Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины и признании утратившим силу постановления Кабинета Министров Украины от 18 июля 2012 г. N 684

КМ Украины
Постановление КМ от 13.12.2017 № 997
действует с 30.12.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 грудня 2017 р. N 997

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. N 684

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. N 684 "Про затвердження Порядку та критеріїв оцінки економічної ефективності проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 57, ст. 2290).

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 67

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про управління ризиками, пов'язаними з наданням державних гарантій, та розподіл таких ризиків між державою, кредиторами і позичальниками, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. N 131 (Офіційний вісник України, 2011 p., N 14, ст. 569):

1) у пункті 7:

абзац третій викласти в такій редакції:

"у період до надання державної гарантії за кожним проектом за участю центральних органів державної влади (далі - відповідальні органи), які утворюють конкурсні комісії для відбору інвестиційних проектів, та центрального органу виконавчої влади, який проводив експертизу відповідно до статті 15 Закону України "Про інвестиційну діяльність" (далі - орган влади, що проводив експертизу);";

в абзаці четвертому слова "органу влади" замінити словами "відповідального органу";

2) у підпункті 1 пункту 8:

в абзаці третьому слова "органом влади Мінфіну і Міністерству економічного розвитку і торгівлі висновку про доцільність реалізації проекту," замінити словами і цифрами "позичальником Мінфіну копії висновку державної експертизи, проведеної органом влади, що проводив експертизу, відповідно до статті 15 Закону України "Про інвестиційну діяльність", незалежної експертизи або оцінки інвестиційного проекту, проведеної банком-кредитором, а також";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"подання Мінфіном позичальнику висновку щодо ідентифікації та оцінки ризиків, пов'язаних з реалізацією інвестиційного проекту;";

пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Державна гарантія надається після:

подання відповідальним органом Мінфіну відповідно до Порядку відбору інвестиційних проектів, для розроблення або реалізації яких надається державна підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 р. N 835, рішення конкурсної комісії щодо можливості надання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів, в якому зазначаються форма та обсяг державної підтримки для кожного інвестиційного проекту в межах загального обсягу державної підтримки в поточному бюджетному періоді, відповідність проекту державним завданням і пріоритетам, його самоокупність, а також пропозиції щодо необхідного виду та розміру забезпечення виконання зобов'язань перед державою і плати за надання державної гарантії;

укладення Мінфіном з позичальником договору про порядок відшкодування витрат державного бюджету, які можуть виникнути внаслідок виконання гарантійних зобов'язань (далі - договір);

у випадках, передбачених законодавством, отримання рішення Антимонопольного комітету України, прийнятого відповідно до пункту 1 частини шостої статті 10 або пунктів 2 і 3 частини сьомої статті 11 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання", якщо державна гарантія є державною допомогою, або рішення Антимонопольного комітету України, прийнятого відповідно до пункту 2 частини шостої статті 10 або пункту 1 частини сьомої статті 11 зазначеного Закону, якщо державна гарантія не є державною допомогою.

Якщо до надання державної гарантії одночасно виконуються всі критерії, передбачені у пункті 14 Порядку відбору інвестиційних проектів, для розроблення або реалізації яких надається державна підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 р. N 835 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 90, ст. 3321), рішення Антимонопольного комітету України не подається.".

2. У Порядку проведення державної експертизи інвестиційних проектів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. N 701 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 51, ст. 2033; 2012 р., N 57, ст. 2289; 2015 р., N 64, ст. 2116):

1) у пункті 1 слова ", крім державних інвестиційних проектів" виключити;

2) пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:

"Державну експертизу державних інвестиційних проектів, розроблення та реалізація яких здійснюються з використанням державних капітальних вкладень, підготовку і подання за її результатами висновку проводить головний розпорядник коштів державного бюджету відповідно до пунктів 8 - 10 Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. N 571 "Деякі питання управління державними інвестиціями" (Офіційний вісник України, 2015 р., N 64, ст. 2116).";

3) у пункті 4:

абзац перший після слова "документи" доповнити словами "у двох примірниках";

підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) копію інвестиційного проекту в паперовому вигляді, розробленого за формою та в порядку, що затверджені Мінекономрозвитку, яка прошита, пронумерована, засвідчена підписом уповноваженої особи замовника, та в електронному вигляді (у форматі doc або pdf та xls (таблиці);";

4) у пункті 5 слово "п'яти" замінити словом "семи", а після слова "експертизу" доповнити словами "і не подається до Мінекономрозвитку для проведення оцінки економічної ефективності інвестиційного проекту";

5) у пункті 6:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) проведення аналізу поданих документів органом, що проводить державну експертизу;";

абзаци одинадцятий і дванадцятий виключити;

доповнити пункт підпунктом 3 такого змісту:

"3) отримання органом, що проводить державну експертизу інвестиційного проекту, висновку за результатами проведеної Мінекономрозвитку оцінки економічної ефективності інвестиційного проекту.

Для отримання висновку за результатами оцінки економічної ефективності інвестиційного проекту органи, що проводять державну експертизу інвестиційного проекту, протягом семи робочих днів з часу надходження документів, зазначених у пункті 4 цього Порядку, та після проведення їх аналізу подають зазначені документи до Мінекономрозвитку в одному примірнику.

Оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту здійснюється за такими критеріями:

чиста приведена вартість;

внутрішня норма дохідності;

дисконтований період окупності;

індекс прибутковості.

Розрахунок показників критеріїв економічної ефективності інвестиційного проекту здійснюється замовником під час розроблення інвестиційного проекту з урахуванням Методичних рекомендацій з розроблення інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка, що затверджуються Мінекономрозвитку, міжнародних рекомендацій та інших рекомендацій, розроблених та затверджених центральними органами виконавчої влади, які реалізують державну політику у сферах, яких стосуються інвестиційні проекти, та розміщених на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку та зазначених органів.

Оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту та подання висновку щодо економічної ефективності інвестиційного проекту органам, що проводять державну експертизу, здійснюються Мінекономрозвитку протягом одного місяця з дня надходження документів.

У разі виявлення помилок у розрахунках та/або відсутності розрахунків показників економічної ефективності інвестиційного проекту подаються чітко сформульовані та обґрунтовані зауваження.

Форма висновку щодо економічної ефективності інвестиційного проекту затверджується Мінекономрозвитку.";

6) у пункті 7 слово "робочих" замінити словом "календарних";

7) пункт 8 викласти в такій редакції:

"8 За результатом проведення державної експертизи інвестиційного проекту замовнику подається висновок державної експертизи інвестиційного проекту, який містить основні техніко-економічні показники та може бути як позитивним, так і негативним:

1) позитивний висновок подається у разі, коли:

чиста приведена вартість є позитивною;

внутрішня норма дохідності більша за нормативну ставку дисконту;

індекс прибутковості перевищує 1.

Позитивний висновок державної експертизи може містити зауваження та пропозиції щодо необхідності внесення до проекту змін, які не потребують істотного доопрацювання, не впливають на вартість проекту, не пов'язані з додатковими витратами і можуть бути враховані в робочому порядку;

2) негативний висновок державної експертизи, який містить чітко сформульовані та обґрунтовані зауваження, врахування яких потребує істотного доопрацювання проекту, подається у разі, коли:

чиста приведена вартість є негативною;

внутрішня норма дохідності менша за нормативну ставку дисконту;

індекс прибутковості менше ніж 1.";

8) у пункті 9 після слова "Висновок" доповнити словом "державної", а слова "трьох років" замінити словом "року".

