Идет загрузка документа (65 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок проведения конкурса на занятие должностей государственной службы

КМ Украины
Постановление КМ от 25.10.2017 № 815
действует с 28.10.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 жовтня 2017 р. N 815

Київ

Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. N 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 28, ст. 1116; 2017 р., N 71, ст. 2163, N 76, ст. 2323), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 13 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності з 6 листопада 2017 року.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 19

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

1. Пункт 2 після абзацу першого доповнити новими абзацами такого змісту:

"Вимоги до професійної компетентності кандидата на зайняття посади включають кваліфікаційні вимоги, вимоги до компетентності та вимоги до професійних знань.

Конкурс проводиться державною мовою.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим.

2. Пункт 11 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Умови проведення конкурсу затверджуються наказом (розпорядженням) суб'єкта призначення або керівника державної служби.".

У зв'язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п'ятим.

3. Абзац десятий пункту 19 викласти в такій редакції:

"У разі подання документів для участі у конкурсі особисто або поштою заява, зазначена у підпункті 2 цього пункту, пишеться власноручно або з використанням комп'ютерної техніки (із проставленням власноручного підпису), а заява, зазначена у підпункті 3 цього пункту, - власноручно.".

4. У пункті 22:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

"22. Перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність установленим кваліфікаційним вимогам, наявність усіх документів, передбачених пунктом 19 цього Порядку, та правильність заповнення документів, передбачених підпунктами 2, 3 та 6 пункту 19 цього Порядку, проводить:";

2) абзац сьомий замінити абзацами такого змісту:

"Кандидати, у яких досвід роботи та/або подані документи не відповідають установленим вимогам, не допускаються до тестування, про що їм повідомляє спеціальний структурний підрозділ НАДС або служба управління персоналом державного органу, в якому проводиться конкурс.

Кандидат, якого не допущено до тестування, після усунення недоліків у поданих ним документах у межах встановленого строку для подання таких документів може подати їх повторно у передбаченому порядку. В іншому разі кандидат вважається таким, що не пройшов конкурс, про що зазначається у протоколі засідання Комісії або конкурсної комісії.".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - одинадцятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - дванадцятим.

5. Пункт 25 викласти в такій редакції:

"25. У разі здійснення аудіо- або відеофіксації аудіо- та відеозаписи зберігаються у державному органі, в якому проводився конкурс, протягом п'яти років.".

6. Пункт 26 доповнити абзацом такого змісту:

"Про дату та час, передбачений для тестування всіх кандидатів, їм повідомляється одним із доступних способів, обраних ними, зокрема у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв'язку, не пізніше ніж за один робочий день до проходження такого тестування.".

7. Абзац перший пункту 30 виключити.

8. Абзац перший пункту 39 викласти в такій редакції:

"39. Кандидати, які за результатами тестування набрали 0 балів, а також кандидати, які не з'явилися для його проходження протягом часу, передбаченого для тестування всіх кандидатів, вважаються такими, що не пройшли тестування та не можуть бути допущені до чергового виду тестування та чергового етапу конкурсу.".

9. Абзац перший пункту 49 викласти в такій редакції:

"49. Кандидати, які під час розв'язання ситуаційного завдання отримали середній бал 0,5 або нижче за однією з вимог, а також кандидати, які не з'явилися для розв'язання ситуаційних завдань, вважаються такими, що не пройшли конкурс. Такі кандидати не допускаються до розв'язання наступного ситуаційного завдання та чергового етапу конкурсу.".

10. Пункт 71 викласти в такій редакції:

"71. Конкурс на зайняття посад фахівців з питань реформ, які віднесені до посад державної служби категорій "Б" і "В", проводиться конкурсними комісіями. Кожна така комісія утворюється керівником державної служби у складі семи осіб.

До складу таких конкурсних комісій можуть включатися генеральні директори директоратів, директори генеральних департаментів та Генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції після їх призначення.

До складу таких конкурсних комісій можуть залучатися на конкурсній основі представники громадських об'єднань, що діють згідно із Законом України "Про громадські об'єднання", відповідно до порядку, затвердженого НАДС.

До роботи Комісії або конкурсної комісії для відбору осіб на зайняття посад фахівців з питань реформ для проведення оцінки відповідності професійної компетентності кандидата встановленим вимогам, які оцінюються за результатами розв'язання ситуаційних завдань та співбесіди, обов'язково залучаються три експерти з питань управління персоналом та у сфері політики відповідного державного органу.

