Идет загрузка документа (79 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 13 апреля в 2011 г. N 466

КМ Украины
Постановление КМ от 07.06.2017 № 404
действует с 10.06.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 червня 2017 р. N 404

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 466

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 466 "Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 34, ст. 1404; 2015 р., N 78, ст. 2595, N 89, ст. 2968; 2017 р., N 12, ст. 333) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, але не раніше дня набрання чинності Законом України від 17 січня 2017 р. N 1817-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності".

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 21

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 466

1. Абзац четвертий пункту 1 постанови викласти в такій редакції:

"перелік об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта.".

2. У Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 2:

в абзаці другому слова "діючих підприємств" виключити;

абзац третій після слова "декларативних" доповнити словами "та дозвільних";

абзац п'ятий виключити;

2) у пункті 3:

в абзаці першому слова "Надання (отримання, реєстрація), повернення (відмова у видачі) чи анулювання (скасування реєстрації)" замінити словами "Надання (отримання), відмова у видачі чи анулювання (скасування)";

доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

"У разі коли об'єктом будівництва є комплекс (будова), до складу якого входять об'єкти з різними класами наслідків (відповідальності), а також комплекс (будова), до складу якого входять об'єкти з одним класом наслідків (відповідальності), що за сукупними показниками перевищують рівень, встановлений для об'єктів з відповідним класом наслідків (відповідальності), право на виконання будівельних робіт виникає після отримання документа, що дає право на виконання будівельних робіт, згідно з цим Порядком як для об'єкта з вищим класом наслідків (відповідальності).".

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;

у другому реченні абзацу п'ятого слова "реєстрація (повернення, скасування реєстрації) декларацій щодо об'єктів" замінити словами і цифрою "отримання повідомлень про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1)";

3) пункти 4 і 5 викласти в такій редакції:

"4. Підготовчі роботи, визначені будівельними нормами, стандартами і правилами, можуть виконуватися замовником після набуття права на земельну ділянку відповідного цільового призначення та подання повідомлення про початок виконання підготовчих робіт до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю.

Виконання підготовчих робіт може здійснюватися на підставі повідомлення про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт (далі - дозвіл).

5. Будівельні роботи можуть виконуватися замовником після отримання документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договору суперфіцію та:

подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт - щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1) та об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта;

видачі замовнику дозволу на виконання будівельних робіт - щодо об'єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками.";

4) пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Дані щодо надання (отримання), відмови у видачі чи анулювання (скасування), внесення змін до документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, вносяться Держархбудінспекцією до реєстру на підставі інформації, поданої відповідними органами державного архітектурно-будівельного контролю, протягом одного робочого дня з дня її надходження.";

5) у пункті 10 слова "Реєстрація декларацій, видача дозволу, їх дублікатів" замінити словами "Видача дозволу";

6) у пункті 11 слова "у поданих ним повідомленні, декларації, за виконання будівельних робіт без зареєстрованої декларації" замінити словами "у поданому ним повідомленні, за виконання будівельних робіт без подання повідомлення";

7) у пункті 12 слова "Інформація про зареєстровану декларацію (реєстраційний номер, дата видачі, найменування органу державного архітектурно-будівельного контролю, який здійснював дії щодо реєстрації декларації і здійснює контроль за будівництвом об'єкта), виданий дозвіл (реєстраційний номер, дата видачі, найменування органу державного архітектурно-будівельного контролю, який видав дозвіл і здійснює контроль за будівництвом об'єкта), відомості про найменування об'єкта та його категорію складності" замінити словами "Інформація про документ, що дає право на виконання підготовчих та будівельних робіт (реєстраційний номер, дата видачі, найменування органу державного архітектурно-будівельного контролю, який здійснив дії щодо внесення даних до реєстру і здійснює контроль за будівництвом об'єкта), відомості про найменування, клас наслідків (відповідальності) об'єкта";

8) пункт 13 викласти в такій редакції:

"13. Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта, та повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1) (далі - повідомлення), повідомлення про зміну даних у зазначених повідомленнях за формою згідно з додатками 1, 2 і 21 до цього Порядку подається замовником (його уповноваженою особою) особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення чи через електронну систему здійснення декларативних та дозвільних процедур у будівництві до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю за місцезнаходженням об'єкта не пізніше ніж за один календарний день до початку виконання підготовчих або будівельних робіт.";

9) у пункті 14:

в абзаці першому:

слова "проведення авторського нагляду" замінити словами "проведення авторського і технічного нагляду";

після слів "під час виконання будівельних робіт" доповнити словами ", а також у разі коригування проектної документації на виконання будівельних робіт в установленому законодавством порядку під час виконання будівельних робіт";

