювання заходів та знижує ефективність управлінських рішень;

відсутня координація дій, спрямованих на відновлення.

Другий варіант полягає у розв'язанні проблеми програмно-цільовим методом, тобто шляхом виконання Програми, що передбачає здійснення комплексних заходів з відновлення та розбудови миру в східних регіонах України, створення системи інтегрованого управління програмними заходами та моніторингу їх виконання, удосконалення правового, організаційного, оперативного, технічного забезпечення виконання Програми, вироблення механізму консолідації зусиль центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, територіальних громад, громадських об'єднань та міжнародних організацій, що надають міжнародну технічну допомогу для відновлення та розбудови миру в східних регіонах України.

Перевагами такого варіанта є:

дотримання всіма заінтересованими сторонами (державні органи, органи місцевого самоврядування, приватний сектор та громадянське суспільство) визначених Програмою пріоритетів під час планування відновлення та розбудови миру;

забезпечення комплексного підходу до розв'язання проблеми, здійснення ефективного управління та оперативного моніторингу процесів відновлення;

забезпечення координації дій всіх заінтересованих сторін та міжнародної спільноти для підвищення результативності процесів відновлення;

створення умов для соціально-економічного розвитку територіальних громад Донецької, Луганської, Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей.

Другий варіант, що є оптимальним, передбачає модернізацію всіх аспектів життєдіяльності східних регіонів України на засадах сталого розвитку (за економічним, соціальним та екологічним вимірами).

Досягнення мети Програми забезпечуватиметься шляхом виконання програмних заходів за трьома стратегічними компонентами:

відновлення критичної інфраструктури та основних соціальних послуг у таких сферах, як освіта, охорона здоров'я, соціальний захист, об'єкти соціальної інфраструктури, енергетика, транспорт, водопостачання та водовідведення, екологія та охорона навколишнього природного середовища;

економічне відновлення через розвиток спроможностей у сфері місцевого економічного планування, здійснення структурних змін та надання підтримки мікро-, малому і середньому бізнесу, розширення доступу до фінансових послуг, зокрема у сфері кредитування та мікрокредитування; забезпечення розвитку промисловості, будівництва, сільського господарства та інших сфер економічної діяльності на засадах інноваційного розвитку та переведення їх на сучасні технологічні платформи; створення нових насамперед високотехнологічних робочих місць та підвищення рівня зайнятості населення, зростання доходів та забезпечення розширеного відтворення людського потенціалу;

підвищення соціальної стійкості, розбудова миру та громадської безпеки шляхом досягнення соціальної єдності та повернення довіри, сприяння культурному діалогу та вихованню толерантності із залученням всіх верств населення, сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства та різних форм самоорганізованої діяльності громадян, спрямованої на розв'язання проблем, розвитку місцевого самоврядування в контексті децентралізації з метою створення самодостатніх територіальних громад, здатних до саморозвитку, проведення моніторингу ситуації в територіальних громадах щодо вразливості, ризиків та соціальних зв'язків, забезпечення психологічної та соціальної підтримки населення, яке постраждало від збройного конфлікту.

Завдання і заходи

Прогнозні обсяги та джерела фінансування завдань і заходів Програми наведені у додатку 1.

Перелік завдань і заходів з виконання Програми наведено у додатку 2.

Визначення конкретних завдань і заходів здійснювалося з урахуванням їх взаємозв'язаності, повноти та всебічності, логічності викладу, відсутності суперечностей і повторів, узгодженості з іншими програмами.

Процес реалізації Програми передбачає здійснення комплексу заходів із застосуванням підходу, що базується на правах людини, у тому числі з урахуванням гендерних аспектів. Забезпечення економічного зростання передбачено шляхом використання інноваційних механізмів підтримки малого та середнього підприємництва. Визначені ООН принципи розбудови миру є основою для виконання відповідних завдань Програми. Також під час реалізації Програми братимуться до уваги положення Національної доповіді "Цілі сталого розвитку: Україна".

Програма спрямована на розвиток Донецької та Луганської областей, крім населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, а також Дніпропетровської, Запорізької, Харківської області, тобто на територію регіонів, розвиток яких зазнав негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході країни.

Виконання Програми передбачається здійснювати протягом 2017 - 2020 років.

Очікувані результати виконання Програми, ефективність Програми

Результатом виконання Програми стане зростання темпів соціально-економічного розвитку територіальних громад східних регіонів України, а також підвищення рівня життя населення та соціальної стійкості, стимулювання економічної активності, зокрема промисловості та інших сфер економічної діяльності, за економічними, соціальними показниками.

Виконання програмних завдань здійснюватиметься на основі прийняття рішень з урахуванням оцінки ступеня досягнення встановлених програмних цілей та запланованої ефективності витрат коштів. Дотримання у своїй роботі принципу прозорості та підзвітності є життєво необхідними для реалізації процесу відновлення і розбудови миру в східних регіонах України та для здійснення ефективного управління і координації процесу моніторингу результатів виконання Програми.

Відновлення та розбудова миру в східних регіонах України здійснюватиметься за трьома стратегічними напрямами, зокрема:

відновлення критичної інфраструктури та соціальних послуг в основних сферах;

економічне відновлення;

підвищення соціальної стійкості, розбудова миру та громадської безпеки, що сприятиме розв'язанню проблем шляхом виконання програмних завдань.

Очікуваними результатами виконання Програми є (показники соціально-економічного стану східних регіонів України наведені у відсотках до попереднього року):

індекс валового внутрішнього регіонального продукту - 103,5;

експорт товарів і послуг - 110,9;

імпорт товарів і послуг - 111,5;

продуктивність праці - 102,7;

рівень безробіття населення (за методологією Міжнародної організації праці) - 8,35.

В результаті здійснення заходів Програми передбачається досягнення до 2020 року основних цільових індикаторів та показників, які відіграють важливу роль у відстеженні процесу відновлення та розвитку регіонів, на які спрямована дія Програми:

протяжність відремонтованих автомобільних доріг - 232,195 кілометра;

протяжність збудованої залізничної гілки - 65 кілометрів;

кількість відремонтованих/реконструйованих об'єктів водопостачання та водовідведення - 41 одиниця;

протяжність реконструйованих та відремонтованих мереж водопостачання та водовідведення - 329,4 кілометра;

кількість проведених навчальних, просвітницьких та інформаційних заходів для підтримки малого та середнього підприємництва - 189 заходів;

кількість освітніх закладів з покращеними умовами перебування дітей та педагогів - 62 одиниці;

кількість оновлених об'єктів та закладів у сфері охорони здоров'я - 26 одиниць;

кількість відновлених багатоквартирних будинків та реконструйованих під житло об'єктів - 201 одиниця;

придбання пасажирського рухомого складу (автобусів, тролейбусів) - 160 одиниць;

кількість збудованих/модернізованих об'єктів спортивної інфраструктури - 23 одиниці;

кількість осіб, які пройдуть профорієнтацію та професійне навчання, - 3000 осіб;

кількість підготовлених спеціалістів із врегулювання конфліктів - 620 осіб;

кількість психологів, які пройдуть навчання для роботи з різними групами населення, - 150 осіб;

кількість отримувачів послуг центрів підтримки сім'ї в м. Маріуполі - 24000 осіб;

кількість придбаних автомобілів з протимінної діяльності - 50 одиниць;

кількість інформаційних заходів з протимінної діяльності - 200 одиниць.

Показники очікуваних результатів виконання Програми визначені у додатку 3.

Оцінка ефективності Програми здійснюватиметься на підставі проведеного аналізу стану досягнення очікуваних результатів та виконання заходів Програми відповідно до Методики оцінки ефективності її виконання, яка затверджується МТОТ.

Обсяги та джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 4762,322 млн. гривень, у тому числі 2223,553 млн. гривень - за рахунок коштів державного бюджету, 1224,969 млн. гривень - місцевих бюджетів, 1313,8 млн. гривень - за рахунок інших джерел.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів, що передбачаються у державному бюджеті на відповідний рік, коштів місцевих бюджетів, а також за рахунок міжнародної фінансової і технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством.

Додатковим джерелом фінансування завдань та заходів Програми стануть цільові фонди багатьох партнерів, утворені відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння щодо співпраці між Кабінетом Міністрів України, Організацією Об'єднаних Націй та Світовим Банком, підписаного 28 жовтня 2016 року. Фінансування заходів з відновлення за рахунок коштів цільових фондів багатьох партнерів здійснюватиметься на принципах прозорості, відкритості, адресності, узгодженості та спрямованості на питання єдності, стабільності та примирення.

Обсяг видатків на виконання Програми визначається щороку під час складання проектів державного та місцевих бюджетів на відповідний рік з урахуванням їх реальних можливостей.

 

ПАСПОРТ
Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 р. N 892.

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. N 1071.

3. Державний замовник - МТОТ.

4. Керівник Програми - Міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

5. Виконавці заходів Програми - МТОТ, Мінагрополітики, Мінприроди, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, Мінкультури, МОН, МОЗ, Мінрегіон, Мінсоцполітики, МІП, МВС, ДСНС, Національна поліція, НАДС, Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Запорізька, Харківська облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування у зазначених областях, Національна академія аграрних наук, ПАТ "Українська залізниця", ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання".

6. Строк виконання Програми - 2017 - 2020 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, млн. гривень

У тому числі за роками

2017

2018

2019

2020

Державний бюджет

2223,553

 

1388,383

456,89

378,28

Місцеві бюджети

1224,969

200,534

555,615

330,587

138,233

Інші джерела

1313,8

54,506

636,445

429,011

193,838

Усього

4762,322

255,04

2580,443

1216,488

710,351

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальний за виконання

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

Пріоритетний напрям I. Відновлення критичної інфраструктури та соціальних послуг в основних сферах

Освіта

1. Капітальний ремонт освітніх об'єктів, зокрема відбудова з покращенням в регіонах що постраждали від збройного конфлікту
 

кількість об'єктів

1

 

1

 

 

1) капітальний ремонт (термомодернізація) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) N 1 "Червона шапочка" Торецької міської ради Донецької області за адресою: м. Торецьк, вул. Терешкової, 6

Мінрегіон

державний бюджет

9,56

 

9,56

 

 

- " -

3

 

3

 

 

2) капітальний ремонт (термомодернізація) трьох дошкільних навчальних закладів (N 3, 4, 5) у м. Кремінній

- " -

- " -

8

 

8

 

 

- " -

3

 

2

1

 

3) реконструкція дошкільних навчальних закладів "Журавушка", "Івушка-2", "Рябінушка" у м. Кремінній та с. Кудряшівка

Мінрегіон

державний бюджет

36,78

 

33,28

3,5

 

виконком Кремінської міськради (за згодою), виконком Кудряшівської сільської ради (за згодою)

місцевий бюджет

1,06

 

0,06

1

 

- " -

2

 

2

 

 

4) капітальний ремонт, зокрема заходи з енергозбереження в загальноосвітніх навчальних закладах у м. Кремінній та с. Варварівка (Кремінська загальноосвітня школа I - III ступеня, вул. І. Франка, 1; Варварівська загальноосвітня школа I - III ступеня, вул. Комсомольська, 8)

Мінрегіон

державний бюджет

6,2

 

6,2

 

 

Кремінська райдержадміністрація

місцевий бюджет

0,31

 

0,31

 

 

- " -

3

 

3

 

 

5) відновлення, термомодернізація та обладнання меблями дошкільних навчальних закладів ("Веселка", "Журавка", "Малятко") у м. Сватовому Луганській області

Мінрегіон

державний бюджет

22,12

 

22,12

 

 

виконком Сватівської міськради (за згодою)

місцевий бюджет

1,1

 

1,1

 

 

кількість об'єктів

1

 

1

 

 

6) капітальний ремонт з утеплення фасаду дошкільного навчального закладу N 6 "Калинка" у м. Новомосковську Дніпропетровської області

Мінрегіон

державний бюджет

4

 

4

 

 

виконком Новомосковської міськради (за згодою)

місцевий бюджет

0,5

 

0,5

 

 

- " -

8

 

3

3

2

7) відновлення закладів освіти мікрорайону "Східний" у м. Маріуполі Донецької області для забезпечення безпечного навчального процесу (загальноосвітні школи N 5, 57, 68, Виноградненська школа; дошкільні навчальні заклади N 42, 47, 160, 165)

виконком Маріупольської міськради (за згодою)

інші джерела

7,607

 

3,71

2,348

1,549

- " -

1

 

 

1

 

8) капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі Мар'їнської загальноосвітньої школи I - III ступеня N 1, Донецька область

Мінрегіон

державний бюджет

27

 

18

9

 

- " -

1

 

1

 

 

9) капітальний ремонт дошкільного навчального закладу "Червона шапочка" в м. Кураховому Донецької області

Мінрегіон

державний бюджет

11,5

 

11,5

 

 

виконком Курахівської міськради (за згодою)

місцевий бюджет

0,5

 

0,5

 

 

- " -

1

 

 

1

 

10) капітальний ремонт гімназії "Престиж" у м. Кураховому Донецької області

Мінрегіон

державний бюджет

1,9

 

 

1,9

 

- " -

18*

 

18

 

 

11) облаштування дитячих майданчиків дошкільного навчального закладу м. Сватового Луганської області сучасним, безпечним ігровим та спортивним обладнанням та огорожею згідно із санітарними вимогами та методичними рекомендаціями

Мінрегіон

державний бюджет

2

 

2

 

 

виконком Сватівської міськради (за згодою)

місцевий бюджет

0,2

 

0,2

 

 

- " -

1

 

1

 

 

12) проведення робіт з капітального ремонту у Сватівському соціальному центрі розвитку дитини по вул. Макара Жилкіна, 21, м. Сватове Луганської області

Мінрегіон

державний бюджет

5

 

5

 

 

виконком Сватівської міськради (за згодою)

місцевий бюджет

0,5

 

0,5

 

 

- " -

2

 

2

 

 

13) реконструкція огороджувальних конструкцій закладів освіти у м. Попасній Луганської області

