Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка распоряжения имуществом акционерного общества "Українська залізниця"

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 22.11.2017 № 1054
редакция действует с 29.08.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 листопада 2017 р. N 1054

Київ

Про затвердження Порядку розпорядження майном акціонерного товариства "Українська залізниця"

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 791)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 14 березня 2018 року N 210
,
від 31 жовтня 2018 року N 907
,
від 21 серпня 2019 року N 791

Відповідно до статті 10 Закону України "Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування" Кабінет Міністрів України постановляє:

(вступна частина із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 791)

Затвердити Порядок розпорядження майном акціонерного товариства "Українська залізниця", що додається.

(постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 791)

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 21

 

ПОРЯДОК
розпорядження майном акціонерного товариства "Українська залізниця"

(назва Порядку із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 791)

(У тексті Порядку слова "Закону України "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування" замінено словами "Закону України "Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року N 791)

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм списання майна, зазначеного в частині першій статті 10 Закону України "Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування", а також списання, відчуження, передачі в користування, оренду, концесію майна, внесеного до статутного капіталу ПАТ "Українська залізниця" (далі - товариство), та майна, набутого товариством.

11. Кошти, отримані товариством від операцій з майном, спрямовуються виключно на провадження статутної діяльності товариства відповідно до затвердженого в установленому порядку фінансового плану.

(Порядок доповнено пунктом 11 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 791)

2. Терміни, які використовуються в цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в законодавчих актах, що регулюють питання правового режиму власності відповідного майна та питання управління майном, його оцінки та бухгалтерського обліку.

Списання майна, зазначеного в частині першій статті 10 Закону України "Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування"

3. Списання майна, зазначеного в частині першій статті 10 Закону України "Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування" (далі - державне майно), здійснюється у разі неможливості або економічної недоцільності застосування щодо нього інших способів управління, якщо таке майно морально застаріле чи фізично зношене, непридатне для подальшого використання товариством, зокрема у зв'язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням, або пошкоджене, в тому числі внаслідок форс-мажорних обставин, та не підлягає відновленню, або виявлене в результаті інвентаризації як нестача.

Списання державного майна здійснюється у спосіб, визначений Порядком списання об'єктів державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. N 1314 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 86, ст. 3168), з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком.

Списання державного майна у зв'язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням здійснюється за умови, що збудований на місці списаного об'єкт буде державною власністю і закріплюватиметься за товариством на праві господарського відання.

4. Списання державного майна здійснюється структурним підрозділом, філією, представництвом, іншим відокремленим підрозділом товариства (далі - підрозділ товариства), на балансі якого воно перебуває, на підставі прийнятого правлінням товариства рішення про надання згоди на його списання та після погодження зазначеного рішення Кабінетом Міністрів України.

5. Для отримання згоди на списання державного майна підрозділи товариства подають на розгляд правління товариства звернення про списання державного майна, до якого додаються такі документи:

техніко-економічне обґрунтування необхідності списання державного майна, що містить економічні та/або технічні розрахунки, інформацію про очікуваний фінансовий результат від списання зазначеного майна та його можливий вплив на фінансовий план, а також напрями використання коштів, які передбачається одержати в результаті списання;

відомості про державне майно, що пропонується списати, за даними бухгалтерського обліку (крім об'єктів незавершеного будівництва);

акт інвентаризації державного майна, що пропонується списати;

акт технічного стану державного майна;

відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження державним майном, що пропонується списати;

відомості про земельну ділянку, на якій розташоване державне нерухоме майно, із зазначенням напрямів подальшого використання земельних ділянок, які вивільняються, копії відповідних підтвердних документів, зокрема державного акта на право постійного користування земельною ділянкою, кадастрового плану;

відомості про об'єкти незавершеного будівництва (дата початку і припинення будівництва, затверджена загальна вартість, вартість робіт, виконаних станом на дату припинення будівництва, ким і коли затверджено завдання на проектування, загальна кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, виконаних до їх припинення, стадії виконання робіт).

6. Звернення про списання державного майна підписує керівник підрозділу товариства (особа, яка його заміщує).

7. Документи, зазначені у пункті 5 цього Порядку, затверджуються керівником підрозділу товариства, який є балансоутримувачем (особою, яка його заміщує).

8. Товариство подає документи, зазначені у пункті 5 цього Порядку, разом з рішенням про надання згоди на його списання Фонду державного майна для опрацювання та подання Кабінетові Міністрів України проекту рішення Кабінету Міністрів України щодо списання майна.

9. Для встановлення факту непридатності державного майна і неможливості та/або недоцільності проведення його відновного ремонту чи неможливості його використання іншим чином, а також для оформлення документів на списання майна підрозділ-балансоутримувач утворює комісію, до складу якої включаються головний бухгалтер або його заступник, працівники інженерно-технічних, обліково-економічних та інших служб.

У разі необхідності врахування галузевих особливостей списання державного майна до участі в роботі комісії можуть залучатися представники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів тощо.

Списання, відчуження, передача в користування, оренду, концесію іншого майна, внесеного до статутного капіталу товариства, та майна, набутого товариством

10. Об'єктом списання, відчуження, передачі в користування, оренду, концесію може бути будь-яке майно, у тому числі рухоме та нерухоме майно, нематеріальні активи, внесені до статутного капіталу товариства або набуті товариством на законних підставах (далі - майно), з урахуванням обмежень щодо розпорядження таким майном, визначених законом та Статутом акціонерного товариства "Українська залізниця", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 р. N 735 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 78, ст. 2596; 2017 р., N 74, ст. 2266).