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 р. N 835 "Про затвердження Порядку відбору проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів, для розроблення або реалізації яких надається державна підтримка" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 90, ст. 3321):

1) у назві постанови слова "проектних (інвестиційних) пропозицій та" і "розроблення або" виключити;

2) у пункті 1 постановляючої частини слова "проектних (інвестиційних) пропозицій та" і "розроблення або" виключити;

3) у Порядку відбору проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів, для розроблення або реалізації яких надається державна підтримка, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слова "проектних (інвестиційних) пропозицій та/або" і "розроблення або" виключити;

абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції:

"2. Відбір здійснюється конкурсними комісіями, які утворюються центральними органами державної влади, що приймають рішення про надання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів за певним напрямом та в межах обсягу, визначених у державному бюджеті на відповідний рік (далі - відповідальні органи).";

у пункті 3 слова "публікується в офіційних засобах масової інформації та" виключити;

у пункті 4:

підпункти 1 - 3 викласти в такій редакції:

"1) копію інвестиційного проекту в паперовому вигляді, розробленого за формою та в порядку, що затверджені Мінекономрозвитку, яка прошита, пронумерована, засвідчена підписом уповноваженої особи замовника, та в електронному вигляді (у форматі doc або pdf та xls (таблиці);

2) висновок за результатами державної експертизи інвестиційного проекту відповідно до статті 15 Закону України "Про інвестиційну діяльність";

3) копію листа банку про наміри надати запозичення, включаючи пропозицію щодо розміру покритої державною гарантією частини запозичення, підтвердження правильності розрахунків інвестиційного проекту, результати оцінки фінансового стану суб'єкта господарювання, значення коефіцієнта ймовірності дефолту та джерела повернення запозичення (для державної підтримки шляхом надання відповідно до законодавства для реалізації інвестиційних проектів державних гарантій з метою часткового забезпечення виконання боргових зобов'язань за запозиченнями суб'єкта господарювання);";

підпункт 8 викласти в такій редакції:

"8) відомості про надану суб'єктові інвестиційної діяльності державну підтримку та/або державну допомогу, зобов'язання за якою є дійсними (у разі надання зазначеної підтримки та/або державної допомоги);";

доповнити пункт підпунктом 11 такого змісту:

"11) висновок Мінфіну щодо ідентифікації та оцінки ризиків, пов'язаних з реалізацією інвестиційного проекту, проведеної відповідно до Положення про управління ризиками, пов'язаними з наданням державних гарантій, та розподіл таких ризиків між державою, кредиторами і позичальниками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. N 131 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 14, ст. 569) (для державної підтримки шляхом надання відповідно до законодавства для реалізації інвестиційних проектів державних гарантій з метою часткового забезпечення виконання боргових зобов'язань за запозиченнями суб'єкта господарювання).";

пункт 8 доповнити підпунктом 3 такого змісту:

"3) не виконали рішення Антимонопольного комітету України про припинення або повернення незаконної державної допомоги, недопустимої для конкуренції. ";

у пункті 9 слово "п'яти" замінити словом "десяти";

у пункті 14:

у підпункті 1 слово "п'яти" замінити словом "десяти";

абзац перший підпункту 2 викласти в такій редакції:

"2) готує і подає протягом 20 робочих днів з дати оприлюднення зазначеного переліку конкурсній комісії інформацію про інвестиційні проекти із зазначенням обсягу державної підтримки для реалізації кожного інвестиційного проекту за такими критеріями:";

підпункт 2 доповнити абзацами такого змісту:

"Для державної підтримки шляхом надання державних гарантій додатково до зазначених обов'язковими критеріями також є:

обмеженість строку дії державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов'язань суб'єкта господарювання за відповідним запозиченням з фіксованою сумою за конкретним інвестиційним проектом;

розмір плати за надання державної гарантії встановлюється із застосуванням ринкового методу відповідно до Порядку встановлення розміру плати за надання кредитів (позик), залучених державою, або державних гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. N 256 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 20, ст. 833);

розмір частки боргових зобов'язань, виконання яких передбачається забезпечити державною гарантією, становить не більш як 80 відсотків суми непогашеної позики;

рівень ризиків, пов'язаних з наданням державних гарантій, є прийнятним відповідно до Положення про управління ризиками, пов'язаними з наданням державних гарантій, та розподіл таких ризиків між державою, кредиторами і позичальниками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. N 131 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 14, ст. 569);

загальне фінансування проекту буде перевірятися щонайменше раз на рік.";

пункт 15 виключити;