Мінрегіон

державний бюджет

8,4

 

8,4

 

 

кількість об'єктів

13*

 

13

 

 

14) капітальний ремонт та реконструкція закладів освіти Попаснянського району Луганської області

Мінрегіон

державний бюджет

42,8

 

42,8

 

 

- " -

2

 

1

1

 

15) реконструкція гаражних боксів для шкільних автобусів навчальних закладів Попаснянського району Луганської області

- " -

- " -

3,4

 

2

1,4

 

- " -

2*

 

2

 

 

16) реконструкція та капітальний ремонт дошкільних навчальних закладів (ясла-садок) Попаснянського району Луганської області

- " -

- " -

2,5

 

2,5

 

 

Разом за розділом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202,937

 

182,24

19,148

1,549

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

191,16

 

175,36

15,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет

4,17

 

3,17

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

7,607

 

3,71

2,348

1,549

Охорона здоров'я

2. Капітальний ремонт закладів охорони здоров'я, зокрема відбудова з покращенням
 

кількість об'єктів

1

 

1

 

 

1) капітальний ремонт будівлі Луганської обласної дитячої клінічної лікарні, м. Лисичанськ Луганської області

Луганська облдержадміністрація

місцевий бюджет

2,52

 

2,52

 

 

- " -
 

1
 

 

1
 

 

 

2) капітальний ремонт (санація) та обладнання філії "Петрівська лікарня Станично-Луганського районного територіального медичного об'єднання"

Мінрегіон

державний бюджет

5,2

 

5,2

 

 

Станично-Луганська райдержадміністрація

місцевий бюджет

0,58

 

0,58

 

 

- " -
 

1
 

 

1
 

 

 

3) капітальний ремонт Городищенської сільської лікарської амбулаторії у с. Городище, Біловодський район Луганської області

Мінрегіон

державний бюджет

1,8

 

1,8

 

 

Біловодська райдержадміністрація

місцевий бюджет

0,2

 

0,2

 

 

- " -
 

1
 

 

1
 

 

 

4) підвищення якості медичного обслуговування в комунальному закладі "Біловодська центральна районна лікарня" Луганська область шляхом технічного переоснащення рентгенодіагностичними комплексами

МОЗ

державний бюджет

6,19

 

6,19

 

 

Біловодська райдержадміністрація

місцевий бюджет

0,69

 

0,69

 

 

- " -
 

2
 

 

2
 

 

 

5) капітальний ремонт відділень (інфекційного, хірургічного) Міловського районного територіального медичного об'єднання у смт Мілове,

Мінрегіон

державний бюджет

4

 

4

 

 

Міловський район Луганської області

Міловська райдержадміністрація

місцевий бюджет

0,44

 

0,44

 

 

кількість об'єктів

1

 

1

 

 

6) капітальний ремонт будівлі Луганського обласного центру з профілактики та боротьби із СНІД, м. Сєвєродонецьк Луганської області

Луганська облдержадміністрація

місцевий бюджет

2,2

 

2,2

 

 

- " -
 

1
 

 

1
 

 

 

7) капітальний ремонт комунальної установи "Попаснянська центральна районна лікарня", м. Попасна Луганської області

Мінрегіон

державний бюджет

13,3

 

13,3

 

 

Попаснянська райдержадміністрація

місцевий бюджет

0,96

 

0,96

 

 

- " -

4

 

4

 

 

8) капітальний ремонт приміщень амбулаторій загальної практики - сімейної медицини у м. Попасній, м. Золотому, смт Тошківка, смт Новотошківське, Попаснянський район Луганської області

Мінрегіон

державний бюджет

3,5

 

3,5

 

 

- " -

3

 

3

 

 

9) капітальний ремонт приміщень фельдшерських пунктів у смт Нижнє, смт Комишуваха-1, с. Оріхове, Попаснянський район Луганської області

Мінрегіон

державний бюджет

3,5

 

3,5

 

 

- " -
 

1
 

 

1
 

 

 

10) капітальний ремонт амбулаторії загальної практики - сімейної медицини, с. Тополі Троїцького району Луганської області

Мінрегіон

державний бюджет

0,79

 

0,79

 

 

Троїцька райдержадміністрація

місцевий бюджет

0,08

 

0,08

 

 

Разом за завданням 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45,95

 

45,95

 

 

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

38,28

 

38,28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет

7,67

 

7,67

 

 

3. Відновлення ушкодженої інфраструктури охорони здоров'я в регіонах, постраждалих від збройного конфлікту
 

кількість об'єктів
 

3
 

 

3
 

 

 

1) капітальний ремонт відділень та технічне переоснащення комунальної установи "Кремінське районне територіальне медичне об'єднання"

Мінрегіон

державний бюджет

11,3

 

11,3

 

 

Кремінська райдержадміністрація

місцевий бюджет

0,6

 

0,6

 

 

- " -
 

1
 

 

1
 

 

 

2) капітальний ремонт електрообладнання та електромереж відділень лікувального закладу N 1 у м. Кремінній

Мінрегіон

державний бюджет

1,98

 

1,98

 

 

Кремінська райдержадміністрація

місцевий бюджет

1,04

 

1,04

 

 

кількість проектів

3

 

3

 

 

3) впровадження енергозберігаючих проектів у трьох закладах охорони здоров'я (фельдшерські пункти у с. Житлівка, с. Діброва, с. Стара Краснянка) у м. Кремінній

Мінрегіон
виконком Кремінської міськради (за згодою)

державний бюджет

1,4

 

1,4

 

 

кількість об'єктів
 

1
 

 

1
 

 

 

4) реконструкція Кремінської міської лікарської амбулаторії загальної практики - сімейної медицини

Мінрегіон

державний бюджет

2,43

 

2,43

 

 

Кремінська райдержадміністрація

місцевий бюджет

0,13

 

0,13

 

 

- " -
 

3
 

 

3
 

 

 

5) реконструкція фельдшерських пунктів (Нововодянського, Червонопопівського, Булгаківського)

Мінрегіон

державний бюджет

1,51

 

1,51

 

 

Кремінська райдержадміністрація

місцевий бюджет

0,08

 

0,08

 

 

Разом за завданням 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,47

 

20,47

 

 

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

18,62

 

18,62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет

1,85

 

1,85

 

 

4. Укомплектування обладнанням лабораторних центрів
 

кількість об'єктів

1

 

1

 

 

1) укомплектування Краматорської міської філії Донецького обласного лабораторного центру

МОЗ
державна установа "Донецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

державний бюджет

1,4

 

1,4

 

 

- " -

1

 

1

 

 

2) укомплектування Маріупольської міської філії Донецького обласного лабораторного центру

МОЗ
державна установа "Донецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

- " -

1,4

 

1,4

 

 

кількість

1

 

1

 

 

3) оснащення вірусологічної лабораторії, у тому числі лабораторії полімеразної ланцюгової реакції Сєвєродонецької міськрайонної філії, Луганська область

МОЗ
державна установа "Луганський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"

- " -

2

 

2

 

 

- " -

34

 

20

8

6

4) укомплектування Луганського обласного лабораторного центру, зокрема придбання шумоміра- аналізатора "Екофізіка - 110АВ1"

- " -

- " -

4,44

 

2,32

1,14

0,98

Разом за завданням 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,24

 

7,12

1,14

0,98

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

9,24

 

7,12

1,14

0,98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет

 

 

 

 

 

Разом за розділом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75,66

 

73,54

1,14

0,98

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

66,14

 

64,02

1,14

0,98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет

9,52

 

9,52

 

 

Соціальний захист

5. Реконструкція та ремонт об'єктів соціального захисту для надання та розподілу соціальної допомоги та пільг
 

кількість об'єктів

1

 

1

 

 

1) реконструкція з прибудовою Білокуракинського обласного будинку - інтернату для громадян похилого віку та інвалідів, Луганська область

Луганська облдержадміністрація

інші джерела

1,5

 

1,5

 

 

- " -

1

 

1

 

 

2) капітальний ремонт корпусу N 11 Попаснянського обласного психоневрологічного інтернату, Луганська область

- " -

- " -

15

 

15

 

 

- " -

1

 

1

 

 

3) реконструкція комунального закладу "Луганський обласний позаміський заклад оздоровлення та відпочинку "Сонячний" у с. Макарове Станично-Луганського району Луганської області

- " -

- " -

15

 

15

 

 

- " -

1

 

 

1

 

4) будівництво Єдиного обласного соціального центру, м. Сєвєродонецьк Луганської області

- " -

- " -

50

 

 

50

 

- " -
 

1
 

 

1
 

 

 

5) утворення Центру підтримки внутрішньо переміщених осіб "Клініка, дружня до молоді", м. Павлоград Дніпропетровської області

виконком Павлоградської міськради (за згодою)

інші джерела

0,06

 

0,06

 

 

- " -

місцевий бюджет

0,016

 

0,016

 

 

- " -
 

1
 

 

1
 

 

 

6) реконструкція колишнього амбулаторного приміщення в м. Зеленодольську Дніпропетровської області під стаціонарне відділення по догляду за літніми людьми

Мінрегіон

державний бюджет

5

 

5

 

 

виконком Зеленодольської міськради (за згодою)

місцевий бюджет

5

 

5

 

 

Разом за розділом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91,576

 

41,576

50

 

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет

5,016

 

5,016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

81,56

 

31,56

50

 

Об'єкти соціальної інфраструктури

6. Відновлення житлового фонду комунальної власності, зокрема для проживання внутрішньо переміщених осіб
 

кількість об'єктів

6

 

6

 

 

1) відновлення пошкоджених та зруйнованих багатоквартирних будинків у м. Бахмуті Донецької області:
по вул. Чайковського, 12;
по вул. Чайковського, 16;
по вул. Чайковського, 111;
по вул. Чайковського, 133;
по 2-му пров. Ломоносівському, 19;
по вул. Горького, 139

Мінрегіон

державний бюджет

0,83

 

0,83

 

 

- " -

50*

 

50

 

 

2) проведення ремонту (комунального житла, яке не відповідає санітарно-технічним нормам) житлового фонду в м. Білозерському Донецької області для внутрішньо переміщених осіб

- " -

- " -

5

 

5

 

 

- " -
 

3
 

 

2
 

1
 

 

3) реконструкція трьох виробничих корпусів під багатоквартирні житлові будинки у м. Сєвєродонецьку Луганської області

Луганська облдержадміністрація

місцевий бюджет

43,97

 

30

13,97

 

- " -

інші джерела

43,95

 

30

13,95

 

- " -
 

126*
 

 

62
 

32
 

32
 

4) відновлення пошкоджених та зруйнованих багатоквартирних будинків у м. Попасній Луганської області

Мінрегіон

державний бюджет

28,8

 

14,4

7,2

7,2

Попаснянська міськрада (за згодою)

місцевий бюджет

3,2

 

1,6

0,8

0,8

- " -
 

1
 

 

1
 

 

 

5) реконструкція багатоквартирного двоповерхового житлового будинку в м. Кремінній Кремінського району Луганської області під соціальне житло

Мінрегіон

державний бюджет

19,3

 

19,3

 

 

виконком Кремінської міськради (за згодою)

місцевий бюджет

0,5

 

0,5

 

 

- " -
 

1
 

 

1
 

 

 

6) реконструкція п'ятиповерхової будівлі колишнього гуртожитку аграрного ліцею в смт Біловодськ Біловодського району Луганської області під соціальне житло для внутрішньо переміщених осіб загальною площею 4000 кв. метрів з влаштуванням банно-прального комплексу

виконком Біловодської селищної ради (за згодою)

місцевий бюджет

0,2

 

0,2

 

 

- " -

інші джерела

21,8

 

21,8

 

 

кількість об'єктів
 

1
 

 

1
 

 

 

7) реконструкція нежитлової будівлі під гуртожиток комунальної власності по вул. Залізничній, 1, м. Старобільськ Луганської області

Мінрегіон

державний бюджет

5,85

 

5,85

 

 

виконком Старобільської міськради (за згодою)

місцевий бюджет

0,65

 

0,65

 

 

- " -
 

1
 

 

 

1
 

 

8) будівництво багатоповерхового житла, м. Старобільськ Луганської області (новобудова)

Мінрегіон

державний бюджет

10

 

5

5

 

виконком Старобільської міськради (за згодою)

місцевий бюджет

1,1

 

0,2

0,9

 

- " -
 

12*
 

 

12
 

 

 

9) капітальний ремонт дахів будівель та гуртожитків комунальної власності в м. Старобільську Луганської області для передачі до органу самоорганізації населення та об'єднання співвласників багатоквартирних будинків

Мінрегіон

державний бюджет

5,1

 

5,1

 

 

виконком Старобільської міськради (за згодою)

місцевий бюджет

0,6

 

0,6

 

 

Разом за розділом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190,85

 

141,03

41,82

8

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

74,88

 

55,48

12,2

7,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет

50,22

 

33,75

15,67

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

65,75

 

51,8

13,95

 

Енергетика, тепло- та газопостачання

7. Відновлення критичної енергетичної інфраструктури
 

протяжність електролінії, кілометрів

10

10

 

 

 

1) розроблення та реалізація проекту "Будівництво ПЛ 35 кВ "Райгородська - Трьохізбенка" протяжністю близько 10 км"

ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання"

інші джерела (власні кошти)

19

19

 

 

 

кількість котелень, одиниць

4*

 

4

 

 

2) реконструкція котелень комунальних закладів, Кремінський район

Мінрегіон

державний бюджет

3,04

 

3,04

 

 

кількість мереж, одиниць

3

 

3

 

 

3) капітальний ремонт мереж вуличного освітлення населених пунктів Голубівка, Климівка, Скаргівка, Кремінський район

- " -

- " -

1,26

 

1,26

 

 

Голубівська сільрада (за згодою)

місцевий бюджет

0,07

 

0,07

 

 

кількість котелень, одиниць

1

 

1

 

 

4) Реконструкція котельної N 8, с. Сосновий Сватівського району

Мінрегіон

державний бюджет

4,41

 

