Идет загрузка документа (59 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в порядки, утвержденные постановлением Кабинета Министров Украины от 13 апреля в 2011 г. N 461

КМ Украины
Постановление КМ от 07.06.2017 № 409
действует с 10.06.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 червня 2017 р. N 409

Київ

Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 461

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів і Порядку внесення плати за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та її розмір, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 32, ст. 1359; 2013 р., N 100, ст. 3667; 2015 р., N 78, ст. 2599, N 89, ст. 2969; 2017 р., N 12, ст. 333), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, але не раніше дня набрання чинності Законом України від 17 січня 2017 р. N 1817-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності".

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 21

 

ЗМІНИ,
що вносяться до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 461

1. У Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів:

1) абзац другий пункту 2 після слова "декларативних" доповнити словами "та дозвільних";

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1), та об'єктів, будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта, здійснюється шляхом реєстрації відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі поданої замовником декларації про готовність об'єкта до експлуатації (далі - декларація).

Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, а також комплексів (будов), до складу яких входять об'єкти з різними класами наслідків (відповідальності), здійснюється на підставі акта готовності об'єкта до експлуатації шляхом видачі відповідними органами державного архітектурно-будівельного контролю сертифіката.";

3) абзац другий пункту 8 викласти в такій редакції:

"У разі потреби замовник може до прийняття об'єкта в експлуатацію вносити до проекту будівництва погоджені з автором такого проекту зміни щодо черги та/або пускового комплексу в межах затверджених проектних рішень.";

4) абзац четвертий пункту 9 викласти в такій редакції:

"багатоквартирні житлові будинки приймаються в експлуатацію за умови дотримання вимог державних будівельних норм щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;";

5) в абзаці четвертому пункту 10 слова "визначення категорії складності об'єкта" замінити словами "визначення класу наслідків (відповідальності) об'єкта";

6) пункт 14 виключити;

7) в абзаці другому пункту 15 слова "чи їх дублікатів" виключити;

8) у пункті 17:

в абзаці першому після слів "здійснення декларативних" доповнити словами "та дозвільних", а слова "два примірники" замінити словами "один примірник";

в абзаці третьому слова і цифри "які належать до I - III категорії складності" замінити словами і цифрою "що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1)";

9) абзац другий пункту 18 виключити;

10) пункт 19 доповнити абзацом такого змісту:

"Копія декларації зберігається в органі державного архітектурно-будівельного контролю.";

11) у пункті 22:

в абзаці другому слова і цифри "з описом вкладення заяви за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку, декларації, в якій виявлено технічну помилку або недостовірні дані, в одному примірнику та декларації, в якій враховано зміни, у двох примірниках за формою згідно з додатками 2, 3, 4, 5 до цього Порядку" замінити словами і цифрами "з описом вкладення чи через електронну систему здійснення декларативних та дозвільних процедур у будівництві заяви за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку, декларації, в якій враховано зміни, за формою згідно з додатками 2, 3 і 5 до цього Порядку";

абзаци четвертий - сьомий замінити абзацами такого змісту:

"У разі наявності підстав, зазначених в абзацах першому і другому цього пункту, для внесення змін у зареєстровану в установленому порядку декларацію щодо об'єкта, який належить до III категорії складності (клас наслідків (відповідальності) СС2), замовник подає особисто або надсилає відповідному органу державного архітектурно-будівельного контролю рекомендованим листом з описом вкладення чи через електронну систему здійснення декларативних та дозвільних процедур у будівництві заяву в довільній формі, до якої додаються засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують зміни.

Орган державного архітектурно-будівельного контролю розглядає подані документи протягом десяти робочих днів з дня їх надходження та вносить відповідну інформацію до реєстру.

Відомості щодо внесення даних, зазначених у декларації, в якій виявлено технічну помилку або недостовірні дані, підлягають виключенню з реєстру в установленому порядку.

До замовника, який самостійно виявив допущену технічну помилку і в порядку, передбаченому цим пунктом, подав відповідну заяву, штрафні санкції за раніше подану з помилками декларацію або виявлені в ній недостовірні дані не застосовуються.

У разі виявлення відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю наведених у зареєстрованій декларації недостовірних даних (встановлення факту, що на дату реєстрації декларації інформація, яка зазначалася в ній, не відповідала дійсності, та/або виявлення розбіжностей між даними, зазначеними у декларації), які є підставою вважати об'єкт самочинним будівництвом, зокрема, якщо він збудований або будується на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без відповідного документа, який дає право виконувати будівельні роботи, чи без затвердженого в установленому порядку проекту або будівельного паспорта, а також у разі скасування містобудівних умов та обмежень, реєстрація такої декларації підлягає скасуванню органом державного архітектурно-будівельного контролю.".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - одинадцятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - дванадцятим;

