Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О порядке осуществления перевода на украинский язык актов Европейского Союза acquis communautaire

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 31.05.2017 № 512
редакция действует с 18.10.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 31 травня 2017 р. N 512

Київ

Про порядок здійснення перекладу на українську мову актів Європейського Союзу acquis communautaire

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 20 березня 2019 року N 249
,
від 9 жовтня 2019 року N 874

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок здійснення перекладу на українську мову актів Європейського Союзу acquis communautaire, пов'язаних з виконанням зобов'язань України у сфері європейської інтеграції, що додається.

2. Установити, що організацію, планування та здійснення перекладу актів Європейського Союзу acquis communautaire на українську мову забезпечує Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 20.03.2019 р. N 249)

3. Внести до Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 950 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 54, ст. 2180; 2011 р., N 88, ст. 3199), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 52

 

ПОРЯДОК
здійснення перекладу на українську мову актів Європейського Союзу acquis communautaire, пов'язаних з виконанням зобов'язань України у сфері європейської інтеграції

1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення перекладу на українську мову актів Європейського Союзу acquis communautaire (далі - акти acquis ЄС), пов'язаних з імплементацією Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода), виконанням інших міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції.

11. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, державні колегіальні органи, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (далі - ініціатор) подають Урядовому офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України (далі - Урядовий офіс) пропозиції до орієнтовного плану перекладу актів acquis ЄС за формою згідно з додатком.

Орієнтовний план перекладу актів acquis ЄС формується з урахуванням строків імплементації актів acquis ЄС відповідно до зобов'язань України у сфері європейської інтеграції.

(Порядок доповнено пунктом 11 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.10.2019 р. N 874)

12. Урядовий офіс організовує щороку роботу з підготовки орієнтовного плану перекладу актів acquis ЄС з урахуванням зобов'язань України у сфері європейської інтеграції і права Європейського Союзу (acquis ЄС) та забезпечує його подання до 30 січня поточного року на розгляд Кабінету Міністрів.

Орієнтовний план перекладу актів acquis ЄС та зміни до нього, що підготовлені та внесені відповідно до цього Порядку, протягом 10 робочих днів з дати розгляду на засіданні Кабінету Міністрів оприлюднюються на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади.

(Порядок доповнено пунктом 12 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.10.2019 р. N 874)

13. Забезпечення виконання орієнтовного плану перекладу актів acquis ЄС здійснюється за рахунок коштів, передбачених з цією метою в Державному бюджеті України на відповідний рік, або за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги.

(Порядок доповнено пунктом 13 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.10.2019 р. N 874)

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

орієнтовний план перекладу актів acquis ЄС - план перекладу актів acquis ЄС на українську мову в наступному календарному році, підготовка якого здійснюється відповідно до цього Порядку;

(абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.10.2019 р. N 874)

переклад акта acquis ЄС - адекватний та еквівалентний виклад українською мовою тексту акта acquis ЄС;

термінологічна перевірка - встановлення відповідності, доречності вживання термінів у перекладі актів acquis ЄС на основі дво- або тримовних глосаріїв термінів ЄС, що вживаються в актах acquis ЄС та законодавстві України у відповідних сферах;

затверджений переклад акта acquis ЄС - переклад акта acquis ЄС, стосовно якого проведено термінологічну перевірку, до якого внесено редакційні зміни та який затверджено відповідно до цього Порядку.

3. Перекладу на українську мову підлягає версія акта acquis ЄС, яка завантажується з офіційного веб-порталу Європейського Союзу (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en) та є повним текстом акта з урахуванням усіх змін, доповнень і виправлень, які набрали чинності до початку здійснення такого перекладу (оригінальна або консолідована версія).

4. Для забезпечення достовірності перекладу акта acquis ЄС з англійської мови враховується текст, складений іншою офіційною мовою ЄС.

5. Фактичний обсяг акта acquis ЄС визначається в умовних сторінках на основі тексту оригіналу акта acquis ЄС з розрахунку 1800 знаків з пробілами на одній умовній сторінці.

6. Переклад акта acquis ЄС надсилається Урядовим офісом до ініціатора, який подав запит на здійснення такого перекладу та є відповідальним за виконання зобов'язань України, зокрема наближення законодавства України до законодавства ЄС, для проведення у розумний строк термінологічної перевірки перекладу акта acquis ЄС та у разі потреби подання відповідних пропозицій щодо внесення редакційних змін з урахуванням особливостей фахової термінології.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 20.03.2019 р. N 249,
від 09.10.2019 р. N 874)

7. За результатами термінологічної перевірки перекладу акта acquis ЄС ініціатор надає Урядовому офісу у разі потреби пропозиції щодо внесення редакційних змін стосовно вживання термінів у перекладі акта acquis ЄС, що підлягають розгляду Урядовим офісом щодо їх адекватності, обґрунтованості та відповідності.