4,41

 

 

виконком Сватівської міськради (за згодою)

місцевий бюджет

0,49

 

0,49

 

 

протяжність, кілометрів

14

 

4

5

5

5) будівництво мереж вуличного освітлення на неосвітлених ділянках міських вулиць та капітальний ремонт споруд вуличного освітлення з використанням енергоефективного обладнання, м. Сватове

Мінрегіон

державний бюджет

16,5

 

9,8

3,7

3

виконком Сватівської міськради (за згодою)

місцевий бюджет

1,8

 

1,1

0,4

0,3

протяжність, кілометрів
 

50
 

 

25
 

12,5
 

12,5
 

6) капітальний ремонт та реконструкція систем (ліній) вуличного освітлення м. Попасна
 

Мінрегіон

державний бюджет

9

 

4,5

2,25

2,25

Луганська облдержадміністрація

місцевий бюджет

1

 

0,5

0,25

0,25

виконком Попаснянської міськради (за згодою)

 

 

 

 

 

 

Разом за розділом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56,57

19

25,17

6,6

5,8

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

34,21

 

23,01

5,95

5,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет

3,36

 

2,16

0,65

0,55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

19

19

 

 

 

Транспорт

8. Капітальний ремонт автомобільних доріг місцевого значення
 

протяжність, кілометрів

2

 

 

2

 

1) С130218 Біловодськ - колективне сільськогосподарське підприємство "50-річчя Жовтня", км 0 + 000 - км 2 + 000

Луганська облдержадміністрація

інші джерела

3,6

 

 

3,6

 

- " -

9

 

 

9

 

2) О130505 Петрівське - Голубівка - Нова Астрахань, км 23 + 000 - км 27 + 000, км 45 + 000 - км 50 + 000

- " -

- " -

46,8

 

 

46,8

 

- " -

18,1

 

 

 

18,1

3) О131310 Куземівка - Нижня Дуванка, км 0 + 000 - км 18 + 100

- " -

- " -

89,2

 

 

 

89,2

Разом за завданням 8
у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

139,6

 

 

50,4

89,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

139,6

 

 

50,4

89,2

9. Поточний, середній ремонт автомобільних доріг місцевого значення
 

протяжність, кілометрів

16

 

 

16

 

1) О130905 Новоайдар - Євсуг, км 9 + 000 - км 25 + 000

Луганська облдержадміністрація

інші джерела

25,228

 

 

25,228

 

- " -

місцевий бюджет

37,843

 

 

37,843

 

- " -

5,5

 

 

5,5

 

2) О130302 Білокуракине - Луб'янка - Олексіївка - Нещеретове, км 5 + 700 - км 11 + 200

- " -

інші джерела

25,6

 

 

25,6

 

- " -

8,2

 

 

 

8,2

3) О131309 Нижня Дуванка - Лозно-Олександрівка - контрольно-пропускний пункт "Петрівка", км 0 + 000 - км 8 + 200

- " -

інші джерела

16

 

 

 

16

протяжність, кілометрів

17

 

17

 

 

4) О131704 (Старобільськ - Марківка) - Караяшник - Лозове, км 0 + 000 - км 17 + 000

Луганська облдержадміністрація

інші джерела

11,555

 

11,555

 

 

- " -

місцевий бюджет

17,333

17,333

 

 

 

- " -
 

3
 

 

 

3
 

 

5) С131728 (пропускний пункт "Танюшівка"- Старобільськ - Артемівськ) - Запорізьке - Чмирівка, км 0 + 000 - км 3 + 000

- " -

інші джерела

2,04

 

 

2,04

 

- " -

місцевий бюджет

3,06

 

 

3,06

 

- " -

5

 

5

 

 

6) С131731 Чмирівка - Бутове, км 0 + 000 - км 5 + 000

- " -

інші джерела

3,401

 

3,401

 

 

- " -

місцевий бюджет

5,102

 

5,102

 

 

- " -

3

 

3

 

 

7) С131729 Підгорівка - Старобільськ (через с. Новоселівка) на ділянці км 0 + 000 - км 3 + 000

- " -

інші джерела

4,88

 

4,88

 

 

- " -

місцевий бюджет

7,32

 

7,32

 

 

- " -

15

 

15

 

 

8) С131732 Підгорівка - Кам'янка, км 0 + 000 - км 15 + 000

- " -

інші джерела

10,184

 

10,184

 

 

- " -

місцевий бюджет

12,275

12,275

 

 

 

Разом за завданням 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181,821

29,608

42,442

93,771

16

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет

82,933

29,608

12,422

40,903

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

98,888

 

30,02

52,868

16

10. Відновлення та реконструкція критичної транспортної інфраструктури комунальної власності
 

протяжність, кілометрів

1,295

 

1,295

 

 

1) капітальний ремонт доріг по вулицях ім. Олександра Єрмакова, Театральній, Фестивальній (від вул. Маяковського до вул. Шкільної) у м. Білозерську Донецької області

Мінрегіон

державний бюджет

3,032

 

3,032

 

 

виконком Білозерської міськради (за згодою)

місцевий бюджет

0,337

 

0,337

 

 

- " -

3,3

 

 

0,2

3,1

2) капітальний ремонт автодоріг по п'ятьох вулицях м. Лисичанська Луганської області

виконком Лисичанської міськради (за згодою)

інші джерела

4,89

0,23

0,23

0,23

4,2

місцевий бюджет

12,746

4,586

4,08

4,08

 

- " -

3

 

 

 

3

3) ремонт автодороги по вул. Томашовській (ділянка Т-13-02) у м. Новодружеську Луганської області

виконком Новодружівської міськради (за згодою)

інші джерела

16,467

2,847

4,41

4,41

4,8

місцевий бюджет

1,17

0,39

0,39

0,39

 

- " -

3,3

 

 

1

2,3

4) капітальний ремонт автодоріг по трьох вулицях м. Рубіжного Луганської області

виконком Рубіжанської міськради (за згодою)

інші джерела

2,36

0,02

0,02

0,02

2,3

місцевий бюджет

17,76

5,92

5,92

5,92

 

протяжність, кілометрів

0,3

 

 

 

0,3

5) капітальний ремонт автодороги по вул. Піонерській у м. Біловодську Луганської області

Біловодська райдержадміністрація

місцевий бюджет

0,9

0,3

0,3

0,3

 

- " -

0,3

 

 

0,3

 

6) капітальний ремонт автодороги по вул. Титова у м. Кремінній Луганської області

Кремінська райдержадміністрація
виконком Кремінської міськради (за згодою)

місцевий бюджет

0,855

0,285

0,285

0,285

 

- " -

0,6

 

 

0,6

 

7) капітальний ремонт автодороги по вул. Леніна у с. Новокраснянка Луганської області

Кремінська райдержадміністрація

- " -

1,65

0,55

0,55

0,55

 

- " -

0,8

 

 

0,8

 

8) капітальний ремонт автодороги по чотирьох вулицях смт Красноріченське Луганської області

- " -

- " -

2,58

0,86

0,86

0,86

 

- " -

20,3

 

 

20,3

 

9) капітальний ремонт автодоріг по вулицях у м. Попасній (25 вулиць) Луганської області

виконком Попаснянської міськради (за згодою)

- " -

59,742

19,914

19,914

19,914

 

- " -

0,5

 

 

0,5

 

10) капітальний ремонт автодороги по вул. Привільнянській у с. Камишуваха-1 Луганської області

Попаснянська райдержадміністрація

- " -

1,5

0,5

0,5

0,5

 

- " -

1,2

 

 

1,2

 

11) поточний та середній ремонт автодоріг по шістьох вулицях у м. Гірському Луганської області

- " -

- " -

4,05

1,35

1,35

1,35

 

- " -

6,3

 

 

6,3

 

12) ремонт автодороги по п'ятьох вулицях у с. Новотошківське Луганської області

- " -

- " -

18,825

6,275

6,275

6,275

 

- " -

4,1

 

 

4,1

 

13) ремонт автодороги по 20 вулицях у м. Золотому Луганської області

- " -

- " -

12

4

4

4

 

- " -

8,8

 

 

8,8

 

14) ремонт автодороги по 11 вулицях у с. Мирна Долина Луганської області

- " -

- " -

26,934

8,978

8,978

8,978

 

- " -

6,6

 

 

6,6

 

15) ремонт автодороги по 13 вулицях у с. Підлісне Луганської області

- " -

- " -

12,261

4,087

4,087

4,087

 

- " -

4,7

 

 

4,7

 

16) ремонт автодороги по дев'ятьох вулицях у с. Лоскутівка Луганської області

- " -

- " -

11,439

3,813

3,813

3,813

 

протяжність, кілометрів

2,8

 

 

2,8

 

17) ремонт автодороги по чотирьох вулицях у с. Рай-Олександрівка Луганської області

Попаснянська райдержадміністрація

місцевий бюджет

8,685

2,895

2,895

2,895

 

- " -

5,4

 

 

5,4

 

18) ремонт автодороги по вісьмох вулицях у с. Біла Гора Луганської області

- " -

- " -

16,152

5,384

5,384

5,384

 

- " -

23,1

 

 

23,1

 

19) ремонт автодороги по 10 вулицях у с. Устинівка Луганської області

- " -

- " -

87,135

29,045

29,045

29,045

 

- " -

3,9

 

 

 

3,9

20) ремонт автодороги по дев'ятьох вулицях у м. Троїцькому Луганської області

- " -

інші джерела

15

3,9

3,9

3,6

3,6

- " -

6,2

 

 

6,2

 

21) капітальний ремонт автодоріг по 34 вулицях у смт Станиця-Луганська Луганської області

Станично-Луганська райдержадміністрація

місцевий бюджет

14,994

5,174

4,91

4,91

 

- " -

10,9

 

 

10,9

 

22) капітальний ремонт автодоріг у населених пунктах Петрівка, Валуйське, Нижньотепле, Артема, Широке, Нижня Вільхова, Плотина, Чкугинка, Розквіт (22 вулиці) Станично-Луганського району Луганської області

- " -

- " -

35,841

11,971

11,935

11,935

 

- " -

10,2

 

 

10,2

 

23) капітальний ремонт автодоріг по 11 вулицях (вул. Шевченко, Андрющенко, Чернишевського, Кобиляцької, Шафрановського, Південна, Заводська, Лангемака, Сінна, Жовтнева, Слобожанська) у м. Старобільську Луганської області

виконком Старобільської міськради (за згодою)

- " -

30,888

10,296

10,296

10,296

 

- " -

1,4

 

 

1,4

 

24) капітальний ремонт автодоріг у населених пунктах (вул. Леніна у с. Верхня Покровка; вулиці Зарічна - Першотравнева - Титова у с. Шульгинка; вул. Карла Маркса у с. Кам'янка) Старобільського району Луганської області

Старобільська райдержадміністрація

- " -

4,085

1,385

1,35

1,35

 

- " -

1,1

 

 

1,1

 

25) капітальний ремонт автодоріг у населених пунктах (на кварталі "Тепличний", по вул. К. Маркса, вул. Газопроводській у смт Новопсков; по вул. Паркова у с. Можняківка; по вул. Центральній, вул. Альошина у с. Новобіла;
по вул. Піонерській у с. Новорозсош) Новопсковського району Луганської області

Новопсковська райдержадміністрація

- " -

0,936

0,388

0,274

0,274

 

Разом за завданням 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

425,214

135,343

139,32

135,651

14,9

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

3,032

 

3,032

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет

383,465

128,346

127,728

127,391

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

38,717

6,997

8,56

8,26

14,9

11. Відновлення інфраструктури залізничного транспорту
 

протяжність, кілометрів

65

 

20

45

 

1) будівництво залізничної гілки Білокуракине - Сватове, в тому числі розроблення техніко-економічного обґрунтування, відведення землі під будівництво

Луганська облдержадміністрація

інші джерела

162,561

 

108,374

54,187

 

ПАТ "Укрзалізниця"

інші джерела
(власні кошти)

162,561

 

108,374

54,187

 

кількість підстанцій

1

 

 

1

 

2) реконструкція розподільчих пристроїв 35, 110 кВ тягової підстанції Сіверськ

- " -

інші джерела

19,73

 

14,73

5

 

- " -

1

 

1

 

 

3) реконструкція розподільчого пристрою 3,3 кВ тягової підстанції Сіверськ

- " -

- " -

3,12

 

3,12

 

 

- " -

1

 

1

 

 

4) реконструкція розподільчих пристроїв 10, 35 кВ тягової підстанції Славкурорт

- " -

- " -

22,37

 

22,37

 

 

- " -

1

 

 

1

 

5) реконструкція розподільчого пристрою 3,3 кВ тягової підстанції Славкурорт

- " -

- " -

1,17

 

 

1,17

 

протяжність, кілометрів

0,4

 

0,4

 

 

6) капітальний ремонт автодорожнього шляхопроводу 1191 кілометр ПК6 лінії Вуглегірськ - Маріуполь (ПЧ-20) шириною 9 метрів

- " -

інші джерела

30

 

30

 

 

інші джерела (власні кошти)

30

 

30

 

 

Разом за завданням 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

431,512

 

316,968

114,544

 

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

431,512

 

316,968

114,544

 

12. Удосконалення системи пасажироперевезень у населених пунктах
 

протяжність, кілометрів

24,5

2,3

9,5

3,7

9

1) капітальний ремонт ділянок контактних мереж трамвая та тролейбуса в м. Маріуполі

Мінрегіон

державний бюджет

53,2

 

19,4

8,7

25,1

виконком Маріупольської міськради (за згодою)

місцевий бюджет

46,36

5

9,36

6,5

25,5

- " -

25,95

1

12,54

6,071

6,337

2) капітальний ремонт трамвайної колії в м. Маріуполі

Мінрегіон

державний бюджет

143,5

 

73,5

30

40

виконком Маріупольської міськради (за згодою)

місцевий бюджет

114,4

9,9

49,5

31

24

кількість, одиниць

73

 