12) пункт 24 після слів "з описом вкладення" доповнити словами "чи через електронну систему здійснення декларативних та дозвільних процедур у будівництві";

13) абзац другий пункту 25 викласти в такій редакції:

"Під час розгляду питання прийняття в експлуатацію об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, орган державного архітектурно-будівельного контролю має право оглядати об'єкт із здійсненням фото- та відеофіксації, відбирати зразки продукції, призначати експертизу, одержувати проектну та виконавчу документацію, визначені будівельними нормами, стандартами і правилами, отримувати матеріали, відомості, довідки, пояснення з питань, що виникають під час огляду об'єкта, та залучати в разі потреби установи, організації, у тому числі громадські об'єднання осіб з інвалідністю, державні органи (їх консультативно-дорадчі органи).";

14) абзац шостий пункту 27 викласти в такій редакції:

"невідповідність об'єкта проектній документації на будівництво такого об'єкта та/або вимогам будівельних норм, стандартів і правил.";

15) у тексті Порядку слова "державні стандарти" в усіх відмінках замінити словом "стандарти" у відповідному відмінку;

16) у додатку 1 до Порядку:

у розділі 2 слова і цифри

"Категорія складності об'єкта - _________________________ (згідно з ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 "Визначення класу наслідків відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва" ДБН А.2.2-3-2014 "Склад та зміст проектної документації на будівництво" на підставі класу наслідків (відповідальності)."

замінити словами

"Клас наслідків (відповідальності) об'єкта - ______________________________________________."

у тексті додатка слова "щодо доступності для маломобільних груп населення" замінити словами "щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення";

17) у додатку 2 до Порядку:

у пункті 5 слова " (за наявності)" виключити;

у пункті 7 слова

"Загальна площа нежитлових будівель об'єкта, кв. метрів ____________________________________."

замінити словами

"Кількість квартир _____________________________________________________________________.

Кількість кімнат _______________________________________________________________________.

Матеріали зовнішніх стін _______________________________________________________________.

Перелік інженерного обладнання: холодне та гаряче водопостачання, водовідведення, опалення: централізоване, пічне (необхідне підкреслити), від індивідуальних опалювальних установок (зазначити).

Загальна площа нежитлових будівель об'єкта, кв. метрів __________________________________.

Вартість основних засобів, які приймаються в експлуатацію ____________________ тис. гривень.";

слова

"З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт та внесених змін до них; декларацій про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; дозволів на виконання будівельних робіт, відмов у їх видачі та анульованих дозволів; декларацій про готовність об'єкта до експлуатації, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; сертифікатів та відмов у їх видачі відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" я, _____________________________________________________________________________________,
                                                                     (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних."

замінити словами

"З метою забезпечення ведення єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів відповідно до Закону України "Про захист персональних
даних"
я, _____________________________________________________________________________,
                                                                               (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.";

слова "М. П." замінити словами "М. П. (за наявності)";

18) у додатку 3 до Порядку:

назву додатка викласти в такій редакції:

"ДЕКЛАРАЦІЯ
про готовність до експлуатації об'єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об'єктів з незначними наслідками (СС1)
";

у пункті 1 слова "; категорія складності" виключити;

у пункті 9 слова "авторський нагляд (за наявності)" замінити словами "авторський нагляд, а також особи, яка здійснює технічний нагляд";

пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. Інформація про документ, що дає право на виконання будівельних робіт

Назва документа та найменування органу державного архітектурно-будівельного контролю

Дата подання або реєстрації документа

Номер документа

";

у пункті 13 слова "(за наявності)" виключити;

пункт 14 викласти в такій редакції:

"14. Інформація про проведену технічну інвентаризацію об'єкта
_____________________________________________________________________________________
                                                                    (прізвище, ім'я та по батькові особи, що провела
_____________________________________________________________________________________.
                                          технічну інвентаризацію, дата видачі, номер паспорта технічної інвентаризації)

Техніко-економічні показники об'єкта (з урахуванням результатів технічної інвентаризації)

Опис об'єкта:

несучі конструкції ____________________________________________________________________;

огороджувальні конструкції ____________________________________________________________;

фасади ______________________________________________________________________________.

Перелік інженерного обладнання об'єкта:

холодне та гаряче водопостачання, водовідведення, ліфт, сміттєпровід, опалення: централізоване, пічне (необхідне підкреслити), вид індивідуальних опалювальних установок (зазначити).

Загальна площа об'єкта, кв. метрів

_________________________________________________________.

Об'єкт має такі основні показники: потужність, продуктивність, виробнича площа, протяжність, місткість, обсяг, пропускна спроможність, кількість робочих місць тощо (заповнюється щодо всіх об'єктів в одиницях виміру з урахуванням цільової продукції або основних видів послуг):
____________________________________________________________________________________.";

у першому реченні пункту 17 слова "щодо доступності для маломобільних груп населення" замінити словами "щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення";

слова

"З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт та внесених змін до них; декларацій про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; дозволів на виконання будівельних робіт, відмов у їх видачі та анульованих дозволів; декларацій про готовність об'єкта до експлуатації, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; сертифікатів та відмов у їх видачі відповідно до Закону України "Про захист персональних даних"
я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                              (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних."

