Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка перехода плательщиков налога на прибыль предприятий к представлению упрощенной налоговой декларации по такому налогу и формы упрощенной налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий, облагаемую по ставке 0 процентов согласно пункту 44 подраздела 4 раздела XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 09.08.2017 № 592
действует с 15.08.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 серпня 2017 р. N 592

Київ

Про затвердження Порядку переходу платників податку на прибуток підприємств до подання спрощеної податкової декларації з такого податку та форми спрощеної податкової декларації з податку на прибуток підприємств, який оподатковується за ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України

Відповідно до абзацу четвертого пункту 46.5 статті 46 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити такі, що додаються:

Порядок переходу платників податку на прибуток підприємств до подання спрощеної податкової декларації з такого податку;

форму спрощеної податкової декларації з податку на прибуток підприємств, який оподатковується за ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 67

 

ПОРЯДОК
переходу платників податку на прибуток підприємств до подання спрощеної податкової декларації з такого податку

1. Цей Порядок регулює питання переходу суб'єктів господарювання - платників податку на прибуток підприємств до подання спрощеної податкової декларації з податку на прибуток підприємств, який оподатковується за ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України.

2. Платники податку на прибуток підприємств, які відповідають критеріям, визначеним пунктом 44 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України, і мають право застосовувати ставку податку 0 відсотків, за результатами кожного звітного (податкового) періоду складають спрощену податкову декларацію із зазначеного податку за встановленою формою та подають її контролюючому органові у строк, встановлений Податковим кодексом України для річного звітного (податкового) періоду.

3. У разі коли за результатами звітного (податкового) періоду відсутні підстави для застосування ставки податку на прибуток підприємств 0 відсотків, платники податку подають контролюючому органові податкову декларацію із зазначеного податку в порядку, встановленому Податковим кодексом України.

 

Відмітка контролюючого органу, до якого
подається спрощена податкова декларація

1

СПРОЩЕНА ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ
з податку на прибуток підприємств, який оподатковується за ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України

 

звітна

 

звітна нова

 

уточнююча

2

Звітний (податковий) період, за який подається або уточнюється спрощена податкова декларація

20__ рік

3

Повне найменування платника податку

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

4

Код платника податку згідно з ЄДРПОУ

 

код виду економічної діяльності (КВЕД)

 

 

 

 

 

5

Податкова адреса
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

поштовий індекс

 

 

 

 

 

номер телефона

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

номер мобільного телефона

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

номер телефакса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

адреса електронної пошти

 

6

Спрощена податкова
декларація подається до
____________________________________________________________________________________
                           (найменування контролюючого органу, до якого подається спрощена податкова декларація)

7

Особливі відмітки

 

спрощена податкова декларація платника податку, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума, гривень

Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку

01

 

Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (+, -)

02

 

Різниці, які виникають відповідно до Податкового кодексу України (рядок 04 - рядок 05) (+, -)

03

 

Різниці, на які збільшується фінансовий результат

04

 

Різниці, на які зменшується фінансовий результат, у тому числі:

05

 

сума від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих звітних (податкових) років1

05.1

 

Об'єкт оподаткування за всіма видами діяльності (рядок 02 + рядок 03) (+, -)

06

 

Наявність доповнення2

Доповнення до спрощеної податкової декларації (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 Податкового кодексу України)

 

N

Зміст доповнення

 

 

 

Наявність додатків (форм фінансової звітності) до спрощеної податкової декларації3

Форма N 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)"

Форма N 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)"

Форма N 3 "Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)" або Форма N 3-н "Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)"

Форма N 4 "Звіт про власний капітал"

Форма N 5 "Примітки до річної фінансової звітності"

Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

форма
N 1-м "Баланс"

форма N 2-м "Звіт про фінансові результати"

форма N 1-мс "Баланс"

форма N 2-мс "Звіт про фінансові результати"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наявність рішення4

Прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на всі різниці

 

 

Інформація, наведена у спрощеній податковій декларації, є достовірною.

Керівник (уповноважена особа)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


реєстраційний номер облікової
картки платника податків або
серія (за наявності) та номер паспорта5

 
 
___________________
(ініціали та прізвище)

 
 
______________
(підпис)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


реєстраційний номер облікової
картки платника податків або
серія (за наявності) та номер паспорта5

 
 
___________________
(ініціали та прізвище)

 
 
______________
(підпис)

Дата подання
спрощеної
податкової
декларації
(число, місяць, рік)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Частина спрощеної податкової декларації, що заповнюється посадовою
(службовою) особою контролюючого органу, до якого вона подається

 

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності ___ ____________ 20__ року

Посадова (службова) особа контролюючого органу, до якого подається спрощена податкова декларація

____________________
(ініціали та прізвище)

______________
(підпис)

Результати камеральної перевірки спрощеної податкової декларації (потрібне позначити)

 

порушень (помилок) не виявлено ___ ____________ 20__ року

 

складено акт від ___ ____________ 20__ р. N ___

Посадова (службова) особа
контролюючого органу,
до якого подається спрощена
податкова декларація

___________________
(ініціали та прізвище)

______________
(підпис)

____________
1 Включається відповідно до підпункту 140.4.2 пункту 140.4 статті 140 Податкового кодексу України.

2 Заповнюється у разі подання разом із спрощеною податковою декларацією доповнення.

3 У відповідних клітинках проставляється знак "+".

4 Заповнюється у разі використання права на незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на всі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих звітних (податкових) років) відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України.

5 Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта.

____________

Опрос