41

16

16

3) придбання тролейбусних машин для м. Маріуполя

Мінінфраструктури

державний бюджет

187

 

99

44

44

виконком Маріупольської міськради (за згодою)

місцевий бюджет

213,69

 

125,69

44

44

виконком Маріупольської міськради (за згодою)

інші джерела

2,19

 

2,19

 

 

- " -

55

 

29

13

13

4) придбання комунальних автобусів (великої місткості) для м. Маріуполя

Мінрегіон

державний бюджет

127,6

 

66

30,8

30,8

виконком Маріупольської міськради (за згодою)

місцевий бюджет

114,4

 

61,6

26,4

26,4

кількість, одиниць

12

 

12

 

 

5) придбання комунальних автобусів (середньої місткості) для м. Маріуполя

Мінрегіон

державний бюджет

21

 

21

 

 

виконком Маріупольської міськради (за згодою)

місцевий бюджет

21

 

21

 

 

- " -

20

 

20

 

 

6) придбання тролейбусів бувших у використанні у країнах ЄС, для м. Лисичанська

Мінрегіон

державний бюджет

33,25

 

33,25

 

 

виконком Лисичанської міськради (за згодою)

місцевий бюджет

1,75

 

1,75

 

 

протяжність, кілометрів

30

 

30

 

 

7) відновлення електроконтактної мережі в м. Лисичанську

Мінрегіон

державний бюджет

7,657

 

7,657

 

 

виконком Лисичанської міськради (за згодою)

місцевий бюджет

0,405

 

0,405

 

 

Разом за завданням 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1087,402

14,9

591,302

221,4

259,8

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

573,207

 

319,807

113,5

139,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет

512,005

14,9

269,305

107,9

119,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

2,19

 

2,19

 

 

Разом за розділом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2265,549

179,851

1090,032

615,766

379,9

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

576,239

 

322,839

113,5

139,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет

978,403

172,854

409,455

276,194

119,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

710,907

6,997

357,738

226,072

120,1

Водопостачання та водовідведення

13. Відновлення критичної інфраструктури систем водопостачання та водовідведення
 

кількість, одиниць

6

 

3

2

1

1) реконструкція водяних та каналізаційних насосних станцій у м. Маріуполі
 

Мінрегіон

державний бюджет

80

 

35

30

15

Донецька облдержадміністрація

місцевий бюджет

22,6

 

11,6

7

4

виконком Маріупольської міськради (за згодою)

інші джерела

80

 

40

30

10

протяжність, кілометрів

320

 

120

100

100

2) реконструкція систем водопостачання та водовідведення

Мінрегіон

державний бюджет

100

 

40

30

30

Донецька облдержадміністрація

місцевий бюджет

40

 

15

15

10

виконком Маріупольської міськради (за згодою)

інші джерела

160

 

60

50

50

- " -

1,4

 

1,4

 

 

3) реконструкція каналізаційного колектора в м. Білозерську

Мінрегіон

державний бюджет

3,53

 

3,53

 

 

виконком Білозерської міськради (за згодою)

місцевий бюджет

0,39

 

0,39

 

 

кількість об'єктів

2

 

2

 

 

4) розроблення проекту та капітальний ремонт каналізаційних колекторів м. Сєвєродонецька

Мінрегіон виконком
Сєвєродонецької міськради (за згодою)

державний бюджет

11,5

 

11,5

 

 

протяжність, кілометрів

8

 

4

2

2

5) капітальний ремонт та реконструкція водопроводів та каналізаційних мереж м. Попасної

Мінрегіон

державний бюджет

3,6

 

1,8

0,9

0,9

Попаснянська райдержадміністрація

місцевий бюджет

0,4

 

0,2

0,1

0,1

кількість гідротехнічних споруд, одиниць

8

 

4

2

2

6) капітальний ремонт насосних водопровідних та каналізаційних станцій у м. Попасній

Мінрегіон

державний бюджет

2,16

 

1,08

0,54

0,54

Попаснянська райдержадміністрація

місцевий бюджет

0,24

 

0,12

0,06

0,06

кількість свердловин, одиниць

5

 

2

1

2

7) капітальний ремонт свердловин у м. Попасній

Мінрегіон

державний бюджет

0,45

 

0,18

0,09

0,18

Попаснянська райдержадміністрація

місцевий бюджет

0,05

 

0,02

0,01

0,02

кількість очисних споруд, одиниць

1

 

 

 

1

8) капітальний ремонт та реконструкція діючої очисної споруди в м. Попасній

Мінрегіон

державний бюджет

13,5

 

6,75

3,375

3,375

Попаснянська райдержадміністрація

місцевий бюджет

1,51

 

0,76

0,375

0,375

кількість водоводів, одиниць

8

 

8

 

 

9) капітальний ремонт магістральних водогонів, які забезпечують водопостачання міста: "Карбоніт - ВРЗ" "Карбоніт - НОД"

Мінрегіон

державний бюджет

21,6

 

21,6

 

 

Попаснянська райдержадміністрація

місцевий бюджет

2,4

 

2,4

 

 

кількість об'єктів

3

 

 

3

 

10) капітальний ремонт водопровідно-насосних станцій в м. Кремінній

Мінрегіон

державний бюджет

16,8

 

 

16,8

 

виконком Кремінської міськради (за згодою)

місцевий бюджет

1,2

 

 

1,2

 

- " -

8

 

8

 

 

11) капітальний ремонт аварійних ділянок самопливних каналізаційних мереж м. Сватового

Мінрегіон

державний бюджет

9,77

 

9,77

 

 

виконком Сватівської міськради (за згодою)

місцевий бюджет

0,9

 

0,9

 

 

- " -

1

 

1

 

 

12) капітальний ремонт об'єктів міського комунального підприємства "Сватівський водоканал"

Мінрегіон

державний бюджет

0,2

 

0,2

 

 

виконком Сватівської міськради (за згодою)

місцевий бюджет

0,1

 

0,1

 

 

- " -

1

 

1

 

 

13) капітальний ремонт каналізаційної насосної станції N 12, розташованої за адресою: майдан Злагоди, 3а, в м. Сватовому

Мінрегіон

державний бюджет

0,2

 

0,2

 

 

кількість об'єктів

2

 

2

 

 

14) реконструкція самопливних каналізаційних колекторів у м. Старобільську:
по вулицях Миру, Центральній, Великій Садовій, Зарічній до КНС N 1;
по вулицях Южній, Луганській, Малій Садовій, Коцюбинського, Садовій, Бутковій, Зарічній до КНС N 1

- " -

- " -

44,38

 

44,38

 

 

кількість проектів

1

 

1

 

 

15) будівництво загальновузлової мережі водозабезпечення м. Старобільська

Мінрегіон

державний бюджет

2,4

 

2,4

 

 

Старобільська райдержадміністрація

місцевий бюджет

0,2

 

0,2

 

 

Разом за розділом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620,08

 

310,08

185,45

124,55

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

310,09

 

178,39

81,705

49,995

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет

69,99

 

31,69

23,745

14,555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

240

 

100

80

60

Екологія та охорона навколишнього природного середовища

14. Зміцнення національної спроможності щодо захисту навколишнього природного середовища
 

кількість проектів

1

 

1

 

 

1) розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво полігона твердих побутових відходів у Попаснянському районі

Луганська облдержадміністрація

місцевий бюджет

0,4

 

0,4

 

 

кількість об'єктів

1

 

1

 

 

2) виконання робіт із будівництва полігона твердих побутових відходів у Попаснянському районі

Мінрегіон

державний бюджет

1,6

 

1,6

 

 

Луганська облдержадміністрація

місцевий бюджет

3,2

 

3,2

 

 

Луганська облдержадміністрація

інші джерела

11,2

 

11,2

 

 

кількість об'єктів

1

 

 

 

1

3) будівництво в м. Сєвєродонецьку сміттєпереробного заводу із впровадженням системи переробки (сортування) відходів з отриманням альтернативних видів палива

Мінрегіон

державний бюджет

58,5

 

15

23,5

20

виконком Сєвєродонецької міської ради (за згодою)

місцевий бюджет

6,5

 

4

2

0,5

- " -

1

 

1

 

 

4) реконструкція полігона твердих побутових відходів у м. Кремінній

Мінрегіон
Мінприроди

державний бюджет

10,5

 

10,5

 

 

виконком Кремінської міськради (за згодою)

місцевий бюджет

0,8

 

0,8

 

 

- " -

1

 

1

 

 

5) реконструкція полігона твердих побутових відходів у м. Старобільську

Мінрегіон
Мінприроди

державний бюджет

1,3

 

1,3

 

 

виконком Старобільської міськради (за згодою)

місцевий бюджет

0,1

 

0,1

 

 

протяжність, кілометрів

0,5

 

0,25

0,25

 

6) проведення робіт з очистки берегів р. Айдар

Мінприроди

державний бюджет

3

 

1,5

1,5

 

виконком Старобільської міськради (за згодою)

місцевий бюджет

0,3

 

0,3

 

 

Разом за розділом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97,4

 

49,9

27

20,5

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

74,9

 

29,9

25

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет

11,3

 

8,8

2

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

11,2

 

11,2

 

 

Фізична культура та спорт

15. Створення доступної спортивної інфраструктури
 

кількість майданчиків
 

10*
 

 
 

8
 

2
 

 
 

1) облаштування тренажерних та спортивних майданчиків за місцем проживання, у місцях масового відпочинку громадян у м. Сватовому

Мінрегіон

державний бюджет

0,25

 

0,2

0,05

 

виконком Сватівської міської ради (за згодою)

місцевий бюджет

0,25

 

0,2

0,05

 

кількість об'єктів
 

1
 

 
 

1
 

 
 

 
 

2) ремонт будівлі стадіону "Нива" по вул. ім. М. Жилкіна, 2а, у м. Сватовому

Мінрегіон

державний бюджет

1,3

 

1,3

 

 

виконком Сватівської міськради (за згодою)

місцевий бюджет

0,2

0,2

 

 

 

- " -

1

1

 

 

 

3) будівництво стадіону з комплексом спортивних майданчиків "Ядро" в м. Сєвєродонецьку

виконавчий комітет Сєвєродонецької міськради (за згодою)

місцевий бюджет

16,58

16,58

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

4) модернізація стадіону "Хімік" у м. Сєвєродонецьку

Мінрегіон

державний бюджет

20

 

20

 

 

кількість об'єктів
 

4
 

1
 

1
 

1
 

1
 

5) реконструкція та модернізація приміщень комунальної установи Луганського обласного фізкультурного центру "Олімп" у м. Кремінній

Мінрегіон

державний бюджет

60

 

50

5

5

Луганська облдержадміністрація

місцевий бюджет

10

10

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

6) реконструкція стадіону "Колос" у м. Старобільську

Старобільська райдержадміністрація

місцевий бюджет

10

 

10

 

 

- " -

1

 

 

1

 

7) будівництво спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям на території загальноосвітньої школи N 1 Попаснянської районної ради

Мінрегіон

державний бюджет

1,5

 

 

1,5

 

- " -

1

 

1

 

 

8) будівництво спортивного майданчика для міні-футболу із штучним покриттям на території комунальної установи "Попаснянська ДЮСШ"

- " -

- " -

1,5

 

1,5

 

 

- " -

1

 

 

1

 

9) реконструкція трибун стадіону комунальної установи "Попаснянська ДЮСШ"

- " -

- " -

3,5

 

 

3,5

 

- " -

1*

 

1

 

 

10) будівництво вуличного спортивного майданчика з тренажерним обладнанням

- " -

- " -

0,9

 

0,9

 

 

- " -

1

 

1

 

 

11) будівництво скейт-парку (роллідром) у м. Попасній

- " -

- " -

1

 

1

 

 

Разом за розділом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126,98

26,78

85,1

10,1

5

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

89,95

 

74,9

10,05

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет

37,03

26,78

10,2

0,05

 

Пріоритетний напрям II. Економічне відновлення

Розвиток спроможності у сфері місцевого економічного планування

1. Оцінка конкурентоспроможності постраждалих регіонів

кількість документів (оціночні звіти)

4

 

2

2

 

здійснення оцінки економічного потенціалу, визначення найбільш перспективних напрямів розвитку бізнесу у східних регіонах, визначення механізму участі приватного сектору у відновленні зруйнованої інфраструктури

МТОТ

інші джерела

0,4

 

0,2

0,2

 

Разом за завданням 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4

 

0,2

0,2

 

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

0,4

 

0,2

0,2

 

2. Відновлення інфраструктури зрошувальних систем Донецької та Луганської областей

загальна площа обстежених систем, тис. гектарів

60

 

18

24

18

проведення обстеження та оцінка стану інфраструктури зрошувальних меліоративних систем, розроблення рекомендацій та проектної документації щодо відновлення та удосконалення їх функціонування

Національна академія аграрних наук

державний бюджет

6

 

1,8

2,4

1,8

Разом за завданням 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

1,8

2,4

1,8

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

6

 

1,8

2,4

1,8

3. Прискорення економічного зростання шляхом посилення потенціалу територіальних громад
 

кількість документів

1

 

1

 

 

1) розроблення генерального плану, плану зонування території міста Золоте Луганської області

Мінрегіон

державний бюджет

0,728

 

0,728

 

 

 

 

 

 

 

 

Золотівська міськрада (за згодою)

місцевий бюджет

0,081

 

0,081

 

 

кількість заходів

4

 

2

2

 

2) проведення навчальних заходів (курсів, семінарів тощо) з метою зміцнення спроможності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо:
стратегічного планування соціально-економічного розвитку;
програмно-цільового бюджетування на рівні місцевих бюджетів

МТОТ

інші джерела

0,202

 

0,101

0,101

 

- " -

6

 

2

2

2

3) надання методичної допомоги територіальним громадам у підготовці програм та проектів розвитку, у тому числі за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги

- " -

- " -

0,774

 

0,258

0,258

0,258

- " -

3

 

1

1

1

4) проведення заходів в рамках інформаційно-просвітницької кампанії для ефективного використання коштів міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної допомоги на рівні місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