замінити словами

"З метою забезпечення ведення єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів відповідно до Закону України "Про захист персональних даних"
я, ____________________________________________________________________________________,
                                                                              (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.";

слова "М. П." замінити словами "М. П. (за наявності)";

19) у додатку 5 до Порядку:

у пункті 1 слова "категорія складності" замінити словами "клас наслідків (відповідальності)";

у пункті 10 слова "(за наявності)" виключити;

пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. Інформація про проведену технічну інвентаризацію об'єкта
_____________________________________________________________________________________
                                                                  (прізвище, ім'я та по батькові особи, що провела
_____________________________________________________________________________________.
                                               технічну інвентаризацію, дата видачі, номер паспорта технічної інвентаризації)

Техніко-економічні показники об'єкта (з урахуванням результатів технічної інвентаризації)

Опис об'єкта:

несучі конструкції ____________________________________________________________________;

огороджувальні конструкції ____________________________________________________________;

фасади ______________________________________________________________________________.

Перелік інженерного обладнання об'єкта:

холодне та гаряче водопостачання, водовідведення, ліфт, сміттєпровід, опалення: централізоване, пічне (необхідне підкреслити), вид індивідуальних опалювальних установок (зазначити).

Загальна площа об'єкта, кв. метрів

_________________________________________________________.";

у першому реченні пункту 14 слова "щодо доступності для маломобільних груп населення" замінити словами "щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення";

слова

"З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт та внесених змін до них; декларацій про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; дозволів на виконання будівельних робіт, відмов у їх видачі та анульованих дозволів; декларацій про готовність об'єкта до експлуатації, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; сертифікатів та відмов у їх видачі відповідно до Закону України "Про захист персональних даних"
я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                         (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних."

замінити словами

"З метою забезпечення ведення єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів відповідно до Закону України "Про захист персональних даних"
я, ____________________________________________________________________________________,
                                                                                    (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.";

слова "М. П." замінити словами "М. П. (за наявності)";

20) у додатку 6 до Порядку:

слова і цифри "який належить до I - III категорії складності" замінити словами і цифрою "що за класом наслідків (відповідальності) належить до об'єктів з незначними наслідками (СС1)";

слова "діючих підприємств" виключити;

слова

"код об'єкта __________________________________________________________________________,
                                                   (згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)
категорія складності __________________________________________________________________."

замінити словами

"код об'єкта _________________________________________________________________________.";
                                                        (згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)

у додатках:

пункт 1 виключити;

у пункті 2 слова ", у двох примірниках" виключити;

слова

"З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт та внесених змін до них; декларацій про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; дозволів на виконання будівельних робіт, відмов у їх видачі та анульованих дозволів; декларацій про готовність об'єкта до експлуатації, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; сертифікатів та відмов у їх видачі відповідно до Закону України "Про захист персональних даних"
я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                      (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних."

замінити словами

"З метою забезпечення ведення єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів відповідно до Закону України "Про захист персональних даних"
я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                        (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.";

слова

"Замовник

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

Інженер
технічного нагляду

 
____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

Відповідальна особа проектувальника - головний архітектор (інженер) проекту

 
 
____________________
(підпис)

___________________"
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

замінити словами

"Замовник

 

 

 

М. П. (за наявності)

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

 

Інженер технічного нагляду

 
 
_________________
(підпис)

 
 
___________________
(ініціали та прізвище)

 
 
__________________
(серія та номер кваліфікаційного сертифіката)

М. П.

 

 

 

Головний архітектор та/або інженер проекту

 
 
_________________
(підпис)

 
 
____________________
(ініціали та прізвище)

 
 
__________________";
(серія та номер кваліфікаційного сертифіката)

М. П.

 

 

 

у пункті 2 приміток слова "відповідальної особи проектувальника" замінити словами "головного архітектора (інженера) проекту";

21) у додатку 8 до Порядку слова

"З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт та внесених змін до них; декларацій про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; дозволів на виконання будівельних робіт, відмов у їх видачі та анульованих дозволів; декларацій про готовність об'єкта до експлуатації, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; сертифікатів та відмов у їх видачі відповідно до Закону України "Про захист персональних даних"
я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                 (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних."

замінити словами

"З метою забезпечення ведення єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" я, ______________________________________________________________________________________,
                                                                         (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.";

22) у додатку 9 до Порядку:

слова "категорія складності" замінити словами "клас наслідків (відповідальності)";

у пункті 1 слова "(найменування субпідрядника)" замінити словами " (найменування субпідрядника, код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)";

у пункті 4 слова

"Дозвіл на виконання будівельних робіт виданий ___________________________________________
                                                                                                                                    (найменування органу,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  який видав дозвіл)
____________ 20__ р. N _________."