цифри і слова "1 і 2" замінити цифрами "1, 2 і 21";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Продовження виконання підготовчих та будівельних робіт без подання такого повідомлення забороняється.";

10) у пункті 15:

в абзаці першому слова "наведених у повідомленні недостовірних даних (встановлення факту, що на дату реєстрації повідомлення інформація, яка зазначалася в ньому, не відповідала дійсності, та/або виявлення розбіжностей між даними, зазначеними у повідомленні)" замінити словами "недостовірних даних, наведених у надісланому повідомленні";

в абзаці другому після слів "з описом вкладення" доповнити словами "чи через електронну систему здійснення декларативних та дозвільних процедур у будівництві", а цифри "1 і 2" замінити цифрами "1, 2 і 21";

абзаци шостий - десятий замінити абзацами такого змісту:

"У разі виявлення відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю факту подання наведених у надісланому повідомленні недостовірних даних, які є підставою вважати об'єкт самочинним будівництвом, зокрема якщо він збудований або будується на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без відповідного документа, який дає право виконувати будівельні роботи, чи без належно затвердженого проекту або будівельного паспорта, а також у разі скасування містобудівних умов та обмежень, право на початок виконання підготовчих або будівельних робіт, набуте на підставі поданого повідомлення, підлягає скасуванню відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю.

Право на початок виконання підготовчих або будівельних робіт, набуте на підставі поданого повідомлення, також може бути скасовано відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю у разі:

подання замовником заяви про скасування повідомлення про початок виконання підготовчих та/або будівельних робіт;

отримання відомостей про ліквідацію юридичної особи, що є замовником будівництва;

встановлення під час проведення перевірки порушень вимог містобудівної документації, містобудівних умов та обмежень, невідповідності об'єкта будівництва проектній документації на будівництво такого об'єкта, вимогам будівельних норм, стандартів і правил, порушень містобудівного законодавства у разі невиконання вимог приписів посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю.

Орган державного архітектурно-будівельного контролю скасовує право на початок виконання підготовчих або будівельних робіт, набуте на підставі поданого повідомлення, шляхом видачі відповідного розпорядчого акта. Держархбудінспекція виключає з реєстру запис про реєстрацію повідомлення не пізніше наступного робочого дня з дня повідомлення органом державного архітектурно-будівельного контролю про таке скасування.

Орган державного архітектурно-будівельного контролю також скасовує право на початок виконання підготовчих або будівельних робіт, набуте на підставі поданого повідомлення, за рішенням суду, що набрало законної сили.

Про скасування права на початок виконання підготовчих або будівельних робіт, набутого на підставі поданого повідомлення, відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю письмово повідомляє замовнику протягом трьох робочих днів з дня скасування.

Замовник будівництва після скасування права на початок виконання підготовчих або будівельних робіт, набутого на підставі поданого повідомлення, може повторно надіслати повідомлення згідно з вимогами, встановленими пунктом 13 цього Порядку.";

11) доповнити Порядок пунктом 151 такого змісту:

"151. Внесення змін, визначених пунктами 14 і 15 цього Порядку, до зареєстрованої в установленому порядку декларації про початок виконання підготовчих та/або будівельних робіт здійснюється шляхом заповнення повідомлення за формою згідно з додатком 31 до цього Порядку.

Повідомлення подається замовником (його уповноваженою особою) особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення чи через електронну систему здійснення декларативних та дозвільних процедур у будівництві до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю. Подане (надіслане) до зазначеного органу повідомлення є невід'ємною частиною зареєстрованої декларації.

Орган державного архітектурно-будівельного контролю забезпечує внесення інформації, зазначеної у повідомленні, до реєстру згідно з цим Порядком. Відомості щодо внесених даних, зазначених у декларації, підлягають виключенню з реєстру в установленому порядку.

Виконання підготовчих або будівельних робіт без подання такого повідомлення забороняється.