- " -

- " -

0,657

 

0,219

0,219

0,219

кількість об'єктів

1

1

 

 

 

5) створення, інформаційний та технічний супровід геопорталу економічного і соціального відновлення Донбасу

- " -

- " -

1,286

0,896

0,26

0,13

 

кількість заходів

12

 

4

4

4

6) проведення навчальних заходів (курсів, семінарів тощо) для територіальних громад з питань підготовки проектних пропозицій, у тому числі в рамках діяльності цільових фондів багатьох партнерів для України

МТОТ

інші джерела

0,93

 

0,31

0,31

0,31

Разом за завданням 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,658

0,896

1,957

1,018

0,787

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

0,728

 

0,728

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет

0,081

 

0,081

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

3,849

0,896

1,148

1,018

0,787

4. Забезпечення належного рівня біологічної безпеки шляхом створення державних лабораторій з визначення показників безпечності та окремих показників якості на об'єктах санітарних заходів, а також підвищення спроможності державних спеціалізованих підприємств з видалення, знищення або утилізації відходів тваринного походження під час вирощування тварин, забою та переробки продукції тваринництва
 

кількість об'єктів
 

1
 

 

1
 

 

 

1) створення сучасної державної акредитованої лабораторії Держпродспоживслужби в Луганській області з визначення показників безпечності та окремих показників якості на об'єктах санітарних заходів відповідно до міжнародних вимог

Мінагрополітики

державний бюджет

274,463

 

274,463

 

 

Луганська облдержадміністрація

місцевий бюджет

30,495

 

30,495

 

 

- " -

1

 

1

 

 

2) створення сучасної державної акредитованої лабораторії Держпродспоживслужби в Донецькій області з визначення показників безпечності та окремих показників якості на об'єктах санітарних заходів відповідно до міжнародних вимог

Мінагрополітики

державний бюджет

0,406

 

0,406

 

 

- " -

1

 

1

 

 

3) модернізація основних засобів Костянтинівської філії державного підприємства "Укрветсанзавод" з метою забезпечення належного рівня біологічної безпеки у Донецькій та Луганській областях (закупівля котлів варочних, спецавтомобілів - сміттєвозів, стаціонарних інсінераторів для спалювання трупів тварин та боєнських відходів, пересувного інсінератора)

- " -

- " -

5,251

 

5,251

 

 

кількість об'єктів

1

 

1

 

 

4) забезпечення додатковим обладнанням та приладами лабораторної мережі державних лабораторій Держпродспоживслужби Донецької області (шість міжрайонних та одна міська державна лабораторія) з метою визначення показників безпечності та окремих показників якості на об'єктах санітарних заходів відповідно до стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 та розширення галузі акредитації щодо діагностики особливо небезпечних хвороб, у тому числі спільних для людей та тварин (закупівля автоклавів автоматичних для стерилізації, кабінетів біологічної безпеки (ламінарних боксів), компактних муфельних печей, термостатів-інкубаторів, флуоресцентних мікроскопів, перистальтичного насосу, пристрою для спірального посіву, апмліфікаторів (систем ампліфікацій) тощо)

Мінагрополітики

державний бюджет

7,691

 

7,691

 

 

Разом за завданням 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

318,306

 

318,306

 

 

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

287,811

 

287,811

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет

30,495

 

30,495

 

 

Разом за розділом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

329,364

0,896

322,263

3,618

2,587

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

294,539

 

290,339

2,4

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет

30,576

 

30,576

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

4,249

0,896

1,348

1,218

0,787

Подолання інформаційних бар'єрів для підтримки малого та середнього підприємництва

5. Підвищення рівня поінформованості населення, зокрема внутрішньо переміщених осіб, про програми/проекти, спрямовані на розвиток малого та середнього підприємництва
 

кількість заходів

15

 

5

5

5

1) здійснення перегляду діючих територіальних програм зайнятості населення обласного рівня та підготовка пропозицій органам місцевого самоврядування щодо включення до зазначених заходів, спрямованих на підвищення рівня поінформованості населення, зокрема внутрішньо переміщених осіб, про регіональні програми з розвитку малого та середнього бізнесу

Донецька облдержадміністрація
Луганська облдержадміністрація
Дніпропетровська облдержадміністрація
Запорізька облдержадміністрація
Харківська облдержадміністрація

місцевий бюджет

 

 

 

 

 

кількість заходів

3

 

1

1

1

2) проведення інформаційно-просвітницької кампанії (круглих столів) з метою доступу малого та середнього підприємництва до інформації щодо програм/проектів міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної допомоги, метою яких є розвиток підприємництва, зокрема програм ЄС (COSME, "Горизонт-2020"), ЄІБ (АПЕКС)

МТОТ

інші джерела

0,45

 

0,15

0,15

0,15

- " -

3

 

1

1

1

3) здійснення заходів з координації діяльності місцевих органів виконавчої влади і міжнародних донорів у сфері програм підтримки підприємництва для окремих категорій (внутрішньо переміщені особи, учасники антитерористичної операції, молодь, жінки, населення віком старше 50 років та інші)

- " -

- " -

0,195

 

0,065

0,065

0,065

Разом за завданням 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,645

 

0,215

0,215

0,215

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

0,645

 

0,215

0,215

0,215

6. Стимулювання відновлення та розвитку приватного сектору в регіонах, що постраждали внаслідок збройного конфлікту

кількість заходів

60

 

20

20

20

проведення тренінгів з метою підвищення рівня фінансової грамотності серед представників малого та середнього підприємництва в рамках взаємодії з комерційними банками, небанківськими кредитно-фінансовими установами, бізнес-асоціаціями і торгово-промисловими палатами

МТОТ

інші джерела

0,54

 

0,18

0,18

0,18

Разом за завданням 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,54

 

0,18

0,18

0,18

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

0,54

 

0,18

0,18

0,18

7. Створення умов для залучення сільського населення до підприємницької діяльності та надання послуг у сільській місцевості

кількість заходів

108

 

36

36

36

проведення інформаційно-консультативних та навчальних заходів (тренінгів) для сільського населення з метою створення системи сільськогосподарського дорадництва, стимулювання розвитку малого підприємництва та сімейного фермерства, кооперації у сільській місцевості

Луганська облдержадміністрація
МТОТ
(координатор)

інші джерела

0,756

 

0,252

0,252

0,252

Разом за завданням 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,756

 

0,252

0,252

0,252

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

0,756

 

0,252

0,252

0,252

Разом за розділом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,941

 

0,647

0,647

0,647

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

1,941

 

0,647

0,647

0,647

Створення умов для підвищення рівня зайнятості населення

8. Зміцнення людського потенціалу східних регіонів з метою підвищення рівня зайнятості
 

кількість осіб, які пройшли профорієнтацію, професійне навчання

3000

 

1000

1000

1000

1) проведення заходів з професійної орієнтації та професійного навчання, зокрема внутрішньо переміщених осіб, відповідно до потреб ринку праці

МОН

державний бюджет

 

 

 

 

 

кількість документів (програми)

3

 

1

1

1

2) розроблення та запровадження програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації відповідно до перспективних потреб регіонального та місцевого ринку праці

- " -

- " -

 

 

 

 

 

збільшення кількості осіб, забезпечених роботою за сприяння державної служби зайнятості

40000

 

20000

15000

5000

3) покращення взаємодії між місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та державною службою зайнятості населення з метою забезпечення зайнятості населення

місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування (за згодою), державна служба зайнятості

місцевий бюджет

 

 

 

 

 

Разом за завданням 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Створення нових робочих місць та підвищення рівня зайнятості населення, насамперед найбільш вразливих груп
 

кількість жінок, які розпочали власну справу

200

100

100

 

 

1) здійснення заходів, спрямованих на розвиток лідерських навичок жінок, та підтримка відкриття власного бізнесу жінками із сільської місцевості

МТОТ (координатор)
Мінсоцполітики

інші джерела

2,306

1,153

1,153

 

 

кількість осіб, які вдосконалили свої навички

910

910

 

 

 

2) проведення навчання (тренінгів, семінарів тощо) безробітних, внутрішньо переміщених осіб та підприємців з метою підтримки у працевлаштуванні та
розвитку мікробізнесу, сприяння інтеграції, подоланню кризових явищ, забезпечення джерел існування вразливого населення та підвищення економічного потенціалу регіону в цілому
 

Донецька облдержадміністрація

інші джерела

5,516

5,516

 

 

 

кількість бенефіціарів

702

702

 

 

 

Луганська облдержадміністрація

- " -

4,897

4,897

 

 

 

(отримувачів грантів), осіб
 

 

 

 

 

 

Дніпропетровська облдержадміністрація

інші джерела

5,863

5,863

 

 

 

Запорізька облдержадміністрація

- " -

3,881

3,881

 

 

 

Харківська облдержадміністрація
МТОТ
(координатор)

- " -

5,768

5,768

 

 

 

Разом за завданням 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28,231

27,078

1,153

 

 

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

28,231

27,078

1,153

 

 

Разом за розділом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28,231

27,078

1,153

 

 

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

28,231

27,078

1,153

 

 

Надання підтримки мікро-, малому і середньому бізнесу та розширення доступу до фінансових послуг

10. Сприяння розвитку сучасної інфраструктури для надання якісних послуг бізнесу та населенню
 

кількість заходів

3

 

1

1

1

1) здійснення заходів, спрямованих на підтримку малого та середнього підприємництва аграрного сектору східних областей України з метою:
виходу на нові ринки, зокрема на ринки ЄС;
підвищення спроможності установ, що надають консультаційну підтримку малому та середньому підприємництву, для виробництва якісних товарів і послуг відповідно до вимог ринку ЄС

МТОТ

інші джерела

0,312

 

0,104

0,104

0,104

кількість об'єктів

1

 

1

 

 

2) забезпечення роботи Центру розвитку бізнесу у м. Маріуполі з метою розвитку сучасної інфраструктури для надання якісних послуг бізнесу та населенню

виконком Маріупольської міської ради (за згодою)

місцевий бюджет

0,5

 

0,25

0,25

 

Разом за завданням 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,812

 

0,354

0,354

0,104

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет

0,5

 

0,25

0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

0,312

 

0,104

0,104

0,104

11. Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації

кількість об'єктів

25

 

7

8

10

створення нових, відновлення діяльності зареєстрованих недіючих сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, членами яких є виключно особисті селянські, фермерські господарства, фізичні особи - підприємці - сільськогосподарські товаровиробники

Луганська облдержадміністрація
МТОТ
(координатор)

інші джерела

24

 

8

8

8

Разом за завданням 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

8

8

8

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

24

 

8

8

8

12. Фінансова підтримка малого і середнього бізнесу у Донецькій та Луганській областях, зокрема заснованого внутрішньо переміщеними особами
 

кількість документів

1

 

1

 

 

1) розроблення рекомендацій щодо механізмів фінансування малого та середнього підприємництва, зокрема шляхом створення нових банківських продуктів з урахуванням особливостей ведення бізнесу в східних регіонах України, зокрема внутрішньо переміщеними особами

Мінекономрозвитку
МТОТ

інші джерела

0,5

 

0,5

 

 

- " -

2

 

 

1

1

2) створення умов та запровадження механізмів фінансування малого та середнього підприємництва, у тому числі з використанням нових банківських продуктів, з урахуванням особливостей ведення бізнесу в східних регіонах України, зокрема внутрішньо переміщеними особами

Мінекономрозвитку

державний бюджет

 

 

 

 

 

кількість запроваджених механізмів

2

 

 

1

1

 

МТОТ (координатор)

державний бюджет

40

 

 

20

20

кількість документів (звіт)

1

 

1

 

 

3) проведення дослідження світової практики роботи фондів підтримки малого та середнього підприємництва для окремих категорій населення (внутрішньо переміщені особи, колишні учасники антитерористичної операції, молодь, жінки, населення віком старше 50 років та інші)

МТОТ

інші джерела

0,6

 

0,6

 

 

Разом за завданням 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41,1

 

1,1

20

20

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

40

 

 

20

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

1,1

 

1,1

 

 

13. Здійснення структурних змін та надання підтримки мікро-, малому і середньому бізнесу
 

кількість об'єктів
 

1
 

 

1
 

 

 

утворення центру надання комплексу послуг населенню (комунального підприємства "Регіональний бізнес-інкубатор", амбулаторія тощо)

Мирноградська міськрада (за згодою)

інші джерела

20

 

20

 

 

МТОТ
(координатор)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за завданням 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

20

 

20

 

 

Разом за розділом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85,912

 

29,454

28,354

28,104

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

40

 

 

20

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет

0,5

 

0,25

0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

45,412

 

29,204

8,104

8,104

Розвиток промисловості, будівництва, сільського господарства та інших сфер економічної діяльності на засадах інноваційного розвитку з використанням сучасних технологічних платформ

14. Стимулювання експортної діяльності підприємств Донецької та Луганської областей

кількість заходів

6

 

2

2

2

здійснення заходів щодо залучення підприємств Донецької та Луганської областей до участі у виставках, конференціях, бізнес-місіях, у тому числі в інших регіонах України (сприяння в організації та покритті частини фактичних організаційних витрат)

МТОТ
обласні,
Київська міська держадміністрації

інші джерела

0,6

 

0,2

0,2

0,2

Разом за розділом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,6

 

0,2

0,2

0,2

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

0,6

 

0,2

0,2

0,2

Пріоритетний напрям III. Соціальна стійкість, розбудова миру

Вироблення механізму досягнення згуртованості, соціальної єдності та відбудови довіри

1. Сприяння розбудові довіри в територіальних громадах, що безпосередньо постраждали від збройного конфлікту
 

кількість звітів

3

 

1

1

1

1) здійснення моніторингової оцінки з розбудови миру (з використанням дезагрегованих за гендерними ознаками даних) на базі опитувань громадської думки

МТОТ

інші джерела

1

 

0,4

0,3

0,3

кількість проведених медійних кампаній

6

 

