Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка охраны геодезических пунктов

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 08.11.2017 № 836
редакция действует с 14.11.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 листопада 2017 р. N 836

Київ

Про затвердження Порядку охорони геодезичних пунктів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 6 листопада 2019 року N 916

Відповідно до статей 7 і 22 Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок охорони геодезичних пунктів, що додається.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 75

 

ПОРЯДОК
охорони геодезичних пунктів

(У тексті Порядку слово "Мінагрополітики" замінено словом "Мінекономіки" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 року N 916)

1. Цей Порядок визначає механізм та режим охорони геодезичних пунктів.

Терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність", "Про Державний земельний кадастр", Порядку побудови Державної геодезичної мережі, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. N 646 "Деякі питання реалізації частини першої статті 12 Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 70, ст. 2571).

2. Геодезичний пункт - пристрій і (або) споруда для позначення на місцевості точок земної поверхні з відомими координатами і висотами. Закріплення геодезичних пунктів на місцевості здійснюється спеціальними інженерними пристроями і спорудами, до яких належать центри та зовнішні знаки тріангуляції, GPS-мережі, полігонометрії, в тому числі і настінної, а також нівелірної мережі.

3. Знесення або перезакладка геодезичних пунктів здійснюється лише за погодженням із Держгеокадастром.

4. Погодження виконання робіт із знесення або перезакладки геодезичних пунктів здійснюється Держгеокадастром у строк, що не перевищує 30 календарних днів з дня реєстрації заяви, на безоплатній основі.

5. Земельні ділянки, на яких розташовані геодезичні пункти, із смугою землі завширшки один метр уздовж меж геодезичних пунктів є охоронними зонами цих пунктів.

Межі геодезичних пунктів облаштовуються шляхом окопування, огорожування чи побудови валу з каменів, а за їх відсутності - по основі стовпів зовнішнього геодезичного знаку (сигналу, піраміди або туру).

6. В охоронних зонах заборонено:

виконувати різні господарські роботи (складувати матеріали, утримувати худобу, розводити багаття та інше) і завдавати будь-якої шкоди геодезичним пунктам;

виконувати роботи, що можуть негативно вплинути на стан геодезичних пунктів.

7. Охорона геодезичних пунктів передбачає:

облік геодезичних пунктів;

передачу користувачам (власникам) земельних ділянок геодезичних пунктів для зберігання;

обстеження та відновлення геодезичних пунктів;

державний нагляд за режимом охорони геодезичних пунктів;

відповідальність за порушення вимог щодо охорони геодезичних пунктів.

8. Облік геодезичних пунктів здійснюється Держгеокадастром шляхом ведення бази даних геодезичних пунктів. Формування переліку та зведеного акта інвентаризації геодезичних пунктів, що підлягають обліку, здійснюється підприємствами, що належать до сфери управління Держгеокадастру (далі - підприємства).

9. Підприємства передають геодезичні пункти Державної геодезичної мережі, в тому числі мереж згущення, відповідно до договору про передачу геодезичних пунктів для зберігання користувачам (власникам) земельних ділянок, на території яких вони розташовані, за формою, що затверджується Мінекономіки.

Договір укладається у двох примірниках між підприємством та користувачем (власником) земельної ділянки, на території якої розташований геодезичний пункт.

Передача геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі 1, 2 і 3 класу для зберігання здійснюється на місці їх розташування за участю користувача (власника) земельної ділянки та Держгеокадастру, а геодезичних пунктів мереж згущення - користувача (власника) земельної ділянки та територіальних органів Держгеокадастру.

10. Обстеження геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі та їх відновлення здійснюються у порядку, встановленому Мінекономіки, з урахуванням таких вимог:

періодичне обстеження та відновлення геодезичних пунктів здійснюється у разі потреби, але не рідше ніж один раз на 10 років, а на території міст і зон активної господарської діяльності - не рідше ніж один раз на п'ять років;

систематичне обстеження та відновлення геодезичних пунктів здійснюється виконавцями геодезичних робіт на окремих територіях під час виконання топографо-геодезичних робіт, земельно-кадастрової зйомки, інженерно-геодезичних вишукувань, пов'язаних з використанням геодезичних пунктів;

періодичне обстеження та відновлення геодезичних пунктів здійснюється підприємствами;

результати виконаних робіт з обстеження та відновлення геодезичних пунктів заносяться до картки побудови, обстеження та відновлення геодезичного пункту, форма якої затверджується Мінекономіки.

Картка побудови, обстеження та відновлення геодезичного пункту виготовляється у трьох примірниках і передається:

перший - до Державного картографо-геодезичного фонду України;

другий - до адміністратора банку геодезичних даних для внесення змін до бази даних геодезичних пунктів;

третій - залишається у виконавця робіт.