У разі зміни генерального підрядника чи підрядника (якщо підготовчі або будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) замовник (його уповноважена особа) повідомляє органу державного архітектурно-будівельного контролю про такі зміни листом.";

12) розділ "Декларація про початок виконання підготовчих або будівельних робіт" виключити;

13) у пункті 28:

абзац перший після слів "з описом вкладення" доповнити словами "чи через електронну систему здійснення декларативних та дозвільних процедур у будівництві";

в абзаці шостому слова "діючих підприємств" виключити;

14) пункт 29 доповнити абзацами такого змісту:

"Під час розгляду заяви орган державного архітектурно-будівельного контролю перевіряє наявність відомостей про:

відповідний кваліфікаційний сертифікат відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. N 554 "Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 41, ст. 1668) у реєстрі атестованих осіб;

ліцензію на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками, на офіційному веб-сайті Держархбудінспекції.";

15) пункт 33 викласти в такій редакції:

"33. У разі коли право на будівництво об'єкта передано іншому замовникові або змінено генерального підрядника чи підрядника (якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників), чи змінено осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду, або відповідальних виконавців робіт, а також у разі коригування проектної документації замовник (його уповноважена особа) протягом трьох робочих днів повідомляє про такі зміни відповідному органу державного архітектурно-будівельного контролю за формою згідно з додатком 10 до цього Порядку з поданням засвідчених у встановленому порядку копій документів, що підтверджують зазначені зміни.

Продовження виконання будівельних робіт без повідомлення про внесення змін забороняється.";

16) пункти 34 і 35 виключити;

17) у додатку 1 до Порядку:

слова "діючих підприємств" виключити;

слова

"Відповідальною особою проектувальника, що здійснює авторський нагляд, визначено
_____________________________________________________________________________________"
                                                                                   (прізвище, ім'я та по батькові)

замінити словами

"Відповідальною особою проектувальника, що здійснює авторський нагляд, визначено
_____________________________________________________________________________________
                                                           (прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону, серія і номер
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                        кваліфікаційного сертифіката)

Відповідальною особою, що здійснює технічний нагляд, визначено
_____________________________________________________________________________________
                                                       (прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону, серія і номер
____________________________________________________________________________________";
                                                                                   кваліфікаційного сертифіката)

слова "та кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)" замінити словами "та кадастровий номер земельної ділянки";

слова

"З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт та внесених змін до них; декларацій про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; дозволів на виконання будівельних робіт, відмов у їх видачі та анульованих дозволів; декларацій про готовність об'єкта до експлуатації, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; сертифікатів та відмов у їх видачі відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                      (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних."

замінити словами

"З метою забезпечення ведення єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" я, _____________________________________________________________________________________,
                                                                          (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.";

у тексті додатка слова "органу державної податкової служби" замінити словами "контролюючому органу";

18) у додатку 2 до Порядку:

назву додатка викласти в такій редакції:

"ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта / про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта
";

слово і цифри "статті 34" замінити словом і цифрами "статті 35";

слова ", технічне переоснащення діючих підприємств, реставрація, капітальний ремонт" виключити;

слова "категорія складності ____________________________________," виключити;

слова "Експертиза проекту будівництва проведена" замінити словами "Експертиза проекту будівництва проведена (у разі розроблення проекту, за наявності)";

слова "та кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)" замінити словами "та кадастровий номер земельної ділянки";

слова

"З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт та внесених змін до них; декларацій про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; дозволів на виконання будівельних робіт, відмов у їх видачі та анульованих дозволів; декларацій про готовність об'єкта до експлуатації, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; сертифікатів та відмов у їх видачі відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                        (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних."

замінити словами

"З метою забезпечення ведення єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" я, _____________________________________________________________________________________,
                                                                              (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.";

слова

"Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у цьому повідомленні, та виконання підготовчих робіт з порушенням вимог, визначених проектом виконання робіт, державними будівельними нормами, стандартами і правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону."

замінити словами

"Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у цьому повідомленні, та виконання будівельних робіт з порушенням вимог, визначених проектною документацією (у разі розроблення проекту на підставі будівельного паспорта), державними будівельними нормами, стандартами і правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону.";

пункт 4 приміток до додатка викласти в такій редакції:

"4. Реконструкція об'єктів будівництва без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаменту у плані може здійснюватися за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.";

у тексті додатка слова "органу державної податкової служби" замінити словами "контролюючому органу";

19) доповнити Порядок додатком 21 такого змісту:

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1) / про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1)

Відповідно до статті 36 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" повідомляю про початок виконання будівельних робіт, визначених державними будівельними нормами, стандартами і правилами / про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт від ___ ____________ 20__ (необхідне підкреслити).

