Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 30 марта 2016 г. N 256

КМ Украины
Постановление КМ от 07.06.2017 № 401
действует с 10.08.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 червня 2017 р. N 401

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 р. N 256

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 р. N 256 "Деякі питання ліцензування будівництва об'єктів IV і V категорій складності" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 28, ст. 1130) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності через два місяці з дня її опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 21

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 р. N 256

1. У постанові:

1) назву постанови викласти в такій редакції:

"Деякі питання ліцензування будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками";

2) у постановляючій частині цифри і слова "IV і V категорій складності" замінити словами ", що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками".

2. У Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів IV і V категорій складності, затверджених зазначеною постановою:

1) назву Ліцензійних умов викласти в такій редакції:

"ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками
";

2) у пункті 5:

в абзаці першому цифри і слова "IV категорії або IV і V категорій складності (далі - заява про отримання ліцензії)" замінити словами ", що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми наслідками або із середніми та значними наслідками (далі - заява про отримання ліцензії),";

в абзаці п'ятому пункту 5 слова "відповідний орган доходів і зборів" замінити словами "відповідному контролюючому органу";

3) у пункті 6 цифри і слова "IV категорії або IV і V категорій складності" замінити словами ", що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми наслідками або із середніми та значними наслідками";

4) абзаци перший - четвертий пункту 7 викласти в такій редакції:

"7. Господарська діяльність з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками, здійснюється з дотримання вимог ДБН В.1.2-14-2009 "Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ", ДБН A.3.1-5-2016 "Організація будівельного виробництва", інших нормативно-правових актів, будівельних норм та нормативних документів у сфері містобудівної діяльності.

Здобувач ліцензії повинен підтвердити попередній досвід роботи на об'єктах будівництва нижчого класу наслідків (відповідальності) (пункт 11 додатка 2) для будівництва об'єктів:

що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми наслідками, - попереднє виконання робіт з будівництва не менше трьох об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із незначними наслідками;

що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із значними наслідками, - попереднє виконання робіт з будівництва не менше трьох об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми наслідками, або не менше п'яти об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із незначними наслідками.";

5) у пункті 8:

в абзаці третьому підпункту 1 слова "ведення та збереження національних стандартів, будівельних норм та нормативно-правових актів у сфері містобудівної діяльності та виконавчої документації" замінити словами "оформлення, ведення та збереження виконавчої документації; створення та ведення фонду національних стандартів, будівельних норм та нормативно-правових актів у сфері містобудівної діяльності";

підпункт 3 викласти в такій редакції:

"3) укомплектованість суб'єкта господарювання керівниками, професіоналами, фахівцями і робітниками необхідних професій та кваліфікацій відповідно до організаційної структури суб'єкта господарювання, положень Національного класифікатора України ДК 003:2010 "Класифікатор професій" та вимог Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 64).";

абзаци дванадцятий - шістнадцятий замінити абзацами такого змісту:

"Ліцензіат зобов'язаний повідомляти органові ліцензування про всі зміни даних, які зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін.

Таке повідомлення складається у довільній формі та повинно містити найменування та ідентифікаційний код ліцензіата - юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові і реєстраційний номер облікової картки платника податків ліцензіата - фізичної особи - підприємця (серія та номер паспорта для фізичної особи - підприємця, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідному контролюючому органу та має відповідну відмітку в паспорті). До повідомлення додаються документи (їх копії (фотокопії), засвідчені ліцензіатом), що підтверджують зміни, що відбулися.

Про планове або позапланове припинення (у зв'язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникнення форс-мажорних обставин тощо) провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками, загалом або за певним місцем провадження такої діяльності ліцензіат повідомляє органу ліцензування не пізніше одного місяця з дня припинення діяльності.

Господарська діяльність з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками, без подання такого повідомлення не може вважатися такою, що припинена.