У процесі періодичного обстеження геодезичних пунктів Держгеокадастр та його територіальні органи забезпечують здійснення таких заходів:

перевірку відповідності технічного стану геодезичного пункту нормативно-технічній документації;

встановлення вимог щодо підтримання геодезичного пункту у технічному стані, придатному до експлуатації;

аналіз результатів наглядової діяльності та розроблення заходів щодо її удосконалення;

формування та ведення бази даних геодезичних пунктів.

11. Підприємства забезпечують утримання геодезичних пунктів, а також підтримання їх у стані, необхідному для приведення у готовність до використання за призначенням у строк, визначений картками побудови, обстеження та відновлення геодезичних пунктів.

12. Витрати, пов'язані з періодичним обстеженням та відновленням геодезичних пунктів та їх утриманням, здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України та інших джерел, не заборонених законодавством.

13. Державний нагляд за режимом охорони геодезичних пунктів здійснює Держгеокадастр у порядку, встановленому законом.

14. Особи, винні у порушенні вимог щодо охорони геодезичних пунктів, несуть відповідальність згідно із законодавством.

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У пункті 7 додатка 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. N 835 "Деякі питання надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 59, ст. 2374; 2012 р., N 65, ст. 2669; 2013 р., N 2, ст. 41, N 80 ст. 2975; 2015 р., N 46, ст. 1472, N 79, ст. 2650; 2016 р., N 25, ст. 992) у графі "Найменування послуги" слова "виконання робіт в охоронних зонах геодезичних пунктів та" виключити.

2. У Порядку побудови Державної геодезичної мережі, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. N 646 "Деякі питання реалізації частини першої статті 12 Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 70, ст. 2571; 2015 р., N 46, ст. 1472; 2017 р., N 22, ст. 615):

1) у пункті 2:

доповнити пункт після абзацу другого новими абзацами третім і четвертим такого змісту:

"адміністратор банку геодезичних даних - державне унітарне підприємство, визначене Держгеокадастром та віднесене до сфери його управління, яке здійснює заходи з формування банку геодезичних даних, ведення обліку, зберігання та оброблення геодезичних даних та забезпечує користувачів геодезичною інформацією, що зберігається у базі даних геодезичних пунктів;

база даних геодезичних пунктів - сукупність взаємопов'язаних структурованих геодезичних даних, що включає інформацію про координати та висоти геодезичних пунктів, тип центрів, технічні характеристики, технічний стан геодезичних пунктів та є складовою банку геодезичних даних;".

У зв'язку з цим абзаци третій - тридцять третій вважати відповідно абзацами п'ятим - тридцять п'ятим;

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"банк геодезичних даних - система, що складається з баз даних геодезичних пунктів (супутникових, геодезичних, нівелірних, гравіметричних), системи керування базами даних геодезичних пунктів і прикладного програмного забезпечення для оброблення, зберігання та захисту даних, організації доступу до геодезичної інформації;";

2) пункту 5 викласти в такій редакції:

"5. Побудова Державної геодезичної мережі включає такі основні види робіт:

проектування будівництва;

рекогносцирування місця зведення геодезичних пунктів;

побудова геодезичних пунктів;

вимірювання елементів геодезичної мережі;

математичне оброблення результатів вимірювань;

внесення даних до бази даних геодезичних пунктів та банку геодезичних даних;

проведення обстеження стану геодезичних пунктів;

проведення відновлення геодезичних пунктів;

складення каталогів геодезичних пунктів;

ведення банку геодезичних даних;

проведення моніторингу Державної геодезичної мережі.

Геодезичний пункт є матеріальним активом, що утримується з метою використання його як вихідної геодезичної основи під час виконання топографо-геодезичних робіт.

Геодезичні пункти Державної геодезичної мережі належать на праві власності державі в особі Держгеокадастру.";

3) абзац другий пункту 43 викласти в такій редакції:

"Адміністратором банку геодезичних даних створюються та забезпечується функціонування у відкритому доступі сервісів для передачі заявникам геодезичних даних.";

4) доповнити Порядок пунктом 44 такого змісту:

"44. Інформація про побудовані, обстежені та відновлені геодезичні пункти вноситься до бази даних геодезичних пунктів у порядку, встановленому Мінагрополітики.".

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 липня 1999 р. N 1284 "Про Порядок охорони геодезичних пунктів" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 29, ст. 1485).

2. Пункт 33 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2004 р. N 792 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 25, ст. 1650).

3. Пункт 26 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. N 754 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 22, ст. 1635).

4. Пункт 7 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. N 1413 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 1, ст. 6).

5. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2012 р. N 930 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 77, ст. 3120).

6. Пункт 5 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 р. N 379 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 46, ст. 1472).

____________

Опрос