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 791)

11. Списання, відчуження, передача в користування, оренду, концесію майна здійснюється за рішенням:

1) вищого органу товариства у разі:

вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна перевищує 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності товариства;

відчуження корпоративних прав юридичних осіб, засновником, співзасновником або учасником яких є товариство;

відчуження, передачі в користування, оренду будівель та споруд в межах міст;

передачі в оренду структурних підрозділів товариства;

передачі об'єктів житлового фонду та інших об'єктів соціальної інфраструктури у комунальну власність;

відчуження шляхом передачі у державну або у комунальну власність:

нерухомого майна для розміщення державного органу або органу місцевого самоврядування;

об'єктів інженерної інфраструктури водопровідно-каналізаційного та газового господарства (включаючи мережі, споруди, устаткування), пов'язаних з постачанням споживачам води, газу, відведенням і очищенням стічних вод, а також об'єктів благоустрою населених пунктів;

(підпункт 1 пункту 11 доповнено абзацом згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 р. N 210
,
абзац сьомий підпункту 1 пункту 11 замінено абзацами згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2018 р. N 907)

2) наглядової ради товариства у разі:

вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна становить від 10 до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності товариства;

відчуження, передачі в користування, оренду будівель і споруд (крім тих, що зазначені в абзаці четвертому підпункту 1 цього пункту), рухомого складу, нематеріальних активів, у тому числі товарних знаків;

3) правління товариства у разі вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна становить менш як 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

Списання, відчуження, передача в користування, оренду, концесію майна товариства у випадках, коли прийняття рішення не належить до виключної компетенції вищого органу та наглядової ради товариства, здійснюється за рішенням правління товариства.

Передача майна у концесію здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про концесії", а у державну або комунальну власність - у порядку, визначеному Законом України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності".

(абзац тринадцятий підпункту 1 пункту 11 із змінами, внесеними
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 р. N 210)

12. Перед прийняттям рішення про списання майна товариства таке майно пропонується до продажу відповідно до пункту 13 цього Порядку, крім випадків, передбачених абзацами другим та четвертим цього пункту.

У разі списання верхньої будови колії, рухомого складу та малоцінних необоротних матеріальних активів за умови подальшого використання основних засобів та запасів, отриманих внаслідок списання майна, у господарській діяльності товариства (про що зазначається у рішенні відповідного органу управління про списання) таке майно не пропонується до продажу.

Після списання майна, зазначеного в абзаці другому цього пункту, до акта списання надаються первинні документи, що засвідчують оприбуткування отриманих під час списання запасів, їх складський та бухгалтерський облік.

У разі списання малоцінних необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів, які визнані морально застарілими, фізично зношеними, непридатними для подальшого використання у господарській діяльності товариства (про що зазначається у рішенні відповідного органу управління товариством про списання), таке майно не пропонується до продажу.

(пункт 12 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 21.08.2019 р. N 791)

13. Відчуження майна шляхом продажу, оренда майна здійснюються на конкурентних засадах шляхом проведення електронних аукціонів з дотриманням таких принципів:

добросовісна конкуренція серед учасників;

відкритість та прозорість проведення електронних аукціонів;

недискримінація учасників;

об'єктивна та неупереджена оцінка пропозицій учасників.

Електронні аукціони проводяться з використанням електронної торгової системи, що забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронному вигляді, необхідними для проведення електронного аукціону, запобігання корупційним діям і зловживанням та становить дворівневу автоматизовану інформаційно-телекомунікаційну систему, що складається з центральної бази даних та програмно-апаратних комплексів організаторів електронних аукціонів, які взаємодіють через інтерфейс програмування додатків, який надається у вигляді коду з відкритим доступом та визначає функціональність електронної торгової системи.

Використання електронної торгової системи для проведення електронних аукціонів з продажу майна або оренди майна здійснюється відповідно до договору щодо організації проведення аукціонів, укладеного з організатором електронних аукціонів.

Переможець електронного аукціону сплачує організатору електронного аукціону винагороду в розмірі, що становить 1 відсоток ціни продажу майна (активів) або річного розміру орендної плати.

Розмір винагороди організатора електронного аукціону, встановлений у цьому пункті, визначений з урахуванням податку на додану вартість.

14. У разі відчуження майна, передачі цілісних майнових комплексів, структурних підрозділів товариства в оренду, користування, концесію проводиться незалежна оцінка майна у порядку, визначеному законодавством.

15. Рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, установлення розміру оплати його послуг приймає наглядова рада товариства.

16. Рішення про затвердження ринкової вартості майна приймає наглядова рада товариства.

17. Після проведення незалежної оцінки майна забороняється вчиняти дії, які можуть призвести до зміни його вартості.

18. Списання майна здійснюється підрозділами товариства, на балансі якого воно перебуває, у спосіб, визначений Порядком списання об'єктів державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. N 1314 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 86, ст. 3168), з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком.

19. Пропозиції щодо списання, відчуження, передачі в користування, оренду, концесію майна, цілісних майнових комплексів, структурних підрозділів, оформлені відповідно до вимог законодавства, підрозділ товариства подає правлінню товариства.

20. Підрозділ товариства, на балансі якого перебувало майно товариства, у місячний строк після закінчення процедури розбирання, демонтажу та оприбуткування подає правлінню товариства звіт про списання майна.

____________

Опрос