Комісія або конкурсна комісія для відбору осіб на зайняття посад фахівців з питань реформ приймає рішення про залучення експертів:

з питань управління персоналом для оцінювання компетентностей кандидатів встановленим вимогам - з числа осіб, зазначених у рекомендованому переліку експертів з питань управління персоналом, затвердженому НАДС;

у сфері політики відповідного державного органу для оцінювання професійних знань кандидатів встановленим вимогам - з числа осіб, зазначених у переліку експертів у сфері політики відповідного державного органу, затвердженому керівником відповідного державного органу.

Перелік вимог, для оцінювання яких залучаються експерти, визначається у відповідному протоколі засідання. Залучені до роботи експерти оцінюють лише ті вимоги до кандидатів, щодо оцінки яких їх залучено.

На засідання Комісії або конкурсної комісії для відбору осіб на зайняття посад фахівців з питань реформ обов'язково запрошуються залучені експерти для оцінювання вимог, визначених у відповідному протоколі засідання конкурсної комісії, а також для підготовки проведення відповідних етапів конкурсу.

Залученими до роботи експертами, які брали участь у відповідних засіданнях Комісії або конкурсної комісії, надається оцінка шляхом виставлення балів (0 - 1 - 2), які вносяться до відповідних відомостей.

Засідання Комісії або конкурсної комісії для відбору осіб на зайняття посад фахівців з питань реформ проводяться незалежно від участі у ньому залучених експертів.

Під час формування складу конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посад фахівців з питань реформ положення пункту 15 цього Порядку не застосовуються.".

11. Абзац третій пункту 72 викласти в такій редакції:

"Відеозаписи проведення конкурсу на зайняття посад фахівців з питань реформ категорій "Б" і "В" зберігаються у державному органі, в якому проводився конкурс, протягом п'яти років та не підлягають оприлюдненню.".

12. Абзац сьомий пункту 74 замінити абзацами такого змісту:

"У разі участі кандидата в іншому конкурсі на вакантну посаду на зайняття посад фахівців з питань реформ протягом шести місяців з дня проходження останнього тестування на наявність аналітичних здібностей та здібностей щодо здатності працювати з інформацією використовуються результати відповідного виду тестування. При цьому кандидат зобов'язаний з'явитися під час проходження етапу тестування аналітичних здібностей та здібностей щодо здатності працювати з інформацією для надання доступу адміністратору до результатів тестування, визначених за допомогою програмного забезпечення, шляхом надання можливості оформити відповідний звіт у порядку, передбаченому абзацом другим пункту 34 цього Порядку.

Вимоги абзацу сьомого цього пункту застосовуються до результатів тестування, які були отримані кандидатом на посаду державної служби починаючи з 2 жовтня 2017 року.

У разі отримання кандидатом за результатами проходження відповідного виду тестування 0 балів повторне проходження цього виду тестування цією ж особою як кандидатом в іншому конкурсі на вакантну посаду можливе не раніше ніж через місяць з дня його останнього проходження.

У разі необхідності складення іншого виду тестування, ніж той, який пройшов кандидат, він проходить лише той вид тестування, який не проходив.".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - десятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - тринадцятим;

в абзаці одинадцятому цифри "35" виключити.

13. Пункт 75 викласти в такій редакції:

"75. За результатами проходження кожного тестування, передбаченого пунктом 73 цього Порядку, виставляються такі бали:

2 бали - кандидатам, які відповіли правильно на 21 питання тестового завдання і більше;

1 бал - кандидатам, які відповіли правильно на 15 - 20 питань тестового завдання;

0 балів - кандидатам, які відповіли правильно на 14 і менше питань тестового завдання.".

14. Абзац перший пункту 76 викласти в такій редакції:

"76. Кандидати, які за результатами проходження відповідного виду тестування набрали 0 балів, а також кандидати, які не з'явилися для його проходження протягом часу, передбаченого для тестування всіх кандидатів, вважаються такими, що не пройшли конкурс. Такі кандидати не допускаються до наступного виду тестування та чергового етапу конкурсу.".