Не підлягає розгляду повідомлення ліцензіата про планове або позапланове припинення провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками, яке подане після видання органом ліцензування розпорядчого документа про проведення перевірки додержання таким ліцензіатом вимог ліцензійних умов і до закінчення строку:

проведення перевірки та усунення порушень ліцензійних умов (у разі їх наявності);

у 30 робочих днів після спливу терміну виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов (крім випадку видання протягом цього строку органом ліцензування розпорядчого документа про проведення позапланової перевірки виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов).

Про відновлення провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками, ліцензіат повідомляє органу ліцензування не пізніше дати початку виконання будівельних робіт на таких об'єктах.

До повідомлення про відновлення провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками, додаються відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані заявником будівельно-монтажні роботи з інформацією щодо змін у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, за формою згідно з додатком 2.

Господарська діяльність з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками, без подання такого повідомлення не може вважатися такою, що відновлена.

Подання повідомлень органові ліцензування здійснюється відповідно до статті 10 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

Ліцензіат зобов'язаний забезпечити присутність керівника, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування в установленому законом порядку перевірки додержання ліцензіатом цих Ліцензійних умов.";

6) у пункті 9:

у підпункті 2 цифри і слова "IV категорії складності та не більш як 20 відсотків - для провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів V категорії складності" замінити словами ", що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми наслідками, та не більш як 20 відсотків - для провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із значними наслідками";

підпункт 3 виключити;

7) абзац перший пункту 11 після слова "спеціаліст" доповнити словом ", бакалавр";

8) в абзаці другому підпункту 2 пункту 12 слова і цифри "ДБН A.3.1-5-2009" замінити словами і цифрами "ДБН A.3.1-5-2016";

9) у пункті 13:

в абзацах десятому і дванадцятому слова "промислове і цивільне будівництво," замінити словами "промислове і цивільне будівництво та";

в абзаці п'ятнадцятому слова і цифри "ДСТУ-Н Б Д.2.5-1:2012 - ДСТУ-Н Б Д.2.5-26:2012" замінити словами і цифрами "ДСТУ-Н Б Д.2.5-27:2012; ДСТУ Б Д.2.5-1:2012 - ДСТУ Б Д.2.5-26:2012";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Кваліфікація працівників для роботи в електроустановках повинна відповідати вимогам Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 9 січня 1998 р. N 4.";

10) пункти 16 і 19 доповнити абзацом такого змісту:

"Кваліфікація працівників для роботи в електроустановках повинна відповідати вимогам Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 9 січня 1998 р. N 4.";

11) у тексті Ліцензійних умов цифри і слова "IV і V категорій складності" і цифри і слова "IV і V категорій складності," замінити словами ", що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками,";

12) у додатках до Ліцензійних умов:

у додатку 1:

назву додатка викласти в такій редакції:

"ЗАЯВА
про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до
об'єктів із __________________________________________ наслідками
";
середніми або середніми та значними

у пункті 7 слова "відповідний орган доходів і зборів" замінити словами "відповідному контролюючому органу";

пункт 9 виключити;

у пункті 10:

доповнити пункт після слова "об'єктів" словами ", що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із";

цифри і слова "IV категорії або IV і V категорій" замінити словами "середніми або середніми та значними";

слово "складності" замінити словом "наслідками,";

у таблиці назву графи "Категорія складності" викласти в такій редакції:

"Клас наслідків (відповідальності)";

у пункті 11:

слова "юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" замінити словами "юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";

цифри і слова "IV і V категорії складності" замінити словами ", що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками,";

у додатку 2:

у пункті 1 слова "ведення та збереження нормативної та виконавчої документації" замінити словами "оформлення, ведення та збереження виконавчої документації; інформаційно-правове та нормативно-технічне забезпечення";

у пункті 2:

слова і цифри "ДСТУ-Н Б Д.2.5-1:2012 - ДСТУ-Н Б Д.2.5-26:2012" замінити словами і цифрами "ДСТУ-Н Б Д.2.5-27:2012; ДСТУ Б Д.2.5-1:2012 - ДСТУ Б Д.2.5-26:2012";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"працівників для роботи в електроустановках, - яка повинна відповідати вимогам Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 9 січня 1998 р. N 4";