_____________________________________________________________________________________
                                                                             (найменування об'єкта будівництва)
поштова/будівельна адреса _____________________________________________________________,
вид будівництва _______________________________________________________________________
                                                                          (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                         капітальний ремонт)
код об'єкта ___________________________________________________________________________.
                                                         (згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)

Технічний нагляд здійснює _____________________________________________________________
                                                                                                      (прізвище, ім'я та по батькові особи,
_____________________________________________________________________________________.
                                                           серія і номер кваліфікаційного сертифіката, номер телефону)

Проектна документація розроблена ______________________________________________________
                                                                                                                   (найменування проектувальника,
_____________________________________________________________________________________
                               код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові особи / фізичної особи - підприємця
_____________________________________________________________________________________,
              серія і номер паспорта, ким і коли виданий, номер облікової картки платника податків (не зазначається
_____________________________________________________________________________________
                фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
_____________________________________________________________________________________
              номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу
_____________________________________________________________________________________
                                                                               і мають відмітку у паспорті), номер телефону
під керівництвом (необхідне зазначити)

Найменування посади відповідальної особи

Прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону

Найменування, дата видачі та номер документа про призначення

Серія та номер кваліфікаційного сертифіката

Головний архітектор проекту

 

 

 

Головний інженер проекту

 

 

 

та затверджена замовником _____________________________________________________________
                                                                                                     (дата затвердження (для фізичних осіб) чи
_____________________________________________________________________________________
                                                    прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, яка затвердила проект,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                назва, номер і дата затвердження
_____________________________________________________________________________________.
                                         або назва, номер і дата видачі розпорядчого документа (для юридичних осіб)

Експертиза проекту будівництва проведена ________________________________________________
                                                                                                                                           (найменування експертної
_____________________________________________________________________________________
                                   організації, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові головного експерта,
_____________________________________________________________________________________
                                     серія і номер кваліфікаційного сертифіката; результати проведеної експертизи
_____________________________________________________________________________________
                                                              (номер, дата звіту); якщо експертиза не проводилася,
_____________________________________________________________________________________.
                              зазначається нормативно-правовий акт, відповідно до якого експертиза не проводилася)

Відповідальною особою проектувальника, що здійснює авторський нагляд, визначено
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                   (прізвище, ім'я та по батькові)

Інформація про генерального підрядника (підрядника - у разі, коли будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                      (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
_____________________________________________________________________________________
                     серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника
_____________________________________________________________________________________
                    податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються
_____________________________________________________________________________________
                                            від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
_____________________________________________________________________________________
                               повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);
_____________________________________________________________________________________
                                        найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника податків
_____________________________________________________________________________________.
                                                      згідно з ЄДРПОУ або податковий номер; номер телефону)

Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки видані
_____________________________________________________________________________________
                                                            (найменування органу, який видав містобудівні умови
_____________________________________________________________________________________
                       та обмеження, їх реєстраційний номер і дата видачі або посилання на нормативно-правовий
_____________________________________________________________________________________.
                                                    акт, згідно з яким містобудівні умови та обмеження не видаються)

Земельна ділянка використовується для будівництва на підставі ______________________________
_____________________________________________________________________________________
                     (дата, серія, номер документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою,
_____________________________________________________________________________________
                                                              дата, номер договору суперфіцію (необхідне зазначити)
_____________________________________________________________________________________.
                                                                            та кадастровий номер земельної ділянки)

Загальна площа об'єкта відповідно до проектної документації,
кв. метрів ___________.

Основні показники об'єкта будівництва:

Найменування основного показника

Одиниця вимірювання

Відповідно до проектної документації

загальний

у тому числі пускового комплексу або черги

Характеристика житлових будинків (за наявності):

кількість поверхів _______________;

кількість квартир у житловому будинку та їх площа ________.

Загальна площа вбудовано-прибудованих приміщень, кв. метрів ___;

характеристика інших нежитлових приміщень (за наявності) ______;

загальна площа нежитлових приміщень об'єкта будівництва, кв. метрів ______________.

Кошторисна вартість будівництва за затвердженою проектною документацією ________ тис. гривень, у тому числі витрати на будівельні роботи ________ тис. гривень, витрати на машини, обладнання та інвентар _______ тис. гривень.

Додаю копії документів, що підтверджують зміни (у разі коригування проектної документації), засвідчені в установленому порядку.

З метою забезпечення ведення єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" я, ____________________________________________________________________________________,
                                                                             (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у цьому повідомленні, та виконання будівельних робіт з порушенням вимог, визначених проектом виконання робіт, державними будівельними нормами, стандартами і правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону.

Замовник

______________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

____________
Примітки.

 
1. Кожна сторінка цього повідомлення підписується замовником та засвідчується його печаткою (за наявності).

2. Реконструкція, реставрація або капітальний ремонт об'єктів будівництва без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаменту у плані, реконструкція або капітальний ремонт автомобільних доріг, залізничних колій, ліній електропередачі, зв'язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій у межах земель їх розміщення, а також комплексна реконструкція кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду і нове будівництво об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури відповідно до містобудівної документації на замовлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування на відповідних землях державної чи комунальної власності можуть здійснюватися за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.