замінити словами

"Документ, що дає право на виконання будівельних робіт, виданий
_____________________________________________________________________________________
                                                          (найменування відповідного органу державного
_____________________________________________________________________________________
                                                                        архітектурно-будівельного контролю)
___ ____________ 20__ р. N _________.";

у першому реченні пункту 7 слова "щодо доступності для маломобільних груп населення" замінити словами "щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення";

у пункті 13 слова " (за наявності)" виключити;

доповнити додаток пунктом 14 такого змісту:

"14. Інформація про проведену технічну інвентаризацію об'єкта
_____________________________________________________________________________________
                                                               (прізвище, ім'я та по батькові особи, що провела
____________________________________________________________________________________.";
                                      технічну інвентаризацію, дата видачі, номер паспорта технічної інвентаризації)

слова

"Замовник

________________
(найменування посади)

_________
(підпис)

_________________
(прізвище, ім'я та
по батькові)

М. П.

 

 

 

Генеральний проектувальник

________________
(найменування посади)

_________
(підпис)

_________________
(прізвище, ім'я та
по батькові)

М. П.

 

 

 

Генеральний підрядник (підрядник)

 
________________
(найменування посади)

 
_________
(підпис)

 
_________________
(прізвище, ім'я та
по батькові)

М. П.

 

 

 

Субпідрядник

________________
(найменування посади)

_________
(підпис)

_________________
(прізвище, ім'я та
по батькові)

М. П.

 

 

 

Відповідальна особа проектувальника - головний архітектор (інженер) проекту

 
 
________________
(найменування посади)

 
 
_________
(підпис)

 
 
_________________
(прізвище, ім'я та
по батькові)

М. П.

 

 

 

Страховик (якщо об'єкт застрахований)

 
________________
(найменування посади)

 
_________
(підпис)

 
_________________
(прізвище, ім'я та
по батькові)

М. П.

 

 

 

Представник профспілкової організації (за рішенням замовника для об'єктів виробничого призначення)

 
 
 
________________
(найменування посади)

 
 
 
_________
(підпис)

 
 
 
_________________
(прізвище, ім'я та
по батькові)

М. П.

 

 

 

замінити словами

"Замовник

 

________________
(найменування посади)

_________
(підпис)

_________________
(прізвище, ім'я та
по батькові)

М. П. (за наявності)

 

 

 

Генеральний проектувальник

________________
(найменування посади)

_________
(підпис)

_________________
(прізвище, ім'я та
по батькові)

М. П. (за наявності)

 

 

 

Генеральний підрядник (підрядник)

________________
(найменування посади)

_________
(підпис)

_________________
(прізвище, ім'я та
по батькові)

М. П. (за наявності)

 

 

 

Субпідрядник

________________
(найменування посади)

_________
(підпис)

_________________
(прізвище, ім'я та
по батькові)

М. П. (за наявності)

 

 

 

Головний архітектор та/або інженер проекту

________________
(найменування посади)

_________
(підпис)

_________________
(прізвище, ім'я та
по батькові)

 

________________
(серія та номер кваліфікаційного сертифіката)

 

 

М. П.

 

 

 

Інженер
технічного нагляду

________________
(найменування посади)

_________
(підпис)

_________________
(прізвище, ім'я та
по батькові)

 

________________
(серія та номер кваліфікаційного сертифіката)

 

 

М. П.

 

 

 

Страховик (якщо об'єкт застрахований)

 
________________
(найменування посади)

 
_________
(підпис)

 
_________________
(прізвище, ім'я та
по батькові)

М. П. (за наявності)

 

 

 

Представник профспілкової організації (за рішенням замовника для об'єктів виробничого призначення)

 
 
 
________________
(найменування посади)

 
 
 
_________
(підпис)

 
 
 
_________________
(прізвище, ім'я та
по батькові)

М. П. (за наявності)

 

 

 

23) у додатку 10 до Порядку:

слова "категорія складності" замінити словами "клас наслідків (відповідальності)";

слова "державними стандартами" замінити словом "стандартами";

24) у тексті додатків 3, 5, 8, 9 і 10 до Порядку слова "органу державної податкової служби" замінити словами "контролюючому органу";

25) у додатку 11 до Порядку слова "діючих підприємств" виключити.

2. У Порядку внесення плати за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та її розмірі:

1) пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Розмір плати за видачу сертифіката становить для закінчених будівництвом об'єктів:

із середніми (СС2) наслідками - 4,6 прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

із значними (СС3) наслідками - 5,2 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.";

2) у пункті 7 слова "державного бюджету" замінити словами "місцевого бюджету".

____________

Опрос