Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о Министерстве внутренних дел Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 30.08.2017 № 663
действует с 02.09.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 серпня 2017 р. N 663

Київ

Про внесення змін до Положення про Міністерство внутрішніх справ України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. N 878 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 89, ст. 2972; 2016 р., N 12, ст. 503), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 29

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Міністерство внутрішніх справ України

1. У пункті 4:

1) доповнити пункт підпунктами 211 - 218 такого змісту:

"211) здійснює у випадках, передбачених законом, державну реєстрацію (перереєстрацію) та облік транспортних засобів, приймає іспити для отримання права керування транспортними засобами і видає відповідні документи;

212) створює та веде реєстр закладів, які здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, а також здійснює державний контроль за додержанням ними вимог законодавства в зазначеній сфері;

213) веде облік торговельних організацій, підприємств-виробників та суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форми власності, що реалізують транспортні засоби або номерні складові частини до них;

214) веде автоматизований облік, здійснює накопичення, обробку та використання відомостей про транспортні засоби, що підлягають державній і відомчій реєстрації, та про їх власників;

215) веде реєстр суб'єктів здійснення обов'язкового технічного контролю, а також здійснює державний контроль за додержанням такими суб'єктами вимог законодавства в зазначеній сфері;

216) формує в установленому порядку загальнодержавну базу даних про результати обов'язкового технічного контролю транспортних засобів;

217) перевіряє у разі дорожнього перевезення небезпечних вантажів відповідність транспортних засобів та обладнання з видачею відповідного свідоцтва про допущення до перевезення небезпечних вантажів;

218) здійснює контроль за забезпеченням організації підготовки водіїв транспортних засобів та уповноважених з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів, приймає іспити та видає відповідні свідоцтва установленого зразка;";

2) у підпункті 22 слова "Головного центру з надання сервісних послуг МВС та територіальних центрів з надання сервісних послуг МВС" замінити словами "територіальних органів з надання сервісних послуг МВС";

3) підпункт 30 після слова "забезпечення" доповнити словом "поліцейських,";

4) доповнити пункт підпунктом 301 такого змісту:

"301) організовує та здійснює медичне обстеження, у тому числі психофізіологічне, з метою визначення за станом здоров'я та фізичного розвитку придатність кандидатів на службу в поліцію, поліцейських, кандидатів на навчання у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, курсантів і слухачів таких навчальних закладів, а також придатність до військової служби кандидатів на військову службу за контрактом та військовослужбовців Національної гвардії;";

5) підпункт 52 викласти в такій редакції:

"52) розробляє, організовує і здійснює комплекс профілактичних, лікувальних, оздоровчих та реабілітаційних заходів, спрямованих на охорону і зміцнення здоров'я осіб, які відповідно до законодавства мають право на медичне обслуговування в закладах охорони здоров'я МВС; здійснює управління закладами охорони здоров'я, що належать до сфери управління МВС;";

6) доповнити пункт підпунктом 521 такого змісту:

"521) здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд на підпорядкованих територіях, у військових частинах і підрозділах;".

2. В абзаці другому пункту 10 слова ", заступників та заступника Міністра - керівника апарату" замінити словами "та заступників".

3. У пункті 11:

1) абзац п'ятий підпункту 3 замінити абзацами такого змісту:

"вносить Прем'єр-міністрові України пропозиції стосовно кандидатур на посади керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, крім посад керівників центральних органів виконавчої влади, які віднесені до посад державної служби категорії "А";

вносить Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо кандидатур на посади заступників керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, за пропозицією керівників зазначених органів, крім посад заступників керівників центральних органів виконавчої влади, які віднесені до посад державної служби категорії "А", та заступників керівника Національної поліції;".

У зв'язку з цим абзаци шостий - двадцять третій вважати відповідно абзацами сьомим - двадцять четвертим;

2) підпункт 5 викласти в такій редакції:

"5) організовує та контролює виконання у МВС Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;";

3) підпункт 11 викласти в такій редакції:

"11) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату МВС, визначає персональний склад патронатної служби Міністра;";

4) у підпункті 12 слова "та заступників міністра, заступника міністра - керівника апарату" замінити словами ", заступників Міністра та державного секретаря МВС";

5) підпункт 13 виключити;

6) у підпункті 16 слова ", призначає на посаду та звільняє з посади керівників цих органів" виключити;

7) у підпункті 19 слова "державних службовців," виключити;

8) у підпункті 20 слова ", в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників" виключити;

9) підпункт 21 виключити;

10) у підпункті 22 слова "заступнику Міністра - керівнику апарату" замінити словами "державному секретарю МВС";

11) у підпункті 23 слова "та заступника Міністра - керівника апарату" виключити.

4. Доповнити Положення пунктами 111 - 113 такого змісту:

"111. Повноваження керівника державної служби у МВС здійснює державний секретар МВС.

Державний секретар МВС є вищою посадовою особою з числа державних службовців МВС. Державний секретар МВС підзвітний і підконтрольний Міністру.

Державний секретар МВС призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням Комісії з питань вищого корпусу державної служби строком на п'ять років з правом повторного призначення.

112. Державний секретар МВС відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує роботу апарату МВС;

2) забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань МВС та подає їх на розгляд Міністру;

3) організовує та контролює виконання апаратом МВС Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів МВС та доручень Міністра, його першого заступника та заступників, звітує про їх виконання;

4) готує та подає Міністру для затвердження плани роботи МВС, звітує про їх виконання;

5) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті МВС;

6) у межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій в Україні та за її межами безоплатно інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики - статистичну інформацію, необхідну для виконання покладених на МВС завдань;

7) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату МВС, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

8) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату МВС, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

9) призначає на посаду та звільняє з посади керівників територіальних органів та їх заступників;

10) призначає на посаду працівників патронатної служби Міністра за поданням Міністра; звільняє з посади працівників патронатної служби Міністра за його поданням, а також у зв'язку із звільненням Міністра;

11) призначає на посаду та звільняє з посади керівників закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС;

12) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС;

13) забезпечує в установленому порядку організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників МВС;

14) представляє МВС як юридичну особу в цивільно-правових відносинах;

15) у межах повноважень, передбачених законом, дає обов'язкові для виконання державними службовцями та іншими працівниками МВС доручення;

16) видає з питань, що належать до його повноважень, накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання;

17) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців, інших працівників апарату МВС, його територіальних органів до відзначення державними нагородами України.

113. На час відсутності державного секретаря МВС чи неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин його обов'язки виконує один із керівників самостійних структурних підрозділів апарату МВС відповідно до наказу державного секретаря МВС.".

5. В абзаці третьому пункту 14 слова "заступником Міністра - керівником апарату" замінити словами "державним секретарем МВС".

____________

Опрос