3. Відомості щодо експертизи проекту будівництва зазначаються стосовно об'єктів, для яких проведення експертизи є обов'язковим, чи у разі проведення експертизи за бажанням замовника.

4. Відомості щодо загальної площі будівлі відповідно до проектної документації та характеристики житлових будинків для об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури не зазначаються.";

20) у додатку 3 до Порядку:

слова "органу державної податкової служби" замінити словами "контролюючому органу";

слова "діючих підприємств, реставрація" виключити;

слова "категорія складності" замінити словами "клас наслідків (відповідальності);

слова

"З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт та внесених змін до них; декларацій про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; дозволів на виконання будівельних робіт, відмов у їх видачі та анульованих дозволів; декларацій про готовність об'єкта до експлуатації, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; сертифікатів та відмов у їх видачі відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                         (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних."

замінити словами

"З метою забезпечення ведення єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" я, ____________________________________________________________________________________,
                                                                               (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.";

21) доповнити Порядок додатком 31 такого змісту:

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих/будівельних робіт

Відповідно до пункту 4 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 17 січня 2017 р. N 1817-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності" повідомляю про зміну даних у декларації про початок виконання підготовчих/будівельних робіт (необхідне підкреслити), зареєстрованій ___ ____________ 20__ р. N ________________,
а саме: _______________________________________________________________________________
                                      (право на будівництво передано іншому замовникові; змінено осіб, відповідальних за
_____________________________________________________________________________________
                         проведення авторського і технічного нагляду; проведено коригування проектної документації
_____________________________________________________________________________________,
                                       в установленому порядку, виявлено технічну помилку (необхідне зазначити))
та додаю засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують зазначені зміни.

Попередній замовник
(у разі зміни замовника)

 
___________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

З метою забезпечення ведення єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                             (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у цьому повідомленні, та виконання підготовчих/будівельних робіт з порушенням вимог, визначених проектною документацією, державними будівельними нормами, стандартами і правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону (зазначається у разі зміни замовника).

Додатки:

1. _______________________________________________________________________.

2. _______________________________________________________________________.

3. _______________________________________________________________________.

Замовник

__________________
(підпис)

__________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

____________
Примітка.

 
Кожна сторінка цього повідомлення підписується замовником та засвідчується його печаткою (за наявності).";

22) додатки 4, 5, 7 і 8 до Порядку виключити;

23) у додатку 9 до Порядку:

слова

"замовнику __________________________________________________________________________
                                                              (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, місце проживання
____________________________________________________________________________________,"
                                    або найменування юридичної особи, її місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ)

замінити словами

"замовнику ___________________________________________________________________________
                                                        (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, номер облікової картки
_____________________________________________________________________________________
                                      платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні
_____________________________________________________________________________________
                                переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
_____________________________________________________________________________________
                                      платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу
_____________________________________________________________________________________
                                                                       і мають відмітку у паспорті), місце проживання
___________________________________________________________________________________,";
                                   або найменування юридичної особи, її місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ)

слова "діючих підприємств" виключити;

слова "категорія складності" замінити словами "клас наслідків (відповідальності)";

24) у додатку 10 до Порядку:

слова "органу державної податкової служби" замінити словами "контролюючому органу";

слова "діючих підприємств" виключити;

слова

"категорія складності _______________________________________."

замінити словами

"клас наслідків (відповідальності) _____________________________.

Перелік об'єктів, що входять до складу комплексу (будови), із зазначенням їх класу наслідків (відповідальності) (зазначається у разі будівництва комплексу (будови):

1. ___________________________________________________________________________________.

2. ___________________________________________________________________________________.

3. _________________________________________________________________________________.";

у додатках:

абзац третій пункту 3 викласти в такій редакції:

"основні креслення на ____ арк.;";

у пункті 4 слова "діючого підприємства" виключити;

слова

"З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт та внесених змін до них; декларацій про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; дозволів на виконання будівельних робіт, відмов у їх видачі та анульованих дозволів; декларацій про готовність об'єкта до експлуатації, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; сертифікатів та відмов у їх видачі відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                      (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних."

замінити словами

"З метою забезпечення ведення єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" я, ____________________________________________________________________________,
                                                                           (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.";

25) у додатку 11 до Порядку:

слова "діючих підприємств" виключити;

слова "категорія складності" замінити словами "клас наслідків (відповідальності)".

3. Назву переліку об'єктів, будівництво яких здійснюється після подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт, затвердженого зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

"ПЕРЕЛІК
об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта
".

____________

Опрос