2

2

2

2) проведення загальнонаціональних комунікаційних кампаній, чутливих до викликів конфлікту (з урахуванням гендерної специфіки)

МІП

державний бюджет

6,075

 

2,025

2,025

2,025

кількість проведених просвітницьких заходів

3

 

1

1

1

3) проведення загальнонаціональних комунікаційних кампаній, зокрема просвітницьких заходів, спрямованих на зміцнення національної єдності та консолідації українського суспільства, толерантності та позитивного мислення

МІП

державний бюджет

2,7

 

0,9

0,9

0,9

Разом за завданням 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,775

 

3,325

3,225

3,225

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

8,775

 

2,925

2,925

2,925

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

1

 

0,4

0,3

0,3

2. Підвищення рівня ефективності діалогів з питань примирення в територіальних громадах
 

кількість заходів
 

20
 

5
 

5
 

5
 

5
 

1) залучення організацій громадянського суспільства у структурований суспільний діалог з питань примирення за участю осіб, які мають авторитет у територіальній громаді (вчителі, релігійні лідери, діячі культури, місцеві органи влади, молодіжні лідери, жіночі організації тощо)
 

Донецька облдержадміністрація

- " -

0,028

0,007

0,007

0,007

0,007

Луганська облдержадміністрація

- " -

 

 

 

 

 

Харківська облдержадміністрація

- " -

0,028

0,007

0,007

0,007

0,007

Запорізька облдержадміністрація

- " -

0,028

0,007

0,007

0,007

0,007

Дніпропетровська облдержадміністрація

- " -

0,028

0,007

0,007

0,007

0,007

МТОТ (координатор)

 

0,028

0,007

0,007

0,007

0,007

кількість проведених тренінгів

5

 

3

2

 

2) створення груп посередників, що надають допомогу у вирішенні конфлікту (медіаторів), та осіб, що надають успішну групову комунікацію (фасилітаторів)
 

Донецька облдержадміністрація

інші джерела

0,17

 

0,17

 

 

кількість навчених фахівців, осіб
 

500
 

 

300
 

200
 

 

Луганська облдержадміністрація

- " -

 

 

 

 

 

Харківська облдержадміністрація

- " -

0,17

 

0,17

 

 

Запорізька облдержадміністрація

- " -

0,17

 

0,17

 

 

Дніпропетровська облдержадміністрація

- " -

0,17

 

 

0,17

 

МТОТ (координатор)

 

0,17

 

 

0,17

 

Разом за завданням 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,99

0,035

0,545

0,375

0,035

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

0,99

0,035

0,545

0,375

0,035

3. Підвищення спроможності територіальних громад з питань управління процесами попередження та врегулювання конфліктів
 

розроблений цикл тренінгів

1

 

1

 

 

1) розроблення та впровадження циклу тренінгів "Розбудова миру, попередження та врегулювання конфліктів", зокрема для дистанційного навчання державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування та громадських активістів

МТОТ

інші джерела

0,8

 

0,34

0,23

0,23

кількість спеціалістів за програмою "Розбудова миру та врегулювання конфліктів", осіб

120

 

20

50

50

кількість заходів

8

2

2

2

2

2) підвищення спроможності представників органів місцевого самоврядування та установ, що надають соціальні послуги з питань врегулювання конфлікту

- " -

- " -

0,2

0,05

0,05

0,05

0,05

Разом за завданням 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

0,05

0,39

0,28

0,28

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

- " -

1

0,05

0,39

0,28

0,28

Разом за розділом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,765

0,085

4,26

3,88

3,54

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

8,775

 

2,925

2,925

2,925

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

2,99

0,085

1,335

0,955

0,615

Сприяння культурному діалогу та вихованню толерантності

4. Підвищення ефективності діалогу з питань культури та толерантності

кількість проведених заходів

18

 

6

6

6

проведення культурних, заходів із залученням відомих осіб та активістів з різних регіонів. Проведення діалогів і обговорень нагальних тематик

Мінкультури

державний бюджет

1,47

 

0,49

0,49

0,49

Разом за завданням 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,47

 

0,49

0,49

0,49

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

1,47

 

0,49

0,49

0,49

5. Збереження та розвиток історико-культурної та духовної спадщини
 

кількість об'єктів
 

5
 

 

2
 

3
 

 

створення центрів культури, дозвілля та розвитку творчої діяльності територіальних громад для вільного доступу до інформації та спілкування в громаді
 

Донецька облдержадміністрація

інші джерела

3,443

 

3,443

 

 

Луганська облдержадміністрація

- " -

3,443

 

3,443

 

 

Харківська облдержадміністрація

- " -

3,443

 

 

3,443

 

Запорізька облдержадміністрація

- " -

3,443

 

 

3,443

 

Дніпропетровська облдержадміністрація

інші джерела

3,443

 

 

3,443

 

МТОТ (координатор)

 

 

 

 

 

 

Разом за завданням 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,215

 

6,886

10,329

 

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

17,215

 

6,886

10,329

 

Разом за розділом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,685

 

7,376

10,819

0,49

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

1,47

 

0,49

0,49

0,49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

17,215

 

6,886

10,329

 

Посилення ролі інститутів громадянського суспільства в регіонах, постраждалих від збройного конфлікту

6. Залучення громадських організацій до процесів відновлення та розбудови миру
 

кількість проведених конференцій

3

 

1

1

1

1) розбудова мережі організацій з питань відновлення та розбудови миру

МТОТ

інші джерела

0,21

 

0,07

0,07

0,07

кількість проведених круглих столів

30

 

10

10

10

- " -
 

5
 

 

5
 

 

 

2) заснування платформи медіації конфліктів для громадських організацій
 

Донецька облдержадміністрація

інші джерела

0,005

 

0,005

 

 

Луганська облдержадміністрація

- " -

0,005

 

0,005

 

 

Харківська облдержадміністрація

- " -

0,005

 

0,005

 

 

Запорізька облдержадміністрація

інші джерела

0,005

 

0,005

 

 

Дніпропетровська облдержадміністрація

- " -

0,005

 

0,005

 

 

МТОТ (координатор)

 

 

 

 

 

 

Разом за завданням 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,235

 

0,095

0,07

0,07

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

0,235

 

0,095

0,07

0,07

7. Розвиток потенціалу системи надання соціально-психологічних послуг
 

кількість проведених тренінгів
 

5
 

 

5
 

 

 

підвищення спроможності місцевих установ (у сфері освіти, охорони здоров'я, соціального захисту тощо) щодо чутливості до конфлікту в регіонах
 

Донецька облдержадміністрація

інші джерела

0,18

 

0,18

 

 

Луганська облдержадміністрація

- " -

0,18

 

0,18

 

 

Харківська облдержадміністрація

- " -

0,18

 

0,18

 

 

Запорізька облдержадміністрація

- " -

0,18

 

0,18

 

 

Дніпропетровська облдержадміністрація

інші джерела

0,18

 

0,18

 

 

МТОТ (координатор)

 

 

 

 

 

 

Разом за завданням 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,9

 

0,9

 

 

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

0,9

 

0,9

 

 

Разом за розділом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,135

 

0,995

0,07

0,07

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

1,135

 

0,995

0,07

0,07

Забезпечення психологічної та соціальної підтримки населення, яке постраждало від збройного конфлікту

8. Створення сучасної системи психологічної та соціальної підтримки населення, яке постраждало від збройного конфлікту
 

кількість психологів, які пройшли навчання, осіб

150

 

100

50

 

1) проведення тренінгів для психологів для роботи з різними групами населення з психологічними травмами різного ступеня, пов'язаними із збройним конфліктом

МТОТ

інші джерела

0,307

 

0,205

0,102

 

кількість тренінгів

25

5

20

 

 

2) розбудова шкільних служб порозуміння з метою профілактики негативних явищ, створення атмосфери співробітництва та взаєморозуміння серед учнів шкіл територіальних громад, постраждалих від збройного конфлікту

МОН
МТОТ (координатор)

інші джерела

2,25

0,45

1,8

 

 

кількість об'єктів

1

1

 

 

 

3) утворення та забезпечення функціонування центру соціально-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, м. Маріуполь

Маріупольська міськрада (за згодою)

місцевий бюджет

21,3

0,5

10

10

0,8

кількість отримувачів послуг, осіб

24000

6000

6000

6000

6000

4) забезпечення роботи центрів підтримки сім'ї в кожному районі м. Маріуполя

Маріупольська міськрада (за згодою)

місцевий бюджет

2,6

0,4

0,7

0,7

0,8

кількість об'єктів
 

5
 

 

2
 

3
 

 

5) утворення та забезпечення функціонування центрів соціально-психологічної підтримки населення, яке постраждало від збройного конфлікту

Донецька облдержадміністрація

інші джерела

11

 

11

 

 

Луганська облдержадміністрація

- " -

11

 

11

 

 

Харківська облдержадміністрація

- " -

11

 

 

11

 

Запорізька облдержадміністрація

- " -

11

 

 

11

 

Дніпропетровська облдержадміністрація

- " -

11

 

 

11

 

МТОТ (координатор)

 

 

 

 

 

 

кількість отримувачів послуг, осіб

1200

 

400

400

400

6) забезпечення функціонування центру надання допомоги жінкам, які постраждали від насильства (на основі міжнародних підходів та стандартів), м. Харків

Харківська облдержадміністрація

інші джерела

1,116

 

0,372

0,372

0,372

Харківська міська рада (за згодою)

місцевий бюджет

0,984

 

0,328

0,328

0,328

Разом за розділом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83,557

1,35

35,405

44,502

2,3

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет

24,884

0,9

11,028

11,028

1,928

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

58,673

0,45

24,377

33,474

0,372

Розвиток місцевого самоврядування в контексті децентралізації, створення самодостатніх територіальних громад, здатних до саморозвитку

9. Підвищення спроможності органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади
 

кількість осіб, що пройшли навчання, осіб

450

 

150

150

150

1) проведення навчання державних службовців місцевих органів виконавчої влади та посадових осіб місцевого самоврядування з питань публічного управління, проектного менеджменту та планування розвитку територіальних громад

НАДС

інші джерела

0,921

 

0,307

0,307

0,307

кількість проведених тренінгів
 

10
 

 

5
 

5
 

 

2) підвищення спроможності місцевих органів влади до здійснення гендерно-чутливого планування та бюджетування
 

Донецька облдержадміністрація

інші джерела

0,05

 

0,025

0,025

 

Луганська облдержадміністрація

 

0,05

 

0,025

0,025

 

Харківська облдержадміністрація

 

0,05

 

0,025

0,025

 

Запорізька облдержадміністрація

 

0,05

 

0,025

0,025

 

Дніпропетровська облдержадміністрація

 

0,05

 

0,025

0,025

 

МТОТ (координатор)

 

 

 

 

 

 

Разом за завданням 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,171

 

0,432

0,432

0,307

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

1,171

 

0,432

0,432

0,307

10. Розширення можливостей для залучення внутрішньо переміщених осіб та інших осіб, постраждалих від збройного конфлікту, зокрема жінок, до участі у процесах прийняття рішень
 

кількість проведених тренінгів
 

1
 

 

5
 

5
 

 

запровадження механізмів залучення громадськості, в тому числі внутрішньо переміщених осіб, до процесу формування та прийняття управлінських рішень, зокрема бюджетного процесу, розроблення стратегічних та програмних документів з питань відновлення та розбудови миру, забезпечення прозорості діяльності місцевих органів влади
 

Донецька облдержадміністрація

інші джерела

0,05

 

0,025

0,025

 

Луганська облдержадміністрація

- " -

0,05

 

0,025

0,025

 

Запорізька облдержадміністрація

- " -

0,05

 

0,025

0,025

 

Дніпропетровська облдержадміністрація

- " -

0,05

 

0,025

0,025

 

Харківська облдержадміністрація

- " -

0,05

 

0,025

0,025

 

МТОТ (координатор)

інші джерела

0,05

 

0,025

0,025

 

Разом за завданням 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25

 

0,125

0,125

 

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

0,25

 

0,125

0,125

 

Разом за розділом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,421

 

0,557

0,557

0,307

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

1,421

 

0,557

0,557

0,307

Захист населення, що постраждало від збройного конфлікту. Громадська безпека. Доступ до правосуддя

11. Забезпечення моніторингу безпеки в територіальних громадах, які перебувають в безпосередній близькості до лінії зіткнення

кількість розроблених систем, одиниць

1

 

1

 

 

розроблення та запровадження системи раннього попередження конфліктів у територіальних громадах (EarlyWarningSystem). Відбір та підготовка спеціалістів системи раннього попередження конфліктів

МТОТ

інші джерела

10

 

10

 

 

Разом за завданням 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

10

 

 

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

10

 

10

 

 

12. Сприяння розбудові довіри між громадянами та представниками органів безпеки (поліції, військових, служб охорони безпеки)
 

кількість заходів

6

 

6

 

 

1) запровадження системи соціального партнерства між поліцією, населенням та органами місцевого самоврядування за досвідом найкращих практик країн - членів ЄС

Національна поліція
МТОТ (координатор)

інші джерела

0,6

 

0,6

 

 

- " -

5

 

5

 

 

2) розвиток спроможності правоохоронних органів у сфері забезпечення дотримання міжнародного гуманітарного права і зобов'язань у галузі прав людини у зв'язку із злочинами і насильством, пов'язаними із збройним конфліктом

МТОТ

- " -

0,49

 

0,49

 

 

Разом за завданням 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,09

 

1,09

 

 

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

1,09

 

1,09

 

 

13. Впровадження комплексу заходів щодо протимінної діяльності на територіях Донецької та Луганської областей
 

кількість розроблених нормативно-правових актів та/або
стандартів

1

 

1

 

 

1) сприяння захисту прав осіб, постраждалих від мін та вибухонебезпечних предметів, що залишилися після проведення антитерористичної операції, в отриманні послуг щодо реабілітації та подальшої реінтеграції

Мінсоцполітики

державний бюджет

 

 

 

 

 