8. Після завершення розгляду пропозицій щодо внесення редакційних змін за результатами термінологічної перевірки та редагування перекладу акта acquis ЄС Урядовим офісом забезпечується щокварталу включення інформації про перекладені акти acquis ЄС до порядку денного засідання урядового комітету, до компетенції якого належать питання європейської, євроатлантичної інтеграції, після затвердження їх перекладу Урядовим офісом.

9. Затверджений переклад акта acquis ЄС оприлюднюється та надсилається ініціатору згідно з пунктами 10 і 11 цього Порядку в електронному вигляді у форматі PDF з обов'язковим зазначенням у правому верхньому куті на першій сторінці перекладу такого підтверджувального напису:

"Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України

Переклад затверджений

________________________
          (найменування посади)

_____________
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

__ ___________ 20__ р.".

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 20.03.2019 р. N 249)

10. Зміни, доповнення і виправлення до затвердженого перекладу акта acquis ЄС готуються Урядовим офісом відповідно до пунктів 4 - 9 цього Порядку.

11. Переклад акта acquis ЄС, підготовлений відповідно до цього Порядку, протягом 15 робочих днів з дати затвердження публікується на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади та надсилається ініціатору. Затверджений переклад акта acquis ЄС в електронному вигляді у форматі PDF зберігається в Урядовому офісі на електронних носіях.

12. Змінений, доповнений чи виправлений згідно з пунктом 8 цього Порядку переклад акта acquis ЄС, підготовлений відповідно до цього Порядку, протягом 15 робочих днів з дати затвердження публікується на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади та надсилається ініціатору, який подав запит на внесення змін, доповнень чи виправлень до такого перекладу.

13. На запит ініціатора Урядовий офіс надає інформацію про стан готовності та хід здійснення перекладу акта acquis ЄС.

 

ПРОПОЗИЦІЇ
до орієнтовного плану перекладу актів acquis ЄС

(Порядок доповнено додатком згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.10.2019 р. N 874)

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Регламенту Кабінету Міністрів України

1. Абзац перший пункту 2 § 66 після слів "з урахуванням" доповнити словами "зобов'язань України у сфері європейської інтеграції та права Європейського Союзу (acquis ЄС), зокрема".

2. Доповнити Регламент § 671 такого змісту:

"§ 671. Порядок формування орієнтовного плану перекладу актів acquis ЄС

1. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, державні колегіальні органи, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (далі - ініціатор) під час складання перспективних і поточних планів законопроектних робіт, розроблення проектів нормативно-правових актів відповідно до пунктів 1 і 2 § 66 цього Регламенту подають Урядовому офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів пропозиції до орієнтовного плану перекладу актів acquis ЄС за формою згідно з додатком 121.

Орієнтовний план перекладу актів acquis ЄС формується з урахуванням строків імплементації актів acquis ЄС відповідно до зобов'язань України у сфері європейської інтеграції.

2. Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів організовує щороку роботу з підготовки орієнтовного плану перекладу актів acquis ЄС з урахуванням зобов'язань України у сфері європейської інтеграції і права Європейського Союзу (acquis ЄС) та забезпечує його подання до 30 січня поточного року на розгляд Кабінету Міністрів.

Орієнтовний план перекладу актів acquis ЄС та зміни до нього, що підготовлені та внесені відповідно до цього Регламенту, протягом 10 робочих днів з дати розгляду на засіданні Кабінету Міністрів оприлюднюються на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади.

3. Забезпечення виконання орієнтовного плану перекладу актів acquis ЄС здійснюється за рахунок коштів, передбачених з цією метою в Державному бюджеті України на відповідний рік, або за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги.".

3. Доповнити Регламент додатком 121 такого змісту:

ПРОПОЗИЦІЇ
до орієнтовного плану перекладу актів acquis ЄС

Назва, номер та дата акта acquis ЄС), що підлягає перекладу

Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади, державний колегіальний орган, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, Київська та Севастопольська міська держадміністрація, що ініціює здійснення перекладу

Відповідність Угоді про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (із зазначенням статті Угоди), та іншим міжнародно-правовим зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції

Строк виконання зобов'язання

".

____________

Опрос