Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в порядки, утвержденные постановлениями Кабинета Министров Украины от 30 мая 2011 г. N 594 и N 615

КМ Украины
Постановление КМ от 21.06.2017 № 518
редакция действует с 27.10.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 червня 2017 р. N 518

Київ

Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. N 594 і N 615

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 23 вересня 2020 року N 993

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. N 594 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 44, ст. 1783; 2012 р., N 30, ст. 1116, N 81, ст. 3283; 2016 р., N 16, ст. 644, N 30, ст. 1208, N 89, ст. 2919), і Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. N 615 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 45, ст. 1832, N 54, ст. 2151; 2012 р., N 30, ст. 1116, N 81, ст. 3283; 2013 р., N 6, ст. 202; 2016 р., N 4, ст. 239, N 16, ст. 644, N 30, ст. 1208, N 89, ст. 2919; 2017 р., N 16, ст. 465), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім абзацу восьмого підпункту 1 і абзацу п'ятого підпункту 6 пункту 2 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності через рік з дня її опублікування, та абзацу шостого підпункту 6 пункту 2 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності одночасно із введенням в дію Закону України "Про оцінку впливу на довкілля".

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 75

 

ЗМІНИ,
що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. N 594 і 615

1. Пункт 1 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 23.09.2020 р. N 993)

2. У Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. N 615:

1) у пункті 8:

доповнити пункт підпунктами 17 і 18 такого змісту:

"17) геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення та видобування корисних копалин (з включенням до відповідного розділу спеціального дозволу на користування надрами умови про неможливість вивезення таких корисних копалин за межі зон відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення) у зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення державними підприємствами для здійснення обов'язкових заходів у цих зонах відповідно до Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи";

18) геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, визначених у підрозділах "Сировина вогнетривка", "Сировина скляна та фарфоро-фаянсова", "Сировина цементна" розділу "Неметалічні" Переліку корисних копалин загальнодержавного значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. N 827 (ЗП України, 1995 р., N 2, ст. 42; Офіційний вісник України, 2012 р., N 1, ст. 25), якщо заявник є власником цілісного майнового комплексу, на якому здійснюється виробництво кінцевої (готової) продукції, придатної для використання за призначенням кінцевим споживачем без додаткової промислової обробки (переробки).

Інформацію про ділянки надр, які пропонуються для надання зазначених дозволів, орган з питань надання дозволу розміщує не пізніше ніж за 30 днів до прийняття рішення про надання дозволу в газеті "Урядовий кур'єр" та на власному офіційному веб-сайті із зазначенням назви ділянки надр, її місцезнаходження, виду корисних копалин, виду користування надрами, початкової ціни продажу дозволу, адреси, за якою надсилаються заяви на отримання дозволу.

У разі надходження до органу з питань надання дозволу в установлений строк заяв разом із зазначеними у додатку 1 документами щодо отримання дозволу на користування однією і тією ж ділянкою надр від кількох претендентів дозвіл надається на умовах аукціону.

Інформація про заявників, які подали заявки на отримання дозволу, обов'язково розміщується на офіційному веб-сайті органу з питань надання дозволу та Мінприроди.";

підпункт 18 виключити;

2) абзац восьмий пункту 15 виключити;

3) у пункті 17:

абзац перший після слова "надрокористувачем" доповнити словами і цифрою "(або правонаступником - у випадку, передбаченому підпунктом 8 цього пункту)";

доповнити пункт після абзацу сьомого новими абзацами такого змісту:

"7) утворення шляхом виділу з юридичної особи надрокористувача (крім суб'єкта господарювання державного сектору економіки, а також підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі якого не менш як 50 відсотків належить підприємству та/або господарському товариству, частка держави в статутному капіталі якого становить 100 відсотків) юридичної особи з метою продовження діяльності на наданій йому в користування ділянці надр за таких умов: частка надрокористувача в статутному (складеному) капіталі новоутвореної юридичної особи становитиме не менш як 50 відсотків; відсутність в надрокористувача на час прийняття рішення про внесення змін до дозволу боргу із сплати загальнодержавних податків та зборів (крім відстроченого (розстроченого) та реструктуризованого податкового боргу в порядку, визначеному Податковим кодексом України); наявність інформації про відсутність порушення надрокористувачем умов користування надрами, передбачених дозволом або угодою про умови користування ділянкою надр, за результатами здійснення заходу державного нагляду (контролю), який було проведено не пізніше ніж за 6 місяців до дати подання заяви про внесення змін до дозволу;

8) утворення господарського товариства, у статутному капіталі якого 100 відсотків акцій належить державі, у результаті реорганізації шляхом злиття.".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - вісімнадцятий вважати відповідно абзацами десятим - двадцятим;

доповнити пункт після абзацу дев'ятнадцятого новими абзацами такого змісту:

"У випадках, передбачених підпунктами 7 і 8 цього пункту, до зазначених документів заявник додає:

засвідчені копії установчих документів;

лист-згоду надрокористувача на внесення змін до дозволу (у разі внесення змін до дозволу згідно з підпунктом 7 цього пункту);

позитивний висновок державної експертизи звітів щодо результатів геологічного вивчення надр, а також інших геологічних матеріалів;

позитивний висновок державної екологічної експертизи щодо діяльності, визначеної в дозволі (крім випадку, коли дозвіл видано на вид користування надрами, визначений абзацами другим та/або третім пункту 5 цього Порядку).

Внесення змін до дозволу згідно з підпунктом 7 цього пункту погоджується з Мінприроди у порядку, встановленому пунктом 9 цього Порядку.".

У зв'язку з цим абзац двадцятий вважати абзацом двадцять шостим;

4) абзац шостий пункту 19 виключити;

5) підпункт 3 пункту 22 виключити;

6) у додатку 1 до Порядку у графі "Найменування документа":

у пункті 1:

доповнити пункт абзацом сімнадцятим такого змісту:

"Для власника цілісного майнового комплексу відповідно до підпункту 18 пункту 8 цього Порядку - засвідчені копії документів, що підтверджують право власності на такий цілісний майновий комплекс, та відомості за підписом власника цілісного майнового комплексу про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для виробництва кінцевої (готової) продукції, придатної для використання за призначенням кінцевим споживачем без додаткової промислової обробки (переробки), разом з копіями підтвердних документів, засвідченими печаткою (за наявності) та підписом власника цілісного майнового комплексу, що дають можливість її ідентифікувати, а також копіями документів, що підтверджують право власності на зазначену матеріально-технічну базу, засвідченими печаткою (за наявності) та підписом власника цілісного майнового комплексу";

абзац сімнадцятий виключити;

останній абзац пункту 2 після слів "інших геологічних матеріалів" доповнити словами "та висновок з оцінки впливу на довкілля щодо провадження діяльності з видобування корисних копалин загальнодержавного значення".

____________

Опрос