кількість спеціальних вантажних автомобілів легкого та важкого типу (з гідроманіпулятором) підвищеної прохідності (4 х 4), (6 х 6) для перевезення вибухових матеріалів та вибухо-небезпечних предметів, одиниць

25

 

10

10

 

5

2) зміцнення матеріально-технічного потенціалу піротехнічних підрозділів ДСНС, зокрема забезпечення сучасними спеціальними автомобілями підвищеної прохідності для проведення заходів та виконання робіт

МВС (ДСНС)

державний бюджет

205

 

82

82

41

кількість оперативно-піротехнічних автомобілів (ОПМ) підвищеної прохідності (4 х 4) для перевезення персоналу піротехнічного розрахунку та оснащення, одиниць

25

 

10

10

5

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість навчених тренерів, осіб

50

 

30

20

 

3) підвищення рівня інформування про мінну небезпеку та вибухонебезпечні предмети серед числа осіб територіальних громад Донецької та Луганської областей
 

МВС (ДСНС)
МТОТ (координатор)
 

інші джерела

3,261

 

1,087

1,087

1,087

кількість інформаційних заходів

200

 

100

70

30

 

 

 

 

 

 

кількість інформаційних матеріалів, тис. одиниць

168

 

82

65

21

 

 

 

 

 

 

кількість програмного забезпечення, одиниць

1

 

1

 

 

4) впровадження системи управління інформацією у сфері протимінної діяльності (ІМСМА) для задоволення інформаційних потреб операцій з гуманітарного розмінування

МТОТ

- " -

0,452

 

0,452

 

 

площа території обстеження, тис. гектарів

700

 

233

233

234

5) здійснення заходів з гуманітарного розмінування територій та акваторій Донецької та Луганської областей (обстеження та очищення від мін та вибухонебезпечних предметів, що залишилися після проведення антитерористичної операції)

МВС (ДСНС)

державний бюджет

251,2

 

83,73

83,73

83,74

Разом за завданням 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

459,913

 

167,269

166,817

125,827

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

456,2

 

165,73

165,73

124,74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

3,713

 

1,539

1,087

1,087

14. Захист населення від впливу можливого хімічного забруднення

кількість придбаних протигазів та фільтрувальних коробок, одиниць

377908
 

 

377908
 

 

 

забезпечення непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення, засобами індивідуального захисту органів дихання (в умовах мирного стану)

Донецька облдержадміністрація

інші джерела

0,174

 

0,174

 

 

Луганська облдержадміністрація

- " -

0,174

 

0,174

 

 

МТОТ (координатор)

 

 

 

 

 

 

Разом за завданням 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,348

 

0,348

 

 

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

0,348

 

0,348

 

 

15. Посилення безпеки в територіальних громадах та здійснення заходів щодо запобігання гендерно обумовленому насильству
 

кількість підготовлених тренерів, осіб
 

20
 

 

20
 

 

 

1) проведення тренінгів для тренерів з числа представників правоохоронних органів Донецької та Луганської областей з питань безпеки в територіальних громадах, а також попередження та реагування на гендерно обумовлене насильство

Донецька облдержадміністрація

інші джерела

0,134

 

0,134

 

 

Луганська облдержадміністрація

 

0,134

 

0,134

 

 

МТОТ (координатор)

 

 

 

 

 

 

кількість місцевих представників правоохоронних органів, які пройшли навчання з питань гендерно обумовленого насильства, осіб

300
 

 

300
 

 

 

2) проведення тренінгів для представників правоохоронних органів (дільничні інспектори та інші) Донецької та Луганської областей з питань безпеки в територіальних громадах, а також попередження та реагування на гендерно обумовлене насильство

Донецька облдержадміністрація

інші джерела

0,054

 

0,054

 

 

Луганська облдержадміністрація

інші джерела

0,054

 

0,054

 

 

МТОТ (координатор)

 

 

 

 

 

 

кількість навчальних тренінгів для представників місцевих засобів масової інформації та громадських організацій, які опікуються внутрішньо переміщеними особами та протидією гендерно обумовленому насильству, проведених в Донецькій та Луганській областях, одиниць

8

 

8

 

 

3) навчання представників обласних та місцевих засобів масової інформації та громадських організацій Донецької та Луганської областей щодо проблематики висвітлення питань гендерно обумовленого насильства

Донецька облдержадміністрація)

інші джерела

0,181

 

0,181

 

 

Луганська облдержадміністрація
МТОТ (координатор

інші джерела

0,181

 

0,181

 

 

кількість проведених круглих столів, одиниць

2

 

2

 

 

4) проведення діалогів між територіальними громадами та представниками правоохоронних органів для посилення безпеки в територіальних громадах та попередження гендерно обумовленого насильства

Донецька облдержадміністрація

інші джерела

0,01

 

0,01

 

 

Луганська облдержадміністрація
МТОТ (координатор)

0,01

 

0,01

 

 

Разом за завданням 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,758

 

0,758

 

 

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

0,758

 

0,758

 

 

Разом за розділом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

472,109

 

179,465

166,817

125,827

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

456,2

 

165,73

165,73

124,74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

15,909

 

13,735

1,087

1,087

Усього за Програмою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4762,322

255,04

2580,443

1216,488

710,351

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

2223,553

 

1388,383

456,89

378,28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет

1224,969

200,534

555,615

330,587

138,233

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

1313,8

54,506

636,445

429,011

193,838

у тому числі за головними розпорядниками бюджетних коштів

 

 

 

 

 

 

МВС (ДСНС)

державний бюджет

456,2

 

165,73

165,73

124,74

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінагрополітики

- " -

287,811

 

287,811

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінекономрозвитку

- " -

40

 

 

20

20

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінінфраструктури

- " -

187

 

99

44

44

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінкультури

- " -

1,47

 

0,49

0,49

0,49

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінприроди

- " -

3

 

1,5

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінрегіон

- " -

1217,867

 

815,817

218,705

183,345

 

 

 

 

 

 

 

 

МІП

- " -

8,775

 

2,925

2,925

2,925

 

 

 

 

 

 

 

 

МОЗ

- " -

15,43

 

13,31

1,14

0,98

 

 

 

 

 

 

 

 

Національна академія аграрних наук

- " -

6

 

1,8

2,4

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецька облдержадміністрація

місцевий бюджет

62,6

 

26,6

22

14

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганська облдержадміністрація

- " -

176,718

39,608

81,737

55,123

0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

Біловодська райдержадміністрація

- " -

1,79

0,3

1,19

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виконком Біловодської селищної ради

місцевий бюджет

0,2

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виконком Білозерської міськради

- " -

0,727

 

0,727

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виконком Зеленодольської міськради

- " -

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виконком Кремінської міськради

- " -

3,56

 

1,36

2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виконком Курахівської міськради

- " -

0,5

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виконком Лисичанської міськради

- " -

14,901

4,586

6,235

4,08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виконком Маріупольської міськради

- " -

534,25

15,8

278,1

118,85

121,5

 

 

 

 

 

 

 

 

виконком Новодружівської міськради

- " -

1,17

0,39

0,39

0,39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виконком Новомосковської міськради

- " -

0,5

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виконком Павлоградської міськради

- " -

0,016

 

0,016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виконком Попаснянської міськради

- " -

62,942

19,914

21,514

20,714

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

виконком Рубіжанської міськради

- " -

17,76

5,92

5,92

5,92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виконком Сватівської міськради

- " -

5,54

0,2

4,59

0,45

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

виконком Сєвєродонецької міськради

- " -

23,08

16,58

4

2

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

виконком Старобільської міськради

- " -

33,638

10,296

12,146

11,196

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голубівська сільська рада

- " -

0,07

 

0,07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Золотівська міськрада

місцевий бюджет

0,081

 

0,081

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кремінська райдержадміністрація

- " -

7,245

1,695

3,855

1,695

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міловська райдержадміністрація

- " -

0,44

 

0,44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новопсковська райдержадміністрація

- " -

0,936

0,388

0,274

0,274

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попаснянська райдержадміністрація

- " -

204,541

66,327

70,787

66,872

0,555

 

 

 

 

 

 

 

 

Старобільська райдержадміністрація

- " -

14,285

1,385

11,55

1,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Троїцька райдержадміністрація

- " -

0,08

 

0,08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станично-Луганська райдержадміністрація

- " -

51,415

17,145

17,425

16,845

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківська міськрада

- " -

0,984

 

0,328

0,328

0,328

 

 

 

 

 

 

 

 

виконком Біловодської селищної ради

інші джерела

21,8

 

21,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виконком Лисичанської міськради

- " -

4,89

0,23

0,23

0,23

4,2

 

 

 

 

 

 

 

 

виконком Маріупольської міськради

- " -

249,797

 

105,9

82,348

61,549

 

 

 

 

 

 

 

 

виконком Новодружівської міськради

- " -

16,467

2,847

4,41

4,41

4,8

 

 

 

 

 

 

 

 

виконком Павлоградської міськради

- " -

0,06

 

0,06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виконком Рубіжанської міськради

- " -

2,36

0,02

0,02

0,02

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Попаснянська райдержадміністрація

- " -

15

3,9

3,9

3,6

3,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Мирноградська міськрада

- " -

20

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровська облдержадміністрація

- " -

20,789

5,87

0,242

14,67

0,007

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецька облдержадміністрація

- " -

20,995

5,523

15,408

0,057

0,007

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізька облдержадміністрація

інші джерела

18,807

3,888

0,242

14,67

0,007

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганська облдержадміністрація

- " -

659,221

4,904

304,974

235,884

113,459

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківська облдержадміністрація

- " -

21,81

5,775

0,784

14,872

0,379

 

 

 

 

 

 

 

 

МВС (ДСНС)

- " -

3,261

 

1,087

1,087

1,087

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінекономрозвитку

- " -

0,5

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОН

- " -

2,25

0,45

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МТОТ

- " -

22,711

2,099

15,807

2,669

2,136

 

 

 

 

 

 

 

 

НАДС

- " -

0,921

 

0,307

0,307

0,307

 

 

 

 

 

 

 

 

Національна поліція

- " -

0,6

 

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАТ "Укрзалізниця"

- " -

192,561

 

138,374

54,187

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання"

- " -

19

19

 

 

 

____________
* Уточнення об'єктів здійснюватиметься щороку під час проведення моніторингу.

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України

Найменування завдання

Найменування показника виконання завдання

Одиниця виміру

Значення показника

усього

2017

2018

2019

2020

Пріоритетний напрям I. Відновлення критичної інфраструктури та соціальних послуг в основних сферах
Освіта

1. Капітальний ремонт освітніх закладів, зокрема відбудова з покращенням в регіонах, що постраждали від збройного конфлікту

соціальний: кількість освітніх закладів з покращеними умовами перебування дітей та педагогів

одиниць

62

 

53

7

2

Охорона здоров'я

2. Капітальний ремонт закладів охорони здоров'я, зокрема відбудова з покращенням в регіонах, що постраждали від збройного конфлікту

соціальний: кількість медичних закладів з покращеними умовами

одиниць

15

 

15

 

 

3. Відновлення ушкодженої інфраструктури охорони здоров'я в регіонах, що постраждали від збройного конфлікту

соціальний: кількість відновлених об'єктів охорони здоров'я

одиниць

11

 

11

 

 

4. Укомплектування обладнанням лабораторних центрів

соціальний: кількість лабораторій доукомплектованих обладнанням

одиниць

4

 

3

 

1

Соціальний захист

5. Реконструкція та ремонт об'єктів соціального захисту для надання та розподілу соціальної допомоги та пільг

соціальний: кількість реконструйованих, відремонтованих та створених об'єктів соціального захисту

одиниць

6

 

5

1

 

Об'єкти соціальної інфраструктури

6. Відновлення житлового фонду комунальної власності, зокрема для проживання внутрішньо переміщених осіб

соціальний: кількість відновлених багатоквартирних будинків та реконструйованих під житло об'єктів

одиниць

201

 

135

34

32

Енергетика, тепло- та газопостачання

7. Відновлення критичної енергетичної інфраструктури

соціальний: кількість населених пунктів з відновленими мережами вуличного освітлення

одиниць

5

 

3

 

2

соціальний: кількість реконструйованих котелень для підвищення якості надання послуг

одиниць

5

 

5

 

 

економічний: протяжність збудованої електролінії

кілометрів

10

10

 

 

 

Транспорт

8. Капітальний ремонт автомобільних доріг місцевого значення

економічний: протяжність відремонтованих автомобільних доріг

кілометрів

29,1

 

 

11

18,1

9. Поточний, середній ремонт автомобільних доріг місцевого значення

економічний: протяжність відремонтованих автомобільних доріг

кілометрів

72,7

 

40

24,5

8,2

10. Відновлення та реконструкція критичної транспортної інфраструктури комунальної власності

економічний: покращення транспортної доступності населених пунктів

кількість населених пунктів

38

 

1

32

5

економічний: протяжність відремонтованих автомобільних доріг

кілометрів

130,395

 

1,295

116,5

12,6

11. Відновлення інфраструктури залізничного транспорту

економічний: протяжність збудованої залізничної гілки

кілометрів

65

 

20

45

 

економічний: кількість реконструйованих розподільчих пристроїв

одиниць

4

 

2

2

 

12. Удосконалення системи пасажироперевезень у населених пунктах

соціальний: кількість відновлених контактних мереж електротранспорту, трамвайних колій

кілометрів

80,448

3,3

52,04

9,771

15,337

соціальний: кількість передбаченого пасажирського рухомого складу (автобуси, тролейбуси)

одиниць

160

 

102

29

29

Водопостачання та водовідведення

13. Відновлення критичної інфраструктури систем водопостачання та водовідведення

економічний: кількість відремонтованих/реконструйованих об'єктів водопостачання та водовідведення

одиниць

41

 

30

7

4

економічний: протяжність реконструйованих та відремонтованих мереж водопостачання та водовідведення

кілометрів

329,4

 

125,4

102

102

екологічний: кількість відремонтованих свердловин

одиниць

5

 