15. Абзац третій пункту 77 викласти в такій редакції:

"Ситуаційні завдання для перевірки вимог до компетентності кандидатів на зайняття посад фахівців з питань реформ категорій "Б" та "В" обираються конкурсною комісією з урахуванням специфіки та вимог до професійної компетентності кандидата, визначених в умовах проведення конкурсу, з переліку завдань для перевірки компетентностей, затверджених НАДС.".

16. Пункт 84 викласти в такій редакції:

"84. Кандидату, який під час подання документів для участі у конкурсі надав копію сертифіката або іншого документа, що посвідчує успішне складення іспиту (тесту) щодо володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, та до проходження співбесіди пред'явив його оригінал, додатково виставляється 1 бал за володіння однією іноземною мовою.

Такий бал враховується після проведення співбесіди під час визначення загальної кількості балів.".

17. Примітку до Порядку доповнити абзацом такого змісту:

"Строки, які зазначені у цьому Порядку, визначаються та обчислюються відповідно до статей 251 - 255 Цивільного кодексу України.".

18. Додатки 1, 10 - 13, 18 до Порядку викласти в такій редакції:

УМОВИ
проведення конкурсу

Загальні умови

Посадові обов'язки

 

Умови оплати праці

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

 

Прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

 

2.

Досвід роботи

 

3.

Володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

 

 

...

 

 

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:
Конституції України;
Закону України "Про державну службу";
Закону України "Про запобігання корупції"

2.

Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

 

...

 

 

__________
Примітка. Кількість вимог, які зазначаються в умовах проведення конкурсу, визначається суб'єктом призначення.

У разі оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади категорії "А" зазначаються відомості відповідно до Типових вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії "А", затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р. N 448 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 59, ст. 2026).

У разі оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад категорій "Б" і "В" зазначаються загальні вимоги відповідно до Закону України "Про державну службу" та спеціальні вимоги, які визначаються з урахуванням вимог спеціальних законів, що регулюють діяльність відповідного державного органу, та з урахуванням положень посадових інструкцій в порядку, затвердженому НАДС.

Спеціальні вимоги до освіти та досвіду роботи можуть мати уточнюючий характер щодо галузей знань та/або спеціальностей, за якими здобуто вищу освіту, досвіду роботи у конкретній сфері.

Заповнення розділу "Кваліфікаційні вимоги" та пунктів 1 і 2 розділу "Професійні знання" є обов'язковими під час визначення умов проведення конкурсу.

Зазначаються загальні вимоги відповідно до частини першої статті 19 та частини другої статті 20 Закону України "Про державну службу". У разі наявності спеціальних вимог зазначаються лише спеціальні вимоги.";

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посад Генерального директора директорату, директора генерального департаменту та Генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції*

Загальні умови

Посадові обов'язки

 

Умови оплати праці

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

Додаткові (необов'язкові) документи

сертифікат, що підтверджує володіння однією з офіційних мов Ради Європи

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

 

Прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 

Кваліфікаційні вимоги**

1.

Освіта***

 

2.

Досвід роботи***

 

3.

Володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Стратегічне бачення

бачення загальної картини;
концептуальне мислення;
здатність визначити напрям розвитку;
інноваційне мислення

2.

Впровадження змін

рішучість та наполегливість;
залучення впливових сторін;
реорганізація для спрощення, підвищення прозорості та ефективності;
гнучкість та адаптивність (до зміни середовища, очікувань тощо);
оцінка ефективності впровадження

3.

Прийняття ефективних рішень

здатність приймати вчасні та виважені рішення;
аналіз альтернатив;
спроможність на виважений ризик;
автономність та ініціативність щодо пропозицій/рішень

4.

Лідерство

вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;
сприяння всебічному розвитку особистості;
делегування та управління результатами;
створення ефективної організаційної культури державної служби

5.

Комунікація та взаємодія

визначення заінтересованих і впливових сторін та розбудова партнерських стосунків;
здатність ефективно взаємодіяти - дослухатися, сприймати та викладати думку;
вміння публічно виступати перед аудиторією;
здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

6.

Досягнення результатів

чітке бачення результату;
сфокусовані зусилля для досягнення результату;
запобігання та ефективне подолання перешкод

7.

Стресостійкість

розуміння своїх емоцій;
самоконтроль;
конструктивне ставлення до зворотного зв'язку, зокрема критики;
оптимізм

8.