пункт 3 виключити;

у пункті 4 у таблиці у графі "Перелік адміністративних та виробничих приміщень, виробничої бази (за потреби), інших допоміжних служб" назву підграфи "найменування" викласти в такій редакції:

"найменування та місцезнаходження";

у пункті 10 слова "ведення та збереження національних стандартів, будівельних норм та нормативно-правових актів у сфері містобудівної діяльності, виконавчої документації" замінити словами "оформлення, ведення та збереження виконавчої документації; постійну актуалізацію національних стандартів, будівельних норм та нормативно-правових актів у сфері містобудівної діяльності";

у пункті 11 слова "категорія складності" замінити словами "клас наслідків (відповідальності)";

назву додатка 3 викласти в такій редакції:

"ОПИС
документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до
об'єктів із __________________________________________ наслідками
";
середніми або середніми та значними

додаток 4 викласти в такій редакції:

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів
із ______________________________________ наслідками
середніми або середніми та значними

1. Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця

______________________________
______________________________

2. Місце проживання фізичної особи - підприємця

______________________________
______________________________

3. Контактні телефони (номер телефону, за наявності - номер факсу), електронна адреса

______________________________
______________________________

4. Серія та номер паспорта, ким і коли виданий; реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається особою, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідному контролюючому органу та має відповідну відмітку в паспорті)

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

5. Банківські реквізити: номер рахунка, найменування банку, МФО (за наявності)

______________________________
______________________________

6. Прошу переоформити ліцензію на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із
_____________________________________________________________________________________
                                                      середніми або середніми та значними
наслідками,
_____________________________________________________________________________________
                                       (серія та номер ліцензії (за наявності); номер і дата прийняття рішення
_____________________________________________________________________________________
                               про видачу; найменування органу, який видав ліцензію; дата і номер запису в Єдиному
_____________________________________________________________________________________
         державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про видачу ліцензії)
у зв'язку із переходом права на провадження виду господарської діяльності, на який отримано ліцензію від ліцензіата, що був фізичною особою - підприємцем, до іншої фізичної особи, яка є її спадкоємцем.

Даю згоду на обробку персональних даних ________________________________________________

___________
(підпис)

_____________________
(прізвище та ініціали)

___ ____________ 20__ р.

Суб'єкт господарювання

 

________________
(підпис)

________________________________________
(ініціали, прізвище фізичної особи - підприємця)

___ ____________ 20__ р.

М. П. (за наявності)";

у додатку 5:

назву додатка викласти в такій редакції:

"ЗАЯВА
про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до
об'єктів із __________________________________________ наслідками
";
середніми або середніми та значними

у пункті 7 слова "відповідний орган доходів і зборів" замінити словами "відповідному контролюючому органу";

у пункті 9:

доповнити пункт після слова "об'єктів" словами ", що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із";

цифри і слова "IV категорії або IV і V категорій" замінити словами "середніми або середніми та значними";

слово "складності" замінити словом "наслідками,";

слова "юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" замінити словами "юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";

у додатку 6:

назву додатка викласти в такій редакції:

"ЗАЯВА
про внесення змін до переліку видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до
об'єктів із __________________________________________ наслідками
";
середніми або середніми та значними

у пункті 7 слова "відповідний орган доходів і зборів" замінити словами "відповідному контролюючому органу";

у пункті 9:

доповнити пункт після слова "об'єктів" словами ", що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із";

цифри і слова "IV категорії або IV і V категорій" замінити словами "середніми або середніми та значними"

слово "складності" замінити словом "наслідками";

слова "юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" замінити словами "юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";

у таблиці назву графи "Категорія складності" викласти в такій редакції:

"Клас наслідків (відповідальності)";

цифри і слова "IV і V категорії складності" замінити словами ", що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками,".

3. Назву переліку видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів IV і V категорій складності, які підлягають ліцензуванню, затвердженого зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

"ПЕРЕЛІК
видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками, які підлягають ліцензуванню
".

____________

Опрос