у пункті 16 слова "пропозицій, зазначених" замінити словом "інформації, зазначеної", а слово "п'яти" замінити словом "десяти";

підпункт 2 пункту 17 викласти в такій редакції:

"2) приймає рішення щодо можливості надання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів, в якому зазначаються форма та обсяг державної підтримки для кожного інвестиційного проекту в межах загального обсягу державної підтримки в поточному бюджетному періоді, а також пропозиції щодо необхідного виду та розміру забезпечення виконання зобов'язань перед державою і плати за надання державної гарантії (для державної підтримки шляхом надання державних гарантій), з урахуванням заяви для участі у відборі суб'єкта інвестиційної діяльності.";

у пункті 18:

в абзаці першому після слова "надсилається" доповнити словами "відповідальним органом", а слово "двох" замінити словом "п'яти";

підпункти 1 і 2 викласти в такій редакції:

"1) суб'єктам інвестиційної діяльності;

2) Мінфіну (місцевому фінансовому органу) та Мінекономрозвитку (за встановленою Мінекономрозвитку формою).";

доповнити Порядок пунктом 181 такого змісту:

"181. Після відбору інвестиційного проекту, для реалізації якого надається державна підтримка, у випадках, передбачених законодавством, відповідальний орган зобов'язаний звернутися до Антимонопольного комітету України за отриманням відповідного рішення щодо допустимості такої допомоги для конкуренції в порядку, визначеному законодавством України про державну допомогу.

Для державної підтримки шляхом надання державних гарантій, щодо яких виконуються всі критерії, зазначені у пункті 14 цього Порядку, повідомлення про нову державну допомогу до Антимонопольного комітету України не подається.";

пункт 19 викласти в такій редакції:

"19. Надання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів здійснюється відповідальним органом з урахуванням:

рішення конкурсної комісії;

рішення Антимонопольного комітету України, прийнятого за результатами розгляду повідомлення про нову державну допомогу або справи про державну допомогу відповідно до Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання", якщо реалізація інвестиційних проектів передбачає надання державної допомоги суб'єктам господарювання за рахунок ресурсів держави з урахуванням положення пункту 181 цього Порядку або письмового повідомлення про їх звільнення від обов'язку повідомлення про нову державну допомогу з посиланням на положення зазначеного Закону та нормативно-правові акти, якими встановлені відповідні умови для звільнення, якщо реалізація інвестиційних проектів передбачає надання державної допомоги суб'єктам господарювання за рахунок ресурсів держави у будь-якій формі.";

доповнити Порядок пунктом 20 такого змісту:

"20. Надання державної підтримки шляхом надання державних гарантій здійснюється відповідно до бюджетного законодавства.

Відповідальний орган з урахуванням рішення конкурсної комісії подає в установленому порядку Кабінету Міністрів України пропозиції щодо надання державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов'язань за кредитами, що залучаються для реалізації інвестиційних проектів.";

у тексті Порядку слова "проектних (інвестиційних) пропозицій та/або" і "розроблення або" виключити;

4. У постанові Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. N 571 "Деякі питання управління державними інвестиціями" (Офіційний вісник України, 2015 р., N 64, ст. 2116; 2016 р., N 28, ст. 1114, N 100, ст. 3260; 2017 р., N 30, ст. 876):

1) пункт 4 постанови виключити;

2) у Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженому зазначеною постановою:

пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:

"До державних інвестиційних проектів, що реалізуються шляхом державного інвестування в об'єкти державної власності з використанням кредитів (позик), залучених під державні гарантії з подальшим поверненням і обслуговуванням таких кредитів за рахунок доходу від реалізації державного інвестиційного проекту, застосовується Порядок відбору інвестиційних проектів, для розроблення або реалізації яких надається державна підтримка, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 р. N 835 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 90, ст. 3321).";

пункт 15 доповнити абзацом такого змісту:

"розрахунки щодо аналізу ефективності державного інвестиційного проекту, відображені у розділі II додатку 1, не відповідають позитивним критеріям, визначеним у пункті 20 цього Порядку.".

____________

Опрос