Аналітичні здібності

логічне мислення;
абстрактне мислення

9.

Числове мислення****

здатність розуміти та працювати з числовою інформацією

10.

Вербальне мислення****

здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією

Професійні знання**

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:
Конституції України;
Закону України "Про державну службу";
Закону України "Про запобігання корупції"

2.

Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

__________
* Заповнення полів в цих умовах є обов'язковим під час визначення конкретних умов проведення конкурсу на зайняття посад генеральних директорів директоратів та директорів генеральних департаментів.

** Зазначаються загальні вимоги відповідно до Закону України "Про державну службу" та спеціальні вимоги, які визначаються з урахуванням вимог спеціальних законів, що регулюють діяльність відповідного державного органу, та з урахуванням положень посадових інструкцій в порядку, затвердженому НАДС.

Спеціальні вимоги до освіти та досвіду роботи можуть мати уточнюючий характер щодо галузей знань та/або спеціальностей, за якими здобуто вищу освіту, досвіду роботи у конкретній сфері.

У розділі "Професійні знання" зазначається не більше п'яти вимог.

*** Зазначаються загальні вимоги відповідно до частини першої статті 19 та частини другої статті 20 Закону України "Про державну службу". У разі наявності спеціальних вимог зазначаються лише спеціальні вимоги.

**** Залежно від посадових обов'язків встановлюється вимога щодо наявності числового або вербального мислення.

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посад керівника експертної групи директорату, керівника експертної групи генерального департаменту та керівника експертної групи Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції*

Загальні умови

Посадові обов'язки

 

Умови оплати праці

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

Додаткові (необов'язкові) документи

 

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

 

Прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 

Кваліфікаційні вимоги**

1.

Освіта***

 

2.

Досвід роботи***

 

3.

Володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Концептуальне та інноваційне мислення

здатність сприймати інформацію та мислити концептуально;
здатність формувати закінчені (оформлені) пропозиції;
здатність формувати нові/інноваційні ідеї та підходи

2.

Управління організацією роботи

чітке бачення цілі;
ефективне управління ресурсами;
чітке планування реалізації;
ефективне формування та управління процесами

3.

Управління персоналом

делегування та управління результатами;
управління мотивацією;
стимулювання командної роботи та співробітництва

4.

Комунікація та взаємодія

вміння дослухатися до думки;
вміння викладати свою думку, чітко висловлюватися (усно та письмово), переконувати;
вміння виступати перед аудиторією

5.

Досягнення результатів

чітке бачення результату;
сфокусовані зусилля для досягнення результату;
здатність запобігати та ефективно долати перешкоди

6.

Стресостійкість

розуміння своїх емоцій;
управління своїми емоціями;
оптимізм

7.

Аналітичні здібності

логічне мислення;
абстрактне мислення

8.

Числове мислення****

здатність розуміти та працювати з числовою інформацією

9.

Вербальне мислення****

здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією

Професійні знання**

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:
Конституції України;
Закону України "Про державну службу";
Закону України "Про запобігання корупції"

2.

Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

 

3.

 

 

 

4.

 

 

5.

 

 

__________
* Заповнення полів в цих умовах є обов'язковим під час визначення конкретних умов проведення конкурсу на зайняття посад керівників експертних груп директоратів та керівників експертних груп генеральних департаментів.

** Зазначаються загальні вимоги відповідно до Закону України "Про державну службу" та спеціальні вимоги, які визначаються з урахуванням вимог спеціальних законів, що регулюють діяльність відповідного державного органу, та з урахуванням положень посадових інструкцій в порядку, затвердженому НАДС.

Спеціальні вимоги до освіти та досвіду роботи можуть мати уточнюючий характер щодо галузей знань та/або спеціальностей, за якими здобуто вищу освіту, досвіду роботи у конкретній сфері.

У розділі "Професійні знання" зазначається не більше п'яти вимог.

*** Зазначаються загальні вимоги відповідно до частини першої статті 19 та частини другої статті 20 Закону України "Про державну службу". У разі наявності спеціальних вимог зазначаються лише спеціальні вимоги.