2

1

2

Екологія та охорона навколишнього природного середовища

14. Підвищення національної спроможності щодо захисту навколишнього природного середовища

екологічний: кількість збудованих та реконструйованих полігонів твердих побутових відходів

одиниць

4

 

4

 

 

екологічний: будівництво сміттєпереробного заводу

одиниць

1

 

 

 

1

екологічний: протяжність очищених берегів р. Айдар

кілометрів

0,5

 

0,25

0,25

 

Фізична культура та спорт

15. Створення доступної спортивної інфраструктури

соціальний: кількість збудованих/модернізованих об'єктів спортивної інфраструктури

одиниць

23

2

15

5

1

Пріоритетний напрям II. Економічне відновлення

Розвиток спроможності у сфері місцевого економічного планування

1. Оцінка конкурентоспроможності постраждалих регіонів

економічний: кількість підготовлених звітів з оцінки економічного потенціалу та перспективних напрямів розвитку бізнесу

одиниць

4

 

2

2

 

2. Відновлення інфраструктури зрошувальних систем Донецької та Луганської областей

екологічний: площа обстеження стану інфраструктури зрошувальних меліоративних систем

тис. гектарів

60

 

18

24

18

3. Прискорення економічного зростання шляхом посилення потенціалу територіальних громад

економічний: кількість розроблених генеральних планів, планів зонування території міст Луганської області

одиниць

1

 

1

 

 

економічний: забезпечення функціонування геопорталу економічного та соціального відновлення Донбасу

одиниць

1

1

 

 

 

економічний: кількість проведення навчальних та просвітницьких заходів, зокрема з надання методичної допомоги

одиниць

25

 

9

9

7

4. Забезпечення належного рівня біологічної безпеки шляхом створення державних лабораторій з визначення показників безпечності та окремих показників якості на об'єктах санітарних заходів, а також підвищення спроможності державних спеціалізованих підприємств з видалення, знищення або утилізації відходів тваринного походження під час вирощування тварин, забою та переробки продукції тваринництва

економічний: кількість створених сучасних державних акредитованих лабораторій та Держпродспоживслужби

одиниць

2

 

2

 

 

економічний: модернізація мережі державних лабораторій Держпродспоживслужби

одиниць

1

 

1

 

 

економічний: модернізація філії державного підприємства "Укрветсанзавод"

одиниць

1

 

1

 

 

Подолання інформаційних бар'єрів для підтримки малого та середнього підприємництва

5. Підвищення рівня поінформованості населення, зокрема внутрішньо переміщених осіб, про
програми/проекти, спрямовані на розвиток малого та середнього підприємництва

економічний: кількість проведених навчальних, просвітницьких та інформаційних заходів

одиниць

21

 

7

7

7

6. Стимулювання відновлення та розвитку приватного сектору в регіонах, що постраждали внаслідок збройного конфлікту

економічний: кількість проведених тренінгів з метою підвищення рівня фінансової грамотності серед малого та середнього підприємництва

одиниць

60

 

20

20

20

7. Створення умов для залучення сільського населення до підприємницької діяльності та надання послуг у сільській місцевості

економічний: кількість проведених інформаційно-консультативних та навчальних заходів

одиниць

108

 

36

36

36

Створення умов для підвищення рівня зайнятості населення

8. Посилення людського потенціалу східних регіонів з метою підвищення рівня зайнятості

соціальний: кількість осіб, які пройшли профорієнтацію та професійне навчання

осіб

3000

 

1000

1000

1000

соціальний: розроблення та запровадження програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації відповідно до потреб регіонального та місцевого ринку праці

одиниць

3

 

1

1

1

соціальний: збільшення кількості осіб, забезпечених роботою за сприяння державної служби зайнятості

тис. осіб

40

 

20

15

5

9. Створення нових робочих місць та підвищення рівня зайнятості населення, насамперед найбільш вразливих груп

соціальний: кількість жінок, які розпочали власну справу

осіб

200

100

100

 

 

соціальний: кількість осіб, які підвищили свої навички

осіб

910

910

 

 

 

економічний: кількість бенефіціарів (отримувачів грантів)

осіб

702

702

 

 

 

Надання підтримки мікро-, малому і середньому бізнесу та розширення доступу до фінансових послуг

10. Сприяння розвитку сучасної інфраструктури для надання якісних послуг бізнесу та населенню

економічний: кількість заходів, спрямованих на підтримку малого та середнього підприємництва аграрного сектору східних областей України

одиниць

3

 

1

1

1

економічний: забезпечення функціонування центру розвитку бізнесу у м. Маріуполі

одиниць

1

 

1

 

 

11. Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації

економічний: створення та відновлення діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

одиниць

25

 

7

8

10

12. Фінансова підтримка малого і середнього бізнесу у Донецькій та Луганській областях, зокрема заснованого внутрішньо переміщеними особами

економічний: кількість документів (нормативно-правових актів) щодо запровадження механізмів фінансування малого та середнього підприємництва

одиниць

2

 

 

1

1

економічний: кількість запроваджених механізмів щодо фінансування малого та середнього підприємництва

одиниць

2

 

 

1

1

економічний: кількість документів (нормативно-правових актів), розроблених рекомендацій щодо механізмів фінансування малого та середнього підприємництва

одиниць

1

 

1

 

 

економічний: кількість документів (звітів) з проведення дослідження світової практики роботи фондів підтримки малого та середнього підприємництва для окремих категорій населення

одиниць

1

 

1

 

 

13. Здійснення структурних змін та надання підтримки мікро-, малому і середньому бізнесу

економічний: створення центру надання комплексу послуг населенню

одиниць

1

 

1

 

 

Розвиток промисловості, будівництва, сільського господарства та інших сфер економічної діяльності на засадах інноваційного розвитку та переведення їх на сучасні технологічні платформи

14. Стимулювання експортної діяльності підприємств Донецької та Луганської областей

економічний: кількість заходів щодо залучення підприємств Донецької та Луганської областей до участі у виставках, конференціях, бізнес-місіях

одиниць

6

 

2

2

2

Пріоритетний напрям III. Соціальна стійкість, розбудова миру

Вироблення механізму досягнення соціальної єдності та відбудови довіри

1. Сприяння розбудові довіри в територіальних громадах, що безпосередньо постраждали від збройного конфлікту

соціальний: кількість звітів щодо моніторингової оцінки з розбудови миру

одиниць

3

 

1

1

1

соціальний: кількість проведених загальнонаціональних медійних комунікаційних кампаній

одиниць

6

 

2

2

2

соціальний: кількість проведених просвітницьких заходів

одиниць

3

 

1

1

1

2. Підвищення рівня ефективності діалогів з питань примирення в територіальних громадах

соціальний: кількість заходів із залучення організацій громадянського суспільства у структурований суспільний діалог з питань примирення

одиниць

20

5

5

5

5

соціальний: кількість проведених тренінгів з метою створення груп посередників, що надають допомогу у вирішення конфлікту (медіаторів), та осіб, що надають успішну групову комунікацію (фасилітаторів)

одиниць

5

 

3

2

 

соціальний: кількість навчених спеціалістів з попередження та врегулювання конфліктів

осіб

500

 

300

200

 

3. Підвищення спроможності територіальних громад з питань управління процесами попередження та врегулювання конфліктів

соціальний: розроблення циклу тренінгів "Розбудова миру, попередження та врегулювання конфліктів"

одиниць

1

 

1

 

 

соціальний: кількість навчених спеціалістів з попередження та врегулювання конфліктів за програмою "Розбудова миру, попередження та врегулювання конфліктів"

осіб

120

 

20

50

50

соціальний: кількість заходів з підвищення спроможності представників органів місцевого самоврядування та установ, що надають соціальні послуги з питань врегулювання збройного конфлікту

одиниць

8

2

2

2

2

Сприяння культурному діалогу та вихованню толерантності

4. Підвищення ефективності діалогу з питань культури та толерантності

соціальний: кількість проведених культурних заходів, діалогів та обговорень

одиниць

18

 

6

6

6

5. Збереження та розвиток історико-культурної та духовної спадщини

соціальний: утворення центрів культури, дозвілля та розвитку творчої діяльності територіальних громад

одиниць

5

 

2

3

 

Посилення ролі інститутів громадянського суспільства в регіонах, постраждали від збройного конфлікту

6. Залучення громадських організацій до процесів відновлення та розбудови миру

соціальний: кількість проведених конференцій з розбудови мережі організацій з питань відновлення та розбудови миру

одиниць

3

 

1

1

1

соціальний: кількість проведених круглих столів з розбудови мережі організацій з питань відновлення та розбудови миру

одиниць

30

 

10

10

10

соціальний: кількість проведених круглих столів з метою врегулювання конфліктів для громадських організацій

одиниць

5

 

5

 

 

7. Розвиток потенціалу системи надання соціально-психологічних послуг

соціальний: кількість проведених тренінгів з метою підвищення спроможності місцевих установ щодо чутливості до конфлікту в регіонах

одиниць

5

 

5

 

 

Забезпечення психологічної та соціальної підтримки населення, яке постраждало від збройного конфлікту

8. Створення сучасної системи психологічної та соціальної підтримки населення, яке постраждало від збройного конфлікту

соціальний: кількість психологів, які пройшли навчання для роботи з різними групами населення

осіб

150

 

100

50

 

соціальний: кількість проведених тренінгів для розбудови шкільних служб порозуміння

одиниць

25

5

20

 

 

соціальний: створення та забезпечення функціонування центру соціально-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та членів їх сімей у м. Маріуполі

одиниць

1

1

 

 

 

соціальний: кількість отримувачів послуг центрів підтримки сім'ї в м. Маріуполі

осіб

24000

6000

6000

6000

6000

соціальний: створення та забезпечення функціонування центрів соціально-психологічної підтримки населення, яке постраждало від збройного конфлікту

одиниць

5

 

2

3

 

соціальний: кількість осіб, які отримують послуги Центру надання допомоги жінкам, які постраждали від насильства

осіб

1200

 

400

400

400

Розвиток місцевого самоврядування в контексті децентралізації, створення самодостатніх територіальних громад, здатних до саморозвитку

9. Підвищення спроможності органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади

соціальний: кількість осіб, що пройшли навчання з питань публічного управління, проектного менеджменту та планування розвитку територіальних громад

осіб

450

 

150

150

150

соціальний: кількість проведених тренінгів з підвищення спроможності місцевих органів влади до здійснення гендерно чутливого планування та бюджетування

одиниць

10

 

5

5

 

10. Розширення можливостей для залучення внутрішньо переміщених осіб та інших осіб, постраждалих від збройного конфлікту, зокрема жінок, до участі у процесах прийняття рішень

соціальний: кількість проведених тренінгів з метою залучення громадськості до процесу формування та прийняття управлінських рішень

одиниць

10

 

5

5

 

Захист населення, що постраждало від збройного конфлікту. Громадська безпека. Доступ до правосуддя

11. Забезпечення моніторингу безпеки в територіальних громадах, які перебувають в безпосередній близькості до лінії зіткнення

соціальний: розроблення та запровадження системи раннього попередження конфліктів в територіальних громадах

одиниць

1

 

1

 

 

12. Сприяння розбудові довіри між громадянами та представниками органів безпеки (поліції, військових, служб охорони безпеки)

соціальний: кількість заходів, спрямованих на розвиток спроможності правоохоронних органів у сфері забезпечення дотримання міжнародного гуманітарного права і зобов'язань у галузі прав людини

одиниць

5

 

5

 

 

соціальний: кількість заходів, спрямованих на запровадження системи соціального партнерства між поліцією, населенням та органами місцевого самоврядування

одиниць

6

 

6

 

 

13. Впровадження комплексу заходів щодо протимінної діяльності на територіях Донецької та Луганської областей

соціальний: кількість розроблених нормативно-правових актів та/або стандартів, що сприяють захисту прав осіб, постраждалих від мін та вибухонебезпечних предметів, що залишилися після проведення антитерористичної операції

одиниць

1

 

1

 

 

безпека: кількість придбаних спеціальних вантажних автомобілів легкого та важкого типу для перевезення вибухових матеріалів та вибухонебезпечних предметів

одиниць

25

 

10

10

5

безпека: кількість оперативно-піротехнічних автомобілів підвищеної прохідності для перевезення персоналу піротехнічного розрахунку та оснащення

одиниць

25

 

10

10

5

соціальний: кількість навчених тренерів

осіб

50

 

30

20

 

соціальний: кількість інформаційних заходів

одиниць

200

 

100

70

30

соціальний: кількість інформаційних матеріалів

тис. одиниць

168

 

82

65

21

соціальний: впровадження системи управління інформацією у сфері протимінної діяльності (IMCMA) для інформаційного забезпечення проведення операцій з гуманітарного розмінування

одиниць

1

 

1

 

 

безпека: площа обстеження територій та акваторій Донецької та Луганської областей з метою забезпечення проведення гуманітарного розмінування

тис. гектарів

700

 

233

233

234

14. Захист населення від впливу можливого хімічного забруднення

безпека: кількість придбаних протигазів та фільтрувальних коробок з метою забезпечення населення засобами індивідуального захисту органів дихання

одиниць

377908

 

377908

 

 

15. Посилення безпеки в територіальних громадах та здійснення заходів щодо запобігання гендерно обумовленому насильству

безпека: кількість підготовлених тренерів з питань безпеки в територіальних громадах, а також запобігання та реагування на гендерно обумовлене насильство

осіб

20

 

20

 

 

соціальний: кількість місцевих представників правоохоронних органів, які пройшли навчання з питань гендерно обумовленого насильства

осіб

300

 

300

 

 

соціальний: кількість навчальних тренінгів для представників місцевих засобів масової інформації та громадських організацій, які опікуються внутрішньо переміщеними особами та питаннями протидії гендерно обумовленому насильству, проведених в Донецькій та Луганській областях

одиниць

8

 

8

 

 

соціальний: кількість проведених круглих столів для посилення безпеки в територіальних громадах та запобігання гендерно обумовленому насильству

одиниць

2

 

2

 

 

____________

Опрос