**** Залежно від посадових обов'язків встановлюється вимога щодо наявності числового або вербального мислення.

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посад державного експерта директорату, державного експерта генерального департаменту та державного експерта Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції*

Загальні умови

Посадові обов'язки

 

Умови оплати праці

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

Додаткові (необов'язкові) документи

сертифікат, що підтверджує володіння однією з офіційних мов Ради Європи

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

 

Прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 

Кваліфікаційні вимоги**

1.

Освіта***

 

2.

Досвід роботи***

 

3.

Володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Ефективність аналізу та висновків

здатність узагальнювати інформацію;
здатність встановлювати логічні взаємозв'язки;
здатність робити коректні висновки

2.

Командна робота

командна робота;
орієнтація на командний результат;
відкритість в обміні інформацією

3.

Комунікація та взаємодія

вміння слухати та сприймати думки;
вміння дослухатися до думки, чітко висловлюватися (усно та письмово)

4.

Досягнення результатів

чітке бачення результату;
сфокусовані зусилля для досягнення результату;
запобігання та ефективне подолання перешкод

5.

Стресостійкість

розуміння своїх емоцій;
управління своїми емоціями;
оптимізм

6.

Аналітичні здібності

логічне мислення;
абстрактне мислення

7.

Числове мислення****

здатність розуміти та працювати з числовою інформацією

8.

Вербальне мислення****

здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією

Професійні знання**

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:
Конституції України;
Закону України "Про державну службу";
Закону України "Про запобігання корупції"

2.

Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

__________
* Заповнення полів в цих умовах є обов'язковим під час визначення конкретних умов проведення конкурсу на зайняття посад державних експертів директоратів та державних експертів генеральних департаментів.

** Зазначаються загальні вимоги відповідно до Закону України "Про державну службу" та спеціальні вимоги, які визначаються з урахуванням вимог спеціальних законів, що регулюють діяльність відповідного державного органу, та з урахуванням положень посадових інструкцій в порядку, затвердженому НАДС.

Спеціальні вимоги до освіти та досвіду роботи можуть мати уточнюючий характер щодо галузей знань та/або спеціальностей, за якими здобуто вищу освіту, досвіду роботи у конкретній сфері.

У розділі "Професійні знання" зазначається не більше п'яти вимог.

*** Зазначаються загальні вимоги відповідно до частини першої статті 19 та частини другої статті 20 Закону України "Про державну службу". У разі наявності спеціальних вимог зазначаються лише спеціальні вимоги.

**** Залежно від посадових обов'язків встановлюється вимога щодо наявності числового або вербального мислення.

МЕТОДИ
оцінювання вимог, визначених в умовах проведення конкурсу на зайняття посад фахівців з питань реформ

Вимоги

Методи оцінювання

Компетентність

Стратегічне бачення

ситуаційне завдання (в усній формі)

Впровадження змін

ситуаційне завдання (в письмовій формі)

Прийняття ефективних рішень

ситуаційне завдання (в письмовій формі)

Лідерство

співбесіда

Комунікація та взаємодія

ситуаційне завдання (в усній формі)

Досягнення результатів

ситуаційне завдання (в письмовій формі)

Стресостійкість

ситуаційне завдання (в усній формі)

Концептуальне та інноваційне мислення

ситуаційне завдання (в усній формі)

 

 

Управління організацією роботи

ситуаційне завдання (в письмовій формі)

Управління персоналом

співбесіда

Ефективність аналізу та висновків

ситуаційне завдання (в письмовій формі)

Командна робота

співбесіда

Аналітичні здібності

тестування на абстрактне мислення

Числове мислення

тестування на числове мислення

Вербальне мислення

тестування на вербальне мислення

Професійні знання

Знання законодавства

тестування на знання законодавства

Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

ситуаційне завдання

";

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
середніх балів

Прізвище, ім'я та
по батькові кандидата

Види оцінювання

Вимоги

Бали, виставлені членами комісії

Особи, залучені до роботи комісії

Середній бал*

N 1

N 2

N 3

N 4

N 5

N 6

N 7

N 1

N 2

N 3

Кандидат N 1

Тестування 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестування 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестування 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуаційне завдання N 1

Вимога

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуаційне завдання N 2

Вимога

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуаційне завдання N 3

Вимога

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Співбесіда

Вимога

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наявність сертифіката або інших документів**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість балів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністратор

___________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

__________
* Результати тестування зазначаються відповідно до додатка 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

** Виставляється бал (бали) відповідно до пункту 84 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.".

____________

Опрос